Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä"

Transkriptio

1 1 Anita Nuopponen Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä The paper discusses a classification of different types of expert groups as basis for developing a concept analysis method based on the terminology science. The semantic triangle consisting of objects, concepts and language is taken as the point of departure. These are all important starting points for concept analysis, but their relevance as such seems to be different for the various expert types. The experts on diverse specialized fields may have control over all these levels (i.e. forming or modifying reality, concepts and terms), while terminologists may have influence on the concept and term formation level, whereas language experts (e.g. such as language researchers) in the other extreme may only observe the use of special languages and terminology without any influence on it or on the underlying concepts or the reality. As a conclusion another division is made: those who form, analyse and use concepts of their own field, and those who work with terms, concepts and knowledge of someone else's special field. For the first group concept analysis methods - as opposite to intuitive analysis - give tools for forming, modifying and standardising their own concepts and terms while for the second group the methods enable a way to approach an unfamiliar field. For both of them improved conscious methods of concept analysis could be considered as part of their expertise skills. 1. Tausta Käsiteanalyysi on osa normaalia ajattelutoimintaa, eikä siihen tavallisesti edes kiinnitetä huomiota. Kuitenkin - etenkin ammatillisissa yhteyksissä - on tilanteita, jolloin tätä muuten niin intuitiivista toimintaa joudutaan tuomaan näkyvämmäksi joko itselle tai toisille eli tarvitaan tietoista käsiteanalyysia. Meneillään olevassa tutkimuksessa ja oppikirjahankkeessa tarkastelen käsiteanalyysia monipuolisena "työvälineenä". Lähtökohtanani on terminologisen teorian pohjalle rakentuva käsiteanalyysi. Käsiteanalyysi on terminologisten menetelmien ydin, siinä selvitetään käsitteen sisältö, käsitteen suhteet muihin käsitteisiin eli sen paikka käsitejärjestelmässä ja luodaan tällä tavoin pohja käsitteiden määrittelylle sekä termien synonyymisyyden, vieraskielisten vastaavuuksien ym. arvioinnille. Pyrin kehittämään käsiteanalyysia ei vain teoreettisena rakennelmana vaan myös käytäntöön soveltuvana työkaluna, joka on käyttökelpoinen myös terminologisen toiminnan ulkopuolella. Tällöin on tärkeää tietää, kuka tarvitsee käsiteanalyysin menetelmiä, miten se limittyy heidän työhönsä, onko eroja lähtökohtien välillä, ja miten nämä erot tulisi ottaa huomioon. Ennen kuin pystyn ratkomaan vielä sitä, millainen käsiteanalyysimalli kullekin asiantuntijaryhmälle tulisi laatia, kartoitan lähtökohtia tälle kehitystyölle.

2 2 2. Terminologisen tutkimuksen käsitekeskeisyys Yksi keskeinen ero terminologisia menetelmiä käyttävien ja tarvitsevien asiantuntijaryhmien välillä näyttää heijastuvan keskusteluista, joissa asetetaan kyseenalaiseksi terminologian periaate käsitteen keskeisestä asemasta. Terminologian tutkijat ja käytännön terminologista sanastotyötä tekevät joutuvat yhä uudelleen perustelemaan sitä, miksi terminologit pitävät käsitettä peruslähtökohtana ja keskeisenä terminologiselle analyysille. Olisihan termi luonteva pohja - näkyyhän se jo alan nimessäkin "termi-nologia". Terminologian teoriassa ja termityön periaatteissa korostetaan kuitenkin perinteisesti käsitteen ensisijaisuutta; niin terminologiaopin perustaja Eugen Wüster (1979: 1) ("Jede Terminologiearbeit geht von den Begriffen aus. Sie zielt auf scharfe Abgrenzung zwischen den Begiffen." [Kaikki terminologiatyö lähtee käsitteistä. Sen tavoitteena on tehdä tarkka rajaus käsitteiden välille 1 ].) kuin esim. Sanastotyön käsikirjakin (1988: 25) korostavat sitä ("Terminologian ja sanastotyön lähtökohta on käsite ja sen analysointi"). Tähän liittyy oleellisesti myös terminologian tutkijoidenkin keskuudessa käytävät keskustelut siitä, onko mahdollista erottaa toisistaan termi ja käsite ja onko käsitteitä ilman termiä. Esim. Rita Temmerman (2000) ottaa kriittisen kannan Wienin terminologian koulukunnan lähtökohtiin ja kysyy: [1] 2 If the concept is the meaning of the term how can it "exist independently of the term"? [2] If the concept is the meaning of the term, then the term has a meaning which is the concept. (Temmerman 2000: 5) Hän kohdistaa kritiikkinsä etenkin Felberin (1984: 103) kirjasta ottamaansa sitaattiin, jossa todetaan että käsiteoppi perustuu käsitteeseen joka on olemassa termistä riippumatta, mutta jonka merkitys se kuitenkin on. Käsitteelle valitaan termi sen jälkeen kun ollaan harkittu vastaako termi kyseistä käsitettä. Conceptuology is based on the concept, which [1] 3 exists independently of the term,[2] the meaning of which it is. A term is assigned deliberately to a concept after due consideration whether this term corresponds to the concept in question. The assignment precedes an evaluation of the linguistic symbol to be assigned. This symbol can be an existing term or a term to be created from the characteristics being integral constituents of the concept in question. (Felber 1984: 103) 1 Käännös AN. 2 Numerointi AN. 3 Numerointi AN.

3 3 Jo tämä vastakkainasettelu ja näennäinen ristiriita tuo esiin lähestymistapaeron, joka nousee terminologisen tutkimuksen poikkitieteellisyydestä ja monitieteellisyydestä. Felberin teksti lähtee lähinnä klassisen semanttisen kolmion mallin pohjalta muodostetusta terminologian käsitemallista (ks. kuvio 1), jossa kohteena olevan ilmiön eli tarkoitteen ja sen nimityksen yhdistää toisiinsa käsite, ja jossa käsitteestä nähden termi on jonkin erikoisalan käsitteen kielellinen nimitys, kun taas termistä katsottuna käsite muodostaa termin merkityksen. ERIKOISALAN KÄSITE TERMI Kieli, tekstit Kuvio 1. Terminologian käsitemalli TARKOITE Todellisuus, esineet, asiat (oikeat, kuvitellut) Felber (1984: 97) kuvaa tekstissään Wüsterin (ks. esim. 1979) yleistä terminologian teoriaa ja toteaa, että on kyse tutkimusalasta, joka kehitettiin käytännön tarpeiden vaatimien menetelmien ja periaatteiden laatimisen pohjaksi tavoitteena tarjota kansallisille ja kansainvälisille organisaatioille mahdollisuuden toteuttaa terminologiatyötä tehokkaasti. Temmerman (2000) puolestaan lähtee lingvistisestä näkökulmasta, ja tarkastelee erikoisalan kieltä alan ulkopuolelta. Siinä missä Felberin lähtökohtana on alan termistön selvittely termien taustalla olevan käsitteistön ja todellisuuden avulla ja sillä tavoin käsitteellisen selvyyden aikaansaaminen, on Temmermanista kiinnostavaa tutkia kielellisiä muotoja, niiden saamia merkityksiä ja etsiä vastineita niille eri kielistä. Felberin mukaan on tarkoituksenmukaista voida tarkastella käsitteitä irrallaan niiden nimityksistä, jotta ensin luotaisiin käsitteellinen selvyys ja sitten valittaisiin sopiva nimitys mahdollisten ehdokkaiden joukosta. Näin tapahtuu myös usein silloin, kun erikoisalan asiantuntija tai tutkija luo työssään ensin käsitteen ja sitten etsii sille sopivan nimityksen. Temmerman puolestaan on kieltentutkijana kiinnostunut vain niistä käsitteistä, joilla on nimitys (termi) - muunlaiset käsitteet jäävät tarkastelun ulkopuolelle, eikä hän edes tunnusta

4 4 niiden olevan olemassa, sillä hän toteaa, että "/.../ concepts cannot be communicated, and probably cannot even be conceived without language" (Temmerman 2000: 6). Mm. kognitiivinen psykologia on kuitenkin todistanut, ettei käsitteiden muodostus ole kielestä riippuvainen seikka; käsitteitä voidaan viestiä mm. kuvien avulla (ks. esim. Saariluoma 1992: 71). Felber esittää sen, mikä on ihanteellinen tapaus ja toivottavaa tehokkaan erikoisalaviestinnän kannalta. Temmerman ei kuitenkaan suhteuta Felberin tekstiä laajempaan kontekstiin, eikä esimerkiksi Wüsterin kirjoituksiin tai myöhempään tutkimukseen, vaan pitää juuri yllä mainittua lausumaa Wienin koulukunnan määritelmänä termin ja käsitteen suhteelle yleensä. Temmermanin kirjassa on monia muitakin mielenkiintoisia ajatuksia, mutta en aio tällä kertaa tarttua niihin enempää, vaan halusin tällä havainnollistaa näkökulmia, joita erilaisilla asiantuntijoilla on käsiteanalyysin suhteen. 3. Asiantuntijat käsitteiden analysoijina Terminologian teoria ja menetelmät ovat siis alun perin syntyneet erikoisalojen - erityisesti teknisten alojen - asiantuntijoiden havaitsemasta tarpeesta yhtenäistää ja ohjailla niin alojen termistöä kuin käsitteistöäkin sen ohella, että he ohjailevat alan todellisuutta ns. asiastandardien avulla. Terminologian teorian ja menetelmien soveltajina on alun perin nähty standardisoijat, jotka ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. Myös Wüster lähti terminologian teorioiden kehittämisessä liikkeelle nimenomaan oman asiantuntijuusalansa termistöstä ja käsitteistöstä (ks. esim. Wüster 1968). Sitten tulivat mukaan kuvaan terminologit eli sanastotyöntekijät, joka on toinen terminologisten menetelmien perinteinen käyttäjäryhmä. Kolmannen ryhmän muodostavat tavallisesti kääntäjät, joille koulutuksen yhteydessä välitetään tietoutta sanastotyöstä ja heitä harjoitutetaan laatimaan suppeita erikoisalojen sanastoja ja termipankkeja. Seuraavassa erittelen ensin erilaisia lähtökohtia käsiteanalyysille ja sen perusteella pohdin, miten terminologisia menetelmiä tarvitsevia asiantuntijoita voitaisiin luokitella. 3.1 Lähtökohdat käsiteanalyysille Käsiteanalyysiä voidaan lähteä tarkastelemaan kolmesta eri näkökulmasta käsitekolmion (ks. kuvio 1) mukaan.

5 5 (1) Todellisuuden taso (tarkoitetaso käsitekolmiossa) on usein erikoisalojen asiantuntijoiden lähtökohta, kun he tarkastelevat, muokkaavat ja rakentavat todellisuuttaan ja etsivät ratkaisua jollekin ongelmalle. Tutkija löytää esim. uusia kasvi- tai eläinlajeja, tauteja ym., tutkii uusia viestinnän ilmiöitä, lääkäri tunnistaa tauteja oireiden perusteella, kielentutkija erottelee havaintojaan toisistaan jne. Heillä on tietenkin apunaan jo olemassa olevat käsitteet ja käsitejärjestelmät, mutta impulssi käsiteanalyysiin lähtee kosketuksesta todellisuuteen ja tarpeesta jäsentää sitä. (2) Toinen taso on käsitteiden taso, eli alan todellisuuteen perehtyminen jo valmiiden käsitteiden kautta tai niitten muokkaaminen, selventäminen jne. Esimerkiksi tekninen kirjoittaja perehtyy tuotteen suunnittelijan käsitemaailmaan ja yrittää välittää tiedot tuotteesta vastaanottajan käsitteistöön soveltuen, tutkija perehtyy alansa käsitteistöön voidakseen itse muokata oman tutkimuskäsitteistönsä, opettaja perehtyy alansa käsitteistöön ja välittää sen opiskelijoille. (3) Kolmas lähtökohta käsiteanalyysiin on ilmaisutaso, eli termit ja teksti. Kääntäjä lähtee selvittämään lähtötekstiään, sanakirjantekijä kokoaa sanoja ja etsii niille vastineita, lehtiartikkelissa selvitetään termejä ja vaikeita sanoja (tämä voidaan nähdä myös käsitteiden selittämisenä), tekstintutkija pyrkii näkemään mitä piiloutuu rivien väliin eli mitä (sivu)merkityksiä tekstiin on koodattu, opettaja/tutkija selvittää käyttämiensä tai jonkun toisen käyttämien termien historiaa. Myös terminologi lähtee usein termeistä työssään, esim. etsiessään vastauksia termikysymyksiin ja kartoittaessaan jonkin alan termistöä pohjaksi terminologiselle projektille. 3.2 Asiantuntijatyypit Paitsi että voidaan erottaa edelliset kolme lähtökohtaa käsiteanalyysille, voisi ajatella, että voidaan erottaa käsiteanalyysin näkökulmasta myös kolme asiantuntijatyyppiä sen perusteella, mikä semioottisen kolmion kulma on heidän lähtökohtanaan. Tämä ei kuitenkaan vielä sinänsä erottele eri asiantuntijuuslajeja, sillä kaikki tarvitsevat kaikkia lähtökohtia jossain vaiheessa. Joillekin jotkin näistä lähtökohdista kuitenkin ovat keskeisimpiä, mikä voisi tarjota jakoperusteen asiantuntijuustyypeille.

6 6 Temmermanin "perinteistä" terminologian teoriaa kohtaan esittämän kritiikin yhteydessä tosin tuli esiin kaksi hyvinkin erilaista näkemystä, jotka johtuivat erilaisista asiantuntijuuksista. Niitä voitaisiin lähinnä nimittää vaikkapa kieliasiantuntijuudeksi ja erikoisalan asiantuntijuudeksi (substanssiasiantuntija). Kieliasiantuntijat lähestyvät käsiteanalyysia useimmiten tekstien kautta eli ilmaisutasolta, kun taas erikoisalan asiantuntijoille lähtökohtana on usein tarkoite- tai käsitetaso. Tämä koskee myös kieliasiantuntijoita heidän muokatessaan oman alansa työkaluja eli käsitteistöjä. "Kieliasiantuntija" on melko monitahoinen kategoria, johon voidaan lukea monenlaisia kieliammattilaisia (esim. kielenhuoltajat, kääntäjät, tulkit, kielentarkastajat, kielten opettajat ja kielentutkijat). Vaikka erikoisalojen asiantuntijan (esim. tietojärjestelmän suunnittelija, arkkitehti) työ on usein tarkoitetasoon kohdistuvaa, on se kuitenkin myös mitä suurimmassa määrin käsitteiden ja kielen avulla suoritettavaa. Kun asiantuntijuuden tutkijat ovat etsineet kokeneen asiantuntijan (ekspertin) erikoispiirteitä, ovat Anneli Eteläpellon (1998) mukaan seuraavat kognitiiviset seikat nousseet esiin verrattaessa kokeneita asiantuntijoita aloitteleviin: oman alan aineiston havainnointi laajoina mieltämisyksikköinä ongelmien luokittelu pintaa syvemmältä abstraktien periaatteiden mukaan valikoiva havainnointi, olennaiset seikat epärelevanttien edelle tietämys organisoitunut ongelmanratkaisun kannalta tarkoituksenmukaisesti tietorakenteet organisoituneet monitasoisiin hierarkioihin tietorakenteet linkittyneet paremmin kuin noviiseilla runsaampi ajankäyttö ongelmien alustavaan analysointiin ja yksityiskohtaisen käsityksen rakentamiseen. (Eteläpelto 1998.) Kokeneet asiantuntijat ovat toisin sanoen kehittäneet itselleen monipuolisen käsitejärjestelmän omasta alastaan ja he pystyvät soveltamaan sitä sujuvasti tarpeen tullen. Noviisilla ei alan käsitteistö ole vielä täysin jäsentynyttä ja käsitesuhteet voivat olla löyhemmällä pohjalla. Kestää jonkin aikaa ennen kuin teoriassa opitut käsitteet ja käsitejärjestelmät muuttuvat vakiintuneiksi tietorakenteiksi. Pohtiessaan oppimisen muodonmuutosta Kirsti Lonka (2002) toteaa, että perinteisessä korkea-asteen koulutuksessa asiantuntijoiden koulutusta dominoi sisällön osaaminen, eli pidetään tärkeänä oman alan tietopohjan ja menetelmien hallintaa. Muitten - esim. johtamiseen liittyvien - taitojen uskotaan tulevan itsestään. Hän myös toteaa, että oppimista

7 7 tutkivat pitävät kuitenkin monia aiemmin ihmisen pysyvinä ominaisuuksina pidettyjä ominaisuuksia opittavissa olevina taitoina. Tällaisia ovat esim. tunneosaaminen ja älylliset kyvyt. Päivi Tynjälä (2002) puhuu asiantuntijuuden käsitteestä sekä siitä, mistä asiantuntijuus koostuu ja kuinka asiantuntijaksi voidaan kouluttaa. Se mitä hän kuvailee, tuo hyvin selvästi mieleen sen, että asiantuntijoiden koulutukseen voisi lisätä myös käsiteanalyysin. Käsiteanalyysihan on myös Longan (2002) kuvaama taito - jokainen osaa tehdä sitä enemmän tai vähemmän intuitiivisesti sekä tietoisestikin, mutta siinäkin voidaan harjaantua. Tietoisen käsiteanalyysin hallitseminen voitaisiinkin lukea yhdeksi asiantuntijan tärkeimmistä valmiuksista. Asiantuntijan työ on usein mitä suurimmassa määrin käsitteiden ja kielen avulla suoritettavaa, pelkkä alan faktatieto ei riitä. Erikoisalojen asiantuntijoille terminologiset menetelmät antavatkin keinoja oman alan termistön ja käsitteistön kehittämiseen ja yhtenäistämiseen - ovathan ne lähtökohdiltaankin suunnattu heille. Kun ajatellaan terminologeja, he eivät selvästi sijoitu kumpaankaan edellä mainitsemaani ryhmään, vaan lähinnä niitten välille. Terminologit eivät välttämättä ole kohteenaan olevan alan asiantuntijoita, eivätkä myöskään yksinomaan kieliasiantuntijoita, vaikka heidät voitaisiinkin hyvin pitkälle luokitella sellaisiksi. He ovat terminologisen työn asiantuntijoita, mikä edellyttää, että he pystyvät selviytymään minkä tahansa erikoisalan käsitteistön ja termistön kartoittamisesta ja sanastojen laatimisesta. Terminologien vaikutusmahdollisuus erikoisalan käytäntöihin ei ole sama kuin ko. alan asiantuntijoiden - poikkeuksen tekevät yhdistelmäasiantuntijat, jotka ovat samalla sekä terminologeja että erikoisalan asiantuntijoita. Terminologit voivat siis päästä vaikuttamaan käsitteistöjen yhtenäistämiseen ja terminmuodostukseen, mutta eivät alan tarkoitetasoon. Kääntäjät voivat myös olla kohteenaan olevan alan asiantuntijoita, mutta heitä voidaan pitää kieliasiantuntijoinakin. He voivat vaikuttaa lähinnä terminmuodostuksen tasolla, esimerkiksi luodessaan uuden alan termejä käännösprosessissa yhteistyössä ko. alan asiantuntijoiden kanssa. Erilaiset tiedonvälittäjät, kuten esimerkiksi tiedetoimittajat ja tekniset kirjoittajat voivat samaten joutua terminmuodostusongelmien eteen. Yksi ryhmä, jonka haluaisin ottaa myös esille, ovat tiedon asiantuntijat, joihin voisi lukea esimerkiksi informaatikot, kirjastonhoitajat ja tietojärjestelmäsuunnittelijat. He joutuvat myös perehtymään asiakkaansa alan käsitteistöön ja termistöön, järjestämään ja välittämään haluttua tietoa. He pääsevät vaikuttamaan lähinnä erikoisalan tiedon järjestämiseen ja

8 8 löytymiseen, mutta ovat kutakuinkin riippuvaisia siitä, mitä termejä ja käsitteitä alalla käytetään. 4. Loppupohdinta Olen tässä artikkelissa tarkastellut käsiteanalyysin lähtökohtia ja tarpeellisuutta eri näkökulmista tavoitteenani hahmotella sitä, millaiset kohderyhmät erityisesti tarvitsisivat terminologiseen tutkimukseen nojaavaa käsiteanalyysimenetelmää. Yksi mahdollisuus olisi jakaa kohderyhmä sen perusteella, mikä taso on lähtökohtana kullekin: todellisuus, käsitteet vai kieli. Ei voida kuitenkaan sanoa, että vain tietynlaiset asiantuntijat lähtisivät tietynlaisesta näkökulmasta liikkeelle, joten luovuin tiukan kolmijaon tekemisestä. Pohdinnasta tuloksena oli kuitenkin jako kieliasiantuntijoihin ja erikoisalan asiantuntijoihin. Pohdin myös sitä, millainen eri asiantuntijoiden suhde on työnsä kohteena olevaan erikoisalaan ja millaiset mahdollisuudet heillä on vaikuttaa kohteenaan olevaan alaan eli sen todellisuuden, käsitteiden tai kielen tasolla. Tästä näkökulmasta eri asiantuntijuudet alkavat hahmottua selvemmin kaksijakoisemmaksi erikoisalojen asiantuntijoiden ollessa niitä, jotka ääritapauksessa (eivät siis kaikki heistäkään) voivat hallita koko ketjun, kun taas jotkut kieliasiantuntijaryhmät toisessa ääripäässä voivat vain tarkastella ulkopuolisena erikoisalojen kielenkäyttöä ja termistöjä. Päädynkin lopulta jakamaan asiantuntijat kahteen ryhmään kolmen sijasta: a) niihin, jotka työssään käyttävät oman alansa käsitteistöä ja termistöä, ja b) niihin, joitten työn kohteena ovat joittenkin muitten erikoisalojen termit ja käsitteet sekä tieto. Terminologiset menetelmät luotiin alunperin ensimmäisen ryhmän (a) tarpeisiin eli normatiivista termityötä varten nimenomaan erikoisalojen asiantuntijoiden käytettäväksi. He joutuvat tekemisiin kaikkien kolmen tason kanssa tarkoitteista termeihin. Koska periaatteessa heillä on hallussaan kaikki kolme tasoa: tarkoite, käsite ja termi, he voivat vaikuttaa siihen, millaisiksi käsitteistöt muotoutuvat ja mitä termejä käytetään. Jälkimmäisten (b) asiantuntijuus puolestaan koostuu erilaisista menetelmistä ja taidoista, joitten avulla lähestytään toisen asiantuntijuuden aluetta ja toimitaan siellä. Heille käsiteanalyysi antaa keinot lähestyä joskus hyvinkin hankalaa tuntematonta erikoisalaa ja pääsemään selville sen keskeisestä käsitteistöstä.

9 9 Näiden kahden kohderyhmän - ja niiden väliin jäävien ryhmien - lähtökohtien ja tavoitteiden huomioonottaminen aikaisempaa selvemmin tarjoaa haasteen menetelmän kehittämiselle. Lähteet Eteläpelto, Anneli (1998). Finnish summary - Yhteenveto. Teoksessa The Development of Expertise in Information Systems Design. Yhteenveto saatavana: Felber, Helmut (1984). Terminology Manual. Unesco: International Information Centre for Terminology (Infoterm), Paris. Lonka, Kirsti (2002). Oppimisen muodonmuutos: Uusia ajatuksia oppimisesta Saariluoma, Pertti (1992). Taitavan ajattelun psykologia. Otava, Helsinki. Sanastotyön käsikirja. Soveltavan terminologian periaatteet ja työmenetelmät (1989). Toim. Tekniikan Sanastokeskus r.y. SFS-käsikirja 50. Suomen Standardisoimisliitto SFS, Tekniikan Sanastokeskus, Helsinki. Tynjälä, Päivi (2002). Learning and the Development of Expertise in the Information Society. Teoksessa Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXII, Toim. Koskela & Pilke. Vaasan yliopisto, Temmerman, Rita Towards New Ways of Terminology Description: The sociocognitive approach. John Benjamins, Amsterdam. Wüster, Eugen (1985/1979). Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie. 2. Auflage herausg. vom Fachsprachlichen Zentrum, Handelshochschule Kopenhagen. Wüster, Eugen (1968). The Machine Tool, an interlingual dictionary of basic concepts. London.

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää?

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? 1 Anita Nuopponen, Vaasan yliopisto Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? Terminologian teoria ja menetelmät ovat alunperin syntyneet erikoisalojen - erityisesti teknisten alojen

Lisätiedot

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia Anita Nuopponen Viestintätieteiden laitos Vaasan yliopisto Begreppsanalys är det mest centrala elementet i terminologiarbetet. I detta

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Termit kääntäjän näkökulmasta

Termit kääntäjän näkökulmasta Termit kääntäjän näkökulmasta Inkeri Vehmas-Lehto Helsingin yliopisto Most information in special fields is expressed through terms. This makes terms the most important constituents of LSP texts. Terms

Lisätiedot

Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta

Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA, joka Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Markku Koski Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VINE Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VALINTAKOEAINEISTO ENTRANCE EXAMINATION MATERIAL 2014 2 SISÄLLYS / TABLE OF CONTENTS

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Plenaariesitelmät Plenary speeches

Plenaariesitelmät Plenary speeches Plenaariesitelmät Plenary speeches Susanne Göpferich University of Giessen/Germany From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as in case in point Multidisciplinarity

Lisätiedot

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Olavi Hotarinen Opinnäytetyö Marraskuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Olavi Hotarinen Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 72 Julkaisun kieli Suomi

Lisätiedot

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Riikka Vitikainen Uskontotieteen pro gradu tutkielma Teologinen

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Tampere Studies in Language, Translation and Literature Series B1 Tytti Suojanen Kaisa Koskinen Tiina Tuominen Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Sarjan toimituskunta Päätoimittajat: FL Yrjö Lauranto Dosentti

Lisätiedot

Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla

Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla Mutta, M., P. Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) 2014. Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow. AFinLAn vuosikirja 2014. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Santeri Laurén Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot