JOENSUUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI Raportoitu tarkastuslautakunnalle Johanna Lundström, JHTT, HTM BDO Audiator Oy 1 Lakisääteinen tilintarkastus vuodelta 2013 on suoritettu tarkastuslautakunnalle esitetyn työohjelman mukaisesti Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi Eeva-Liisa Auvinen, JHTT asti ja siitä lähtien Johanna Lundström, JHTT, HTM. Muita tarkastustiimiin kuuluneita ovat Tuomo Pikkarainen, JHTT, Lilja Koskelo, JHTT, HTM, sekä tarkastajat Kaisa Lappalainen, Seppo Lyyra ja Eija Susitaival. Lisäksi it-asiantuntija, tarkastaja Raimo Kallunki on suorittanut tietojärjestelmiin liittyvän työohjelman mukaisen tarkastuksen. Tarkastuslautakunnalle on aiemmin raportoitu seuraavat tarkastukset: Väliraportti lokakuussa 2013ja siihen sisältyneet sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon tarkastaminen, sosiaali- ja terveystoimen ostolaskujen arvonlisäverotarkastus, Joensuun seudun kansalaisopiston tulojen määräytymisperusteiden ja kertymisen valvonta, Talous- ja toimintatilaston 2012 tarkastaminen 2 1

2 Helmikuussa 2014 raportoitiin Joensuun kaupungin tietojärjestelmätarkastukseen liittyvä jälkitarkastus, toimeentulotukien atk-avusteinen tarkastus, sekä tarkastus, joka koski matkustusta koskevia ohjeita ja ohjeiden noudattamiseen kohdistuva valvontaa Lopputarkastuksen yhteydessä raportoidaan lisäksi aiemmin vielä raportoimattomat Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden tarkastus, Hammaslahden liikuntapaikkarakentamiseen liittyvä tarkastus sekä valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus Vuoden 2013 tilintarkastuksen havaintojen olennaisimpien riskien joukossa on Mediatri potilastietojärjestelmän kahdentamisen puute. Lisäksi vuonna 2013 säästötoimenpiteenä päätetty poikkeava käytäntö päivärahojen osalta ( ei makseta ) sisältänee riskiä kvtes:n määräyksistä poikkeavana. 3 Lisäksi on tehty muita yksittäisiä tarkastuksia esille nousseisiin asioihin. Tilintarkastaja on antanut myös useita rahoittajien edellyttämiä projektilausuntoja kaupungin toteuttamiin hankkeisiin: Karelia Enpi KA431 Museum for Family Karelia Enpi KA484 Libraries make a difference Karelia Enpi KA426 Museum Hypertext Karelia Enpi KA366 Contemporary Old City Arjen mieli, Lapsen Kaste, Asumisen Tukipiste, Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen Hallinnon lainmukaisuuteen liittyvää tarkastusta on suoritettu käymällä läpi kaupunginhallituksen ja valtuustoon päätökset. Lisäksi työohjelman mukaisesti on käyty läpi myös muiden johtotai lautakuntien tai johtavien viranhaltijoiden päätöksiä. Hallinnon tarkastuksessa on tutustuttu myös toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä vuoden 2013 tilinpäätösasiakirjoihin. Tarkastusten perusteella kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien päätösten osalta ei todettu huomautettavaa. 4 2

3 VALTUUSTOA NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA Talousarvion toiminnalliset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet olisi syytä merkitä erottuvammin muista tavoitteista. Joidenkin tavoitteiden osalta niihin esitetty toteumatieto ei vastannut alkuperäistä tavoitetta. Eräiden tulosalueiden kohdalla ei ole kuin euromääräisiä tietoja. Sanallinen kuvaus tulosalueen sisällöstä olisi paikallaan, ettei lukijan tarvitsisi pitää talousarviota toimintakertomuksen rinnalla. Taloudellisten tavoitteiden osalta käyttötalousosassa oli hyvin selvitetty valtuustoon nähden sitovien taloudellisten tavoitteiden toteuma ja poikkeamat. Myös selitykset ylityksille löytyivät. Sen sijaan investointiosan poikkeamista ei ole annettu selvityksiä. Liikelaitosten kohdalla selvitykset tavoitteiden toteumista eivät täysin vastanneet talousarviossa esitettyjä tavoitteita. Esim. selvitystä korvauksesta peruspääomalle ei ole esitetty kaikkien liikelaitosten kohdalla. Pelastuslaitoksen ja tilakeskuksen kohdalla investointien alkuperäiset talousarviot poikkesivat hiukan esitetyssä toimintakertomuksessa. Kaikki liikelaitokset kuitenkin ovat pääosin suoriutuneet asetetuista tavoitteista. Ainoastaan Joensuun Työterveys ei saavuttanut sille asetettua tulostavoitetta. 5 Voitaneen todeta, että käyttöön otettu tilaaja- tuottaja malli on aiheuttanut osaltaan sen, että toimintakertomuksen luettavuus aiempiin vuosiin on heikentynyt. Luettavuuden ja olennaisten tietojen välittämisen kehittämiseen on syytä kiinnittää jatkossa huomiota. Esimerkiksi tilaus-taulukoiden osalta olisi syytä selvyyden vuoksi kuvata olennaisia osioita, tavoitteita yms. myös sanallisesti. Tämän puute esiintyi erityisesti soten kohdalla. + ja - -merkkien yhtenäiseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota 6 3

4 TULOKSEN ENNUSTAMISEN VAIKEUS? esiteltäessä kaupunginvaltuustolle osavuosikatsausta ajalta arvioitiin talousarvion toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena 10,2 milj. euroa alijäämäisenä. Tämä on ollut oletuksena myös valtuuston käsitellessä v talousarviota ja päätettäessä kestävyysvajeen kuromisesta veronkorotuksilla ja maksujen ja korotuksilla. Kaupunginvaltuustolle esitetty osavuosikatsaus : Talousarvio muutosten jälkeen on 10,2 milj. euroa alijäämäinen. Tulos muodostunee hieman talousarviota paremmaksi, mutta jää selvästi alijäämäiseksi. Tilikauden 2013 tulos oli +3,37 milj. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen ylijäämäinen 2,641 milj. Voitaneen todeta, että kaupungin tuloksen ennustaminen ei ole ollut onnistunutta, vaikka lopputulos onkin onnistunut. Päätöksenteon pohjana tulisi olla mahdollisimman oikea kuva kulloisestakin tilanteesta. 7 TOIMINTAKERTOMUKSEEN LIITTYVÄÄ, KEHITTÄMISKOHDE Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Kehitysarvioon tulee tuoda esiin sellaiset seikat, joiden perusteella arvioidaan tulevaisuudennäkymien poikkeavan aikaisemmasta kehityssuunnasta. Oltava perusteltuja. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto pitää selvyyden vuoksi tärkeänä, että kehitysarviot erotetaan selkeästi toimintakertomuksen muusta informaatiosta. Arvioiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä, lyhyitä ja siten laadittuja, etteivät ne kuormita tarpeettomasti toimintakertomusta Sama koskee konsernia: Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 8 4

5 VALTUUSTOA SITOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET Koulutuspalvelut, toimintakate ylittynyt Konservatorio, toimintakate ylittynyt Joensuun seudun kansalaisopisto, toimintakate ylittynyt Joensuun Työterveysliikelaitos, tilikauden tulos alittaa asetetun tulostavoitteen eurolla Investointiosan merkittävimmät ylitykset seuraavalla kalvolla 9 INVESTOINTIOSAN YLITYKSET Yleishallinto, maanhankinnat ylittyneet ,80 Kulttuuripalveluissa määrärahan ylitys ,39, johtuu kirjastoauton hankinnasta. Määräraha on myönnetty vuoden 2012 talousarviossa. Saadun selvityksen mukaan kirjastoauton hankinta on jäänyt vuonna 2012 kesken. Tämä näkyi vuoden 2012 tilinpäätöksessä kulttuuripalveluiden alituksena 223 t. Lautakunta ei muistanut hakea muutosta talousarvioon. Käyttötalouden poikkeamat on selvitetty toimintakertomuksessa 10 5

6 SOTE TASEYKSIKÖN TILIKAUDEN TULOS On ollut sitova tavoite vuoden 2013 talousarviossa. Vuoden 2013 toteuma on nollattu laskuttamalla Kontiolahden ja Joensuun osuudet. Laskutus on ollut perusteltua siitäkin syystä, että Outokumpu liittyi yhteistoiminta-alueeseen alkaen. 11 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Tilikauden tuloksen käsittely: Tuloksenkäsittelystä puuttuu 3150 euron suuruinen rahaston vähennyskirjaus. Kirjaus liittyy Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston rahastoon. Korjattaneen valtuustolle menevään esitykseen. Tuloksen käsittely tarkoittaa kaikkia tilikauden tulos rivin jälkeisiä tapahtumia. 12 6

7 TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Kiihtelysvaaran Yritystalot Oy on selvitystilassa alkaen. Yhtiöllä on pääomalainaa Joensuun kaupungilta ,29. Tasearvo kaupungin taseessa ,82 Tästä tullee kaupungille kulua vuonna 2014 yhtiön tasearvon ja pääomalainojen verran. 13 RAHOITUSLASKELMA Oman pääoman muutos ,54. Johtuu Vartiaisen rahaston siirrosta toimeksiantojen pääomiin ja varoihin. Olisi pitänyt eliminoida pois oman pääoman muutoksesta ja toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksesta (siirrolla ei ole ollut rahoitukseen vaikutusta) 14 7

8 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liitetiedoissa on esitetty lähtien voimassa olevat poistoajat ja menetelmät. Sen sijaan ei ole kerrottu, että sitä ennen taseeseen aktivoidut erät poistetaan aiemman poistoohjelman mukaisesti. Tämä lisätieto lisättäneen lopulliseen valtuustolle esitettävään versioon 15 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE- ERÄKOHTAISESTI Liitetieto pitää tehdä koko kaupungin virallisesta taseesta, siis taseesta, mikä sisältää myös liikelaitokset yms. Liikelaitokset tekevät myös omansa. Hallituksen käsittelemässä toimintakertomuksessa liitetiedoissa ollut väärä (Joensuu ilman liikelaitoksia) vaihdettaneen valtuustolle menevään toimintakertomukseen. 16 8

9 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT Liitetietoa korjattiin valtuustolle menevään esitykseen. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että kaupungissa olisi syytä käydä kaikkialla läpi sellaiset sopimukset, joihin sisältyy vastuita. Olennaiset vastuut tulee ilmoittaa tässä liitetiedon kohdassa. Konsernitilinpäätöksessä havaittiin eroja yhtiöiden tilinpäätösten ja kaupungin konsernitilinpäätöksen koosteen välillä. Vuoden 2014 aikana on syytä käydä läpi vuoden 2013 lopulliset yhtiöiden tilinpäätökset ja kerätä niistä tiedot pohjaksi vuoden 2014 vastuuliitetietoa varten. 17 JOHDANNAISSOPIMUKSET LIITETIEDOISSA Liitetiedoissa on ilmoitettu, että Joensuun kaupungilla on johdannaissopimuksia euron edestä. Liitetietoyleisohjeen mukaan jos kunta on käyttänyt johdannaissopimuksia, tilinpäätöksen liitetietoina esitetään johdannaissopimusten arvostus- ja laskentaperiaatteet (yleisohjeen s. 10) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on selvitetty lisää johdannaissopimuksista Kirjanpitolautakunta on antanut maaliskuussa lausunnon 1912/2014 koronvaihtosopimusten käsittelystä lausunnon. Lausunnon sisältöä on käsitelty mm. Kuntataloustiedotteessa 1/2014. Kuntayhtymän johdannaisiin liittyvää liitetietoa on syytä kehittää lausunnon suuntaisesti. Vähintäänkin voimassa olevan yleisohjeen mukaiset tiedot on jatkossa selvitettävä. 18 9

10 KUNTATALOUSTIEDOTTEEN 1/2014 ESIMERKKI ESITYSTAVASTA Voimassa olevat sopimukset on kuvattu alla. Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimus 1 Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Sopimuksen erääntymispäivä Vaihtuva korko: 3 kk Euribor + n % Kiinteä korko: 4,0 % Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Koronvaihtosopimus 2 (Tehty vastaavamääräisen lainan korkomenojen kiinnittämiseksi; ei enää liity lainaan, koska lainapääoma kokonaisuudessa suoritettu) Jäljellä oleva nimellispääoma Sopimuksen erääntymispäivä Vaihtuva korko: 3 kk Euribor + n % Kiinteä korko: 4,5 % Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Enimmäisvastuu Johdannaissopimuksesta aiheutuu vuosina enintään euron vuosittainen rahoituskulu. Tämä edellyttää, että 3 kk Euribor on 0 %. Jos vallitseva korkotaso on suurempi, on rahoituskulu vastaavasti tätä määrää pienempi (1 %:n koron vallitessa on vuotuinen koron määrä on euroa). Kun 3 kk Euribor on vähintään 2,5 %, ei rahoituskuluja aiheudu lainkaan. 19 HAVAINTOJA KESKENERÄISIIN HANKKEISIIN LIITTYEN Keskeneräiset hankinnat: Nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013: 2012 keskeneräiset hankinnat yhteensä ,77, vuonna 2013 ko. summa yhteensä ,01. Euromääräisesti suurimmat uudet vuonna 2013 käynnistyneet projektit olivat Sirkkalan silta ja Ylisoutajan silta, joista Sirkkalan sillan osuutta kirjattiin keskeneräisiin hankintoihin yht ,32 ). Ylisoutajan sillan osuutta kirjattiin keskeneräisiin hankintoihin yhteensä ,70. Vanhojen projektien suunnittelukuluja ei enää sisälly keskeneräisiin hankintoihin

11 Kaupungin tilinpäätöksen tilinpäätösmerkintä : Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen Liikelaitoksen osalta merkinnät olivat oikein. 21 TARKASTUKSEN PERUSTEELLA TODETAAN, ETTÄ Liikelaitosten erillistilinpäätökset, rahastojen erillistilinpäätökset, kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden säännösten mukaisesti Liikelaitokset on oikein yhdistelty kaupungin tilinpäätökseen Tilinpäätös on oikein johdettu kirjanpidosta Tulot ja menot on jaksotettu olennaisilta osiltaan suoriteperusteisesti Liikelaitosten, rahastojen ja kaupungin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on laadittu oikein sekä niiden tunnusluvut on laskettu oikein Liitetiedot ovat riittävät ja pääosin oikein laaditut (kts. ed!) Tase-erät on riittävästi dokumentoitu ja saldot eritelty ja varmennettu 22 11

12 Pysyvät vastaavat ja vaihto-omaisuus sekä saamiset ja velat on asianmukaisesti luetteloitu sekä varmennettu allekirjoituksin oikeiksi Pankkitilien saldot täsmäävät kirjanpitoon Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja vastuista. Tilintarkastuksessa ei ole tullut esiin muistutusta tai muuta merkittävää huomautusta, joka edellyttäisi vielä lisäselvitysten pyytämistä tilivelvollisilta tai kaupunginhallituksen lausuntoa. 23 Kaupunginvaltuustolle annetaan erillinen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013, jossa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta

www.bdo.fi www.audiator.fi

www.bdo.fi www.audiator.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7 Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Loppuraportti tilivuoden 2007 tilintarkastuksesta 29.4.2008. Ernst & Young Oy

Helsingin kaupunki. Loppuraportti tilivuoden 2007 tilintarkastuksesta 29.4.2008. Ernst & Young Oy 29.4.2008 Ernst & Young Oy Sisällysluettelo 1 Tarkastajat ja asiantuntijat...1 2 Hallinnon tarkastus...1 3 Talousarvio...2 4 Valtionosuudet...2 5 EU ja muut tuet...2 6 Sisäinen valvonta...2 6.1 Taloushallintopalveluiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot