Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.bdo.fi www.audiator.fi"

Transkriptio

1 Keskus Faksi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus ) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.

2 Tilintarkastus 2012 LOPPURAPORTTI YLEISTÄ Ilomantsin kunnan lakisääteinen tilintarkastus vuodelta 2012 on suoritettu tarkastuslautakunnalle esitetyn vuoden 2012 työohjelman mukaisesti. Tilintarkastajien työohjelma on toteutunut pääosin suunnitelman mukaan. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi Eeva-Liisa Auvinen (JHTT). Tilintarkastusta ovat lisäksi suorittaneet avustavina tarkastajina Taina Törrönen (JHTT, HTM) ja Eija Susitaival (datanomi). Vastuunalainen tilintarkastaja on osallistunut mahdollisuuksien mukaan tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa ja BDO Audiator Oy:n laatukäsikirjan mukaisesti. Tarkastusten yhteydessä on keskusteltu johtavien viranhaltijoiden sekä taloushenkilöstön kanssa lukuisista hallintoon, talouteen, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Suoritettujen tarkastusten yhteydessä esiin tulleista havainnoista on keskusteltu asianomaisten viranhaltijoiden kanssa sekä annettu tiedoksi tarkastuksista laaditut kirjalliset raportit. Tarkastuslautakunnalle on raportoitu tilintarkastustyön etenemisestä ja suoritettujen tarkastusten tarkastushavainnoista. Tarkastuslautakunnalle on tämän loppuraportin lisäksi annettu seuraavat kirjalliset väliraportit: Digitaalisen elokuvakoneen hankinnan tarkastusraportti ( ) Vastaanottotoiminnan laskutuksen tarkastusraportti ( ) Kotihoidon laskutuksen tarkastusraportti ( ) Ostoreskontran atk-avusteisen tarkastuksen raportti ( ) Kuntateknisten palvelujen tarkastusraportti ( ) Hattuvaaran tykkikatosinvestoinnin tarkastusraportti ( ) Pampalon huoltohalli-investoinnin tarkastusraportti ( ) Tilintarkastajan tulee suoritetun tarkastuksen jälkeen ottaa tilintarkastuskertomuksessa kantaa seuraaviin asioihin, onko 1. kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti 2. kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti 3. valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita 4. kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 2

3 mukaisesti ja antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Vuoden 2012 tilintarkastajien työohjelmassa on pyritty ottamaan huomioon edellä todettujen asioiden laillisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen. Suoritetusta tilintarkastuksesta esitämme yhteenvetona seuraavaa: 1. HALLINNON LAINMUKAISUUS 1.1. Säännöt ja ohjeet Tarkastusvuoden aikana valtuusto hyväksyi hallintosäännön 64. Uusittu sääntö tuli voimaan Vuoden 2012 loppuun voimassa oli entinen hallintosääntö. Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sekä projektiohjeet. Kunnanhallitus hyväksyi konserniohjeen vuodelle Kunnan säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla Hallinnon päätökset Tarkastettiin kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksiä sekä kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoja. Viranhaltijapäätöksiä on tarkastettu myös työohjelmassa olleiden asiatarkastusten yhteydessä. Tällöin on tarkastettu mm. kotihoidonohjaajan, kotihoidon ohjaajan sijaisena toimineen lähihoitajan ja asuntosihteerin viranhaltijapäätöksiä. Hallinnon tarkastuksessa on tutustuttu myös toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjoihin. Tarkastusten perusteella todetaan, että kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösten osalta ei ole huomautettavaa. Päätökset on tehty kuntalain mukaisesti sekä ao. toimielimen päätösvallan puitteissa ja muutoinkin säännösten mukaisesti. Pöytäkirjat on muodollisesti laadittu oikein, ne ovat olleet nähtävillä ja niihin on liitetty asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Kaikki tarkastetut viranhaltijapäätökset on tehty toimivallan puitteissa. Kaikki tarkastetut viranhaltijapäätökset oli tarkastushetkellä tulostettuna ja allekirjoitettuna Vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen 3

4 Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää kunnan vuodelle 2012 hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta Kuntalain 65 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toimielin (lautakunta) on sidottu talousarviossa hyväksyttyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Ilomantsin kunnanvaltuusto on määritellyt v talousarviossa sitovuudet seuraavasti: Käyttötalousosa käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä Investointiosa irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti kiinteän omaisuuden osalta hankkeittain, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S-kirjain muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti Rahoitusosa kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on raportoitu tilinpäätöksessä. Toteutuminen on raportoitu tilinpäätöksessä. Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset on pääosin selvitetty tilinpäätöksessä Talous Vuoden 2012 talousarvio hyväksyttiin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kunnan tilinpäätös toteutui alkuperäistä talousarviota paremmin mutta alijäämäisenä. Alijäämä oli 0,2 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 8,3 milj. euroa (+ 10,2 % ed. v.). Toimintakulut olivat 45,5 milj. euroa (+ 3,6 % ed. v.). Toimintakate (toimintatulojen ja menojen erotus) oli 37,2 milj. euroa. Toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta 2,3 %. Perusturvalautakunta ylitti alkuperäisen talousarvionsa nettomenot 1,4 milj. eurolla (6,5 %) ja muutetun talousarvion mukaiset menot 0,2 milj. eurolla (1 %). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoitoon 0,56 milj. euroa vähemmän kuin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä esitti kuntaneuvotteluissa Oheisessa taulukossa on näkyvissä perusturvalautakunnan talousarviot ja niiden toteutuminen vv

5 Perusturvalautakunta Alkuperäisen talousarvion toimintakate Talousarviomuutokset Lopullinen muutettu talousarvio Toteuma Talousarvio vs. toteuma % % % Poikkeama alkuperäisestä talousarviosta ,3 % ,75 % ,53 % Poikkeama muutostalousarviosta ,95 % ,51 % ,99 % Taulukosta on nähtävissä se, perusturvalautakunnan talousarvioiden laadinnassa ja toteuttamisessa ei ole onnistuttu kovin hyvin vuosina Poikkeamat suunnitelman ja toteutuneen välillä ovat suuret. Teknisen lautakunnan toimintatuotot olivat 0,5 milj. euroa (22,1 %) alkuperäistä talousarviota suuremmat. Metsänmyyntituloja, kiinteän omaisuuden myyntivoittoja ja rakennusten vuokratuottoja kertyi arvioitua enemmän. Muut lautakunnat kokonaisuutena tarkasteltuna toteutuivat valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot) oli alkuperäisessä talousarviossa arvioitu olevan 37,5 milj. euroa. Toteutuma oli 37,8 milj. euroa. Verorahoitus kasvoi vain 0,2 milj. euroa (0,4 %) edellisestä vuodesta. Verotulot olivat 16,5 milj. euroa ja valtionosuudet 21,3 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat arvioitua paremmin. Rahoituksen nettotuotot olivat yhteensä 0,3 milj. euroa kun alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin, että rahoituksen nettokuluja tulisi 0,05 milj. euroa. Vuosikate oli 0,99 milj. euroa heiketen edellisestä vuodesta 0,5 milj. euroa. Poistot olivat 1,3 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 0,27 milj. euroa (edellisenä vuonna 0,2 milj. euroa). Tilikauden alijäämä oli 0,22 milj. euroa. Investointien nettomenot olivat 2,9 milj. euroa. Uutta korollista lainaa ei otettu vuonna 2012 ja entisiä lyhennettiin 1,35 milj. euroa. Kunnan omavaraisuusaste pysyi ennallaan ollen 63 %. Kunnan taseessa oleva kertynyt ylijäämä oli viime vuoden lopussa 4,7 milj. euroa eli 826 euroa/asukas. Kunnan lainakanta oli 8,1 milj. euroa eli euroa/asukas. Konsernin lainakanta oli 16,9 milj. euroa eli euroa/asukas. 5

6 1.4. Alijäämän kattamissuunnitelma Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talouarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnittelun yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Ilomantsin kunnan taseessa oleva kertynyt ylijäämä oli vuoden 2012 lopussa 4,7 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 0,2 milj. euroa alijäämäinen. Valtuuston hyväksymän vuosien taloussuunnitelman mukaan ylijäämää kertyisi yhteensä 3,7 milj. euroa. Yhteenveto hallinnon lainmukaisuudesta Toimielimet ja viranhaltijat ovat käsitelleen niille lain ja muiden säännösten mukaan määrättyjä asioita sekä toimivaltansa puitteissa. Kunnanvaltuuston päätökset on pantu asianmukaisesti täytäntöön. Investointien sitovuuden määrittelyä tulisi tarkentaa nykyisestä. Vuonna 2012 sitovuusmäärittelyjen mukaan vain yksi rakennushanke eli Pampalon huoltohallin rakentaminen oli valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2012 talousarvio oli perusturvan osalta laadittu osittain epärealistisesti, koska se toteutui 1,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Kunnan toimintakatteen kasvu 2,3 % oli alhaisempi kuin Pohjois-Karjalan kuntien toimintakatteen keskimääräinen kasvu (6,1 %) ja kaikkien kuntien toimintakatteen kasvu (6,5 %). Peilattuna kunnan tuloihin toimintakatteen kasvu oli korkea. Valtionosuuksia kunta sai kolmanneksi eniten Pohjois-Karjalan kunnista (3 638 euroa/asukas). Kunnan ja kuntakonsernin talous heikkeni hieman vuonna SISÄISEN VALVONNAN ASIANMUKAISUUS 6

7 Tarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tarkastettiin sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamista ja valvonnan raportointia. Sisäisen valvonnan toimivuutta käytännössä on lisäksi varmistettu eri asioiden tarkastusten yhteydessä. Tarkastusta on suoritettu mm. seuraavan asioiden osalt 2.1. Kotihoidon maksujen tarkastus Syksyllä 2011 tarkastettiin kotihoidon laskutusta ja todettujen virheellisyyksien vuoksi laskutus otettiin uudestaan tarkastuskohteeksi vuoden 2012 työohjelmaan. Tarkastuksessa käytiin läpi, onko edellisen tarkastuksen yhteydessä havaitut puutteellisuudet korjattu. Kaikki kotipalvelupäätökset oli nyt asianmukaisesti tulostettu paperille ja arkistoitu paperisena. Edellisessä tarkastuksessa havaitut virheelliset päätökset oli korjattu yhtä lukuun ottamatta. Maksupäätökseen vaikuttavien asiakkaan tulotietojen tarkistamista ei vieläkään ollut riittävästi dokumentoitu. Tulotiedot kannattaisi pyytää verottajalta koko asiakaskunnan osalta, jolloin mukaan tulevat kaikki asiakkaan tulot, kuten metsätulot ja pääomatulot. Toimivallan perustetta ei ollut merkitty potilashallintojärjestelmässä tehtyihin päätöksiin. Päätöksiä tekevän sijaisen kehotettiin käyttämään palvelu- ja maksupäätöksissä oman nimikkeen sijasta sitä nimikettä, joka antoi hänelle toimivallan päätöksen tekoon. Pistokokeellisessa tarkastuksessa havaitut virheellisin tuloperustein tehdyt päätökset korjattiin. Palvelupäätös tulisi tehdä ensin, jotta palvelusuoritteet tulisi kirjattua aikanaan. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että maksujen määräytymisen ja käyntien kirjaamiseen liittyvää sisäistä valvontaa lisätään kotipalveluissa Vastaanottotoiminnan laskutuksen tarkastus Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua Ilomantsin kunnan terveyspalveluiden vastaanottotoiminnan laskutuksen oikeellisuudesta. Tarkastus kohdistettiin suurimpiin laskutuseriin eli lääkärivastaanoton ja poliklinikkamaksuihin sekä työterveyshuollon laskutukseen. Vastaanottotoiminnan laskutus on työlästä ja sisältää monia vaiheita. Koska käytettävä potilastietojärjestelmä ei automaattisesti ilmoita ristiriitaisuuksista ja muista virheistä, on suurelta osin laskuttajan muistin varassa, että kaikki käynnit tulevat laskutetuksi oikein. Sisäistä valvontaa tulee laskutukseen lisätä sekä työterveyshuollon maksuissa että poliklinikka- ja lääkärien vastaanoton käyntimaksuissa, sillä esim. laskuluetteloita ei esimies allekirjoittanut. 7

8 Tarkastushetkellä työterveyshuollon laskutuksessa ei pystynyt tekemään ko. laskutuksen. ollut sijaista, joka olisi 2.3. Ostoreskontran atk-avusteinen tarkastus Laskujen eri vaiheiden käsittelijät on selkeästi määritelty ja laskujen asiatarkastus- ja hyväksyjäoikeudet on päätetty. Poikkeuksena on palkkatilit, joihin ei ole tehty rajauksia, joten näille tileille pystyy kirjaamaan useat eri henkilöt. Oikeudet tulisi rajata. Laskuille, jotka liittyvät investointeihin tai muihin suuriin hankintoihin, on suositeltavaa liittää kopio hankintapäätöksestä laskun liitteeksi tai merkitä kommentti -kenttään viittaus hankintapäätökseen (päätösnumero ja päätöspäivämäärä) Asuntojen korjausavustusten tarkastus Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Ilomantsin kunnan vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin tarkoitettujen korjausavustusten ohjeistusta, avustuspäätösten oikeellisuutta ja dokumentointia. Lisäksi selvitettiin, täyttävätkö päätökset muotovaatimukset ja onko päätökset tehnyt toimivaltaiset viranhaltijat. Lisäksi selvitettiin, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Ilomantsin kunnan asuntojen ja asuinrakennusten korjaus- ja energia-avustuspäätökset tekee asuntosihteeri. Avustushakemuksesta asuntosihteeri tarkastaa hakijan tulotiedot pyytämällä verottajalta arvion kuluvan vuoden arvioiduista tuloista sekä edeltävän vuoden erittelyosan. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan hakijan ilmoittamiin varallisuustietoihin luotetaan eikä niitä lähdetä erikseen selvittämään. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan summaltaan pieniin korjaushankkeisiin ei ole vaadittu yksityiskohtaista korjaussuunnitelmaa, vaan korjattava kohde ja arvio korjauskustannuksista on ollut riittävä. Korjauskohteissa käydään katselmuskäynneillä hakijan pyydettyä. Ilomantsin kunnassa päävastuu katselmusten tekemisessä on asuntosihteerillä. Katselmuksia tekevät myös toimitilaesimies ja kiinteistöteknikko. Katselmuksesta laaditaan rakennusvaihetodistus, johon katselmuksen suorittaja merkitsee kohteen valmiusasteen prosentteina tai todetut työvaiheet. Rakennusvaihetodistus toimitetaan asuntosihteerille, joka pyytää toteutuneista työvaiheista ja kustannuksista kuitit nähtäväksi kustannuslaskelmaa ja ARA:lle toimitettavaa raha-anomusta varten. Varallisuustiedot tulisi aina selvittää, koska se vaikuttaa siihen, onko hakijalla oikeus avustukseen. 8

9 Korjattaviin kohteisiin tulisi edellyttää korjaussuunnitelma ennen kuin avustus myönnetään. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että maksetut korjausavustukset perustuvat tehtyihin avustuspäätöksiin ja ARA:n avustussummaosuudet on maksettu todellisten toteutuneiden kustannusten perusteella lasku- ja kuittikopioiden mukaisesti. Tarkastuksessa havaittiin, että lasku- ja kuittikopioita ei arkistoida avustuspäätöksen liitteeksi. Suositus on, että lasku- ja kuittikopiot säilytetään avustuspäätöksen liitteenä, jotta avustusperusteet ovat löydettävissä myös jälkikäteen. 2.5 Yhteenveto sisäisestä valvonnasta Kunnan johdon sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevan raportoinnin ja ulkoisen tilintarkastuksen suorittamien aineisto- ja asiatarkastusten perusteella on todettavissa seuraavaa: Sisäinen valvonta on ohjeistettu ja tilivelvolliset on määritelty. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat tilinpäätöksessä tehneet selkoa sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä riskien hallinnasta. Päävastuualueiden päälliköt ovat toimittaneet kunnanjohtajan pyynnöstä kirjalliset raportit sisäisestä valvonnasta tänä keväänä. Sisäisen valvonnan ohjetta tulisi täydentää kirjallisen raportoinnin osalta. Seuraavia tarkennuksia nykyisiin toimintoihin ja käytäntöihin tulisi ottaa huomioon: maksujen määräytymisen ja käyntien kirjaamiseen liittyvää sisäistä valvontaa tulisi lisätä kotipalveluissa. Sisäistä valvontaa tulee laskutukseen lisätä sekä työterveyshuollon maksuissa että poliklinikka- ja lääkärien vastaanoton käyntimaksuissa Asuntojen korjausavustusten myöntämis- ja maksamisketjuun tulisi lisätä sisäistä valvontaa ja avustusten myöntämisen perusteeksi tulee selvittää varallisuustiedot ja edellyttää korjattavan kohteen korjaussuunnitelma. 9

10 3. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 3.5. Kirjanpito Kunnan tilinavaus on oikein suoritettu ja perustuu vuoden 2011 hyväksyttyyn tilinpäätökseen. Tarkastettiin kirjanpitoa ja kirjanpidon tositeaineistoa asiatarkastusten yhteydessä sekä tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Suoriteperusteisuuden noudattamisen varmistamiseksi on tarkastettu myös vuoden 2013 alkuvuoden tositeaineistoa. Kirjanpitoon ja tositteisiin liittyvistä tarkastushavainnoista on keskusteltu ao. viranhaltijoiden kanssa tarkastusten yhteydessä Tilinpäätös Tarkastettiin kunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus hyödyntämällä laatukäsikirjan aineistoa. Tilinpäätöksen tarkastuksessa havaittiin olennainen virhe, jonka vuoksi tilinpäätös korjattiin ja vietiin uudelleen kunnanhallitukseen käsiteltäväksi. Samalla korjattiin tilinpäätökseen sisältyvät lukuisat pienemmät virheet. Tilinpäätös on laadittu noudattaen tilinpäätöksen laatimisesta annettuja kirjanpitolain säännöksiä ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tarkastuksen perusteella todetaan yllä mainittu huomioon ottaen, että kunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden säännösten mukaisesti tilinpäätös on oikein johdettu kirjanpidosta tulot ja menot on jaksotettu olennaisilta osiltaan suoriteperusteisesti kunnan ja konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on laadittu oikein sekä niiden tunnusluvut on laskettu oikein. liitetiedot ovat oikein laaditut ja riittävät tase-erät on riittävästi dokumentoitu ja saldot eritelty ja varmennettu pysyvät vastaavat ja vaihto-omaisuus sekä saamiset ja velat on asianmukaisesti luetteloitu sekä varmennettu allekirjoituksin oikeiksi pankkitilien saldot täsmäävät kirjanpitoon tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja vastuista 10

11 4. YHTEENVETO SUORITETUSTA TARKASTUKSESTA Tilintarkastuksessa ei ole tullut esiin muistutusta tai muuta merkittävää huomautusta, joka edellyttäisi vielä lisäselvitysten pyytämistä tilivelvollisilta tai kunnanhallituksen lausuntoa. Kunnanvaltuustolle annetaan erillinen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012, jossa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Ilomantsissa BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Eeva-Liisa Auvinen JHTT JAKELU Tarkastuslautakunta Kunnanjohtaja Hallintojohtaja 11

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7 Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot