PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA Viestinnän ja osallistumisen kehittämisryhmä, Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma 2008

2 1. Johdanto Tehokas, suunnattu viestintä on tärkeä työväline, jotta seudun asukkaat ja eri tahot voisivat osallistua ja seurata alueellista päätöksentekoa ja seudun muita ajankohtaisia kysymyksiä. Kun alueellisia toimijoita on useampia ja informaatiotulva on suuri, on tärkeää, että kaikki ymmärtävät vastuunsa tiedon edelleen välittämisestä. Seudun viestintästrategia on kehitetty viestintäyhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämisen ja kehittämisen välineeksi, jotta voimme täyttää sidosryhmien tiedontarpeen ja odotukset. Pietarsaaren seudun viestintästrategia kuvaa kokonaisvaltaisia menetelmiä ja suuntaviivoja siitä, kuinka tieto alueellisista kysymyksistä, seudun palveluista ja identiteetistä välitetään alueella. Strategian tavoitteena on tehostaa viestintää sekä systemoida ja suunnata tieto tarkoituksenmukaisella tavalla. Seudun viestintästrategia koostuu menetelmistä ja viestinnän suuntaviivoista, jotka liittyvät alueelliseen kehittämiseen, alueellisiin yhteistyökysymyksiin, alueelliseen osallistumiseen, seudulliseen palveluun ja seudun markkinointiin. 2. Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Alueellisen viestinnän perustehtävänä on tiedottaa ja viestiä seudun kunnille, luottamushenkilöille, virkamiehille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille asioista, jotka koskevat aluekeskusohjelmaa/koko:a. Alueellisen viestinnän tehtäviin kuuluu myös toimia alueellisen strategian toteuttamisen työkaluna, välittää hallinnollista tietoa, edistää asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, tiedottaa seudullisista palveluista sekä markkinoida aluetta, vahvistaa seudun imagoa ja lisätä sen vetovoimaa. Verrattuna yksittäisen kunnan tai järjestön viestintään seudullisen viestinnän viitekehys on toinen. Tämä pätee erityisesti tapauksissa, joissa muodollinen seudullinen päätäntäelin siihen kuuluvine organisaatioineen ja henkilökuntineen puuttuu. Seutuviestintä toteutetaan tavallisesti yhdessä seudun kuntien ja muiden seudullisten toimijoiden kanssa. Tätä taustaa vasten ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan tässä viestintästrategiassa seudun sisäistä viestintää asukkaille, yrityksille, järjestöille ja muille sidosryhmille sekä viestintää seudun ulkopuolella. Sisäinen viestintä käsittää seudun toimijoiden välisen viestinnän, ts. kunnat (virkamiehet, luottamushenkilöt), seudulliset elinkeinokeskukset, aluekeskusohjelman/koko:n, yhteistyölautakunnan ja muut seudun elimet. Tehokas ja onnistunut seudullinen viestintä välittää seudun identiteetin ja myötävaikuttaa siihen, että seudun strateginen tahto, joka on todettu alueellisessa strategiassa, voidaan toteuttaa. Alueellisen strategian mukaan Pietarsaaren seudun identiteetti koostuu tekijöistä kuten yrittäjyydestä ja vientiteollisuudesta, ruotsin kielestä ja kulttuurista, vahvasta sosiaalisesta pääomasta ja yhteiskuntaan osallistuvuudesta, saaristosta ja järvistä, herännäisyysseudusta ja elävästä maaseudusta. Seutu on vauras, turvallinen ja vakaa, sillä on hyvät julkiset palvelut ja se on avoin ja kansainvälinen. Seudun strateginen tahto vuodelle 2015 on, että meillä on useampia keskisuuria (20 50 henkilöä) kansainvälisesti suuntautuneita kärkiyrityksiä, että seudun sisäinen ja alueiden välinen yhteistyö on syvempää, että meillä on kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikennejärjestelmät, että seutu on vieraanvarainen, näkyvä ja houkutteleva sekä kansallisesti että kansainvälisesti, että valmius muuttua on jatkuvaa, että yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä on jäsenneltyä ja että alue on sosiaalisesti vastuuntuntoinen sanan laajassa merkityksessä. 1

3 3. Viestinnän viitekehys ja periaatteet Seudullisen viestinnän on oltava avointa, aktiivista ja yhdenvertaista. Tarkoituksena on tavoittaa kohderyhmät tehokkaasti ja jäsennellysti ja pyrkiä vuorovaikutukseen viestinnässä. Tiedottamisen vastuu on kaikilla, joilla on tietoa, erityisesti jos henkilöllä on seudullinen tehtävä tai hän edustaa seutua kansallisissa tai kansainvälisissä verkostoissa. Eri kieliryhmien ja erityisryhmien (invalidit, maahanmuuttajat jne.) oikeus viestintään on huomioitava. Seudulla, jossa on ruotsinkielinen enemmistö ja jossa elävä kaksikielisyys katsotaan resurssiksi ja asiaksi joka halutaan säilyttää ja jota halutaan kehittää, ruotsinkielisiä ja suomenkielisiä asukkaita on kohdeltava tasaveroisesti viestinnässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että välitettävä seudullinen tieto on löydyttävä molemmilla kielillä. Myös kohderyhmä voi riippuen tarkoituksenmukaisuudesta, luonteesta ja sisällöstä ohjata viestinnässä käytettävää kieltä. Seudullisessa viestinnässä, joka käsittää seudun kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin, seudun imagon ja vetovoiman ja uuden työvoiman hankkimisen, on myös löydyttävä valmiutta ja resursseja tiedottamiseen muilla kielillä kuin ruotsin- ja suomenkielellä. Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että ulkoisen viestinnän on useammin kuin sisäisen viestinnän oltava kaksikielinen. Useissa tapauksissa kohderyhmä tai vastaanottaja tunnetaan paremmin, kun on kyse sisäisestä viestinnästä, mikä mahdollistaa kielen valinnan vastaanottajan tai ennestään tuttujen mallien mukaan. 4. Viestinnän painopisteet Strategiaprosessin aikana seuraavat kysymykset on tunnistettu alueelliseen viestintään kuuluviksi: a. Yhteistyölautakunnan päätökset Nykytilanne: Yhteistyölautakunnan pöytäkirjojen löytämiseksi tarvitaan tietoa siitä, millä kunnalla juuri silloin on puheenjohtajuus, koska pöytäkirjat ovat sen kunnan www-sivustoilla. Tulevaisuus: Pöytäkirjojen julkaiseminen seutuportaalissa olisi ratkaisu, joka lisäisi saatavuutta. b. Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma/koko Tässä ei tarkoiteta yksinomaan tavoitteista ja tuloksista tiedottamista, vaan myös tietoa, joka tulee ohjelman kansallisiin verkostoihin ja eri klustereihin osallistumisen kautta sekä ohjelman painopistealueiden (hyvinvointi-, innovaatio- ja kulttuuriverkostojen, metalli- ja veneklustereiden, bioenergian, elintarvikesektorin, palvelusektorin, puutalosektorin, KIBSin) kautta. Nykytilanne: Concordia/AKO levittää verkostoista tulevaa tietoa seudun henkilöille ja kunnille, joiden uskotaan hyötyvän tai olevan kiinnostuneita siitä. Tällä tavoin ei voida olla varmoja siitä, että tieto tavoittaa kaikki ne, joiden pitäisi saada se tai jotka haluaisivat saada sen. Ei myöskään voida olla varmoja siitä, että vastaanottaja on tietoinen siitä, että tietoa pitäisi välittää edelleen omassa järjestössä ja omiin verkostoihin. Tulevaisuus: Tieto ja vastaanottajat jäsennellään, jotta tiedottaminen tehostuisi eikä olisi henkilöön sidottua. Vastaanottajat ovat tietoisia siitä, että heidän odotetaan levittävän tietoa edelleen oikeille henkilöille omassa järjestössä ja omiin verkostoihinsa. c. Alueellinen strategia Nykytilanne: Yhteistyölautakunta on päättänyt strategiasta, mutta yksikään seudun kunnista ei ole virallisesti ottanut kantaa siihen. Seudun päättäjien pitäisi olla tietoisia alueellisen strategian sisällöstä. Lähdetään siitä, että tieto yhteistyölautakunnan päätöksistä levitetään edelleen kuntien valtuustoihin. Kun on kyse siitä, että tiedotetaan panostuksista alueelliseen strategiaan kuuluvan toimenpideohjelman toteuttamiseen, elinkeinokeskuksen on oltava aktiivinen toimija, koska yh- 2

4 teistyölautakunta on velvoittanut Concordian ja sen toimitusjohtajan seuraamaan ja toteuttamaan alueellista strategiaa. Tulevaisuus: Alueellinen strategia arvioidaan ja päivitetään vuoden 2009 aikana. d. Seudullinen sosiaali- ja terveydenhuolto Nykytilanne: Tällä hetkellä tieto tulee tiedotusvälineiden kautta. Johtoryhmä voi itse päättää kuinka avoin se haluaa olla, kun on kyse seudun asukkaille tiedottamisesta. Johtoryhmä voi tiedottaa siitä, mitkä asiat ovat valmisteilla. Ehdotuksen antamisen jälkeen asia voidaan saattaa julkisuuteen. Tulevaisuus: Sen jälkeen, kun seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen lautakunta on asetettu, tämä lautakunta vastaa tiedottamisesta asukkaille, kunnille, seudun elimille ja muille sidosryhmille. e. Kysymyksiä uusyrittäjyydestä ja elinkeinokehityksestä Nykytilanne: Elinkeinokeskus Concordia tiedottaa sen toimialueeseen kuuluvista kysymyksistä, jotka koskevat uusyrittäjyyttä ja elinkeinokehitystä. Viestintä ei ole kaikilta osin riittävää, yleisöä kiinnostavista asioista tiedottaminen voisi olla aktiivisempaa, esim. uusien yritysten lukumäärä kyseisessä kunnassa ja tietyt hallituksen päätökset, jotka kiinnostavat yleisöä. Tulevaisuus: Concordia tiedottaa aktiivisemmin, erityisesti sähköisesti ja tiedotusvälineiden välityksellä ja tekee enemmän yhteistyötä tiedotuskysymyksissä seudun muiden järjestöjen kanssa jotka välittävät tietoa elinkeinokehityksestä (kuten Viexpo, Pohjanmaan kauppakamari ym.). f. Viranomaisilta ja järjestöiltä tuleva tieto Nykytilanne: Muun muassa maakunnan toteuttamissuunnitelma lähetetään Pohjanmaan liitosta kunnille. Concordia/AKO ei seudullisena järjestönä saa tätä tietoa, mikä voi johtaa siihen, että esimerkiksi alueelliset kysymykset, jotka sisältyvät alueelliseen strategiaan eivät tule mukaan suunnitelmaan. Tulevaisuus: Tiedon seudullinen koordinointi, jolloin kunnat hankkivat kommentit. g. Tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista Nykytilanne: Concordiaan/Aluekeskusohjelmaan tulee paljon tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista. Tieto lähetetään edelleen henkilöille/järjestöille, joiden arvellaan olevan kiinnostuneita ajankohtaisista asioista, jos on kyse esim. koulutuksesta, tieto lähetetään sisällöstä riippuen koulujohtajille tai rehtoreille, kansalais- ja työväenopistojen rehtoreille, Optimalle, kansanopistoille, ammattikorkeakouluille jne. Tässä tilanteessa tietotulva riippuu siitä, mitä lähettäjä tietää vastaanottajan toiminnasta ja hänen harrastuksistaan. Tulevaisuus: Postituslista vastaanottajista jaettuna toimialan/kiinnostuksen kohteen mukaan helpottaa tiedon edelleen välittämistä rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista. h. Seudun markkinointi Nykytilanne: TÄNNEPÄIN-hankkeessa kehitetään menetelmiä, työkaluja ja yhteistyömalleja seudun markkinointia ja rekrytointia varten. Nykytilassa ei vielä löydy kiinteitä, hyvin vakiintuneita yhteistyöverkostoja seudun markkinointia ja imagotyötä varten. Tulevaisuus: Kunnat ja muut organisaatiot käyttävät TÄNNEPÄIN-hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja hankkeen päätyttyä. Kaikki seudun toimijat tekevät tehokkaasti ja määrätietoisesti imagotyötä seudulla ja seudun ulkopuolella. Vahvistaakseen seudun imagoa toimijat viestivät johdonmukaisesti seudun keskeistä sanomaa, joka käytännössä on kestävä ja joka tukee seudun monipuolista kehitystä. 3

5 5. Kohderyhmät Viestintä aluekeskusohjelman/koko:n tavoitteista, tuloksista ym.: a) seudun asukkaat b) kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet c) yhteistyökumppanit (yritykset, organisaatiot, koulutusjärjestöt, viranomaiset) Viestintä alueellisen strategian toteuttamisesta, seudullisista palveluista, seutudemokratia ja hallinnollisen tiedon välittäminen: a) seudun asukkaat b) kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet c) yhteistyökumppanit (yritykset, organisaatiot, koulutusjärjestöt, viranomaiset) d) yhdistykset ja kolmannen sektorin muut tahot. Seudun markkinointi, seudun imagon vahvistaminen ja sen vetovoiman lisääminen: a) seudun asukkaat b) kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet c) potentiaaliset työntekijät ja seudulle muuttavat/palaavat d) yhteistyökumppanit seudulla ja seudun ulkopuolella (yritykset, organisaatiot, koulutusjärjestöt, viranomaiset) e) paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tiedotusvälineet 6. Vastuu seudullisesta viestinnästä Seudullisesta viestinnästä vastaavat henkilöt ja järjestöt on tunnistettu ja ilmoitetaan seuraavassa kappaleessa seudulliseen viestintään kuuluvien eri painopisteiden mukaisesti (katso kohta b, luku 4). Aluekeskusohjelman viestinnän kokonaisvastuu on johdolla, joka antaa suuntaviivoja siitä, miten viestintä toteutetaan. Aluekeskusohjelman viestintäkoordinaattorille kuuluu mm. tiedottaa ja viestiä aluekeskusohjelmaan/koko:on kuuluvat asiat, seutuviestinnän arviointi ja kehittäminen sekä uusien viestintäkanavien käyttöönotto. Aluekeskusohjelman kansallisiin teemaverkostoihin ja muihin vastaaviin seudullisiin ja kansallisiin verkostoihin edustavat henkilöt ovat vastuussa tiedon edelleen välittämisestä verkostoiden ja seudun välillä sekä molempiin suuntiin. (kohta b, luku 4) Vastuussa oleva järjestö, kun on kyse viestinnästä, joka koskee alueellisen strategian tavoitteita ja toteutusta Elinkeinokeskus Concordia ja sen toimitusjohtaja (kohta c, luku 4). Elinkeinokeskus vastaa viestinnästä myös, kun on kyse Concordian toimialaan liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat uusyrittäjyyttä ja elinkeinokehitystä (kohta e, luku 4). Seudun muita järjestöjä, jotka välittävät tietoa elinkeinokehityksestä ovat esimerkiksi Viexpo, Pohjanmaan kauppakamari, Pro Agria ym. Hallinnollisen tiedon välittäminen kuuluu myös seudulliseen viestintään, mm. yhteistyölautakunnan päätökset ja seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon informaatio sekä viranomaisilta ja järjestöiltä Aluekeskusohjelmaan/Concordiaan tuleva informaatio rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista (kohdat a, d, g, h, luku 4). Yhteistyölautakunta tiedottaa päätöksistään ja lautakunnan toimialaa koskevista seudullisista palveluista. Osallisuuden edistämiseksi ja saatavuuden lisäämiseksi yhteistyölautakunnan pöytäkirjat julkaistaan seutuportaalissa. Yhteinen sosiaali- ja tervey- 4

6 denhuollon lautakunta vastaa tiedottamisesta kun on kyse seudullisista sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksistä ja kyseisen sektorin seudullisista palveluista (kohdat a, d, luku 4). Vastuu viestinnästä, kun on kyse seudun markkinoinnista, seudun imagon vahvistamisesta ja seudun vetovoiman lisäämisestä, jakautuu useammalle taholle. Tällaisia tahoja ovat muun muassa aluemarkkinointi- ja rekrytointihanke/koko ja Concordia, mutta myös muut sekä yksityisen että julkisen ja kolmannen sektorin järjestöt ja seudun kunnat. Kaikkien seudullisesta viestinnästä vastaavien henkilöiden ja järjestöjen on työskenneltävä sen eteen, että asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa edistetään. 7. Kanavat Viestintään käytettävät menetelmät ja kanavat ratkaisevat, meneekö sanoma perille. Viestintäkanava on oikea, jos oikea kohderyhmä tavoitetaan oikeana ajankohtana. Kanava, jonka välityksellä kyseinen kohderyhmä parhaiten tavoitetaan on siis tunnistettava ja säännöllisten tutkimusten avulla on seurattava mitkä oikeat kanavat ovat. Seudun viestintäkanavia arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti tutkimalla seudullista viestintää ja sen toteutusta. Mallina käytetään kyselyä, jonka kansallisen aluekeskusohjelman viestintäverkosto on kehittänyt osana omaa kehitystyötään. Muita selvityksiä ja kyselytutkimuksia suoritetaan tarpeen mukaan. Loppusyksyllä 2007 tutkittiin kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten seutuviestintää. Tutkimuksessa käytettiin viestintäverkoston kyselyä. Tutkimustuloksen mukaan kokoukset ja tapahtumat sekä henkilökohtaiset yhteydet ovat luottamushenkilöiden tärkeimpiä tiedonlähteitä. Joukkoviestimet ja toimijoiden omat viestintäkanavat kuten sähköposti, intranet, ekstranet ja web-sivut ovat virkamiesten tärkeimpiä tiedonlähteitä. Luottamushenkilöt toivoivat saavansa lisää tietoa kokouksissa ja tapahtumissa ja virkamiehet toimijoiden omien kanavien ja joukkoviestimien kautta. Yllä mainitun mukaisesti nykytilanteessa käytetään ja kehitetään seuraavia tiedotuskanavia: - Internet (seutuportaalia, Concordian websivuja ja joissakin tapauksissa kuntien websivuja) - Verkostoja, kehittämisryhmiä, kokouksia, seminaareja, luentoja ja muita tapahtumia - Joukkoviestimiä, mm. lehdistötiedottein ja tiedotustilaisuuksilla - Esitteitä ja muuta painettua materiaalia - Ilmoittelua - Suoraa tiedottamista sähköpostitse 5

7 8. SWOT-analyysi Vahvuudet Seutuportaali Runsas tiedontarjonta Valmiit rakenteet ja yhteistyömallit Yhteistyöhalu Strategialle löytyy tilaus Mahdollisuudet Parempi systemointi antaa paremmat perusteet päätöksille Tehostettu viestintä parantaa seutua yhteistyön kautta Nopeampi asioiden käsittely Helpompi keskustella seudullisin termein Rakenteet Heikkoudet Rakenteiden puuttuminen Epäselvä työnjako Riittämättömät resurssit viestinnän käsittelyä varten Reviiripelko Liian paljon tietoa Uhat Käytännön toteuttaminen (luodaan strategia, mutta kukaan ei käytännössä noudata sitä) Väärää tietoa väärälle henkilölle Liian paljon tietoa Asukkaat joskus tietämättömiä seudullisista kysymyksistä Haluttomuus 8.1 Kehitystoimenpiteet - Seutuportaalin kehittämistä jatketaan interaktiiviset toiminnot mukaan luettuina. - Kuntien vastuuhenkilöiden ja seutuviestinnän tietotulvan kartoittaminen. Toteutetaan kuntien johtoryhmien keskustelujen kautta. (Täten strategia varmistetaan ja saavutetaan selkeämpää viestintärakennetta ja työnjakoa. Tiedon vastaanottavien tai edelleen lähettävien tahojen on myös tiedettävä mitä heidän odotetaan tekevän tiedon kanssa.) - Kartoitetaan henkilöt, jotka vastaanottavat tiedon rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista. - Toimijoille lähetetään säännöllisesti tiedotuslehtiä (ts. niille, joiden työhön sisäinen tiedotus tämän viestintästrategian mukaan kuuluu). Tämä parantaa seudullisen tiedon saatavuutta, edistää seudun yhteistyötä ja helpottaa seudullisin termein keskustelemista. - Elinkeinokeskuksen viestintäkanavien kehittäminen ja tehostaminen sekä yhteistyöverkostojen luominen seudun muiden järjestöjen välillä. - Panostus yhteistyöverkostoihin ja resurssien tehokas hyödyntäminen markkinointiin, imagotyöhön ja rekrytointiin. - Seudullinen brändihanke - Resursseja seutuviestintään. On selvitettävä, kuinka seudullinen viestintä koordinoidaan aluekeskusohjelman päätyttyä. Yllä olevat kehitystoimenpiteet löytyvät myös liitteessä 1 olevasta matriisista. 9. Viestintästrategian tarkistus ja päivitys Pietarsaaren seudun viestintästrategia tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa kuitenkin vähintään joka toinen vuosi. Yhteistyölautakunta huolehtii siitä, että tarkistus ja päivitys suoritetaan. 6

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Kuopio 1.11.2017 Learning Cafe RYHMÄ 1 Miten toteutetaan ja johdetaan Pohjois-Savon vetovoiman lisäämistä niin, että edistetään osaavan työvoiman saatavuutta?

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto

Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto Tuulevi Ovaska BMF:N syysseminaari Näkymättömästä näkyväksi markkinointi ja tiedottaminen lääke ja terveystieteellisissä kirjastoissa

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Taustaa Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2017 (11.4.-12.5.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville

Lisätiedot

Paikallisdemokratia / Lähidemokratia / Kumppanuus

Paikallisdemokratia / Lähidemokratia / Kumppanuus Paikallisdemokratia / Lähidemokratia / Kumppanuus Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo hanke, keskusteluilta 19.10.2017 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Alueellinen lähidemokratia

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Kumppanuuspäivä

Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Kumppanuuspäivä Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Kumppanuuspäivä 18.10.2017 Asko Peltola Maakuntajohtaja Etelä-Pohjanmaan liitto Mitä tapahtuu? Sote-tehtävät siirtyvät kunnilta maakunnille yli puolet kuntien

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot