PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA Viestinnän ja osallistumisen kehittämisryhmä, Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma 2008

2 1. Johdanto Tehokas, suunnattu viestintä on tärkeä työväline, jotta seudun asukkaat ja eri tahot voisivat osallistua ja seurata alueellista päätöksentekoa ja seudun muita ajankohtaisia kysymyksiä. Kun alueellisia toimijoita on useampia ja informaatiotulva on suuri, on tärkeää, että kaikki ymmärtävät vastuunsa tiedon edelleen välittämisestä. Seudun viestintästrategia on kehitetty viestintäyhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämisen ja kehittämisen välineeksi, jotta voimme täyttää sidosryhmien tiedontarpeen ja odotukset. Pietarsaaren seudun viestintästrategia kuvaa kokonaisvaltaisia menetelmiä ja suuntaviivoja siitä, kuinka tieto alueellisista kysymyksistä, seudun palveluista ja identiteetistä välitetään alueella. Strategian tavoitteena on tehostaa viestintää sekä systemoida ja suunnata tieto tarkoituksenmukaisella tavalla. Seudun viestintästrategia koostuu menetelmistä ja viestinnän suuntaviivoista, jotka liittyvät alueelliseen kehittämiseen, alueellisiin yhteistyökysymyksiin, alueelliseen osallistumiseen, seudulliseen palveluun ja seudun markkinointiin. 2. Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Alueellisen viestinnän perustehtävänä on tiedottaa ja viestiä seudun kunnille, luottamushenkilöille, virkamiehille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille asioista, jotka koskevat aluekeskusohjelmaa/koko:a. Alueellisen viestinnän tehtäviin kuuluu myös toimia alueellisen strategian toteuttamisen työkaluna, välittää hallinnollista tietoa, edistää asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, tiedottaa seudullisista palveluista sekä markkinoida aluetta, vahvistaa seudun imagoa ja lisätä sen vetovoimaa. Verrattuna yksittäisen kunnan tai järjestön viestintään seudullisen viestinnän viitekehys on toinen. Tämä pätee erityisesti tapauksissa, joissa muodollinen seudullinen päätäntäelin siihen kuuluvine organisaatioineen ja henkilökuntineen puuttuu. Seutuviestintä toteutetaan tavallisesti yhdessä seudun kuntien ja muiden seudullisten toimijoiden kanssa. Tätä taustaa vasten ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan tässä viestintästrategiassa seudun sisäistä viestintää asukkaille, yrityksille, järjestöille ja muille sidosryhmille sekä viestintää seudun ulkopuolella. Sisäinen viestintä käsittää seudun toimijoiden välisen viestinnän, ts. kunnat (virkamiehet, luottamushenkilöt), seudulliset elinkeinokeskukset, aluekeskusohjelman/koko:n, yhteistyölautakunnan ja muut seudun elimet. Tehokas ja onnistunut seudullinen viestintä välittää seudun identiteetin ja myötävaikuttaa siihen, että seudun strateginen tahto, joka on todettu alueellisessa strategiassa, voidaan toteuttaa. Alueellisen strategian mukaan Pietarsaaren seudun identiteetti koostuu tekijöistä kuten yrittäjyydestä ja vientiteollisuudesta, ruotsin kielestä ja kulttuurista, vahvasta sosiaalisesta pääomasta ja yhteiskuntaan osallistuvuudesta, saaristosta ja järvistä, herännäisyysseudusta ja elävästä maaseudusta. Seutu on vauras, turvallinen ja vakaa, sillä on hyvät julkiset palvelut ja se on avoin ja kansainvälinen. Seudun strateginen tahto vuodelle 2015 on, että meillä on useampia keskisuuria (20 50 henkilöä) kansainvälisesti suuntautuneita kärkiyrityksiä, että seudun sisäinen ja alueiden välinen yhteistyö on syvempää, että meillä on kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikennejärjestelmät, että seutu on vieraanvarainen, näkyvä ja houkutteleva sekä kansallisesti että kansainvälisesti, että valmius muuttua on jatkuvaa, että yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä on jäsenneltyä ja että alue on sosiaalisesti vastuuntuntoinen sanan laajassa merkityksessä. 1

3 3. Viestinnän viitekehys ja periaatteet Seudullisen viestinnän on oltava avointa, aktiivista ja yhdenvertaista. Tarkoituksena on tavoittaa kohderyhmät tehokkaasti ja jäsennellysti ja pyrkiä vuorovaikutukseen viestinnässä. Tiedottamisen vastuu on kaikilla, joilla on tietoa, erityisesti jos henkilöllä on seudullinen tehtävä tai hän edustaa seutua kansallisissa tai kansainvälisissä verkostoissa. Eri kieliryhmien ja erityisryhmien (invalidit, maahanmuuttajat jne.) oikeus viestintään on huomioitava. Seudulla, jossa on ruotsinkielinen enemmistö ja jossa elävä kaksikielisyys katsotaan resurssiksi ja asiaksi joka halutaan säilyttää ja jota halutaan kehittää, ruotsinkielisiä ja suomenkielisiä asukkaita on kohdeltava tasaveroisesti viestinnässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että välitettävä seudullinen tieto on löydyttävä molemmilla kielillä. Myös kohderyhmä voi riippuen tarkoituksenmukaisuudesta, luonteesta ja sisällöstä ohjata viestinnässä käytettävää kieltä. Seudullisessa viestinnässä, joka käsittää seudun kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin, seudun imagon ja vetovoiman ja uuden työvoiman hankkimisen, on myös löydyttävä valmiutta ja resursseja tiedottamiseen muilla kielillä kuin ruotsin- ja suomenkielellä. Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että ulkoisen viestinnän on useammin kuin sisäisen viestinnän oltava kaksikielinen. Useissa tapauksissa kohderyhmä tai vastaanottaja tunnetaan paremmin, kun on kyse sisäisestä viestinnästä, mikä mahdollistaa kielen valinnan vastaanottajan tai ennestään tuttujen mallien mukaan. 4. Viestinnän painopisteet Strategiaprosessin aikana seuraavat kysymykset on tunnistettu alueelliseen viestintään kuuluviksi: a. Yhteistyölautakunnan päätökset Nykytilanne: Yhteistyölautakunnan pöytäkirjojen löytämiseksi tarvitaan tietoa siitä, millä kunnalla juuri silloin on puheenjohtajuus, koska pöytäkirjat ovat sen kunnan www-sivustoilla. Tulevaisuus: Pöytäkirjojen julkaiseminen seutuportaalissa olisi ratkaisu, joka lisäisi saatavuutta. b. Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma/koko Tässä ei tarkoiteta yksinomaan tavoitteista ja tuloksista tiedottamista, vaan myös tietoa, joka tulee ohjelman kansallisiin verkostoihin ja eri klustereihin osallistumisen kautta sekä ohjelman painopistealueiden (hyvinvointi-, innovaatio- ja kulttuuriverkostojen, metalli- ja veneklustereiden, bioenergian, elintarvikesektorin, palvelusektorin, puutalosektorin, KIBSin) kautta. Nykytilanne: Concordia/AKO levittää verkostoista tulevaa tietoa seudun henkilöille ja kunnille, joiden uskotaan hyötyvän tai olevan kiinnostuneita siitä. Tällä tavoin ei voida olla varmoja siitä, että tieto tavoittaa kaikki ne, joiden pitäisi saada se tai jotka haluaisivat saada sen. Ei myöskään voida olla varmoja siitä, että vastaanottaja on tietoinen siitä, että tietoa pitäisi välittää edelleen omassa järjestössä ja omiin verkostoihin. Tulevaisuus: Tieto ja vastaanottajat jäsennellään, jotta tiedottaminen tehostuisi eikä olisi henkilöön sidottua. Vastaanottajat ovat tietoisia siitä, että heidän odotetaan levittävän tietoa edelleen oikeille henkilöille omassa järjestössä ja omiin verkostoihinsa. c. Alueellinen strategia Nykytilanne: Yhteistyölautakunta on päättänyt strategiasta, mutta yksikään seudun kunnista ei ole virallisesti ottanut kantaa siihen. Seudun päättäjien pitäisi olla tietoisia alueellisen strategian sisällöstä. Lähdetään siitä, että tieto yhteistyölautakunnan päätöksistä levitetään edelleen kuntien valtuustoihin. Kun on kyse siitä, että tiedotetaan panostuksista alueelliseen strategiaan kuuluvan toimenpideohjelman toteuttamiseen, elinkeinokeskuksen on oltava aktiivinen toimija, koska yh- 2

4 teistyölautakunta on velvoittanut Concordian ja sen toimitusjohtajan seuraamaan ja toteuttamaan alueellista strategiaa. Tulevaisuus: Alueellinen strategia arvioidaan ja päivitetään vuoden 2009 aikana. d. Seudullinen sosiaali- ja terveydenhuolto Nykytilanne: Tällä hetkellä tieto tulee tiedotusvälineiden kautta. Johtoryhmä voi itse päättää kuinka avoin se haluaa olla, kun on kyse seudun asukkaille tiedottamisesta. Johtoryhmä voi tiedottaa siitä, mitkä asiat ovat valmisteilla. Ehdotuksen antamisen jälkeen asia voidaan saattaa julkisuuteen. Tulevaisuus: Sen jälkeen, kun seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen lautakunta on asetettu, tämä lautakunta vastaa tiedottamisesta asukkaille, kunnille, seudun elimille ja muille sidosryhmille. e. Kysymyksiä uusyrittäjyydestä ja elinkeinokehityksestä Nykytilanne: Elinkeinokeskus Concordia tiedottaa sen toimialueeseen kuuluvista kysymyksistä, jotka koskevat uusyrittäjyyttä ja elinkeinokehitystä. Viestintä ei ole kaikilta osin riittävää, yleisöä kiinnostavista asioista tiedottaminen voisi olla aktiivisempaa, esim. uusien yritysten lukumäärä kyseisessä kunnassa ja tietyt hallituksen päätökset, jotka kiinnostavat yleisöä. Tulevaisuus: Concordia tiedottaa aktiivisemmin, erityisesti sähköisesti ja tiedotusvälineiden välityksellä ja tekee enemmän yhteistyötä tiedotuskysymyksissä seudun muiden järjestöjen kanssa jotka välittävät tietoa elinkeinokehityksestä (kuten Viexpo, Pohjanmaan kauppakamari ym.). f. Viranomaisilta ja järjestöiltä tuleva tieto Nykytilanne: Muun muassa maakunnan toteuttamissuunnitelma lähetetään Pohjanmaan liitosta kunnille. Concordia/AKO ei seudullisena järjestönä saa tätä tietoa, mikä voi johtaa siihen, että esimerkiksi alueelliset kysymykset, jotka sisältyvät alueelliseen strategiaan eivät tule mukaan suunnitelmaan. Tulevaisuus: Tiedon seudullinen koordinointi, jolloin kunnat hankkivat kommentit. g. Tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista Nykytilanne: Concordiaan/Aluekeskusohjelmaan tulee paljon tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista. Tieto lähetetään edelleen henkilöille/järjestöille, joiden arvellaan olevan kiinnostuneita ajankohtaisista asioista, jos on kyse esim. koulutuksesta, tieto lähetetään sisällöstä riippuen koulujohtajille tai rehtoreille, kansalais- ja työväenopistojen rehtoreille, Optimalle, kansanopistoille, ammattikorkeakouluille jne. Tässä tilanteessa tietotulva riippuu siitä, mitä lähettäjä tietää vastaanottajan toiminnasta ja hänen harrastuksistaan. Tulevaisuus: Postituslista vastaanottajista jaettuna toimialan/kiinnostuksen kohteen mukaan helpottaa tiedon edelleen välittämistä rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista. h. Seudun markkinointi Nykytilanne: TÄNNEPÄIN-hankkeessa kehitetään menetelmiä, työkaluja ja yhteistyömalleja seudun markkinointia ja rekrytointia varten. Nykytilassa ei vielä löydy kiinteitä, hyvin vakiintuneita yhteistyöverkostoja seudun markkinointia ja imagotyötä varten. Tulevaisuus: Kunnat ja muut organisaatiot käyttävät TÄNNEPÄIN-hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja hankkeen päätyttyä. Kaikki seudun toimijat tekevät tehokkaasti ja määrätietoisesti imagotyötä seudulla ja seudun ulkopuolella. Vahvistaakseen seudun imagoa toimijat viestivät johdonmukaisesti seudun keskeistä sanomaa, joka käytännössä on kestävä ja joka tukee seudun monipuolista kehitystä. 3

5 5. Kohderyhmät Viestintä aluekeskusohjelman/koko:n tavoitteista, tuloksista ym.: a) seudun asukkaat b) kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet c) yhteistyökumppanit (yritykset, organisaatiot, koulutusjärjestöt, viranomaiset) Viestintä alueellisen strategian toteuttamisesta, seudullisista palveluista, seutudemokratia ja hallinnollisen tiedon välittäminen: a) seudun asukkaat b) kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet c) yhteistyökumppanit (yritykset, organisaatiot, koulutusjärjestöt, viranomaiset) d) yhdistykset ja kolmannen sektorin muut tahot. Seudun markkinointi, seudun imagon vahvistaminen ja sen vetovoiman lisääminen: a) seudun asukkaat b) kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet c) potentiaaliset työntekijät ja seudulle muuttavat/palaavat d) yhteistyökumppanit seudulla ja seudun ulkopuolella (yritykset, organisaatiot, koulutusjärjestöt, viranomaiset) e) paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tiedotusvälineet 6. Vastuu seudullisesta viestinnästä Seudullisesta viestinnästä vastaavat henkilöt ja järjestöt on tunnistettu ja ilmoitetaan seuraavassa kappaleessa seudulliseen viestintään kuuluvien eri painopisteiden mukaisesti (katso kohta b, luku 4). Aluekeskusohjelman viestinnän kokonaisvastuu on johdolla, joka antaa suuntaviivoja siitä, miten viestintä toteutetaan. Aluekeskusohjelman viestintäkoordinaattorille kuuluu mm. tiedottaa ja viestiä aluekeskusohjelmaan/koko:on kuuluvat asiat, seutuviestinnän arviointi ja kehittäminen sekä uusien viestintäkanavien käyttöönotto. Aluekeskusohjelman kansallisiin teemaverkostoihin ja muihin vastaaviin seudullisiin ja kansallisiin verkostoihin edustavat henkilöt ovat vastuussa tiedon edelleen välittämisestä verkostoiden ja seudun välillä sekä molempiin suuntiin. (kohta b, luku 4) Vastuussa oleva järjestö, kun on kyse viestinnästä, joka koskee alueellisen strategian tavoitteita ja toteutusta Elinkeinokeskus Concordia ja sen toimitusjohtaja (kohta c, luku 4). Elinkeinokeskus vastaa viestinnästä myös, kun on kyse Concordian toimialaan liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat uusyrittäjyyttä ja elinkeinokehitystä (kohta e, luku 4). Seudun muita järjestöjä, jotka välittävät tietoa elinkeinokehityksestä ovat esimerkiksi Viexpo, Pohjanmaan kauppakamari, Pro Agria ym. Hallinnollisen tiedon välittäminen kuuluu myös seudulliseen viestintään, mm. yhteistyölautakunnan päätökset ja seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon informaatio sekä viranomaisilta ja järjestöiltä Aluekeskusohjelmaan/Concordiaan tuleva informaatio rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista (kohdat a, d, g, h, luku 4). Yhteistyölautakunta tiedottaa päätöksistään ja lautakunnan toimialaa koskevista seudullisista palveluista. Osallisuuden edistämiseksi ja saatavuuden lisäämiseksi yhteistyölautakunnan pöytäkirjat julkaistaan seutuportaalissa. Yhteinen sosiaali- ja tervey- 4

6 denhuollon lautakunta vastaa tiedottamisesta kun on kyse seudullisista sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksistä ja kyseisen sektorin seudullisista palveluista (kohdat a, d, luku 4). Vastuu viestinnästä, kun on kyse seudun markkinoinnista, seudun imagon vahvistamisesta ja seudun vetovoiman lisäämisestä, jakautuu useammalle taholle. Tällaisia tahoja ovat muun muassa aluemarkkinointi- ja rekrytointihanke/koko ja Concordia, mutta myös muut sekä yksityisen että julkisen ja kolmannen sektorin järjestöt ja seudun kunnat. Kaikkien seudullisesta viestinnästä vastaavien henkilöiden ja järjestöjen on työskenneltävä sen eteen, että asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa edistetään. 7. Kanavat Viestintään käytettävät menetelmät ja kanavat ratkaisevat, meneekö sanoma perille. Viestintäkanava on oikea, jos oikea kohderyhmä tavoitetaan oikeana ajankohtana. Kanava, jonka välityksellä kyseinen kohderyhmä parhaiten tavoitetaan on siis tunnistettava ja säännöllisten tutkimusten avulla on seurattava mitkä oikeat kanavat ovat. Seudun viestintäkanavia arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti tutkimalla seudullista viestintää ja sen toteutusta. Mallina käytetään kyselyä, jonka kansallisen aluekeskusohjelman viestintäverkosto on kehittänyt osana omaa kehitystyötään. Muita selvityksiä ja kyselytutkimuksia suoritetaan tarpeen mukaan. Loppusyksyllä 2007 tutkittiin kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten seutuviestintää. Tutkimuksessa käytettiin viestintäverkoston kyselyä. Tutkimustuloksen mukaan kokoukset ja tapahtumat sekä henkilökohtaiset yhteydet ovat luottamushenkilöiden tärkeimpiä tiedonlähteitä. Joukkoviestimet ja toimijoiden omat viestintäkanavat kuten sähköposti, intranet, ekstranet ja web-sivut ovat virkamiesten tärkeimpiä tiedonlähteitä. Luottamushenkilöt toivoivat saavansa lisää tietoa kokouksissa ja tapahtumissa ja virkamiehet toimijoiden omien kanavien ja joukkoviestimien kautta. Yllä mainitun mukaisesti nykytilanteessa käytetään ja kehitetään seuraavia tiedotuskanavia: - Internet (seutuportaalia, Concordian websivuja ja joissakin tapauksissa kuntien websivuja) - Verkostoja, kehittämisryhmiä, kokouksia, seminaareja, luentoja ja muita tapahtumia - Joukkoviestimiä, mm. lehdistötiedottein ja tiedotustilaisuuksilla - Esitteitä ja muuta painettua materiaalia - Ilmoittelua - Suoraa tiedottamista sähköpostitse 5

7 8. SWOT-analyysi Vahvuudet Seutuportaali Runsas tiedontarjonta Valmiit rakenteet ja yhteistyömallit Yhteistyöhalu Strategialle löytyy tilaus Mahdollisuudet Parempi systemointi antaa paremmat perusteet päätöksille Tehostettu viestintä parantaa seutua yhteistyön kautta Nopeampi asioiden käsittely Helpompi keskustella seudullisin termein Rakenteet Heikkoudet Rakenteiden puuttuminen Epäselvä työnjako Riittämättömät resurssit viestinnän käsittelyä varten Reviiripelko Liian paljon tietoa Uhat Käytännön toteuttaminen (luodaan strategia, mutta kukaan ei käytännössä noudata sitä) Väärää tietoa väärälle henkilölle Liian paljon tietoa Asukkaat joskus tietämättömiä seudullisista kysymyksistä Haluttomuus 8.1 Kehitystoimenpiteet - Seutuportaalin kehittämistä jatketaan interaktiiviset toiminnot mukaan luettuina. - Kuntien vastuuhenkilöiden ja seutuviestinnän tietotulvan kartoittaminen. Toteutetaan kuntien johtoryhmien keskustelujen kautta. (Täten strategia varmistetaan ja saavutetaan selkeämpää viestintärakennetta ja työnjakoa. Tiedon vastaanottavien tai edelleen lähettävien tahojen on myös tiedettävä mitä heidän odotetaan tekevän tiedon kanssa.) - Kartoitetaan henkilöt, jotka vastaanottavat tiedon rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista. - Toimijoille lähetetään säännöllisesti tiedotuslehtiä (ts. niille, joiden työhön sisäinen tiedotus tämän viestintästrategian mukaan kuuluu). Tämä parantaa seudullisen tiedon saatavuutta, edistää seudun yhteistyötä ja helpottaa seudullisin termein keskustelemista. - Elinkeinokeskuksen viestintäkanavien kehittäminen ja tehostaminen sekä yhteistyöverkostojen luominen seudun muiden järjestöjen välillä. - Panostus yhteistyöverkostoihin ja resurssien tehokas hyödyntäminen markkinointiin, imagotyöhön ja rekrytointiin. - Seudullinen brändihanke - Resursseja seutuviestintään. On selvitettävä, kuinka seudullinen viestintä koordinoidaan aluekeskusohjelman päätyttyä. Yllä olevat kehitystoimenpiteet löytyvät myös liitteessä 1 olevasta matriisista. 9. Viestintästrategian tarkistus ja päivitys Pietarsaaren seudun viestintästrategia tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa kuitenkin vähintään joka toinen vuosi. Yhteistyölautakunta huolehtii siitä, että tarkistus ja päivitys suoritetaan. 6

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 Voimaa verkostoista Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 2 17.3.2014 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation organisaatio Koordinaatio taso

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Muutosviestintä kuntaliitostilanteessa Case Salo

Muutosviestintä kuntaliitostilanteessa Case Salo Muutosviestintä kuntaliitostilanteessa Case Salo Kuntauudistuksen seututilaisuus Lahden seutu 29.10.2013 Kuntaliitos tie uudeksi kaupungiksi Salon seudulla lähtökohdat liitokselle hyvät Selkeä työssäkäyntialue,

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto

Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto Tuulevi Ovaska BMF:N syysseminaari Näkymättömästä näkyväksi markkinointi ja tiedottaminen lääke ja terveystieteellisissä kirjastoissa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot