MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 Tehtävä 1 Ks. Urpo Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet, erit. s , Tehtävässä tuli huomata, että yhden testamentin saajan suorittama tiedoksianto luetaan myös muiden testamentinsaajien hyväksi (PK 14:4.3). Kun S antoi testamentin tiedoksi, se tapahtui myös K:n hyväksi. Tämä oli hyvin tiedossa. a) Testamentintekijän taivuttelu on moitekanteella reagoitava asia. Määräaika on 6 kk. testamentin tiedoksiannosta. Jos perillinen hyväksyy testamentin, hän ei voi enää moittia testamenttia. X oli saanut testamentin tiedoksi jo kesäkuussa Hänen osalta moitekanteen määräaika oli jo päättynyt. Y taas hyväksyi testamentin, joten hänellä ei ole moiteoikeutta. X ja Y eivät voi reagoida väitettyyn taivutteluun. b) Testamentintekijän sieluntoiminnan häiriö on myös PK 13 luvun mukainen moiteperuste. Z on saanut testamentin tiedoksi vasta maaliskuussa 2015, joten kanneaika on avoinna. Hänellä on mahdollisuus moittia testamenttia tällä perusteella. Moitekanteen seurauksena testamenttia ei julisteta mitättömäksi. Moitekanteesta seuraa vain tehottomuus suhteessa moittijaan. Vaikutukset ulottuvat siten vain moittijaan tai niihin, jotka yhtyvät kanteeseen. Z:n kanteesta testamentti ei voi tulla julistetuksi kokonaan mitättömäksi, vain pätemättömäksi suhteessa Z:aan. c) Testamentin peruuttaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti PK 10:5:n mukaisesti. Sen voi tehdä suullisestikin, joskin sen todistaminen voi olla vaikeaa. Mitkään todistajanjäävit ei sovellu tilanteeseen. A on voinut peruuttaa testamentin suullisesti kuvatuin tavoin. Tähän on mahdollista puuttua kanteella. Tällainen kanne ei ole määräaikaan sidottu. X:llä ja Z:lla on mahdollisuus peruuttamiskantein saada vahvistetuksi, että testamentti on peruutettu. Tehtävä 2 Tehtävässä piti ottaa kantaa ensinnäkin puolisoiden A ja B vuonna 2006 solmiman osituksen esisopimuksen pätevyyteen. Olisiko B voinut tehokkaasti vaatia sitä noudatettavaksi A:n ja B:n välisessä osituksessa? Entä mitä merkitystä oli tässä suhteessa puolisoiden vuonna 2003 solmimalla pätevällä avioehtosopimuksella? Ongelmaksi siis nousivat sekä osituksen esisopimusta koskevat säännökset yleensä että myös osituksen esisopimuksen ja avioehdon välinen suhde. Osituksen esisopimus on puolisoiden yleisen sopimusvapauden varaan rakentuva, avioliittolaissa sääntelemätön sopimustyyppi, jonka avulla puolisot voivat vapaasti sopia vastaisen osituksensa sisällöstä. Sisältövapauteen kuuluu, että puolisoiden välillä ehkä solmittu avioehto ei aseta esteitä sen pätevyydelle. Osituksen esisopimuksella voidaankin käytännössä mitätöidä avioehdon vaikutukset. Ainoa rajoitus on, että siinä ei saa olla hyvän tavan vastaisia ehtoja, ja kohtuuttomaan lopputulokseen johtavaa sopimusta saatetaan sovitella OikTL 36 :n nojalla. Osituksen esisopimusta koskee lisäksi muotovapaus, ja se voidaan tehdä parisuhteen missä vaiheessa tahansa, siis myös ennen kuin avioeroa koskeva asia on tullut ajankohtaiseksi. Osituksen esisopimus pätee kuitenkin vain

3 puolisoiden keskinäisissä suhteissa, eikä se vaikuta esimerkiksi velkojien oikeuteen vaatia heitä loukkaavaa ositusta peräytettäväksi. Niinikään se pätee vain avioeroon perustuvissa osituksissa. Esitetyn perusteella A:n ja B:n solmima esisopimus näyttää kaikin puolin pätevältä. Sitä voidaan pitää myös sisällöltään varsin kohtuulliselta, olihan A:n omistama kesämökkikiinteistö tullut B:n panostusten (ja ehkä myös mökin yhteisen käytön) perusteella osaksi puolisoiden yhteistä taloutta. Tuntuu näin kohtuullisemmalta jakaa sanottu kiinteistö puolisoiden kesken kuin vuonna 2003 tehdyssä avioehdossa määrätyllä tavalla jättää se puolittamisen ulkopuolelle. B olisi täten voinut perustellusti vaatia osituksen toimittamista esisopimuksessa määrätyllä tavalla. A ja B ovat nyt kuitenkin varatuomari Kailan neuvosta solmineet osituksen, jossa mainittu esisopimus on jätetty huomioon ottamatta. Osituksessa on näin tavallaan sisältövirhe. Lopputuloksen tekee ongelmalliseksi myös se, että puolisoiden avioehtoa on noudatettu sellaisenaan. Tästä olisi ollut perusteltua poiketa siinäkin tapauksessa, että vuonna 2006 solmittua esisopimusta ei olisi pidetty pätevänä. B olisi nimittäin työpanoksiinsa ja avioliiton pitkähköön kestoon vedoten voinut vedota osituksen sovittelusäännökseen (103 b ) ja vaatia kesämökin katsomista ainakin osittain aviooikeuden alaiseksi omaisuudeksi. Ongelmaksi tuleekin, voiko B näiden virheiden perusteella vaatia osituksen kumoamista tai sen lopputuloksen korjaamista. Vastausta annettaessa täytyy huomata, että kysymyksessä on ollut sopimusositus Kailalla on ollut vain avustajan, ei pesänjakajan rooli. Sovellettavaksi tulevat näin sopimusosituksen moitetta koskevat normit, jotka eivät ole B:n kannalta kovin lupaavia. PK 23:10:ssä annetaan moiteoikeus vain osituksen muotovirheen perusteella, eikä sellaisesta ole tapauksessa viitteitä. Pääsääntönä onkin, että sopimusositusta ei voida tehokkaasti riitauttaa yksin sen sisältövirheeseen vetoamalla. B:n moitekanne ei siis voi menestyä yksin sillä perusteella, että ositus on solmittu hänen kannaltaan huonoimmin ehdoin kuin mitä hänellä olisi ollut oikeus vaatia, vaan lähtökohtaisesti B on tekemäänsä sopimukseen sidottu. B:n toiveet ovat nyt OikTL:n tarjoamien sopimuksen riitautusperusteiden varassa. Sopimusositukseen on mahdollista puuttua sillä perusteella, että itse puolisoiden sopimusta rasittaa jokin oikeustoimiopillinen pätemättömyysperuste (esimerkiksi pakko tai petollinen viettely) tai että sitä voidaan pitää OikTL:n 36 :ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomana. Varsinaisia OikTL:n mukaisia pätemättömyysperusteita ei näyttäisi nyt olevan käsillä. B saattaisi kuitenkin voida vedota siihen, että hän on suostunut epäedulliseen sopimukseen puolisoiden yhteisen lakimiehen neuvoihin luottaen: hän ei siis ole hyvää hyvyyttään luopunut vetoamasta osituksen esisopimukseen. Kysymys olisi näin sellaisesta motiivierehdyksestä tai edellytysten raukeamisesta, joka veisi pohjan sopimukselta. Sanotut seikat voisivat vaihtoehtoisesti antaa tukea sovitteluvaatimukselle. Ei siis ole poissuljettua, että tuomioistuin B:n kanteesta sovittelisi puolisoiden sopimusositusta esimerkiksi niin, että se korottaisi A:n maksettavaksi tulevaa tasinkoa. Mitenkään varmaa ei kummankaan vaatimuksen menestyminen tosin ole. Jotta B:n riitautus voisi johtaa tulokseen, se on joka tapauksessa esitettävä riittävän nopeasti. PK 23:10:ssä osoitettu kuuden kuukauden moiteaika ei nyt päde sellaisenaan, vaan B:n käytettävissä on kohtuullinen aika. Lainkohdassa osoitettua kuutta kuukautta voitaneen pitää kuitenkin sillä tavoin suuntaa-antavana, että B:llä on vielä tapauksen tapahtumahetkellä ( ) ollut moiteaikaa jäljellä.

4 Havaintoja. Melko moni lähti siitä, että A ja B eivät olleet voineet vuonna 2006 tekemällään vapaamuotoisella sopimuksella kumota avioehtonsa oikeusvaikutuksia. Ottaen huomioon avioehtosopimusta koskeva melko tarkka sääntely tiukat muotovaatimukset ja sopimuksen rekisteröintivelvollisuus tällainen ajattelutapa onkin sinänsä hyvin ymmärrettävä. Kuten oppikirjassa kuitenkin tuodaan selvästi esille, oikeudessamme on omaksuttu toinen kanta: osituksen esisopimuksesta on muotoutunut puolisoiden keskinäisiä suhteita ajatellen pätevä ja tehokas ositusinstrumentti, jolla voidaan inter partes suhteita ajatellen ohittaa avioehtoa koskeva sääntely. Tietämättömyys tästä perusasiasta johti suuriin pistemenetyksiin. Useille tuotti vaikeuksia myös sen havaitseminen, että A:n ja B:n välisessä osituksessa oli kysymys sopimusosituksesta. Tätä luonnetta sopimukselta ei tietenkään poista se, että sopimuspaperin laatii lakimies. Toisaalta kaikki nekään, jotka havaitsivat osituksen sopimusluonteen, eivät osanneet tehdä tästä oikeita johtopäätöksiä osituksen moitekysymystä ajatellen. Moni tarjosi B:n käytettäväksi samanlaista kuuden kuukauden ajassa ajettavaa moitekannetta kuin toimitusosituksessa. Tämä oli virhe, sillä sikäli kuin kysymys ei ole muotovirheestä, sopimusositusta vastaan reagointi käy päinsä aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa varallisuusoikeudellista sopimusta vastaan. Sopimusoikeuden yleiset opit pätevät myös silloin, kun puoliso riitauttaa sopimusosituksen sillä perusteella, että siinä ei ole otettu huomioon osituksen esisopimusta tai osituksen sovittelunormia (AL 103 b :ää). Sopimusosituksen moite ei siis menesty yksin tämän kaltaisiin sisältövirheisiin vetoamalla. Sopimusvapauteen kuuluu, että puolisot voivat jättää osituksessaan huomiotta oikeastaan kaikki osituksen lain mukaiseen lopputulokseen vaikuttavat tekijät yhtä hyvin esimerkiksi vastikesäännökset, pätevän esisopimuksen kuin myös AL 103b :n. Olipa avio-osat määritetty miten tahansa, lähtökohtana on sopimuksen sitovuus. Tästä poikkeaminen edellyttää aina erityisiä perusteita. Muutamat vastaajista katsoivat, että A:n ja B:n välisessä sopimusosituksessa oli muotovirhe, kun puolisoita avustanut Kaila oli ollut esteellinen todistajaksi. Näin ei asia kuitenkaan ole. Kun kyse oli sopimusosituksesta, esteellisyyden olisi aiheuttanut ainoastaan jokin OK 17:20:ssa mainittu sukulais- tms. suhde oikeustoimen osallisiin, siis puolisoihin (oppikirjassa on sivulla 502 viittaus oikeudenkäymiskaaren esteellisyyssäännöksiin). Pelkästään se, että Kaila on laatinut osituskirjan, ei tee hänestä sopimukseen osallista. Tenttikirjallisuus: Tehtävän kannalta relevantteja asioita käsitellään oppikirjassa Kangas: Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet s ja Tehtävä 3 Tehtävässä pyydettiin keskittymään lapsen asianosaisaseman, osallisuuden ja lapsen edun oikeudelliseen jäsentymiseen erilaisissa tilanteissa. a) Lapsi ei ole huoltoprosessissa asianosainen, joten hänellä ei ole asiassa puhevaltaa eikä mahdollisuutta saada kannetta vireille. Asianosaisasemaa koskeva harkinta ei voi olla ta-

5 pauskohtaista ja esimerkiksi lapsen edun perusteella määräytyvää. Asianosaisasemaa koskeva oikeustila on vahvistettu ratkaisussa KKO 2012:95. Sen sijaan lapsen mielipidettä on kuultava ja se on otettava huomioon huoltoa koskevassa ratkaisussa. Myös huoltajan on lapsen asioita hoitaessaan kuunneltava lapsen mielipidettä. Lapsen mielipide ei kuitenkaan kummassakaan tilanteessa määrää lopputulosta. Lapsen edulla on huoltoa koskevassa pääasiassa määräävä merkitys, mutta Helin esittämät seikat eivät vielä osoita, että äiti olisi toiminut asiassa Helin edun vastaisesti. (LHTL 4, 10 ja 11. Kangas, s. 103, 110, 115.) b) Lapsi ei ole adoption vahvistamista koskevassa asiassa asianosaisasemassa, joten Anni ei voi saada asiaa itse vireille. Annia kuitenkin kuullaan prosessin aikana, ja häneltä tarvitaan esimerkiksi suostumus, sillä adoptiota ei voida vahvistaa ilman yli 12-vuotiaan lapsen suostumusta (AdoptioL 10 ). Vanhemman suostumus on adoption vahvistamisen edellytys silloinkin, kun vanhempi on erotettu huollosta. Adoptiossa lapsen etu on tärkein periaate, ja yksittäistapauksessa adoptio voidaan vahvistaa myös ilman vanhemman suostumusta, mikäli lapsen etu puoltaa vahvistamista. Merkitystä asiassa on sillä, voidaanko sitä, että vanhempi kieltäytyy antamasta suostumusta, pitää perusteltuna. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti lapsen ja vanhemman välisen yhteydenpidon tiiviyteen ja heidän välisensä suhteen laatuun (AdoptioL 11 ). (Kangas s ) c) Lapsi on elatusta koskevassa asiassa asianosainen, mutta puhevaltaa käyttää käytännössä lapsen lähihuoltaja. Elatusta määrättäessä ratkaisevaa on lapsen elatuksen tarve, ja elatusvastuu jakautuu elatusvelvollisten elatuskykyjen suhteessa (ElatusL 1 ja 2 ). Elleivät elatusvastuulliset kykene sopimaan lasten elatuksen tarpeesta, tuomioistuin joutuu ottamaan kantaa lasten elatuksen tarpeeseen. Lasten elatuksen tarpeen arviointi perustuu standardinomaisiin kustannuksiin, jotka eivät ole tapauskohtaisesta lapsen edun harkinnasta riippuvia sekä erityisiin kustannuksiin, joiden määrän osalta otetaan tapauskohtaiset olosuhteet huomioon. Näissä merkitystä on kuitenkin kulujen välttämättömyydellä ja kohtuullisuudella. Elatusvelvollista ei voida velvoittaa osallistumaan poikkeuksellisen korkeisiin harrastuskustannuksiin, ellei hän ole osallistunut niistä päättämiseen. Lapsen oma mielipide ei ole ratkaiseva kulujen hyväksyttävyyden osalta. Myös elatusasiassa lapsen osallisuus toteutuu lapsen asianosaisaseman kautta. (Kangas s , 168.) d) Huoltajat käyttävät viimekädessä lapsen uskonnonvapauteen liittyvää valtaa, sillä he päättävät lapsen jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Täytettyään 15 vuotta lapsella on kuitenkin oikeus itse liittyä tai erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, mutta hän tarvitsee siihen vielä huoltajiensa suostumuksen. Jo 12-vuotiaalta tarvitaan oma suostumus liittymiseen ja eroamiseen. Äidillä siis on huoltajana oikeus vastustaa eroa. Kuitenkin uskonnonvapauden näkökulmasta äidin perustelu ei ole vakuuttava, sillä uskonnollisen kasvatuksen sijaan äiti vetoaa materiaalisiin hyötyyn, joka jäsenyydestä saattaisi seurata. (UskonnonvapausL 3, Kangas s ) Huomioita: - Monet olivat jättäneet kokonaan pohtimatta, mitä asianosaisasema merkitsee ja miten se liittyy puhevaltaan sekä osallisuuteen ja oikeuteen tulla kuulluksi. Nämä käsitteet kannattaa selvittää itselleen, sillä niillä on merkitystä muuallakin kuin lapsi- tai perheoikeudessa. - Pelkkien lainkohtien luettelusta tai referoinnista ei saa tentissä pisteitä. - Vastaukset arvostellaan kokonaisuutena, joten niiden luettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

6 Tehtävä 4 a) Valtuutuksesta on säädetty oikeustoimilain toisessa luvussa. Suurimman osan vanhusten asioista hoitaa käytännössä heidän luottomiehenään toimiva valtuutettu. Esimerkiksi edunvalvojan määrääminen voisi olla ylireagointia ja jopa rajoittaa yksilön tosiasiallista itsemääräämisoikeutta. Järjestely ei kuitenkaan aina riitä turvaamaan päämiehen asemaa osaksi sen vuoksi, ettei ikääntyneellä valtuuttajalla aina ole todellista mahdollisuutta valvoa valtuutetun toimintaa. Valtuuttaja voi myös menettää siinä määrin oikeudellista toimintakykyään, ettei hän kykene peruuttamaan antamaansa valtuutusta. Valtuutus ei myöskään lakkaa olemasta voimassa pelkästään siksi, että valtuuttajalle määrätään edunvalvoja. Edunvalvojan on tämän vuoksi lakkautettava valtuutus, mikäli katsoo sen olevan aiheellista. Jos päämiehen toimintakelpoisuutta toisaalta rajoitetaan samalla kun hänelle määrätään edunvalvoja, valtuutetun tekemällä oikeustoimella ei ole muuta vaikutusta kuin sillä olisi ollut, jos valtuuttaja olisi tehnyt sen itse (OikTL 22 ). b) Edunvalvontavaltuutetun osalta laissa on säädetty lahjoituskiellosta. Jos lahjan antamisen perusteet kuitenkin on yksilöity valtakirjassa, valtuutettu saa antaa lahjoituksia päämiehensä puolesta (EVVL 18 ). Tapauksessa Sepon kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus, jossa hän antaa valtuutetulle määräyksiä omaisuutensa lahjoittamisesta. Muutoin valtuutettu ei saa tulevaisuudessa antaa lahjoituksia Sepon puolesta. Holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa oleva päämies voi itsekin tehdä lahjoituksia, jos hän kykenee riittävällä tavalla ymmärtämään asian merkityksen. Holhoustoimilain mukaisella edunvalvojalla sitä vastoin on ehdoton lahjoituskielto päämiehensä omaisuudesta (HolTL 32 ). Edunvalvojan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että jos päämies tahtoo antaa lahjan, joka on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, päämiehen tarkoitus voi toteutua (HolTL 38.2 ). c) Tuomioistuimen ohella myös holhousviranomainen eli maistraatti voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka on edunvalvonnan tarpeessa. Edellytyksenä edunvalvojan määräämiselle tällöin on, että se, jonka etua olisi valvottava, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja pyytää tiettyä henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen (HolTL 12 ). Jos edunvalvojan kuitenkin määrää tuomioistuin, voi tuleva päämies tässäkin tapauksessa pyrkiä vaikuttamaan edunvalvojansa henkilöön. Lain mukaan asiassa, joka koskee edunvalvojan määräämistä täysi-ikäiselle, on sille, jonka etua on valvottava, varattava tilaisuus tulla kuulluksi (HolTL 73.2 ). Seppo voi siten pyrkiä vaikuttamaan edunvalvojansa henkilöön joko hakemalla määräystä maistraatista ja pyytämällä tiettyä henkilöä edunvalvojakseen tai tuomioistuimen kuullessa häntä omassa asiassaan. d) Edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä itse vallitsemasta omaisuuttaan tai tekemästä oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä (HolTL 14 ). Käytännössä pelkkä edunvalvojamääräyskin voi huomattavasti vaikuttaa päämiehen asiallisiin toimintamahdollisuuksiin. HolTL 31.2 :n mukaan jos päämiehellä on tili luottolaitoksessa, edunvalvojan tulee ilmoittaa laitokselle, kuka tai ketkä voivat nostaa tilillä olevia varoja. Ilmoituksen jälkeen tilinomistaja ei voi käyttää myöskään verkkopankkiyhteyttään. Päämiehen vallintaan on kuitenkin jätettävä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja (HolTL38.1 ). Edunvalvojamääräys siten oletettavasti vaikuttaa käytännössä Sepon

7 mahdollisuuteen käyttää eläkkeitään. Edunvalvojan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että Seppo saa kohtuullisesti käyttövaroja. PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssin tiedot ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän KOLME (3) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 5 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. Lisäksi vastauksen sisällöllinen selkeys ja johdonmukaisuus kuuluu arvosteluperusteisiin. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET aineen ilmoitustaululla ja internet-sivuilla torstaina klo ONNEA TENTTIIN!

8 1. A oli tehnyt testamentin Yleistestamentin saajina olivat A:n kodinhoitajan puoliso K ja A:n serkku S. A:lla on kolme lasta X, Y ja Z. A kuoli Perunkirjoitus on pidetty lain mukaisesti. S antoi testamentin todisteellisesti tiedoksi X:lle , Y:lle ja Z:lle Y hyväksyi testamentin samalla kun se annettiin tiedoksi hänelle. Mitään muita toimia tilanteessa ei ole tehty. Vastaa seuraaviin kysymyksiin oikeudellisesti perustellen. Huomaa, että vastaustila on yksi sivu, joten vastauksessa on keskityttävä olennaisiin seikkoihin. a) X ja Y ovat vakuuttuneita, että K ja S ovat taivutelleet A:n tekemään testamentin heidän hyväkseen. Voivatko X ja Y tässä tapauksessa reagoida tehokkaalla tavalla K:n ja S:n väitettyyn taivutteluun? b) Z:n mukaan A:lla on ollut vakava sieluntoiminnan häiriö, kun A teki testamentin. Z:lla on tästä useampi lääkärinlausunto. Z harkitsee moitekannetta. Onko Z:lla mahdollisuus moitekanteeseen ja voisiko testamentti tulla julistetuksi kokonaan mitättömäksi tällaisella Z:n moitekanteella? c) X ja Z ovat kuulleet A:n veljeltä, että A olisi todennut täysin vakavissaan ja terveenä vuoden 2013 jouluna, että hän on peruuttanut tehdyn testamentin. Tämä kaikki oli siis tapahtunut suullisesti, mutta A:n veli ja veljen vaimo olivat tämän kuulleet hyvin selvästi. Onko X:llä ja/tai Z:lla mahdollisuus vaatia kanteella sen vahvistamista, että testamentti on peruutettu? 2. Arto ja Birgitta vihittiin avioliittoon keväällä Heti palattuaan häämatkalta puolisot solmivat avioehtosopimuksen, jossa he määräsivät Arton perintönä saaman kesämökkikiinteistön aviooikeudesta vapaaksi. Avioehto tehtiin muotosäännöksiä noudattaen ja se rekisteröitiin asianmukaisesti. Kun avioliitto oli kestänyt kolmen vuoden ajan, puolisot alkoivat pitää avioehtoaan epäoikeudenmukaisena, olihan Birgitta käyttänyt satoja työtunteja kesämökin hyväksi. Birgitan veljenpojan, oikeustieteellisen pääsykokeisiin lukevan Eetun neuvosta puolisot tekivätkin vappuna 2006 sopimuksen siitä, miten heidän omaisuutensa oli jaettava mahdollisen avioeron sattuessa. Sopimuspaperin otsikkona oli Sopimus omaisuutemme osituksesta avioeron varalta, ja siihen otettiin puolisoiden allekirjoitukset todistajia ei Eetun mukaan tarvittu. Sopimuksessa oli ensinnäkin määräys Arton kesämökkikiinteistön jakamisesta. Arton tuli saada kiinteistöstä Länsirannaksi kutsuttu alue ja Birgitan Itärannaksi kutsuttu alue. Nämä alueet, joista kummallakin sijaitsi asumiskelpoinen saunamökki, oli tarkemmin yksilöity sopimuspaperin oheen otetussa kartassa. Tämän lisäksi puolisot sopivat, että muuten kumpikin pitäisi osituksessa oman omaisuutensa. Arton ja Birgitan avioliitto sujui sopuisasti, kunnes heidän helmikuussa 2013 tekemänsä epäonnistunut hiihtolomamatka yllättäen kariutti koko parisuhteen. Puolisot jättivät avioerohakemuksen syyskuussa 2013, ja avioeroon heidät tuomittiin kesäkuussa Pian tämän jälkeen he ryhtyivät naapurissa asuneen varatuomari Kalle Kailan avustuksella valmistelemaan sopimusositusta.

9 Kaila oli sitä mieltä, että puolisoiden oli viisainta unohtaa vappuna 2006 tehty sopimus, sillä se oli pätemätön. Avioehtosopimuksen peruminen olisi Kailan mukaan edellyttänyt uuden avioehtosopimuksen tekemistä. Muun omaisuuden osittamatta jättämistä koskenut vapaamuotoinen sopimus olisi taas voinut olla pätevä, jos se olisi tehty näköpiirissä olevan avioeron varalta. Tämä edellytys ei kuitenkaan täyttynyt vuoden 2006 sopimuksessa. Ositus piti täten toimittaa lain mukaisella tavalla, puolisoiden avioehto huomioon ottaen. Kaila laatikin osituskirjan, jossa puolisoiden kaikki omaisuus mainittua kesämökkikiinteistöä lukuun ottamatta puolitettiin ja Arto määrättiin suorittamaan Birgitalle tasinkoa euroa. Viikon verran asiaa harkittuaan puolisot allekirjoittivat osituskirjan, ja myös Kalle Kailan ja tämän vaimo Riitta Kaila panivat siihen todistajina allekirjoituksensa. Samana päivänä Arto maksoi Birgitalle euroa. Puheillesi on tänään tullut Birgitta, joka on alkanut viime viikkoina miettiä, menikö osituksessa sittenkään kaikki oikein. Jos ositus olisi tehty vappuna 2006 sovitun mukaisesti, Birgitta olisi nyt noin euron arvoisen mökkipalstan omistaja. Birgitta kysyykin sinulta, oliko Kaila oikeassa väittäessään vuoden 2006 sopimusta lain vastaiseksi vai olisiko Birgitta päinvastoin voinut vaatia sopimuksen noudattamista. Entä voitaisiinko asialle tehdä jotakin vielä tässä vaiheessa? Anna Birgitalle perustellut vastauksesi. 3. Toimit avustavana lakimiehenä perhe- ja lapsioikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa. Anna lyhyt ja perusteltu neuvosi seuraaville asiakkaille. Keskity vastauksessasi siihen, miten lapsen asianosaisasema, lapsen osallisuus ja lapsen etu jäsentyvät oikeudellisesti kussakin tilanteessa. e) 15-vuotias Heli haluaa, että hänen huoltonsa määrätään huollosta erotetulle isälle, koska yksinhuoltajana toimiva äiti ei anna hankkia mopokorttia ja skootteria eikä Helin mielestä muutenkaan toimi hänen etunsa mukaisesti. f) 13-vuotias Anni on asunut kahdeksan vuotta enonsa perheessä, koska psyykkisestä sairaudesta kärsivä äiti suorittaa tuomiota väkivaltarikoksesta Hämeenlinnan vankilassa eikä Annilla ole isää. Anni haluaisi, että eno ja tämän vaimo adoptoisivat hänet, mutta äiti on kieltäytynyt antamasta suostumusta adoptioon. g) Herra Ismail jäi avioeron jälkeen asumaan lasten kanssa. Eron yhteydessä lasten asiat sovittiin pääsääntöisesti hyvässä yhteisymmärryksessä; vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja äiti pitää lapsia luonaan lähes puolet ajasta. Nyt eripuraa tuottaa kuitenkin lasten harrastuskulujen jakaminen vanhempien kesken. Herra Ismail haluaisi, että 11- ja 13-vuotiaiden tytärten ratsastusharrastukseen sekä 15-vuotiaan esikoispojan moottoriurheiluharrastukseen panostettaisiin nykyistä enemmän. Tämä olisi hänen mielestään ehdottomasti lasten edun mukaista. Tytöt haluaisivat oman hevosen ja poika mikroauton, ja kilpailujen aloittaminen kummassakin lajissa edellyttäisi niiden hankintaa. Herra Ismail kertoo, että hyvätuloisina vanhemmilla olisi hyvin varaa harrastuksiin, mutta hänestä on epäoikeudenmukaista, jos hän joutuu maksamaan hevosen kulut, mikroauton kulut, tallipaikat ja ratamaksut yksinään, vaikka kummallakin vanhemmalla on yhtä suuri elatuskyky. h) 14-vuotias Sampo haluaa erota kirkosta. Hänen isänsä on valmis antamaan tähän suostumuksensa, mutta äiti vastustaa sillä perusteella, että Sampon edun mukaista olisi jatkaa seurakunnan jäsenenä, koska seurakunta jakaa vuosittain stipendin musiikillisesti ja matemaattisesti lahjakkaille lapsille, ja Sampo on vahva ehdokas palkinnon voittajaksi. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN KOLME (3) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUS- KURSSIN SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. MIKÄLI OLET SUORITTANUT PE-

10 RUSKURSSIN ENNEN LUKUVUOTTA , ILMOITA MYÖS SAAMASI HYVI- TYSPISTEET. 4. Eläkkeellä oleva rakennusinsinööri Seppo S. on juuri saanut muistisairauden diagnoosin. Hänen Alzheimerin tautinsa on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Seppo on nyt alkanut suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja asioidensa hoitoa vastaisuudessa. Työskentelet asianajotoimistossa ja Seppo tulee tänään kysymään neuvoasi siinä, miten asiat kannattaisi järjestää. Seppoa mietityttävät erityisesti seuraavat kysymykset koskien tavallista valtakirjavaltuutusta, edunvalvontavaltuutusta ja holhoustoimilain mukaista edunvalvojan määräämistä. Anna Sepolle vastaus hänen kysymyksiinsä: a) Seppo on kuullut, että vajaakykyisen aikuisen asioita voidaan hoitaa tavallisella, oikeustoimilain mukaisella valtuutuksella. Voiko tällaiseen järjestelyyn kuitenkin liittyä joitakin ongelmia? b) Millä tavalla Seppo voi varmistua siitä, että hän voi vastaisuudessakin lahjoittaa omaisuuttaan läheisilleen. Voiko asian järjestää jotenkin edunvalvontavaltuutuksessa? Entä siinä tapauksessa, että Sepolle on määrätty holhoustoimilain mukainen edunvalvoja? c) Jos Seppo kuitenkin päätyisi asioiden hoitoon edunvalvojan avulla, onko jotain keinoja miten hän voi itse vaikuttaa edunvalvojansa henkilöön? d) Jos Sepolle määrätään edunvalvoja rajoittamatta hänen toimintakelpoisuuttaan, vaikuttaako määräys hänen mahdollisuuteensa käyttää pankkiin tulevaa, Sepon itse maksamaa lisäeläkettä sekä valtion työeläkettä? Huomaa, että vastaustilaa on vain yksi sivu. Vastauksessa tulee keskittyä Sepon esittämien kysymysten ydinsisältöihin. 5. Päämiehen itsemääräämisoikeuden ja päämiehen suojaamisen periaatteet edunvalvontalainsäädännön taustaperiaatteina.

11 FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar: - De som har avlagt den obligatoriska grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt besvarar frågorna Uppgifterna om grundkursen och tidpunkten för avläggningen samt kurshållaren anges på svarspappret för fråga TRE (3), t.ex. i anslutning till namnet. - Fråga 5 besvaras endast av de som har befriats från att avlägga familjerättens grundkurs. - Anonyma svar beaktas inte. Studentnumret ska anges i samband med namnet. - Svarsutrymmet är en sida. Den överskridande delen läses inte och ett svar i vilket mellanrummet mellan raderna har använts till att skriva mer än vad som ryms på en svarsrad bedöms inte alls. - Svaret ska skrivas med tydlig handstil. Ytterligare ingår svarets innehållsmässiga klarhet och logik i bedömningsgrunderna. - Varje enskilt svar ska skrivas på separata ark. - Tentamen är en lagbokstentamen. RESULTATEN finns på ämnets anslagstavla och webbsida torsdag kl LYCKA TILL I TENTAMEN!

12 1. A hade upprättat ett testamente Universaltestamentets testamentstagare var A:s hemvårdares make K och A:s kusin S. A hade tre barn X, Y och Z. A avled Bouppteckningen har förrättats lagenligt. S delgav X testamentet bevisligen , Y och Z Y godkände testamentet i samband med delgivningen. Inga andra åtgärder har vidtagits i situationen. Besvara följande frågor med juridisk motivering. Observera att svarsutrymmet är en sida, så svaret ska koncentreras till de väsentliga omständigheterna. a) X och Y är övertygade om att K och S har övertalat A att upprätta ett testamente till deras förmån. Kan X och Y i detta fall på ett effektivt sätt reagera på K:s och S:s påstådda övertalning? b) Enligt Z har A haft allvarliga rubbningar av själsverksamheten när A upprättade testamentet. Z har flera läkarutlåtanden om detta. Z överväger att väcka klandertalan. Är det möjligt för Z att väcka klandertalan och kan testamentet förklaras ogiltigt i sin helhet genom en sådan klandertalan av Z? c) X och Z har fått uppgifter av A:s bror om att A på fullaste allvar och som fullständigt frisk på julen 2013 hade fastslagit att han har återkallat testamentet som upprättats Allt detta hade skett muntligen, men A:s bror och broderns fru hade hört detta helt tydligt. Är det möjligt för X och/eller Z att genom talan yrka att det fastställs att testamentet har återkallats? 2. Arto och Birgitta ingick äktenskap på våren Genast efter att paret återvänt från sin bröllopsresa upprättade de ett äktenskapsförord, i vilket de bestämde att sommarstugefastigheten som Arto ärvt inte ingår i giftorätten. Äktenskapsförordet upprättades i enlighet med formkraven och det registrerades korrekt. När äktenskapet hade varat tre år började makarna anse att äktenskapsförordet var orättvist, eftersom Birgitta hade ägnat hundratals arbetstimmar åt sommarstugan. På inrådan av Birgittas brorson Eetu, som läser till juridiska inträdesprovet, ingick makarna på valborg 2006 ett avtal om hur deras egendom ska fördelas vid en eventuell skilsmässa. Avtalsdokumentets rubrik löd Avtal om avvittring av vår egendom vid skilsmässa och makarna undertecknade avtalet vittnen behövdes inte enligt Eetu. I avtalet fanns för det första en bestämmelse om hur Artos sommarstugefastighet ska delas. Av fastigheten ska Arto få området som kallas Västra stranden och Birgitta ska få området som kallas Östra stranden. Dessa områden, på vilka bägge det finns beboeliga bastustugor, specificerades närmare på en karta som bifogades avtalet. Utöver detta kom makarna överens om att i övrigt behåller vardera parten sin egendom vid avvittringen. Artos och Birgittas äktenskap förlöpte harmoniskt, tills en misslyckad sportlovsresa i februari 2013 överraskande kullkastade hela parförhållandet. Makarna lämnade in skilsmässoansökan i september 2013 och äktenskapsskillnad mellan makarna dömdes ut i juni Strax efteråt började de, med hjälp av grannen och tillika vicehäradshövdingen Kalle Kaila, förbereda avtalsavvittringen.

13 Kaila var av den åsikten att makarna gjorde bäst i att glömma avtalet som ingåtts på valborg 2006, eftersom avtalet var ogiltigt. Enligt Kaila hade ett återkallande av äktenskapsförordet krävt att ett nytt äktenskapsförord skulle ha upprättats. Ett formfritt avtal om att lämna övrig egendom utanför avvittringen hade däremot varit giltigt om avtalet hade gjorts inför en stundande skilsmässa. Avtalet från år 2006 uppfyllde dock inte den här förutsättningen. Avvittringen måste således ske på det sätt som lagen föreskriver med beaktande av makarnas äktenskapsförord. Kaila gjorde upp ett avvittringsinstrument i vilket makarnas hela egendom förutom den nämnda sommarstugefastigheten halverades och Arto blev ålagd att betala euro i utjämning till Birgitta. Efter att ha övervägt saken i drygt en vecka undertecknade makarna avvittringsinstrumentet och även Kalle Kaila och hans fru Riitta Kaila undertecknade i egenskap av vittnen. Samma dag betalade Arto euro till Birgitta. Birgitta har i dag kommit till dig efter att hon de senaste veckorna börjat fundera på om allt egentligen gick rätt till vid avvittringen. Om avvittringen hade skett i enlighet med vad som hade avtalats på valborg 2006 skulle Birgitta nu ha varit ägare till en stuglott värd cirka euro. Birgitta frågar dig om Kaila hade rätt när han påstod att avtalet från 2006 var lagstridigt eller hade Birgitta tvärtom kunnat kräva att avtalet skulle följas. Finns det ännu möjlighet att göra någonting åt saken i det här skedet? Ge Birgitta ditt motiverade svar. 3. Du arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå som är specialiserad på familje- och barnrätt. Ge ett kort och motiverat råd till följande klienter. Koncentrera ditt svar till hur barnets partsställning, barnets deltagande och barnets bästa utformas rättsligt i varje enskild situation. a) 15-åriga Heli vill att vårdnaden om henne ska anförtros åt hennes far, som inte har anförtrotts vårdnaden, eftersom hennes mor som är ensam vårdnadshavare inte låter Heli skaffa mopedkörkort och skoter och i övrigt inte ser till hennes bästa enligt Helis åsikt. b) 13-åriga Anni har i åtta år bott hos sin morbrors familj, eftersom hennes mor som är psykiskt sjuk avtjänar ett straff för våldsbrott i Tavastehus fängelse och Anni har ingen far. Anni skulle vilja att morbrodern och hans fru adopterade henne, men modern har nekat till att ge sitt samtycke till adoption. c) Efter skilsmässan bor herr Ismail kvar med barnen. I samband med skilsmässan kom föräldrarna huvudsakligen bra överens om barnens angelägenheter: föräldrarna har gemensam vårdnad och modern har barnen hos sig nästan hälften av tiden. Nu råder det dock osämja om hur kostnaderna för barnens hobbyer ska fördelas mellan föräldrarna. Herr Ismail skulle vilja att de satsade mer på de 11- och 13-åriga döttrarnas ridning samt den 15-åriga förstfödda sonens motorsportsintresse. Detta skulle absolut vara för barnens bästa enligt herr Ismail. Döttrarna vill ha en egen häst och sonen en mikrobil, och för att börja tävla inom de båda grenarna krävs det att man skaffar dessa. Herr Ismail berättar att föräldrarna med sina goda inkomster nog har råd med hobbyerna, men enligt honom är det orättvist om han en-

14 sam blir tvungen att betala kostnaderna för hästen, mikrobilen, stallplatserna samt banavgifterna, trots att båda föräldrarna har lika stor försörjningsförmåga. d) 14-årige Sampo vill skriva ut sig ur kyrkan. Hans far är beredd att ge sitt samtycke, men modern motsätter sig med motiveringen att det skulle vara för Sampos bästa att fortsätta vara församlingsmedlem, eftersom församlingen årligen delar ut ett stipendium till musikaliskt och matematiskt begåvade barn och Sampo är en stark vinnarkandidat. ANGE PÅ SVARSPAPPRET TILL FRÅGA TRE (3) TIDPUNKTEN FÖR AVLÄGGAND- ET AV FAMILJERÄTTENS GRUNDKURS SAMT FÖRELÄSARE. OM DU HAR AV- LAGT GRUNDKURSEN FÖRE LÄSÅRET SKA DU ÄVEN ANGE DINA BONUSPOÄNG. 4. Den pensionerade byggnadsingenjören Seppo S. har nyligen blivit diagnostiserad med en minnessjukdom. Hans Alzheimers sjukdom är ännu i ett mycket tidigt stadium. Seppo har nu börjat planera sin framtid och framtida skötsel av sina angelägenheter. Du arbetar på en advokatbyrå och Seppo kommer i dag och ber dig om råd om hur det skulle löna sig att ordna saken. Seppo är speciellt betänksam kring följande frågor om normalt befullmäktigande genom fullmakt, intressebevakningsfullmakt och förordnande av intressebevakare enligt lagen om förmyndarverksamhet. Ge Seppo svar på hans frågor: a) Seppo har hört att en vuxen person med funktionsnedsättning kan låta sina angelägenheter skötas med en vanlig fullmakt i enlighet med rättshandlingslagen. Kan ett sådant arrangemang medföra problem? b) På vilket sätt kan Seppo försäkra sig om att han även i framtiden kan ge egendom som gåva till sina anhöriga? Kan saken ordnas genom intressebevakningsfullmakt? Och hur fungerar det ifall en intressebevakare förordnas för Seppo i enlighet med lagen om förmyndarverksamhet? c) Om Seppo ändå skulle besluta att sköta sina angelägenheter med hjälp av en intressebevakare, kan han på något sätt själv påverka valet av personen som förordnas till intressebevakare? d) Om en intressebevakare förordnas för Seppo utan att hans handlingsförmåga begränsas, inverkar förordnandet på hans möjligheter att använda sin egen betalda tilläggspension som kommer in på banken samt statens arbetspension? Observera att svarsutrymmet är endast en sida. Svaret bör koncentreras till kärninnehållet i Seppos frågor. 5. Huvudmannens självbestämmanderätt och skyddet av huvudmannen som bakgrundsprinciper till intressebevakningslagstiftningen.

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3 Hovioikeuksien tapauksia 1 Yleistä Tämä aineisto koostuu pääosin maistraattien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marjaana Suni Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Tytti Hietanen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Salonen, Emmi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Emmi Salonen Liiketalous

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

HELSINGFORS UNIVERSITET

HELSINGFORS UNIVERSITET 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET RIKOSOIKEUS/Aineopinnot STRAFFRÄTT/Ämnesstudier ON/RN 28.05.2009 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla erilliselle arkille. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 226

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 226 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 226 Henriikka Rosti & Marjukka Litmala AVIOVARALLISUUSJÄRJESTELMÄ LAKIMIESTEN NÄKÖKULMASTA Avioliittolain varallisuussäännösten toimivuuden tarkastelua II

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

ERO LAPSIPERHEESSÄ: ELATUS, SOPIMINEN JA VUOROASUMINEN

ERO LAPSIPERHEESSÄ: ELATUS, SOPIMINEN JA VUOROASUMINEN HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 2/2015 ERO LAPSIPERHEESSÄ: ELATUS, SOPIMINEN JA VUOROASUMINEN LAURA SARASOJA & KATI RANTALA Julkaisija

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Maisteritutkielma Syksy 2013 Milla Henriikka Turunen Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 35/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-996-5 KUVAILULEHTI 22.4.2015 Julkaisija Työ-

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c)

Lisätiedot

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa Edita Prima Oy, Helsinki 2010 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN

PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Professori, OTT, VT Asko Lehtonen PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN PROSESSUAALISIA KYSYMYKSIÄ Rovaniemi 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO I. PROSESSUAALISISTA KYSYMYKSISTÄ...

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot