Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta liite no 17 Talousarviototeutuma TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,49 66,59 Toimintamenot , ,01 62,39 Toimintakate , ,52 47,26 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,17 69,11 Toimintakate , ,17 77,70 Vastuuhenkilö: Teknisen lautakunnan tuloihin arvioituja rakennuttajapalvelutuloja, ei ole vielä kirjattu investointipuolelle menoiksi. Lautakunnan menojen toteutuma on hieman yli laskennallisen eli 69,1 %, johtuen eläkemenoperusteisten maksujen arvioitua suuremmasta toteutumasta. YHDYSKUNTAPALVELUT Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla

2 Tavoitteet: ASIAKKUUSNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Katujen talvikunnossapito Valitukset talviaurauksista Valitusten kirjaaminen Valituksia liukjunnasta ja liukkaudentor- ja niiden määrä alle 10 kaudesta tullut viisi. Katujen kesäkunto Yksityistiet Vierasvene- ja kotisatamat Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen Valitukset kaduista (mm. asfaltoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalueet) Yksityisteiden avustaminen Tarvittava määrä laituripaikkoja Käynti häiriökohteessa Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvitsijoille ja tarjontaa 75 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana Valituksia tullut seitsemän. Avustukset maksetaan loppuvuonna. Kaikille halukkaille on löytynyt venepaikka Tavoitteet toteutuneet. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja työnjohtaja

3 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Katujen kunnossapidon hinta /kunnossapitokilometri 4500 / km 2512 /km Yksityistiet /yksityistiekilometri / yksityistiekka- maksu syys-lo- Venepaikat kuussa Kiinteistöt (ei asunnot) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja työnjohtaja Retkisatama- verkosto Liikuntapaikkojen kunnon seuranta Kiinteistöjen energiatehokas ja suunnitelmallinen ylläpito Tulo /laituripaikka Menot/ tulot/ /m2/kk 210 / laituripaikka menot 4,21 /m2/kk tulot 4,32 /m2/kk 219 / laituripaikka menot 4,06 /m2/kk tulot 4,39 /m2/kk KEHITTÄMISNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Venepaikat Laituripaikkoja Pistohiekalle Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja työnjohtaja Kunnostustarpeen kartoitus Käynnit kohteissa Energiatodistusten teko Selvitetään Pistohiekan laiturin toteutusvaihtoehdot ja tarve Vuoden kesällä retkisatamien kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt tehty Viikottaiset käynnit, puutteiden korjaaminen viikon aikana Laaditaan kaikille kunnan omistamille yli tuhannen kerrosneliömetrin kiinteistöille Pistohiekan laituria ei toteutettu. Toteutettu Laadituttaminen kesken. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,97 66,84 Toimintamenot , ,24 60,27 Toimintakate , ,27 57,46

4 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntapalvelujen tulojen toteutuma vastaa laskennallista toteutumaa eli 66,84 %, satamatulot ovat toteutuneet lähes kokonaan, työnjohdon rakennuttajatulot investointikohteille, varikon laskutettavat työt ja jätehuollon tulot - Metsäsairilan maksuosuus ja korvaus ongelmajätepisteen kustannuksista - toteutuvat loppuvuoden aikana. Menopuolella yksityistieavustukset - varaus maksetaan syys-lokakuussa ja työnjohtajan sekä varastotoimen tuntipalkkaisten työntekijöiden osuus palkasta vyörytetään talousarvion muille menokohteille loppuvuodesta. Puistojen hoitomenot ovat ylittyneet n johtuen taajaman rantapuistikoiden raivauksesta. PELASTUSPALVELUT Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,28 158,08 Toimintamenot , ,05 60,49 Toimintakate , ,77 51,50 Vastuuhenkilö: Tulojen toteutuma on ylittynyt elokuun loppuun mennessä n johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ambulanssitilat paloasemalla) ja Etelä-Savon Pelastuslaitoksen (paloasema) vuoden alusta uusituista vuokrasopimuksista, joiden perusteella vuokralaiset maksavat talousarvion mukaisten käyttökulujen lisäksi poistoja vastaavaa pääomavuokraa. Menojen toteutuma on 60,27 %, lopulliseen pelastuslaitoksen maksuosuuteen vaikuttanevat budjetoimattomat, kohonneet vuokramenot. KIINTEISTÖPALVELUT Ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia raken-

5 nuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Kiinteistöpalvelut Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,21 67,56 Toimintamenot , ,27 62,88 Toimintakate , ,94 190,42 Vastuuhenkilö: Tulot ovat toteutuneet vuokrattujen alueiden (ulkoinen tulo) osalta, omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon (sisäinen tulo) osalta budjetin mukaisesti. Ulkopuolisille vuokrattujen kiinteistöjen osalta tulojen kertymä ns. Koulukartanon osalta on alittunut johtuen vuokratulojen osittaisesta kirjautumisesta syyskuulle sekä rakennuksen neljän vuokrasopimuksen päättymisestä. Kiinteistöpalvelujen menot toteutuma 62,88 % - ovat hieman alittuneet johtuen leudon talven vaikutuksesta lämmityskuluihin. YMPÄRISTÖVALVONTA Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maanmittausteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä.

6 Tavoitteet: ASIAKKUUSNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika Lupien käsittely 3 kk:n sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa Yhtä lukuunottamatta käsitelty 3 kk:n sisällä. Ko. luvan käsittelyajasta sovittu asiakkaan kanssa. Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika 1 kuukausi Toteutunut. Maa-aineslupien, ympäristölupien ja rakennuslupien pitävyys korkeimmissa oikeusasteissa. Päätösten pitävyys Lukumäärä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri Ei päätöksiä kyseisissä elimissä. TALOUDELLINEN NÄKÖKUL- MA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rakennuslupien hinta Rak.luvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset Luvat tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Taksoja nostetaan alusta. Menot/lupa 500 /lupa Tulot/lupa 400 /lupa menot 463 /lupa tulot 362 /lupa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja KEHITTÄMISNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rakennusjärjestyksen päivittäminen Päivitys aikana Valmis Luonnos nähtävillä Ympäristösuojelumääräysten päivittäminen Päivitys aikana Valmis Aloittamatta Jätehuoltomääräysten päivittäminen Päivitys aikana Valmis Aloittamatta Jätehuollon asiakasrekisterin siirtäminen kunnalle taajaman ja haja-asutusalueen osalta. Rekisterin valmistelevat työt aikana. Rekisterin ylläpito 2015 alusta alkaen. Valmis Valmistetelu aloitettu neuvotteluilla Metsäsairilan kanssa.

7 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,96 65,41 Toimintamenot , ,67 59,84 Toimintakate , ,71 49,43 Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Tulojen toteutuma rakennusvalvonnan osalta on hieman alle arvion, 64,19 %. Rakennuslupien elokuun lopun kokonaismäärässä, 214 kpl (elokuu kpl) on lähes puolet toimenpidelupia ja -ilmoituksia, joiden tulokertymä on huomattavasti rakennuslupia pienempi. Ympäristönsuojelun tuloihin sisältyy n Sulkavan kunnalta laskutettuja jäteviranomaisen tehtäviä. Ympäristövalvonnan menot ovat alle laskennallisen prosentin, 59,84 %. KAAVOITUS Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi. Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaavan tarkistaminen. Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄ- KÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen Poikkeamislupahake- musten määrä Poikkeamishakemuksia alle kaksi / vuosi Poikkeamishakemuksia ei ole ollut Asemakaavoitus: Asemakaavat ajan tasalla, tarpeen mukaisia tontteja tarjolla Uusien asemakaavojen ja muutosten määrä Uusia kaavoja ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan Yksi lainvoimainen, yksi vireillä Kaavaprosessin ripeys Kaavan käsittely viipymättä Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista Ei uusia hankkeita. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja maanmittausteknikko TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rantayleiskaavojen Yleiskaavapäivitysten las- Tulot maanomistajilta Tuloutus vuonna 2015

8 päivittämisen kustannukset maanomistajilta Maankäyttösopimukset / kehittämis- korvaukset kuttaminen Kunnalle aiheutuvien kustannusten laskuttaminen sopimusten perusteella vähintään 25 t Tapauskohtaisesti Ei ole ollut Ranta-asemakaavojen kustannuksista vastaa maanomistaja Kaavoituksen konsulttipalvelujen hankkiminen Ranta-asemakaavaprosessin laskuttaminen taksan mukaan Ostopalvelujen määrä Tapauskohtaisesti alle Ei ole ollut Ostopalvelut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja maanmittausteknikko KEHITTÄMIS-NÄ- KÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Taajamayleiskaava mahdollistavaksi Taajamayleiskaava asemakaavoituksen tukena Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Taajamayleiskaavan päivittäminen lainvoimaiseksi keväällä Päivitys lainvoimaiseksi Kaavaehdotuk-sen valmistelu käynnissä Kaavaehdotusta valmistellaan valtuustokäsittelyyn. Haapaselän osayleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Päivitys lainvoimaiseksi Luonnos tulossa nähtäville Puumalan itäosien yleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Luonnos nähtäville Ei edennyt kaavoittajan kiireiden takia. Pistohiekan asemakaava Kaavaprosessin eteneminen Lainvoimaiseksi Kaavaluonnos valmis, viranomaisneuvottelut sovittu. Taajaman asemakaavat Kaavoitukseen liittyvän ammattitaidon kehittäminen Ajantasaisuustarkaste- lussa ilmenevien tarpeiden käsittely Koulutuspäivät, maanmittausteknikon amk-tutkinto Tapauskohtaisesti Kaavanlaatijan pätevyyshakemus / maanmittausteknikko Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja maanmittausteknikko Tarkastellaan taajamayleis-kaavassa Amk-tutkinto jatkuu.

9 Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot ,00 Toimintamenot , ,50 46,02 Toimintakate , ,50 59,58 Vastuuhenkilö: Tulot toteutuvat Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavamuutosten osalta päivityksen tultua lainvoimaiseksi valtuuston käsittelyn jälkeen, tulojen toteutuma siirtyy mahdollisesti vuoden 2015 puolelle. Kaavoitusmenot kaikilta osin ovat alittuneet, toteutuma elokuun lopussa 46,02 %. MAA- JA METSÄTILAT Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen.

10 Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,41 19,83 Toimintamenot , ,99 38,74 Toimintakate , ,42 4,87 Vastuuhenkilö: Tulojen toteutuma metsänmyynnin osalta on vain 19,83 %. Kesäkuussa lautakunta on hyväksynyt ,50 tarjouksen puukaupasta. Puunmyyntitulot toteutuvat talousarvioon mittaustodistusten perusteella, jolloin osa tuloista siirtynee vuoden 2015 puolelle. Metsänhoidon uudistustöitä ei tänä vuonna ole tarpeen tehdä ja vaikka taimikonhoitotyöt ajoittuvat syksyyn, metsänhoitomenot todennäköisesti alittuvat hieman. ASUMISPALVELUT Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan omistamaa vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄKÖ- KULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vuokralaisten asiakastyytyväisyyttä ryhdytään seuraamaan systemaattisesti Negatiivisten yhteydenottojen määrä ja niihin reagoiminen. Yhteydenotto alle 5 % asunnoista. Yhteydenottoihin reagoitu viikon sisällä Yhteydenottoihin on reagoitu välittömästi. Vastuuhenkilö ja lisätietoja:. Yhteydenottoja aletaan seurata järjestelmällisesti

11 TALOUDELLINEN NÄ- KÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot Asumispalvelujen tulos poistojen jälkeen Positiivinen Tulos negatiivinen, osakehuoneistoja tyhjänä, alkuvuodesta remontoitu kahta kaksiota, sisäisiä vuokramenoja kirjattu liikaa n euroa. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: KEHITTÄMIS-NÄKÖ- KULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Asuntokannan uudistaminen/perus-korjaus Asuntokanta uudistuu kestävästi Myydään kaksi nykyistä vuokra-asuntoa Kaksi osakehuoneistoa on ostettu, nykyisiä osakehuoneistoja ei ole myyty Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,30 63,41 Toimintamenot , ,53 97,60 Toimintakate , , ,39 Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen menot ovat ylittyneet reippaasti. Ylitysten syynä on ollut alkuvuodesta tehty Asunto Oy Puumalan Suomelan osakehuoneiston välttämätön pesuhuoneremontti sekä yhden osakehuoneiston sisäpuolinen remontti Asunto Oy Puumalan Keskitalossa. Loppuvuodelle ei ole tulossa remontteja. Lisäksi ent. asuntolan sisäisiin vuokriin oli kirjattu liikaa menoja noin euroa. Tulot alittuivat saamatta jääneiden vuokrien takia. Tyhjät osakehuoneistot olivat myynnissä ja Asunto Oy Puumalan Keskitalon putkiremontin vuoksi osakehuoneistoja ei voitu myydä eikä myöskään vuokrata. Tämän vuoden asumispalveluiden menot tulevat ylittymään arvioidusta ja tulot jäävät hiukan alle arvion. RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja vauvasta-vaariin periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet huomioidaan.

12 Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄKÖKUL- MA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Ruokapalveluille max 6 kirjall. Korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi Ruokapalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 6 kpl/ vuosi 3 kirjallista asiakaspalautetta elokuun loppuun mennessä. Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Siivouspalveluille max 5 kirjall. Korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Siivouspalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 5 kpl/vuosi Siivouspalveluissa ei kirjallisia asiakaspalautteita. TALOUDELLINEN NÄKÖ- KULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Suoritteen à hinnan seuraaminen Suoritteen à hinta Suoritteen à hinnan jääminen alle 4,95 Lopullinen kustannustaso ei ole vielä tiedossa. Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Talousarviossa kustannusten nousu seuraavaan vuoteen max 3 % kustannustaso Siivouspalveluiden kustannusten nousu alle 3% KEHITTÄMIS-NÄKÖKUL- MA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Ateriapalveluasiakkaat Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 38 kpl/pv Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 38 / pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 25 / pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Siivouskaluston ajantasalla pitäminen Hankitaan vähintään 1 siivouskone / vuosi lisää. Koneiden 100% käyttöönotto. Ei vielä ole hankittu siivouskonetta. Koneiden 100 % käyttöönotto toteutunut. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8.

13 Toimintatulot , ,36 69,68 Toimintamenot , ,59 61,62 Toimintakate , ,77 487,18 Vastuuhenkilö: Tulot ovat toteutuneet 69,68 prosenttisesti, eli hieman arvioitua suurempana. Suoritteiden hintoja tarkistettiin viime vuoteen nähden. Laskutukset ja laskutushinnat ovat ajan tasalla. Menot ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempänä, 61,62 prosenttisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 62,9 %:sesti, ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty 63,7 prosenttia varoista. INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,10 66,91 Toimintamenot , ,32 72,65 Toimintakate , ,22 72,91 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA TA Toimintatulot , ,10 66,91 Toimintamenot , ,95 84,04 Toimintakate , ,85 85,21 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP 2013 TA TA 31.8.

14 Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,38 71,51 Toimintakate , ,38 13,76 Maa-alueiden osto/myynti TP 2013 TA TA Toimintatulot ,10 30,50 Toimintamenot ,00 100,00 Toimintakate 0, ,90 103,66 Arvopaperit/osakkeet TP 2013 TA TA Toetuma Toimintatulot ,00 Toimintamenot , ,00 76,50 Toimintakate , ,00 76,50 Laajakaistahanke TP 2013 TA TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot 0, ,00 0,00 Toimintakate 0, ,00 0,00 Wennon kunnostus TP 2013 TA TA Toimintatulot ,00 100,00 Toimintamenot ,57 73,24 Toimintakate 0, ,57 27,96 Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA TA Toetuma 31.8.

15 Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot , ,37 48,38 Toimintakate , ,37 48,38 Kaavatiet, kirkonkylä TP 2013 TA TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,90 40,85 Toimintakate , ,90 40,85 Vuonna Toteutuma Tikkatien ja Koivutien osan peruskorjaus, Airokujan rakentaminen, Mäkitien valaistus ja Peltotien asfaltointi Airokuja on rakennettu, Peltotie asfaltoitu, Tikkatien ja Koivutien peruskorjauksen suunnittelu meneillään, valaistustyöt loppuvuodesta Kaavatiet, Kotiniemi TP 2013 TA TA Toimintatulot Toimintamenot , ,96 39,78 Toimintakate , ,96 39,78 Vuonna Toteutuma Pohjoiskaaren, Keskikaaren ja Rantatien asfaltointi Asfaltointi tehdään lokakuussa, alkuvuodesta tehty valaistusviimeistelyjä Yleiset alueet TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,00 Toimintakate , ,00 0,00 Vuonna Toteutuma Jouluvalot Valot hankitaan vuoden aikana Kk-satama-alue TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,30 37,71 Toimintakate , ,30 37,71

16 Vuonna Toteutuma Veneluiskan toteuttaminen ja valaistuksen uusiminen Sataman / keskustan suunnittelua Suunnittelutyö käynnissä, toteutus suunnitelman perusteella Paloasema TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,96 128,85 Toimintakate , ,96 128,85 Vuonna Toteutuma Nosto-ovet, hallin lattian korjaus Nosto-ovet uusittu Päiväkoti TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,00 Toimintakate , ,00 0,00 Vuonna Toteutuma Päiväkodin siirron suunnittelu Siirtoa suunniteltu oman työnä, kustannuksia ei vielä siirretty kohteelle Palvelukeskus TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot ,75 Toimintakate , ,00 Peippola TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot ,21 Toimintakate , ,00

17 Puumalan koulu TP 2013 TA TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot ,87 118,71 Toimintakate 0, ,87 118,71 Vuonna Toteutuma Metallityöluokan lattian korjaus, Bauer-vesijärjestelmän hankkiminen Metallityöluokan lattian korjauksen yhteydessä korjattu keittiön käytävää, mistä johtuen määrärahan ylitys. Vesijärjestelmä hankittu. Urheiluhalli TP 2013 TA TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot ,38 93,77 Toimintakate 0, ,38 93,77 Vuonna Urheiluhallin nostoseinän uusiminen, lisämääräraha kv Toteutuma Nostoseinä uusittu Ruokapalvelu TP 2013 TA TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot ,19 Toimintakate ,19 0,00

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.8.2014 Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentami sella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot