TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 1 Tekninen lautakunta liite nro 9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Teknisten palvelujen toimiala SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Teknisten palvelujen toimialalla osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä riski. Vakinainen henkilöstö on pääsääntöisesti ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saamisessa on tilahuoltajien ja ruokapalveluhenkilöstön osalla vähäisiä ongelmia. Palvelujen järjestäminen muille hallintokunnille tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ei kuitenkaan ole merkittävästi kärsinyt sijaisten saatavuuden vuoksi. Henkilöstölle on järjestetty koulutusmahdollisuuksia mm. oppisopimusmenettelyllä suorittaa ammattitutkinto. Teknisten palvelujen toimialan kiinteistöjen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtäviä on myös mahdollisuus hankkia ostopalveluna tarvittaessa. Pienistä henkilöstömääristä johtuvaa toimialaosaamista on kehitetty siten, että työntekijän poissa ollessa ko. työtehtävät pystytään pääosin hoitamaan. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Toimialan työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot ovat pääasiassa tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Teknisen toimialan ohjelmistojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa. Sähkön jakeluhäiriöiden varalta tietokoneet on varustettu varavirtalähteellä. Ohjelmistoilla on voimassaolevat huoltosopimukset. Palvelinhuone on jatkuvasti lukittuna ja ilmastoituna. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelut vaikuttavat koko teknisten palvelujen toimialalla lähinnä yksityisen rakentamisen vähenemisen kautta rakennuslupien määrään. Lupien määrän lasku viime vuosista on tasaantunut ollen vuoden 2012 määrästä n. 1,8 %. Lupia myönnettiin vuonna kpl lupamäärän ollessa vuonna kpl. Kunnan oman talouden tila vaikuttaa investointien määrään. Suhdanteen nousukaudella vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa merkittävästi. 4. Lainsäädännön muutokset Lainsäädäntöjen uusimiset ja muutokset saattavat aiheuttaa yhdyskuntapalvelujen, kiinteistöjenylläpidon ja -hoidon sekä viranomaispalvelujen osalle nousevia kustannuksia laitehankintojen ja esim. energiamääräysten vaatimustason nousun johdosta. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti. 5. Vahinkoriskit

2 2 Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Avo- ja hoivapalvelujen sekä opetuspalvelujen käyttämillä kiinteistöillä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvot sekä rakenteet ja laitteet, esim. laiturit, on vakuutettu. Kunnalla on kaikkia toimialoja koskeva vastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi vuodesta 2008 alkaen kunnalla on erillinen hallinnon vastuuvakuutus kunnanhallituksen jäsenille, johtoryhmän jäsenille ja 2010 alkaen myös rakennustarkastajalle ja 2013 alkaen ympäristösihteerille. Vakuutukset päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 6. Investointeihin liittyvät riskit Investoinnit kilpailutetaan hankintalain ja kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Urakoitsijoilta vaaditaan tarjouspyyntövaiheessa todistukset, ettei yrittäjällä ole maksamattomia veroja eikä vakuutusmaksuja. Sopimusvaiheessa urakoitsijoilta vaaditaan YSE:n mukaiset työaikaiset vakuudet hankkeen suorittamiseksi, jotka vaihdetaan työn valmistuttua takuuaikaisiin vakuuksiin. Hankkeiden vastaanotto- ja takuutarkastukset pidetään sopimusten mukaisesti. 7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta Teknisten palvelujen toimialalla sisäinen valvonta toimii sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi tekniselle lautakunnalle talouden tilanteesta kolme kertaa vuodessa. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla ole käyty. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Irtaimistokirjanpitoa ei ole. Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamisen ohjeiden mukaisesti. Työpaikkakokouksia pidetään osastopalaverien muodossa kuukausittain. Sisäinen työtyytyväisyyskysely toteutettiin v Kokouspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Päätöspöytäkirjat laaditaan ja pidetään nähtävillä kuukausittain sekä annetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Vuoden 2013 aikana on rakennuslupapäätöksistä tehty yksi ja jätemaksuvapautuspäätöksistä yksi valitus hallinto-oikeuteen ja yksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Haja-asutusalueen yksityistien nimeämispäätöksestä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan asioiden käsittelyssä. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle ja vastuuhenkilöille on määrätty sijaiset. Laadunvarmistuksessa ei ole käytetty varsinaisia laadun arviointimenetelmiä.

3 3 Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. 8. Arviointi Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä toiminnan osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Riskien hallinta on vastuutettu ja riskejä tarkastellaan vuosittain. Omaisuuden ja toiminnan osalta varautuminen eri riskeihin on ollut riittävää. Teknisten palvelujen toimiala toimii valmistelijana omaisuuden hankinnan ja myynnin osalla, varsinaiset myyntiehdot hyväksyy joko kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto. Vuoden 2013 aikana hankintojen ja myyntien valmistelu on ollut ao. lakien, asetusten ja ohjeiden mukaista. 9. Sopimustoiminta Teknisten palvelujen toimialan sopimukset ovat toimineet pääasiassa hyvin. Katujen kunnossapitosopimuksista on vuoden 2012 aikana jätetty yksi kanne, joka on hylätty Etelä-Savon käräjäoikeudessa loppuvuodesta Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti. Sopimukset ovat ko. toiminnan vaatimien lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisia ja sopimuksissa on huomioitu kunnan kokonaistaloudellinen etu. Sopimukset kattavat sopimusten mukaiset toiminnot hyvin. 10. Hyvä hallintotapa Teknisten palvelujen toimialalla toteutuu asiakkaiden oikeus saada asiansa käsitellyksi hyvän hallintotavan mukaisesti viivytyksettä ja toimivaltaisessa viranomaisessa. Päätökset ovat perusteltuja ja muutoksenhakuoikeus on ilmoitettu päätöksen liitteenä.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , ,64 99,72 Toimintamenot , ,77 98,23 Toimintakate , ,13 93,37 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Toimintatulot , ,97 98,19 Toimintamenot , ,75 102,57 Toimintakate , ,78 103,12 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Teknisen toimen tulot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti sisältäen rakennuttajapalvelutuloja, jotka alittuivat ja laskutettuja asiantuntijapalkkioita Menojen ylitys johtui lähinnä maksetuista asiantuntijapalkkioista sopimusriita-asiassa, kaikki asianajopalkkiot on korvattu kunnalle. YHDYSKUNTAPALVELUT Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla. Tavoitteet: Asiakkuus-näkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Katujen talvikunnossapito Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Valitukset talviaurauksista ja liukkaudentorjunnasta Ei valituksia talvikunnossapidosta Katujen kesäkunto Valitukset kaduista (mm. asfaltoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalu- Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Valituksia alle 10

5 5 eet) Yksityistiet Yksityisteiden avustaminen Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan Tavoitetason mukainen avustuspäätös yht. 290 km/61 328,63 Harkinnanvaraisia avustuksia myönnettiin neljälle yksityistielle yht ,37 Vierasvene- ja kotisatamat Tarvittava määrä laituripaikkoja Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvitsijoille ja tarjontaa 50 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä Kotivenepaikka kaikille paikkakunta- ja ulkopaikkakuntalaisille Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen Käynti häiriökohteessa Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana Käyty kohteessa samana päivänä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Taloudellinen näkökulma Katujen kunnossapidon hinta Yksityistiet Mittari Tavoitetaso Tulos /kunnossapitokilometri /yksityistiekilometri 4161 / km / yksityistiekm 4582,17 /km Tavoitetason mukaisesti maksettu syyskuussa Venepaikat Tulo /laituripaikka 210 / laituripaikka tulo 229,86 / laituripaikka Kiinteistöt (ei asunnot) Menot/ tulot/ /m2/kk menot 4,12 /m2/kk tulot 4,08 /m2/kk menot 4,20 /m2/kk tulot 4,38 /m2/kk Vastuuhenkilö ja lisätietoja: tekninen johtaja ja työnjohtaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Venepaikat Laituripaikkojen lisääminen 30 uutta kotivenepaikkaa ja 30 uutta vierasvenepaikkaa Rakennettu 2 uutta kotivenelaituria, yht. 54 kotivenepaikkaa

6 6 Retkisatamaverkosto Kunnostustarpeen kartoitus Vuoden 2013 kesällä retkisatamien kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt tehty Kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt (käynnit) tehty Kiinteistöjen energiatehokas ja suunnitelmallinen ylläpito Energiatodistusten teko Laaditaan kaikille kunnan omistamille yli tuhannen kerrosneliömetrin kiinteistöille energiatodistus Energiatodistukset laadittu Puumalan yhtenäiskoululle ja Siniselle koululle Kuntokartoitukset Teetetään kuntokartoitukset koulukiinteistöille Kuntokartoitukset tehty Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Toimintatulot , ,37 110,83 Toimintamenot , ,48 98,65 Toimintakate , ,11 93,29 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Yhdyskuntapalvelut: Tuloja kertyi budjetoitua enemmän arviota suuremmasta venepaikkojen maksukertymästä sekä Metsäsairila Oy:n maksamasta jätelain mukaisesta jäteviranomaisen hoitotehtävistä. Ympäristösihteerin jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoito Sulkavalla yhtenä päivänä viikossa on alkanut sopimuksen mukaan Menot alittuivat kaikkiaan johtuen lähinnä satamien, varastotoimen ja jätehuollon menojen alittumisesta, vaikka kaavateiden menot ylittyivät PELASTUSPALVELUT Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 16 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

7 7 Toimintatulot , ,16 99,73 Toimintamenot , ,75 98,01 Toimintakate , ,59 97,85 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Toimintamenot alittuivat lähinnä arvioitua pienemmästä Etelä-Savon pelastuslaitoksen maksuosuudesta. KIINTEISTÖPALVELUT Ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia rakennuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Toimintatulot , ,80 104,03 Toimintamenot , ,09 99,79 Toimintakate , ,71-484,62 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Tulot ylittyivät johtuen lähinnä SOTElle vuokrattujen tilojen budjetoimattomista pääomavuokratuloista, menot pysyivät lähes talousarvion mukaisina. YMPÄRISTÖVALVONTA Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi mittausteknikon työpanoksesta 50 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Jätevesiasetuksen toimeenpano Rahu-projektin selvityksissä esille tulleiden kiinteistöjen jätevesijärjes-telmien uusiminen Ympäristösuojeluviranomainen laittaa kehoituksia kiinteistöjen omistajille jätevesijärjestelmien Jätevesineuvoja suorittanut kiinteistökohtaisia käyntejä kehotuksia ei ole lähetetty

8 8 lainmukaiseksi saattamisesta. 1/3 selvityksen kiinteistöistä Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika Lupien käsittely 3 kk:den sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa Ympäristölupia 1 kpl Maa-aineslupia 7 kpl, käsittelyaika alle 3 kk Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika 1 kuukausi Käsittelyaika alle 1 kuukausi Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Ympäristösihteeri jätevesiasetuksen, maa-aineslupien ja ympäristölupien osalta. Rakennustarkastaja rakennuslupien osalta. Taloudellinen näkökulma Rakennuslupien hinta Rak.luvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset Mittari Tavoitetaso Tulos Luvat tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Menot/lupa 500 /lupa Tulot/lupa 400 /lupa Menot 569 /lupa Tulot 345 /lupa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ekomaksun käyttöönotto Selvitetty Ekomaksun käyttöönotto selvitetään vuoden loppuun mennessä. Toimintatulot , ,21 75,54 Toimintamenot , ,40 93,34 Toimintakate , ,19 121,16 Ekomaksu otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta Ympäristösihteeri hoitaa Sulkavan jätehuollon viranomaistehtävät Rakennustarkastaja

9 9 Toiminnan ja talouden toteutuminen: Ympäristövalvonnan tulojen alittuminen johtui lähinnä siitä, että rakennuslupamaksutuottojen kertymä oli alle arvion. Tämä johtui paitsi rakennuslupien arvioitua pienemmästä määrästä myös siitä, että luvissa oli paljon pienehköjen rakennusten toimenpidelupia ja -ilmoituksia. Toimintamenot alittuivat henkilöstömenojen sekä palvelujen ja tarvikkeiden oston osalta. KAAVOITUS Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi. Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen ja Kotiniemen osayleiskaavojen korvaaminen taajamayleiskaavalla. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen Poikkemisehdotusten lukumäärä Poikkeamisehdotuksia alle kaksi/vuosi Yleiskaavan muutoksia ei ole vielä hyväksytty Ranta-asemakaavoitus: Kaavaprosessin ripeys Kaavan nopea käsittely, kk Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista Ranta-asemakaavoja ei ollut käsiteltävänä 2013 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Taloudellinen näkökulma Rantayleiskaavojen päivittämisen kustannukset maanomistajilta Mittari Tavoitetaso Tulos Lietvesi-Suur-Saimaan oyk:n laskutus, euroa Tulo maanomistajilta vähintään euroa Muutosten hyväksymisen myötä siirtyy vuodelle 2014 Yleiskaavoituksen konsulttipalkkioiden osto Euro alle euroa Yleiskaavoituksen konsulttipalveluita ostettu eurolla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Taajama-yleiskaava Taajamayleiskaavan mahdollistavaksi eteneminen Taajamayleiskaavan hyväksyminen vuoden 2013 aikana. Perusselvitykset ja OAS olleet nähtävillä syyskuussa, kaavaluonnosta valmistellaan Haapaselän osayleiskaavan päivitys Haapaselän oyk:n eteneminen Haapaselän oyk luonnos valmis Maanomistajien muutostoiveet kartoitettu, maastotöitä tehty, OAS ollut nähtävillä Yleiskaavan päivityksen luonnos ollut nähtävillä.

10 10 Pistohiekka Alueen asemakaavan laatiminen Lietvesi-Suur-Saimaan yleiskaavan perusteella Luonnokset valmiit 2013 Alustavat asemakaavaluonnokset valmiit. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Toimintatulot 412, ,00 0,00 Toimintamenot , ,36 78,01 Toimintakate , ,36 78,01 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Kaavoituksen menot alittuivat johtuen hankkeiden toteutumisen siirtymisestä joiltakin osin vuoden 2014 puolelle. Valtuusto on hyväksynyt muutoksen, minkä mukaan kaavoitukseen budjetoidut maksutuotot eivät toteutuneet vuonna MAA- JA METSÄTILAT Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen. Toimintatulot , ,45 77,15 Toimintamenot , ,67 89,53 Toimintakate , ,78 67,55 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Metsänmyyntitulot alittuivat johtuen arvioitua pienemmästä hakkuumäärästä. Myyntimäärä Lahnajärvi -tilalta oli 1031 m3. Vuosina metsäsuunnitelman mukainen vuotuinen hakkuumäärä 2545 m3 ylitettiin keskimäärin 718 m3/vuosi. Vuonna 2012 puunmyyntikauppoja ei tehty, ko. vuoden tulot ovat vuoden 2011 kaupoista.

11 11 ASUMISPALVELUT Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan omistamaa vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Tyytyväinen vuokralainen Asukaskysely Arvosana 7,5 Asukaskysely tehdään loka-marraskuussa. Asukaskysely tehtiin marraskuussa. Arvosana 8,5 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Taloudellinen näkökulma Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Mittari Tavoitetaso Tulos Käyttöaste Asuntojen käyttöaste 93 prosenttia Vuokratulot eivät kattaneet hoitomenoja. Asuntojen käyttöaste 90 % asuntojen remonttien takia. Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Vuokra-asuntokanta Riittävä määrä eri kokoisia ja tasoisia vuokra-asuntoja Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Ei asunnottomia kuntalaisia / asuntojonossa asunnon vaihtajia ja kuntaan muuttajia yhteensä alle viisi Ei asunnottomia kuntalaisia. Ei asuntojonoa. Toimintatulot , ,10 109,11 Toimintamenot , ,13 118,53 Toimintakate 2 583, , ,42 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Vuokratulot eivät kattaneet hoitomenoja Asunto Oy Puumalan Keskitalossa ja Asunto Oy Puumalan Vuorenpelto II:ssa tehtyjen huoneistoremonttien vuoksi. Remontteja ei oltu

12 otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Vuokratulot ylittyivät ns. Lääkäritalo II:ssa, johon saatiin pitkäaikainen vuokralainen sekä opiskelija-asuntolassa, joka oli täynnä koko kesän ajan. 12 RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja vauvasta-vaariin periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet pyritään huomioimaan. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ruokapalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Ruokapalveluille lähetetyt kirjalliset korjaustoimia edellyttävät asiakaspalautteet/vuosi Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely kevään 2013 aikana Ruokapalveluissa kirjallisten asiakaspalautteiden määrän jääminen alle 6 kpl / vuosi 70 % asiakkaista on tyytyväisiä siivouspalveluihin Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö 3 kirjallista korjaustoimia edellyttävää asiakaspalautetta. Kysely on toteutettu syksyllä Asiakastyytyväisyyden keskiarvo = 3,74 (asteikolla 1-5). Asiakastyytyväisyys 74,8%:n tasolla. Tavoite saavutettu. Taloudellinen näkökulma Ruokapalvelut: Suoritteen hinta Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa Mittari Tavoitetaso Tulos Suoritteen á hinta Talousarviossa kustannusten nousun seuranta Suoritteen á hinnan jääminen alle 4,33 Siivouspalveluiden kustannusten nousu ei ylitä 3 prosenttia. Tavoitetta ei saavutettu. Suoritteen hinta oli 4,79. Toimintakulut v eivät olleet nousseet edellisvuoteen verrattuna. Tavoite toteutui. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ruokapalvelut: Ateriapalvelu-asiakkaat Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä Asiakkaiden suurin lukumäärä 38 kpl/pv. Lämmin lounasateria (Toteuma ) Asiakkaiden suurin lukumäärä 30

13 13 Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen Siivouskoneiden määrän lisääminen. tarjotaan myös viikonloppuisin. Hankitaan väh. 1 siivouskone/vuosi lisää. Koneiden sataprosenttinen käyttöönotto. kpl/pv. Lämmin ateria tarjotaan myös viikonlopp. Hankittu 2 siivouskonetta / vuosi lisää. Koneet otettu 100% käyttöön. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö Toimintatulot , ,58 91,93 Toimintamenot , ,14 95,13 Toimintakate , ,56-339,97 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Suurin syy sekä toimintamenojen että tulojen alitukseen oli se, että ruokapalveluiden suoritteiden lukumäärä jäi huomattavan paljon arvioitua vähäisemmäksi. Suurelta osin suoritekertymän alenema selittyi sillä, että oppilas- ja lapsimäärät vähenivät rajusti ikäluokkien pienennyttyä ja palveluasumisessa kahden hengen huoneet muuttuivat suurelta osin yhden hengen huoneiksi.

14 14 INVESTOINNIT Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , Toimintamenot , ,37 96,19 Toimintakate , ,37 96,19 Kaavatiet, kirkonkylä Toimintatulot Toimintamenot , ,34 106,43 Toimintakate , ,34 106,43 Peltotien perusparannus Perusparannustyöt tehty mukaan lukien suunnitellusti Hiekkarannantie Kaavatiet, Kotiniemi Toimintatulot , Toimintamenot , ,95 101,29 Toimintakate , ,95 101,29 Kotiniementeiden asfaltointi ja valaistus Kitulanniemenentie 750 metrin osalta ja siihen liittyvä kevyenliikenteen väylä sekä Kitulankaari kokonaan asfaltoitu. Valaistus valmistuu rakentamattomilla alueilla keväällä 2014 Teiden rakentaminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

15 15 Varaus teiden rakentamiseen Ei tarvetta taajamien ulkopuolisten teiden rakentamiseen Yleiset alueet Toimintatulot Toimintamenot ,19 127,19 Toimintakate ,19 127,19 Urheiluhallin viereisen leikkikentän varustus ja pelikentän laajennus Tehty lokakuussa Kk satama-alue Toimintatulot Toimintamenot , ,26 99,83 Toimintakate , ,26 99,83 Laitureiden asentaminen Salosen tontille Laiturit, 2 kpl asennettu toukokuussa, uusia kotivenepaikkoja 54 kpl Pakastamo Muuettu Toteuma Käyttö-% Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Paloasema

16 16 Toimintatulot Toimintamenot ,41 42,57 Toimintakate ,41 42,57 Lattian osastointien korjaus, elementtien saumojen korjaus Toteutettu akuutimmat pihankorjaus ja rakennettu sadevesijärjestemät Päiväkoti Toimintatulot Toimintamenot ,07 98,14 Toimintakate ,07 98,14 Palvelukeskus Saunan katon korjaus Toteutettu lokakuussa TA Toimintatulot Toimintamenot ,75 50,12 Toimintakate ,75 50,12 InvaWC:n rakentaminen, sisäpihan terassirakenteet, muurin purku Mäntykodin saunaosasto remontoitu Peippola Toimintatulot Toimintamenot ,21 129,30 Toimintakate ,21 129,30 Automaattinen palosammutuslaitteisto Lopputyöt siirtyvät vuodelle 2014 Ruokapalvelu

17 17 Toimintatulot Toimintamenot ,19 100,47 Toimintakate ,19 100,47 Ei varausta Hankittu ruoankuljetusauto (DACIA Dokker), ruoankuljetus hoidetaan omana työnä

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014 Tekninen lautakunta 28.10. 37 liite no 17 Talousarviototeutuma 31.8. TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 2 901 882,64 3 035

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA 1 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA Teknisten palvelujen toimiala Tekninen lautakunta 19.3.2015 12 liite 1 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lappeenrannan kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet RAJUSU 2013 kustannusten jako; lupam~rät, asukasluku, yksityistie kilometrit YHTEENSÄ 7,0 htv (henkilötyövuosi) MENO HALLINTO 14,16 % 58 111 ymp. päällikkö 0,45 htv sihteerit 0,3 htv kokouskulut ltk +

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma 1 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 1 747 480 1 747 480 1 941 056 111,1-193 576 TOIMINTAKULUT -2 332 370-275 000-2 607 370-2 516 763 96,5-90 607 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -584 890-275 000-859 890-575 707 67-284

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot