TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 1 Tekninen lautakunta liite nro 9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Teknisten palvelujen toimiala SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Teknisten palvelujen toimialalla osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä riski. Vakinainen henkilöstö on pääsääntöisesti ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saamisessa on tilahuoltajien ja ruokapalveluhenkilöstön osalla vähäisiä ongelmia. Palvelujen järjestäminen muille hallintokunnille tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ei kuitenkaan ole merkittävästi kärsinyt sijaisten saatavuuden vuoksi. Henkilöstölle on järjestetty koulutusmahdollisuuksia mm. oppisopimusmenettelyllä suorittaa ammattitutkinto. Teknisten palvelujen toimialan kiinteistöjen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtäviä on myös mahdollisuus hankkia ostopalveluna tarvittaessa. Pienistä henkilöstömääristä johtuvaa toimialaosaamista on kehitetty siten, että työntekijän poissa ollessa ko. työtehtävät pystytään pääosin hoitamaan. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Toimialan työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot ovat pääasiassa tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Teknisen toimialan ohjelmistojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa. Sähkön jakeluhäiriöiden varalta tietokoneet on varustettu varavirtalähteellä. Ohjelmistoilla on voimassaolevat huoltosopimukset. Palvelinhuone on jatkuvasti lukittuna ja ilmastoituna. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelut vaikuttavat koko teknisten palvelujen toimialalla lähinnä yksityisen rakentamisen vähenemisen kautta rakennuslupien määrään. Lupien määrän lasku viime vuosista on tasaantunut ollen vuoden 2012 määrästä n. 1,8 %. Lupia myönnettiin vuonna kpl lupamäärän ollessa vuonna kpl. Kunnan oman talouden tila vaikuttaa investointien määrään. Suhdanteen nousukaudella vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa merkittävästi. 4. Lainsäädännön muutokset Lainsäädäntöjen uusimiset ja muutokset saattavat aiheuttaa yhdyskuntapalvelujen, kiinteistöjenylläpidon ja -hoidon sekä viranomaispalvelujen osalle nousevia kustannuksia laitehankintojen ja esim. energiamääräysten vaatimustason nousun johdosta. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti. 5. Vahinkoriskit

2 2 Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Avo- ja hoivapalvelujen sekä opetuspalvelujen käyttämillä kiinteistöillä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvot sekä rakenteet ja laitteet, esim. laiturit, on vakuutettu. Kunnalla on kaikkia toimialoja koskeva vastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi vuodesta 2008 alkaen kunnalla on erillinen hallinnon vastuuvakuutus kunnanhallituksen jäsenille, johtoryhmän jäsenille ja 2010 alkaen myös rakennustarkastajalle ja 2013 alkaen ympäristösihteerille. Vakuutukset päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 6. Investointeihin liittyvät riskit Investoinnit kilpailutetaan hankintalain ja kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Urakoitsijoilta vaaditaan tarjouspyyntövaiheessa todistukset, ettei yrittäjällä ole maksamattomia veroja eikä vakuutusmaksuja. Sopimusvaiheessa urakoitsijoilta vaaditaan YSE:n mukaiset työaikaiset vakuudet hankkeen suorittamiseksi, jotka vaihdetaan työn valmistuttua takuuaikaisiin vakuuksiin. Hankkeiden vastaanotto- ja takuutarkastukset pidetään sopimusten mukaisesti. 7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta Teknisten palvelujen toimialalla sisäinen valvonta toimii sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi tekniselle lautakunnalle talouden tilanteesta kolme kertaa vuodessa. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla ole käyty. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Irtaimistokirjanpitoa ei ole. Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamisen ohjeiden mukaisesti. Työpaikkakokouksia pidetään osastopalaverien muodossa kuukausittain. Sisäinen työtyytyväisyyskysely toteutettiin v Kokouspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Päätöspöytäkirjat laaditaan ja pidetään nähtävillä kuukausittain sekä annetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Vuoden 2013 aikana on rakennuslupapäätöksistä tehty yksi ja jätemaksuvapautuspäätöksistä yksi valitus hallinto-oikeuteen ja yksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Haja-asutusalueen yksityistien nimeämispäätöksestä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan asioiden käsittelyssä. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle ja vastuuhenkilöille on määrätty sijaiset. Laadunvarmistuksessa ei ole käytetty varsinaisia laadun arviointimenetelmiä.

3 3 Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. 8. Arviointi Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä toiminnan osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Riskien hallinta on vastuutettu ja riskejä tarkastellaan vuosittain. Omaisuuden ja toiminnan osalta varautuminen eri riskeihin on ollut riittävää. Teknisten palvelujen toimiala toimii valmistelijana omaisuuden hankinnan ja myynnin osalla, varsinaiset myyntiehdot hyväksyy joko kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto. Vuoden 2013 aikana hankintojen ja myyntien valmistelu on ollut ao. lakien, asetusten ja ohjeiden mukaista. 9. Sopimustoiminta Teknisten palvelujen toimialan sopimukset ovat toimineet pääasiassa hyvin. Katujen kunnossapitosopimuksista on vuoden 2012 aikana jätetty yksi kanne, joka on hylätty Etelä-Savon käräjäoikeudessa loppuvuodesta Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti. Sopimukset ovat ko. toiminnan vaatimien lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisia ja sopimuksissa on huomioitu kunnan kokonaistaloudellinen etu. Sopimukset kattavat sopimusten mukaiset toiminnot hyvin. 10. Hyvä hallintotapa Teknisten palvelujen toimialalla toteutuu asiakkaiden oikeus saada asiansa käsitellyksi hyvän hallintotavan mukaisesti viivytyksettä ja toimivaltaisessa viranomaisessa. Päätökset ovat perusteltuja ja muutoksenhakuoikeus on ilmoitettu päätöksen liitteenä.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , ,64 99,72 Toimintamenot , ,77 98,23 Toimintakate , ,13 93,37 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Toimintatulot , ,97 98,19 Toimintamenot , ,75 102,57 Toimintakate , ,78 103,12 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Teknisen toimen tulot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti sisältäen rakennuttajapalvelutuloja, jotka alittuivat ja laskutettuja asiantuntijapalkkioita Menojen ylitys johtui lähinnä maksetuista asiantuntijapalkkioista sopimusriita-asiassa, kaikki asianajopalkkiot on korvattu kunnalle. YHDYSKUNTAPALVELUT Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla. Tavoitteet: Asiakkuus-näkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Katujen talvikunnossapito Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Valitukset talviaurauksista ja liukkaudentorjunnasta Ei valituksia talvikunnossapidosta Katujen kesäkunto Valitukset kaduista (mm. asfaltoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalu- Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Valituksia alle 10

5 5 eet) Yksityistiet Yksityisteiden avustaminen Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan Tavoitetason mukainen avustuspäätös yht. 290 km/61 328,63 Harkinnanvaraisia avustuksia myönnettiin neljälle yksityistielle yht ,37 Vierasvene- ja kotisatamat Tarvittava määrä laituripaikkoja Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvitsijoille ja tarjontaa 50 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä Kotivenepaikka kaikille paikkakunta- ja ulkopaikkakuntalaisille Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen Käynti häiriökohteessa Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana Käyty kohteessa samana päivänä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Taloudellinen näkökulma Katujen kunnossapidon hinta Yksityistiet Mittari Tavoitetaso Tulos /kunnossapitokilometri /yksityistiekilometri 4161 / km / yksityistiekm 4582,17 /km Tavoitetason mukaisesti maksettu syyskuussa Venepaikat Tulo /laituripaikka 210 / laituripaikka tulo 229,86 / laituripaikka Kiinteistöt (ei asunnot) Menot/ tulot/ /m2/kk menot 4,12 /m2/kk tulot 4,08 /m2/kk menot 4,20 /m2/kk tulot 4,38 /m2/kk Vastuuhenkilö ja lisätietoja: tekninen johtaja ja työnjohtaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Venepaikat Laituripaikkojen lisääminen 30 uutta kotivenepaikkaa ja 30 uutta vierasvenepaikkaa Rakennettu 2 uutta kotivenelaituria, yht. 54 kotivenepaikkaa

6 6 Retkisatamaverkosto Kunnostustarpeen kartoitus Vuoden 2013 kesällä retkisatamien kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt tehty Kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt (käynnit) tehty Kiinteistöjen energiatehokas ja suunnitelmallinen ylläpito Energiatodistusten teko Laaditaan kaikille kunnan omistamille yli tuhannen kerrosneliömetrin kiinteistöille energiatodistus Energiatodistukset laadittu Puumalan yhtenäiskoululle ja Siniselle koululle Kuntokartoitukset Teetetään kuntokartoitukset koulukiinteistöille Kuntokartoitukset tehty Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Toimintatulot , ,37 110,83 Toimintamenot , ,48 98,65 Toimintakate , ,11 93,29 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Yhdyskuntapalvelut: Tuloja kertyi budjetoitua enemmän arviota suuremmasta venepaikkojen maksukertymästä sekä Metsäsairila Oy:n maksamasta jätelain mukaisesta jäteviranomaisen hoitotehtävistä. Ympäristösihteerin jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoito Sulkavalla yhtenä päivänä viikossa on alkanut sopimuksen mukaan Menot alittuivat kaikkiaan johtuen lähinnä satamien, varastotoimen ja jätehuollon menojen alittumisesta, vaikka kaavateiden menot ylittyivät PELASTUSPALVELUT Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 16 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

7 7 Toimintatulot , ,16 99,73 Toimintamenot , ,75 98,01 Toimintakate , ,59 97,85 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Toimintamenot alittuivat lähinnä arvioitua pienemmästä Etelä-Savon pelastuslaitoksen maksuosuudesta. KIINTEISTÖPALVELUT Ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia rakennuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Toimintatulot , ,80 104,03 Toimintamenot , ,09 99,79 Toimintakate , ,71-484,62 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Tulot ylittyivät johtuen lähinnä SOTElle vuokrattujen tilojen budjetoimattomista pääomavuokratuloista, menot pysyivät lähes talousarvion mukaisina. YMPÄRISTÖVALVONTA Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi mittausteknikon työpanoksesta 50 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Jätevesiasetuksen toimeenpano Rahu-projektin selvityksissä esille tulleiden kiinteistöjen jätevesijärjes-telmien uusiminen Ympäristösuojeluviranomainen laittaa kehoituksia kiinteistöjen omistajille jätevesijärjestelmien Jätevesineuvoja suorittanut kiinteistökohtaisia käyntejä kehotuksia ei ole lähetetty

8 8 lainmukaiseksi saattamisesta. 1/3 selvityksen kiinteistöistä Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika Lupien käsittely 3 kk:den sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa Ympäristölupia 1 kpl Maa-aineslupia 7 kpl, käsittelyaika alle 3 kk Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika 1 kuukausi Käsittelyaika alle 1 kuukausi Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Ympäristösihteeri jätevesiasetuksen, maa-aineslupien ja ympäristölupien osalta. Rakennustarkastaja rakennuslupien osalta. Taloudellinen näkökulma Rakennuslupien hinta Rak.luvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset Mittari Tavoitetaso Tulos Luvat tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Menot/lupa 500 /lupa Tulot/lupa 400 /lupa Menot 569 /lupa Tulot 345 /lupa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ekomaksun käyttöönotto Selvitetty Ekomaksun käyttöönotto selvitetään vuoden loppuun mennessä. Toimintatulot , ,21 75,54 Toimintamenot , ,40 93,34 Toimintakate , ,19 121,16 Ekomaksu otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta Ympäristösihteeri hoitaa Sulkavan jätehuollon viranomaistehtävät Rakennustarkastaja

9 9 Toiminnan ja talouden toteutuminen: Ympäristövalvonnan tulojen alittuminen johtui lähinnä siitä, että rakennuslupamaksutuottojen kertymä oli alle arvion. Tämä johtui paitsi rakennuslupien arvioitua pienemmästä määrästä myös siitä, että luvissa oli paljon pienehköjen rakennusten toimenpidelupia ja -ilmoituksia. Toimintamenot alittuivat henkilöstömenojen sekä palvelujen ja tarvikkeiden oston osalta. KAAVOITUS Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi. Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen ja Kotiniemen osayleiskaavojen korvaaminen taajamayleiskaavalla. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen Poikkemisehdotusten lukumäärä Poikkeamisehdotuksia alle kaksi/vuosi Yleiskaavan muutoksia ei ole vielä hyväksytty Ranta-asemakaavoitus: Kaavaprosessin ripeys Kaavan nopea käsittely, kk Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista Ranta-asemakaavoja ei ollut käsiteltävänä 2013 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Taloudellinen näkökulma Rantayleiskaavojen päivittämisen kustannukset maanomistajilta Mittari Tavoitetaso Tulos Lietvesi-Suur-Saimaan oyk:n laskutus, euroa Tulo maanomistajilta vähintään euroa Muutosten hyväksymisen myötä siirtyy vuodelle 2014 Yleiskaavoituksen konsulttipalkkioiden osto Euro alle euroa Yleiskaavoituksen konsulttipalveluita ostettu eurolla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Taajama-yleiskaava Taajamayleiskaavan mahdollistavaksi eteneminen Taajamayleiskaavan hyväksyminen vuoden 2013 aikana. Perusselvitykset ja OAS olleet nähtävillä syyskuussa, kaavaluonnosta valmistellaan Haapaselän osayleiskaavan päivitys Haapaselän oyk:n eteneminen Haapaselän oyk luonnos valmis Maanomistajien muutostoiveet kartoitettu, maastotöitä tehty, OAS ollut nähtävillä Yleiskaavan päivityksen luonnos ollut nähtävillä.

10 10 Pistohiekka Alueen asemakaavan laatiminen Lietvesi-Suur-Saimaan yleiskaavan perusteella Luonnokset valmiit 2013 Alustavat asemakaavaluonnokset valmiit. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Toimintatulot 412, ,00 0,00 Toimintamenot , ,36 78,01 Toimintakate , ,36 78,01 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Kaavoituksen menot alittuivat johtuen hankkeiden toteutumisen siirtymisestä joiltakin osin vuoden 2014 puolelle. Valtuusto on hyväksynyt muutoksen, minkä mukaan kaavoitukseen budjetoidut maksutuotot eivät toteutuneet vuonna MAA- JA METSÄTILAT Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen. Toimintatulot , ,45 77,15 Toimintamenot , ,67 89,53 Toimintakate , ,78 67,55 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Metsänmyyntitulot alittuivat johtuen arvioitua pienemmästä hakkuumäärästä. Myyntimäärä Lahnajärvi -tilalta oli 1031 m3. Vuosina metsäsuunnitelman mukainen vuotuinen hakkuumäärä 2545 m3 ylitettiin keskimäärin 718 m3/vuosi. Vuonna 2012 puunmyyntikauppoja ei tehty, ko. vuoden tulot ovat vuoden 2011 kaupoista.

11 11 ASUMISPALVELUT Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan omistamaa vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Tyytyväinen vuokralainen Asukaskysely Arvosana 7,5 Asukaskysely tehdään loka-marraskuussa. Asukaskysely tehtiin marraskuussa. Arvosana 8,5 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Taloudellinen näkökulma Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Mittari Tavoitetaso Tulos Käyttöaste Asuntojen käyttöaste 93 prosenttia Vuokratulot eivät kattaneet hoitomenoja. Asuntojen käyttöaste 90 % asuntojen remonttien takia. Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Vuokra-asuntokanta Riittävä määrä eri kokoisia ja tasoisia vuokra-asuntoja Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Ei asunnottomia kuntalaisia / asuntojonossa asunnon vaihtajia ja kuntaan muuttajia yhteensä alle viisi Ei asunnottomia kuntalaisia. Ei asuntojonoa. Toimintatulot , ,10 109,11 Toimintamenot , ,13 118,53 Toimintakate 2 583, , ,42 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Vuokratulot eivät kattaneet hoitomenoja Asunto Oy Puumalan Keskitalossa ja Asunto Oy Puumalan Vuorenpelto II:ssa tehtyjen huoneistoremonttien vuoksi. Remontteja ei oltu

12 otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Vuokratulot ylittyivät ns. Lääkäritalo II:ssa, johon saatiin pitkäaikainen vuokralainen sekä opiskelija-asuntolassa, joka oli täynnä koko kesän ajan. 12 RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja vauvasta-vaariin periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet pyritään huomioimaan. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ruokapalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Ruokapalveluille lähetetyt kirjalliset korjaustoimia edellyttävät asiakaspalautteet/vuosi Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely kevään 2013 aikana Ruokapalveluissa kirjallisten asiakaspalautteiden määrän jääminen alle 6 kpl / vuosi 70 % asiakkaista on tyytyväisiä siivouspalveluihin Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö 3 kirjallista korjaustoimia edellyttävää asiakaspalautetta. Kysely on toteutettu syksyllä Asiakastyytyväisyyden keskiarvo = 3,74 (asteikolla 1-5). Asiakastyytyväisyys 74,8%:n tasolla. Tavoite saavutettu. Taloudellinen näkökulma Ruokapalvelut: Suoritteen hinta Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa Mittari Tavoitetaso Tulos Suoritteen á hinta Talousarviossa kustannusten nousun seuranta Suoritteen á hinnan jääminen alle 4,33 Siivouspalveluiden kustannusten nousu ei ylitä 3 prosenttia. Tavoitetta ei saavutettu. Suoritteen hinta oli 4,79. Toimintakulut v eivät olleet nousseet edellisvuoteen verrattuna. Tavoite toteutui. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ruokapalvelut: Ateriapalvelu-asiakkaat Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä Asiakkaiden suurin lukumäärä 38 kpl/pv. Lämmin lounasateria (Toteuma ) Asiakkaiden suurin lukumäärä 30

13 13 Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen Siivouskoneiden määrän lisääminen. tarjotaan myös viikonloppuisin. Hankitaan väh. 1 siivouskone/vuosi lisää. Koneiden sataprosenttinen käyttöönotto. kpl/pv. Lämmin ateria tarjotaan myös viikonlopp. Hankittu 2 siivouskonetta / vuosi lisää. Koneet otettu 100% käyttöön. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö Toimintatulot , ,58 91,93 Toimintamenot , ,14 95,13 Toimintakate , ,56-339,97 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Suurin syy sekä toimintamenojen että tulojen alitukseen oli se, että ruokapalveluiden suoritteiden lukumäärä jäi huomattavan paljon arvioitua vähäisemmäksi. Suurelta osin suoritekertymän alenema selittyi sillä, että oppilas- ja lapsimäärät vähenivät rajusti ikäluokkien pienennyttyä ja palveluasumisessa kahden hengen huoneet muuttuivat suurelta osin yhden hengen huoneiksi.

14 14 INVESTOINNIT Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , Toimintamenot , ,37 96,19 Toimintakate , ,37 96,19 Kaavatiet, kirkonkylä Toimintatulot Toimintamenot , ,34 106,43 Toimintakate , ,34 106,43 Peltotien perusparannus Perusparannustyöt tehty mukaan lukien suunnitellusti Hiekkarannantie Kaavatiet, Kotiniemi Toimintatulot , Toimintamenot , ,95 101,29 Toimintakate , ,95 101,29 Kotiniementeiden asfaltointi ja valaistus Kitulanniemenentie 750 metrin osalta ja siihen liittyvä kevyenliikenteen väylä sekä Kitulankaari kokonaan asfaltoitu. Valaistus valmistuu rakentamattomilla alueilla keväällä 2014 Teiden rakentaminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

15 15 Varaus teiden rakentamiseen Ei tarvetta taajamien ulkopuolisten teiden rakentamiseen Yleiset alueet Toimintatulot Toimintamenot ,19 127,19 Toimintakate ,19 127,19 Urheiluhallin viereisen leikkikentän varustus ja pelikentän laajennus Tehty lokakuussa Kk satama-alue Toimintatulot Toimintamenot , ,26 99,83 Toimintakate , ,26 99,83 Laitureiden asentaminen Salosen tontille Laiturit, 2 kpl asennettu toukokuussa, uusia kotivenepaikkoja 54 kpl Pakastamo Muuettu Toteuma Käyttö-% Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Paloasema

16 16 Toimintatulot Toimintamenot ,41 42,57 Toimintakate ,41 42,57 Lattian osastointien korjaus, elementtien saumojen korjaus Toteutettu akuutimmat pihankorjaus ja rakennettu sadevesijärjestemät Päiväkoti Toimintatulot Toimintamenot ,07 98,14 Toimintakate ,07 98,14 Palvelukeskus Saunan katon korjaus Toteutettu lokakuussa TA Toimintatulot Toimintamenot ,75 50,12 Toimintakate ,75 50,12 InvaWC:n rakentaminen, sisäpihan terassirakenteet, muurin purku Mäntykodin saunaosasto remontoitu Peippola Toimintatulot Toimintamenot ,21 129,30 Toimintakate ,21 129,30 Automaattinen palosammutuslaitteisto Lopputyöt siirtyvät vuodelle 2014 Ruokapalvelu

17 17 Toimintatulot Toimintamenot ,19 100,47 Toimintakate ,19 100,47 Ei varausta Hankittu ruoankuljetusauto (DACIA Dokker), ruoankuljetus hoidetaan omana työnä

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA 1 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA Teknisten palvelujen toimiala Tekninen lautakunta 19.3.2015 12 liite 1 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lappeenrannan kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (7) Aika 11.08.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma 1 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 1 747 480 1 747 480 1 941 056 111,1-193 576 TOIMINTAKULUT -2 332 370-275 000-2 607 370-2 516 763 96,5-90 607 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -584 890-275 000-859 890-575 707 67-284

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot