TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 1 Tekninen lautakunta liite nro 9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Teknisten palvelujen toimiala SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Teknisten palvelujen toimialalla osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä riski. Vakinainen henkilöstö on pääsääntöisesti ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saamisessa on tilahuoltajien ja ruokapalveluhenkilöstön osalla vähäisiä ongelmia. Palvelujen järjestäminen muille hallintokunnille tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ei kuitenkaan ole merkittävästi kärsinyt sijaisten saatavuuden vuoksi. Henkilöstölle on järjestetty koulutusmahdollisuuksia mm. oppisopimusmenettelyllä suorittaa ammattitutkinto. Teknisten palvelujen toimialan kiinteistöjen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtäviä on myös mahdollisuus hankkia ostopalveluna tarvittaessa. Pienistä henkilöstömääristä johtuvaa toimialaosaamista on kehitetty siten, että työntekijän poissa ollessa ko. työtehtävät pystytään pääosin hoitamaan. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Toimialan työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot ovat pääasiassa tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Teknisen toimialan ohjelmistojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa. Sähkön jakeluhäiriöiden varalta tietokoneet on varustettu varavirtalähteellä. Ohjelmistoilla on voimassaolevat huoltosopimukset. Palvelinhuone on jatkuvasti lukittuna ja ilmastoituna. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelut vaikuttavat koko teknisten palvelujen toimialalla lähinnä yksityisen rakentamisen vähenemisen kautta rakennuslupien määrään. Lupien määrän lasku viime vuosista on tasaantunut ollen vuoden 2012 määrästä n. 1,8 %. Lupia myönnettiin vuonna kpl lupamäärän ollessa vuonna kpl. Kunnan oman talouden tila vaikuttaa investointien määrään. Suhdanteen nousukaudella vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa merkittävästi. 4. Lainsäädännön muutokset Lainsäädäntöjen uusimiset ja muutokset saattavat aiheuttaa yhdyskuntapalvelujen, kiinteistöjenylläpidon ja -hoidon sekä viranomaispalvelujen osalle nousevia kustannuksia laitehankintojen ja esim. energiamääräysten vaatimustason nousun johdosta. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti. 5. Vahinkoriskit

2 2 Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Avo- ja hoivapalvelujen sekä opetuspalvelujen käyttämillä kiinteistöillä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvot sekä rakenteet ja laitteet, esim. laiturit, on vakuutettu. Kunnalla on kaikkia toimialoja koskeva vastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi vuodesta 2008 alkaen kunnalla on erillinen hallinnon vastuuvakuutus kunnanhallituksen jäsenille, johtoryhmän jäsenille ja 2010 alkaen myös rakennustarkastajalle ja 2013 alkaen ympäristösihteerille. Vakuutukset päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 6. Investointeihin liittyvät riskit Investoinnit kilpailutetaan hankintalain ja kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Urakoitsijoilta vaaditaan tarjouspyyntövaiheessa todistukset, ettei yrittäjällä ole maksamattomia veroja eikä vakuutusmaksuja. Sopimusvaiheessa urakoitsijoilta vaaditaan YSE:n mukaiset työaikaiset vakuudet hankkeen suorittamiseksi, jotka vaihdetaan työn valmistuttua takuuaikaisiin vakuuksiin. Hankkeiden vastaanotto- ja takuutarkastukset pidetään sopimusten mukaisesti. 7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta Teknisten palvelujen toimialalla sisäinen valvonta toimii sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi tekniselle lautakunnalle talouden tilanteesta kolme kertaa vuodessa. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla ole käyty. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Irtaimistokirjanpitoa ei ole. Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamisen ohjeiden mukaisesti. Työpaikkakokouksia pidetään osastopalaverien muodossa kuukausittain. Sisäinen työtyytyväisyyskysely toteutettiin v Kokouspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Päätöspöytäkirjat laaditaan ja pidetään nähtävillä kuukausittain sekä annetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Vuoden 2013 aikana on rakennuslupapäätöksistä tehty yksi ja jätemaksuvapautuspäätöksistä yksi valitus hallinto-oikeuteen ja yksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Haja-asutusalueen yksityistien nimeämispäätöksestä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan asioiden käsittelyssä. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle ja vastuuhenkilöille on määrätty sijaiset. Laadunvarmistuksessa ei ole käytetty varsinaisia laadun arviointimenetelmiä.

3 3 Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. 8. Arviointi Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä toiminnan osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Riskien hallinta on vastuutettu ja riskejä tarkastellaan vuosittain. Omaisuuden ja toiminnan osalta varautuminen eri riskeihin on ollut riittävää. Teknisten palvelujen toimiala toimii valmistelijana omaisuuden hankinnan ja myynnin osalla, varsinaiset myyntiehdot hyväksyy joko kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto. Vuoden 2013 aikana hankintojen ja myyntien valmistelu on ollut ao. lakien, asetusten ja ohjeiden mukaista. 9. Sopimustoiminta Teknisten palvelujen toimialan sopimukset ovat toimineet pääasiassa hyvin. Katujen kunnossapitosopimuksista on vuoden 2012 aikana jätetty yksi kanne, joka on hylätty Etelä-Savon käräjäoikeudessa loppuvuodesta Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti. Sopimukset ovat ko. toiminnan vaatimien lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisia ja sopimuksissa on huomioitu kunnan kokonaistaloudellinen etu. Sopimukset kattavat sopimusten mukaiset toiminnot hyvin. 10. Hyvä hallintotapa Teknisten palvelujen toimialalla toteutuu asiakkaiden oikeus saada asiansa käsitellyksi hyvän hallintotavan mukaisesti viivytyksettä ja toimivaltaisessa viranomaisessa. Päätökset ovat perusteltuja ja muutoksenhakuoikeus on ilmoitettu päätöksen liitteenä.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , ,64 99,72 Toimintamenot , ,77 98,23 Toimintakate , ,13 93,37 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Toimintatulot , ,97 98,19 Toimintamenot , ,75 102,57 Toimintakate , ,78 103,12 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Teknisen toimen tulot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti sisältäen rakennuttajapalvelutuloja, jotka alittuivat ja laskutettuja asiantuntijapalkkioita Menojen ylitys johtui lähinnä maksetuista asiantuntijapalkkioista sopimusriita-asiassa, kaikki asianajopalkkiot on korvattu kunnalle. YHDYSKUNTAPALVELUT Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla. Tavoitteet: Asiakkuus-näkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Katujen talvikunnossapito Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Valitukset talviaurauksista ja liukkaudentorjunnasta Ei valituksia talvikunnossapidosta Katujen kesäkunto Valitukset kaduista (mm. asfaltoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalu- Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Valituksia alle 10

5 5 eet) Yksityistiet Yksityisteiden avustaminen Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan Tavoitetason mukainen avustuspäätös yht. 290 km/61 328,63 Harkinnanvaraisia avustuksia myönnettiin neljälle yksityistielle yht ,37 Vierasvene- ja kotisatamat Tarvittava määrä laituripaikkoja Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvitsijoille ja tarjontaa 50 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä Kotivenepaikka kaikille paikkakunta- ja ulkopaikkakuntalaisille Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen Käynti häiriökohteessa Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana Käyty kohteessa samana päivänä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Taloudellinen näkökulma Katujen kunnossapidon hinta Yksityistiet Mittari Tavoitetaso Tulos /kunnossapitokilometri /yksityistiekilometri 4161 / km / yksityistiekm 4582,17 /km Tavoitetason mukaisesti maksettu syyskuussa Venepaikat Tulo /laituripaikka 210 / laituripaikka tulo 229,86 / laituripaikka Kiinteistöt (ei asunnot) Menot/ tulot/ /m2/kk menot 4,12 /m2/kk tulot 4,08 /m2/kk menot 4,20 /m2/kk tulot 4,38 /m2/kk Vastuuhenkilö ja lisätietoja: tekninen johtaja ja työnjohtaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Venepaikat Laituripaikkojen lisääminen 30 uutta kotivenepaikkaa ja 30 uutta vierasvenepaikkaa Rakennettu 2 uutta kotivenelaituria, yht. 54 kotivenepaikkaa

6 6 Retkisatamaverkosto Kunnostustarpeen kartoitus Vuoden 2013 kesällä retkisatamien kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt tehty Kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt (käynnit) tehty Kiinteistöjen energiatehokas ja suunnitelmallinen ylläpito Energiatodistusten teko Laaditaan kaikille kunnan omistamille yli tuhannen kerrosneliömetrin kiinteistöille energiatodistus Energiatodistukset laadittu Puumalan yhtenäiskoululle ja Siniselle koululle Kuntokartoitukset Teetetään kuntokartoitukset koulukiinteistöille Kuntokartoitukset tehty Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Toimintatulot , ,37 110,83 Toimintamenot , ,48 98,65 Toimintakate , ,11 93,29 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Yhdyskuntapalvelut: Tuloja kertyi budjetoitua enemmän arviota suuremmasta venepaikkojen maksukertymästä sekä Metsäsairila Oy:n maksamasta jätelain mukaisesta jäteviranomaisen hoitotehtävistä. Ympäristösihteerin jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoito Sulkavalla yhtenä päivänä viikossa on alkanut sopimuksen mukaan Menot alittuivat kaikkiaan johtuen lähinnä satamien, varastotoimen ja jätehuollon menojen alittumisesta, vaikka kaavateiden menot ylittyivät PELASTUSPALVELUT Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 16 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

7 7 Toimintatulot , ,16 99,73 Toimintamenot , ,75 98,01 Toimintakate , ,59 97,85 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Toimintamenot alittuivat lähinnä arvioitua pienemmästä Etelä-Savon pelastuslaitoksen maksuosuudesta. KIINTEISTÖPALVELUT Ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia rakennuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Toimintatulot , ,80 104,03 Toimintamenot , ,09 99,79 Toimintakate , ,71-484,62 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Tulot ylittyivät johtuen lähinnä SOTElle vuokrattujen tilojen budjetoimattomista pääomavuokratuloista, menot pysyivät lähes talousarvion mukaisina. YMPÄRISTÖVALVONTA Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi mittausteknikon työpanoksesta 50 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Jätevesiasetuksen toimeenpano Rahu-projektin selvityksissä esille tulleiden kiinteistöjen jätevesijärjes-telmien uusiminen Ympäristösuojeluviranomainen laittaa kehoituksia kiinteistöjen omistajille jätevesijärjestelmien Jätevesineuvoja suorittanut kiinteistökohtaisia käyntejä kehotuksia ei ole lähetetty

8 8 lainmukaiseksi saattamisesta. 1/3 selvityksen kiinteistöistä Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika Lupien käsittely 3 kk:den sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa Ympäristölupia 1 kpl Maa-aineslupia 7 kpl, käsittelyaika alle 3 kk Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika 1 kuukausi Käsittelyaika alle 1 kuukausi Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Ympäristösihteeri jätevesiasetuksen, maa-aineslupien ja ympäristölupien osalta. Rakennustarkastaja rakennuslupien osalta. Taloudellinen näkökulma Rakennuslupien hinta Rak.luvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset Mittari Tavoitetaso Tulos Luvat tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Menot/lupa 500 /lupa Tulot/lupa 400 /lupa Menot 569 /lupa Tulot 345 /lupa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ekomaksun käyttöönotto Selvitetty Ekomaksun käyttöönotto selvitetään vuoden loppuun mennessä. Toimintatulot , ,21 75,54 Toimintamenot , ,40 93,34 Toimintakate , ,19 121,16 Ekomaksu otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta Ympäristösihteeri hoitaa Sulkavan jätehuollon viranomaistehtävät Rakennustarkastaja

9 9 Toiminnan ja talouden toteutuminen: Ympäristövalvonnan tulojen alittuminen johtui lähinnä siitä, että rakennuslupamaksutuottojen kertymä oli alle arvion. Tämä johtui paitsi rakennuslupien arvioitua pienemmästä määrästä myös siitä, että luvissa oli paljon pienehköjen rakennusten toimenpidelupia ja -ilmoituksia. Toimintamenot alittuivat henkilöstömenojen sekä palvelujen ja tarvikkeiden oston osalta. KAAVOITUS Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi. Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen ja Kotiniemen osayleiskaavojen korvaaminen taajamayleiskaavalla. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen Poikkemisehdotusten lukumäärä Poikkeamisehdotuksia alle kaksi/vuosi Yleiskaavan muutoksia ei ole vielä hyväksytty Ranta-asemakaavoitus: Kaavaprosessin ripeys Kaavan nopea käsittely, kk Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista Ranta-asemakaavoja ei ollut käsiteltävänä 2013 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Taloudellinen näkökulma Rantayleiskaavojen päivittämisen kustannukset maanomistajilta Mittari Tavoitetaso Tulos Lietvesi-Suur-Saimaan oyk:n laskutus, euroa Tulo maanomistajilta vähintään euroa Muutosten hyväksymisen myötä siirtyy vuodelle 2014 Yleiskaavoituksen konsulttipalkkioiden osto Euro alle euroa Yleiskaavoituksen konsulttipalveluita ostettu eurolla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Taajama-yleiskaava Taajamayleiskaavan mahdollistavaksi eteneminen Taajamayleiskaavan hyväksyminen vuoden 2013 aikana. Perusselvitykset ja OAS olleet nähtävillä syyskuussa, kaavaluonnosta valmistellaan Haapaselän osayleiskaavan päivitys Haapaselän oyk:n eteneminen Haapaselän oyk luonnos valmis Maanomistajien muutostoiveet kartoitettu, maastotöitä tehty, OAS ollut nähtävillä Yleiskaavan päivityksen luonnos ollut nähtävillä.

10 10 Pistohiekka Alueen asemakaavan laatiminen Lietvesi-Suur-Saimaan yleiskaavan perusteella Luonnokset valmiit 2013 Alustavat asemakaavaluonnokset valmiit. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Toimintatulot 412, ,00 0,00 Toimintamenot , ,36 78,01 Toimintakate , ,36 78,01 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Kaavoituksen menot alittuivat johtuen hankkeiden toteutumisen siirtymisestä joiltakin osin vuoden 2014 puolelle. Valtuusto on hyväksynyt muutoksen, minkä mukaan kaavoitukseen budjetoidut maksutuotot eivät toteutuneet vuonna MAA- JA METSÄTILAT Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen. Toimintatulot , ,45 77,15 Toimintamenot , ,67 89,53 Toimintakate , ,78 67,55 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Metsänmyyntitulot alittuivat johtuen arvioitua pienemmästä hakkuumäärästä. Myyntimäärä Lahnajärvi -tilalta oli 1031 m3. Vuosina metsäsuunnitelman mukainen vuotuinen hakkuumäärä 2545 m3 ylitettiin keskimäärin 718 m3/vuosi. Vuonna 2012 puunmyyntikauppoja ei tehty, ko. vuoden tulot ovat vuoden 2011 kaupoista.

11 11 ASUMISPALVELUT Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan omistamaa vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Tyytyväinen vuokralainen Asukaskysely Arvosana 7,5 Asukaskysely tehdään loka-marraskuussa. Asukaskysely tehtiin marraskuussa. Arvosana 8,5 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Taloudellinen näkökulma Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Mittari Tavoitetaso Tulos Käyttöaste Asuntojen käyttöaste 93 prosenttia Vuokratulot eivät kattaneet hoitomenoja. Asuntojen käyttöaste 90 % asuntojen remonttien takia. Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Vuokra-asuntokanta Riittävä määrä eri kokoisia ja tasoisia vuokra-asuntoja Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Ei asunnottomia kuntalaisia / asuntojonossa asunnon vaihtajia ja kuntaan muuttajia yhteensä alle viisi Ei asunnottomia kuntalaisia. Ei asuntojonoa. Toimintatulot , ,10 109,11 Toimintamenot , ,13 118,53 Toimintakate 2 583, , ,42 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Vuokratulot eivät kattaneet hoitomenoja Asunto Oy Puumalan Keskitalossa ja Asunto Oy Puumalan Vuorenpelto II:ssa tehtyjen huoneistoremonttien vuoksi. Remontteja ei oltu

12 otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Vuokratulot ylittyivät ns. Lääkäritalo II:ssa, johon saatiin pitkäaikainen vuokralainen sekä opiskelija-asuntolassa, joka oli täynnä koko kesän ajan. 12 RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja vauvasta-vaariin periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet pyritään huomioimaan. Tavoitteet: Asiakkuusnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ruokapalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Ruokapalveluille lähetetyt kirjalliset korjaustoimia edellyttävät asiakaspalautteet/vuosi Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely kevään 2013 aikana Ruokapalveluissa kirjallisten asiakaspalautteiden määrän jääminen alle 6 kpl / vuosi 70 % asiakkaista on tyytyväisiä siivouspalveluihin Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö 3 kirjallista korjaustoimia edellyttävää asiakaspalautetta. Kysely on toteutettu syksyllä Asiakastyytyväisyyden keskiarvo = 3,74 (asteikolla 1-5). Asiakastyytyväisyys 74,8%:n tasolla. Tavoite saavutettu. Taloudellinen näkökulma Ruokapalvelut: Suoritteen hinta Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa Mittari Tavoitetaso Tulos Suoritteen á hinta Talousarviossa kustannusten nousun seuranta Suoritteen á hinnan jääminen alle 4,33 Siivouspalveluiden kustannusten nousu ei ylitä 3 prosenttia. Tavoitetta ei saavutettu. Suoritteen hinta oli 4,79. Toimintakulut v eivät olleet nousseet edellisvuoteen verrattuna. Tavoite toteutui. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö Kehittämisnäkökulma Mittari Tavoitetaso Tulos Ruokapalvelut: Ateriapalvelu-asiakkaat Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä Asiakkaiden suurin lukumäärä 38 kpl/pv. Lämmin lounasateria (Toteuma ) Asiakkaiden suurin lukumäärä 30

13 13 Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen Siivouskoneiden määrän lisääminen. tarjotaan myös viikonloppuisin. Hankitaan väh. 1 siivouskone/vuosi lisää. Koneiden sataprosenttinen käyttöönotto. kpl/pv. Lämmin ateria tarjotaan myös viikonlopp. Hankittu 2 siivouskonetta / vuosi lisää. Koneet otettu 100% käyttöön. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö Toimintatulot , ,58 91,93 Toimintamenot , ,14 95,13 Toimintakate , ,56-339,97 Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Suurin syy sekä toimintamenojen että tulojen alitukseen oli se, että ruokapalveluiden suoritteiden lukumäärä jäi huomattavan paljon arvioitua vähäisemmäksi. Suurelta osin suoritekertymän alenema selittyi sillä, että oppilas- ja lapsimäärät vähenivät rajusti ikäluokkien pienennyttyä ja palveluasumisessa kahden hengen huoneet muuttuivat suurelta osin yhden hengen huoneiksi.

14 14 INVESTOINNIT Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , Toimintamenot , ,37 96,19 Toimintakate , ,37 96,19 Kaavatiet, kirkonkylä Toimintatulot Toimintamenot , ,34 106,43 Toimintakate , ,34 106,43 Peltotien perusparannus Perusparannustyöt tehty mukaan lukien suunnitellusti Hiekkarannantie Kaavatiet, Kotiniemi Toimintatulot , Toimintamenot , ,95 101,29 Toimintakate , ,95 101,29 Kotiniementeiden asfaltointi ja valaistus Kitulanniemenentie 750 metrin osalta ja siihen liittyvä kevyenliikenteen väylä sekä Kitulankaari kokonaan asfaltoitu. Valaistus valmistuu rakentamattomilla alueilla keväällä 2014 Teiden rakentaminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

15 15 Varaus teiden rakentamiseen Ei tarvetta taajamien ulkopuolisten teiden rakentamiseen Yleiset alueet Toimintatulot Toimintamenot ,19 127,19 Toimintakate ,19 127,19 Urheiluhallin viereisen leikkikentän varustus ja pelikentän laajennus Tehty lokakuussa Kk satama-alue Toimintatulot Toimintamenot , ,26 99,83 Toimintakate , ,26 99,83 Laitureiden asentaminen Salosen tontille Laiturit, 2 kpl asennettu toukokuussa, uusia kotivenepaikkoja 54 kpl Pakastamo Muuettu Toteuma Käyttö-% Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Paloasema

16 16 Toimintatulot Toimintamenot ,41 42,57 Toimintakate ,41 42,57 Lattian osastointien korjaus, elementtien saumojen korjaus Toteutettu akuutimmat pihankorjaus ja rakennettu sadevesijärjestemät Päiväkoti Toimintatulot Toimintamenot ,07 98,14 Toimintakate ,07 98,14 Palvelukeskus Saunan katon korjaus Toteutettu lokakuussa TA Toimintatulot Toimintamenot ,75 50,12 Toimintakate ,75 50,12 InvaWC:n rakentaminen, sisäpihan terassirakenteet, muurin purku Mäntykodin saunaosasto remontoitu Peippola Toimintatulot Toimintamenot ,21 129,30 Toimintakate ,21 129,30 Automaattinen palosammutuslaitteisto Lopputyöt siirtyvät vuodelle 2014 Ruokapalvelu

17 17 Toimintatulot Toimintamenot ,19 100,47 Toimintakate ,19 100,47 Ei varausta Hankittu ruoankuljetusauto (DACIA Dokker), ruoankuljetus hoidetaan omana työnä

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014 Tekninen lautakunta 28.10. 37 liite no 17 Talousarviototeutuma 31.8. TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 2 901 882,64 3 035

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34

Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34 Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34 PUUMALAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TILASTOJA... 4 KUNTASTRATEGIA... 7 TALOUDELLINEN

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Epävarmuus talouden kehityksestä on jatkunut vuonna 2013. Euroalue on asteittain elpymässä taantuman jälkeen,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...3 1.1.2

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 20.3.2014

PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 20.3.2014 Tekninen lautakunta 27.3.2014 20 Liite nro 11 Kunnanhallitus 31.3.2014 44 Liite nro 19 PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014 2017 20.3.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014. Vuoden vierasvenesatama

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014. Vuoden vierasvenesatama KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vuoden vierasvenesatama 3 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistä kunnasta... 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot