Suomen Vuokranantajat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Isännöintiliitto, Asunto, toimitilaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Vuokranantajat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Isännöintiliitto, Asunto, toimitilaja"

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriö LAUSUNTO Oikeusyksikkö lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen LAUSUNTO APULAISOIKEUSASIAMIES JUSSI PAJUOJAN PÄÄTÖKSEN DNRO 1354/2/11 JOHDOSTA KOSKIEN POLIISILLA OLEVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMISTA VUOKRANANTAJALLE TAI ASUNTO OSAKEYHTIÖLLE Lausunnon antajista Suomen Vuokranantajat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Isännöintiliitto, Asunto, toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Vuokralaiset VKL ry haluavat tuoda Sisäasiainministeriön tietoon apulaisoikeusasiamiehen päätöstä dnro 1354/2/11 koskevat epäkohdat sekä lausuvat päätöksen johdosta yhteisenä kannanottonaan seuraavaa koskien poliisilla olevien tietojen luovuttamista vuokranantajalle tai asunto tai kiinteistöosakeyhtiölle (jäljempänä myös yhtiö) sekä vuokranantajan ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiön asemaa, velvollisuuksia ja oikeuksia häiritsevää elämää koskevassa poliisiasiassa. Suomen Vuokranantajat on vuokranantajien ja asunnonomistajien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Yhdistys kuuluu Suomen Kiinteistöliittoon. Jäsenet ovat valtaosin asuntoja vuokraavia yksityishenkilöitä, joista useimmilla on 1 2 huoneistoa vuokrattavana. Vuokrattavat huoneistot sijaitsevat pääosin asunto osakeyhtiöissä. Yhdistys pyrkii edistämään hyvää huoneenvuokratapaa vuokramarkkinoilla ja reiluja menettelytapoja vuokralaisen ja vuokranantajan välisessä suhteessa. Tarkoituksena on edistää oikean tiedon leviämistä huoneenvuokrasuhdetta ja asunto osakeyhtiöitä koskevissa asioissa. Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 25 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti noin asunto osakeyhtiöistä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat, jonka jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti yksityisistä vuokranantajista. Kiinteistöliiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenpalveluihin kuuluu mm. ilmainen puhelinneuvonta juridisissa kysymyksissä. Lisäksi Kiinteistöliitto laatii asiantuntijalausuntoja jäsenilleen.

2 2(5) Isännöintiliitto edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaan kuuluu yli 340 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli miljoona suomalaista. Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Isännöintiliitto kehittää isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. Asunto, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infra struktuurin ammattimaisia omistaja, rakennuttaja, käyttäjä, sijoittaja ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLIn jäsenistöön kuuluvilla asunto omistajilla ja sijoittajilla on omistuksessaan yhteensä kymmeniä tuhansia vuokra asuntoja. Vuokralaiset VKL ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvonta ja neuvontajärjestö. Edustamme laajapohjaisesti vuokralaisia niin aravavuokrasuhteissa, asumisoikeusasunnoissa kuin vapaarahoitteisellakin sektorilla vuokranantajasta riippumatta. Toiminnassamme korostamme hyvää vuokratapaa sekä reiluja menettelytapoja vuokrasuhteissa. Tärkeää meille on turvata vuokralaisten tietämys oikeuksistaan ja velvoitteistaan, jotta vuokrasuhteet hoituvat molempien osapuolten kannalta onnistuneesti. Vuokraasumisen imago on meille tärkeä. Vuokranantajan ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietojensaantitarpeesta Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 61 :n 1 momentin 4 kohdan ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun 48 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää. Saman pykälän 6 kohdan mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus myös, jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Purkamisperusteen osalta näyttövelvollisuus normaalin asumisen rajoista poikkeamisesta sekä järjestysmääräysten rikkomisesta on vuokranantajalla. Asunto osakeyhtiölain 8 luvun 2 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos osakehuoneistoissa vietetään häiritsevää elämää. Sama oikeus yhtiöllä on myös, jos osakkeenomistaja tai muu osakehuoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilyttämiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen (AOYL 8:2.1, 5 kohta). Hallintaanottoperusteen osalta näyttövelvollisuus normaalin asumisen rajoista poikkeamisesta sekä järjestysmääräysten rikkomisesta on yhtiöllä. Tyypillisiä esimerkkejä häiritsevästä elämästä on huoneistossa metelöinti, äänekäs musiikin soittaminen ja tappelut. Käytännössä näihin tilanteisiin liittyy usein runsasta päihteiden käyttöä. Häiritsevä elämä ja järjestysmääräysten rikkominen ovat usein rinnakkaisia sopimuksen purkamis tai hallintaanottoperusteita. Huoneenvuokralakien mukaan vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vedota purkamisperusteeseen, jos menettelyllä on vain vähäinen merkitys. Myöskään asuntoosakeyhtiö ei saa ottaa osakehuoneistoa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vä

3 3(5) häinen merkitys. Vähäisyyskriteeri korostaa sitä, että näytön vuokrasopimuksen rikkomisesta pitää olla varsin pitävä, ennen kuin purkamisperuste vuokralaisen sitä vastustaessa johtaa tuomioistuimen ratkaisuun asiassa. Sama koskee asunto osakeyhtiön hallintaanottomenettelyn käynnistämistä. Koska näyttövelvollisuus häiriöistä on vuokrasopimuksen purkamistilanteissa vuokranantajalla ja vastaavasti huoneiston hallintaanottotilanteissa asunto tai kiinteistöosakeyhtiöllä, ei sopimuksen purkamiseen tai hallintaanottomenettelyyn voida lähteä puutteellisen näytön perusteella. Sekä vuokranantajan että yhtiön kannalta on perusteltua kerätä näyttöä esimerkiksi haastattelemalla useita naapureita siitä, onko häiriöitä aiheutunut. Myös poliisin käynti paikalla ja heidän käyttämisensä todistajina on tähän saakka toiminut näyttönä häiriöistä. Tiedossamme on useita tapauksia, joissa asuntoyhteisössä häiriöitä aiheuttanut henkilö tai hänen vieraansa ovat esittäneet naapureita tai taloyhtiön edustajia kohtaan näiden henkeen tai terveyteen kohdistuneita uhkauksia. Ääriesimerkkinä voidaan mainita Suomeenkin pesiytyneet moottoripyöräkerhot, joiden jäsenistö toimii laillisen järjestelmän ulkopuolella. Tällöin on kyse myös muiden asukkaiden turvallisuudesta. Tästä seuraa väistämättä se, että naapurit tai taloyhtiön edustajat eivät uskalla lähteä todistajiksi mahdollisiin vuokrasopimuksen purkamista tai huoneiston hallintaanottoa koskeviin oikeudenkäynteihin. Tällöin ainoa keino puuttua häiriöihin on ilmoittaa häiriöistä poliisille. Mikäli vuokranantajalla ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiöllä ei enää jatkossa ole mahdollisuutta saada poliisilta tietoa siitä, milloin ja mistä syystä poliisi on yleisöilmoituksen perusteella käynyt huoneistossa, ei heillä usein ole käytännössä mitään mahdollisuutta näyttää häiritsevää elämää toteen. Näytön puuttuessa ei vuokrasopimusta voida purkaa eikä huoneiston hallintaanottomenettelyä käynnistää. Pahimmassa tapauksessa koko taloyhtiötä terrorisoivaa asukasta ei siten saada myöskään häädettyä. Toisaalta on myös tilanteita, joissa esimerkiksi yksi yksittäinen naapuri väittää jatkuvasti toisen asukkaan viettävän häiritsevää elämää ja kun poliisit sitten käyvät paikanpäällä, todetaankin, että tosiasiassa mitään häiriöitä ei edes ole. Valitettavasti tällaista eräänlaista kerrostalokiusaamista ja tekaistuja väitteitä toisinaan esiintyy. Mikäli poliisilta ei tällaisessa tilanteessa saada tietoa asian todellisesta laidasta, on vaarana, että asukasta virheellisesti syytetään häirinnästä naapureiden epätosien kertomusten perusteella. Poliisilta saatavat tiedot huoneistossa käynneistä ovat merkittävässä asemassa vuokranantajalle ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiölle myös näissä tilanteissa. Vuokranantajan ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kyseisten tahojen on ensiarvoisen tärkeää saada poliisilta jatkossakin tiedot siitä, milloin, montako kertaa ja mistä syystä poliisille on tehty ilmoitus asukkaan aiheuttamista häiriöistä ja vastaavasti milloin ja montako kertaa poliisit ovat ilmoitusten johdosta käyneet huoneistossa. Mitään asukkaan yksityisyydensuojaa, kuten terveydentilaa, koskevia tietoja vuokranantajalle ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiölle ei tietenkään ole tarpeen eikä pidäkään luovuttaa.

4 4(5) Poliisille ilmoitettujen tietojen salassa pidettävyydestä Käsityksemme mukaan ns. yleisöilmoitukset eli esimerkiksi naapureiden poliisille tekemät ilmoitukset huoneistossa vietettävästä häiritsevästä elämästä tai järjestysmääräysten rikkomisista sekä poliisin käynnit huoneistossa edellä mainittujen ilmoitusten johdosta eivät ole julkisuuslain 24 :n 1 momentin 3 kohdan mukaisia ilmoituksia rikoksesta eivätkä siten salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja. Näissä tilanteissa ei useinkaan täyty minkään nimenomaisen rikoksen tunnusmerkistö. Käsityksemme mukaan näissä tilanteissa ei myöskään ole kysymys sellaisesta salassa pidettävästä poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen rikosten ehkäisemistä tai niiden selvittämistä varten ylläpitämästä rekisteristä tai rikosten ehkäisemistä koskevasta selvityksestä, mitä julkisuuslain 24 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetaan. Kysymys on mielestämme nimenomaan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä tiedoista, jotka eivät niinkään palvele rikosten ennaltaehkäisemistä ja selvittämistä, eivätkä siten olisi salassa pidettäviä. Vuokranantajan ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiön asianosaisasemasta ja tietojensaantioikeudesta julkisuuslain mukaan Lopuksi Julkisuuslain 11 :n mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Mikäli vastoin käsitystämme edellä mainittujen tietojen tulkittaisiin olevan salassa pidettäviä, on asunto tai kiinteistöosakeyhtiöllä joka tapauksessa kohdeltava julkisuuslain 11 :n mukaisena asianosaisena tilanteessa, jossa yhtiöllä on suoraan lain perusteella velvollisuus turvata yhtiön asukkaiden oikeuksia ja säilyttää kaikkien asukkaiden kotirauha. Sama asianosaisasema on oltava vuokranantajalla, jolla huoneenvuokralakien perusteella on oikeus purkaa vuokrasopimus mm. silloin, jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää tai jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Koska huoneistossa vietettävällä häiritsevällä elämällä ja järjestysmääräyksien rikkomisella on olennaisia vaikutuksia vuokranantajan ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, on näillä tahoilla oltava oikeus saada poliisin rekisteristä muunkin kuin julkisen asiakirjan osalta ne tarpeelliset tiedot, jotka ovat välttämättömiä vuokranantajan ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiön velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttamiseksi. On syytä huomioida, että poliisin rekistereitä koskevalla apulaisoikeusasiamiehen kannanoton mukaisella luovutuskiellolla on yhteiskunnassa hyvin merkittävät ja laajakantoiset seuraamukset. Päihteiden, erityisesti huumeiden, käytön jatkuvasti yleistyessä myös yleinen turvattomuus lisääntyy. Viranomaisten tehtävänä täytyy olla myös sen turvaa

5 5(5) minen ja varmistaminen, että kansalaisten oikeus turvattuun asumiseen ja kotirauhaan säilyy. Näyttää kuitenkin siltä, että apulaisoikeusasiamiehen kannanoton seurauksena häiriökäyttäytyjän kotirauha ja yksityisyydensuoja ovat turvattuja, mutta vastaavasti kunniallisesti käyttäytyvien kansalaisten kotirauha on suojaamaton ja monessa tilanteessa menetetty, koska näytön puuttuessa häiriökäyttäjän vuokrasopimusta ei ole mahdollista purkaa eikä häiriökäyttäjää saada hallintaanottomenettelynkään kautta häädettyä. Mikäli vuokranantajilla ja asunto tai kiinteistöosakeyhtiöillä ei edellä lausutusta huolimatta jatkossa ole mahdollisuutta saada poliisilta mitään tietoja häiritsevää elämää ja järjestysmääräysten rikkomista koskevissa tapauksissa, lausunnon antajat pitävät ensiarvoisen tärkeänä, että lainsäädäntöä muutetaan tarvittavilta osin siten, että edellä mainittujen tahojen tiedonsaantioikeus tarpeellisilta osin taataan erillisellä säädöksellä. SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY Mia Koro Kanerva toiminnanjohtaja, OTM Virpi Hienonen neuvontalakimies ISÄNNÖINTILIITTO Asunto, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Marina Furuhjelm lakimies, OTK Johanna Aho Lakimies, OTK Vuokralaiset VKL ry Anne Viita toiminnanjohtaja

Lausunto 1(5) 17.4.2009. Oikeusministeriö LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007).

Lausunto 1(5) 17.4.2009. Oikeusministeriö LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007). Lausunto 1(5) 17.4.2009 Oikeusministeriö ASIA LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007). Suomen Kiinteistöliitto ry, Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry ja Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi LAUSUNTO 1 (6) Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi ASIA: TUPAKKAPOLIITTISIA LAINMUUTOKSIA JA TOIMIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta saada antaa

Lisätiedot

LAUSUNTO MAKSUVIIVÄSTYSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTII VIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA PERINTÄLAIN UUDISTAMISTA

LAUSUNTO MAKSUVIIVÄSTYSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTII VIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA PERINTÄLAIN UUDISTAMISTA LAUSUNTO 15.2.2012 Oikeusministeriö Lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO oikeusministerio@om.fi LAUSUNTO MAKSUVIIVÄSTYSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTII VIN

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa Sisältö Avoimuus ja vuorovaikutus 2 Vuokrasopimuksen tekeminen 2 Vuokrankorotuksista sopiminen ja

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto VM055:00/2012 8.8.2012 Valtiovarainmiministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntönne 26.6.2012, VM055:00/2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Y-PÄIVÄ 14.11.2013 Vuokralaisen kutsumattomat ja kutsutut vieraat

Y-PÄIVÄ 14.11.2013 Vuokralaisen kutsumattomat ja kutsutut vieraat Y-PÄIVÄ 14.11.2013 Vuokralaisen kutsumattomat ja kutsutut vieraat Varatuomari Aki Rosén Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy Kysymyksenasettelu Kuka on vastuussa vuokralaisena, kenestä vuokralainen

Lisätiedot

Maanvuokralain tarkistaminen

Maanvuokralain tarkistaminen 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010 31.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33)

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Valviran ohje asuntojen siivottomuustapauksissa Ohje viranomaisille 3/2011 Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Esipuhe...3 1. Johdanto...5 1.1 Siivottomuus moninainen ongelma...5 1.2 Tyypillinen siivoton

Lisätiedot

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti Asunnonvuokraajan tietopaketti Huoneistoon muuttaminen Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1.3.2010 Dnro 2998/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan

Lisätiedot

Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt

Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt Kuortaneen urheiluopisto 29.5.2012 Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asuntolatoiminnan oikeudellisia ongelmia Asuntolan säännöt suhteessa lainsäädäntöön,

Lisätiedot