Tammerkosken Energia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammerkosken Energia Oy"

Transkriptio

1 Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva Tampereen Sähkölaitos sekä Tammerkosken Energia -konserni. Tammerkosken Energia -konsernin emoyhtiönä toimii palveluja holdingyhtiö Tammerkosken Energia Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Tammerkosken Energia -konserni aloitti operatiivisen toimintansa Toiminnan käynnistyminen Tammerkosken Energia -konserni muodostettiin yhtiöittämällä osia Tampereen Sähkölaitoksesta, koska vuoden 2004 lopussa uudistettu sähkömarkkinalaki edellyttää, että mennessä tietyt kynnysarvot ylittävän sähköverkonhaltijan tulee olla oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnoista. Tampereen Sähkölaitoksen verkko- ja urakointiliiketoimintoihin liittyvä omaisuus ja liittymismaksuvastuut siirrettiin kaupungin sisäisenä järjestelynä Tampereen kaupungin taseeseen kirjanpitoarvoja käyttäen. Tämän jälkeen kaupunki sijoitti Tammerkosken Energia Oy:lle verkko- ja urakointiliiketoimintaan kuuluvan omaisuuden käyvillä arvoilla. Tammerkosken Energia Oy maksoi kauppahinnan Tampereen kaupungille yhtiön osakkeilla (23 miljoonaa euroa) sekä kaupungin myöntämällä pitkäaikaisella lainalla (95 miljoonaa euroa). Tammerkosken Energia Oy:n taseeseen siirrettiin liittymismaksuvastuita noin 8 miljoonaa euroa, jotka vähensivät kauppasummaa. Tämän jälkeen Tammerkosken Energia Oy siirsi käyvillä arvoilla ostamansa verkko- ja urakointiliiketoiminnat täysin omistamiinsa tytäryhtiöihin Tampereen Sähköverkko Oy:öön ja Tampereen Vera Oy:öön. Liiketoimintakokonaisuuksien siirrot toteutettiin apporttimenettelynä eli Tammerkosken Energia Oy sai siirtyvää omaisuutta vastaan Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Kokonaisuutena menettelyt toteutettiin EVL 52d :n tarkoittamina liiketoimintasiirtoina. Tammerkosken Energia Oy:öön siirrettiin osa Tampereen Sähkölaitoksen tukitoiminnoista: energialiiketoimintojen talousohjaus, liiketoimintojen kehitys, tietohallinto, laatu- ja ympäristöasiat sekä yhtiöiden henkilöstöhallinto. Yhtiö myy palvelusopimuksiin perustuvia tietohallinto- ja asiantuntijapalveluita tytäryhtiöilleen sekä Tampereen Sähkölaitokselle. Alkuvuoden aikana yhtiön liiketoiminta oli vähäistä ja se painottui yhtiöittämisen valmistelutyöhön. Talous Tammerkosken Energia -konsernin liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toiminta oli hyvin vähäistä, joten lähes koko liikevaihto ja tulos syntyivät Tampereen Sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittämisen jälkeen ajanjaksolla Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 5,2 miljoonaa euroa, investoinnit 126,7 miljoonaa euroa ja rahoituksen kassavirta 128,9 miljoonaa euroa. Investoinneista valtaosa oli Tampereen kaupungilta hankittua sähköverkkotoimintaan liittyvää käyttöomaisuutta ja noin 5 miljoonaa euroa oli vuoden aikana toteutettuja uusia verkkoinvestointeja. Emoyhtiö Tammerkosken Energia Oy:n liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,05 miljoonaa euroa. Emoyhtiö vastaanotti konserniavustusta Tampereen Sähköverkko Oy:ltä 3,3 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kassavirta oli 4,8 miljoonaa euroa, investoinnit 117,7 miljoonaa euroa ja rahoituksen kassavirta 118,0 miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät kokonaisuudessaan yhtiöittämisjärjestelyihin: Tammerkosken Energia Oy luovutti Tampereen Sähköverkko Oy:lle sähköverkkotoimintaan liittyvän käyttöomaisuuden, hieman rahoitusomaisuutta ja liittymismaksuvastuut sekä merkitsi Tampereen Sähköverkko Oy:n osakkeita 115,5 miljoonan euron arvosta. Tampereen Vera Oy:lle emoyhtiö luovutti verkonrakennustoimintaan liittyvän vaihto-omaisuuden ja rahoitusomaisuutta sekä merkitsi Tampereen Vera Oy:n osakkeita 2,2 miljoonan euron arvosta. Tammerkosken Energia Oy:llä on pitkäaikaista lainaa Tampereen kaupungilta 95 miljoonaa euroa, ja korkokulut olivat puolelta vuodelta 3,3 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaa harjoittavan Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli puolen vuoden tilikauden aikana 16,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,6 miljoonaa euroa. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Sähköverkko Oy:n osakekannan. Verkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa harjoittavan Tampereen Vera Oy:n liikevaihto oli puolen vuoden operatiivisen toiminnan ajalta 6,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Vera Oy:n osakekannan. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset

2 Yhtiön omistus Tammerkosken Energia Oy on Tampereen kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yrityshallinto Yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin ja varsinainen yhtiökokous Hallitus Hallituksen kokoonpano : Puheenjohtaja Asko Koskinen, liiketoiminta- ja rahoitusryhmän johtaja Jäsenet Jouko Aarnio, kaupunginlakimies Pasi Leppänen, laskentapäällikkö Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuoden alusta alkaen oman toimensa ohella Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Timo Pylvänen. Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Matti Sulander. Henkilöstö Tampereen Sähkölaitokselta siirtyi yhtiöiden operatiivisen toiminnan käynnistyessä konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä yhteensä 197 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 195 henkilöä, joista 15 työskenteli osa-aikaisesti. Konsernin keskimääräinen henkilöstövahvuus muunnettuna kokopäivätoimisiksi oli 189 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm keski-ikä naisten osuus Tammerkosken Energia Oy 13 42,4 v 36 % Tampereen Sähköverkko Oy 51 52,1 v 18 % Tampereen Vera Oy ,9 v 7 % Tampereen Vera Oy:ssä oli vuoden lopussa viisi määräaikaista työntekijää ja Tampereen Sähköverkko Oy:ssä yksi määräaikainen työntekijä. Yhtiöissä noudatetaan Energiayhteisöjen työehtosopimusta, joka on voimassa asti. Näkymät vuodelle 2006 Vuoden 2006 alussa saatiin valmiiksi vuoteen 2015 ulottuva Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöstötehokkuuden parantaminen, kriittisen osaamisen vahvistaminen sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteen tasapainottaminen. Tammerkosken Energia -konsernin taloudelliseen tulokseen vaikuttavat eniten sähköverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton viranomaisvalvonta ja Pirkanmaalla toimivien sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen omistajien investointitarpeet sekä verkonrakennusmarkkinoiden kilpailutilanne. Tampereen Sähköverkko Oy:n odotettua parempi tulos vuodelta 2005 sekä Energiamarkkinaviraston vahvistamat sähköverkkotoiminnan valvontaparametrit vuosille 2005 ja 2006 johtavat siihen, että Tampereen Sähköverkko Oy alentaa siirtohintojaan maaliskuun 2006 alussa. Tammerkosken Energia Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n kannattavuudessa ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2005 aikana. Taloudelliseen tulokseen voivat myös vaikuttaa poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden tai laitevaurioiden aiheuttamat suurhäiriöt sähköverkoissa. Hallituksen voitonjakoesitys Konsernin voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,11 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,47 euroa, josta tilikauden voitto on ,31 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarat -tilille ja että osinkoa ei jaeta. 16 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset 2005

3 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 euroa) Konserni 2005 Emoyhtiö LIIKEVAIHTO Keskeneräisten tuotteiden varaston lisäys Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Saatu konserniavustus TULOS ENNEN VEROJA Välittömät verot TILIKAUDEN TULOS Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset

4 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 471 Konserni Emoyhtiö Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset 2005

5 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) Liiketoiminta Tulorahoitus Konserni 2005 Emoyhtiö 2005 Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot Satunnaiset tuotot (konserniavustus) Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutos Lyhytaik. korottomien velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Rahoitus Oman pääoman muutokset Osakepääoman lisäys Liittymismaksujen lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Laskennallisen verovelan muutos Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset

6 KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan mukaan seuraavasti Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Irtaimisto Siirto- ja jakeluverkosto 5 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuteen kirjatut aineet ja tarvikkeet on arvostettu hankinnan keskihinnan mukaisesti. Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus Konsernin toiminta on alkanut kertomusvuonna, joten edellisten vuosien vertailutietoja ei ole esitettävissä. KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot (1000 euroa) 1. Liikevaihto Sähkönsiirtotulot Urakointitulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet 63 Rakennukset 48 Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Rahoitustuotot ja kulut Tampereen kaupungille maksetut korot Välittömät verot Tuloverot 90 Laskennallsen verovelan muutos 341 Taseen liitetiedot (1000 euroa) 6. Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet 431 Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Rakennukset Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Siirto- ja jakeluverkosto Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Lisäykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Sijoitukset Muut osakkeet Hankintameno Kirjanpitoarvo Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset, Tampereen kaupunkikonserni Myyntisaamiset, muut 191 Muut saamiset, Tampereen kaupunkikonserni 893 Muut saamiset. muut 257 Siirtosaamiset, siirtotulojen jaksotus Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoman korotus Osakepääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laina Tampereen kaupungilta Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Tampereen kaupungilta Saadut ennakot 263 Ostovelat, Tampereen kaupunkikonserni Ostovelat, muut Siirtovelat, Tampereen kaupunkikonserni Korkojaksotus Siirtovelat, muut Jaksotetut henkilöstökulut Välittömien verojen jaksotus 90 Muut velat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset 2005

7 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus Yhtiön toiminta on muuttunut olennaisesti vuoden aikana, kuten hallituksen toimintakertomuksessa on tarkemmin selvitetty. Edellisten vuosien luvut eivät täten ole vertailukelpoisia. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot (1000 euroa) 1. Liikevaihto Konsernin sisäiset tulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoman korotus Osakepääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laina Tampereen kaupungilta Rahoitustuotot ja kulut Tampereen kaupungille maksetut korot Taseen liitetiedot (1000 euroa) 4. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yhtiöissä Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Jaksotetut henkilöstökulut 130 Välittömien verojen jaksotus 10 Lainan korko Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat Sijoitusten erittely (Saman konsernin yhtiöt) Kirja-arvo Osuus % Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset 71 EHDOTUS VUOSITULOKSEN KIRJAAMISEKSI Tilinpäätös osoittaa ,31 euron suuruista voittoa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitto siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Tampere 20. päivänä helmikuuta 2006 Asko Koskinen Jouko Aarnio Pasi Leppänen Timo Pylvänen puheenjohtaja toimitusjohtaja Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat tilinpäätökset

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Julkaistu: 2004-01-28 13:00:21 CET Teleste Oyj - neljännesvuosikatsaus TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Teleste

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot