TEKES ASIAKASKARTOITUS SELVITYS 19/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKES ASIAKASKARTOITUS SELVITYS 19/2014"

Transkriptio

1 TEKES ASIAKASKARTOITUS SELVITYS 19/

2 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä Analyytikko Tuija Hannula Asiantuntijat Markus Kartano ja Olavi Kärkkäinen Julkaisun nimi Tekes asiakaskartoitus Julkaisutapa sähköinen Lisätietoja medialle: Johtaja Janne Marttinen, puh Apulaisjohtaja Marko Niemelä, puh Sivuja 34 Julkaisuaika Julkisuus Julkinen Liitteitä Velvoitteidenhoitoselvityksen voi pyytää ilmiöselvityksessä kuvatun ryhmän perusteella (Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) 5:3 ) TIIVISTELMÄ Tekes ( alkaen Innovaatiorahoituskeskus Tekes) käyttää noin 500 miljoonan euron vuosibudjetistaan kaksi kolmasosaa eri yritysten tuotekehityksen tukemiseen. Tekesin antama rahoitus voi olla avustusta, lainaa tai näiden kombinaatio. Tekes saa käytännössä rahoituksensa valtion budjetista. Selvityksessä tutkitaan Tekesin rahoitusta saaneiden asiakkaiden lakisääteisten velvoitteiden hoitoa mm. ilmoitus- ja maksupuutteita. Keskeisessä asemassa oli myös kohdejoukon yritysten taloudellisen luotettavuuden toteaminen. Kartoituksen kohdejoukkona on Tekesin rahoitusta saanutta asiakasta. Selvityksessä on käytetty Verohallinnon, Ulosoton ja Kaupparekisterin tietoja. Kohdejoukossa oli eri asiakasvaiheessa olevia yrityksiä. Osa yrityksistä oli rahoituksen hakuvaiheessa ja osalla oli rahoitettava projekti käynnissä. Osa kohdejoukon yrityksistä oli mennyt konkurssiin rahoitettavan hankkeen aikana ja osalta perittiin rahoitusta takaisin. Tekes tarkistaa rahoitusta saavan yrityksen taloudellisen tilanteen ja verovelat aina ennen rahoituspäätöksen tekemistä ja sen maksamista. Lähes puolet asiakasjoukosta toimi Uudellamaalla. Yrityksistä lähes kaikki (98 %) olivat osakeyhtiöitä. Yritysten toimialajakauma oli laaja. Yleisimmät päätoimialaluokat olivat palvelut, teollisuus ja kaivostoiminta sekä kauppa. Tekesin asiakkaat hoitavat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuutensa hyvin. Tämä ilmenee arvioverotusten vähäisenä määränä. Maksupuutteita oli kuitenkin 473 yrityksellä (12 % kohdejoukosta). Yrityksistä 291:llä oli yli euron verojäämä. Niistä 207 yrityksellä ei ollut voimassa olevaa maksusuunnitelmaa. Verohallinnon ja Kaupparekisterin rekisteröintitietojen mukaan Ennakkoperintärekisteriin kuului 87 prosenttia yrityksistä. Työnantajarekisteriin eli vakituisesti palkkoja maksaviksi yrityksiksi oli rekisteröity 82 prosenttia Tekesin asiakkaista. Liiketoiminnasta alv-rekisteriin merkittyjä yrityksiä oli puolestaan 90 prosenttia kohdejoukosta. Rekistereissä toimimattomiksi oli merkitty yhteensä 320 yritystä (8 %). Tekesin asiakkaista 38 prosentilla oli tilinpäätösanalyysin velkaantumisastetta kuvaavan tunnusluvun arvo yli 4,0, eli heikko. Lisäksi Tekesin asiakkaista 562 yritystä (15 %) oli sellaisia, joilla maksuvalmius on heikko mitattuna Quick Ratiolla, eli tunnusluvun arvo oli 0,5 tai alle.

3 Osalla Tekesin tuensaajayrityksistä taloudellinen luotettavuus oli heikentynyt. Se näkyy talouden häiriötietoina kuten siinä, että konkurssivaiheita oli 113 yrityksellä. Näistä 79:llä oli verojäämiä. Eri saneerausvaiheita oli 104 yrityksellä. Näistä 66:lla oli verojäämiä. Tarkasteluhetkellä maksamatonta ulosottovelkaa oli 152 yrityksellä yli 27 miljoonaa euroa. Yrityksistä 276:lla oli perättäisiä tappiollisia tilikausia sekä negatiivinen oma pääoma vuonna Kohdejoukon (organisaatiohenkilömääritelmän täyttäviä) kaupparekisterivastuuhenkilöitä oli joista oli myös osakkaana vuonna Näiden henkilöiden muissa kaupparekisteri- tai osakasyhtiöissä oli huomattavaa verovelkaa (yli euron) 834 toimivalla yrityksellä. Konkurssivaiheita oli 354 yrityksellä ja eri saneerausvaiheita oli 278 yrityksellä. Vastuuhenkilöiden verovelat muussa liiketoiminnassa aiheuttavat huomattavan riskin myös kohdejoukon yritysten liiketoimintaan. Henkilökohtaisia verojäämiä oli 968 vastuuhenkilöllä, joista 265 henkilöllä (27 %) verojäämien määrä oli yli euroa. Heistä vain 33 henkilöllä (12 %) oli voimassaoleva maksusuunnitelma verojäämistä Verohallinnon kanssa. Tekesillä ei ole valtionavustuslain 31 :n mukaan tiedonsaantioikeutta esimerkiksi vastuuhenkilöistä eikä myöskään vastuuhenkilöiden muista yrityskytkennöistä. Selvityksen havaintojen perusteella olisi perusteltua laajentaa Tekesin tiedonsaantioikeuksia koskemaan vastuuhenkilöiden ja heidän muun liiketoimintansa velvoitteidenhoitoa, taloudellisia edellytyksiä ja luotettavuutta. Tiedonsaantioikeutta ei ole myöskään sosiaalivakuuttamista koskeviin tietoihin. Tiedonsaantioikeuden laajentaminen mahdollistaisi Tekesille kokonaisvaltaisemman arvion tekemisen rahoitusta saavan yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidosta. Avainsanat Tekes, yritystuki, verovelka, oma pääoma, konkurssi, saneeraus, vastuuhenkilö

4 Sisältö 1 SELVITYKSEN TARKOITUS TAUSTAA... 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 RAHOITETTAVAN PROJEKTIN VALINTAKRITEEREISTÄ KOHDEJOUKKO... 4 PERUSTIETOJA... 4 Oikeudelliset muodot... 4 Toimiala... 5 Aluejakauma TOIMINTA... 9 REKISTERÖINNIT... 9 Rekisteröintiasema... 9 Toiminta-aika TILIKAUDET JA TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto Tase Palkat ja palkansaajat ALV-, TA- JA MAKSUTIETOJA VELVOITTEIDEN HOITO VEROVELVOITTEET Ilmoituspuutteet Maksupuutteet TALOUS TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUKUJA TILINPÄÄTÖSTIETOJA TALOUDEN HÄIRIÖTIEDOT Konkurssi- ja saneerausvaiheet Ulosottoasiat KYTKENNÄT VASTUUHENKILÖIDEN KYTKENNÄT Yritysyhteydet Vastuuhenkilöiden häiriöt YHTEENVETO... 33

5 1 1 SELVITYKSEN TARKOITUS Harmaan talouden selvitysyksikön tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta. Tehtävänsä tueksi selvitysyksikkö laatii ilmiöselvityksiä, joissa kuvataan harmaan talouden ilmiöitä ja niiden vaikutuksia yksilöimättä organisaatiota tai siihen liittyvää henkilöä. Tekes ( alkaen Innovaatiorahoituskeskus Tekes) käyttää noin 500 miljoonan euron vuosibudjetistaan kaksi kolmasosaa eri yritysten tuotekehityksen tukemiseen. Tekesin antama rahoitus voi olla avustusta, lainaa tai näiden kombinaatio. Tekes saa käytännössä rahoituksensa valtion budjetista. Tekes selvittää hakijayritysten rahoitusresurssit sekä edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Hakijalla tulee olla riittävät henkilöstöresurssit ja osaaminen hankkeisiin. Hakijan oman rahoituksen tulee olla riittävällä tavalla varmistettu, että hankkeiden loppuunsaattaminen olisi turvattu. Hakijan edellytyksiä arvioitaessa kiinnitetään huomiota hakijan toiminnan kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen. Myönteisen rahoituspäätöksen esteenä ovat järjestelemättömät verovelat ja maksuhäiriöt. Erityisiä perusteluja vaaditaan silloin kun hakijalla tai vastuuhenkilöillä on väärinkäytöshistoriaa. Selvityksellä on tarkoitus tukea Tekesin laissa säädettyä valvontatehtävää. Ilmiöselvityksessä kartoitetaan kohdejoukon perustietoja kuten oikeudellista muotoa ja toimialaa. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan yritysten toimintaa, rekisteröintiasemaa sekä toiminnan laajuutta. Selvitysyksikkö tutkii Tekesin rahoitusta saavien yritysten taloudellista luotettavuutta ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.

6 2 2 TAUSTAA Lainsäädäntö Tekesin myöntämistä valtionavustuksista säädetään valtionavustuslaissa 688/2001. Valtionavustuslaissa määritetään Tekesin toimintaperusteet tuen hakemisessa, hakijan edellytysten selvittämisessä, tuen myöntämisessä, päätöksenteossa, maksamisessa, valvonnassa, takaisinperinnässä, tarkastuksissa ja tietojenvaihdossa. Tukea voidaan myöntää yhteiskunnallisesti hyväksyttävään kohteeseen, jolle valtionavun myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta. Valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena hakijan kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu huomioon ottaen. Valtionavustusta haetaan kirjallisesti ja tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta. Valtionavustuksesta tehdään kirjallinen, hallintolain mukainen, valituskelpoinen päätös. Valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen riittävästä ja asianmukaisesta valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. Valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja lain 16 :n 2 momentissa tarkoitetulle tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Valtionapuviranomaisella on oikeus saada poliisi-, tulli-, vero- ja ulosottoviranomaisilta tarpeellista virka-apua tässä laissa tarkoitettujen valvonta- ja tarkastustehtävien suorittamisessa. Tämä tarkoittaa, että hakijan antamien tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa Verohallinnon tiedoista ja poliisi on velvollinen turvaamaan mm. avustuksenhakijaan tehtävän tarkastuksen. Väärinkäytöksiä tai puutteellisuuksia havaitessaan avunmyöntäjä voi keskeyttää tuen maksatuksen, vaatia virheellisesti saadun avustuksen palauttamista ja ryhtyä avustuksen takaisinperintään. Toimintansa tueksi valtionapuviranomaiselle on säädetty tietojensaantioikeus muulta viranomaiselta. Valtionapuviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuksen hakijan ja saajan taloudellisesta asemasta, valtionavustuksen hakijan ja saajan julkisista tuista ja valtionavustuksen hakijaa ja saajaa koskevista muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän lain noudattamisen varmistamiseksi valtionavustuksen myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa. Edelleen valtionapuviranomaisella on oikeus luovuttaa valtionavustuslain nojalla saamiaan salassa pidettäviä tietoja poliisi- ja muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi taikka syyttäjäviranomaiselle syyteharkintaa varten.

7 3 Rahoitettavan projektin valintakriteereistä Rahoitettavia projekteja valittaessa tarkastelu tehdään ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset sekä Tekesin toiminta-ajatus ja strategia. Arviointi tehdään suhteessa muihin rahoitushakemuksiin ja Tekesin strategisiin tavoitteisiin. Tekesin minimivaatimusten täyttäminen ei itsessään oikeuta rahoitukseen, vaan arvioinnissa on kyse hakemusten välisestä kilpailutilanteesta. Hakemusta arvioidessaan Tekesin asiantuntija vertaa sitä aiemmin käsiteltyihin hakemuksiin ja ennakoi myös tulevaa hakemustilannetta kokemuksensa ja näkemyksensä pohjalta. Tavoitteena on valikoida rahoitettavaksi sellainen projektijoukko, joka tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn pitkällä aikavälillä. Arvioitaessa projektin yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä pitkällä aikavälillä, huomioon otetaan myös projektin vaikutukset muihin organisaatioihin ja suorat vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yritysrahoituksen edellytyksenä on, että hakijalla on toimintaa Suomessa ja kyse ei ole ns. vaikeuksissa olevasta yrityksestä. Rahoituksen myöntäminen edellyttää erityisiä perusteluja, jos hakijalla on verovelkaa, laiminlyöntejä aikaisemmissa projekteissa tai hakijalla tai sen vastuuhenkilöllä on väärinkäytöshistoriaa. Tekes ei myönnä rahoitusta vaikeuksissa oleville eli todennäköisesti konkurssiin tai yrityssaneeraukseen menossa oleville yrityksille. Tuen hakijoista laaditaan normaali talousanalyysi varmistamaan, että Tekes ei ole tukemassa vaikeuksissa olevaa yritystä. Rahoituksen myöntämisessä on tarpeen ottaa huomioon EU-komission vaikeuksissa oleville yrityksille antamat tunnusomaiset piirteet: osakeyhtiö tai osuuskunta on menettänyt yli puolet osake- tai osuuspääomastaan ja yli neljäsosa on menetetty viimeisten 12 kk:n aikana henkilöyhtiö on menettänyt yli puolet omasta pääomastaan ja yli neljäsosa on menetetty viimeisten 12 kk:n aikana yhtiö täyttää konkurssiin tai viralliseen yrityssaneeraukseen asettamista koskevan tunnusmerkistön eli on joko maksukyvytön tai vaarassa tulla sellaiseksi. Tekes katsookin, että kun yrityksen oma pääoma on negatiivinen, on ennen rahoituksen myöntämistä erityisillä toimenpiteillä osoitettava, ettei kyseessä ole vaikeuksissa oleva yritys. Tekes vaatii, että oma pääoma on saatettu positiiviseksi ja edellyttää, että yrityksen ulkopuolinen hyväksytty tilintarkastaja on vahvistanut asian.

8 4 3 KOHDEJOUKKO Selvityksen kohdejoukko on Tekesiltä saatu asiakasjoukko. Yrityksiä oli yhteensä Selvityksessä tarkastellaan niitä yritystä, jotka löytyivät Verohallinnon kannasta marraskuussa Kaksi yritystä, joita ei löytynyt Verohallinnon kannasta, olivat uusia osakeyhtiöitä, joille oli juuri annettu y-tunnus. Kohdejoukossa oli eri asiakasvaiheessa olevia yrityksiä. Osa yrityksistä oli rahoituksen hakuvaiheessa ja osalla oli rahoitettava projekti käynnissä. Osa kohdejoukon yrityksistä oli mennyt konkurssiin rahoitettavan hankkeen aikana ja osalta perittiin rahoitusta takaisin. Tekes tarkistaa rahoitusta saavan yrityksen taloudellisen tilanteen ja verovelat aina ennen rahoituspäätöksen tekemistä ja sen maksamista. Selvitystä varten saadussa aineistossa ei ollut yritysten tukien myöntämisajankohtia eikä asiakassuhteen alkupäiviä. Tämän osalta selvityksessä ei voitu kartoittaa tuen vaikutusta liiketoiminnan laajuuteen ja asiakassuhteen kestoon. Perustietoja Perustiedot osiossa tarkastellaan yritysten oikeudellisia muotoja, toimialoja ja alueellista jakaumaa. Oikeudelliset muodot Kaaviossa 1 on esitetty Tekesin asiakkaiden jakauma verohallinnon oikeudellisten muotojen mukaan. Kaavio 1. Oikeudelliset muodot (lähde: Verohallinto 11/2013) Säätiö; 9 Muut yhtiömuodot; 24 Muut; Osakeyhtiö; 73; 2 % 3 786; 98 % Yhdistys; 15 Henkilöyhtiö; 18 Elinkeinonharjoittaja; 7

9 5 Tekesin asiakkaista 98 prosenttia oli osakeyhtiöitä. Loput 2 prosenttia olivat yksityisiä elinkeinonharjoittajia, henkilöyhtiöitä (avoin- tai kommandiittiyhtiö), yhdistyksiä tai säätiöitä. Muut yhtiömuodot ryhmä sisälsi 16 lakannutta tai toimintansa lopettanutta yritystä joille ei verohallinnon rekisterissä ole voimassaolevaa oikeudellista muotoa, 7 kiinteistöosakeyhtiötä ja yhden asunto-osakeyhtiön. Toimiala Kaaviossa 2 on esitetty Tekesin asiakkaiden toimialajakauma. Kaavio 2. Toimialajakauma (lähde: Verohallinto 11/2013) 00 Tuntematon; Maatalous; 18; 0 % 20; 0 % Palvelut (pl. Kauppa); 2 185; 57 % Teollissuus ja Kaivostoiminta; 1 185; 31 % Rakentaminen; 116; 3 % Kauppa; 335; 9 % Toimialajakauma perustuu Tilastokeskuksen (TOL 2008) luokitukseen. Tekesin asiakkaista yli puolet (57 %) oli rekisteröitynyt Palvelut (pl. Kauppa) toimialaluokkaan. Seuraavaksi tulivat Teollisuus ja Kaivostoiminta (31 %) ja Kauppa (9 %). Toimiala tuntematon luokan 18 yrityksestä 16 oli lakannut ja 6 oli rekisteritietojen mukaan toimimattomia. Seuraavalla sivulla on tarkempi erittely toimialoista.

10 6 Taulukko 1. Toimialajakaumaerittely (lähde: Verohallinto 11/2013) Toimialaluokka Lkm Osuus 00 Tuntematon 18 0 % Maatalous 20 1 % Kaivostoiminta 9 0 % Elintarviketeollisuus 44 1 % Tekstiiliteollisuus 22 1 % Metsäteollisuus ja painaminen 86 2 % Kemianteollisuus % 23 Rakennusaineteollisuus 29 1 % Metalliteollisuus % 24 Metallien jalostus 27 1 % 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) % 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optistentuotteiden valmistus % 27 Sähkölaitteiden valmistus 59 2 % 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus % 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 22 1 % 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 30 1 % 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huoltoja asennus 29 1 % Muu valmistus 79 2 % 35 Energia 29 1 % Ympäristö 31 1 % Rakentaminen % Kauppa % Kuljetus 36 1 % Majoitus ja Ravintola 14 0 % Informaatio % 58 Kustannustoiminta 53 1 % 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantam % 60 Radio- ja televisiotoiminta 6 0 % 61 Televiestintä 49 1 % 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvätoiminta % 63 Tietopalvelutoiminta 47 1 % Rahoitus 67 2 % 68 Kiinteistö 28 1 % Ammatti ja Tiede % 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 13 0 % 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi % 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi % 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen % 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 43 1 % 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 73 2 % 75 Eläinlääkintäpalvelut 1 0 % Hallinto ja Tuki 66 2 % 84 Julkinen 2 0 % 85 Koulutus 31 1 % Terveys ja Sosiaali 63 2 % Taide ja Viihde 24 1 % Muut palvelut 17 0 % Yhteensä %

11 7 Toimialajakaumaerittelyssä suurin toimialaluokka oli informaatio (27 %) ja siinä erityisesti ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Seuraavaksi suurimmat toimialaluokat olivat ammatti ja tiede (21 %) ja metalliteollisuus (19 %). Aluejakauma Yritysten alueellinen jakautuminen on esitetty kaaviossa 3. Kaavio 3. Aluejakauma (lähde: Verohallinto 11/2013) Ahvenanmaa; Vanha kunta; 3; 0 % 15; 0 % Pohjois- Suomi; 403; 11 % Itä-Suomi; 332; 9 % Uusimaa; 1 784; 46 % Länsi-Suomi; 766; 20 % Muu Etelä- Suomi; 556; 14 % Lähes puolet yrityksistä (46 %) sijaitsi Uudenmaan alueella. Muun Etelä-Suomen alueelle oli sijoittunut 14 prosenttia yrityksistä, joten yhteensä 60 prosenttia Tekesin asiakkaista sijoittui eteläisen Suomen alueelle. Vastaavasti Lapissa toimi vain 1 prosentti yrityksistä (55 kpl) ja Ahvenanmaalla vain 3 yritystä. Vanha kunta -luokan yrityksillä ei joko löydy kuntatietoa tai kunta on lakannut. Tähän luokkaan kuuluvat 15 yritystä ovat Verohallinnon rekisteritietojen mukaan toimimattomia. Taulukossa 2 aluejakauma on eritelty maakunnittain.

12 8 Taulukko 2. Aluejakauma maakunnittain (lähde: Verohallinto 11/2013) SUURALUE MAAKUNTA Lkm Osuus 1 Uusimaa % 2 Muu Etelä-Suomi % ETELÄ-KARJALA 60 2 % KANTA-HÄME 74 2 % KYMENLAAKSO 47 1 % PÄIJÄT-HÄME 83 2 % VARSINAIS-SUOMI % 3 Länsi-Suomi % ETELÄ-POHJANMAA 68 2 % KESKI-SUOMI % PIRKANMAA % POHJANMAA 65 2 % SATAKUNTA % 4 Itä-Suomi % ETELÄ-SAVO 79 2 % KAINUU 30 1 % POHJOIS-KARJALA 73 2 % POHJOIS-SAVO % 5 Pohjois-Suomi % KESKI-POHJANMAA 30 1 % LAPPI 55 1 % POHJOIS-POHJANMAA % 6 Ahvenanmaa 3 0 % 7 Ulkomaat 8 Vanha kunta 15 0 % Yhteensä % Uudenmaan jälkeen eniten yrityksiä oli Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais- Suomen maakunnissa.

13 9 4 TOIMINTA Toiminta-osiossa tarkastellaan yritysten rekisteröintejä ja toiminnan laajuutta. Rekisteröinnit Rekisteröinnit osiossa tarkastellaan Kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisteröintitietoja sekä näiden avulla määriteltyä yritysten toimivuutta ja toiminta-aikaa. Rekisteröintiasema Alla olevassa taulukossa on esitetty Tekesin asiakkaiden rekisteröintiasema oikeudellisen muodon mukaan. Taulukko 3. Rekisteröinnit (lähde: Verohallinto 1/2014) Elinkeinonharj. Henkilöyhtiö Osakeyhtiö Yhdistys Sää tiö Muut yhtiömuodot Yhteensä Osuus Yrityksiä yhteensä % Kaupparekisterissä % Rekistereissä toimimaton % Lakannut % Rekistereissä toimimaton (lopettanut) % Rekistereissä toimimaton (ei toimintatietoa) % Rekistereissä toimiva % Ennakkoperintärekisteri % Työnantajarekisteri % Satunnainen työnantaja 2013/ % Alv rekisteri (liiketoiminta) % Alv rekisteri (kiint l) % Alv rekisteri (alkutuottaja) % Taulukon selitykset: Rekisteröintitiedot 1/2006-1/2014 Kaupparekisterissä: on tarkasteluhetkellä merkitty kaupparekisteriin, ei ole lakkaamispäivää Rekistereissä toimimaton: Lakannut: tarkasteluhetkellä on elinkeinotoiminnan loppupäivä tai totaalisen toiminnan loppupäivä (kun kaupparekisterissäkin lakannut) tai kaupparekisterinlakkaamispäivä (ei koske elinkeinonharjoittajia) Rekistereissä toimimaton: ei ole tarkasteluhetkellä lakannut eikä toimiva (lopettanut) = on rekisterien mukaan toiminut aiemmin (ei toimintatietoa) = ei ole rekisterien mukaan ollut koskaan toimiva tai on lopettanut toimintansa ennen vuotta 2006 Rekistereissä toimiva: ei ole lakannut ja on tarkasteluhetkellä ainakin yhdessä seuraavista rekistereistä: ennakkoperintärekisteri, alv rekisterit (liiketoiminta, kiinteistönluovutus, alkutuottaja), työnantaja tai satunnainen työnantaja Alv rekisteri (liiketoiminta): liiketoiminnasta alv-velvollinen -rekisteri Alv rekisteri (kiint l): kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvollinen -rekisteri Alv rekisteri (alkutuottaja): alkutuottajana alv-velvollinen -rekisteri Yritysten toimivuutta on selvitetty verohallinnon rekisteritietojen avulla. Toimiviksi on luokiteltu ne yritykset, jotka ovat jossakin verohallinnon toimivuutta ilmaisevassa rekisterissä eli ennakkoperintä-, työnantaja tai alv-rekisterissä. Loput yritykset on luokiteltu toimimattomiksi. Toimimattomat on edelleen jaettu lakanneisiin, toimintansa lopettaneisiin ja niihin, joilta ei löydy toiminnan aloitustietoa.

14 10 Osa toimintaa ilmaiseviin rekistereihin kuulumattomista yrityksistä ei ole ollut lainkaan kyseisissä rekistereissä ja osa on joko poistettu tai poistunut muutoin rekistereistä. Ennakkoperintärekisteriin kuului 87 prosenttia yrityksistä. Työnantajarekisteriin eli vakituisesti palkkoja maksaviksi yrityksiksi oli rekisteröity 82 prosenttia Tekesin asiakkaista ja satunnaisia työnantajia oli 6 prosenttia. Liiketoiminnasta alv-rekisteriin merkittyjä yrityksiä oli puolestaan 90 prosenttia kohdejoukosta. Rekistereissä toimimattomiksi oli merkitty yhteensä 320 yritystä (8 %). Se että yritystä ei ole otettu ennakkoperintäverovelvollisten rekisteriin tai yritys on poistettu sieltä, tarkoittaa yleensä sitä, että yrityksellä on laiminlyöntejä veron ilmoittamisessa tai maksamisessa tai yrityksen vastuuhenkilöillä on muussa liiketoiminnassa vastaavia laiminlyöntejä. Huomattavaa on, että Verohallinto tekee ennakkoperintälain edellyttämän selvityksen yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luotettavuudesta ennakkoperintärekisteröintiä haettaessa. Toiminta-aika Toiminta-ajan laskemisessa on käytetty samaa määritelmää kuin toimivuuden määrittelyssä Verohallinnon rekisteritietojen avulla. Yritysten toiminta-aika on esitetty kaaviossa 4. Kaavion luokissa toimivat yritykset näkyvät ensin tasaisella värillä merkittyinä ja näiden jälkeen toimimattomat yritykset ruudukkona. Kaavio 4. Toiminta-aika (lähde: Verohallinto 1/2014) Ei tietoa; 23; 0 % 35; 1 % 92; 2 % Yli 20 vuotta; 699; 18 % Alle 3 vuotta; 468; 12 % 30; 1 % 3-5 vuotta; 647; 17 % Tasainen väri = Toimiva Ruudukko = Toimimaton vuotta; 1 149; 30 % 6 9 vuotta; 576; 15 % 68; 2 % 72; 2 % Toiminta-aika on laskettu toimivuutta ilmaisevien rekisterien (ennakkoperintä, alv-rekisterit (liiketoiminta, kiinteistön-luovutus, alkutuottaja), työnantaja (varsinainen ja satunnainen)) suurimman lopetuspäivän ja pienimmän aloituspäivän erotuksena, rekisteröintitiedot 1/2006-1/2014 Suurin ryhmä (32 %) on vuotta toimineet yritykset. Uusia, alle kolme vuotta toimineita, on 13 prosenttia. Näistä alle vuoden verran toimineita on 59 (2 %) ja alle 2 vuotta toimineita on 213 (6 %). Alle 6 vuotta toimineita yrityksiä oli (32 %).

15 11 Ei tietoa -ryhmä sisältää ne 35 yritystä jotka ovat taulukossa 3 rekistereissä toimimaton (ei tietoa) -ryhmässä sekä lisäksi 2 yritystä lakanneet ryhmästä. Tilikaudet ja toiminnan laajuus Yritysten kokoa ja toiminnan laajuutta tarkastellaan liikevaihdon, taseen loppusumman ja maksettujen palkkatietojen avulla. Liikevaihto Kaaviossa 5 tarkastellaan yritysten vuoden 2012 liikevaihtojakaumaa. Kaavio 5. Liikevaihtojakauma 2012 (lähde: Verohallinto 11/2013) Yli 40m ; 294; 8 % 10-40m ; 379; 10 % Ei tietoa; 693; 18 % 2-10m ; 725; 19 % Alle 400t ; 1 017; 26 % 400t-2m ; 751; 19 % Vuoden 2012 liikevaihtojakauman mukaan yli 2 miljoonan euron liikevaihto oli 37 prosentilla yrityksistä. Silti pieniäkin yrityksiä, joilla liikevaihto jäi alle 400 tuhannen euron, löytyi Ei tietoa -luokassa oli 693 yritystä (18 % yrityksistä). Näistä 198 on lakanneita tai toimimattomia. Suurin osa (478) oli rekisterien mukaan toimivia. Toimivista, joilla liikevaihtotietoa ei ole, oli 213 uusia alle 2 vuotta toimineita ja 265 on tätä vanhempia. Suurimmalla osalla näistä 265:stä oli kuitenkin muita toimintaa kuvaavia tietoja, esimerkiksi palkansaajien lukumäärä tieto löytyi näistä 195:ltä.

16 12 Tase Kaaviossa 6 on tarkasteltu yritysten taseen loppusumman mukaista jakaumaa. Kaavio 6. Tasejakauma 2012 (lähde: Verohallinto 11/2013) Yli 43m ; 274; 7 % 10-43m ; 329; 9 % Ei tietoa; 463; 12 % 2-10m ; 669; 17 % Alle 300t ; 994; 26 % 300t-2m ; 1 130; 29 % Taseen loppusumman mukaan eniten (29 %) yrityksistä sijoittui luokkaan 300t 2m euroa. Taseeltaan yli 10 miljoonan euron luokkaan kuuluu 16 % yrityksistä. Tasetieto puuttuu 463 yritykseltä (12 %:lta yrityksistä). Näistä 164 oli rekisterien mukaan lakanneita tai toimimattomia. Rekisterien mukaan toimivia oli 299 ja näistä 191 oli uusia, alle 2 vuotta vanhoja, yrityksiä

17 13 Palkat ja palkansaajat Kaaviossa 7 tarkastellaan yritysten palkka- ja palkansaajatietoja. Kaavio 7. Palkat ja palkansaajien lukumäärät 2012 (lähde: Verohallinto 11/2013) Palkat Palkansaajien lukumäärä Yli 250; 298; 8 % 2-5m ; 342; 9 % Yli 5m ; 383; 10 % Ei tietoa; 739; 19 % Alle 15t ; 173; 4 % ; 618; 16 % Ei palkansaaji a; 560; 14 % 1-4; 649; 17 % 500t-2m ; 778; 20 % t ; 531; 14 % t ; 913; 24 % 10-49; 1 193; 31 % 5-9; 541; 14 % Vuonna prosenttia yrityksistä maksoi palkkoja yli 5 miljoonaa euroa. Suurin osa yrityksistä (24 %) oli luokassa, jossa palkkoja maksettiin euroa. Palkansaajien lukumääräluokittelu on tehty palkansaajien kokonaismäärän mukaan, palkansaajiksi ovat laskettu sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. Yli 250 henkilön yrityksiä oli 8 prosenttia vuonna Yrityksistä suurin osa eli 31 prosenttia sijoittui palkansaajaluokkaan työntekijää. Taulukossa 3 tarkasteltiin rekisteröintejä. Työnantajarekistereissä oli yritystä joten 476 yritystä ei ollut säännöllinen eikä satunnainen työnantaja. Palkkojen Ei tietoa - luokassa on 739 yritystä, näistä 205 yrityksellä on kuitenkin tieto palkansaajien lukumäärästä. 534 yritykseltä puuttui sekä palkka että palkansaajien lukumäärä tieto. Näistä 203 oli toimimattomia ja 56 alle vuoden ikäisiä. ALV-, TA- ja maksutietoja Yritysjoukon verollinen myynti vuonna 2012 oli noin 78,5 miljardia euroa ja veroton myynti noin 38 miljardia euroa. Maksuja vuonna 2012 oli yhteensä noin 12,5 miljardia euroa. Arvonlisäverotuksen tilitettävä vero oli noin 1,6 miljardia euroa. Rakentamispalveluostojen vero oli noin 424 miljoonaa euroa. Palkkojen ennakonpidätyksiä oli noin 5,3 miljardia euroa ja maksettavia sosiaaliturvamaksuja noin 332 miljoonaa euroa. Seuraavassa kaaviossa on esitetty suurimpien toimialaluokkien ALV, TA ja maksutietojen kuukausittaista kehitystä vuosina 2012 ja 2013.

18 14 Kaavio 8. ALV-, TA- ja maksutietoja toimialoittain (lähde: Verohallinto 11/2013) Miljoonaa Metalliteollisuus; 719; 19 % EUR Miljoonaa EUR Informaatio; 1 025; 27 % Miljoonaa EUR Ammatti ja Tiede; 812; 21 % ALV verollinen myynti ALV veroton liikevaihto TA maksetut palkat Kaikki maksut yhteensä Metalliteollisuus toimialalla on huomattava ALV verottoman liikevaihdon osuus. Ammatti- ja tiede toimialalla oli huomattavia ALV-verollisen myynnin vaihteluita.

19 15 Vuodenvaihteen kohdalla verollisen myynnin kasvupiikki johtuu lähinnä arvonlisäveron verokantojen noususta lukien: 24 %: yleinen verokanta, 14 %: elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut, 10 %: kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset. ALV:n ei toimintaa ilmoituksia antaneita oli 268 vuonna 2013 ja 344 vuonna Suurimmalla osalla ei toimintaa - ilmoituksia oli vain 1-3 kuukaudelta. Koko vuoden (12 kuukautta) ei toimintaa - ilmoituksia antaneita oli 10 vuonna Poikkeavan ilmoitusjakson yrityksiä oli melko vähän. Vuonna 2012 neljännesvuosiilmoittajia oli 80 ja vuosi-ilmoittajia 50. Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu yrityksiä, joilla vuoden tilitettävä arvonlisävero oli negatiivinen. 2 Taulukko 4. Negatiivinen ALV toimialoittain (lähde: Verohallinto 11/2013) Yritysten lkm Negatiivinen Neg. Vuosi Kaikki ALV osuus Kaikki % Metalliteollisuus % kk Informaatio % Ammatti ja Tiede % Kaikki % Metalliteollisuus % Informaatio % Ammatti ja Tiede % ALV 37 prosentilla yrityksistä tilitettävä vero oli negatiivinen vuonna Tekesin asiakkaista metalliteollisuus-toimialalla on paljon vientiä harjoittavia yrityksiä, joilla syntyy palautettavaa arvonlisäveroa (negatiivinen arvonlisävero). Normaalisti juoksevassa liiketoiminnassa tulisi syntyä tilitettävää veroa. Poikkeuksena ovat 0-verokannan alainen veroton liikevaihto. Verottomalla liikevaihdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, johon liittyviin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot verovelvollisella on oikeus vähentää, vaikka myynnistä ei makseta veroa. Esimerkkinä tällaisesta myynnistä ovat: tavaran ja palvelun myynti EU:n ulkopuolelle, tavaran myynti asennettuna tai koottuna toisessa EU-valtiossa, kiinteistöön kohdistuvat työsuoritukset muualla kuin Suomessa ja veroton palvelun myynti toiseen EU-valtioon. Lisäksi verotonta myyntiä ovat matkailijamyynti, diplomaattimyynti, myynti kansainväliselle järjestölle, sanoma- ja aikakauslehden myynti 1 Normaali ALV:n ilmoitusjakso on 1 kuukausi. Verovelvollisen, jonka kalenterivuoden kirjanpitolain 4 luvun 1 :ssä tarkoitettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään euroa, verokausi on neljänneskalenterivuosi. Verovelvollisen, jonka kalenterivuoden kirjanpitolain 4 luvun 1 :ssä tarkoitettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään euroa, verokausi on kalenterivuosi. Sellaisen alkutuotantoa harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai yhtymän sekä 79 c :ssä tarkoitetun taide-esineen tekijän, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, verokausi on kalenterivuosi (AVL 162 a ) 2 Negatiivinen ALV tarkoittaa sitä, että verotilimenettelyssä yrityksellä on oikeus arvonlisäveron palautukseen, jos kohdekauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot. Negatiivinen, verovelvolliselle palautettava vero luetaan hyvitykseksi vasta, kun se on Verohallinnossa hyväksytty.

20 16 vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, lehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhdistykselle, verottoman vesialuksen ja siihen kohdistuvan työsuorituksen myynti sekä varastointimenettelyyn liittyvä myynti. Noin 55 prosentilla negatiivisen ALV:n yrityksistä oli 0-verokannan alaista liikevaihtoa. Metalliteollisuuden negatiivisen ALV:n yrityksistä noin 77 prosentilla oli 0-verokannan alaista liikevaihtoa. Informaatio- ja ammatti- ja tiede toimialaluokissa vastaava osuus oli reilu 40 prosenttia.

21 17 5 VELVOITTEIDEN HOITO Velvoitteidenhoito-osiossa tarkastellaan yritysten verovelvoitteiden hoitoa. Velvoitteiden hoidolla tarkoitetaan yrityksen lakisääteisten ilmoitus- ja maksuvelvoitteiden hoitoa. Verovelvoitteet Verovelvoitteiden hoitoa tarkastellaan ilmoitus- ja maksupuutteiden avulla. Suurin osa kerätyistä veroista perustuu oma-aloitteiseen verojen ilmoittamiseen ja maksujen suorittamiseen. Arvonlisäveroilmoitus annetaan nykyisin ns. kausiveroilmoituksena. Kausiveroilmoituksella annetaan samalla kertaa tiedot myös muista verotilijärjestelmän piiriin kuuluvista oma-aloitteisista veroista ja maksuista (esim. työnantajasuoritusten maksut). Ilmoituspuutteet Tuloveroilmoituksen ilmoituspuute tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys on mahdollisesti laiminlyönyt kirjanpidon laatimisen ajallaan ja asiallisesti. Tämä on voinut johtaa siihen, että veroilmoitusta ei ole annettu. Tämä havainto on tullut useista verotarkastuksista. Arvonlisäverotuksen ja työnantajasuorituksien kausiveroilmoitusten ilmoituspuutteet kertovat siitä, että yritys on maksuvaikeuksissa. Kausiveroilmoitusten ilmoituspuutteista syntyvät arviomaksuunpanot tulevat maksettavaksi viiveellä. Arvioverotus toimitetaan silloin, kun verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa joko veroilmoituksen tai kausiveroilmoituksien osalta tai annettua ilmoitusta ei voida pitää luotettavana. Verovelvolliselle annetaan mahdollisuus oikaista tehty arviopäätös. Arvioitu vero tai verotettava tulo jää voimaan, mikäli verovelvollinen ei arviosta huolimatta anna ilmoitusta. Taulukko 5. Ilmoituspuutteet, arvioverotus (lähde: Verohallinto 11/2013) Kausiveroilmoitukset Arvioverotus Tuloveroilmoitukset Arvonlisäverotus Työnantajasuoritukset (ALV/TA/tulovero) Vuosi lkm yhteensä lkm Lkm EUR Lkm EUR Lkm = arvioverotettujen yritysten lkm Vuonna 2012 oli tehty arvioverotus 53 ja vuonna 2013 arvioverotus oli tehty 77 yritykselle. Samalla yrityksellä on voinut olla useammasta verolajista arvioverotuspäätös. Vuoden 2013 kausiveroilmoitusten arvioissa ovat mukana vielä arvioesitykset, joista osa oikaistaan, kun asiakas antaa ilmoituksen. Näin ollen lopullinen lukumäärä tulee pienentymään tarkasteluhetkellä voimassa olevasta määrästä. Vuoden 2013 tuloverotus taas on pääosin keskeneräinen tätä raporttia kirjoittaessa. Maksupuutteet Maksupuutteet -osiossa tarkastellaan yritysten verojäämiä tarkasteluhetkellä. Verojäämä sisältää veronkorotukset ja -lisäykset, mutta ei verotilin huomautussaldoa. Verojäämällä

22 18 tarkoitetaan tässä perimiskelpoista verovelkaa josta on poistettu perintäkiellossa olevat erät. Verovelka 3 voi syntyä esimerkiksi seuraavista syistä: 1) Ilmoituspuutteen seurauksena, jolloin työnantajasuoritusten tai arvonlisäveron kausiveroilmoitukset ovat antamatta. Tällöin seuraamuksena on oma-aloitteisten verojen arvioverotus ja maksuunpano. 2) Kausiveroilmoitukset annetaan mutta verot jäävät maksamatta maksukyvyttömyyden tai harmaan talouden takia. 3) Verotarkastuksen yhteydessä maksuunpantuja veroja (jälkiverotus) ei makseta maksukyvyttömyyden tai harmaan talouden takia. Kaavio 9. Maksupuutteet (lähde: Verohallinto 11/2013) Verojäämä > 5t, on maksusuunnitelma; 84; 2 % Verojäämä 1-5t ; 85; 2 % Ei verojäämiä; 3 388; 88 % On verojäämiä; 471; 12 % Verojäämä < 1t ; 95; 3 % Verojäämä > 5t, ei maksusuunnitelmaa; 207; 5 % Yhteensä 471 yrityksellä oli verojäämiä. Tämä on 12 % koko kohdejoukosta. Yli euron verojäämä oli yhteensä 386 yrityksellä. Kohdejoukosta 291 yrityksellä oli yli euron verojäämä. Näistä 207:llä ei ollut voimassa olevaa maksusuunnitelmaa Verohallinnon kanssa verojäämästä. Yrityksistä, joiden verovelka oli yli euroa, oli 84 tehnyt maksusuunnitelman Verohallinnon kanssa. 3 Verovelasta tarkemmin ILMIÖSELVITYS 17/2012 Osaraportti I VEROVELAT (HTSY) ja aiheeseen liittyvä asiantuntijakirjoitus osoitteessa: AEFD-A1356E114059%7D/7787

23 19 Taulukko 6. Maksupuutteet (lähde: Verohallinto 11/2013) Yritykset Verojäämä Lkm Osuus EUR Osuus Verojäämä > 5t, ei maksusuunnitelmaa % % Verojäämä > 5t, on maksusuunnitelma % % Verojäämä 1-5t % % Verojäämä < 1t % % Verojäämä yhteensä % % Verojäämä: Verovelkojen (jäämien) rahamäärä - mukaan otetaan perimiskelpoiset saatavat, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä ja joita ei ole passivoitu ja jotka eivät ole vanhentuneet. Kokonaisverovelka saattaa olla perimiskelpoista verojäämää suurempi. Verojäämää oli yhteensä yli 32 miljoonaa euroa. Verojäämästä 99 prosenttia on yrityksillä, joilla verojäämä on yli euroa ja 73 prosenttia verojäämästä on yrityksillä joilla verojäämä on yli euroa ja joilla ei ole maksusuunnitelmaa. Yli euron verojäämän omaavien yritysten verovelka on suhteutettu liikevaihtoon taulukossa 6. Kaaviossa ja taulukossa eivät näy yksityisten elinkeinonharjoittajien verojäämät. Kahdella elinkeinonharjoittajalla oli yhteensä euroa verojäämiä. Rekisterien mukaan toimimattomia tai lakanneita verojäämäisistä oli 137. Näistä 98:lla verojäämää oli yli euroa. Toimimattomien ja lakanneiden osuus verojäämästä oli noin 47 prosenttia (15 miljoonaa euroa). Taulukko 7. Verojäämä yli euroa, verojäämän osuus v liikevaihdosta (lähde: Verohallinto 11/2013) Verojäämän osuus v liikevaihdosta Lkm Osuus Ei liikevaihtotietoa % <5 % % 5-10 % % >10 % % Yhteensä % Verojäämän osuus liikevaihdosta oli alle 5 prosenttia 118 yrityksellä. Yrityksiä, joilla verojäämän määrä oli 5-10 prosenttia liikevaihdosta, oli 39 eli 13 prosenttia joukosta. Näillä yrityksillä voidaan katsoa olevan kohonnut liiketoiminnan riski suuren verovelan vuoksi. Yrityksiä, joilla verovelka oli yli 10 prosenttia liikevaihdosta, oli 52 kappaletta, eli 18 prosenttia verojäämäisten joukosta. Näillä yrityksillä on erittäin suuri riski siitä, etteivät ne selviä veroveloistaan ja liiketoiminnan jatkuvuus on uhattuna. Verojäämä oli yli euroa 152 yrityksellä. Näistä 63:lla verojäämän määrä oli yli 5 % liikevaihdosta. Seuraavassa taulukossa on ristiintaulukoitu arvioverotetut, ulosottovelkaiset ja verojäämäiset yritykset. Ulosottovelkaa tarkastellaan tarkemmin talous-luvun ulosottoasiat -osiossa.

24 20 Taulukko 8. Arvioverotus, verojäämä ja ulosottoasiat (lähde: Ulosottorekisteri, Verohallinto 11/2013) Arvioverotus Arvioverotus ja verojäämä Arvioverotus ja Arvioverotus, verojäämä ja Vuosi Lkm ulosottovelkaa ulosottovelkaa Vuonna 2013 oli arvioverotettuja Tekesin asiakkaita yhteensä 77 kappaletta. 35 yrityksellä oli arvioverotus ja ulosottovelkaa. Kaikkein huonoin luottokelpoisuus on niillä 31 yrityksellä, joilla on arvioverotus, verojäämää sekä ulosottovelkaa. Vuonna 2012 arvioverotetuista 53 yrityksestä 21:llä oli sekä verojäämiä että ulosottovelkaa.

25 21 6 TALOUS Talousosiossa tarkastellaan tilinpäätöksen avainlukuja, tilinpäätöstietoja sekä talouden häiriötietoja. Tilinpäätöksen avainlukuja Tilinpäätöksen avainluvuista tarkastellaan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuja 4. Avainluvut on johdettu Verohallinnolle toimitetun tilinpäätöksen luvuista joihin ei ole tehty toimialakohtaisia korjauksia eikä verotuksen päättymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia ole huomioitu luvuissa. Ohjearvoina on käytetty Yritystutkimusneuvottelukunta ry:n luokitusta. Kaavio 10. Kannattavuus (tilikauden tulos / liikevaihto) 2012 (lähde: Verohallinto 11/2013) Yli 10 %; 510; 13 % Ei tietoa; 719; 19 % 5-10 %; 472; 12 % Alle 5 %; 2 158; 56 % Liikevaihtoon suhteutettu tulos kuvaa kannattavuutta. Kannattavuusprosentti on laskettu yksinkertaistetusti vuoden 2012 tilikauden voiton tai tappion ja liikevaihdon suhteesta. 4 Kannattavuus on taloudellisen tuloksellisuuden käsite taloudellisessa yhteisössä. Tästä syystä se on tärkeä mittaamisen, analysoinnin, raportoinnin ja seurannan kohde. Kannattavuustarkastelussa pyritään mittaamisen ja siihen liittyvän analysoinnin avulla saamaan ymmärrys kannattavuuden asteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kannattavuustarkastelun periaate on verrata taloudellisia tuloksia ja hyötyjä niiden vaatimiin uhrauksiin. Kannattavuus on yleisesti tulojen ja menojen vertailua, mutta täsmällisiä johtopäätöksiä voidaan kannattavuudesta tehdä vain silloin kun tarkastelun kohteena olevat menot ovat tulojen hankinnasta aiheutuneita. Kannattavuuden mittauksessa käytetäänkin termejä tuotot ja kustannukset tai kulut tarkoittamaan, että kustannukset tai kulut ovat tuottojen hankkimisesta aiheutuneita. Tämä ilmaistaan usein vaatimuksena, jonka mukaan kulut tai kustannukset on kohdistettava oikein tuotoille. Asia ilmaistaan myös periaatteena meno tulon kohdalle. Velkaantumisaste: Tunnusluvussa on kyse yrityksen rakenteellisesta vakavaraisuudesta. Velkaantumisastetta on tässä selvityksessä mitattu vieraan pääoman suhteella omaan pääomaan (vieras pääoma/ oma pääoma). Maksuvalmius likviditeetti varmistaa yritystoiminnan ongelmattoman jatkuvuuden. Yritystoiminnan tarkoitus on tehdä rahaa omistajille. Maksuvalmiuden selvittäminen on siis ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa esimerkiksi investointeja tai hankittaessa lisää lainaa rahoituslaitoksilta. On kehitetty erilaisia mittareita mittaamaan mahdollisuuksien mukaan luotettavasti yrityksen maksuvalmiutta. Nämä mittarit perustuvat yrityksen lakisääteisesti antamiin tilinpäätöstietoihin ja tuloslaskelmaan. Tunnetuimmat mittarit ovat Quick Ratio ja Current Ratio, jotka kuvaavat tilinpäätöshetken maksuvalmiutta taseen lukujen perusteella. Tarkemmin lyhytaikaisen vieraan pääoman määrällä suhteessa taseen vastaavaa puolen vaihtuvat vastaavat tietoihin eriteltyinä (quick ratio, ilman vaihtoomaisuutta) ja yhteensä (current ratio, vaihto-omaisuuden kanssa).

26 22 Tekesin asiakasyrityksistä yrityksellä kannattavuusprosentti oli alle viiden prosentin. Ohjearvojen mukaan alle viisi prosenttia on heikko arvo. Tämä koskee 56 prosenttia kohdejoukon asiakkaista. Tyydyttävään kannattavuuteen ylsi 472 yritystä (12 %). Viiden ja kymmenen prosentin väliin jäävät arvot ovat tyydyttäviä. Yli kymmenen prosentin ohjearvot katsotaan hyviksi. Näihin arvoihin ylsi 510 yritystä (13 %). Kaavio 11. Velkaantumisaste (velat / oma pääoma) 2012 (lähde: Verohallinto 11/2013) 0-2.0; 1 325; 34 % Ei tietoa; 615; 16 % ; 467; 12 % Yli 4.0; 1 452; 38 % Velan määrään suhteutettu oma pääoma kuvaa pitkän tähtäimen maksuvalmiutta. Kohdejoukon yrityksistä 38 prosentilla oli velkaantumisastetta 5 kuvaavan tunnusluvun viitearvo yli 4, joka tarkoittaa, että yrityksen velkaantumisaste on korkea ja vakavaraisuus heikko. Heikko vakavaraisuus voi tuoda mukanaan useita ongelmia. Rahoituskulut saattavat nousta suoraan velan kasvun suhteessa. Yhtiön luottokelpoisuus saattaa laskea heikon vakavaraisuuden myötä ja tämä vaikuttaa suoraan lainan korkoihin. Lisäksi heikko vakavaraisuus vaikuttaa yrityksen kykyyn tehdä investointeja, tuotekehitystä ja aktiivista markkinointia. Mikäli velkaantumisaste nousee liian suureksi, nähdään se ongelmana yrityksen vakavaraisuudelle ja toimintakyvylle. Arviota tehdessä tulee huomioida Tekesin myöntämän rahoituksen erityisluonne. Tekes rahoittaa riskipitoisia hankkeita, jotka poikkeavat normaalin lainanantajan tavoitteista. Tekesin rahoituksen vaikutus tulee kansantaloudellisten vaikutusten kautta, kun yritys onnistuu innovaatiossaan ja saa sen kaupallistettua. Lisäksi on otettava huomioon pääomalainojen vaikutus velkaantumisasteeseen. Selvityksessä ei ole voitu huomioida pääomalainojen vaikutusta, sillä pääomalaina käsitellään tietona tilinpäätöksen liitetiedoissa, eikä tätä tietoa ole ollut käytettävissä selvitystä tehtäessä. 5 Velkaantumisaste-tunnusluku kertoo, paljoko vierasta pääomaa on omaan pääomaan nähden. Jos tunnusluvuksi saadaan esimerkiksi 2, vierasta eli korollista pääomaa on kaksi kertaa enemmän kuin omaa pääomaa. Yrityksen vakavaraisuus on hyvä, kun velkaantumisasteen tunnusluku on 0,0 2,0, tyydyttävä 2,1 4,0 ja heikko arvolla yli 4,0. (Ahola & Lauslahti 2005: s. 161)

27 23 Kaavio 12. Maksuvalmius (rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat) 2012 (lähde: Verohallinto 11/2013) Ei tietoa; 778; 20 % Yli 1.0; 1 795; 46 % Alle 0,5; 562; 15 % ; 724; 19 % Lyhytaikaisten velkojen määrään suhteutettu rahoitusomaisuus kuvaa lyhyen tähtäimen maksuvalmiutta. Velka on lyhytaikainen, jos sen maksamiseen on aikaa yksi vuosi tai vähemmän. Maksuvalmiudella kuvataan yrityksen kykyä selviytyä jokapäiväisistä maksuvelvoitteistaan. Tekesin asiakkaista 562 yrityksellä (15 %) maksuvalmius oli heikko. Ohjearvojen mukaan ns. Quick Ratio-tunnusluku katsotaan hyväksi, jos se on yli 1. Tyydyttävän arvo sijoittuu 0,5 ja yhden välille. Alle 0,5 arvo katsotaan heikoksi arvoksi. Yrityksen huono maksuvalmius vaikuttaa yrityksen kykyyn jatkaa toimintaa pitkällä tähtäyksellä taloudellisesti järkevällä tavalla. Tämä on mahdollista, kun taloudelliset toimintaedellytykset ovat kunnossa. Taloudelliset toimintaedellytykset ovat kunnossa jos kaikki tunnusluvut ylittävät vähintään minimirajan. Korkea Quick Ratio luku merkitsee hyvää maksuvalmiutta. Lisäksi korkea omavaraisuusaste ja hyvä kannattavuus takaavat yritykselle hyvät toimintaedellytykset. Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu ulosottovelkaisten ja verojäämäisten yritysten maksuvalmiutta. Taulukko 9. Maksuvalmius, verojäämä ja ulosottoasiat (lähde: Verohallinto, Ulosottorekisteri 11/2013) Yritykset, joilla verojäämiä Yritykset, joilla Maksuvalmius Kaikki yli Verojäämä ulosottovelkaa Ulosottovel- Lkm Lkm Osuus EUR Lkm Osuus ka EUR Ei tietoa % % Alle 0, % % , % % , % % % % Yli % % Yhteensä % %

28 24 Yllä mainitussa taulukosta löytyy yrityksiä, joilla oli verojäämiä yli euroa ja maksuvalmiuden tunnusluku oli kuitenkin yli yksi eli tilinpäätöstiedon perusteella yrityksen maksukyky olisi hyvä. Tämä merkitsee sitä, että 45 yrityksellä oli n. 3,4 miljoonaa euroa verojäämiä, jotka maksuvalmius-tunnuslukujen valossa yritysten olisi pitänyt kyetä hoitamaan. Tilinpäätöstietoja Tilinpäätöstietoja osiossa tarkastellaan yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta Taulukko 10. Tilinpäätösvertailu (lähde: Verohallinto 02/2014) Vuosi Tilinpäätöstietoja lkm Liikevaihto Muut tuotot Saadut avustukset ja tuet (sis. myös koht. Muut tuotot) Rahoitustuotot yhteensä Satunnaiset tuotot Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot Ostot ja varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Palkat ja palkkiot Rahoituskulut yhteensä Elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut Elinkeinotoiminnan verotettava tulo/tappio Henkilökohtaisen tulolähteen verotettava tulo/tappio Käyttöomaisuus yhteensä Vaihto-omaisuus yhteensä Rahoitusomaisuus yhteensä Osakaslainat Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL) yhteensä Varat yhteensä Velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma verovuoden lopussa Jaettavaksi päätetty osinko Arvioverotus lkm Lepäävä yhtiö lkm Taulukossa 10 on Tekesin yritystukiasiakkaiden tilinpäätösvertailu vuosilta Vertailussa on yritysten yhteenlaskettuja tuloslaskelman ja taseen avainlukuja. Vertailusta ei voida kuitenkaan päätellä kehityssuuntaa. Kohdejoukko sisältää myös Suomen suurimpia yrityksiä. Suurten yritysten tiedot tai tietojen puute vaikuttavat huomattavan paljon tilinpäätöstietojen yhteissummiin. Esimerkiksi lyhytaikaisten velkojen näennäinen yli 300 miljardin euron kasvu vuonna 2012 johtuu siitä että erään suuryrityksen lyhytaikaisia velkoja ei ole tallennettu Verohallinnon tietokantaan vuosina 2010 ja Rahoitusomaisuuden näennäinen noin 400 miljardin euron kasvu vuonna 2011 johtuu samasta syystä.

29 25 Lisäksi 14 prosenttia kohdejoukosta on toiminut alle kolme vuotta. Näillä yrityksillä ei ole tietoja kaikilta tilinpäätösvertailun vuosilta. Taulukko 11. Eräiden tilinpäätöstietojen kasvu (lähde: Verohallinto 02/2014) Yritysten lkm Osuus kaikista Liikevaihto kasvava % Varat yhteensä kasvava % Palkat ja palkkiot + Ulkopuoliset palvelut kasvava % Edellisessä taulukossa on tarkasteltu liikevaihdon, varojen ja yhteenlaskettujen palkkojen ja ulkopuolisten palveluiden kasvua vuosina Kasvaviksi on luokiteltu ne yritykset, joilla tieto on ollut kaikilta kolmelta vuodelta ja joilla muutoksen suunta on ollut koko ajan kasvava. Taulukko 12. Perättäiset tappiolliset tilikaudet ja negatiivinen pääoma (lähde: Verohallinto 02/2014) Yritysten lkm Perättäiset tappiolliset tilikaudet Negatiivinen oma pääoma KR Osakepääoma menetetty -merkintä 212 Perättäiset tappiolliset tilikaudet ja negatiivinen oma pääoma Vuosien aikana perättäisiä tappiollisia tilikausia oli 572 yrityksellä. Näistä 570 oli osakeyhtiöitä. Oman pääoman menettäneitä yrityksiä oli 739, joista 731 oli osakeyhtiöitä. Niitä tapauksia, jossa yrityksellä oli perättäisiä tappiollisia tilikausia sekä negatiivinen oma pääoma vuonna 2013 löytyy yhteensä 284 kappaletta, joista 283 oli osakeyhtiöitä. Mikäli osakeyhtiön pääoma on kokonaisuudessaan menetetty, yhtiön hallituksella on osakeyhtiölain nojalla velvoite ilmoittaa rekisteriviranomaiselle siitä, että yhtiön osakepääoma on menetetty. Tämä tapahtuu yleensä useamman kannattamattoman (tappiollisen) tilikauden vaikutuksesta. 731 osakeyhtiöstä, joilla oli vuonna 2012 negatiivinen oma pääoma, oli 212:lle merkitty osakepääoma menetetyksi kaupparekisteriin. Yhteensä 297 kohdejoukon yrityksellä oli osakepääoma menetetty merkintä kaupparekisterissä, mutta 519 yrityksen osalta merkintää ei ollut todettavissa. Tekes seuraa negatiivisen oman pääoman tilannetta hankkeiden aikana. Tekes ei ole vaatinut oman pääoman positiivisuutta alle kolmen vuoden ikäisillä yrityksillä, mutta huomioi EUkomission antaman ohjeen vaikeuksissa olevista yrityksistä. 6 6 Rahoituksen myöntämisessä on tarpeen ottaa huomioon komission vaikeuksissa oleville yrityksille antamat tunnusomaiset piirteet. osakeyhtiö tai osuuskunta on menettänyt yli puolet osake- tai osuuspääomastaan ja yli neljäsosa on menetetty viimeisten 12 kk:n aikana henkilöyhtiö on menettänyt yli puolet omasta pääomastaan ja yli neljäsosa on menetetty viimeisten 12 kk:n aikana yhtiö täyttää konkurssiin tai viralliseen yrityssaneeraukseen asettamista koskevan tunnusmerkistön eli on joko maksukyvytön tai vaarassa tulla sellaiseksi.

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 7.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA HTSY 28.10.2014 2 (8) ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut Suomen anniskeluluvanhaltijoita vuosina 2011, 2012 ja 2013 ja selvittänyt

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Selvitys pikalainayrityksistä

Selvitys pikalainayrityksistä Selvitys pikalainayrityksistä HTSY Verohallinto 10.4.2013 Verohallinto 2 (6) SELVITYS PIKALAINAYRITYKSISTÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu pikalainayritysten toimintaa, niiden taloudellisia

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HTSY Verohallinto 19.5.2015 2 (6) HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut raportti Helsingin kaupungin hankinnoista vuosilta 2006 2013.

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 HTSY Verohallinto Päiväys 28.2.2017 2 (5) ANNISKELULUVANHALTIJAT Harmaan talouden selvitysyksikössä (HTSY) on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran)

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Länsi-Suomi - WFA Seinäjoki Jyväskylä Pori Tampere TYÖLLISYYSTILANNE Maakunta Työvoiman Muutos 10-11 Työttömien Muutos 10-11 Työttömyysmäärä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot