KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO Hankkeen arviointiraportti Arja-Tuulikki Wilén Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 48.

2 Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto ja paino Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print 3/2008 ISBN ISSN

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 2 MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTOHANKE: SUUNNITELMA 5 3 ARVIOINTIASETELMA 8 4 ARVIOINTI: HANKKEEN TOTEUTUS 10 5 ARVIOINTI: TOIMIJOIDEN ANTAMA PALAUTE 15 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 20 7 SUOSITUKSET VERKOSTOTYÖN JATKAMISELLE Muisti- ja dementiatyön sisällöllinen kehittäminen Verkoston rakenteen kehittäminen: pyramidimalli 23 LÄHTEET 26 LIITE 1. Ohjausryhmä 27 LIITE 2. Ohjeet arviointikeskusteluille työpaikoilla 28 LIITE 3. Arviointi: Keskustelutilaisuuden kutsu 30 LIITE 4. Mukavasti muistellen tehtävä 31 LIITE 5. Kyselylomake 32 LIITE 6. SWOT-analyysin vastausten priorisointi 35 LIITE 7. Työyhteisöjen kehittämisajatukset ja ideat 37

4 1. JOHDANTO Kymenlaaksossa toteutettiin muisti- ja dementiaverkostohanke vuosina Työelämän kehittämisohjelman ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rahoituksella. Hankkeen toiminta-aikana kehitettiin muisti- ja dementiatyötä tekevien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä yli sektori- ja kuntarajojen verkostotyöskentelyn avulla. Hankkeessa tartuttiin ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Erilaisten dementiaan johtavien muistisairauksien määrä tulee ennusteiden mukaan lisääntymään huomattavasti tulevaisuudessa. Suomen muistiasiantuntijat ry:n kannanoton mukaan dementoituneet täyttävät jo nyt pitkäaikaishoitopaikat, joissa potilaista lähes 90 % on dementoituneita. Kuitenkin hyvin suuri osa sairastuneista elää kotihoidossa omaisten ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimenpiteiden tukemana. Toisaalta haasteena on sairauden varhainen diagnostisointi, mikä kytkee ilmiön pariin myös työikäistä väestöä hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan. Palveluiden tarpeen lisääntyminen haastaa palveluntuottajat etsimään uusia ratkaisuita. Yksi ratkaisuvaihtoehto on alueellisten asiantuntijoiden verkostoituminen hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja niiden pohjalta luotavien yhteisten toimintakäytäntöjen kehittämiseksi. Tällaista ratkaisuvaihtoehtoa edustaa Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkostohanke. Tässä raportissa kuvataan lyhyesti Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkostohanke. Päähuomio raportissa kohdistuu hankkeen arviointiin. Arvioinnin tehtävänä on ollut tuottaa tietoa verkostomaisen työskentelyn menestyksellisen jatkamisen edellytyksistä. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä on poimittu raporttiin. Tässä raportissa esitellään verkoston tulevaisuuden kannalta keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. Tieteellinen tarkastelu esitellään muissa julkaisuissa. Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkostohankkeessa saavutettiin pääosiltaan asetetut tavoitteet. Tärkeitä onnistumisia saavutettiin aidon kumppanuusverkoston luomisessa. Verkoston jäsenten välillä tapahtui tiedon vaihtamista, oppimista sekä vertaistukea. Verkoston mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on tulevaisuudessa kuitenkin syytä vielä kehittää verkoston rakennetta. Lisäksi verkostossa on syytä siirtyä ideoinnista konkreettisten yhteisten toimintamallien kehittämiseen. Arviointitutkimuksen johtopäätöksenä esitellään ratkaisuksi Kymenlaaksoon muisti- ja dementiatyön verkostolle pyramidi-mallia sekä kehittämistyön konkretisointia. Ne rakentuvat hankkeen perusajatukselle siitä, että asiantuntijat kehittävät itse omaa työtään. Sitä havainnollistaa tämän julkaisun kannen kuva käsistä, jotka liittyvät yhteen yhteisen asian puolesta. 4

5 2. MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTOHANKE: SUUNNITELMA Tässä luvussa kuvataan Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkostohanke siten, kun se suunniteltiin toteutettavaksi. Kuvaus antaa vertailupintaa arvioinnille tarkasteltaessa sekä projektin toteutumista, että sen tuloksellisuutta tai vaikuttavuutta. Toimijat hankkeessa Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkostohanketta rahoittivat taloudellisesti Työelämän kehittämisohjelma sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Sen lisäksi panoksen kehittämistyöhön antoivat useat toimijat antamalla työntekijöiden osallistumisen kautta. Hankkeeseen osallistui kahdeksan (8) eri toimijatahoa kaikkiaan 18 toimipaikasta 157 työntekijää. Toimijoita olivat Kotkan, Haminan kaupungit sekä Elimäen ja Pyhtään kunnat, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, palveluyhdistys Koskenrinne ry:n sekä Kotkan Seudun ja Pohjois-Kymen Muisti- ja Dementiayhdistys ry. Tämän lisäksi ohjausryhmään (Liite 1) kuului rahoittajien edustajia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu toimi hankkeessa hankehallinnoijana ja asiantuntijaorganisaationa. Hankkeen/kehittämisen tarve Hankkeen tarvetta perusteltiin maantieteellisellä asiantuntijuuden hajanaisuudella sekä epäyhtenäisillä ja osittain päällekkäisillä työkäytännöillä. Dementian asiantuntijuus on hajaantunut laajalle maantieteelliselle alueelle erillisiin yksiköihin Kymenlaaksossa. Työkäytännöt ovat epäyhtenäisiä ja osittain päällekkäisiä. Alueen muisti- ja dementiatyötä tekeviltä työyhteisöiltä puuttuvat yhteiset tutkimus-, hoito- ja johtamiskäytännöt, jotka mahdollistavat muisti- ja dementiapotilaiden/asiakkaiden saumattomien palvelujen kehittämisen. Sektori- ja tehtäväkeskeinen työnjakomalli on vallitseva. Kunnan tehtävänä on järjestää alueensa väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollolla on tarve tunnistaa alueella toimivat muisti- ja dementia-asiantuntijat sekä heidän osaamisensa alueet ja tuottamansa palvelut.

6 Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkostohankkeelle asetetut tavoitteet Vastaavasti hankkeen tavoitteeksi asetettu konkreettinen toimintatavan muutos kuvattiin seuraavasti: Hankkeen päätarkoituksena on kehittää kymenlaaksolaisten muisti- ja dementiayhteisöjen yhteistyötä, toiminnan tuloksellisuutta ja laatua. Tavoitteena on rakentaa alueellinen kumppanuusverkosto ja kehittää yhteinen muisti- ja dementiatyön verkostomalli. Keskeistä hankkeessa on saada tieto kaikista alueella toimivista muisti- ja dementia-asiantuntijoista, erilaisita ja päällekkäisistä toimintakäytännöistä, erityisasiantuntijoista sekä osaamisen puutteista ja kehittämisen haasteista. Tietoja hyödynnetään muodostettaessa uusia rakenteita, jotka mahdollistavat perinteisten sektori- ja tehtävärajat ylittävän jatkuvan työyhteisöjen toimintojen ja henkilöstön kehittymisen. Tavoiteltavat kehittämistyön tulokset Suuntaamalla kehittämistoimenpiteet muisti- ja dementiatoimijoiden asiantuntijaverkostoon saavutettaisiin kaksi päätulosta. 1. Kymenlaakson yksittäiset muisti- ja dementiatyöyhteisöt ovat kehittyneet kumppanuuteen perustuviksi saumattomiksi yhteistyöverkostoiksi. 2. Alueelle on kehitetty muisti- ja dementiatyön johtamisen rakennemalli, jota voi hyödyntää ja siirtää myös muissa yhteyksissä. Toteutus Hankkeen toteutusajaksi suunniteltiin Hankkeelle haettiin alkuaan kokoaikaista projektipäällikköä, mutta myönteinen rahoituspäätös myönnettiin osaaikaiselle projektipäällikölle em. hankeajalle. Hankesuunnitelmassa asetetun tavoitteen savuttamiseksi esiteltiin useita erilaisia toimenpiteitä ja keinoja, joiden toteutus asetettiin projektipäällikön/ projektikoordinaattorin tehtäväksi. Toimenpiteiksi hankesuunnitelmassa oli mainittu useita. säännölliset työkokouksen työyksiköittäin työkonferenssin järjestäminen toimipaikkojen ohjaus: - oman paikan tunnistaminen verkostossa - toimintojen prosessikuvaukset - työyhteisön roolin analysointi - tehtävät muisti- ja dementiapotilaan palveluketjussa - keskeisten yhteistyökumppaneiden tunnistaminen

7 - osaamiskartoitukset - SWOT-analyysit - työyhteisöjen keskinäinen benchmarking työyksiköiden analyysien kirjaus ja täydennys tarvittaessa haastatteluilla ja kyselyillä yhdyshenkilötapaamisen vetäminen: kehittämissuunnitelman laatiminen toimeenpano-ohjelmineen kokemustenvaihtoseminaarin järjestäminen muisti- ja dementia-asiantuntijoiden yhteistyön alueellisen mallin luominen yhteistyössä toimijoiden kanssa arviointi- ja seurantakriteereiden luominen alueelliselle kumppanuusverkostomallille arviointitiedon kerääminen projektihallinnointi ja raportointi Hankkeen toteutus suunniteltiin nelivaiheiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa (tammi-elokuu 2006) tavoitteena oli toteuttaa kolme tehtävää 1. Tunnustelu, jossa selvitetään alustavat tavoitteet, eri osapuolten näkemykset ja vastuuhenkilöt/ryhmät. 2. Nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden selvittäminen toteutetaanjärjestämällä työkonferenssi, avainhenkilöiden haastattelu sekä mahdolliset kyselyt 3. Laaditaan kehittämissuunnitelma, jossa tulee esille toimijoiden yhteinen tulkinta nykytilasta, valitaan kehittämiskohteet sekä esitetään täsmennetty kehittämissuunnitelma. Kehittämistoiminnan toteutus jakautui kahteen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa (syyskuu 2006-joulukuu 2006) tavoitteena oli toteuttaa kehittämistoimintaa. Kehittämistoiminnan toteutus suunniteltiin tapahtuvaksi seuraavien tehtävien kautta: Työskentelemällä käytännössä, käsittelemällä esteitä, tarkastamalla suunnitelmaa sekä ulkoisen tuen avulla. Kolmannessa vaiheessa (tammikuu-joulukuu 2007) kehittämistoiminnan toteutus jatkui kokemustenvaihtoseminaarilla, kehittämistyön seurannalla, itsearvioinnilla ja toisilta oppimisen kautta. Siihen sisältyi myös arviointiyhteenvedon tekeminen ja jatkosuunnittelun käynnistäminen järjestämällä loppuseminaari, sekä toteuttamalla mahdollisia haastatteluita ja kyselyitä sekä laatimalla yhteenvedosta raportti. Hankkeen toteutuksen viimeisessä, neljännessä vaiheessa (tammi-maaliskuu 2008) tehtäväksi jäi uusien käytäntöjen levittäminen ja siirtäminen, loppuarvioinnin tekeminen sekä raportointi.

8 3. ARVIOINTIASETELMA Tässä luvussa kuvataan pääpiirteissään menetelmät ja aineisto, johon arvioinnin tulokset perustuvat. Verkoston muodostamista ja kehittämistyötä on tarkasteltu teoreettisesta näkökulmasta, joka on tieteellisessä keskustelussa nimetty policy-verkoston lähestymistavaksi (mm. Kickert, Klijn & Koppenjan 1997). Lähestymistavassa kohdistetaan huomio verkoston muodostamisen kompleksisuuteen, joka muodostuu toimijoiden erilaisista tarpeista ja intresseistä. Menetelmällisesti arvioinnissa hyödynnettiin systeemisen arvioinnin rakennemallia (Rossi, Freeman & Lipsey 1999), joka kohdistaa huomion kehittämistyössä käytettyihin menetelmiin sekä niiden lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukseen. Hankesuunnitelmassa arvioinnille asetettiin useita erilaisia tehtäviä. Ote hankesuunnitelmasta. Projektin arviointi on kokonaisuus, jossa käytetään väli- ja loppuarviointia hyödyntämällä osallistavia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Arviointi kohdistuu alueen yhteisiin muisti- ja dementiaverkostoprosesseihin, henkilöstöön ja kustannuksiin sekä innovatiivisuuteen ja työyhteisöjen oppimiseen. Arviointi kohdistuu myös koko projektin arviointiin. Projektin arviointi tapahtuu ulkoisesti erikoistumisopiskelijoiden työnä ja sisäisesti työyhteisöjen, ohjausryhmän ja projektipäällikön tekemänä. Ulkoisen arvioinnin tehtävänä on tarkistaa hankkeen tavoitteiden toteutumista ja onnistumisen hyötyä kohderyhmälleen ja yhteiskunnalle. Sisäisellä arvioinnilla seurataan projektitoimien tarkoituksenmukaisuutta, hankkeen suuntaa sekä etsitään hyviä käytänteitä hankkeen toteuttamiseksi. Sisäinen arviointi, itsearviointi on työkalu kehittämiseen. Itseravioinnin tehtävä on havainnollistaa ja päivittää työtä sekä ennakoida riskejä. Hankkeen arviointi ei käynnistynyt odotetusti erikoistumisopiskelijoiden työnä, vaan arvioinnin toteutti projektipäällikkö-tutkija vuoden 2008 alussa. Arviointi toteutettiin kumulatiivisena, jonka tarkoituksena oli taata verkoston jäsenten laaja osallistaminen arviointitiedon tuottamiseen. Kumulatiivinen arviointi toteutettiin neljässä vaiheessa tutkijan (Wilén 2008) ohjausryhmälle esittelemän suunnitelman mukaisesti. 8

9 1 Vaihe: Tutkijan ohjeistamat työpaikkakeskustelut, joista yhdyshenkilöt laativat yhteenvedot. 2 Vaihe: Yhdyshenkilöiden arviointikeskustelut ryhmittäin (4) tutkijan osallistuessa keskusteluun (Ensivaiheen ja Kotihoidon ryhmät sekä kunnallisen että yksityiset hoivan- ja laitoshoidon ryhmät). 3 Vaihe: Ryhmien edustajien, ohjausryhmän ja mahd. sidosryhmien edustajien arviointikokous tutkijan osallistuessa keskusteluun. 4 Vaihe: Tutkija tekee aineiston pohjalta johtopäätökset ja kirjoittaa arviointiraportin Ensimmäisen vaiheen toteutusta varten tutkija jakoi yhdyshenkilöille ohjeet työpaikoilla käytävää arviointikeskustelua varten (Liite 2). Vaiheessa kaksi oli tarkoitus keskustella ryhmien edustajien kanssa kunkin keräämästä arviointitiedosta. Kaikki yhdyshenkilöt eivät ehtineet käydä yhteistä keskustelua työtovereittensa kanssa, jolloin arviointi perustui yhdyshenkilön omiin kokemuksiin hankkeesta. Osa yhdyshenkilöistä lähetti vastauksia annettuihin kysymyksiin tutkijalle sähköpostitse sekä keskustelemalla asiasta puhelimitse. Ensivaiheen ryhmän (1) kokoukseen saapui vain kaksi yhdyshenkilöä, kotihoidon ryhmän (2) kokoukseen saapui yksi osallistuja ja yksityisten hoivan ja laitoshoidon (ryhmä 4) ryhmän kokoukseen osallistui kolme yhdyshenkilöä. Näitä keskusteluita ei nauhoitettu, vaan tutkija teki muistiinpanoja arviointimaininnoista keskustelun aikana. Poissa olleet tyhmien jäsenet toimittivat arviointitietoa muutoin tutkijalle. Kunnallisen hoivan ja laitoshoidon ryhmässä (ryhmä 3) yhdyshenkilöiden osallistuminen oli runsasta ja keskustelu nauhoitettiin suunnitellusti. Kerätty keskusteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti. Alustavat tulokset esiteltiin yhteisessä keskustelutilaisuudessa , jossa pohdittiin verkoston jatkamisen tulevaisuutta (Liite 3). Tilaisuuteen kutsuttiin vanhustyön edustajia Kymenlaakson kunnista, jotka eivät olleet osallistuneet hankkeeseen, A-klinikan vanhuspalveluiden edustajia, sekä vapaaehtoistyöjärjestöjen edustaja, joka toimi myös Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Muutoin kokoukseen osallistui hankkeen ohjausryhmän jäseniä, verkoston ryhmien edustajia sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun edustaja. Keskustelutilaisuuden keskustelusta kerättyjen mainintojen analyysilla täydennettiin alustavaa arviointia. Sen lisäksi aineistona käytettiin hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana laadittuja dokumentteja, esimerkiksi hankesuunnitelmaa ja väliraporttia. Lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden välisen yhteistyön sekä lääkäreiden täydennyskoulutusta koskevissa kysymyksissä asiantuntijana haastateltiin sähköpostitse Kymenlaakson sairaanhoitopiirin tutkimusja koulutusjohtajaa, dosentti Pasi Pöllästä. Analyysissa tehtiin luokittelua maininnoista, jotka kohdistuivat positiivisiin ja negatiivisiin arvioihin hanketyön onnistumisesta ja verkostomaisen työskentelyn jatkamisesta. Arvioinnilla etsittiin vastausta kysymykseen: Millaisilla edellytyksillä verkostotyötä voidaan jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen?

10 4. ARVIOINTI: HANKKEEN TOTEUTUS Hanke laajeni alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka mukaan toimijoiksi nähtiin julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijat. Kehittämistyöhön liittyi mukaan myös yksityisen sektorin palvelun tuottajia. Yksityisen sektorin palvelun tuottajina verkostohankkeeseen osallistuivat myös Kymen sotavammaisten Ryhmäkoti Muistolan (Haminan sairaskoti), Palvelutalo Summankodin, Hoivakoti Kolmisoinnun ja Mäntyrinteen palvelukeskuksen henkilökunta. Toimipaikkojen ja kehittämistyöhön osallistuneiden toimijoiden määrä oli suurimmillaan nykytilakartoituksen aikana 400 työntekijää 42 työyhteisöstä (Ruokonen 2007). Työntekijöiden osallistuminen väheni kuitenkin väliraportissa esitetystä lukumäärästä hankkeen edetessä, jolloin lukumäärä oli 41 työpaikkaa ja 395 työntekijää. Hankkeen toteutuksessa päädyttiin suunnitelmasta poikkeavien menetelmien käyttöön sekä myös aikataulujen muuttamiseen. Pääasiallisena syynä tähän oli se, että suunnitelman toimenpiteet rakentuivat oletukselle, että niiden toteuttamisesta vastaa kokopäiväinen projektityöntekijä. Koska rahoitus myönnettiin osa-aikaiselle projektipäällikölle, hankesuunnitelman toteuttaminen alkuperäisessä laajuudessa osoittautui mahdottomaksi jo yksinomaan työajankäyttöön liittyvien seikkojen johdosta. Nykytila-analyysia päädyttiin ohjausryhmän päätöksellä nimittämään nykytilan kartoitukseksi. (Ruokonen 2007.) Työpaikkakäyntien ja alueen muisti- ja dementiatoimijoihin tehtyjen yhteydenottojen pohjalta hankkeeseen lähti mukaan myös uusia toimijoita yksityiseltä sektorilta. Keskeiseksi työmuodoksi hankkeessa muodostui työpaikkojen yhdyshenkilöiden tapaamiset. Osa tapaamisista oli suunnattu kaikille yhdyshenkilöille samanaikaisesti. Jotta voitaisiin vastata työpaikkojen erityisiin kehittämistarpeisiin parhaimmalla tavalla, yhdyshenkilöt jakaantuivat vielä edelleen neljään ryhmään. Ryhmäjaon perusteena oli työyhteisön sijoittuminen muisti- ja dementiapotilaan hoitoketjun eri vaiheisiin. Yhdyshenkilöiden toiveesta yksityisen sektorin toimijat muodostivat oman ryhmänsä. Ryhmät olivat: 1. Ensivaiheen ryhmä 2. Kotihoidon ryhmä 3. Kunnallisen hoivan ja laitoshoidon ryhmä 4. Yksityisen hoivan ja laitoshoidon ryhmä Nykytilakartoituksen aikana hankkeessa kerättiin tietoa kehittämisen tarpeesta ja kohteista. Tiedon keräämisen menetelminä käytettiin työyhteisöjen yhteisiä kirjallisia tehtäviä (kysymykset, mukavasti muistellen-tehtävä), työpaikkakäyntejä, työntekijöille suunnattuja kyselylomaketta ja yhdyshenkilöiden ryhmätöitä (SWOT-analyysi). 10

11 Työyhteisöjä pyydettiin miettimään yhdyshenkilöiden johdolla omassa työyksikössä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Millaista osaamista ja palveluja työyhteisönne tarjoaa? 2. Miten haluaisitte alueella kehitettävän muisti- ja dementiapalveluita sekä yhteistyötä? 3. Mitä muiden toimialojen asiantuntemusta ja yhteistyötä tunnette tarvitsevanne? 4. Mitä muisti- ja dementiaosaamista tunnette tarvitsevanne työyksikössänne? 5. Mitä mielestänne voidaan kehittää yhdessä toisten kanssa? 6. Miten toisten asiantuntemusta voidaan hyödyntää? 7. Miten tietoa ja taitoa tulisi lisätä koulutuksen ja verkostohankkeen avulla? 8. Miten tietoa ja taitoa tulisi arvioida koulutuksen ja verkostohankkeen avulla? 9. Miten yksikön koko henkilöstö sitoutuu kehittämisohjelmaan? Kysymysten tavoitteena oli nostaa esille työyksiköiden ajatukset omasta osaamisesta ja osaamisen vajeista. Yhteenveto osaamisen vajeista esiteltiin hankkeen toimijoille tarpeina seuraavasti: Ensivaihe ja kotihoito tarvitsevat koulutusta - muistihäiriöistä ja dementoivista sairauksista - lääkkeistä - potilaiden ja omaisten kohtaamisesta ja tukemisesta - käytöshäiriöistä - miten toimia yksinöisten kanssa, joilla oireita - miten dementoituneen arkea eletään Hoivan ja laitoshoidon paikat tarvitsevat koulutusta - käytöshäiriöiden kohtaamisesta - dementoivista sairauksista, tutkimuksista ja hoidosta - lääkehoidosta - viriketoiminnasta - alkoholidementioista - tietoa mielenterveysongelmista - ravitsemuksesta - tietoa uusista toimintamalleista - potilaan itsemääräämisoikeudesta - kuntoutuksesta - dementoituneen omaisen kohtaamiseen 11

12 Mukavasti muistellen tehtävän tavoitteena oli saada työyhteisön miettimään mistä on tultu ja minkälainen matka on kuljettu siihen tilanteeseen, jossa nyt ollaan ja vielä yhdessä nähdä mihin halutaan olla menossa (Liite 4). Vastauksista poimittiin esille tekijöitä, jotka työyhteisöiden edustajat olivat nimittäneet kehittämisen tarpeiksi. Tarpeet liittyivät tilojen ja välineiden parantamiseen, henkilökunnan määrään ja työsuhdeasioihin (mm. palkkaus), työilmapiiriin ja työnjakoon (neurologi) liittyviin seikkoihin. Lisäksi työhön ja työn sisältöön liittyvissä vastuksissa nostettiin esille toiveita kehittämiselle, jotka koskivat muun muassa potilaan hoidon ja tutkimuksen periaatteita, viriketoimintaa, jonotilannetta, asukassijoitusta, ensitiedon lisäämistä ja vuodehoidon vähentämistä. Työpaikkakäyntien yhteydessä projektipäällikkö pyysi työntekijöitä täyttämään kyselylomakkeen (Liite 5), jolla pyrittiin kartoittamaan työntekijöiden kokemusta olemassa olevasta tilanteesta. Kysymysten pohjana käytettiin muun muassa Alzheimer-keskusliiton ohjeita dementoituneen potilaan oikeuksista sekä Suomen dementiahoitoyhdistyksen laatimaa luetteloa hyvän dementiahoitajan ominaisuuksista. Yhteenveto kyselylomakkeiden vastauksista esiteltiin järjestetyssä työseminaarissa tarkastelemalla tuloksia kunnittain. Suurimmassa osassa kysymyksiä annetut vastaukset painottuivat valintoihin, joiden mukaan asiat olivat kohtalaisesti, hyvin tai erittäin hyvin. Joitain kysymyskohtaisia poikkeuksia myös ilmeni. Suurimmat hajonnat (erittäin huonosti - erittäin hyvin) vastauksissa ilmenivät kysyttäessä kokemusta annettujen palveluiden riittävyydestä ja kohdentuvuudesta, palautteen mittaamisesta potilailta ja omaisilta, dementoituneen potilaan oikeuksien toteutumisesta. Sama ilmiö tuli esille myös sarjassa kysymyksiä, joiden avulla pyrittiin tuomaan esille työntekijöiden kokemusta prosessien sujuvuudesta ja taloudellisuudesta. Osana kartoitusta yhdyshenkilöt laativat lisäksi ryhmissä ns. SWOT-analyysin muistija dementiatyön tämän hetken tilanteesta. Kyseessä oli nelitahoinen tarkastelu, jossa kirjattiin mainintoja työn heikkouksista, vahvuuksista, uhista ja mahdollisuuksista. Yhteisessä tapaamisessa yhdyshenkilöt laativat listan asioista, jotka he kokivat tärkeimmiksi heikkouksiksi, vahvuuksiksi, uhiksi sekä mahdollisuuksiksi (Liite 6). Syksyn 2006 yhdyshenkilöistä muodostettujen ryhmien tapaamisissa päätettiin alueista, joita kehitettäisiin hankkeen aikana. Työpaikkakäyntien (42 kpl) aikana käytyjen keskusteluiden pohjalta projektipäällikkö laati alustavan yhteenvedon kehitettävistä asioista, jotka liittyivät ajankäyttöön, lääkäripalveluiden saatavuuteen, tiloihin ja toimintamuotoihin, henkilökuntaan, yhteistyöhön sekä muihin asioihin (mm. hanketyöhön osallistuminen). Muisti- ja dementiatyötä toivoivat vastaavasti lisää koulutusta, yhteistyötä ja vertaistukea, henkilökuntaongelmiin, tiloihin ja toimintatapoihin (sekaosastoista luopuminen) liittyviä ratkaisuita. 12

13 Yhdyshenkilöiden muodostamissa ryhmissä keskusteltiin konkreettisista asioista ja kehittämis-alueista, joihin toivottiin ratkaisuita Kymenlaakson alueella. Osa asioista oli sellaisia, että ne saatettiin tiedoksi ohjausryhmälle, osa tulisi toteutumaan opiskelijoiden opinnäytetöinä ja osa työyhteisöiden omana kehittämistyönä sekä yhdessä hankkeen aikana. Ohjausryhmälle tiedoksi välitetyt kehittämistoiveet koskivat muun muassa henkilöstöresursseja, esimiesten toimintaa, työaikajärjestelyitä, jonotilannetta, potilaiden sekaosastoja sekä henkilöstön tyky-toimintaa. Kymenlaakson muisti- ja dementiatyön kehittämisalueet syksyllä perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen - työpaikkakoulutusta muistihäiriöistä ja dementiasta (mm. lääkehoito, käytösongelmat, muistitestit) - nimikkeiden yhtenäistäminen (mm. dementianeuvoja, muistineuvoja, muistihoitaja) - palkkaus (pohjakoulutuksen ja erityisosaamisen huomioon ottaminen) - potilaan alkukartoitukset ja nimikkeet yhtenäisiksi alueella - potilaiden ja omaisten tyytyväisyyden mittaaminen - dementoituneen potilaan oikeuksien mukainen toiminta - työhön perehdyttäminen: oikea-aikaisuus, erityisosaamisen tarve - työnkuvan selkeyttäminen - ratkaisuiden etsiminen koettuun liialliseen kiireeseen työssä - tiedon kulun ongelmat - saattohoidon mahdollistaminen - pariskuntien yhteisen hoidon kehittäminen - asukkaiden fyysisen ja psyykkisen kuntoutuksen ja kuntoa ylläpitävä toiminta - oma/ vastuuhoitajamallin kehittäminen Johtopäätöksenä työpaikkakäyntien keskusteluista projektipäällikkö ehdotti ohjausryhmälle, että alueella on tehtävä suunnitelma muistihäiriö- ja dementiakoulutuksen järjestämiseksi, lääkäriasioiden selvittämistä sekä omien osastojen perustamista muistihäiriöisille ja dementoituneille. 13

14 Yhdyshenkilöiden tapaamisissa laadittiin luettelo työpaikkojen kokemista kehittämisajatuksista (Liite 7). Lisäksi toimijat ehdottivat seuraavia asioita kehittämisen keinoiksi: - alueelle on luotava yhteinen tietokirjasto muisti- ja dementiatyötä tekeville - työntekijät vapaaehtoisesti vierailulle pariksi päiväksi toisiin alueen yksiköihin - alueelle yhteiset nettisivut, johon voisi laittaa vinkkejä hoidosta, käytetyistä virikkeistä jne. - potilaille yhteiset kesäjuhlat lähialueen muiden yksiköiden kanssa - henkilökunnalle yhteisiä viriketilaisuuksia ja vertaistukea - ulkoiluun apua kiertävästä, reippaasta siviilipalvelusmiehestä Nykytilan kartoituksen tuloksia käsiteltiin useaan otteeseen sekä yhdyshenkilöiden muodostamissa ryhmissä sekä hankkeen ohjausryhmän kokouksissa. Tuloksia tarkasteltiin yhdessä laajemman joukon kanssa yhteisissä työseminaareissa sekä Seminaarien yhteydessä tarjottiin lisäksi koulutusta muistisairauksien tunnistamisesta ja hoidosta (geriatri Katri Laitinen, Kotkan kaupunki). Sen lisäksi verkoston jäsenet esittelivät hyviä käytäntöjä kotikäynneistä ja vastaanottotoiminnasta (Tarja Pursiainen Haminan kaupunki ja Jaana Paappanen Kotkan kaupunki), voimaa vanhuuteen hankkeesta (Vesa Suuronen Kotkan Seudun muistihäiriö- ja dementiayhdistys ry), omaisten ryhmätoiminnasta (Erja Mäkeläinen Kotkan kaupunki), kuntoutumista tukevasta hoitotyöstä ja sosiaalisista virikkeistä (Teija Toikka ja Kati Tuomi Haminan sairaskoti) sekä tilaratkaisuista käytöshäiriöiden hoidossa (Nestorikoti 2:n henkilökunta Kotkan kaupunki). Yhdyshenkilöt jatkoivat itseohjautuvasti kokemusten ja tiedon vaihtamista ryhmien kokouksissa syksystä 2007 eteenpäin projektipäällikön jäätyä sairaslomalle. Vuoden 2008 alusta lähtien yhdyshenkilöt kokoontuivat vielä arvioimaan hanketta sekä keskustelemaan verkostotyön jatkamisen mahdollisuuksista ja haasteista hankkeen päättymisen jälkeen. Kotihoidon ryhmää lukuun ottamatta yhdyshenkilöt ilmaisivat halunsa jatkaa omaehtoisia ryhmätapaamisia vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. 14

15 5. ARVIOINTI: TOIMIJOIDEN ANTAMA PALAUTE Hankkeen arviointi muodostui yhdyshenkilöiden sekä työyhteisöjen antamasta palautteesta. Oheisessa luettelossa on kirjattuna verkostossa toimineiden henkilöiden mainintoja arvioinnin kohteena olleisiin kysymyksiin. Sen lisäksi arviointiaineistona on tutkijan tekemiä kirjauksia arviointikeskusteluista yhdyshenkilötapaamisten sekä ohjaus- ja sidosryhmän kanssa käydyistä keskusteluista verkostoitumisen tulevaisuudesta. Hankkeen arvioinnin päätulokset jakautuvat seuraaviin pääluokkiin: Hankkeen hyöty työyhteisöille, Hankkeen aikana koetut ongelmat, Hankkeen aikana luodut konkreettiset ratkaisut, Hankkeen aikana saavutetut tavoitteet, Kehittämisen jatkamisen tarpeet, Ehdotuksia verkoston toimivuuden arvioimiseksi. Hankkeen hyöty työyhteisöille 1. Muisti- ja dementiatyötä tekevien toimijoiden verkostoituminen Lähentänyt muistisairaiden parissa työskenteleviä työntekijöitä alueella Samalla alalla toimivat asiantuntijat ja työyksiköt ovat tulleet tutuksi Tuttuun asiantuntijaan on helpompi ottaa yhteyttä (kysyä, välittää tietoa, konsultointi) Kokonaiskuvan muodostuminen: Tunnistetaan ketkä ovat osana palveluketjua Tiedetään kenelle tieto kuuluu (tiedon välittäminen esim. koulutuksista) 2. Tiedon jakaminen Uutta tietoa (dementialääkkeet, tutkimukset, ongelmapotilaiden lääkehoito Tietoa työntekijöiden/työpaikkojen erilaisista toimintamuodoista Tietoa paikallisista ja valtakunnallisista suosituksista ja ohjeista Tiedon välittäminen omaishoitajille ja yhdistyksen jäsenille Oman hankkeen tavoitteiden edistäminen ja tiedon välittäminen Tietoa ikäihmisten neuvolan toiminnasta ja dementtineuvolan työstä Tietoa Muisti- ja dementiayhdistysten toimintamuodoista, hankkeista ja ryhmistä Ideoita (viriketoiminta, hoitokäytännöt, tilaratkaisut, kirjaaminen, kuntoutus) 3. Toisilta oppiminen Asiantuntijaluennoista eniten hyötyä arkeen Kaikki halukkaat saivat osallistua hankkeen koulutuksiin ja seminaareihin Potilaiden elämänkertatietojen kerääminen ja käyttö Lääkkeettömiä vaihtoehtoja potilaiden käytöshäiriöiden hoitoon Palautteen keräämismallit (omaisilta, potilailta) Laatujärjestelmät, palvelun laatu 4. Erilaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuyrityksiin tutustuminen 15

16 5. Vertaistuki Tieto ongelmien samankaltaisuudesta eri työpaikoilla Työpaikkavierailuista vaihtelua, vertaistukea ja ideoita omaan työhön Vahvistusta oman työn tekemiseen: teen oikeita asioita Työpaikkakäynneillä näkökulma omien potilaiden hoidettavuuteen 6. Kehittämisen tarpeiden ja ratkaisuehdotusten esille nostaminen Potilaiden hoidosta, työolosuhteista (mm. työilmapiiri), työympäristöstä (mm. tilat) Tehtävät (kysely, muistelu, swot) toivat hyvää tietoa kehittämistarpeista ja voimavaroista 7. Ammatillinen profiloituminen Yhdyshenkilötapaamisten sisällöt antoisia, tarjosivat vertaistukea ja vinkkejä käytännöistä Ryhmien tapaamiset edistivät tietojen vaihtamista Keskustelut muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa antoisia Dementiatyön näkökulmat laajenivat Dementoituneen ihmisen hoitopolku selkiintyi kokonaisuudessaan Omien työtapojen syvempi tarkastelu Pienryhmän ammatillinen anti suuri (ensivaihe, kunnallisen ja yksityisen sektorin hoiva ja laitoshoito) mm. muistineuvojat Yhteinen agenda, henki: Ratkaisuiden etsiminen, työn tärkeys Hankkeen aikana koetut ongelmat 1. Projektin toteutus Projektin aikana kerrattiin samoja asioita (erit. nykytilan kartoitus) Kehittämistyön eteneminen hidasta Konkreettinen kehittäminen jäi vähäiseksi Aikataulut eivät aina pitäneet Työseminaareissa yhteiset keskustelut/kyselyt eivät sujuneet Kaikki tehtävät eivät auenneet Monimuotoisuus ( olisiko pitänyt rajata ) Odotukset ehkä liian korkealla: Kaikki ongelmat ratkaistaan (palkkaus, nimikkeet yms) Tutustumiskäynnit työpaikoille liian laajalla alueella Yhdyshenkilöiden ryhmät liian isoja Olisi voitu ottaa ryhmittäin konkreettisia pieniä asioita ratkaistavaksi 2. Yhdyshenkilövetoisuus Verkostoituminen oli yhdyshenkilötapaamisten varassa Yhdyshenkilöllä ei ollut sairasloman- tai vuosiloman sijaista Kolmivuorotyöstä ja kiireestä johtuen yhdyshenkilötapaamisiin ei aina päästy 3. Hanketyön siirtäminen työpaikoille Aika ei riittänyt pohdintaan, vertailuun, kehittämiseen, tehtävien tekoon Työpaikoilla muita päällekkäisiä projekteja Dementiahoito ei ensisijaiseksi koettu kehittämisalue Tieto ja kokemukset eivät saavuttaneet muuta työyhteisöä riittävästi 16

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Arja-Tuulikki Wilén Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Loppuraportti 2006 No:29 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIPÄIVYSTYS Kehittämishankkeen

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Avustustoiminnan raportteja 6 Martti Sirpa - Rostila Ilmari - Suikkanen Asko Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Päivä- ja työtoiminnan hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Mikko Airto & Susanna Helavirta & Jorma Kurkinen & Katriina Loponen & Mervi Uusimäki PREVENTTERI Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot