MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN"

Transkriptio

1 MONIALAINEN LIIKKUVA TUKI HAJAUTETTUUN ASUMISEEN Havaintoja pilottityöskentelystä

2 Mikä työmuodolle ominaista? Uudenlaisten palvelujen suunnittelua, monialaisen yhteistyön koordinointia, tehtävien uudelleenorganisointia sekä resurssien kohdentamista -> johtamisen haaste Palveluprosessien ja yhteisten palvelutapahtumien kehittämistä -> mallintamisen haaste Muutos: liikkuvuus, jalkautuminen, tiimit ja työparit, koti työympäristönä -> ammatti-identiteetin ja ammatillisen kasvun haaste

3 Taustaselvitys Tuen tarjoaa useimmiten sosiaaliohjaaja. Osalla työparina stt, lähihoitaja, nuorisoohjaaja, isännöitsijä Työparit/tiimit rakentuvat paikallisten tarpeiden pohjalta. (F)ACT tiimiä ei kenelläkään toimijalla. Kokemusasiantuntijoita lähinnä ryhmätoiminnoissa. Suurimmat haasteet: pula jatkoasumisen mahdollistavista asunnoista sitoutumattomuus, hoitamattomat mt- ja päihdeongelmat, erityisosaamisen tarve resurssien rajallisuus, tuen määräaikaisuus, lyhyet palvelusopimukset palveluvalikon tarkoituksenmukaisuus - sektorirajat Työturvallisuus

4 Tavoite Kuvata ja jalostaa liikkuvan tuen malleja Palveluprosessi Yhteistyöprosessi palveluverkoston kanssa Havaita kehittämistarpeita ja etsiä niihin ratkaisuja Testata monialaisen liikkuvaan tukitiimiin (F)ACT perustuvaa toimintamallia (vaatii erillisrahoituksen) Lisätä arviointiosaamista Analysoida, levittää ja juurruttaa lupaavia toimintamalleja Luoda edellytykset kehittämistyön jatkamiselle

5 Ohjaavat periaatteet Asumisen normaalius Asiakaslähtöisyys ja joustavuus Learning by developing, kehittäminen osana arjen työtä Monialainen työskentely ja uudistuva ammatillisuus

6 Työskentelyn osa-alueet 1. Mallintamistyö Prosessikuvaukset 12 kpl (palvelu- ja/tai yhteistyöprosessit) 2. Arviointityöskentely Itsearvioinnin tuki Lupaavien käytäntöjen vertaisarviointimalli Kevyt malli kustannusvaikuttavuuden arviointiin 3. Pilottityöskentelymallin kuvaus ja arviointi (Ajatustalo) 4. Erityiskysymykset

7 Paikalliset pilotit Helsingin kaupunki, asumisen tuki Jyväskylän kaupunki, Sosiaalinen isännöinti Kuopion kaupunki, NATTE-hanke Oulun kaupunki, ohjaajapalvelut Porin kaupunki, psykososiaaliset palvelut Lahden kaupunki, psykososiaaliset palvelut EJY/Voimanpesä-hanke Espoon Diakoniasäätiö HDL Krits Osna (Nuorten ystävät) Rauman katulähetys Silta-valmennus, Etuovesta-hanke VVA NAL Palvelut Oy

8 Havaintoja mallintamisesta Mallintamistyön eritahtisuus Eri tarkkuustason kuvauksia palveluprosessin kuvaukset laajemmat kuvaukset koko toiminnasta Huomio siihen kenelle ja mitä varten kuvaukset tehdään Asiakas, työntekijä, johto, tilaaja, rahoittaja, joku muu? Visualisointi mallintamisen haasteena Sanottaminen ominaista, kuvaan ja kaavioon tiivistäminen haastaa Odotukset valmiista malleista/sapluunoista Mallintaminen on prosessi, vaatii panostusta (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy)

9 Esimerkki Oulusta

10 Esimerkki HDL MUUTTO l avainten luovutus, 3 kappaletta, sopimus yhden vara-avaimen säilytyksestä ja käyttötavasta (kirjallisena yhteistyösopimukseen) l kalusteiden vastaanotto asuntoon l sopimus keskinäisestä yhteydenpidosta, joka kirjataan yhteistyösopimukseen l taloyhtiön järjestyssäännöt sekä riittävän siisti koti -keskustelu l pyykkitupa ja sen käyttö l saunavuorot ja niiden varauskäytäntö l häkkikomeron sijainti (oman lukon hankinta) l jätteiden kierrätys

11 PORI, uusi työmalli Palvelukuvaus, kenelle ja miksi! Mielenterveys- ja päihdeongelmaisille, koska näistä ongelmista kärsivät useimmiten ovat itsenäisesti heikoimmin pärjääviä, ja helposti ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarpeessa, joista on todella vaikea palata normaaliarkeen, koska laitostuminen käy nopeasti.! Porissa ei ole tehty erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunnattua jalkautuvaa työtä, tarve on suuri, mahdollistaa vapaamman toiminnan, ei ole yksikköön rajattua, poikkeaa kuitenkin kotihoidon työstä selkeästi (ei hoitotyötä). Toipumisorientaatio Recovery: Kuntoutuksen uusi suunta = Toipuminen Henkilö pystyy elämään omasta mielestään tyydyttävää, toiveikasta ja osallistuvaa elämää sairauden tuomien rajoitteiden kanssakin / sairaudesta riippumatta Henkilö tuntee voivansa hallita ja vaikuttaa elämäänsä Henkilön toipuminen sairaudesta saatujen kokemusten tavoin on ainutlaatuinen ja vahvasti henkilökohtainen prosessi --> ei ole olemassa oikeaa tai väärää toipumistapaa Kyse ei parantumisesta: perinteinen lääketieteellinen malli määrittelee hyvän hoitotuloksen oireiden loppumisen ja sairaalahoidon tarpeen loppumisen avulla --> tässä nämä ovat epäolennaisia Pääpaino ei ole patologisessa ja tautikeskeisessä ajattelussa, vaan yksilöllisen kasvun mahdollisuudessa --> kuntoutujalla on oltava merkittävä rooli tervehtymisessään ja hoitojärjestelmän on tunnustettava, että jokainen kuntoutuja on erilainen ja hänen tarpeensakin ovat erilaisia (vrt. perinteinenyksi koko sopii kaikille -ajattelu) --> elämän orientaatio,voimavarakeskeinen ajattelu

12 Odotukset arviointimallille Täydentää Paavon arviointikonaisuutta ja valmistaa tuleviin tarpeisiin Huomioi työmuodon erityispiirteet Vastaa osallistujien tarpeita (käytännön itsearvioinnin välineitä, toisilta oppimista, jatkuvan kehittämisen ajatus) Motivoi arvioinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen Väline analysoida lupaavia toimintamalleja, antaa kehittämispalautetta ja levittää toimivia käytäntöjä

13 Mitä arvioidaan? Asiakkaiden kokemuksia palvelukokonaisuuden vaikutuksista Asumisen onnistumista seurataan Paavon seurantakyselyllä Monialaisen työskentelyn tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta Monialaisen tiimin rakenne ja yhteistyön toimivuus Yhteistyöverkoston rakenne ja yhteistyön toimivuus Liikkuvan tuen (kotiin saatava tuki) kehittämistarpeita ja vahvuuksia Liikkuvan tuen työprosessin toimivuus Toimintamallien elinkelpoisuutta ja levitettävyyttä Keskeiset elementit, levitettävyyttä tukevat ja estävät tekijät

14 Vaihe 1. itsearvioinnin tuki Itsearviointi on kehittämistyön perusta Itsearvioinnin välineitä Yhteisiä lomakkeita ja työvälineitä Yhteismitallisuutta Yhdessä seurattavat indikaattorit Voidaan täydentää paikallisen tarpeen mukaan Koulutusta itsearvioinnin toteuttamiseen

15 Vaihe 2. vertaisarviointimalli Tarjoaa ulkopuolisen näkökulman, tukee vertaisoppimista Työntekijät, asiakasvertaiset Toimintamallien elinkelpoisuus ja levitettävyys Keskeiset elementit Yleis- ja erityispiirteet, kohderyhmät, verkostot, kustannukset Levitettävyyttä tukevat tekijät: Korkeat vaikutukset, kysyntä, siirrettävät ominaisuudet Levitettävyyttä jarruttavat tekijät: Monimutkaisuus, matalat vaikutukset, levittämisen esteet Kehittämisehdotukset (mukaillen Boost Brothers)

16 Vertaisarviointimallin prosessi 1. Lähtökohtana palvelun kuvaus ja itsearviointi 2. Arviointitiimin kokoaminen 3. Itsearviointiin ja taustamateriaaliin tutustuminen 4. Kysely menestystekijöiden tarkentamiseksi 5. Vertaisvierailu, osallistuva havainnointi ja haastattelut 6. Havaintojen kokoaminen ja analysointi 7. Palautekeskustelu tms. yhteinen käsittely 8. Raporttiin keskeiset havainnot ja suositukset 9. Mahdollisesta levittämisestä sopiminen (mukaillen NAL)

17 Kustannusvaikutusten arviointi Haastava, erillisrahoitus tarpeen laajemman kokonaisuuden toteuttamiseen Kevyt malli kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja kustannussäästöjen osoittamiseen esim. hyödyntäen aikaisempia tutkimuksia ja osallisten arvioita Esittämistapa esim. vaihtoehtolaskelmat

18 Tiistaina Pilottityön toteutusta ja tuotettuja mallinnuksia esittelevä seminaari Pk-seudulla.

19 Paavon seuranta- ja arviointikokonaisuus Tunnusluvut Työn tulokset, vaikutukset Asunnottomuus ilmiönä Lupaavat käytännöt Ohjelman loppuarviointi Hanke ja kapunkikohtainen itsearviointi Miksi arvioidaan/ seurataan? tehdyn työn näkyväksi tekeminen yhteisen ymmärryksen kasvattaminen päätöksentekoon vaikuttaminen tulosten näkyväksi tekeminen yhteisen ymmärryksen kasvattaminen tilivelvollisuus yhteisen ymmärryksen lisääminen kehittämistietoa päätöksentekoon vaikuttaminen uusien mallien kehittäminen ja levittäminen kansainvälinen, ulkopuolinen näkökulma jatkotyön suuntaaminen päätöksentekoon vaikuttaminen Mitä arvioidaan/ seurataan? asuntomäärät/yksiköt asiakasmäärät henkilöt(työnt, vertaist) asunnottomien määrä asumisen jatkumisen onnistumista Asiakaskokemuksia kustannus vaikutuksia palvelujen muutostarvetta palvelurakenteen muutos mallien toimivuutta ja kehittämispotentiaalia Levittämisedellytyksiä Ohjelmakausien kokonaisuus Päähuomio palvelurakenteessa tapahtuneen muutoksen näkyväksi tekemisessä ja arvioinnissa häätöhakem. ja häädöt Miten arvioidaan/ seurataan? Aikataulu kaupunkikohtainen seuranta (lomakkeet) valtakunnalliset tilastot tietojen keruu Kooti vuosittain helmikuussa 2012 alkaen asiakaskohtaiset seurantalomakkeet valtakunnalliset tilastot tiedot asumisen/tuen alussa ja lopussa Koonti vuosittain 2012 alkaen takautuvasti erilliset tutkimukset kehittämis- ja arviointiryhmän pikaanalyysit Kansainvälinen Peer rewiev (kotimainen jäsenellä täydennettynä) jatkuvaa 2014 alkean valmistelu 2013 erityistä Paavo 1 täydent. Asiakaskoht. mittarit sovittaessa suunnitelma 2013 toteutus 2014 raportti ulos 2015 alussa

20 Pilotin itsearviointimalli, ryhmän palaute Toimintamalli Asiakaslähtöisyys Työntekijäkompetenssi Yhdenvertaisuus Asiakaspalautteet Tilaajapalautteet Suunnitelmallisuus Kuka määrittää tuloksen/vaikutuksen Epäonnistuneet tilanteet Mittareiden erilaisuus Asiakkaan kokema hyöty Vertaisarviointi (eri asiantuntijuudet) Häätöjen ehkäisy Monialaisuus, palvelukokonaisuus

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TEPA-PROJEKTIN TAUSTA JA TARPEET... 2 2.1. VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset Taina Hussi Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset:

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalinen raportointi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2003:10 Sosiaalinen raportointi menetelmä asiakastyössä syntyneen tiedon prosessointiin Taina Hussi 2 ESIPUHE 3 ALKUSANAT 4 1. TAUSTA 5 1.1 Sosiaalisen

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot