RAPORTTI 16UWA Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013. Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi"

Transkriptio

1 RAPORTTI 16UWA Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi

2 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 1 Sisältö ALKUSANAT... 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT JOHDANTO Työn tavoite Taustaa Työn toteutus ARVONMÄÄRITYKSEN TARVE Lainsäädännöllinen tausta Käyttöomaisuuden hallinnan haasteet Vesihuoltolaitosten talous Vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyt ARVONMÄÄRITYSMENETELMÄT Taustaa Kirjanpitoarvo Nykykäyttöarvo Yleistä Laskentaperiaatteet Käytön reunaehdot ja riskit Tuottoarvo VERKOSTORAKENTAMISEN KUSTANNUKSET Taustaa Nimikkeistö ja kustannushallinta Vesihuoltoverkoston rakentamiskustannusten jaottelu Vesihuollon maatyöt Yleistä Maaperän laatu Ilmasto- ja vesiolosuhteet Asutus ja rakentamisen tiiviys Kaivantoturvallisuus Vesihuollon putkityöt Putken koko Erot putkimateriaaleissa Työn järjestely Kilpailutukset ja suhdanteet Yhteys muuhun rakentamiseen... 23

4 5 TUTKIMUSMENETELMÄ Yleistä Pilotointi Kyselytutkimus Muuttuja-aineistojen käyttö TULOKSET RAKENTAMISKUSTANNUSTEN VAIHTELUSTA Tutkimuksen aineisto Rakentamiskäytännöt kunnissa Verkostorakentamisen kustannukset Kaivantohinnan vaihteluun vaikuttavat tekijät Yleiset tekijät Yhdyskuntarakenteen vaikutus Maaperän vaikutus Ilmaston ja vuodenajan vaikutus Putkikoon ja materiaalin vaikutus Muut kaivantohintaan vaikuttavat tekijät Muuttuja-aineistot Fore-laskenta ja yksikköhinnat Paikkatieto- ja tilastoaineistot LASKENTAMALLIN KEHITYS Mallin luonti Virhelähteet JOHTOPÄÄTÖKSET Arvonmääritysten käyttö Selvitystyön tulokset Mallin kehitystyö ja suositukset LÄHDEKIRJALLISUUS Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Pilotointivaiheen kyselylomake Yleisen kyselyvaiheen kyselylomake Infraluokituksen mukaiset rakennusosat vesihuoltorakentamiselle Putkiluokkien yksikköhintataulukko Laskentamallin kehitysskenaarioiden laskenta Verkostotiedon dokumentointimallit

5 ALKUSANAT Tässä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston, Maa- ja metsätalousministeriön sekä Kuntaliiton rahoittamassa kehityshankkeessa kartoitettiin vesihuoltoinfran rakentamiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joiden avulla vesihuoltoverkostojen jälleenhankinta-arvo voitaisiin määrittää yksiselitteisesti. Tutkimus suoritettiin vuoden ajanjaksolla, jolloin tutkimukseen osallistui aktiivisesti työn ohjausryhmä, vesihuoltolaitosten edustajia sekä Pöyry Finland Oy:n henkilökuntaa. Ohjausryhmään kuuluivat: o Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys o Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys o Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö o Kirsi Rontu, Kuntaliitto o Henna Luukkonen, Kuntaliitto o Irina Nordman, Turun vesilaitos o Juha Kotiranta, Kurikan Vesihuolto Oy o Jukka Sahlakari, Tuusulan kunnan vesihuoltolaitos o Juha Hiltula, Kemin Vesi Oy o Jouni Salosensaari, Vaasan Vesi Pöyry Finland Oy:ltä työn tekemiseen osallistuivat aktiivisesti Reijo Kuivamäki, Karin Lepola ja Reija Kolehmainen. Lisäksi useiden vesihuoltolaitosten henkilökunta osallistui tiedon keräämiseen ja toimittamiseen konsultille tutkimusta varten. Raportti perustuu diplomityöhön, joka laadittiin työn yhteydessä Tampereen teknillisessä yliopistossa. 3

6 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 4 Digiroad Tietojärjestelmä, jossa on koottuna Suomen tie- ja katuinfran tarkat sijainnit sekä tärkeimmät omaisuustiedot. Järjestelmän tietoja ylläpitävät Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja kunnat. Fore Rapal Oy:n palvelukokonaisuus infrahankkeiden kustannushallintaan. Sisältää osatuotteita erilaisiin kustannushallinnan vaiheisiin. Ikuisuusarvo Arvo, joka saadaan, kun pääomitetaan ikuisuuteen laskettu yhden vuoden nettotuotto laskentahetkeen. MAKU Maarakennuskustannusindeksi, joka kuvaa maarakennusalan yrittäjälle koituvien kustannusten muutoksia. p-arvo Ilmoittaa tilastollisen päättelyn virheellisen päätelmän todennäköisyyden. Lasketaan tutkimusjoukon korrelaation ja otoslukumäärän avulla. RKI Rakennuskustannusindeksi, joka kuvaa rakentamisen kustannusten suhteellista muutosta. Rola Fore-palvelukokonaisuuden osatuote, joka on kehitetty rakennusosalaskelmia varten suunnitteluratkaisujen vertailemiseksi. Sisältää laskentamenetelmän ja ajantasaisen rakennusosahinnaston. ROTI WACC Rakennetun omaisuuden tilaa ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, jossa arvioijina ovat alan johtavat asiantuntijat. Järjestelmän pohjana on kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma ja saatavissa olevat tiedot omaisuudesta. Arvioinnin tuloksista julkaistaan raportti määrävälein. Pääoman painotettu keskikustannus, joka kuvaa liiketoiminnan rahoituksen hintaa (Weighted Average Cost of Capital). YKR Ympäristöhallinnon kehittämä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, joka kuvaa yhdyskuntarakennetta paikkatietona 250m*250m ruutukoossa. Yhdyskuntarakennetta on arvioitu kokonaisuutena, jossa on huomioitu asuntojen, työpaikkojen ja viheralueiden sijainti sekä niiden väliset liikenneyhteydet.

7 1 JOHDANTO Työn tavoite 1.2 Taustaa Tämän työn tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa. Nykyistä yhtenäisempi vesihuolto-omaisuuden arvonmääritys parantaisi taloutta koskevaa viestintää ja selkiyttäisi esimerkiksi vesihuoltolaitosten yhdistymisprosesseja. Työssä kehitettyjen laskentamallien avulla vesihuoltoverkoston jälleenhankinta-arvoa voidaan arvioida muutaman perusmuuttujan avulla. Työssä pyrittiin määrittämään uudisrakentamisen yksikköhinnat vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudelle, jotta vesihuoltolaitoksen jälleenhankinta-arvo ja nykykäyttöarvo voitaisiin selvittää yhtenäisin periaattein. Jälleenhankinta-arvojen määritys on rajattu tässä työssä koskemaan vain verkosto-omaisuutta, sillä verkostojen osuus koko vesihuoltolaitoksen pääomasta on tavallisesti %. Nykykäyttöarvon määrittämiseen tarvittavaa teknistä käyttöikää vesihuoltoverkostoille on määritelty useissa tutkimuksissa eikä sitä tutkita erikseen tässä työssä. Yleinen arvio vesihuoltoverkoston käyttöiästä on vuotta. Putkiin kohdistuu niin sisä- kuin ulkopuolisia rasitteita, jotka vaikuttavat putken käyttöikään. Putken käyttöikään vaikuttavat huomattavasti myös putken asennuksen ja käyttöönoton toimenpiteiden laatu sekä asennettavan tuotteen laatu ja verkoston suunnittelu. 1 Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunta vastaa vesihuollon kehittämisestä alueellaan ja käytännössä myös usein vesihuollon järjestämisestä. Suomessa on noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista 400 on kuntien omistuksessa. Kuntien vesihuoltolaitokset palvelevat valtaosaa vesihuoltoon liittyneistä asukkaista ja tuottavat vesihuollon palveluista noin 90 %. Pienet yksityisesti omistetut vesihuoltolaitokset ovat usein vesiosuuskuntia. Niissä lähialueen asukkaat ovat liittyneet yhteen saadakseen parempaa talousvettä ja johtaakseen jätevedet asianmukaiseen käsittelyyn. 2 Vesihuoltolaitos on toiminta-alueellaan luonnollisessa monopoliasemassa. Vesihuolto on pääomavaltainen toimiala, jossa vesihuoltoverkostot aiheuttavat yli puolet vesihuoltolaitosten kustannuksista ja niihin on sitoutunut suurin osa vesihuoltolaitosten pääomasta. Vesihuoltotoiminnasta saatavien maksujen tulee pitkällä aikavälillä kattaa vesihuollon käyttökustannukset ja investoinnit. Vesihuoltolaitosten tilinpäätöstietojen perusteella suurin osa Suomen vesihuoltolaitoksista saa katettua toiminnan kulut asiakkailta perittävillä maksuilla. Laitosten tilanne vaihtelee kuitenkin hyvin paljon, ja pieniä vesihuoltolaitoksia joudutaan usein subventoimaan kunnan verorahoilla. Inflaatio huomioiden vain noin Suomen suurimmista vesihuoltolaitoksista ovat jokseenkin houkuttelevia sijoituskohteita. 3,4 Tilinpäätöstiedoilla ei kuitenkaan yleensä voida arvioida luotettavasti pitkän aikavälin investointitarpeita. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitokset saavat tuottaa omistajilleen enintään kohtuullista tuottoa. Kohtuullisen tuoton määrää ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti. Täten omistajilleen voittoa tuottavien vesihuoltolaitosten tuottoa ei pystytä yksiselitteisesti valvomaan tilinpäätöstietojen perusteella. Lisäksi on monia tapoja saada vesihuoltolaitos tuottamaan enemmän voittoa omistajalleen. On esitetty, että jotkin kunnat saavat jopa ylisuuria tuottoja vesihuoltotoiminnasta. 5 Vesihuoltoala on monien muutosten keskellä. Kuntien heikon taloustilanteen, kiristyneiden odotusten, ikääntyvän infrastruktuurin sekä kokeneiden työntekijöiden

8 eläköitymisen vuoksi vesihuollon järjestämistä on useassa kunnassa alettu tarkastella uudelleen. Ylikunnallinen tai alueellinen vesihuoltolaitosten yhteistyö ja sen kehittäminen on yleistynyt. Yhteistyö on muutamassa tapauksessa johtanut ylikunnallisten vesihuolto-organisaation perustamiseen. Vesihuoltolaitosten yhdistyessä yhteiseen organisaatioon kuntien omistusosuudet perustettavassa organisaatiossa täytyy määritellä. Vesihuoltolaitoksen arvonmääritystä voidaan käyttää niin vesihuoltolaitosten yhdistymisprosessien läpiviemisessä kuin talouden läpinäkyvyyden ja maksujen määrittelyn pohjana sekä omaisuuden hallinnan välineenä. Omaisuudenhallinta (asset management) on koettu vesihuoltolaitoksilla yhä tärkeämmäksi verkostojen saneerausvelan ollessa suuri. Omaisuudenhallinnan hyvä taso kuntien tiukkenevassa taloustilanteessa on avainasemassa vesihuollon toimivuuden varmistamiseksi. Omaisuuden arvonmääritys osana omaisuudenhallintaa edistää saneerausinvestointien toteutusta, kohdistamista ja oikea-aikaisuutta. Vesihuoltolaitosten arvonmäärityksille onkin ollut yhä enemmän tarvetta. Tehdyissä arvonmäärityksissä on käytetty useita erilaisia menetelmiä. Vesihuoltolaitosten käypä arvo voidaan määrittää muun muassa kirjanpitoarvolla, teknisen nykykäyttöarvon menetelmällä sekä tuottoarvomenetelmällä. Suurin haaste voi kuitenkin olla arvonmääritysmenetelmän ja sen reunaehtojen valinta. Vesihuoltolaitosten arvot täytyisi määrittää tasapuolisesti jokaiselle vesihuoltolaitokselle laitoksen koosta ja sijainnista riippumatta. Vesihuoltolaitosten arvonmääritykseen ei ole olemassa yhteneviä periaatteita ja arvonmääritykset tehdään talouden reunaehtojen mukaisesti. Arvonmääritysten yksiselitteisyyden haaste on tunnistettu muun muassa erilaisten laitosten liittyessä yhteen. Usein osapuolten poliittinen tahto ohjaa menetelmien käyttöä, sillä toimintojen yhdistämiset ovat poliittisia päätöksiä. Muilla infrarakentamisen sektoreilla arvonmäärityksiä on käytetty muun muassa omaisuudenhallinnan, viestinnän ja valvonnan tarpeisiin. Muun muassa sähköliiketoiminnassa on määritelty arvonmäärityksille yhteiset periaatteet maksujen valvontaa varten. Sähköverkko on sähköverkkotoiminnan harjoittajan suurin käyttöomaisuuden osa. Koska sähköverkon kirjanpitoarvo ei aiemmista verotussyistä johtuen kuvaa aina sähköverkon todellista arvoa, sähköverkon pääoma-arvona käytetään sen nykykäyttöarvoa. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköyhtiöiden tuloutusten kohtuullisuutta pääoman keskimääräisen kustannuksen (WACC) avulla. Jälleenhankinta-arvon yksikköhinnat määräytyvät tehtyjen selvitysten pohjalta. Yksikköhintoja käytetään kaikissa sähköverkkoyhtiöissä, ellei ole erikseen perusteltua syytä käyttää erikseen määrättäviä yksikköhintoja. 6 Jotta vesihuollon arvonmääritysprosessien ymmärrystä ja vesihuoltolaitosten talouden läpinäkyvyyttä voitaisiin lisätä sekä arvonmääritysten väärinkäytösten riskiä vähentää, tulisi vesihuoltolaitoksille olla yhdenmukaiset periaatteet niiden arvon määrittämiseksi. Tarve yhtenäisille työkaluille ja toimintamalleille vesihuolto-omaisuuden arvottamiseksi on tunnistettu useissa vesihuollon kehityshankkeissa. Vesihuoltolaitosten arvonmääritys on tärkeä omaisuudenhallinnan väline, jonka tulisi olla kaikkien vesihuoltolaitosten saatavilla, jotta saavutetaan omaisuudenhallinnan hyvä tila koko Suomen laajuisesti. Arvonmääritysperiaatteiden yhtenäistämisellä varaudutaan myös omistusjärjestelyjen aiheuttamiin muutoksiin sekä mahdollistetaan tulevaisuudessa tarpeen ilmetessä myös vesihuoltolaitosten talouden valvonta. 6

9 1.3 Työn toteutus Jälleenhankinta-arvon yksikköhintojen määrittämiseksi työhön osallistui 5 pilottilaitosta ja lisäksi 49 vesihuoltolaitokselle lähetettiin kyselylomake. Pelkkään kyselylomakkeeseen vastasi 13 vesihuoltolaitosta. Pilottilaitoksien valinnassa huomiota kiinnitettiin aikaisemmin tiedettyihin rakentamiskustannusten eroavaisuuksiin, vesihuoltolaitosten kokoon sekä maantieteelliseen sijaintiin. Pilottilaitoksiksi pyrittiin saamaan erilaisia laitoksia, jotta ne edustaisivat mahdollisimman kattavasti koko Suomen vesihuoltolaitoksia. Hankkeen pilottilaitokset valikoituivat lopulta osallistumishalukkuuden mukaan ja pilottilaitoksina toimivat Kemin Vesi Oy, Kurikka Vesihuolto Oy, Turun vesilaitos, Tuusulan kunnan vesihuoltolaitos ja Vaasan Vesi. Pilottilaitosten edustajien kanssa kehitettiin tutkimusmenetelmää ja kyselylomaketta kahdessa kokouksessa sekä tutkittiin tuloksia kahdessa kokouksessa. Pohjatietoina mallin luonnissa käytettiin muun muassa vesihuoltoinfran tuotetoimittajien hinnastoja sekä tietoja muista rakentamisen materiaalikustannuksista. Työn yhteydessä tehtiin tilasto- ja paikkatietoanalyysejä, joilla selvitettiin erilaisten olosuhdeaineistojen soveltuvuutta rakennuskustannusten kohdekohtaisen vaihtelun selittämiseksi. 7

10 2 ARVONMÄÄRITYKSEN TARVE Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolaissa (119/2001) on säädetty muun muassa vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä, kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon, vesihuollon hoitamisesta, maksuista, kustannuksista ja sopimuksista sekä vesihuollon hallinnosta ja mahdollisista toiminnan virheistä. Vesihuollon yleinen kehittäminen kunnassa on vesihuoltolain mukaan aina kunnan vastuulla. Kunta on velvoitettu laatimaan vesihuollon kehittämissuunnitelman, joka kattaa kunnan alueen. Lisäksi suunnitelma tulee pitää ajan tasalla. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Kuitenkin vesihuoltolaki velvoittaa kunnan ryhtymään toimenpiteisiin, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Toimenpiteillä tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen perustamista, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamista tai muun tarpeellisen vesihuoltopalvelun saatavuuden turvaamista. Vesihuoltolain nojalla vesihuoltolaitosten taloutta ja perittäviä maksuja säädellään lähinnä lain neljännessä luvussa, jossa määritellään maksujen määräytymisperusteet. Perittävistä maksuista on säädetty laissa siten, että niiden tulee kattaa pitkällä aikavälillä vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Lisäksi maksuihin voi sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Kohtuullisen tuoton laskentaperiaatteita ei kuitenkaan ole määritelty. Lisäksi vesihuollon maksuista on määrätty, että niiden tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Vesihuoltolaki on työn kirjoitushetkellä uudistumassa. Vesihuoltolain tarkistamista ja uudistusta on valmisteltu vuodesta 2008 lähtien, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän selvittämään tarvittavia säädösmuutoksia. Selvitystyön tuloksena valmistui työryhmän loppuraportti vuonna Vesihuoltolainsäädännössä todettiin kehittämistarpeita, ja luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön muuttamiseksi saatettiin lausuttavaksi Uuden vesihuoltolain on arvioitu tulevan voimaan vuoden 2014 aikana. Muutosehdotukset vesihuoltolakiin koskevat muun muassa hulevesien hallintaa, vesihuoltolaitoksen ylläpitoa, riskienhallintaa, talouden ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä kilpailuneutraliteettia. Vesihuoltoalan ongelmaksi on tunnistettu se, etteivät maksut aina ole sillä tasolla, että vesihuoltolaitokset pystyisivät varautumaan tuleviin investointeihin. Toisaalta vesihuoltolaitoksilla on paljon vaihtelevia käytäntöjä ja osittain investointivarojen puute voi johtua myös tuloutusten suuruudesta suhteessa saataviin maksuihin ja tarvittavaan investointimäärään. Uudella vesihuoltolainsäädännöllä pyritään lisäämään vesihuoltolaitosten talouden läpinäkyvyyttä. Investointivajeeseen vaikuttaa kuitenkin lainsäädännöllisen sääntelyn lisäksi myös vesihuoltolaitoksen johtaminen, taloudenpito ja hallinto, joten tiukkaa maksujen valvontaa ei uuteen vesihuoltolakiin ole ehdotettu. Kuntien taloudellinen tilanne voi vaikuttaa vesihuollon investointeihin vesihuoltolaitoksen hallintomuodosta riippuen. Etenkin liikelaitosmuotoisten vesihuoltolaitosten investointeihin kuntien taloudellisella tilanteella on suuri vaikutus, sillä kunnat sääntelevät myös vesihuoltolaitosten lainanottoa tiukassa taloustilanteessa. Vesihuollon talouden läpinäkyvyyttä on ehdotettu lakiesitysluonnoksessa parannettavaksi niin kirjanpitokäytäntöjen tarkennuksilla, toimintakertomusvaatimuksella kuin myös uuden tietojärjestelmän luomisella. Luonnos

11 lakiehdotuksesta korostaa vesihuoltolaitosten toimintaa liiketoimintana, jossa on tärkeää tuntea pääoman arvo, jotta omaisuutta pystytään hallitsemaan mahdollisimman tehokkaasti Käyttöomaisuuden hallinnan haasteet Omaisuuden hallinnan (asset management) merkitys on pääomavaltaisella vesihuoltoalalla erittäin suuri ja se kasvaa vesihuoltolaitosten verkostojen ikääntyessä. Suomessa vesihuollon käyttöomaisuuden kokonaisarvoksi on arvioitu vähintään 10 miljardia euroa, josta suurin osa on sitoutunut vesihuollon verkostoihin. Suomen vesihuoltolaitosten verkostoista suurin osa on rakennettu luvuilla. Verkostot tulevat siis pian vaatimaan mittavaa, johdonmukaista ja jatkuvaa saneeraamista. Vesihuoltolaitoskohtaiset erot saneeraustarpeen kasvussa ovat kuitenkin suuria. Joissakin kunnissa saneeraustarpeet ovat olleet kasvussa jo usean kymmenen vuoden ajan ja saneerauksia tehdään jo kerran saneeratuille putkille. Toisilla laitoksilla taas saneerauksia ei ole juuri tehty aiemmin. Vesihuoltoalan omaisuuden hallinnan kehittämistä, haasteita ja ratkaisuja on selvitetty useissa tutkimushankkeissa. Omaisuuden hallinnassa on keskeistä tietää verkostojen jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvo sekä pitoaika, sillä verkostot muodostavat suurimman osan vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuudesta. Jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvon avulla voidaan arvioida tarvittavien korvausinvestointien määrä ja pitoaikojen avulla voidaan ajoittaa investoinnit oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Rakennetun omaisuuden tila 2011 raportissa 8 on kuvattu vesihuolto-omaisuuden kuntoa ja nykytilaa sekä arvioitu tarvittavia toimenpiteitä. Asiantuntijoiden arvioista tehdyssä raportissa vesihuolto-omaisuuden tila on saanut arvosanan 7 asteikolla 4-10 ja kunnon kehitys on arvioitu negatiiviseksi. Suomen laajuisesti vesihuoltoverkostojen saneerausinvestoinnit tulisikin raportin mukaan 2- tai 3-kertaistaa, jotta vesihuollon toimintavarmuus säilyisi nykyisellä tasolla. Riittävällä omaisuuden hallinnalla investoinnit pystytään kohdistamaan oikein ja investointeihin on tarpeeksi varoja käytettävissä. Saneerausten oikealla kohdistamisella ja oikea-aikaisuudella voidaan päästä kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Jos omaisuuden hallinta ei ole tehokasta eikä saneerauksia toteuteta oikea-aikaisesti, voi vesihuoltolaitokselle koitua yhä suurempia kustannuksia. Käyttöomaisuuden kunnon huonontuessa sen korjauskustannukset nousevat huomattavasti. 2.3 Vesihuoltolaitosten talous Suomen vesihuoltolaitokset ovat hyvin erikokoisia ja myös niiden taloudellinen tilanne ja edellytykset vaihtelevat. Monia laitoksia subventoidaan eli niiden toiminta ei ole kannattavaa nykyisin perittävillä maksuilla. Vesihuolto on pääomavaltainen ala, jossa suurin omaisuus on maan alla olevassa vesihuoltoverkostossa. Oikean maksutason määrittely on ongelmallista ilman verkostojen teknisten pitoaikojen, jälleenhankintaarvojen ja nykyarvojen määrittelyä. Maksujen tulisi kattaa käyttömenot sekä pitkällä aikavälillä tarvittavat investoinnit ja niihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltomaksujen määräytyminen ei kaikilla laitoksilla toteuta vesihuoltolain periaatetta investointeihin varautumisesta. Läpinäkyvämmän taloudenpidon saavuttamiseksi vesihuoltolaitosten tulisi tietää toiminnan kustannukset, omaisuutensa arvo sekä saneeraustarpeet. Nykyiset maksujen ja tuloutusten määräytymisperusteet eivät aina ole selviä ja läpinäkyviä eikä niitä useinkaan voida vertailla

12 vesihuoltolaitosten välillä. Yhtenäisillä periaatteilla määritetyt omaisuusarvot antaisivat vertailuun ja viestintään tarvittavat taloudelliset tunnusluvut, jotta maksujen kohtuullisuutta pystyttäisiin arvioimaan Vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyt Vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyjä tehdään eri tilanteissa. Näitä tilanteita ovat muun muassa: - Kunnan vesihuollon taseyksiköiden ja liikelaitosten yhtiöitys - Alueellisten ja seudullisten vesihuolto-organisaatioiden perustaminen - Monialayhtiöiden perustaminen - Kuntaliitokset Kunnan vesihuoltoyksiköitä on yhtiöitetty muun muassa selkeämmän hallinnon aikaansaamiseksi sekä kunnan toimintojen tehostamiseksi. Lisäksi vesihuoltolaitosten yhdistymiset suurempaan laitoskokoon ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Riittävän suurilla vesihuoltolaitoksilla on pieniä laitoksia paremmat edellytykset tuottaa hyviä vesihuoltopalveluita toimintavarmasti. Osittain vesihuolto-organisaatioiden yhdistymiseen vaikuttaa myös kehitys, joka on ohjannut kuntia yhdistämään toimintojaan isommiksi kunniksi sekä kuntien yhteisiksi organisaatioiksi. Vesihuoltolaitosten arvonmääritykset ovat lisääntyneet ylikunnallisten yhteistyöhankkeiden lisääntyessä. Yhtenä vesihuoltolaitosten välisen yhteistyön kehittämisen ongelmana on kuitenkin nähty infrastruktuurin arvonmääritys. Usein yhteistyötä suunnittelevat vesihuoltolaitokset ovat keskenään erilaisia sekä koon että taloudellisen tilanteen osalta. Päätösvallan, omistusosuuksien ja tuloutusten oikeudenmukainen jako on haastavaa. Omaisuuden arvon ja siitä maksettavan hinnan määrittämiseksi on yleisesti käytetty niin nykykäyttöarvo- kuin tuottoarvomenetelmää. Arvostusperiaatteiden määrittely on useassa tapauksessa ollut vaikeaa ja se on hidastanut tai estänyt laitosten yhdistymistä. Yhtenäiset, yleisesti hyväksytyt omaisuuden arvostusperiaatteet helpottavat päätöksentekoa laitosten yhdistämisestä. Lisäksi periaatteet selkeyttävät yhdistymisprosesseja sekä niiden viestintää. Vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyjä on tehty myös liittämällä vesihuoltolaitos monialayhtiöön, mikä on saanut kritiikkiä. Yhdistymisien tarkoitusperiä on arvosteltu. Monialayhtiön muodostamisessa, taksojen läpinäkyvyyden turvaamisessa, tarvittavien investointien tason suunnittelussa ja mahdollisissa tulevissa yritysjärjestelyissä tarvitaan selvät periaatteet omaisuuden arvostukselle. Toistaiseksi vesihuoltolaitoksia ei ole myyty yksityiselle sektorille lukuun ottamatta myyntejä kuntien omille energiayhtiöille. Jos tilanne muuttuu, on vesihuollon taloudellinen sääntely toteutettava myös Suomessa. Jos vesihuollon talouden regulaatio toteutettaisiin, perustuisi se muiden Suomessa toteutettujen mallien mukaan todennäköisesti arvonmäärityksiin.

13 3 ARVONMÄÄRITYSMENETELMÄT Taustaa 3.2 Kirjanpitoarvo Monen muun toimialan omaisuuden arvostuksessa käytetään käypänä arvona omaisuuden markkina-arvoa, mutta se ei ole mahdollista vesihuoltolaitoksille, sillä niillä ei ole tunnistettuja markkinoita. Muita yleisesti tunnettuja vaihtoehtoja omaisuuden käyvän arvon määritykseen ovat vesihuoltolaitoksen kirjanpitoarvo, tekninen nykykäyttöarvo, tuottoarvo, vertailu ulkomaisten pörssissä olevien vesihuoltolaitosten arvoon sekä näiden yhdistelmien käyttö. 9 Vesihuoltolaitosten kirjanpitoarvot saadaan suoraan laitoksen taseesta vastaavaa-puolen aineellisen omaisuuden arvona. Kirjanpitoarvo ei kuitenkaan huomioi vesihuoltoomaisuuden erityispiirteitä. Vesihuolto-omaisuudelle onkin kehitetty muita laskentamenetelmiä kuvaamaan paremmin omaisuuden käypää arvoa. Vesihuolto-omaisuuden arvostus voidaan tehdä vesihuoltolaitoksen talouden ja omaisuuden näkökulmista. Teknisen omaisuuden arvonmääritys tehdään usein nykykäyttöarvolaskennalla. Omaisuuden arvostukseen nykykäyttöarvon avulla tarvitaan riittävästi tietoja omaisuuden iästä, laadusta ja määrästä. Pääoman tekninen nykyarvo ei kuvaa vesihuoltolaitoksen liiketoiminta-arvoa tai kannattavuutta, joten tuottolähtöinen arvo otetaan usein huomioon teknisen nykykäyttöarvon lisäksi. Jos arvonmääritys tehdään tuottolähtöisestä näkökulmasta, toteutuneiden kirjanpidon tietojen lisäksi tarvitaan ennusteita talouden kehityksestä. Vesihuoltolaitoksilla käytetty tuottoarvon määritys hyödyntää kassavirtalaskelmaa, ennusteita sekä pääoman painotettua keskikustannusta (WACC) vesihuoltolaitoksen käyvän arvon määrittämiseksi. 10 Taloudellisen omaisuuden lisäksi vesihuoltolaitoksilla on aineetonta pääomaa, jonka arvoa on hyvin vaikea määrittää. Tällaisia aineettomia pääomia ovat muun muassa vesihuoltolaitoksen ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, työilmapiiri ja toimintatavat, yhteistyösopimukset eri tahojen kanssa sekä vesihuoltolaitoksen maine ja asiakastyytyväisyys. Vesihuoltolaitosten aineellisen pääoman kirjanpitoarvo saadaan suoraan vesihuoltolaitoksen taseesta. Kirjanpitoarvo on vesihuoltolaitoksen tekemien investointien hankinta-hinta, josta on tehty suunnitelman mukaiset poistot määrittämällä omaisuudelle poistoaika. Poistoaika voidaan määritellä eri tavoin eri laitoksilla. Verkosto-omaisuuden poistoaika taseesta ei yleensä vastaa vesihuoltoverkosto todellista pitoaikaa, sillä laskennallinen poistoaika on määritelty kirjanpitokäytäntöjä ja varovaisuusperiaatetta noudattaen. Verkoston teknistaloudellinen pitoaika voi olla kymmeniä vuosia pidempi kuin kirjanpidon poistoaika, jolloin toiminnassa olevilla verkosto-osilla ei ole taseessa arvoa jäljellä. Kirjanpitoarvoon ei myöskään sisälly avustuksilla tehtyjä investointeja eikä inflaation vaikutusta omaisuuden käypää arvoa määriteltäessä oteta huomioon. Mikäli vesihuoltolaitos ei ole merkittäviltä osiltaan aivan uusi sen kirjanpitoarvo on yleensä selvästi pienempi kuin vesihuoltolaitoksen verkosto- ja laitosomaisuuden käypä arvo. Lisäksi jotkin omaisuustiedot ovat saattaneet kadota kirjanpitokäytäntöjen seurauksena taseesta. Kirjanpitoarvot eivät usein myöskään ole vertailtavissa vesihuoltolaitosten välillä eroavien kirjanpitokäytäntöjen vuoksi. Kustannusten kirjaamiskäytännöissä on myös eroja vesihuoltolaitosten välillä. Esimerkiksi

14 yhdyskuntatekniikan yhteisrakentamisessa kadun ja vesihuollon kustannusten jako perustuu kuntakohtaisesti sovittuihin periaatteisiin, jotka vaihtelevat keskenään. Näistä eroista johtuen vesihuoltolaitosten vertailu kirjanpitoarvon perusteella on hankalaa eikä niiden tuottavuutta voida vertailla. Kirjanpitoarvon avulla määritettävä poistopohja ei aina ole tarpeeksi suuri tarvittavien saneerausinvestointien toteuttamiseen Nykykäyttöarvo Yleistä Nykykäyttöarvon määrityksessä omaisuus arvostetaan ottamalla huomioon yksikköhinnat ja pitoajat, jolloin kirjanpitokäytännöt eivät vaikuta omaisuuden arvoon. Jotta tekninen nykykäyttöarvo voidaan määrittää vesihuoltolaitoksen omaisuudelle, täytyy tietää jokaisen vesihuoltolaitoksen omaisuuslajin jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvo kuvaa vesihuolto-omaisuuden rakentamiskustannuksia nykyisellä kustannustasolla ja nykyisin käytössä olevilla menetelmillä. Vesihuoltolaitoksen omaisuuden jälleenhankinta-arvon laskemiseksi tulee omaisuudelle määrittää yksikköhinnat, joita voidaan indeksoida nykyhetkeen. Kuvassa 3.1 on esitetty kirjanpito-, jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvon määräytyminen. Laskennallinen kuluminen Tehdystä investoinnista vähennetty Avustukset Poistot Kirjanpitoarvo Jälleenhankinta-arvo Omaisuuden rakentaminen nykytekniikalla ja nykyisellä hintatasolla Jälleenhankintaarvosta vähennetty käyttöiän mukaiset kulut Nykykäyttöarvo Kuva 3.1: Kirjanpito-, jälleenhankinta- ja teknisen nykykäyttöarvon määräytyminen. 8 Kirjanpitoarvon määrittyessä hankintojen mukaan, se on tavallisesti pienempi kuin nykykäyttöarvo. Joillakin laitoksilla nykykäyttöarvo on jo otettu kirjanpitoon, jolloin kirjanpito- ja nykykäyttöarvo ovat lähes samat nykykäyttöarvon laskentaoletuksista riippuen.

15 3.3.2 Laskentaperiaatteet Nykykäyttöarvon määritystä varten tarvitaan tiedot omaisuudesta ja laskentaperiaatteet tulee määritellä. Nykykäyttöarvon määrityksen vaiheet voidaan jakaa seuraavasti: 1. Omaisuusluettelointi 2. Omaisuuden jälleenhankinta-arvon määritys 3. Teknistaloudellisen käyttöiän määrittely 4. Laskennallisten poistojen vähentäminen jälleenhankinta-arvoista Omaisuusluettelointi tarkoittaa vesihuoltolaitoksen kaiken omaisuuden luettelointia siten, että kaikkien komponenttien määrät ja iät on listattu. Nämä omaisuustiedot voidaan saada muun muassa käyttöomaisuuden kirjanpidosta tai laitoksen verkkotietojärjestelmistä. Jälleenhankinta-arvo voidaan määrittää joko yksikköhintojen tai indeksoinnin tai molempien avulla. Omaisuuserille määritellään yksikköhinnat joko toteutuneiden hankkeiden tai kokemuspohjaisten kustannustietojen avulla, minkä jälkeen voidaan tarvittaessa indeksoida hinnat vielä nykyiseksi jälleenhankinta-arvoksi. Yksikköhinta voidaan myös suoraan arvioida nykyisille rakentamiskustannuksille. Kaikille omaisuuserille ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista määritellä yksikköhintoja, vaan niiden jälleenhankinta-arvo voidaan arvioida rakennuskustannusindeksin avulla suoraan investointikustannuksesta. Jälleenhankinta-arvon määrittelyn jälkeen nykykäyttöarvo voidaan määritellä omaisuuserille kaavan 3.1. mukaan. = ä (3.1) Verkoston nykykäyttöarvo vähenee lineaarisesti hankintahetkestä kohti teknistaloudellisen pitoajan loppua. Jäännösarvo oletetaan yleensä vesihuoltoverkostoille olevan nolla, jolloin vesihuoltoverkostojen arvo teknistaloudellisen pitoajan loputtua on nolla Käytön reunaehdot ja riskit Nykykäyttöarvolaskennalla ei saada tietoa vesihuoltoputkien kunnosta eikä saneeraustarpeen arviointiin välttämättä kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Nykykäyttöarvolaskennassa täytyy oikeilla pitoajoilla ottaa huomioon vuosikymmenten erilaiset rakentamiskäytännöt sekä putken tekniseen käyttöikään vaikuttavat sisä- ja ulkopuoliset seikat, joita ei huomioida jälleenhankinta-arvon laskennassa. Nykykäyttöarvo ei kerro vesihuoltolaitoksen tuottavuudesta tai taloudenpidosta eikä niitä voida nykykäyttöarvon avulla määrittää. Nykykäyttöarvon avulla tehtävässä arvonmäärityksessä keskeinen seikka on teknistaloudellisten pitoaikojen määrittely, mutta siihen ei ole olemassa yhtenäisiä periaatteita. Olettamalla pitoajat korkeiksi voidaan yleensä kasvattaa laitoksen arvoa helposti ja samalla luoda laitokselle raskas tase. Tämä taas saattaa aiheuttaa vesimaksujen nostopaineita samalla kun tuloutuksia voidaan kasvattaa.

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tavoite... 2 1.2 Tutkimusmenetelmä... 2 2

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot