TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SIPA:n suunnittelupäivät

2 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Mikäs se sellainen tiedonohjaussuunnitelma on? Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen Metlan tiedonohjaussuunnitelma Ryhmätyöt Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

3 MIKÄS SE SELLAINEN TIEDONOHJAUS- SUUNNITELMA ON?

4 MIKÄ? TOS on tiedonhallinnan menetelmä, organisaation tietojen käsittelyn, rekisteröinnin, säilyttämisen ja hävittämisen ohjeisto työntekijöille ja tietojärjestelmille tiedonohjaussuunnitelmasta käytetään myös nimitystä eams eli sähköinen (elektroninen) arkistonmuodostussuunnitelma TOS tai eams on arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) tai tiedonhallintasuunnitelman (THS) "seuraaja"

5 MIKÄ? arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen on ollut julkishallinnon organisaatioiden lakisääteinen tehtävä jo 30 vuotta myös voimassa oleva arkistolaki (831/1994) edellyttää viranomaisilta arkistonmuodostussuunnitelmaa: "Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa." laissa mainittujen minimivaatimusten lisäksi arkistonmuodostussuunnitelmissa on yleensä muutakin asiakirjojen ja tietojen säilytykseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyvää informaatiota

6 MIKÄ? Arkistonmuodostussuunnitelman perinteiset tehtävät ohjaa arkistonmuodostusta eli asiakirjojen (tietojen) rekisteröintiä, seulontaa ja arkistointia toteuttaa julkisuusperiaatetta ja tietosuojaa tukee poikkeuksellisiin oloihin valmistautumista toimii tietopalvelun apuvälineenä toimii toiminnan suunnittelun välineenä

7 MIKÄ? Arkistonmuodostussuunnitelman perinteiset tehtävät toimii seulontaesityksenä toimii uusien työntekijöiden perehdyttämisaineistona

8 MIKÄ? AMS vs. TOS (eams) arkistonmuodostussuunnitelman rakenne ja ohjaustiedot tarkoitettu lähtökohtaisesti paperimaailmaa ja ihmisiä varten; siinä ei ole huomioitu tietojärjestelmissä käsiteltävän tiedon hallintaa, sähköistä ympäristöä ja toimintamalleja AMS ei ole käytännössä kaikille yhtä näkyvä osa arjen toimintaa kuin TOS, sillä toimintojen ajantasaisesta kuvauksesta huolimatta sen ohjaus koskee ennen kaikkea lopullisen tiedon arkistointijärjestystä, säilyttämistä ja hävittämistä TOS ohjaa tiedon hallintaa ja käsittelyä jo aivan sen elinkaaren alusta, luonnosvaiheesta alkaen

9 MIKÄ? AMS vs. TOS (eams) TOS sisältää perinteisten AMS-tietojen sijasta/lisäksi tietojärjestelmissä tapahtuvaa tietojenkäsittelyä ja arkistointia ohjaavia tietoja TOS:n ohjaustietojen on oltava perusteellisempia, kattavampia ja tarkempia kuin AMS:ssa; ei tulkinnanvaraa käytännössä molempien muoto on kuitenkin taulukko

10 MIKÄ? AMS

11 MIKÄ? TOS

12 MIKÄ? Tiedonohjaussuunnitelman sisältö organisaation tehtävät ja osa (tai ala-) tehtävät (esim. henkilöstöhallinto/rekrytointi) tehtävien vaiheet (esim. vireillepano/-tulo, päätöksenteko) tehtävien eri vaiheissa kertyvät tiedot ja asiakirjat (esim. täyttölupaesitys, päätös) liitteineen tietojen ja asiakirjojen oletusarvoiset taustatiedot (henkilötietoluonne, julkisuusluokka, salassapitoaika, suojaustaso, käyttöoikeudet) tietojen ja asiakirjojen säilytysaika

13 MIKÄ? Tiedonohjaussuunnitelman sisältö tietojen ja asiakirjojen käsittely- ja säilytysjärjestelmät (esim. AHA, Kieku, koerekisteri) ja/tai -muoto ja paikka tietojen ja asiakirjojen rekisteröintitarve

14 MIKÄ? Tiedonohjaussuunnitelman sisältö arkistolaitoksen SÄHKE2-määräys (Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen, ) sisältää ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka ovat edellytyksenä eri tietojärjestelmiin sisältyvien asiakirjallisten tietojen pysyvälle säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa SÄHKE2:n ja sitä tukevan JHS176-suosituksen (2010) määrittelemä eams edistää eri tietojärjestelmien yhtenäisyyttä tietojen haussa, käytössä ja säilyttämisessä

15 MIKÄ? Tiedonohjausjärjestelmä (eams-järjestelmä) tiedonohjausuunnitelman metatiedot ja määritykset ohjaavat keskitetyn tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) välityksellä asiakirjallisen tiedon käsittelyä ja elinkaaren hallintaa sekä operatiivisissa tietojärjestelmissä että arkistojärjestelmissä TOJ tarjoaa kyselyrajapintoja asiakirjallista tietoa käsittelevien tietojärjestelmien käyttöön TOJ-ohjaus edellyttää operatiivisilta järjestelmiltä niihin toteutettua TOJ-toiminnallisuutta, jotta ne osaisivat hyödyntää TOS:n metatietoja kyselyrajapintojen kautta

16 MIKÄ? Tiedonohjausjärjestelmä (eams-järjestelmä) TOJ tulisi integroida kaikkiin tietojärjestelmiin, joissa tietoa käsitellään ja/tai säilytetään järjestelmiä voidaan liittää TOJ:n piiriin vaiheittain tähän mennessä TOJ-toiminnallisuuksia on toteutettu lähinnä vain asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmiin yhteisen TOJ:n lisäksi eri järjestelmillä voi olla myös sen ohjaama yhteinen arkisto

17 MIKÄ? Tietojärjestelmät ilman tiedonohjausjärjestelmää

18 MIKÄ? SÄHKE2-mukainen tavoitetila

19 MIKSI? Lainsäädäntö arkistolaki (831/1994) laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621) henkilötietolaki ( /523) laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa ( /13) hallintolaki ( /434) valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681)

20 MIKSI? Lainsäädäntö Hyvän tiedonhallintatavan määritys (VM, 2000) tavoitteet: tiedon käytettävyys ja saatavuus, eheys ja virheettömyys ja luottamuksellisuus hallintotoiminnan tulee olla lainmukaista, suunnitelmallista, huolellista ja avointa tärkein toteutumisen edellytys: tarkat ja ajantasaiset kuvaukset tehtävistä, niiden hoitamisessa kertyvistä tiedoista ja jälkimmäisten säilyttämisestä ja hävittämisestä

21 MIKSI? Lainsäädäntö Hyvän tiedonhallintatavan määritys (VM, 2000) toiminnan ohjeistaminen (AMS, tietojärjestelmien käyttöohjeet, tietoturvaohjeistus) keskeistä yhtenäisen menettelyn ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi

22 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) tietoturvallisuudella tarkoitetaan asetuksessa tietojen salassapitovelvollisuuden ja käyttörajoitusten noudattamiseksi sekä tietojen saatavuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamiseksi toteutettavia hallinnollisia, teknisiä ja muita toimenpiteitä ja järjestelyjä

23 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) tietoturvallisuuden suunnittelun tulee perustua hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti viranomaisen selvityksiin ja arvioihin sen hallussa olevista asiakirjoista sekä niihin talletettujen tietojen merkityksestä (TOS) valtionhallinnon organisaatioiden tulee täyttää asetuksessa määritelty tietoturvallisuuden perustaso kolmen vuoden kuluessa voimaantulosta (vuoteen 2013 mennessä)

24 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) toimintaan liittyvät tietoturvallisuusriskit kartoitetaan käytössä on riittävä asiantuntemus tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoturvallisuuden hoitamista koskevat tehtävät ja vastuu määritellään asiakirjojen käsittelyä koskevat tehtävät ja vastuut määritellään

25 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) tietojen saanti ja käytettävyys eri tilanteissa turvataan ja luodaan menettelytavat poikkeuksellisten tilanteiden selvittämiseksi asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen salassapito ja muu suoja varmistetaan antamalla pääsy asiakirjoihin vain niille, jotka tarvitsevat salassa pidettäviä tietoja tai henkilörekisteriin talletettuja henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi

26 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä asiakirjojen tietojenkäsittely- ja säilytystilat ovat riittävästi valvottuja ja suojattuja

27 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) henkilöstön ja muiden asiakirjojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä hoitavien luotettavuus varmistetaan tarvittaessa turvallisuusselvitysmenettelyn ja muiden lain perusteella käytettävissä olevien keinojen avulla henkilöstölle ja muille asiakirjojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä hoitaville annetaan ohjeet ja koulutusta asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta käsittelystä

28 MIKSI? Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa ( /681) annettujen ohjeiden noudattamista valvotaan ja niiden muutostarpeita arvioidaan säännöllisesti

29 MIKSI? TOS on kaikkien yhteinen etu... organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeät tiedot säilyvät ja ovat saatavilla tarkoituksenmukaisella tavalla, alkuperäisinä, eheinä, luottamuksellisina ja käyttökelpoisessa muodossa kulttuuriperinnöllisesti arvokkaat tiedot säilyvät myöhemmän tutkimuksen tarpeisiin

30 MIKSI? TOS on kaikkien yhteinen etu... mahdollistaa siirtymisen sähköisiin käsittelyprosesseihin (prosessien nopeutuminen ja tehostuminen) organisaation muutostilanteita ja tietojärjestelmämuutoksia on helpompi hallita mahdollisuus välttää tiedon siiloutumista ja suljettuja järjestelmiä mahdollistaa henkilöresurssien kohdentamisen päämäärätehtäviin helpottaa henkilöstön perehtymistä ja sopeutumista lisää toiminnan tuottavuutta edistää muidenkin konsulttijargonilla ilmaistujen korkealentoisten ja idealististen tavoitteiden toteutumista

31 MIKSI?... mutta TOS vastaa ihan arkipäiväisiinkin kysymyksiin... mihin järjestelmään tallennan nämä tiedot? pitääkö tämä paperi säilyttää? Miten ja missä? kenelle tähän tiedostoon pitäisi antaa käyttöoikeudet? onko tämä tieto julkinen vai salassa pidettävä? mikä on tiedon suojaustaso? pitääkö tämä asiakirja kirjata vai ei? kuinka pitkään tuottamiani tietoja säilytetään? mistä löydän tarvitsemani tiedot? miksi en pääse tietoihin käsiksi? miten pääsen tietoihin käsiksi?

32 MIKSI?... ja lisää tietojärjestelmien käyttäjäystävällisyyttä

33 MIKSI? Ilman tiedonohjaussuunnitelmaa henkilöstö kokee tiedonhallinnan sekavaksi ja vaikeaksi ja toimii omin neuvoin, kukin omalla tavallaan henkilöstö ei osaa/halua käyttää tiedonhallinnan työkaluja eli eri tietojärjestelmiä oikein tehdään paljon ylimääräistä työtä, kun sama tieto rekisteröidään tai tallennetaan eri tietojärjestelmiin tai sitä säilytetään (rinnakkain) eri muodoissa tuhlataan aikaa ja rahaa

34 MIKSI? Ilman tiedonohjaussuunnitelmaa tarvittava tieto ei ole löydettävissä helposti tai lainkaan tiedon väärä käsittely johtaa sen todistusvoimattomuuteen (eheys ja alkuperäisyys eivät ole todennettavissa) tiedon konteksti katoaa, minkä seurauksena se on arvotonta ja vailla todistusvoimaa organisaation tuottamia tärkeitä tietoja häviää kokonaan ja pysyvästi

35 MIKSI? Ilman tiedonohjaussuunnitelmaa salassa pidettäviä tietoja ja arkaluonteisia henkilötietoja leviää hallitsemattomasti ja asiattomien tahojen käsiin muut kuin tiedon tuottaneet asiantuntijat joutuvat tekemään jälkikäteen runsaasti ylimääräistä, aikaa vievää työtä tiedon ja sen synty-yhteyksien ymmärtämiseksi ja säilytysarvon määrittelemiseksi hävitettäviä, arvottomia aineistoja säilytetään turhaan, mistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia

36 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

37 MILLOIN? tiedonohjaussuunnitelman ylläpito on jatkuvaa työtä, sillä se on ajantasainen kuvaus organisaation tehtävistä, niissä kertyvistä tiedoista ja tietojärjestelmien käytöstä kun olemassa olevaa vanhaa AMS:aa kehitetään kun hankitaan uutta tietojärjestelmää tai vaihdetaan tietojärjestelmän versiota kun tiedonohjaus halutaan toteuttaa vaiheittain koskemaan kaikkia uusia käyttöönotettavia tietojärjestelmiä, joissa käsitellään asiakirjallista tietoa

38 MILLOIN? organisaation muutostilanteissa (tehtävien muuttuminen, tehtävien siirtyminen pois) kun organisaation prosesseja tehostetaan tai uudistetaan kun syntyy uusia tietoaineistoja kun tiedon hallintaa, käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säädökset muuttuvat

39 MILLOIN? elämme koko ajan muutoksessa, joten TOS ei ole lopullisesti koskaan valmis tiedonohjaussuunnitelman ylläpito on vastuutettava ja otettava osaksi organisaation jatkuvaa toimintaa muuten osa tiedoista jää pian suunnitelman ulkopuolelle ja tietojen hallinnasta tulee puutteellista

40 KUKA? tiedon hallinta kuuluu kaikille tiedonohjaussuunnitelman käyttäjät laativat sen itse asiakirjahallinto ei voi laatia tiedonohjaussuunnitelmaa kenenkään puolesta, mutta opastaa työssä ja kokoaa tulokset

41 MITEN? kokonaan uuden tiedonohjaussuunnitelman rakentami- nen voidaan toteuttaa projektina laatiminen on monille organisaatioille täysin uusi työprosessi lähtökohtien erilaisuuden vuoksi sama toteutusmalli ei välttämättä toimi kaikissa organisaatioissa

42 MITEN? Arkistolaitos jakaa tiedonohjausprojektin neljään vaiheeseen: 1. Esisuunnittelu (20%) 2. Suunnittelu ja laadinta (50%) 3. Käyttöönotto (25%) 4. Seuranta (5%)

43 MITEN? Esisuunnittelu varmistetaan organisaation (johdon) sitoutuminen, sillä muuten laadittava suunnitelma ei tule vastaamaan todellista tilannetta eikä kukaan voi hyödyntää sitä päätetään käyttötarkoituksesta; missä laajuudessa TOS:aa sovelletaan; mihin operatiivisiin järjestelmiin se integroidaan (realistiset tavoitteet!) selvitetään organisaation valmiudet laadintaan ja käyttöönottoon

44 MITEN? Esisuunnittelu tehtävän hoitamiseen keskittyneen projektipäällikön nimeäminen projektipäällikkö kartoittaa organisaation lähtötilanteen ja valmiudet ja muodostaa näiden tietojen pohjalta eri toimialojen asiantuntijoista koostuvan projektiryhmän varmistetaan ryhmän jäsenten osaaminen ja työajan riittävyys tehtävään

45 MITEN? Esisuunnittelu projektiryhmän tekemien kartoitusten perusteella projektisuunnitelmassa määritellään tulostavoitteet, tehtävät, toteutusvaiheet, osavastuut, tarkistuspisteet, aikataulu, resurssit ja budjetti TOS:n laatiminen ei ole ilmaista: kuluja aiheutuu henkilöstön työpanoksesta ja mahdollisesta koulutustarpeesta, mutta ne maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti pidemmällä aikavälillä

46 MITEN? Esisuunnittelu kustannuksia voidaan laskea realistisella aikataululla ja tarkalla suunnittelulla suunnitelmassa määritellään myös riskit, valvonta sekä viestinnän ja koulutuksen toteuttaminen projektipäällikkö raportoi etenemisestä joko perustettavalle ohjausryhmälle tai suoraan organisaation johdol- le

47 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen TOS:n tietosisältö voidaan tuottaa projektiryhmän määrittelemissä ja ohjauksessa toimivissa toimialakohtaisissa työryhmissä projektiryhmä työstää pohjat ja mallit tietojen keräämistä varten

48 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Tehtävien kartoitus lainsäädäntö, työjärjestykset, ohjeet, laatukäsikirjat, toimintastrategiat ja -kertomukset minkä tehtävän hoitamiseen omassa työssä kertyvät erilaiset tiedot liittyvät? päätehtävät, tehtävät, alatehtävät liian hienojakoista tehtäväluokitusta on hankala käyttää ja vaikea ajantasaistaa

49 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Tehtävien kartoitus valtionhallinnossa vakiintunut päätehtävien kaava Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto (sis. omaisuuden hallinta) Organisaation (lakisääteiset) substanssitehtävät hallinnon tehtävät ja alatehtävät ovat eri organisaatioissa hyvin yhteneväisiä

50 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Käsittelyvaihekuvausten laatiminen käsittelyvaiheet liitetään tehtävähierarkian alimmalle tasolle prosessin alun ja lopun tunnistaminen voi olla vaikeaa; missä vaiheessa kyse onkin jo toisesta tehtävästä? voidaan hyödyntää valmiita prosessikuvauksia kuvaukset laaditaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja yhteisillä menetelmillä

51 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Käsittelyvaihekuvausten laatiminen

52 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Käsittelyvaihekuvausten laatiminen prosessikuvauksia käytetään mm. muutosjohtamisen, työnjohdon, ohjauksen, päätöksenteon ja suunnittelun välineinä, uuden työntekijän perehdyttämisessä, tulosten mittaamisessa, tietoturvariskien kartoittamisessa, laadun arvioinnissa, ongelmatilanteiden selvittämisessä yleiset prosessikuvausohjeet (JHS 152) ja valmiit prosessikuvaukset eivät kuitenkaan sovellu suoraan käyttötarkoitukseen, sillä toiminnan vaiheet kuvataan niissä syntyvän tiedon näkökulmasta; tieto voi olla myös kuvauksen lähtökohtana

53 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Käsittelyvaihekuvausten laatiminen jokaisen työtehtävän osan tai vaiheen tarkoituksenmukaisuutta ja sujuvuutta voidaan tarkastella erikseen tietojärjestelmät voidaan määritellä toimimaan olemassa olevien, tehokkaiksi todettujen prosessien mukaisesti tehtävien työnkulkuja kannattaa samalla kehittää uusia toimintamahdollisuuksia vastaaviksi paperimaailman vs. sähköisen maailman käytännöt rinnakkaiset käytännöt teettävät vain ylimääräistä työtä

54 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Tietotyypit käsittelyvaihekuvauksien yhteydessä ilmenneet tiedot tyypitellään määritellään yhtenäiset asiakirjatyypit (myös liitteiden tyypit) samassa yhteydessä kirjataan myös tiedot asiakirjojen oletusarvoisesta kielestä ja suunnasta

55 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Julkisuus- ja turvallisuusluokat julkinen, salassa pidettävä vai turvallisuusluokiteltu? arvioidaan projektiryhmässä kaikkien eri tehtäviin ja käsittelyvaiheisiin liittyvien tietotyyppien osalta julkisuuslain tai erityislainsäädännön mukaan tiedonohjaussuunnitelmaan merkitään myös tietoturva-asetuksen mukainen suojaustaso (ST I-IV) sekä salassapidon oletusarvoinen peruste ja salassapitoaika

56 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Henkilötietoluonne oletusarvoiset vaihtoehdot eri tietotyypeille: Ei sisällä henkilötietoja Sisältää henkilötietoja Sisältää arkaluonteisia henkilötietoja

57 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Tietojärjestelmät ja rekisteröinti määritellään mihin tietojärjestelmään tietyssä vaiheessa syntyvä tieto tallennetaan arvioidaan rekisteröintitarve (kirjaamistarve) hallintodiaari vai erillisrekisteri; huomioidaan lainsäädännölliset ja toiminnalliset tarpeet lakisääteiset tietojärjestelmäkuvaukset ja henkilörekisteriselosteet

58 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Säilytysmuoto (AMS) organisaation omat linjaukset tietojärjestelmien ominaisuudet ja lainsäädäntö vaikuttaa säilytyksen hintaan ja tiedonhaun nopeuteen jos tiedot tulostetaan sähköisestä järjestelmästä pysyvää säilytystä varten, tulostus- ja säilytysjärjestys sekä tulostusajankohta on määriteltävä, samoin vastuu tulostuksesta paperit: aktiiviaikaisen säilyttämisen vastuuhenkilöt ja säilytyspaikat ja tieto fyysisestä sijainnista määriteltävä

59 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Säilytysaika ei voida vetää hatusta, vaan määrittelyssä huomioidaan mm. nykyinen säilytysaika, säilytystarve omassa toiminnassa, myöhempi tutkimusarvo, lainsäädäntö ei liian vaihtelevia säilytysaikoja samaan osatehtävään liittyvien asiakirjojen säilytysaikojen tulisi olla mahdollisimman yhtenäiset arvonmääritys on ennakkoseulontaa tietojen pysyvästä säilytyksestä (10-15%) päättää seulontaesityksen (TOS:n) pohjalta arkistolaitos

60 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Säilytysaika seulonnalla rajoitetaan tietomäärän kasvua, edistetään jäljelle jäävän aineiston käytettävyyttä ja saatavuutta ja varmistetaan kulttuurin ja tutkimuksen kannalta arvokkaan aineiston säilyminen seulonta vähentää kustannuksia (migraatiot, aineiston ylläpito) ja parantaa tietojärjestelmien käytettävyyttä

61 MITEN? Suunnittelu ja laatiminen Käyttöoikeudet kenellä (käyttäjäryhmät) on oletusarvoisesti käyttöoikeudet eri tehtäviin ja käsittelyvaiheisiin liittyviin ja eri tiloissa (esim. luonnos, valmis, arkistoitu) oleviin tietoihin edellyttää organisaation sisäisiä periaatteellisia linjaratkaisuja

62 MITEN? Käyttöönotto metatietojen tallentaminen tiedonohjausjärjestelmään on asiakirjahallinnon tehtävä ennen varsinaista käyttöönottoa suoritetaan testaukset tietojärjestelmän testiympäristössä voidaan ottaa hyväksymisen jälkeen käyttöön tehtäväluokka kerrallaan

63 MITEN? Käyttöönotto uusi TOS lähetetään seulontaesityksenä arkistolaitokselle, jos se ei ole aikaisemmin ottanut kantaa joihinkin tehtäviin liittyvien tietojen säilytysarvoon haetaan määräaikaista pysyvän sähköisen säilyttämisen lupaa niille tietojärjestelmille, joissa TOS ohjaa TOJ:n välityksellä tietojen ja niiden metatietojen muodostumista, käsittelyä ja säilyttämistä luvan saaminen edellyttää, että myös ihmiset toimivat tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti (auditointi) tehdään arkistolaitoksen seulontapäätöksen mukaiset korjaukset

64 MITEN? Seuranta raportointi käyttöönoton etenemisestä koko ajan ohjausryhmälle tai organisaation johdolle käyttöönoton jälkeen tiedonohjauksen toimivuutta seurataan ja kerätään palautetta käyttäjiltä pienempiä korjauksia voidaan tehdä lennosta projektin päätyttyä toimintaprosesseissa ja työmenetelmissä tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa ajoissa ja viipymättä tiedonohjaussuunnitelmaa ylläpitävälle asiakirjahallinnolle; ajantasaisuutta ei saavuteta ilman jatkuvaa vuorovaikutusta ylläpitovastuista ja käytännöistä on sovittava

65 METLAN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA

66 MISSÄ MENNÄÄN? Taustat Metlassa ei ole ajantasaista arkistonmuodostussuunnitelmaa - saati SÄHKE2-mukaista tiedonohjaussuunnitelmaa Metlan ensimmäinen, ilman eri tehtävien asiantuntijoiden myötävaikutusta laadittu arkistonmuodostussuunnitelma valmistui vuonna 1990, mutta sitä ei otettu koskaan käyttöön Metlan toinen, vuosina laadittu tiedonhallintasuunnitelma ei ole kattava eikä ajantasainen henkilöstön puutteellisen sitoutumisen vuoksi arkistolaitos antoi Metlalle seulontapäätöksen vuonna 2009 tiedonhallintasuunnitelman pohjalta

67 MISSÄ MENNÄÄN? Taustat vuonna 2009 Metlaan tullut AHA ja siihen integroitu tiedonohjausjärjestelmä edellyttävät Sähke-normin mukaista tiedonohjaussuunnitelmaa; paperimaailmaa varten laaditut AMS tai THS eivät riitä AHA-järjestelmän käyttöä varten jouduttiin rakentamaan ennätysvauhtia ja ilman asianmukaisesti toteutettua TOSprojektia väliaikainen tiedonohjaussuunnitelma, joka perustui vain osittain THS:aan ongelma: THS ja TOS erilaiset, kumpikaan ei vastaa todellisuutta ja ovat siten vieraita käyttäjille ja niitä on käytännössä vaikea hyödyntää

68 MISSÄ MENNÄÄN? TOS:n laatiminen olisi Metlassa ajankohtaista, koska nykyinen tilanne ei ole arkisto-, julkisuus- ja henkilötietolakien ja hyvän tiedonhallintatavan mukainen ajantasaisen tiedonohjaussuunnitelman käytännönkin tarve arjen töissä ja henkilöstön kiihtyvän eläköitymisen yhteydessä on suuri tietoturva-asetuksen mukaisen tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen edellyttää asianmukaisen TOS:n laatimista vuoteen 2013 mennessä; projekti kestää kokonaisuudessaan helposti tuohon asti

69 MISSÄ MENNÄÄN? TOS:n laatiminen olisi Metlassa ajankohtaista, koska tiedonhallinnan kokonaiskoordinaatiota on mahdotonta toteuttaa ilman suunnitelmaa Metlassa aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia päällekkäisestä ja rinnakkaisesta työstä, tietojen käsittelystä ja taannehtivasta seulonnasta organisaatioon hankitaan uusia tietojärjestelmiä (ensin TOS, sitten järjestelmät)

70 MISSÄ MENNÄÄN? TOS:n laatiminen olisi Metlassa ajankohtaista, koska AHA-järjestelmän perustuotteen versionvaihdon tai uuden asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmän myötä on laadittava uusi, Sähke2-normin mukainen tiedonohjaussuunnitelma (eams), joka voi järjestelmään kuuluvan erillisen tiedonohjausjärjestelmäkomponentin kautta ohjata rajapintojen kautta tietojen käsittelyä myös muissa järjestelmissä

71 MISSÄ MENNÄÄN? TOS:n laatiminen olisi Metlassa ajankohtaista, koska asian- ja dokumenttienhallintaratkaisuun sisältyy jatkossa myös erillinen sähköinen arkisto, joka on Sähke2-normin mukaisesti muidenkin järjestelmien käytössä sähköisen pysyväissäilyttämisen lupaa ei voida hakea ilman asianmukaista tiedonohjaussuunnitelmaa vuoden 2010 jälkeen laadittavat tiedonohjaussuunnitelmat tulee toteuttaa aina arkistolaitoksen SÄHKE2-määräyksen mukaisesti

72 MISSÄ MENNÄÄN? Kysymyksiä keskustelua varten olemmeko TOS:n laatimisen esisuunnitteluvaiheessa? minkälaiset valmiudet Metlalla on tiedonohjaussuunnitel- man toteuttamiseen lähitulevaisuudessa? onko johto sitoutunut toteuttamiseen? mihin tiedonohjaussuunnitelmaa Metlassa käytetään ja missä laajuudessa? miten suunnitelman toteutus organisoidaan? miten viestintä toteutetaan? mitkä ovat merkittävimmät riskit? mitä tehtäväluokitusta sovelletaan?

73 RYHMÄTYÖT

74 RYHMÄTYÖT Tiedonohjaussuunnitelman laatimisen riskit päätöksenteon hitaus aliresursointi vastuiden epäselvä määrittely aikatauluongelmat muut äkilliset ongelmat

75 RYHMÄTYÖT Metlan päätehtävät

76 RYHMÄTYÖT Tehtävät ja alatehtävät

77 RYHMÄTYÖT Valdan yleisen tehtäväluokituksen soveltuminen Metlan tarpeisiin

78 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Yhteenveto Tietosuojavaltuutetun toimiston ja. arkistolaitoksen yhteiskyselystä hyvän tiedonhallinnan

Yhteenveto Tietosuojavaltuutetun toimiston ja. arkistolaitoksen yhteiskyselystä hyvän tiedonhallinnan Yhteenveto Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen yhteiskyselystä hyvän tiedonhallinnan toteutumisesta viranomaisissa 28.1.2015 Arkistolaitos järjesti yhdessä Tietosuojavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Turvallisuuden lyhyt koulutuspaketti

Turvallisuuden lyhyt koulutuspaketti Turvallisuuden lyhyt koulutuspaketti VELMU-seminaari 7.12. 0 Julkisuuslaki Aluevalvontalaki Sisältö Tietoturvallisuusasetus Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) PE päätös: Merenmittaustietojen

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: luonnos 0.91 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3

Lisätiedot

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema Versio: 0.9 LUONNOS PALAUTEKIERROKSELLE / 7.10.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli

JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli Versio: 31.3.2014 Luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE Hyväksytty hallituksessa 2.3.2012 ja noudatetaan 1.1.2012 alkaen 1. Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Toimintaohjeella

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JUHTA 10.2.2015 Mikko Eräkaski, STM Tiedonohjaussuunnitelma Metatietomääritys, joka sisältää tietojärjestelmässä käsiteltävien asiakirjojen metatietoarvot

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit. Tomi Voutilainen

Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit. Tomi Voutilainen Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit Informaatio-oikeuden ja tietoteknologiaoikeuden professori, dosentti Tomi Voutilainen Muutosajurit Prosessien sähköistäminen ja rajoitettu

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.3.2012 Loppukuulustelu 16.3.2012 klo 9.00 10.30 Paikka: Kansallisarkisto, päätalon luentosali (Rauhankatu 17) Siltavuoren toimipisteen luentosali

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

Sähke 2, TOS, TOJ ja sertifiointi

Sähke 2, TOS, TOJ ja sertifiointi Sähke 2, TOS, TOJ ja sertifiointi Liikearkistoyhdistyksen seminaari 6.6.2012 Armi Helenius Kansallisarkisto Asiakirjahallinnan kehittämisen tavoitteena Yhteentoimivat, sähköiset prosessit Toimintatapojen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Versio: 0.99 Julkaistu: Voimassaoloaika: 31.12.2012 asti Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

INFORMAATIOHALLINNON AIKAKAUSI SÄHKÖINEN HALLINTO MENI JO! Ahti Saarenpää

INFORMAATIOHALLINNON AIKAKAUSI SÄHKÖINEN HALLINTO MENI JO! Ahti Saarenpää INFORMAATIOHALLINNON AIKAKAUSI SÄHKÖINEN HALLINTO MENI JO! Ahti Saarenpää LAURI LEHTIMAJA Jos oikeuskieli alkaa olla tuomareille vaikeata, niin voi vain ihmetellä, miten tavallinen kansa sen kokee. Vielä

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 0.95 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja

Lisätiedot

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Versio: 1.3 5.10.2012 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila 9.9.2015 Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistaminen, 19.3.2013-30.04.2015-19.3.2013 asetetun

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen Kuntien tietohallinnon järjestäminen 26.2.2015 Kuntien tietohallinnon oikeudellinen asemointi 2 Lähtökohta Tietohallintolaki 3 1 k: Tietohallinnolla

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje. Hyväksytty: Yhtymähallitus / 2016

Tiedonhallinnan toimintaohje. Hyväksytty: Yhtymähallitus / 2016 Tiedonhallinnan toimintaohje Hyväksytty: Yhtymähallitus / 2016 Sisällys 1 Yleistä 1 2 Asiakirjahallinto, asianhallinta, tiedonhallinta ja arkistotoimi 1 3 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI SONKAJÄRVEN KUNNASSA 1 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT 2.1 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran?

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? JUHTA 13.9.2016 JulkICT/ Yhteinen tiedon palvelumalli (YTI) -hanke Ymmärrämmekö asiakasta? Tarvitseeko tietoa hallita? Kunta Tietolupa Usean luukun nykytila Miksi

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Yhteinen sähköinen arkistointi

Yhteinen sähköinen arkistointi Yhteinen sähköinen arkistointi 17.5.2016 Jari Kallela ValtioExpo JulkICT Sisältö Taustaa Arkistoinnin palvelukokonaisuus Lainsäädäntö Mitä seuraavaksi? Sähköisten viranomaisjen arkistoinnin ja säilytyksen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia monipuolisesti

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje EURAJOEN KUNTA Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus xx.x.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Sähköinen pitkäaikaisarkistointi

Sähköinen pitkäaikaisarkistointi Sähköinen pitkäaikaisarkistointi 29.5.2006 Arkistolaki Asiakirjojen tulee palvella tiedon lähteinä elinkaarensa kaikissa vaiheissa. Asiakirjojen säilytystarpeen ja todistusvoimaisuuden asettamat vaatimukset

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

ProConsona toimeentuloturvarekisterin rekisteriseloste

ProConsona toimeentuloturvarekisterin rekisteriseloste Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rekisteriseloste ProConsona toimeentuloturvarekisterin rekisteriseloste Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta VTV Nyt! Valtiontalouden tarkastusvirasto 16.1.2017 Pasi Leppänen Määräraha ylittyi merkittävästi Palkkaa maksettu työsuhteen päätyttyä Koulunjohtaja kavalsi lahjoitusvaroja

Lisätiedot

Sähke2 Meta+etomalli. Ari Vainio

Sähke2 Meta+etomalli. Ari Vainio Sähke2 Meta+etomalli Ari Vainio 6.8.2012 Yhteenveto Tämä dokumen> kuvaa Sähke2 meta+etomallia ylätasolla. Dokumen+n tavoibeena on selventää keskustelua siitä, mitä Sähke2 vaa+i sitä käybäviltä järjestelmiltä.

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

SÄHKE-MÄÄRÄYKSEN MUKAISEEN SÄHKÖISEEN ASIAKIRJAHALLINTOON SIIRTYMINEN JULKISHALLINNON ORGANISAATIOISSA. Jouni Alanen

SÄHKE-MÄÄRÄYKSEN MUKAISEEN SÄHKÖISEEN ASIAKIRJAHALLINTOON SIIRTYMINEN JULKISHALLINNON ORGANISAATIOISSA. Jouni Alanen SÄHKE-MÄÄRÄYKSEN MUKAISEEN SÄHKÖISEEN ASIAKIRJAHALLINTOON SIIRTYMINEN JULKISHALLINNON ORGANISAATIOISSA Jouni Alanen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Rakennushankkeen suojaustason vaikutus hankkeeseen Case ST III Luottamuksellinen tasoisen hankkeen käynnistämis- ja suunnitteluvaihe. Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Liite: Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus

Liite: Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto 17.2.2000 VM 7/01/2000 Ministeriöille sekä niiden alaisille virastoille ja laitoksille Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999)

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kertausta lähtökohtiin liittyen

Kertausta lähtökohtiin liittyen Kokemuksia omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seurannasta ja päivittämisestä Sohvi-Tellu-seminaari 2016 Lahti tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki 1 Kertausta lähtökohtiin liittyen Laki (159/2007)

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS 16.11.2016 Laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta Kansallisarkistolaki korvaa

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Asiakirjahallinnon ja

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot