Demingin 14 kohdan ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Demingin 14 kohdan ohjelma"

Transkriptio

1 Demingin 14 kohdan ohjelma Demingin filosofia kehinyi vuosien varrella melko runsaasti. Uransa alkupuolella hiin julkisti 14 kohdan ohjelman laadun parantamiseksi. 1. Laadi visio ja sitottdu siihen. Lyhyen tiiht2iimen suunnitelmien varassa toimiminen ja nopean voiton strategiat rapauttavat yrityksen toiminnan. Tydntekijdistii rulee kiipijoitii, jotka asettavar oman henkilokohtaisen uransa yrifyksen menestyksen edelle ja pyrkiviit hyppiizimiizin nopeimmin kulkevaan kelkkaan. Kustannukset, jotka menetetystii osaamisesta ja tydntekijoiden sitoutumattomuudesta maksetaan, ovat suuria. Demingin mielestii yritystoimintaa ei tehdii pelkiistiiiin voiton woksi, vaan yritykset ovat sosiaalisia yksikoitii, joiden tehmvana on monipuolisesti palvella yrityksen asiakkaita ja tyontekijoita ja toteutraa niiiden ravoitteita. Yritysten on ansaittava tyontekijoidensri luottamus ottamalla vastuu rydntekij oiden kehityksestii j a tydpaikoista. Timiin ai kaansaamiseksi on yrityksellii oltava selkeii tulevaisuudenkuva, joka on julkistettava ja johon yritysjohdon on sitouduttava. Trimiin vision on oltava realistinen ja siitii on kiiytriva ihi esimerkiksi, kuinka yritys investoi innovatiivi suuteen, tutkimukseen j a koulutukseen. 2. Opi uudet filosofiar. Maailman muuttuessa vanhat johtamismenetelmzit eivtit toimi eniil nykyisessii liiketoimintaympiiristossii. Yritysten on kehitettavii laatutietoisuuttaan ja asennettaan. Yritykset eiviit selviydy pitkiiiin, jos niiden huonolaatuisetai kiiyttcion sopimattomat tuotteet tekeviit asiakkaatyyrymfludmiksi. Asiakasliihtoisyys ja jatkuvan parantamisen periaate ovat keskeisiii kiiyttdonotettavia toimintamalleja, samoin tydntekijoiden ja yritysjohdon keskiniiiset luottamukselliset suhteet. 3. Ymmctrrci tarkastusten merkiry^s. Rutiinitarkastuksien perusteella saadaan selville, onko kappale-eriissii spesifikaatiotiiytt2imiittomiii yksiloitii ja voidaanko ne poistaa prosessista. Tlllainen tarkastuskonsepti ei kuitenkaan lisiizi tuotteen arvoa. Itse asiassa t[miintyyppisesti jiirjestetyt

2 tarkastukset kannustavatuotantoa jiittiimiiiin laitteistonsa laaduntuottokyvyn vaille riittavda huomiota, koska susien valmistaminen ei ole kokonaisuuden kannalta ongelmallista, jiiaviithiin ne laadunvarmistukse ssa kuitenkin kiinni. Tydntekijoiden tulee itse ottaa vastuuta laadusta sen sijaan, efta he antaisivat tarkastajien huolehtia siita. Yritysjohdon tehtiiviinii on etsiii ja poistaa vaihtelun yleiset syyt. Tarkastusta tulisi kliyttziii informaation keriiy s ty 6 kaluna ei kii laadunvarmi stuk en viili neen d. 4. Irti puhtaasti kustannusperusteisista pcicitciksistc. Yritysten osto-osastot ovat pitkiiiin pyrkineet minimoimaan kustannuksia laadusm vau ff amaft a. Hankiffujen huonolaatuisten raaka-aineiden tai komponenttien tuotannossa tai takuuaikana syntyveit kustannukset voivat kuitenkin monin kerroin ylimaa hankintati lantee s s a saadut s iiiis tot. Yritysten johdoilla on myos pitkiiiin ollut tapana pitiiii useita alihankkijoita kilpailutilanteen yilapifiimiseksi sekii suojautuakseen lakkojen. luonnonmullisrusten ja konkurssien aiheuttamilta toimitusten keskeytyksiltii. Tavallisesti kuitenkaan ei oteta huomioon useiden toimittajien kiiytostii koituvia kustannuksia ja vaihtuvista osavalmistajista johruvia laatu-onselmia. 5. Jatkuva porantaminen. IJsein yrityksissii perustetaan projekteja toimintoj en kehinamiseksi. Tiillaisissa teknologia- tai menettelyharppauksissa tehdiiiin tavallisesti laajoja investointeja, joilla esimerkilcsi automatisoidaan toimintoja, hankitaan tietojdestelmiii, tehdiiiin laatujiirjestelmi2i tai hankitaan koordinaattimittauskone. Kuitenkin parantamisessakin kokonaisuus koostuu pienistii asioista, esimerkiksi japanilaisyrityksien menestyminen perustuu pitkiil tt j atkuv i e n p i e nt e n kehittymisas kelien politiikkaan. Japani ssa parantaminen on eliimflntapa. Parantaminen tarkoittaa vaihtelun systemaattista pienentzimista erityissyiden poistamisella ja yleisten syiden vaikutuksen vdhentiimistii. Niiin saadaan vakaampi ja paremmin ennustettavissa oleva prosessi. Tilastollisilla menetelmilla ja nk. laatutyokaluilla voidaan numeeristaa prosessi ja saada tietoa siitii, missii puurimmat kehityspotentiaalit ovat.

3 6. Koulutus. Ihmiset ovat organisaatioiden kallein voimavara, joten sen kunnossa ja ajan tasalla pitiiminen on yrityksen menestymisen kannalta keskeistii. Jatkuvan parantamisen konseptiin kuuluu myds yrityksen koko henkiloston jatkuva koulutus osaamaan tehtrivrinsii paremmin ja kiinnosrumaan siitii enemmdn. Koulutus ei aiheuta ainoastaan laadun ja tuottavuuden paranemista, vaan se lisiiii myds fydmoraalia ja osoittaa tydntekijoille, ettii yritys panostaa heihin ja on kiinnostunut heidlin tulevaisuudestaan. Japanilaisissa yrityksissd ura alkaa tehtaalta, lattiatason tuotantotehtiivistii koulutuksesta riippumatta. Tiimii menettely madaltaa ja poistaa fyontekijoiden ja tulevien johtajien viilisiii raja-aitoja. 7. T.vr)njohto. Tydnjohtajuus on asioiden hallitsemista, ei valvonraa. Valvonta tarkoittaa vain seuraamista. lr{onissa yrityksissii tyonjohtajat ja verstaan vetiijiit eivzit tunne johtamaansa tydtii ja prosessia riittiiviin hyvin. Usein nzimzi henkilot eiviit ole koskaan itse tyoskennelleet osastolla eiviitkii voi kouluttaa ja opastaa tyontekijoitii teknisissii kysymyksisszi. Heidiin asemansa johtajana hiimiirryy tyonrekijdiden n[kdkulmasta. Tydnjohtajien nrlisi toimia linkkinii tydntekijdiden ja yritysjohdon viilillii. HyvZit tyonjohtajat eivzit ole poliiseja tai paperinsiirtelijoitri, vaan pikemminkin valmentajia, jotka yrittiivat kehittaa tiiminsii jiisenia ja saada sen onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oikeanlainen johtajuus on ensiarvoista pyrittiiessii poistamaan pelkoa organisaatiosta. 8. Poista pelko organisaatiosta. Pelko ilmenee tyoeliim?issii monin tavoin. Peliitiiiin esimerkiksi epiionnistumista, tuntematonta, kilpailua, luopumista, uutta, kostoa ja valvontaa. pelon poistaminen organisaatiosta on merkittiivzi elementti useissa kohdissa Demingin ohjelmaa. Tydntekijiit eiviit usein uskalla raportoida laatuongelmista ja hylkykappaleista, koska fuotantoon sidottu palkkaosuus saattaisi laskea normin alinrksen takia. Lisiiksi raportoija saattaa saada syytokset laatuvirheistii; tappios anansaattaj ia ei ole koskaan hellitty.

4 Organisaatio ei voi elzitilman johdon ja tyontekijoiden keskiniiisrii luottamusta ja kunnioirusta. Kaikki tydyhteisdssi olevat pelot ovat potenti aali sia epiirati onaali sen toiminnan liihteitii. 9. R-vhmien tavoitteiden optimointi. Tiimityoskentely helpottaa esteiden poistamista osastojen ja yksildjen viilillii. Funktionaalisren roiminrojen vtilille voi nousta aitoja, kun johtajat pelkii2ivrit menettziviinsii vaikurusvaltansa. Vii2iriinlainen sisdinen kilpailu (nk. nollasummapeli) nost attaa myos viiliaitoja. Yhteisty6n puute johtaa huonoon laatuun, koska osastot eiviit tajua toistensa aikomuksia, eikii oikeanlaista luoffamuksellista keskinziistii suhdetta pliise syntymiizin. Japanilaisissa yrityksiss[ painotetaan osastojen vzilisiri, mutta my6s sisziisiii, yksiiotason asiakassuhteita. 10. Irti iskulauseista. Iskulauseet ja juristeet, joissa pyritiiiin luomaan ja tukemaan laan-r- tai tuotantomycinteisiii asenteita vaatimalla nollavirhetasoa, kerralla valmiiksi, laatua ensin jne., on kohdistettu viiiirille ihmisille. Niiissii pinnallisissa iskulauseissa oletetaan, ettii huono laatu riippuu inhimillisestii kiiyttiiytymisestii ja ettii laatua voidaan parantaa yksinkertai s es ti j uli s tamall a ry o ntekij 6i lle laatuevanke humia. Tyontekijiit turhautuvat havaitessaan, ett2i julisteista ja yrittiimisestii huolimatta vaihtelua esiintyy, organisatorisia hiiidoita ja toleranssinylityksiii tapahtuu. Koko laatuasia saa tydntekijoiden mielissii negatiivisen, paljon tydtii teettrivrin, mutta mitaan antamattoman sisiillon. Tydntekoon ja parempiin suorituksiin motivoinnin tulee llihteli paljon syvemmds ta paneutumisesta. Luottamus, oikea totuudenmukainen informaatio ja prosessien toiminnan hallinta luovat paremman ilmapiirin ja sitii kautta edellytykset laadullisille parannuksille.

5 Keskimiiiiriiisillii numeerisilla tavoitteilla, kuten liikevaihdon nosto 5 vo:lla tu hylkyprosentin lasku 3 vo:in seuraavalla kaudella, ei ole kiiytiinndllistii merkitystei, elleiviit ne ole sidottuja menetelmiin ja ohjelmaan, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. 11. Irti mctcircillisistci tavoitteista ja tavoitejohtamisesta. Tyon tehokkuuteen liitryviii mittareita on kiiyteny ja usein vieliikin kiiyterlizin ragaisfuksenomaisesti. Normit palvelevat lyhyen tiihffiyksen tavoitteita ja luovat pelkoja. Ne eiviit rohkaise parannuksiin, varsinkaan jos palkkiot tai jyvitykset tehdiiiin ainoastaan miiziriillisten tavoitteiden perusteella. 12. Poista ammattit'lpeyden esteet. Tuotantolaitoksen suoritusportaan ihmisist2i rulee Demingin terrrreilla hyddykkeitd. Kehnotasoisilla koneilla, tyokaluilla j a materiaaleilla tyoskenteleville ff ontekijoille annetaan monotonisia teh6via. joista suoriutuisi kuka tahansa p2iiviin koulutuksen jiilkeen. Tydstii raportoidaan tyonjohtajalle, joka ei riedii asiasta mitaan eikii ole kiinnostunutkaan. Kuukausipalkkaisten toimihenkildiden oletetaan tybskenteleviin viikonvaihteissa ja iltaisin. Ty6njohtajille annetaan pricillikkr)-titteleita, jotta heille ei tarvitsisi maksaa ylityokorvauksia. Demingin kiisityksen mukaan yksi merkittiivimmistii ammattiylpeyden esteistii on miituiilliset palkanmaksuperusteet (urakat). Ne raunioittavat tiimityoskentelyn ja edistiiviit keskinkertaisuutta. Kuitenkin ammattiylpeys, omanarvonfunne, tietoisuus siita, eftii tekee merkittriviiii tyotii olemalla ratas hienossa tiimissii, joka tekee korkealuokkaisia tuotteita, on perustavia tyomotivaatiotekij 6itii. Motivoirunur tydntekij ii, j oka haluaa k[ytt2iii ammattitaitoaan yrityksen (a itsensii) eduksi, on voimavara ja kaiken kehityksen perusedellyrys. 13. Kannusta koulutukseen ia itseopiskeluun. Tiimiin kohdan ja kohdan 6 ( Koulutus) viilinen ero on hiuksenhieno. Kuutoskohdassa kannusretaan opiskeluun, jonkin ammatillisen taidon ja piitevyyden saayuttamiseksi. Tiissii kohdassa tehdiiiin tyontekijiille mahdolliseksi jatkuva ja laaja itsensii kehittiiminen myos muissa kuin suoraan ammattipiitevyyttii lisiiiivisszi aiheissa.

6 14. Sitouduta koko organisaatio muutokseen. Muutos alkaa yrityksen huippujohdosta ja koskee lopulta kaikkia. Ottamalla esitetyt kohdat kiiyttd6n aloitetaan yrityksessii massiivinen kulttuurivallankumous, jonka liipivienti ei voi olla nopeaa eikzi vain yhden henkilon (laatupdiillikdn) varassa. Koko organisaation tiiytyy olla mukana tekemiissii yriwksest2i uudenlaista.

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle www.toyota-forklifts.fi Toyota Way Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS) on Toyota Wayn ilmentymä. Toyotan työntekijät

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot