I (s) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 OO52O HELSINKI Puhelin Faksi Siihk6posti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I (s) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 OO52O HELSINKI Puhelin 02956 42000 Faksi 0295642079 Siihk6posti helsinki.hao@oikeus.fi."

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 OO52O HELSINKI Puhelin Faksi Siihk6posti Piiiitits l153sl3 Diaarinumero 08674/1 7t06 I (s) Asia Valittaja Valitus verkkofunnusta koskevass asiassa Alma Mediaparhrers Oy Asiamies: Asianajaja Marja Tommila Piiiitiis, josta valitetaan Vaatimukset hallinto-oikeudessa Perusteet Viestintiivirasto on piiiitdkselliiiin nro '/761674/2010 hyliinnyt Alma Media Interactive Oy:n (my6hemmin Alma Mediapartners Oy) vaatimukset Tmi Hitbeat Jori-Pekka Trdskbiickille my6nnettyjen verkkotunntsten etuovilehti.ji ja etuovi-lefuly' peruuttamisesta ja siifiemisestii vaatimuksen esittaialle. Alma Mediapartners Oy on valituksessaan vaatinut, ettii Viestintiiviraston piiiitds kumotaan ja verkkotunnukset peruutetaan ja siirretiian yhti61le. Verkkotunnusten haltija ei ole tavaramsrkkiinsii ETUOVI vedottuaan esittiinyt hyviiksyttliviiii perustetta oikeudelleen. Mainittu tavaramerkki ei ole identtinen tai riittiiviin samankaltainen haettujen verkkotunnusten ja yhtidn aputoiminimen Etuovilehti kanssa. Verkkotunnusten haltijalla ei ole mitiiiin tunnusmerkkioikeutta sanalle Etuovi-lehti. Verkkotunnuksissa oleva sana "lehti" erottaa verkkotunnukset selkeiisti verkkotunnusten haltijan tavaramerkistii eiviitkii verkkotunnukset siten ole johdettu verkkotunnusten haltijan suojatusta nimestii. Niissii valituskirjelmiissii mainituissa tapauksissa, joissa verkkotururukset ovat perustuneet verkkotunnusten haltloiden tunnusmerkkien erottamiskykyisiin iskuosiin ja ovat olleet lyhennettyjii versioita tunnusmerkeistii, verkkotunnusten rekister6imistii voidaan pitiiii yrnmtirrettiiviinii. Ei ole kuitenkaan perusteita sille, miksi verkkotunnusten haltija valitsisi verkkotunnuksikseen omaa tunnusmerkkiiiiin ETUOVI pidemmiit ja hankalammat verkkotunnukset etuovilehti.fi ja etuovi-1ehti.fi. On perusteetonta viiittiiii, ett?i verkkotunnukset perustuisivat verkkotunnusten haltijan oman tavaramerkin erottamiskykyiseen iskuosaan. Lyhyemm?in tavaramerkin ETUOU iskuosa ei voi olla etuovilehti tai etuovi-lehti. Tavaramerkin ETUOVI erottamiskykyinen iskuosa ei voi sisiiltiiii elementtiii "lehti", joka ei sisiilly kyseiseen tavaramerkkiin. Lisiiksi on selviiii, etta verkkotunnusten haltija on rekisterdinyt verkkotunnuksetietoisena yhtidn suojatusta aputoiminimestii ja siten katsottava toimineen hy6tymis- ja,/tai vahingoittamistarkoituksessa. Viestintiiviraston ei k?isill?i olevassa tapauksessa toisaalta edes tarvitse punnita eri tururusmerkkioikeuksien keskiniiistii vahnrutta, sillii yhti6n ja verkkotunnustan haltijan tunnusmerkkioikeuksien keskiniiistii vahluutta on jo arvioitu aiemmassa oikeudenkiiynnissti. Helsingin hovioikeuden tuomion

2 2 (s) Asian kiisittely ja selvittiiminen mukaisesti yhti6lla on aiempi oikeusperuste sen toimialan osalta, jota aputoiminimi Etuovilehti koskee. Viestintiiviraston olisi tullut noudattaa tuomiota, jonka mukaan yhtidn aputoiminimellii on etusija verkkotunnusten haltijan tavaramerkkin niihden. Viestintiivirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon. Se, ettii hyviikslttiiviiksi perusteeksi voidaan katsoa verkkotunnusta vastaava tai sitii pidanpi suojattu nimi tai merkki, ei tarkoita, ettd verkkotunnusta lyhyempiiii nimeii tai merkki?i ei my6s voitaisi katsoa hlwiiksftiiv?iksi perusteeksi. Verkkotunnusten haltija on omaan tavaramerkkiinsi vedotessaan esittiinlt perusteen, jota voidaan pitiiii oikeudellisesti relevanttina. Kyse ei siten ole tilanteesta, jossa olisi ilmeisen selvaa, etta peruutettavaksi vaaditut verkkotunnukset ovat oikeudettomasti perustuneet yhti6n suojattuunimeen. Peruutusvaatimusta ratkaistessaan Viestintiivirasto tarkastelee verkkotunnuksen rekisterdintihetken tilannetta. Jos sekii tunnuksen haltijalia ettii peruutusvaatimuksen esittiijiillii on suojattu nimi tai merkki verkkotunnuksen hakuhetkell2i, aikaprioriteetti ratkaisee tilanteen tunnusta ensin hakeneen eduksi. Niiin ollen yhtidn vetoamisellaikaisempaan oikeusperusteeseen ei ole oikeudellista merkitystii, kun peruutusvaatimusasiaa ratkaistaan verkkotunnuslainojalla. Helsingin hovioikeuden tuomiossa ei ole kiisitelty verkkotunnuksia etuovilehti.fi ja etuovi-lehti.fi. Hovioikeus on lisiiksi tuominnut yhtidn menettiimtiiin aputoiminimen, johon vaatimus verkkotunnusten peruuttamisesta perustuu. Tuomio ei milttiiin osin luo perustetta peruuttaa kysyrnyksessii olevia verkkotunnuksia. Tmi Hitbeat Jori-Pekka Triiskbiick on antanut vastineen ja sen tiiydennyksen katsoe niistii tarkemmin ilmenevin perustein, ettii Alma Mediapertners Oy:n valitus tulee hylata. Lisiiksi on vaadittu, ettii yhti<i velvoitetaan korvaamaan vastineen antajan oikeudenk?iyntikulut laillisine korkoineen eurol-. la Viestintiivirastossa ia 1280 eurolla hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden ratkaisu Perustelut Alma Mediapartners Oy on antanut vastaselityksen, jossa on muun ohella huomautettu, etta yhti6 omistaa edelleen aputoiminimensii EtuoviJehti, jonka poistamiseen rekisteristii Patentti- ja rekisterihallitus ei ole katsonut olevan perusteita sen jiilkeen kun aputoiminimen toimialaa on tdsmennetty. Vastaselitys on liihetetty tiedoksi verkkotunnusten haltijalle. Hallinto-oikeus hylkiiii Alma Mediapartners Oy:n valituksen. Hallinto-oikeus hylkiiii Tmi Hitbeat Jori-Pekka Triiskbiickin vaatimuksen oikeudenk?iyntikulujen korvaamisesta. S ov e I I e tt av at v e r kko tunnus I ain s ricinna l<s e t Verkkotunnuslain 3 $:n ( ) 3 kohdan mukaan suojatulla nimellii tai merkillii tarkoitetaan muun ohella kauppa- tai tavaramerkkirekisteriin merkittyii nimeii tai merkkiii taikka toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeii. toissiiaista tunnusta tai tavaramerkkiii.

3 3 (s) Verkkotururuslain 4 $:n 3 momentin ( ) ml/rlaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin. Verkkotunnuslain 12 $:n I momentin 3 kohdan mukaan Viestint?ivirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos on painavia perusteita epiiillii etta tunnus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai merkin haltija pyytiiii tunnuksen peruuttamista, eikii tururuksen haltija kahden viikon miiiiriiajassa esite hyviiksyttavaa perustetta oikeudelleen. Saman momentin 5 kohdan mukaan virasto voi peruuttaa verkkotunnuksen myds silloin, jos tuomioistuin on lainvoimaisella p?iiitdkselliiiin kieltiinyt tunnuksen kiiyttiimisen. Ve r kko t un nu I<s e n p e r uut t am i ne n Alma Media Interactive Oy (mydhernmin Alma Mediapartners Oy) on rekisterdinyt itselleen aputoiminimen Etuovi-lehti. Tmi Hitbeat Jori- Pekka Trdskbiick on hakenut verkkotunnuksia etuovilehti.fi ja etuovi-lehti.fi, jotka on mydnnetty haktjalle Koska ensiksi mainittu verkkotunnus sellaisenaan ja viimeksi mainittu verkkotunnus sanaerottimena kiiytetyn viiliviivan huomioimatta jiittiimisen jiilkeen kummatkin kiisittiiviit saman merkkijonon kuin edellii mainittu yhti61le rekisterdity aputoiminimi ja koska verkkotunnuksia on haettu sen jiilkeen, kun aputoiminimi oli jo rekisterdity, on asiassa painavia pe'rusteita epiiillii verkkotunnusten olleen niiden hakemisen hetkellii aputoiminimen haltijan suojattu nimi. Asiassa on edellii todettuun niihden hallinto-oikeudessa kysymys siitii, onko verkkotunnusten haltija Tmi Hitbeat Jori-Pekka Triiskbiick esittiinyt sellaisen verkkotunnuslain 12 $:n I momentin 3 kohdassa tarkoitetun hyviiksyttiiviin perusteen oikeudelleen, ettei verkkotunnuksia ole mainitun lainkohdan mukaisessa menettelyssii tiissii vaiheessa peruutettava ja siirrettiivii vaatimuksen esittiijiille. Tmi Hitbeat Jori-Pekka TriiskbZick on tunnusten peruuttamista koskevan hakemuksen johdosta selvittiinyt, ettii Jori-Pekka Triiskbiick on mainitun toiminimen haltij na hakenutavaramerkin Etuovi (231388) rekister6inti?i ja ettii tavaramerkki on rekisteriiity hakijalleen. Yksinoikeus on koskenut muun ohella luokkaa 16 (painotuotteet, lehdet). Hallinto-oikeus toteaa, ette Viestintiiviraston verkkotunnuslakiin nojautuva toimivalta peruuttaa verkkotunnus rajoittuu tilanteisiin, joissa on ilmeisen selviiii, etta peruutettavaksi vaadittu verkkotunnus oikeudettomasti perustuu peruuttamista vaatineen suojattuun nimeen tai merkkiin. Oikeutta tunnusmerkkeihin koskevat kysymykset sen sijaan eivtit kuulu verkkotufftuksen peruuttamismenettelyn yhteydessd ratkaistaviin asioihin. Viestintiivirasto ei ole mydskiiiin toimivaltainen arvioimaan verkkotunnuksen peruuttamista koskevissa tapauksissa eri tunnusmerkkioikeuksien keskiniiistii vahvuutta. Tmi Hitbeat Jori-Pekka Triiskbiick on edelle todetuin tavoin esittiinl viiitteen siitii, ettii sillii on ollut rekisterdity),n tavaramerkkiin perustuva tunnusmerkkioikeus hakemilleen verkkotunnuksille. Mainittua seikkaa, kun otetaan osaltaan huomioon saatu selvitys tavaramerkille annetusta luokituksesta, on pidettiivii sellaisena hyviiksyttiiviinii perusteena, jota verkkotunnuslain 12 $:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetaan. Asiaa ei ole esitetyissii olosuhteissarvioitava toisin vain siitii syystii, ettii verkkotururusten haltijan suojattu merkki on ktjoitusasultaan ollut haettuja verkkotunnuksia lyhyempi. Tmi Hitbeat Jori-Pekka Triiskbiickin hallinnassa olevia verkkotunnuksia etuovilehti.fi ja etuovi-lehti.fi ei tiimiin vuoksi o1e hakernuksen johdosta peruutettava, vaarr asianosaisten on niin halutessaan

4 4 (s\ saatettava tunnusmerkkioikeudellinen riitansa ratkaistavaksi esimerkiksi tuomioistuimeen tai sovittava asia keskeniiiin. Asiakirjoihin liitetyn Helsingin hovioikeuden tuomi on 3l lopputulos on ollut aputoiminimeii Etuovi-lehti koskevalta osalta se, ettii aputoiminimen rekisterdinti on kumottu. Tuomio ei ole muutoinkaan luonut perustetta peruuttaa nlt kysymyksessii olevia verkkotunnuksia, kuten ei mydskiiiin se seikka, ettii kaupparekisteriviranomainen ei tuomion johdosta ole tosiasiallisesti poistanut aputoiminimeii rekistsristii. Esillii olevassasiassa ei ole kysymys siita, etta verkkotunnukset olisivat vaatimuksen esittiijiin suojatun nimen johdannaisnimi?i. Tiimiin ruoksi ei my6skiiiin viiitetyllii hydtymis- tai vahingoittamistarkoituksella ole asian ratkaisemi sen kannalta merkitystii. Viestint?iviraston pliiitdksen lopputulosta ei ole valituksen johdosta syyt?i muuttaa. Oikeudenkciyntikulut Osa Tmi Hitbeat Jori-Pekka Trtiskblickin korvattaviksi vaatimista oikeudenk?iyntikuluista kohdistuu asian kaisittelyyn Viestintiivirastossa. Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan, minkii r,uoksi hallinto-oikeus ei voi miiiiriitii korvattavaksi hallintomenettelyssii ennen asian tuomioistuinkiisittelyii aiheutuneita kuluja. Kun muutoin otetaan huomioon asiassa saatu selvitys ja erityisesti se, ettii kysymyksessii olevien verkkotunnusten rekisterdintihetkellii on ollut syytii epiiillii verkkotunnusten olevan Alma Mediapartnem Oy:n suojattu nimi tai merkki, ei ole kohtuutonta, ettii Tmi Hitbeat Jori-Pekka TriiskbZick hallintooikeuden piiiitdksen lopputuloksesta huolimatta joutuu pittimiiiin valitukseen vastaamisestaiheutuneet oikeudenkiiyntikulunsasiassa vahinkonaan. Sovelletut oikzusohjeet Perusteluissa mainitut sekii Verkkotururuslaki 12 $ l mom 4 kohta Hallintolainkiiyttdlaki 74 $ Hallintolaki 64 $ Muutoksenhaku Ttihiin piiiitdkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmii on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenii ftallintovalitus).

5 s (5) Hallinto-oikeuden kokoonpano Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jiisenet Seppo Rinne, Maija Vesala (t) ja Vesa Heikkilii. Esittelijiijiisen Jakelu ja oikeudenkiiyntimaksu Alma Mediapartners Oy / asiamies saantitodistuksin, tiedote oikeudenkeyntimaksusta Asi anaj aj a Marj a Tommila Asianajotoimisto Juridia Oy Fabianinkatu 29 B OO1OO HELSINKI Jiiljennds f-i ftm""t l"ti-p"tt" Ira tiedote oikeudenkiiynti- Viestintiivirasto Oikeudenkiiyntimaksu Alma Mediapartners Oy, 90 euroa MNI

Piiiv-meiirivDatu m/dale. 18.11.2011 7 7 6/ 67 4l2OLO

Piiiv-meiirivDatu m/dale. 18.11.2011 7 7 6/ 67 4l2OLO g Kommunlkationsverkd Finnish Comrrunications Regulatory Authorlty Piiiv-meiirivDatu m/dale 18.11.2011 7 7 6/ 67 4l2OLO Jakelussa mainitut Rer' Verkkotunnuksetetuovilehti.fiiaetuovi-lehti.fi A;";d. VIESTINTAVIMSTON

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Että se on olemassa. Se on mahdollisuus. Se on maksullinen. Mikä on TMCH? Tavaramerkkitietokanta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen ESITYSLISTA 79/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Keskiviikko 2.10.2002 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

TEM raportteja 3/2011

TEM raportteja 3/2011 TEM raportteja 3/2011 Toiminimilain kehityssuuntia Tuija Metsävainio Työelämä- ja markkinaosasto/mikko Huuskonen Sisäinen selvitysraportti 10.9.2010 Sisällys Toiminimilain kehityssuuntia...1 Sisällys...2

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 96/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkkotunnuksista.

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen.

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6) Antopäivä 24.9.20t4 Päätösnumero l4l07t2l3 Diaarinumero 0198711312204 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen, Kinnula Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot