MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja MÄNTSÄLÄ Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä kärsitään sisäilmaongelmista. Osa koulutyöstä joudutaan jo nykyisellään hoitamaan tilapäisissä vuokratiloissa. Ensi lukuvuoden koulutyön turvaamiseksi tarvitsemme lisää tilapäistiloja liitteen 1 mukaisen tilaohjelman mukaisesti. Tilat on rakennettava kahteen kerrokseen ja sijoitettava liitteen 2 mukaisille paikoille. Poistumistiet ja kulku voidaan toteuttaa joko sisä- tai ulkopuolisin portaikoin tai poistumistein. 2. Toimituksen ehdot Kohteen rahoituksesta vastaa ja huolehtii kokonaisuudessaan vuokranantaja (jatkossa toimittaja). Tilaaja ei sitoudu mihinkään lunastus- tai rahoitusehtoihin. Leasing-rahoitus on mahdollinen. 3. Toimituksen sisältö Toimitus sisältää huonetilaohjelman mukaiset tilat, varusteet ja kalusteet sekä rakennuksen suunnittelun ja pystytyksen sijaintipaikalle. Liitteenä on huonetilaohjelma ja ehdotus rakennuksen sijoituksesta tontille. Opetustilojen on oltava säädösten mukaisia, esim. OT3 = m2. Toimittaja huolehtii ja vastaa kaikista rakennuksen käyttöönoton ja muun hyväksymisen edellyttämistä viranomaistarkastuksista ja katselmuksista. Tilaaja huolehtii ja vastaa rakennuksen edellyttämistä pohjarakennustöistä, toimittajan antamien ohjeiden mukaan perustusten yläpintaan saakka sekä kunnallisteknisistä liittymistä (vesi, viemäri, sadevesi, kaukolämpö, sähkö ja tietoliikenne). Sade- ja sulamisvesiä ei saa johtaa runkorakenteissa. Rakennusten paloluokka on P2. Toimitettavien rakennusten on täytettävä Suomen rakentamismääräysten E1 vaatimukset palosuojausten osalta. Tilaaja huolehtii rakennusluvan edellyttämän asemapiirustuksen laatimisesta toimittajan laatimien ja tilaajalle toimittamien pääpiirustusten ja muiden suunnitelmien pohjalta. Tilaaja huolehtii rakennusluvan hakemisesta em. suunnitelmilla niin, että rakennuslupa on lainvoimainen ennen rakennuksen toimitusta sijoituspaikalle. 4. Vuokra-aika Vuokra-ajan ja vuokramaksun alkaminen määräytyvät lopullisesti siitä ajankohdasta, kun toimittaja on hyväksytysti luovuttanut ja tilaaja vastaanottanut rakennuksen. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Vuokra-aika ja tilaajan vastuu rakennuksen ylläpidosta päättyvät vuokra-ajan päättyessä. Tämän jälkeen toimittaja vastaa kaikesta rakennuksen ylläpidosta. Mikäli toimitus myöhästyy edellä esitetystä toimitusajasta, peritään viivästyksestä / työpäivä, kuitenkin enintään 50 arkipäivältä.

2 2 5. Vuokra ja sen määräytyminen Tilaaja maksaa toimittajalle kuukausittain vuokraa. Kuukausivuokra määräytyy vuokratun rakennuksen kerrosalan ja toimittajan tarjouksessaan ilmoittaman neliöhinnan perusteella. 6. Tarjouksen sisältö Toimittajan on esitettävä tarjouksessaan oma suunnitteluratkaisunsa vuokrattavaksi tarjottavasta rakennuksesta. Rakennuksen on täytettävä RaMk D2/2012 ja D3/2012 mukaiset vaatimukset mm. eristyksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja pintamateriaalien päästöluokkien osalta. 7. Toimittajalle asetetut vaatimukset Tilojen on täytettävä nykyiset väliaikaista tilaa koskevat määräykset ja vaatimukset. Tarjoukseen on liitettävä rakennuksen pohjapiirustus, julkisivupiirustukset sekä valtuutetun henkilön laatima energiatodistus. Toimittajan on ilmoitettava vuokralle tarjottavan rakennuksen kuukausivuokra ( /kem2/kk). Asennus, purku ja kuljetuskustannukset on ilmoitettava erikseen. Lisäksi on ilmoitettava mahdolliset vuokraan vuokra-aikana tulevat muutokset, niiden ajankohdat ja määräytymisperusteet. Toimittajalla on oltava alan kokemusta ja näyttöä vastaavista toimituksista. Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset toimituksen toteuttamiseksi. Toimittaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä toimituksen toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan pääpaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Toimittaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Toimittajan asettaman asennustyöstä vastaavan työnjohtajan on oltava suomen kielen taitoinen. 8. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Toimittajalla tulee olla Y-tunnus. Toimittajan on toimitettava/pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selventämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna Toimittaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Toimittaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma.

3 3 Tarjoukseen liitettävät selvitykset: Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Tai muu vastaava selvitys esim. Rakentamisen Laatu Rala ry:n myöntämä voimassaoleva pätevyystodistus Toimittajalla on oltava voimassaoleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa toimituksen laajuuteen ja riskeihin nähden. Tarjoukseen tulee liittää vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista Toimittaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Ennakonperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä. Toimittajan tulee pyydettäessä toimittaa seuraavat selvitykset: Kaupparekisteriote Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ehdoista. Selvitys voi olla urakoitsijan itsensä laatima Ulkomaisen toimittajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoitusmaan mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 9. Tarjous Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön toimittaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu allekirjoittamattomana. 10. Maksuehto Vuokra maksetaan kerran kuussa. 11. Toimitusaika Toimittajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan toimitusaika siitä lukien, kun on saanut ilmoituksen siitä, että on tullut valituksi. 12. Vakuutukset Toimittaja vakuuttaa kohteen siihen saakka kunnes kohteen käyttöönottotarkastus on pidetty ja kohde on hyväksytysti vastaanotettu, jonka jälkeen tilaaja vastaa koh teen vakuuttamisesta.

4 4 13. Tarjousten käsittely, vertailu ja valinta sekä valintaperusteet 14. Päätöksestä ilmoittaminen 15. Toimituksessa noudatettavat asiakirjat 16. Tarjouksen toimitusosoite Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu kohdan mukaan Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheen tarkoitus on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitettyjen toimittajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat sekä allekirjoittamattomat tarjoukset hylätään Tarjousten vertailu tapahtuu hinta- ja laatutekijöiden painotettuna vertailuna, jossa eri tekijöiden painoarvot ovat seuraavat: Hinta, painoarvo on 60 % (paras 60 p, muut suhteessa) arviointi perusteena kokonaisvuokrahinta lisättynä asennus ja toimituskuluilla. Laatu, painoarvo 40 % (paras 40 % muut suhteessa). Laatu arvioidaan seuraavilla perusteilla referenssit vastaavista toimituksista 10 % energiatehokkuus 15 % tilojen ohjelman mukaisuus ja käytettävyys 15 % Tarjoukseen on liitettävä tarjotusta rakennuksesta riittävästi teknisiä erittelyjä, piirustuksia tai esitteitä, joiden perusteella soveltuvuus käyttötarkoitukseen voidaan arvioida. Hankintapäätös toimitetaan sähköpostilla kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjouksen tehneille. Hankintayksikköä sitova hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Sopimus liitteineen Tarjouspyyntö liitteineen Tarjous liitteineen Tarjoukset tulee toimittaa osoitteella Mäntsälän kunnan tekninen palvelukeskus, Palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, MÄNTSÄLÄ, viimeistään klo mennessä. Kuoreen merkintä Tarjous väliaikaistiloista 17. Muut ehdot Määräajan jälkeen saapunut tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja

5 5 palautetaan avaamattomana lähettäjälle. Tarjous tulee sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. 18. Sopimus Osapuolia sitova sopimus voidaan allekirjoittaa sen jälkeen kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. 19. Hankintaan liittyvät kysymykset Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Tuusulan käräjäoikeudessa. Lisätietoja tarjouspyynnöstämme antavat: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ja tilapäällikkö Soile Karhinen, puh sähköposti: MÄNTSÄLÄN KUNNAN TEKNISET PALVELUT Hannu Seppälä tekninen johtaja LIITTEET: 1. Luettelo vuokrattavista tiloista ja muista vaatimuksista 2. Asemapiirustus Ehnroosin koulusta, johon on merkitty paikat, joille rakennukset on tarkoitus sijoittaa.

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot