Lappeenrannan keilahallin vuokrausta koskeva tarjouspyyntö Lappeenrannan keilahallin vuokratarjousten vertailu. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan keilahallin vuokrausta koskeva tarjouspyyntö Lappeenrannan keilahallin vuokratarjousten vertailu. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi"

Transkriptio

1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Lappeenrannan keilahalliyrittäjän valinta 307/ /2015 NUOLI 47 Valmistelija/lisätiedot: kunnossapitopäällikkö Juha Rojo, puh Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman, puh Liitteet Lappeenrannan keilahallin vuokrausta koskeva tarjouspyyntö Lappeenrannan keilahallin vuokratarjousten vertailu Tarjouspyyntö Liikuntatoimi ja hankintapalvelut ovat järjestäneet julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen tarjouskilpailun Lappeenrannan keilahallin yrittäjän valitsemiseksi. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Hankintamenettelyn muoto on ollut avoin menettely ja tarjousten jättöaika on päättynyt klo Saadut tarjoukset Tarjoukset saatiin kahdelta tarjoajalta, Lappeenrannan Keilailuliitto ry:ltä ja Keilakolmio Oy:ltä. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajan tulee esitellä tarjouksensa johdantona toimintaansa ja yritystään toiminta- ja taloussuunnitelman muodossa. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjous voidaan tehdä perustettavan yhtiön lukuun. Jos tarjouksen tekijä on yritys, edellytetään seuraavaa: Tarjoajan on toimitettava tarjouspyynnössä mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen kohdalla mainittu selvitys tarjouksessa tai sen liitteissä. Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus.

2 Vaadittavat todistukset Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna. Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma, jota yrittäjä on noudattanut säännöllisesti. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - tai muu vastaava selvitys - vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta. Vaatimus 2 Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa keilahallitoiminnan laajuuteen ja riskeihin nähden. Tarjoajan on toimitettava tarjouksen mukana todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta. Vaatimus 3 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Ennakkoperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana seuraavat selvitykset: - kaupparekisterinote - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakonperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima

3 - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ehdoista. Selvitys voi tarjoajan itsensä laatima. Tarjous voidaan hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä tai allekirjoittamattomana. Keilahalliyrittäjän ja tämän henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on hyvä perehtyneisyys keilaratojen, keilakoneiden ja laitteiden huoltoon, kunnossapitoon sekä korjauksiin. Keilahalliyrittäjällä ja tämän henkilökunnalla on myös oltava hyvä ja perusteellinen tietämys, kokemus ja osaaminen kilpa- ja harrastekeilailusta. Tarvittavan henkilöstönsä hankkii ja kustantaa keilahalliyrittäjä. Henkilöstöön liittyvistä vakuutuksista, palkoista, henkilösivukuluista ja muista henkilöstömaksuista vastaa yrittäjä. Yrittäjä vastaa myös henkilöstönsä työturvallisuusmääräysten noudattamisesta, työasujen ja suojavälineiden hankinnasta. Työkohteessa on jokaisessa työvuorossa oltava vähintään yksi työntekijä, jolla on vähintään 1 vuoden itsenäinen työkokemus keilahallien koneiden, laitteiden sekä ratojen huollosta ja kunnossapidosta ja asiakaspalvelusta lipunmyynti mukaan lukien. Tarjouksessa on myös selkeästi ilmoitettava, kuinka monta vakituista henkilöä kohde työllistää kokopäivätoimisesti ja osa-aikaisesti sekä mille ajoille osa-aikaiset työllistyvät. Henkilöstön laatuvertailu suoritetaan kolmen henkilötietolomakkeessa yksilöidyn henkilön osalta. Keilahallissa työskentelevällä henkilökunnalla tulee olla sujuva Suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Suotava taito on monipuolinen kielitaito ja tarjoajan on omattava hyvät sähköisen tietojenkäsittelyn taidot. Henkilöstön tiedot tulee eriteltynä kohdittain olla täytettynä oheiselle lomakkeelle, jonka tietoja tullaan käyttämään tarjousten vertailussa laadun osalta. Molemmat tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuusvaatimukset. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

4 Molemmat tarjoukset on todettu tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousten vertailu Vuokralaisen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä arviointiperusteilla ja painoarvoilla. Arviointiperusteet ja niiden painoarvot on ilmoitettu tarjouspyynnössä seuraavasti: Vuokralainen valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella kelpoisuusvaatimukset täyttävistä tarjoajista ja tarjouksista. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytetään seuraavia painoarvoja: - tarjottu vuokrahinta maksimi 30 pistettä - laatu (henkilöstön osaaminen) maksimi 70 pistettä Laadun arvioinnissa käytetään ohessa olevaa henkilöstölomaketta, joka tulee täyttää erikseen kunkin henkilön osalta. Laatupisteet määräytyvät seuraavilla perusteilla: Henkilö A (työvuorossa oleva vastuullinen keilahallin hoitaja) - maksimipisteet 30 pistettä saa vain jos on vähintään 10 vuoden kokemus AMF-keilakoneiden huollosta sekä ratahuoltokoneiden käytöstä, lisäksi vähintään 1 vuoden kokemus keilahallin lipunmyynnistä ja asiakaspalvelusta - 20 pistettä saa jos on vähintään 5 vuoden kokemus AMF-keilakoneiden huollosta sekä ratahuoltokoneiden käytöstä, lisäksi vähintään 1 vuoden kokemus keilahallin lipunmyynnistä ja asiakaspalvelusta - 10 pistettä saa jos on vähintään 1 vuoden kokemus AMF-keilakoneiden huollosta sekä ratahuoltokoneiden käytöstä, lisäksi vähintään 1 vuoden kokemus keilahallin lipunmyynnistä ja asiakaspalvelusta - jos kokemus on muista kuin AMF-keilakoneista, niin pisteistä vähennetään 50 % Henkilö B (työvuorossa oleva vastuullinen keilahallin hoitaja) - 10 pistettä saa, jos on yli 10 vuoden kokemus keilahallissa työskentelystä - 5 pistettä saa, jos on yli 5 vuoden kokemus keilahallissa työskentelystä - 2 pistettä saa, jos on yli vuoden kokemus keilahallissa työskentelystä

5 Kaupungin kannalta on tärkeää, että yrittäjä osaa huoltaa, korjata sekä kunnossapitää Lappeenrannan keilahallin keilakoneita, laitteita, keilaratoja ja koko keilahallia. Toiminta keilahallissa vaatii yrittäjältä ja hänen henkilöstöltään erityistä osaamista esimerkiksi keilakoneiden korjauksissa, huolloissa ja ennakoivassa vuosihuollossa sekä ratojen hoidon osaamista. Tämän vuoksi tätä osaamista nimenomaan on tarjouskilpailussa vaadittu tarjoajilta. Henkilön alan erityisosaamisella on erittäin suuri merkitys toimitusvarmuuden, laadukkaiden keilailuolosuhteiden ja keilakoneiden kestävyyden kannalta. Kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä tarkastellen se on kaupungin etu ja se varmistaa, että keilailutoimintaa voidaan järjestää Lappeenrannan keilahallissa laadukkaissa ja kestävissä olosuhteissa keskeytyksettä. Tarjousten vertailun yhteydessä tarjouksissa esitettyjä henkilöstön osaamiseen liittyviä tietoja on jouduttu selvittelemään ja tarkistamaan seuraavasti: Lappeenrannan Keilailuliitto ry:n tarjouksessa olleet henkilöstön osaamista koskevat tiedot on tarkistettu henkilön B osalta koskien Lappeenrannan keilahallissa tehtyjä tarjouksessa ilmoitettuja töitä. Tiedot on ollut aiheellista tarkistaa, koska liikuntatoimen uimahalli-urheilutalon kunnossapitohenkilöstö tai esimies, joka vastaa vuokralaisen edustajana keilahallista, ei ole havainnut ko. henkilön tehneen Lappeenrannan keilahallissa kaikkia niitä keilakoneiden korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöitä, jotka tarjouksessa on ilmoitettu. Tarjoajalta on lisäkysymyksin pyydetty tarkemmin kuvaamaan henkilön työtehtäviä ko. kohteessa. Tietojen oikeellisuus on vielä tarkistettu silloiselta työnantajaltaan ja saatu vastaus, että tarjouksessa ilmoitettuja töitä ei monilta osiltaan ole henkilön työhön sisältynyt, nimenomaan ei mm. keilakoneiden huolto- ja korjaustöitä. Samalla on myös ollut aiheellista tarkistaa henkilön B työtiedot tarjouksessa ilmoitetulta ajalta Imatran keilahallissa. Myös sieltä on saatu vastaus, ettei henkilö ole tehnyt siellä keilakoneiden huolto- ja korjaustöitä sillä ajalla, mitä tarjouksessa on ilmoitettu, eikä myöskään ole ollut siellä työssä koko sillä ajalla, mitä tarjouksessa on mainittu. Päätöksenteossa käytetään Lappeenrannan Keilailuliitto ry:n kohdalla edellä mainittuja tarkistettuja ja luotettaviksi arvioituja tietoja henkilön B osalta. Liikuntatoimi on pitänyt edellä kerrottu huomioiden perusteltuna tarkistaa Lappeenrannan Keilailuliiton tarjouksesta tiedot myös ilmoitetun henkilön A:n osalta. Henkilö A on ilmoittanut liikuntatoimelle sähköpostitse asiaa häneltä kysyttäessä, ettei ole tulossa työhön Lappeenrannan keilahallille, jos Keilailuliitto valitaan keilahalliyrittäjäksi. Näin ollen Keilailuliiton tarjouksessa vertailussa

6 käytetään henkilö A:n osalta edellä mainittua tarkistettua ja luotettavaksi arvioitua tietoa. Liikuntatoimi on tarkistanut myös Keilakolmio Oy:n tarjouksessa esitetyt henkilöstön osaamista koskevat tiedot ja todennut tarjouksessa ilmoitettujen tietojen olevan oikeellisia. Molempien tarjoajien tarjouksissa olevat tiedot on siis edellä esitetyllä tavalla tarkistettu. Tarjousten vertailussa on käytetty edellä mainitulla tavalla tarkistettuja ja luotettaviksi arvioituja tietoja. Tällä menettelyllä on varmistettu tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tarjoukset on vertailtu oheisena liitteenä olevasta tarjousvertailusta ilmenevästi. Tarjousvertailussa Lappeenrannan Keilailuliitto ry on saanut 45 pistettä ja Keilakolmio Oy 81,3 pistettä. Edellä mainittujen seikkojen ja oheisena liitteenä olevan tarjousvertailun perusteella liikuntatoimi toteaa Keilakolmio Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Tarjouskilpailuasiaa on valmisteltu yhteistyössä hankintapalvelujen ja kaupungin lakiasiainyksikön kanssa. Tarjousvertailu on lista-asian liitteenä. Vuokratarjouspyyntöasiakirjat ja vuokratarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. (IO) Ltj Edellä esittelytekstistä ilmenevien seikkojen ja oheisen tarjousvertailun perusteella lautakunta päättää valita keilahalliyrittäjäksi Lappeenrannan keilahalliin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Keilakolmio Oy:n varsinaiselle vuokra-ajalle Hankintaan sisältyy lisäksi optiomahdollisuus ajalle Optiovuosien käytöstä neuvotellaan ja sovitaan erikseen ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä. Vuokrahinta varsinaisella vuokra-ajalla on euroa/kk (alv 0 %) ja koko varsinaisella vuokra-ajalla euroa (alv 0 %). Liikuntatoimi oikeutetaan valmistelemaan ja tekemään keilahallista vuokratarjouspyyntöön perustuva vuokrasopimus Keilakolmio Oy:n kanssa. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Nuoli Hyväksyttiin.

7

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset. KOKKOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTO 1 (8) KARLEBY STAD Projekti-insinööri Olli Lindell 22.3.2012 SIIRRETTÄVÄ PÄIVÄKOTIRAKENNUS TILAELEMENTEISTÄ Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Kuljetuspalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot