Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset."

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTO 1 (8) KARLEBY STAD Projekti-insinööri Olli Lindell SIIRRETTÄVÄ PÄIVÄKOTIRAKENNUS TILAELEMENTEISTÄ Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne siirrettävästä päiväkotirakennuksesta 1. Kohde Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie KOKKOLA 2. Hankintamenettely Avoin menettely Tilaohjelma ja asemapiirustus sijoituspaikasta ovat liitteenä. Rakennuksen pohjaratkaisun huonetilojen järjestyksen osalta tulee noudattaa liitteenä olevaa viitesuunnitelmaa. Pienet muutokset mittojen ja koon suhteen ovat sallittuja perusteltuina (esim. moduulimitoituksen mukaan) Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa HILMA- palveluun 3. Urakan sisältö Siirrettävä päiväkoti: Urakka käsittää siirrettävän päiväkotirakennuksen suunnittelun ja toteutuksen LVISA- töineen tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti pääurakkana täysin valmiiksi saatettuna. Tilaaja tekee seuraavat pohjarakentamiseen liittyvät työt: - Rakennuksen perustuksille sorapedin tontin valmiin maanpinnan tasoon tai anturalinjan tasoon, riippuen urakoitsijan käyttämästä perustustavasta. Tilaajan tekemä sorapeti rakennetaan ± 20mm tarkkuudella - Salaojat ja sadevesiviemärit kaivoineen - Toimittaa vesi- ja viemäriliittymät urakoitsijan kanssa sovittuihin kohtiin sekä sähköliittymän pääkeskukselle - Tilaaja teettää maaperätutkimukset ja huomioi niiden tulokset sorapedin tekemisessä. Perusmaan kantavuudeksi on arvioitu 50 kn/m2 Urakoitsijan toteutettaviksi kuuluvat seuraavat pohjarakentamiseen liittyvät työt: - Muut pohjarakennus- ja perustustyöt käsittäen routaeristeet ja sisäpuoliset täytöt - Tilaajan tekemän sorapedin tarkempi viimeistely ja tasoittaminen - Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen tilaajan tuomista liittymistä eteenpäin - Urakoitsijan on huomioitava, että päiväkotirakennus varustetaan kaksoisviemäröinnillä (wc- vesille oma putkitus) 111"",y I i

2 Kokkolan kaupunki 2 Optio päiväkodin siirtämisestä vuoteen 2022 saakka: Urakkaan kuuluu urakoitsijaa sitova optio päiväkodin siirrosta 50 kilometrin säteellä alkuperäisestä sijoittumispaikasta. Optio on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Option käyttämisestä päätetään tarpeen mukaan erikseen. Siirtourakasta annettava erillishinta sidotaan rakennuskustannusindeksiin, vertailuindeksinä käytetään marraskuun 2012 rakennuskustannusindeksiä ja siirtotyön ajankohdan indeksinä käytetään viimeisintä vahvistettua rakennuskustannusindeksiä. Tarjouksessa on esitettävä urakoitsijaa sitova erillishinta siirron toteutuksista. Siirtoon kuuluu uudella sijoituspaikalla kohteen pohjarakennus - ja perustustyöt saman sisältöisinä kuin ne sisältyvät perustarjouksen urakkaan sekä siirron jälkeen edellisen tontin siirttminen. Tarjouksessa on ilmoitettava urakoitsijaa sitova siirtoaika (siirtoon käytettävä aika), jota käytetään mahdollisessa option tilaamisessa toimitusaikana. Viivästyssakko siirron myöhästymisestä on YSE 1998 ehdoista poiketen 0,7 % kultakin työpäivältä maksimissaan 30 työpäivältä. Rakennus on suunniteltava ja toteutettava siten, että sen siirtäminen tilaelementteinä uuteen paikkaan on myöhemmin mahdollisimman helppoa. Tilaaja saattaa siirrättää rakennuksen sen elinkaaren aikana useampia kertoja. Urakoitsijan on esitettävä tarjouksessaan miten rakennusten siirto tapahtuu ja minkälaista kalustoa siirroissa tarvitaan tai käytetään. Optio siirrosta kirjataan urakkasopimukseen ja option mahdollisesta käyttämisestä tehdään tilaajan toimesta erikseen tilaus. Suunnitelmat: Urakoitsijan on esitettävä rakennuksesta oma suunnitteluratkaisunsa, jossa tilaohjelmien mukaiset tilat on huomioitu. Rakennuksen tulee täyttää voimassaolevat rakentamismääräyskokoelman mukaiset vaatimukset lämmönja ääneneristyksen, ilmastoinnin, valaistuksen ja pintamateriaalien päästöluokituksen suhteen. Liitteenä ovat tilaajan laatima viitesuunnitelma pohjaratkaisusta, jonka mukaan suunnittelu on toteutettava. Tarjoukseen tulee liittää L2 -luonnostasoiset piirustukset, asemapiirros 1:500, pohjapiirustus 1:100 tai 1:50, julkisivupiirustukset 1:100 ja leikkauspiirustus 1:100, rakennustapaselostus sekä rakenteiden energiataselaskelmat, energiatodistus ja selvitys iv - koneiden tyypistä ja ominaisuuksista. Viranomaistarkastuksista ja käyttöön hyväksymisestä vastaa urakoitsija. Tilaaja hakee rakennusluvan urakoitsijan laatimilla suunnitelmilla. Tilaajan laatima turvallisuusasiakirja toimitetaan urakkasopimusvaiheessa. Rakennuslupapiirustusten on oltava valmiit kahden viikon kuluttua hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tultua. Rakennuksen yhdistäminen viereiseen päiväkotiin Rakennus tullaan yhdistämään viereiseen päiväkotiin yhdyskäytävällä. Tästä johtuen nykyiseen päiväkotiin joudutaan tekemään muutostöitä mm. kattorakenteisiin. Liitostyön vaatimat nykyisen rakennuksen purku- ja rakennustyöt tehdään erikseen urakkaan kuuluvina tuntitöinä. Urakoitsija vastaa kaikista työ- ja turvallisuusvälineistä. Tilaaja kustantaa tarvittavat telineet ja nostimet. Urakoitsijan tulee tarjouksessa esittää liitososan kattoratkaisu ja selvittää miten liitostyö toteutetaan. Tulevan päiväkodin korkeusasema on + 25 cm viereiseen päiväkotiin nähden. Korkeuseron vuoksi tehdään yhdyskäytävään luiska piirustusten mukaan. 2-2

3 Kokkolan kaupunki 3 4. Toimitusaika Päiväkodin osalta alustava tavoite on, että päiväkoti on valmis ja käyttöönottokunnossa marraskuun loppuun mennessä vuonna Tilaajan tavoite päiväkodin osalta on, että hankintapäätös tehdään huhtikuun 2012 aikana ja päätös on lainvoimainen toukokuun aikana. 5. Tarjoajalle asetetut vaatimukset Urakoitsijan on ilmoitettava tarjouksessaan toimitusaika tilauksesta lukien. Lopullinen urakkasopimus voidaan tehdä vasta sitten, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja kohteet ovat saaneet rakennusluvat toimittajan laatimien pääpiirustusten perusteella. Urakoitsija voi aloittaa rakennuslupasuunnitelmien laatimisen heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Mikäli kohteelle ei saada rakennuslupaa, korvataan urakoitsijalle suunnittelutyöstä aiheutuneet kustannukset. Urakoitsijalla tulee olla riittävät taloudelliset urakkasuorituksen toteuttamiseksi., tekniset ja muut edellytykset Urakoitsija, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä taloudellisia tai muita edellytyksiä urakan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan pääpaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Urakoitsija, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Urakoitsijalla tulee olla Y- tunnus. Urakoitsijan on toimitettava/pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna. (3) kuukautta Vaatimus 1 Urakoitsija on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Urakoitsija voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjoukseen liitettävät tilaajavastuulain vaatimat selvitykset: veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 2 g

4 Kokkolan kaupunki 4 tai muu vastaava selvitys esim. Rakentamisen Laatu Rala ry:n myöntämä voimassaoleva pätevyystodistus. vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta Tarjoukseen liitettävät muut selvitykset: selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ehdoista. Selvitys voi olla urakoitsijan itsensä laatima. vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista Urakoitsijalla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden Vaatimus 2 Urakoitsija on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Ennakkoperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä. Urakoitsijan tulee pyydettäessä toimittaa seuraavat selvitykset: - kaupparekisterinote 6. Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset Tarjous ei saa olla ehdollinen Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön urakoitsija hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu allekirjoittamattomana. eivät täyty 7. Tarjoushinta Urakan kokonaishinta, alv 0 %. Hintaan lisättävän arvonlisäveron määrä on mainittava tarjouksessa erikseen. Erillishinta siirtourakasta (optio), alv 0 %. Hintaan lisättävän arvonlisäveron määrä on mainittava tarjouksessa erikseen. Rakennusten yhdistämistyötä ja mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten tulee urakoitsijan ilmoittaa tarjouksessaan rakennusammattimiehen ja rakennusaputyömiehen tuntiveloitushinnat. <30

5 Kokkolan kaupunki 5 8. Maksuehto Urakka laskutetaan erikseen laadittavan maksuerätaulukon mukaan. Maksuerätaulukko on toimitettava tilaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua hankintäpäätöksen tekemisestä. Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. 9. Takuuaika ja vakuudet Takuuaika 2 vuotta. Vakuudet YSE 1998 mukaisesti 10. Noudatettavat sopimusehdot ja käytettävät sopimuslomakkeet Noudatettavat sopimusehdot YSE 1998 Sopimuslomakkeena urakkasopimus RT Urakoitsijan omien toimitusehtojen tai alan yleisten toimitusehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen ) vuoksi. Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa 11. Vakuutukset Urakoitsija vakuuttaa kohteen siihen saakka kunnes vastaanottotarkastus on pidetty ja kohde on hyväksytysti vastaanotettu, jonka jälkeen tilaaja vastaa kohteen vakuuttamisesta. Rakennusten siirron aikainen vakuuttaminen kuuluu myös urakoitsijalle. 12. Tarjousten käsittely, vertailu ja valinta sekä valintaperusteet 12.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 12.2 Urakoitsijoiden kelpoisuuden arviointi 1 Urakoitsijoiden kelpoisuuden arviointi 2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3 Tarjousten edullisuuden vertailu Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä urakoitsijalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset urakoitsijat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois urakoitsijat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden urakoitsijoiden tarjoukset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.

6 Kokkolan kaupunki Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailu ja kokonaistaloudellisuuden määrittely tapahtuu hinta- ja laatutekijöiden painotettuna vertailuna, jossa eri tekijöiden painoarvot ovat seuraavat: Hinta, painoarvo on 70 % - arviointiperusteena kokonaisurakkahinta 70% ja siirtourakan (optio) hinta 30% (halvin hinta 10 pistettä, muut suhteessa, halvin hinta/hinta x 10p) Laatu, painoarvo on 30 % - laatua arvioidaan seuraavin perustein: 1. siirrettävyys (50 %) - siirron tekninen toteutus (0-3 pistettä) - puretaanko vesikatto siirron ajaksi - tilaelementin muodonmuutosherkkyys siirrossa - tarvittava kalusto - perustukset, ovatko perustukset kiinteä osa tilaelementtiä, ei perustusten purkua (0-2 pistettä) - arvioitu siirtoaika toiselle tontille 50 km:n säteellä alkuperäisestä sijoituspaikasta, eli aika jolloin rakennus ei ole käytettävissä päivähoitotoimintaan. Jos tarjoaja ilmoittaa siirtoajasta "haitarin", käytetään vertailussa pisintä aikaa. (lyhin aika saa 5 pistettä, muut suhteessa) 2. toiminnalliset ominaisuudet (20 %) - henkilökunnan ja käyttäjän arviot tarjouksessa esitetyn siirrettävän päiväkodin toiminnallisista ominaisuuksista (eniten pisteitä käyttäjiltä saanut saa 5 pistettä, muut suhteessa) - hyötyalan suhde kerrosalaan (suurin suhde saa 5 pistettä, muut suhteessa) 3. rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet (20 %) - IV-järjestelmän tekniset ominaisuudet, tarjouksessa on ilmoitettava IV- koneen tyyppi ja tekniset ominaisuudet (0-5 pistettä) - energiatehokkuusluku (pienin ET-luku saa 5 pistettä, muut suhteessa) 4. työaika kohteessa (10 %) - työaika tontilla, alkaen työmaalle saapumisesta ja päättyen tilaajan vastaanottoon, jos urakoitsija ilmoittaa työajasta "haitarin", käytetään vertailussa pisintä aikaa. (lyhin aika saa 10 pistettä, muut suhteessa) Tarjouksessa on riittävästi selvitettävä laadun arvioinnissa käytettävät asiat. Tarjoukseen on liitettävä tarjotusta rakennuksesta riittävästi teknisiä erittelyjä, piirustuksia tai esitteitä, joiden perusteella vertailussa käytettävät ominaisuudet ja muut laatutekijät voidaan arvioida. Myös rakennuksen siirtämisestä toiselle paikalle on ilmoitettava realistinen aika -arvio (käsittäen tarvittavat purkutyöt, siirron ja uudelle paikalle asennustyöt). Urakoitsijan tulee varautua järjestämään laatuarviointia varten esittely jossakin referenssikohteessa tai omissa tiloissaan. Tilaaja ilmoittaa esittelyn tarpeesta 32-

7 Kokkolan kaupunki Päätöksestä ilmoittaminen 14. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat 1-2 viikkoa ennen esittelyn tarvetta. Tilaaja ei maksa korvausta esittelyn järjestämisestä. Mikäli pyydettyjä tietoja ei ole tarjouksessa ilmoitettu, ei niitä myöskään puuttuvilta osin oteta huomioon vertailussa. Hankintapäätös toimitetaan kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjouksen tehneille. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. Hankintayksikköä sitova hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. 1 Pienurakkasopimus RT liitteineen 2 Tarjouspyyntö liitteineen 3 Tarjous liitteineen 15. Laskutus Laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä. 16. Tarjouksen toimitusosoite Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään klo osoitteeseen: Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL Kokkola. Kuoreen merkintä "Siirrettävä päiväkotirakennus tilaelementeistä" Hallintolain (434/2003) 17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. 17. Muut ehdot Määräajan jälkeen saapunut tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja palautetaan avaamattomana lähettäjälle. Tarjous tulee urakoitsijaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. 18. Sopimus Osapuolia sitova urakkasopimus (urakkasopimus RT 80260) voidaan allekirjoittaa sen jälkeen kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Kokkolan käräjäoikeudessa. 53

8 Kokkolan kaupunki Käännetty arvonlisäverovelvollisuus 20. Hankintaan liittyvät kysymykset Urakoitsijan on huomioitava, että Kokkolan kaupunki kuuluu alkaen Rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Hankintaan liittyviä lisätietoja voi kysyä seuraavilta henkilöiltä: - Projekti-insinööri Olli Lindell, puh Työpäällikkö Lasse Luomala, puh ( välisen ajan) KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelut Olli Karikko Rakennuspäällikkö LIITTEET Tilaohjelma Huonekortit Laite- ja kalusteluettelo LVI- laitteet Tarjouslomake Arkkitehdin laatima viitesuunnitelma pohjapiirustuksesta 1:100 Arkkitehdin laatima viitesuunnitelma asemapiirustuksesta 1:500 Pohjapiirustus nykyisestä päiväkodista 1:100 Leikkauspiirustus nykyisestä päiväkodista 1:50 3L1

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot