Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä"

Transkriptio

1 Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Poliittisten ristiriitojen vaikutus sosiaalivakuutuksen syntyyn Sophy Bergenheim Seminaaripaperi Graduseminaari, kevät 2012 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura Poliittinen historia Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

2 1. Työn esittely mistä on kyse? Pro gradu -tutkielmani aiheena on sosiaalipolitiikan historia, tarkemmin ottaen sosiaalivakuutuksen syntyvaiheet. Tutkielma on poliittisen historian opinnäytetyö, mutta se liittyy läheisesti myös pitkään sivuaineeseeni, sosiaalipolitiikkaan. Vastaan tutkimuksellani kysymykseen, miten poliittiset ristiriidat ovat vaikuttaneet Suomen sosiaalivakuutuksen syntyyn. Keskeiset toimijat, joiden ristiriitoja tutkin, ovat maalaisliitto ja sosialidemokraattinen puolue, ja ajallisesti tutkimus ajoittuu 1920-luvulta 1960-luvulle. Tutkin toimijoita sairausvakuutuksen sekä eläkevakuutuksen (kansaneläke ja työeläke) kautta, sillä olen huomannut etenkin näiden sosiaalivakuutuksen muotojen muodostuneen sitkeiksi kiistakapuloiksi. Koska pyrin tuomaan esille ristiriitojen vaikutusta sosiaalivakuutuksen syntyyn ja kehitykseen, on tärkeää esitellä kontekstia riittävissä määrin. En siis tutkimuksessani keskity vain lakien ja lakiesitysten ympärillä käytyyn keskusteluun, vaan pyrin luomaan kokonaiskuvan siitä, miksi mainituista sosiaalivakuutuksen muodoista käytiin kiistaa. Tähän vaikuttavat muutkin kuin vain välittömästi lakiin liittyvät seikat, kuten esimerkiksi yhteiskunta- ja elinkeinorakenne ja sen muutokset, yleislakko ja niin edelleen. Tässä prosessissa tukeudun ennen muuta polkuriippuvuuden ja kausaalisen narratiivin teorioihin, sillä haluan tuoda esille, mitä vaihtoehtoja toimijoilla olisi ollut ja miksi toteutuneisiin vaihtoehtoihin päädyttiin. Aineistoon perehtyessäni olen myös huomannut, miten omalaatuinen Suomen kehitys on ollut. Tietenkin mikä hyvänsä yksittäinen tapaus poikkeaa yleisemmistä malleista, kun tarpeeksi yksityiskohtaisesti lähtee tutkimaan, ja toki Suomi on kansainvälisessä vertailussa selvästi lähimpänä muita Pohjoismaita. Kuitenkin Suomi eroaa hyvin perustavanlaatuisissakin asioissa muista Pohjoismaista, keskieurooppalaisista maista puhumattakaan. Pohjoismaiselle kehitykselle tyypillistä on esimerkiksi ollut punamultayhteistyö, mutta Suomessa sosiaalivakuutus saatiin muodostettua pikemminkin maalaisliiton ja SDP:n ristiriidoista huolimatta. Suomen poliittisella kentällä on myös muodostettu varsin epätyypillisiä liittoumia, kun vasemmisto on jakautunut eri puolille rintamaa, ja toisaalta esimerkiksi työnantajat ja palkansaajat ovat puhaltaneet pariinkin otteeseen yhteen hiileen ohi maalaisliittolaisen hallituksen. 1

3 Tutkimukseni on siis melko moniulotteinen, mikä edellyttää myös laajaa aineistoa. Olen liittänyt paperin loppuun ajantasaisen (ja luultavasti melko lopullisen) listan käyttämästäni tutkimuskirjallisuudesta mahdollista tarkempaa tarkastelua varten. Kirjallisuuteen mahtuu sekä tiettyjä sosiaalivakuutuksen muotoja käsitteleviä tutkimuksia, toimijoihin keskittyviä tutkimuksia, laajemmin sosiaaliturvaa käsitteleviä teoksia kuin yleisesti taustoittavia kirjojakin. Lisäksi käytän alkuperäisaineistona eduskuntakeskusteluja, eduskuntaryhmien pöytäkirjoja, valiokuntien muistioita sekä komiteanmietintöjä. Olen kohtalaisen pitkällä tutkimuksessani, mutta en kuitenkaan vielä varsinaisessa kirjoitusvaiheessa. Jatkan kylläkin graduani suoraan kandidaatintutkielmastani, jossa käsittelin sairausvakuutuksen syntyä, ja olen kirjoittanut johdantokappaleen, johon en enää usko tulevan suuresti muutoksia, joten minulla on melko lailla valmista tekstiä sivua. Minulla on siis jäljellä eläkevakuutusta koskevat osiot, sekä tietysti laajempi konteksti, josta mainitsin aiemmin ja jota olen jo jonkin verran kandissani työstänyt. Olen perehtynyt suurimpaan osaan kirjallisuudestani ja koostan paraikaa niistä muistiinpanojani, minkä jälkeen tieni vie eduskunnan kirjastoon ja puolueiden arkistoihin eduskuntakeskustelujen, valiokuntien muistioiden, eduskuntaryhmien pöytäkirjojen ynnä muiden pariin. Tavoitteeni on saada kaikki muistiinpanot valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen alan koostaa tutkimuksen yksityiskohtaista rakennetta ja pääsen lopulta varsinaiseen kirjoittamiseen. Pyrin saamaan tutkimuksen valmiiksi kesäkuun aikana, ja loppukesän aikana ehdin tarvittaessa viimeistellä ja hioa sitä ennen syyskuun tarkastukseen jättöä. Haluan kuitenkin pitää varsinaisen suunnittelu- ja kirjoitusvaiheen melko intensiivisenä, jotta ajatukseni pysyvät mahdollisimman hyvin kasassa ja fokusoituneina. Minulla ei siis ole varsinaisesti yhtä kapea-alaista työvaihetta tällä hetkellä sen paremmin kuin työn alla olevaa tekstiäkään, vaan työskentelen varsin ison kokonaisuuden parissa. Olen sen vuoksi valinnut tähän paperiin tutkimussuunnitelmastani/johdantokappaleestani tutkimuksen aihepiiriä ja tutkimustehtävää sekä tutkimuskysymyksiä esittelevät kappaleet. Niistä luullakseni selviää kaikkein parhaiten, mitä kaikkea tutkimukseni käsittelee ja mihin sillä pyrin, ja uskon, että kommentaattoreiden on niiden pohjalta tässä vaiheessa helpointa ja hedelmällisintä antaa kommenttejaan ja neuvojaan. Kiitos jo etukäteen! 2

4 2. Tutkimuksen aihepiiri ja tutkimustehtävä Sain kimmokkeen pro gradu -tutkielmaani kandidaatintutkielmastani, joka käsittelee Suomen sairausvakuutusjärjestelmän syntyä. Sairausvakuutusta odotettiinkin Suomessa pitkään: ensimmäiset askeleet otettiin jo 1800-luvun puolella, mutta vasta vuonna 1964 Suomen ensimmäinen sairausvakuutuslaki astui voimaan, viimeisenä Euroopassa. Pohjoismaita ja niiden joukossa Suomea on pidetty sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion rakentamisen saralla edelläkävijöinä, joten minua ihmetytti, miten Suomen kehitys tässä suhteessa laahasi niin pahasti perässä. Gøsta Esping-Andersenin kuuluisa tyypittely jakaa hyvinvointivaltiot kolmeen tyyppiin: liberaaliin (esim. Yhdysvallat), korporatistiseen tai konservatiiviseen (esim. Iso-Britannia ja Saksa) ja sosiaalidemokraattiseen (esim. Pohjoismaat). 1 Tyypittelyssä keskeisessä roolissa ovat maiden sosiaaliturvajärjestelmät, joiden ytimessä on sosiaalivakuutus. Sosiaalivakuutus on sosiaalisten riskien varalta järjestetty vakuutus, jonka asema ja tarkoitus on usein lailla säädetty ja määritelty ja jota valtio usein tukee hallinnollisesti ja/tai taloudellisesti. Tässä tutkielmassa sosiaalivakuutuksella tarkoitetaan nimenomaan julkista, lailla säädettyä vakuutusta. Sosiaaliset riskit, joita vakuutuksella pyritään hallitsemaan, ovat sairaus, tapaturma, työkyvyttömyys jommastakummasta edellä mainituista syystä johtuen, vanhuus sekä työttömyys. Vanhuus- eli eläkevakuutuksen muodot, joita tässä tutkimuksessa käsitellään, ovat kansaneläke sekä työeläke. Perinteisesti sosiaalivakuutuksen vaihtoehtoiset tai kilpailevat muodot ovat olleet kansanvakuutus ja työväenvakuutus. Kansanvakuutus pohjautuu universaalisuuden periaatteelle, eli sen piirissä ovat kaikki maan kansalaiset ammattiin katsomatta ja turvan saamisen oikeus perustuu kansalaisuuteen. Kansanvakuutuksen organisaatiot ovat valtiollisia (esim. Kansaneläkelaitos) ja valtio osallistuu usein myös järjestelmän rahoitukseen työnantajien ja palkansaajien lisäksi. Työväenvakuutuksella viitataan sosiaalivakuutukseen, joka ulottuu nimensä mukaisesti vain työväkeen. Lisäksi työväenvakuutuksena kaavailtu sosiaalivakuutus rajoittui usein vain teolli- 1 Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Yhdysvallat

5 suustyöväestöön, jolle oli hallinnollisesti helppo järjestää jonkin tyyppinen sosiaaliturvajärjestelmä työpaikan yhteyteen, kuten tehdaskassat. Kassojen kustannuksiin osallistuivat sekä työntekijät että työnantajat, eikä valtiolla välttämättä ollut tai olisi ollut muuta roolia kuin määritellä kassojen asema ja toimivalta lailla. Iso-Britanniassa ja Saksassa sosiaalivakuutuksen synty ja kehitys olivatkin vahvasti kytköksissä teollisuustyöväestön voimakkaaseen kasvuun. Sosiaalivakuutuksen läpimurron aikaan Englannissa teollisuustyöntekijöiden osuudeksi työvoimasta arvioidaan lähteestä riippuen prosenttia ja Saksassa prosenttia. Suomen tilanne oli varsin erilainen: Suomen teollisuustyöväestön osuus oli 14 prosenttia vuonna 1930, eikä se ollut kivunnut 17 prosenttia korkeammaksi vuoteen 1940 mennessä. 2 Suomen elinkeinorakenne ja teollistumisen tie oli muiltakin osin omalaatuinen: maa oli hyvin pitkään erittäin agraarinen ja teollistui varsin epätyypillisesti hypäten lähestulkoon kokonaan teollisuusvetoisen vaiheen yli ja siirtyi melko suoraan alkutuotannosta palveluihin luvulla maa- ja metsätalous työllisti noin prosenttia työikäisistä suomalaista, mutta 1960-lukuun mennessä osuus oli tippunut alle 40 prosenttiin. 3 Ronald Hartwellin mukaan länsimaisessa taloudellisessa kehityksessä teollisuus- ja palvelusektori ovat teollistumisvaiheessa tyypillisesti kasvaneet aluksi samaa tahtia syrjäyttäen maa- ja metsätaloutta työllistävänä sektorina. Seuraavassa vaiheessa teollistuneissa yhteiskunnissa suurin osa työväestöstä on teollisuuden palveluksessa ja maa- ja metsätalouden palveluksessa pienin osa. Seuraavassa vaiheessa palvelusektori kasvaa teollisuuden kustannuksella. Riitta Hjerpen mukaan Suomessa ei esiintynyt teollistuneiden yhteiskunnan vaihetta lainkaan, vaan alkutuotanto korvautui suoraan palvelusektorilla. 4 Keskustelut sosiaalivakuutuksesta olivat siis Suomessa hyvin erilaisella pohjalla kuin Saksassa tai Englannissa, joista Suomessa usein yritettiin ottaa vaikutteita työväenvakuutuksella (joka usein rajoitettiin vain teollisuustyöväestöön) oli Suomessa varsin erilainen 2 Hellsten, Katri: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Hyvinvointivaltiokehitys ja sosiaaliturvan muotoutuminen Suomessa. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, tutkimuksia 2/1993. Hakapaino, Helsinki 1993, 248; Niemelä, Heikki: Suomen kokonaiseläkejärjestelmän muotoutuminen. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. Toinen painos. Hakapaino, Helsinki 1994, Paavonen, Tapani: Talouden kehitys ja talouspolitiikka hyvinvointivaltion kaudella. Teoksessa Paavonen, Tapani & Kangas, Olli: Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. Edita, Helsinki 2006, 18; Niemelä 1994, Hjerppe, Riitta & Jalava, Jukka: Economic Growth and Structural Change A Century and a Half of Cathing-Up. Teoksessa Ojala, Jari Eloranta, Jari Jalava, Jukka (toim.): The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Helsinki 2006, 50. 4

6 kaiku kuin muualla. Esping-Andersenin hyvinvointivaltion tyypeistä Suomi on selvästi muiden Pohjoismaiden tapaan lähimpänä sosiaalidemokraattista mallia, mutta lähemmässä tarkastelussa käy ilmi, että Suomen sosiaaliturvan tie kulkenut melko eri reittejä kuin muissa Pohjoismaissakin. Yhtenä olennaisena tekijänä oli edellä mainittu elinkeinorakenne. Suomi oli luvuilla maatalousvaltaisin Pohjoismaa, ja sen maa- ja metsätalousväestön osuus ammatissa toimivasta väestöstä ylsi samalle tasolle (11 prosenttia) muiden Pohjoismaiden kanssa vasta 1980-luvulla. Sen agraarinen omavaraisuus vähensikin sosiaaliturvan tarvetta pitkään, mikä osaltaan selittää Suomen jälkeenjääneisyyttä sosiaaliturvan kattavuudessa. Tanska oli Pohjoismaiden teollistunein valtio, mikä myös näkyi maan sosiaaliturvan kattavuudessa se oli jo vuonna 1930 peräti 73 prosenttia, mihin Suomi ylsi vasta 35 vuotta myöhemmin vuonna Ruotsin väestöstä yli puolet oli sosiaaliturvan piirissä jo vuonna 1920 ja vuoteen 1950 mennessä kattavuus oli noussut jo lähes 80 prosenttiin. Norjankin kattavuus ylitti 70 prosentin vuoteen 1940 mennessä, kun taas Suomessa yli puolet jäi turvan ulkopuolelle aina 1960-luvulle saakka. 5 Elinkeinorakenteen ja teollistumisen lisäksi sosiaaliturvan kehitykseen ovat vaikuttaneet puolueiden voimasuhteet ja poliittinen kehitys. Länsimaissa vastapelureina olivat usein oikeisto ja vasemmisto, lukuun ottamatta Pohjoismaita. Sosiaalidemokraatit ja keskusta-agraaripuolueet alkoivat 1930-luvulla lähentyä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja niin kutsutun punamultayhteistyön seurauksena maissa alettiin muodostaa kattavia, usein kansanvakuutusperiaatteelle pohjautuvia sosiaaliturvajärjestelmiä. Työväenliikkeellä katsotaankin olleen pohjoismaisten sosiaaliturvamallien synnyssä keskeinen rooli. 6 Suomessa sen sijaan universaalinen (kansalaisuuteen perustuva ja kaikille kuuluva), valtiollisesti järjestetty sosiaaliturva ei suinkaan ollut itsestäänselvyys sen paremmin kuin punamultayhteistyökään. Muissa Pohjoismaissa agraariset keskustapuolueet tukivat työväenliikettä, mutta Suomessa ne olivat useimmiten vastakkaisilla puolilla. Suomen sosiaalivakuutus ei siis syntynyt punamultayhteistyön ansiosta, vaan pikemminkin sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton ristiriidoista huolimatta. Muista Pohjoismaista poiketen sosiaalidemokraatit eivät ensisi- 5 Niemelä 1994, 25, Niemelä 1994,

7 jaisesti ajaneet universaalia sosiaaliturvaa, vaan työväenvakuutusta, kun taas maalaisliitto puolsi kansanvakuutusta. Rintamajako heijasteleekin ristiriitaa palkansaajien ja maatalousväestön sekä kaupunkien ja maaseudun välillä. Myöhemmin myös työmarkkinajärjestöt tulivat mukaan kuvioihin noudattaen samaa rintamalinjaa. Myös etuuksissa maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit olivat usein vastakkaisilla kannoilla 1920-luvulta aina 1960-luvulle, sillä sosiaalidemokraatit ajoivat sairausvakuutusta ja maalaisliitto kansaneläkettä. Sekä sairausvakuutusta että kansaneläkettä tai sen uudistusta yritettiin kutakuinkin samoihin aikoihin saada läpi, joten nämä kaksi sosiaalivakuutuksen muotoa olivat jatkuvasti kilpailijoita ja kansaneläke veti joka kerta pidemmän korren. Tämä tutkimus pureutuu Suomen sosiaalipoliittista keskustelua vuosikymmeniä leimanneeseen rintamajakoon. Miksi juuri sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto olivat vastakkaisissa leireissä, ja miksi juuri sairausvakuutus ja eläkevakuutus muodostuivat puolueiden keppihevosiksi? 3. Tutkimuskysymykset Juho Saari avaa jaksottamisen teoriaa ja metodia artikkelissaan Sadan vuoden sosiaalipolitiikka muutoksen jaksottaminen Suomessa 7, jossa hänen fokuksenaan ja lähtöoletuksenaan ovat sosiaaliset riskit ja niiden pohjalta syntyneet instituutiot. Prosessi alkaa sosiaalisten riskien eriyttämisellä, eli esimerkiksi vanhuus, sairaus ja työttömyys aletaan nähdään erillisinä riskeinä. Eriyttäminen on jo itsessään prosessi, joka saattaa kestää kauankin aiemmin sairaiden, vanhojen ja köyhien katsottiin kuuluvan samaan riskiryhmään, vaivaisiin. Kun sosiaalinen riski on eriytetty ja identifioitu, se voidaan häkittää (engl. cage) institutionaalisin keinoin. Häkittämisellä tarkoitetaan siis kyseisen sosiaalisen riskin minimointia, hallintaa ja ennaltaehkäisyä tämän sitä tarkoitusta varten räätälöidyn instituution avulla, kuten esimerkiksi sairaus-, työttömyys- tai vanhuusvakuutus (eli eläkejärjestelmät). Saari perustaa jaksottamisen teoriaansa kolmivaiheiseen prosessiin, jonka lähtökohtana on sosiaalinen riski ja miten se johtaa instituutioiden syntyyn ja vakiintumiseen. Prosessi lähtee 7 Saari, Juho: Sadan vuoden sosiaalipolitiikka muutoksen jaksottaminen Suomessa. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, (Saari 2006a.) 6

8 liikkeelle kriittisestä massasta, joka on kohtalaisen yhdenmukainen, nopeasti kasvava väestöryhmä, jota koskettaa jokin tietty sosiaalinen riski. Kullekin sosiaaliselle riskille syntyy institutionaalinen rakenne sen hallitsemiseksi varsin nopeasti, mutta rakenteen synnyttyä ja vakiinnuttua muutokset ovat todella hitaita ja tapahtuvat ennen muuta pienessä mittakaavassa rakenteiden sisällä. Institutionaaliset rakenteet syntyvät hyvinvointierojen vertailun pohjalta, eli tärkeimmät riskit ovat ensimmäisenä asialistalla. Saaren hahmottelema jaksottamisen teoria soveltuu luultavasti hyvin yleiseksi sosiaalipolitiikan kehityksen teoriaksi, mutta tapauskohtaisempaan tutkimukseen sitä on hankala soveltaa. Teoria jättää varjoon sen strategisen pelin, jota poliittiset toimijat ovat sosiaalipolitiikassakin pelanneet. Pyrkimykseni onkin tässä tutkimuksessa osoittaa, että sosiaalipolitiikkakin on politiikkaa ja politiikalle alistettua. Suomen sosiaalivakuutuksen synnyssä ei ollut kyse sosiaalisten riskien systemaattisesta häkittämisestä se ei ollut itsekseen arvotyhjiössä tapahtuvia institutionaalisia muutoksia, joissa toimijoilla ei ole mitään roolia. Se oli päinvastoin poliittinen prosessi, jota toimijat olisivat voineet kuljettaa myös muita reittejä. Haluan tuoda esille, miksi juuri nämä toimijat osoittautuivat ratkaiseviksi ja minkä vuoksi sosiaalivakuutuksen synnyn prosessi lopulta eteni siinä järjestyksessä, jossa eteni Tutkimuskysymykset, rajaus ja näkökulma Miten poliittiset ristiriidat ovat vaikuttaneet sosiaalivakuutuksen syntyyn? on se kysymys, johon tutkielmallani vastaan. Edellä kirjoitetusta onkin jo käynyt ilmi, että tärkeimmät toimijat ovat sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto, jotka myös sinnikkäästi pysyivät toistensa haastajina. Ne eivät kuitenkaan ole mellastaneet politiikan kentällä keskenään, vaan ne ovat lyöttäytyneet yhteen myös muiden toimijoiden kanssa luvulta alkaen vaikutusvaltaisimmat liittolaiset olivat työmarkkinajärjestöt, mutta sen lisäksi solmittiin myös epäpyhiä tai ainakin epätyypillisiä alliansseja. Toisin kuin tavanomaisesta länsimaisesta historiasta saattaisi kuvitella, vasemmisto ei muodostanut yhtenäistä rintamaa, vaan oli hyvinkin jakautunut. Maalaisliitto sai usein tukea kommunisteilta, jolloin siis maltillisemmat ja radikaalimmat vasemmistolaiset olivat asettuneet toisiaan vastaan. Sosiaalidemokraatit ja ammattiliitto puolestaan ovat pariinkin otteeseen ryhtyneet yhteistyöhön kokoomuksen ja työnantajien kanssa, mikä ei ole ollut se tyypillisin liittouma. Tutkimuksessani tutkin siis poliittisia puolueita ja niitä tukevia työmarkkinajärjestöjä sosiaalipoliittisina toimijoina, mihin kuuluu 7

9 niiden työskentely ennen kaikkea eduskunnassa ja sen toimielimissä sekä muu toiminta eduskuntatyöhön liittyen. Tarkastelen toimijoita kahden sosiaalivakuutuksen muodon kautta, sairausvakuutuksen ja vanhuusvakuutuksen. Vanhuusvakuutuksella viittaan etenkin kansaneläkkeeseen, mutta myöhemmin kiistaan tuli mukaan myös työeläke. Keskiössä ovat siis sairausvakuutus-, kansaneläke- ja työeläkelaki 1920-luvulta 1960-luvulle saakka. Käsittelyni ei tietenkään rajoitu pelkästään kyseessä olevan lain luettelemiseen, vaan lakien osalta painopisteeni on niiden ympärillä käyty keskustelu ja ilmapiiri sekä miten ne vaikuttivat lain läpimenoon tai läpi menemättömyyteen. Miksi juuri nämä sosiaalivakuutuksen muodot muodostuivat niin tärkeiksi? Millä tavoin toimijat ovat ottaneet nämä sosiaaliturvan muodot asialistalleen? Millä argumenteilla niitä on puolustettu, vastustettu ja perusteltu julkisesti ja omien parissa? Millä keinoilla toimijat ovat asiaansa ajaneet? Jätän siis tutkimuksessani lakien yksityiskohdat vähemmälle huomiolle ja keskityn enemmän niiden ympärillä ja kautta käytyyn poliittiseen peliin. Mille aikavälille sosiaalivakuutuksen synty rajataan, on tietysti kysymys sinänsä. Juho Saari on pohtinut jaksottamista osuvasti edellä mainitussa artikkelissaan. Siinä hän havainnoi, miten jaksottamisella on kaksi roolia: lopputuloksena ja lähtökohtana. Jaksottaminenhan on eräänlainen tutkimustulos, johon tutkija on päätynyt perehdyttyään aineistoon. Sen pohjalta hän on päätynyt tiettyihin argumentteihin, joiden perusteella hän jaksottaa jonkin tapahtuman juuri valitsemiensa ajankohtien välille. Toisaalta ajanjakso voi olla myös tutkimuksen lähtökohta, mutta tätäkin varten vaaditaan edellä kuvattu pienoistutkimus, jotta tämä lähtökohta olisi perusteltu. 8 Saari käsittelee siis jaksotusta hyvin samantyyppisesti kuin Markku Hyrkkänen käsittelee kontekstia teoksessa Aatehistorian mieli. On ensisijaisen tärkeää, että tutkija ymmärtää tutkimusaiheensa kontekstin, mutta kontekstia ei ymmärrä, ennen kuin on perehtynyt aihepiiriin enemmän ja muodostanut kontekstista oman tulkintansa, eli tehnyt siitä tavallaan pienoistutkimuksen. 9 Tämän tutkielman kannalta niin rajaus kuin kontekstikin ovat erittäin olennaisessa roolissa, ja totisesti molemmat ovat alkaneet hahmottua vasta, kun olen jo perehtynyt aihepiiriin jo jonkin 8 Saari 2006a, Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere 2002,

10 verran. Sairausvakuutusta tutkiessani huomasin, että sen syntyvaiheiden kolme tärkeintä vuosikymmentä olivat 1920-luku sekä luvut. Vuonna 1927 annettiin ensimmäinen hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi, joka olikin hyvin lähellä mennä läpi. Laki kuitenkin jäi vain täpäräksi yritykseksi ja seuraavaa esitystä saatiinkin odottaa aina vuoteen Sekään ei kuitenkaan mennyt läpi, vaan jäi vuoden 1956 kansaneläkeuudistuksen ja vuoden 1961 työeläkelain jalkoihin kuten mainitsin aiemmin, kansaneläke ja sairausvakuutus olivat kilpailevissa asemissa. Vuoteen 1964 mennessä sekä vanhuus- että sairausvakuutuslait oli viimeinkin uudistettu ja saatettu voimaan. Tämän vuoksi tutkimukseni keskittyy 1920-, ja 1960-lukuihin. Edellä mainittujen vuosikymmenten lisäksi tarkastelen myös 1930-lukua, sillä ensimmäinen kansaneläkelaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna Samoihin aikoihin myös sairausvakuutusta yritettiin tuoda asialistalle, mutta se kärsi jo silloin kansaneläkkeelle tappion. Tutkimukseni ajoittuu siis varsin pitkälle aikavälille, mikä tarkoittaa myös kontekstin olevan laaja ja monitahoinen. Kontekstilla on tutkimuksessani edellä kuvatun kaltainen kaksinainen rooli. Toisaalta haluan tuoda esille, minkälaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa keskusteluja sosiaalivakuutuksesta on käyty ja sitä kautta asettaa laajempaan asiayhteyteen niiden poliittinen merkitys toimijoille. Toisaalta konteksti on tätä kautta myös tutkimuskohteeni: miksi vanhuus- ja sairausvakuutuksella oli toimijoille poliittinen merkitys? Miksi niistä muodostui poliittisia pelinappuloita ja miksi ne toteutuivat juuri silloin kuin toteutuivat eivätkä jonain toisena hetkenä? Kontekstiin perehtyminen on tärkeää myös siksi, ettei alkuperäislähteissä (kuten komiteanmietinnöissä tai valtiopäivien keskustelujen pöytäkirjoissa) selvitetä silloista yhteiskunnallista ja maailmanpoliittista tilannetta. Konteksti on ollut laatijoille ja keskustelijoille päivänselvä. Dokumentteja ei myöskään ole laadittu tulevaisuuden tutkijoita, vaan aivan muita, ajankohtaisia tarkoituksia varten. Tutkijan on erittäin tärkeää pitää tämä mielessä tulkitessaan lähteitään, jotta hän saisi mahdollisimman oikean kuvan siitä, mistä kaikesta lähde on jälki. Suomi oli hyvin erilainen yhteiskunta luvuilla ja luvuilla. Niitä erottaa paitsi toinen maailmansota, asutustoiminta, pula-aika ja sotakorvaukset myös yhteiskunnallisesti ja poliittisesti eri tilanteet luvun alussa Suomi oli tuore valtio, jolla oli takanaan 9

11 verinen sisällissota. Maa alkoi hiljalleen eheytyä sisäisesti, mutta lukujen taitteessa Suomi koki maailmanlaajuisen laman. Se osaltaan myötävaikutti äärioikeistolaiseen liikehdinnän syntyyn, joka oli lähellä eskaloitua kansalliseksi kriisiksi. Siltä kuitenkin vältyttiin täpärästi ja 1930-luku jatkui taloudellisen nousujohteen merkeissä aina toisen maailmansodan puhkeamiseen saakka luku oli jälleen poliittisen myllerryksen aikaa, mutta tällä kertaa kenttä ei ollut kahtia repeytynyt oikeiston ja vasemmiston väliseksi taistoksi, vaan vasemmisto oli hajonnut kahteen leiriin. Samoihin aikoihin kun toisen maailmansodan rippeet jätettiin taakse loppuun saatettujen sotakorvausten myötä, yhteiskuntaa ravisteli maanlaajuinen yleislakko vuonna Se osoitti paitsi työmarkkinajärjestöjen uuden, vahvan neuvottelu- ja taisteluaseman, myös vasemmiston sisäisen tulehtuneisuuden. Ammattiyhdistysliike ja SDP repeytyivät kahtia koko vasemmisto oli jakautunut neuvosto- ja toisella puolella länsimyönteiseen leiriin. Vuonna 1958 eduskunnassa oli toista kertaa itsenäisyyden aikana vasemmistoenemmistö, mutta se oli vain teoreettinen enemmistö, sillä vasemmisto kokonaisuutena oli täysin kyvytön yhteistyöhön. Ammattiyhdistysliike ja SDP alkoivat eheytyä vasta 1960-luvun puolivälissä ja kesti vielä vuosia ennen kuin prosessi oli aidosti saatu päätökseen. Koko jälkimmäistä tarkastelujaksoani siis leimaa hyvin tulehtunut poliittinen ilmapiiri, mitä ei aina tutkimuskirjallisuudessa tuoda esille ja lukujen Suomea erottaa myös kokonaisvaltainen rakennemuutos. Edustuksellisessa demokratiassa poliittiset valtasuhteet heijastelevat ainakin jossain määrin rivikansalaisten suhteita ja tilanteita sekä identiteettejä. Siksi elinkeinorakenne on varsin olennainen seikka näiden suhteiden ja poliittisen pelin ymmärtämisen kannalta. Kansantulon kannalta olennaista ovat eri sektoreiden osuudet valtion kokonaistuotannosta, mutta poliittisten valtasuhteiden kannalta myös sektoreiden työllistävä osuus on merkittävässä, elleivät jopa merkittävämmässä, roolissa. Yhteiskunta- ja elinkeinorakenne ja sen muutokset ovat erittäin olennaisia seikkoja laajemman kontekstin ymmärtämisen kannalta, mutta toisaalta rakennemuutos ei ole mikään yksiselitteinen tapahtuma tai prosessi. Pertti Haapala toteaa artikkelissaan Suomalainen rakennemuutos, että [r]akenne-käsitteen monimerkityksellisyyden vuoksi ei kannata edes 10

12 yrittää kuvata rakennehistorian metodia, [t]äytyy tyytyä siihen, että rakenne voidaan käsittää ratkaisevasti eri tavoin. 10 En aio tutkimuksessani yrittää porautua syvälle rakennemuutoksen eri aspekteihin tai muutoksiin. Aiheeni kannalta tärkeintä on ymmärtää Suomen rakennemuutoksen pääpiirteet. Sisällissodan jälkeen maata yritettiin eheyttää pientilastrategialla, jonka kulmakivet olivat torpparilaki (1918) ja maanlunastuslaki (1922). Strategian myötä luotiin itsenäinen pienviljelijäluokka, jolle muodostui selvä oma, työläisidentiteetistä erillinen identiteetti siitäkin huolimatta, että pienviljelijät usein saivat merkittävän osan tuloistaan maa- ja metsäteollisuuden ansiotöistä. 11 Tämä selittää osaltaan sekä maalaisliiton vahvaa asemaa että Suomen pitkäksi venähtänyttä agraarisuutta. Maatalousvaltaista elinkeino- ja yhteiskuntarakennetta pitkitti entisestään toisen maailmansodan jälkeinen asutustoiminta. Rakennemuutos tapahtuikin lopulta todella voimakkaana luvuilla, jolloin Suomi oli kehityksessä jo pari vuosikymmentä toisia Pohjoismaita jäljessä: kaupunkeihin muutti maalta yli miljoona ihmistä. 12 Maa- ja metsätaloussektorin pieneni siis huomattavasti 1920-luvulta 1960-luvulle, ja samaan aikaan palvelusektori kasvoi ilmiömäistä vauhtia luvuilla. 10 Haapala, Pertti: Suomalainen rakennemuutos. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, Heikkilä, Matti: Köyhän vai koko kansan asialla? Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Väki Voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, ; Kettunen, Pauli: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa Suomen Historiallinen Seura, Historiallisia Tutkimuksia 138. Gummerus, Helsinki 1986, Haapala, Pertti: Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennehistoria. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993,

13 Tutkimuskirjallisuus Bergholm. Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty I. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. SAK Otava, Helsinki Bergholm. Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. SAK Otava, Helsinki Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Yhdysvallat Haapala, Pertti: Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennehistoria. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, Haapala, Pertti: Suomalainen rakennemuutos. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, Hagfors, Robert Hellsten, Katri Sakslin, Maija (toim.): Suomen kansan eläke. Kelan tutkimusosasto. Toinen painos. Vammalan kirjapaino, Vammala Heikkilä, Matti: Köyhän vai koko kansan asialla? Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Väki Voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, Hellsten, Katri: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Hyvinvointivaltiokehitys ja sosiaaliturvajärjestelmän muotoutuminen Suomessa. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, tutkimuksia 2/1993. Hakapaino, Helsinki Hjerppe, Riitta & Jalava, Jukka: Economic Growth and Structural Change A Century and a Half of Cathing-Up. Teoksessa Ojala, Jari Eloranta, Jari Jalava, Jukka (toim.): The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Helsinki 2006,

14 Hokkanen, Kari: Kekkosen maalaisliitto Maalaisliitto-Keskustan historia 4. Otava, Helsinki Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere Jaakkola, Jouko: Kun valtio ei auttanut työväen keskinäinen apu Suomessa. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, Jaakkola, Jouko Pulma, Panu Satka, Mirja Urponen, Kyösti: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Gummerus, Jyväskylä Julkunen, Raija & Vauhkonen, Jussi: Suomalainen ihme työeläkejärjestelmän synty. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, Jussila, Osmo Hentilä, Seppo Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia Neljäs, uudistettu painos. WSOY, Helsinki Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Toinen painos. Gaudeamus, Helsinki Kangas, Olli: Suuret linjat vai tarkat yksityiskohdat sairausvakuutuksen institutionaalinen kehittyminen OECD-maissa Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, (Kangas 2006a) Kangas, Olli: Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa. Teoksessa Paavonen, Tapani & Kangas, Olli: Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. Edita, Helsinki 2006, (Kangas 2006b) Kettunen, Pauli: The Tension between the Social and the Economic A Historical Perspective on a Welfare State. Teoksessa Ojala, Jari Eloranta, Jari Jalava, Jukka (toim.): The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Helsinki

SUOMEN TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN KEHITYSLINJAT YHTEISESTÄ POHJASTA ERI POLUILLE

SUOMEN TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN KEHITYSLINJAT YHTEISESTÄ POHJASTA ERI POLUILLE SUOMEN TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN KEHITYSLINJAT YHTEISESTÄ POHJASTA ERI POLUILLE Yrjö Mattila Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen muutos

Yhteiskunnallinen muutos Yhteiskunnallinen muutos yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2013 ZYGMUNT BAUMAN IDEAT JA MUUTOS L. RANDALL WRAY SLUMMI ON UUSI TEHDAS Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen.

Lisätiedot

Syyllisiä kunnes toisin todistetaan

Syyllisiä kunnes toisin todistetaan Tutkimusraportti 2/2012 Marja Wahlberg Marja Wahlb Syyllisiä kunnes toisin todistetaan Etsivä keskuspoliisi ja ja kulttuuriliberaalit 1934-1937 Syyllisiä k Etsivä keskus Suojelupoliisi Marja Wahlberg Syyllisiä

Lisätiedot

PERUSTULO TYÖMARKKINOIDEN JA SOSIAALITURVAN UUDISTAJANA. Perustulokeskustelu puolueohjelmissa ja valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1980-2008

PERUSTULO TYÖMARKKINOIDEN JA SOSIAALITURVAN UUDISTAJANA. Perustulokeskustelu puolueohjelmissa ja valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1980-2008 PERUSTULO TYÖMARKKINOIDEN JA SOSIAALITURVAN UUDISTAJANA Perustulokeskustelu puolueohjelmissa ja valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1980-2008 Sari Paatelainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Graafinen ohjeisto 2 2009 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Graafinen ohjeisto Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistolehtori (mvs.) Diakonian yliopettaja, vieraileva

Lisätiedot

Suomalainen sosiaaliturva

Suomalainen sosiaaliturva Suomalainen sosiaaliturva Heikki Niemelä ja Kari Salminen Suomalainen sosiaaliturva Helsinki 2006 Kirjoittajat: Heikki Niemelä, johtava tutkija, dos. Kela, Tutkimusosasto PL 450 00101 Helsinki heikki.niemela@kela.fi

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

Arvosteluja. arkeologian eri osa-alueiden kautta kulttuuriantropologiaan, kansatieteeseen, nimistötutkimukseen,

Arvosteluja. arkeologian eri osa-alueiden kautta kulttuuriantropologiaan, kansatieteeseen, nimistötutkimukseen, Arvosteluja Juhlakirja JUFOmaailmassa Janne Harjula, Maija Helamaa & Janne Haarala (toim.): Times, Things & Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee 2011.

Lisätiedot

Toiset lähtee, toiset jää

Toiset lähtee, toiset jää Linda Tammelin Toiset lähtee, toiset jää Yhden suvun siirtolaishistoria Suomen ja Ruotsin välillä Maantieteen tutkielma Turun yliopiston maantieteen laitos Turku 2006 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry

kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry SISÄLLÄ VAI ULKONA kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry Copyright Tekijät ja Kansallinen Sivistysliitto ry. Toimitus: Sari Hintikka-Varis Graafinen

Lisätiedot

Tavoitteena koko kansan elokuvakerho Julkisen palvelun elokuvapolitiikka Yle Teema -kanavalla 2001 2013

Tavoitteena koko kansan elokuvakerho Julkisen palvelun elokuvapolitiikka Yle Teema -kanavalla 2001 2013 Tavoitteena koko kansan elokuvakerho Julkisen palvelun elokuvapolitiikka Yle Teema -kanavalla 2001 2013 Maria Vera Kristina Pirkkalainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Poliittinen historia

Lisätiedot

IDEAT MUUTOKSEN GENERAAT TOREINA

IDEAT MUUTOKSEN GENERAAT TOREINA 004 Peruste #1 2013 IDEAT MUUTOKSEN GENERAAT TOREINA Greater than the tread of mighty armies is an idea whose time has come. Victor Hugo Ideoilla on iso rooli poliittisissa muutoksissa. Etenkin tilanteissa,

Lisätiedot

ACTA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MURROKSESSA SUURIMPIEN PUOLUEIDEN ELINKEINOPOLITIIKKA 1951 1970

ACTA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MURROKSESSA SUURIMPIEN PUOLUEIDEN ELINKEINOPOLITIIKKA 1951 1970 OULU 2011 B 98 ACTA Janne Leiviskä UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MURROKSESSA SUURIMPIEN PUOLUEIDEN ELINKEINOPOLITIIKKA 1951

Lisätiedot

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Anneli Anttonen Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Aluksi Maavertailut kuuluvat tänä päivänä jokaisen sanomalehden rutiiniuutisiin. Milloin verrataan ruokakorin hintaa eri maissa,

Lisätiedot

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopisto Aate- ja oppihistorian pro gradu -tutkielma 2.12.2013 Tuomas Paananen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Oulun yliopisto Historiatieteet Aate- ja oppihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla

Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla Kunnas, Henri Tapio Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset

Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa Kansalaisten käsitykset ja odotukset T o i m i t t a n u t I l p o A i r i o Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa Kansalaisten käsitykset ja odotukset Toimeentuloturvan

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki Hiilamo Heikki Niemelä Pertti Pykälä Marja Riihelä Reijo Vanne Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki

Lisätiedot

Henkilökohtainen selvitysmies

Henkilökohtainen selvitysmies Sosiaalivakuutus 5. 2006 Sosiaalivakuutus 5. 2006 pääkirjoitus 21.9.2006 Henkilökohtainen selvitysmies Kuva Mauri Helenius Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten,

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA. vertaileva pohjoismainen tutkimus

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA. vertaileva pohjoismainen tutkimus KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA vertaileva pohjoismainen tutkimus Sari Miettunen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi

ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi Kalle Valtteri Honkanen Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2004 Laatija: Tarja Välimäki Ohjaaja:

Lisätiedot

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Henrik Jussila Joulukuu 2004 Turku TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot