Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä"

Transkriptio

1 Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Poliittisten ristiriitojen vaikutus sosiaalivakuutuksen syntyyn Sophy Bergenheim Seminaaripaperi Graduseminaari, kevät 2012 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura Poliittinen historia Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

2 1. Työn esittely mistä on kyse? Pro gradu -tutkielmani aiheena on sosiaalipolitiikan historia, tarkemmin ottaen sosiaalivakuutuksen syntyvaiheet. Tutkielma on poliittisen historian opinnäytetyö, mutta se liittyy läheisesti myös pitkään sivuaineeseeni, sosiaalipolitiikkaan. Vastaan tutkimuksellani kysymykseen, miten poliittiset ristiriidat ovat vaikuttaneet Suomen sosiaalivakuutuksen syntyyn. Keskeiset toimijat, joiden ristiriitoja tutkin, ovat maalaisliitto ja sosialidemokraattinen puolue, ja ajallisesti tutkimus ajoittuu 1920-luvulta 1960-luvulle. Tutkin toimijoita sairausvakuutuksen sekä eläkevakuutuksen (kansaneläke ja työeläke) kautta, sillä olen huomannut etenkin näiden sosiaalivakuutuksen muotojen muodostuneen sitkeiksi kiistakapuloiksi. Koska pyrin tuomaan esille ristiriitojen vaikutusta sosiaalivakuutuksen syntyyn ja kehitykseen, on tärkeää esitellä kontekstia riittävissä määrin. En siis tutkimuksessani keskity vain lakien ja lakiesitysten ympärillä käytyyn keskusteluun, vaan pyrin luomaan kokonaiskuvan siitä, miksi mainituista sosiaalivakuutuksen muodoista käytiin kiistaa. Tähän vaikuttavat muutkin kuin vain välittömästi lakiin liittyvät seikat, kuten esimerkiksi yhteiskunta- ja elinkeinorakenne ja sen muutokset, yleislakko ja niin edelleen. Tässä prosessissa tukeudun ennen muuta polkuriippuvuuden ja kausaalisen narratiivin teorioihin, sillä haluan tuoda esille, mitä vaihtoehtoja toimijoilla olisi ollut ja miksi toteutuneisiin vaihtoehtoihin päädyttiin. Aineistoon perehtyessäni olen myös huomannut, miten omalaatuinen Suomen kehitys on ollut. Tietenkin mikä hyvänsä yksittäinen tapaus poikkeaa yleisemmistä malleista, kun tarpeeksi yksityiskohtaisesti lähtee tutkimaan, ja toki Suomi on kansainvälisessä vertailussa selvästi lähimpänä muita Pohjoismaita. Kuitenkin Suomi eroaa hyvin perustavanlaatuisissakin asioissa muista Pohjoismaista, keskieurooppalaisista maista puhumattakaan. Pohjoismaiselle kehitykselle tyypillistä on esimerkiksi ollut punamultayhteistyö, mutta Suomessa sosiaalivakuutus saatiin muodostettua pikemminkin maalaisliiton ja SDP:n ristiriidoista huolimatta. Suomen poliittisella kentällä on myös muodostettu varsin epätyypillisiä liittoumia, kun vasemmisto on jakautunut eri puolille rintamaa, ja toisaalta esimerkiksi työnantajat ja palkansaajat ovat puhaltaneet pariinkin otteeseen yhteen hiileen ohi maalaisliittolaisen hallituksen. 1

3 Tutkimukseni on siis melko moniulotteinen, mikä edellyttää myös laajaa aineistoa. Olen liittänyt paperin loppuun ajantasaisen (ja luultavasti melko lopullisen) listan käyttämästäni tutkimuskirjallisuudesta mahdollista tarkempaa tarkastelua varten. Kirjallisuuteen mahtuu sekä tiettyjä sosiaalivakuutuksen muotoja käsitteleviä tutkimuksia, toimijoihin keskittyviä tutkimuksia, laajemmin sosiaaliturvaa käsitteleviä teoksia kuin yleisesti taustoittavia kirjojakin. Lisäksi käytän alkuperäisaineistona eduskuntakeskusteluja, eduskuntaryhmien pöytäkirjoja, valiokuntien muistioita sekä komiteanmietintöjä. Olen kohtalaisen pitkällä tutkimuksessani, mutta en kuitenkaan vielä varsinaisessa kirjoitusvaiheessa. Jatkan kylläkin graduani suoraan kandidaatintutkielmastani, jossa käsittelin sairausvakuutuksen syntyä, ja olen kirjoittanut johdantokappaleen, johon en enää usko tulevan suuresti muutoksia, joten minulla on melko lailla valmista tekstiä sivua. Minulla on siis jäljellä eläkevakuutusta koskevat osiot, sekä tietysti laajempi konteksti, josta mainitsin aiemmin ja jota olen jo jonkin verran kandissani työstänyt. Olen perehtynyt suurimpaan osaan kirjallisuudestani ja koostan paraikaa niistä muistiinpanojani, minkä jälkeen tieni vie eduskunnan kirjastoon ja puolueiden arkistoihin eduskuntakeskustelujen, valiokuntien muistioiden, eduskuntaryhmien pöytäkirjojen ynnä muiden pariin. Tavoitteeni on saada kaikki muistiinpanot valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen alan koostaa tutkimuksen yksityiskohtaista rakennetta ja pääsen lopulta varsinaiseen kirjoittamiseen. Pyrin saamaan tutkimuksen valmiiksi kesäkuun aikana, ja loppukesän aikana ehdin tarvittaessa viimeistellä ja hioa sitä ennen syyskuun tarkastukseen jättöä. Haluan kuitenkin pitää varsinaisen suunnittelu- ja kirjoitusvaiheen melko intensiivisenä, jotta ajatukseni pysyvät mahdollisimman hyvin kasassa ja fokusoituneina. Minulla ei siis ole varsinaisesti yhtä kapea-alaista työvaihetta tällä hetkellä sen paremmin kuin työn alla olevaa tekstiäkään, vaan työskentelen varsin ison kokonaisuuden parissa. Olen sen vuoksi valinnut tähän paperiin tutkimussuunnitelmastani/johdantokappaleestani tutkimuksen aihepiiriä ja tutkimustehtävää sekä tutkimuskysymyksiä esittelevät kappaleet. Niistä luullakseni selviää kaikkein parhaiten, mitä kaikkea tutkimukseni käsittelee ja mihin sillä pyrin, ja uskon, että kommentaattoreiden on niiden pohjalta tässä vaiheessa helpointa ja hedelmällisintä antaa kommenttejaan ja neuvojaan. Kiitos jo etukäteen! 2

4 2. Tutkimuksen aihepiiri ja tutkimustehtävä Sain kimmokkeen pro gradu -tutkielmaani kandidaatintutkielmastani, joka käsittelee Suomen sairausvakuutusjärjestelmän syntyä. Sairausvakuutusta odotettiinkin Suomessa pitkään: ensimmäiset askeleet otettiin jo 1800-luvun puolella, mutta vasta vuonna 1964 Suomen ensimmäinen sairausvakuutuslaki astui voimaan, viimeisenä Euroopassa. Pohjoismaita ja niiden joukossa Suomea on pidetty sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion rakentamisen saralla edelläkävijöinä, joten minua ihmetytti, miten Suomen kehitys tässä suhteessa laahasi niin pahasti perässä. Gøsta Esping-Andersenin kuuluisa tyypittely jakaa hyvinvointivaltiot kolmeen tyyppiin: liberaaliin (esim. Yhdysvallat), korporatistiseen tai konservatiiviseen (esim. Iso-Britannia ja Saksa) ja sosiaalidemokraattiseen (esim. Pohjoismaat). 1 Tyypittelyssä keskeisessä roolissa ovat maiden sosiaaliturvajärjestelmät, joiden ytimessä on sosiaalivakuutus. Sosiaalivakuutus on sosiaalisten riskien varalta järjestetty vakuutus, jonka asema ja tarkoitus on usein lailla säädetty ja määritelty ja jota valtio usein tukee hallinnollisesti ja/tai taloudellisesti. Tässä tutkielmassa sosiaalivakuutuksella tarkoitetaan nimenomaan julkista, lailla säädettyä vakuutusta. Sosiaaliset riskit, joita vakuutuksella pyritään hallitsemaan, ovat sairaus, tapaturma, työkyvyttömyys jommastakummasta edellä mainituista syystä johtuen, vanhuus sekä työttömyys. Vanhuus- eli eläkevakuutuksen muodot, joita tässä tutkimuksessa käsitellään, ovat kansaneläke sekä työeläke. Perinteisesti sosiaalivakuutuksen vaihtoehtoiset tai kilpailevat muodot ovat olleet kansanvakuutus ja työväenvakuutus. Kansanvakuutus pohjautuu universaalisuuden periaatteelle, eli sen piirissä ovat kaikki maan kansalaiset ammattiin katsomatta ja turvan saamisen oikeus perustuu kansalaisuuteen. Kansanvakuutuksen organisaatiot ovat valtiollisia (esim. Kansaneläkelaitos) ja valtio osallistuu usein myös järjestelmän rahoitukseen työnantajien ja palkansaajien lisäksi. Työväenvakuutuksella viitataan sosiaalivakuutukseen, joka ulottuu nimensä mukaisesti vain työväkeen. Lisäksi työväenvakuutuksena kaavailtu sosiaalivakuutus rajoittui usein vain teolli- 1 Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Yhdysvallat

5 suustyöväestöön, jolle oli hallinnollisesti helppo järjestää jonkin tyyppinen sosiaaliturvajärjestelmä työpaikan yhteyteen, kuten tehdaskassat. Kassojen kustannuksiin osallistuivat sekä työntekijät että työnantajat, eikä valtiolla välttämättä ollut tai olisi ollut muuta roolia kuin määritellä kassojen asema ja toimivalta lailla. Iso-Britanniassa ja Saksassa sosiaalivakuutuksen synty ja kehitys olivatkin vahvasti kytköksissä teollisuustyöväestön voimakkaaseen kasvuun. Sosiaalivakuutuksen läpimurron aikaan Englannissa teollisuustyöntekijöiden osuudeksi työvoimasta arvioidaan lähteestä riippuen prosenttia ja Saksassa prosenttia. Suomen tilanne oli varsin erilainen: Suomen teollisuustyöväestön osuus oli 14 prosenttia vuonna 1930, eikä se ollut kivunnut 17 prosenttia korkeammaksi vuoteen 1940 mennessä. 2 Suomen elinkeinorakenne ja teollistumisen tie oli muiltakin osin omalaatuinen: maa oli hyvin pitkään erittäin agraarinen ja teollistui varsin epätyypillisesti hypäten lähestulkoon kokonaan teollisuusvetoisen vaiheen yli ja siirtyi melko suoraan alkutuotannosta palveluihin luvulla maa- ja metsätalous työllisti noin prosenttia työikäisistä suomalaista, mutta 1960-lukuun mennessä osuus oli tippunut alle 40 prosenttiin. 3 Ronald Hartwellin mukaan länsimaisessa taloudellisessa kehityksessä teollisuus- ja palvelusektori ovat teollistumisvaiheessa tyypillisesti kasvaneet aluksi samaa tahtia syrjäyttäen maa- ja metsätaloutta työllistävänä sektorina. Seuraavassa vaiheessa teollistuneissa yhteiskunnissa suurin osa työväestöstä on teollisuuden palveluksessa ja maa- ja metsätalouden palveluksessa pienin osa. Seuraavassa vaiheessa palvelusektori kasvaa teollisuuden kustannuksella. Riitta Hjerpen mukaan Suomessa ei esiintynyt teollistuneiden yhteiskunnan vaihetta lainkaan, vaan alkutuotanto korvautui suoraan palvelusektorilla. 4 Keskustelut sosiaalivakuutuksesta olivat siis Suomessa hyvin erilaisella pohjalla kuin Saksassa tai Englannissa, joista Suomessa usein yritettiin ottaa vaikutteita työväenvakuutuksella (joka usein rajoitettiin vain teollisuustyöväestöön) oli Suomessa varsin erilainen 2 Hellsten, Katri: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Hyvinvointivaltiokehitys ja sosiaaliturvan muotoutuminen Suomessa. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, tutkimuksia 2/1993. Hakapaino, Helsinki 1993, 248; Niemelä, Heikki: Suomen kokonaiseläkejärjestelmän muotoutuminen. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. Toinen painos. Hakapaino, Helsinki 1994, Paavonen, Tapani: Talouden kehitys ja talouspolitiikka hyvinvointivaltion kaudella. Teoksessa Paavonen, Tapani & Kangas, Olli: Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. Edita, Helsinki 2006, 18; Niemelä 1994, Hjerppe, Riitta & Jalava, Jukka: Economic Growth and Structural Change A Century and a Half of Cathing-Up. Teoksessa Ojala, Jari Eloranta, Jari Jalava, Jukka (toim.): The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Helsinki 2006, 50. 4

6 kaiku kuin muualla. Esping-Andersenin hyvinvointivaltion tyypeistä Suomi on selvästi muiden Pohjoismaiden tapaan lähimpänä sosiaalidemokraattista mallia, mutta lähemmässä tarkastelussa käy ilmi, että Suomen sosiaaliturvan tie kulkenut melko eri reittejä kuin muissa Pohjoismaissakin. Yhtenä olennaisena tekijänä oli edellä mainittu elinkeinorakenne. Suomi oli luvuilla maatalousvaltaisin Pohjoismaa, ja sen maa- ja metsätalousväestön osuus ammatissa toimivasta väestöstä ylsi samalle tasolle (11 prosenttia) muiden Pohjoismaiden kanssa vasta 1980-luvulla. Sen agraarinen omavaraisuus vähensikin sosiaaliturvan tarvetta pitkään, mikä osaltaan selittää Suomen jälkeenjääneisyyttä sosiaaliturvan kattavuudessa. Tanska oli Pohjoismaiden teollistunein valtio, mikä myös näkyi maan sosiaaliturvan kattavuudessa se oli jo vuonna 1930 peräti 73 prosenttia, mihin Suomi ylsi vasta 35 vuotta myöhemmin vuonna Ruotsin väestöstä yli puolet oli sosiaaliturvan piirissä jo vuonna 1920 ja vuoteen 1950 mennessä kattavuus oli noussut jo lähes 80 prosenttiin. Norjankin kattavuus ylitti 70 prosentin vuoteen 1940 mennessä, kun taas Suomessa yli puolet jäi turvan ulkopuolelle aina 1960-luvulle saakka. 5 Elinkeinorakenteen ja teollistumisen lisäksi sosiaaliturvan kehitykseen ovat vaikuttaneet puolueiden voimasuhteet ja poliittinen kehitys. Länsimaissa vastapelureina olivat usein oikeisto ja vasemmisto, lukuun ottamatta Pohjoismaita. Sosiaalidemokraatit ja keskusta-agraaripuolueet alkoivat 1930-luvulla lähentyä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja niin kutsutun punamultayhteistyön seurauksena maissa alettiin muodostaa kattavia, usein kansanvakuutusperiaatteelle pohjautuvia sosiaaliturvajärjestelmiä. Työväenliikkeellä katsotaankin olleen pohjoismaisten sosiaaliturvamallien synnyssä keskeinen rooli. 6 Suomessa sen sijaan universaalinen (kansalaisuuteen perustuva ja kaikille kuuluva), valtiollisesti järjestetty sosiaaliturva ei suinkaan ollut itsestäänselvyys sen paremmin kuin punamultayhteistyökään. Muissa Pohjoismaissa agraariset keskustapuolueet tukivat työväenliikettä, mutta Suomessa ne olivat useimmiten vastakkaisilla puolilla. Suomen sosiaalivakuutus ei siis syntynyt punamultayhteistyön ansiosta, vaan pikemminkin sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton ristiriidoista huolimatta. Muista Pohjoismaista poiketen sosiaalidemokraatit eivät ensisi- 5 Niemelä 1994, 25, Niemelä 1994,

7 jaisesti ajaneet universaalia sosiaaliturvaa, vaan työväenvakuutusta, kun taas maalaisliitto puolsi kansanvakuutusta. Rintamajako heijasteleekin ristiriitaa palkansaajien ja maatalousväestön sekä kaupunkien ja maaseudun välillä. Myöhemmin myös työmarkkinajärjestöt tulivat mukaan kuvioihin noudattaen samaa rintamalinjaa. Myös etuuksissa maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit olivat usein vastakkaisilla kannoilla 1920-luvulta aina 1960-luvulle, sillä sosiaalidemokraatit ajoivat sairausvakuutusta ja maalaisliitto kansaneläkettä. Sekä sairausvakuutusta että kansaneläkettä tai sen uudistusta yritettiin kutakuinkin samoihin aikoihin saada läpi, joten nämä kaksi sosiaalivakuutuksen muotoa olivat jatkuvasti kilpailijoita ja kansaneläke veti joka kerta pidemmän korren. Tämä tutkimus pureutuu Suomen sosiaalipoliittista keskustelua vuosikymmeniä leimanneeseen rintamajakoon. Miksi juuri sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto olivat vastakkaisissa leireissä, ja miksi juuri sairausvakuutus ja eläkevakuutus muodostuivat puolueiden keppihevosiksi? 3. Tutkimuskysymykset Juho Saari avaa jaksottamisen teoriaa ja metodia artikkelissaan Sadan vuoden sosiaalipolitiikka muutoksen jaksottaminen Suomessa 7, jossa hänen fokuksenaan ja lähtöoletuksenaan ovat sosiaaliset riskit ja niiden pohjalta syntyneet instituutiot. Prosessi alkaa sosiaalisten riskien eriyttämisellä, eli esimerkiksi vanhuus, sairaus ja työttömyys aletaan nähdään erillisinä riskeinä. Eriyttäminen on jo itsessään prosessi, joka saattaa kestää kauankin aiemmin sairaiden, vanhojen ja köyhien katsottiin kuuluvan samaan riskiryhmään, vaivaisiin. Kun sosiaalinen riski on eriytetty ja identifioitu, se voidaan häkittää (engl. cage) institutionaalisin keinoin. Häkittämisellä tarkoitetaan siis kyseisen sosiaalisen riskin minimointia, hallintaa ja ennaltaehkäisyä tämän sitä tarkoitusta varten räätälöidyn instituution avulla, kuten esimerkiksi sairaus-, työttömyys- tai vanhuusvakuutus (eli eläkejärjestelmät). Saari perustaa jaksottamisen teoriaansa kolmivaiheiseen prosessiin, jonka lähtökohtana on sosiaalinen riski ja miten se johtaa instituutioiden syntyyn ja vakiintumiseen. Prosessi lähtee 7 Saari, Juho: Sadan vuoden sosiaalipolitiikka muutoksen jaksottaminen Suomessa. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, (Saari 2006a.) 6

8 liikkeelle kriittisestä massasta, joka on kohtalaisen yhdenmukainen, nopeasti kasvava väestöryhmä, jota koskettaa jokin tietty sosiaalinen riski. Kullekin sosiaaliselle riskille syntyy institutionaalinen rakenne sen hallitsemiseksi varsin nopeasti, mutta rakenteen synnyttyä ja vakiinnuttua muutokset ovat todella hitaita ja tapahtuvat ennen muuta pienessä mittakaavassa rakenteiden sisällä. Institutionaaliset rakenteet syntyvät hyvinvointierojen vertailun pohjalta, eli tärkeimmät riskit ovat ensimmäisenä asialistalla. Saaren hahmottelema jaksottamisen teoria soveltuu luultavasti hyvin yleiseksi sosiaalipolitiikan kehityksen teoriaksi, mutta tapauskohtaisempaan tutkimukseen sitä on hankala soveltaa. Teoria jättää varjoon sen strategisen pelin, jota poliittiset toimijat ovat sosiaalipolitiikassakin pelanneet. Pyrkimykseni onkin tässä tutkimuksessa osoittaa, että sosiaalipolitiikkakin on politiikkaa ja politiikalle alistettua. Suomen sosiaalivakuutuksen synnyssä ei ollut kyse sosiaalisten riskien systemaattisesta häkittämisestä se ei ollut itsekseen arvotyhjiössä tapahtuvia institutionaalisia muutoksia, joissa toimijoilla ei ole mitään roolia. Se oli päinvastoin poliittinen prosessi, jota toimijat olisivat voineet kuljettaa myös muita reittejä. Haluan tuoda esille, miksi juuri nämä toimijat osoittautuivat ratkaiseviksi ja minkä vuoksi sosiaalivakuutuksen synnyn prosessi lopulta eteni siinä järjestyksessä, jossa eteni Tutkimuskysymykset, rajaus ja näkökulma Miten poliittiset ristiriidat ovat vaikuttaneet sosiaalivakuutuksen syntyyn? on se kysymys, johon tutkielmallani vastaan. Edellä kirjoitetusta onkin jo käynyt ilmi, että tärkeimmät toimijat ovat sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto, jotka myös sinnikkäästi pysyivät toistensa haastajina. Ne eivät kuitenkaan ole mellastaneet politiikan kentällä keskenään, vaan ne ovat lyöttäytyneet yhteen myös muiden toimijoiden kanssa luvulta alkaen vaikutusvaltaisimmat liittolaiset olivat työmarkkinajärjestöt, mutta sen lisäksi solmittiin myös epäpyhiä tai ainakin epätyypillisiä alliansseja. Toisin kuin tavanomaisesta länsimaisesta historiasta saattaisi kuvitella, vasemmisto ei muodostanut yhtenäistä rintamaa, vaan oli hyvinkin jakautunut. Maalaisliitto sai usein tukea kommunisteilta, jolloin siis maltillisemmat ja radikaalimmat vasemmistolaiset olivat asettuneet toisiaan vastaan. Sosiaalidemokraatit ja ammattiliitto puolestaan ovat pariinkin otteeseen ryhtyneet yhteistyöhön kokoomuksen ja työnantajien kanssa, mikä ei ole ollut se tyypillisin liittouma. Tutkimuksessani tutkin siis poliittisia puolueita ja niitä tukevia työmarkkinajärjestöjä sosiaalipoliittisina toimijoina, mihin kuuluu 7

9 niiden työskentely ennen kaikkea eduskunnassa ja sen toimielimissä sekä muu toiminta eduskuntatyöhön liittyen. Tarkastelen toimijoita kahden sosiaalivakuutuksen muodon kautta, sairausvakuutuksen ja vanhuusvakuutuksen. Vanhuusvakuutuksella viittaan etenkin kansaneläkkeeseen, mutta myöhemmin kiistaan tuli mukaan myös työeläke. Keskiössä ovat siis sairausvakuutus-, kansaneläke- ja työeläkelaki 1920-luvulta 1960-luvulle saakka. Käsittelyni ei tietenkään rajoitu pelkästään kyseessä olevan lain luettelemiseen, vaan lakien osalta painopisteeni on niiden ympärillä käyty keskustelu ja ilmapiiri sekä miten ne vaikuttivat lain läpimenoon tai läpi menemättömyyteen. Miksi juuri nämä sosiaalivakuutuksen muodot muodostuivat niin tärkeiksi? Millä tavoin toimijat ovat ottaneet nämä sosiaaliturvan muodot asialistalleen? Millä argumenteilla niitä on puolustettu, vastustettu ja perusteltu julkisesti ja omien parissa? Millä keinoilla toimijat ovat asiaansa ajaneet? Jätän siis tutkimuksessani lakien yksityiskohdat vähemmälle huomiolle ja keskityn enemmän niiden ympärillä ja kautta käytyyn poliittiseen peliin. Mille aikavälille sosiaalivakuutuksen synty rajataan, on tietysti kysymys sinänsä. Juho Saari on pohtinut jaksottamista osuvasti edellä mainitussa artikkelissaan. Siinä hän havainnoi, miten jaksottamisella on kaksi roolia: lopputuloksena ja lähtökohtana. Jaksottaminenhan on eräänlainen tutkimustulos, johon tutkija on päätynyt perehdyttyään aineistoon. Sen pohjalta hän on päätynyt tiettyihin argumentteihin, joiden perusteella hän jaksottaa jonkin tapahtuman juuri valitsemiensa ajankohtien välille. Toisaalta ajanjakso voi olla myös tutkimuksen lähtökohta, mutta tätäkin varten vaaditaan edellä kuvattu pienoistutkimus, jotta tämä lähtökohta olisi perusteltu. 8 Saari käsittelee siis jaksotusta hyvin samantyyppisesti kuin Markku Hyrkkänen käsittelee kontekstia teoksessa Aatehistorian mieli. On ensisijaisen tärkeää, että tutkija ymmärtää tutkimusaiheensa kontekstin, mutta kontekstia ei ymmärrä, ennen kuin on perehtynyt aihepiiriin enemmän ja muodostanut kontekstista oman tulkintansa, eli tehnyt siitä tavallaan pienoistutkimuksen. 9 Tämän tutkielman kannalta niin rajaus kuin kontekstikin ovat erittäin olennaisessa roolissa, ja totisesti molemmat ovat alkaneet hahmottua vasta, kun olen jo perehtynyt aihepiiriin jo jonkin 8 Saari 2006a, Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere 2002,

10 verran. Sairausvakuutusta tutkiessani huomasin, että sen syntyvaiheiden kolme tärkeintä vuosikymmentä olivat 1920-luku sekä luvut. Vuonna 1927 annettiin ensimmäinen hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi, joka olikin hyvin lähellä mennä läpi. Laki kuitenkin jäi vain täpäräksi yritykseksi ja seuraavaa esitystä saatiinkin odottaa aina vuoteen Sekään ei kuitenkaan mennyt läpi, vaan jäi vuoden 1956 kansaneläkeuudistuksen ja vuoden 1961 työeläkelain jalkoihin kuten mainitsin aiemmin, kansaneläke ja sairausvakuutus olivat kilpailevissa asemissa. Vuoteen 1964 mennessä sekä vanhuus- että sairausvakuutuslait oli viimeinkin uudistettu ja saatettu voimaan. Tämän vuoksi tutkimukseni keskittyy 1920-, ja 1960-lukuihin. Edellä mainittujen vuosikymmenten lisäksi tarkastelen myös 1930-lukua, sillä ensimmäinen kansaneläkelaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna Samoihin aikoihin myös sairausvakuutusta yritettiin tuoda asialistalle, mutta se kärsi jo silloin kansaneläkkeelle tappion. Tutkimukseni ajoittuu siis varsin pitkälle aikavälille, mikä tarkoittaa myös kontekstin olevan laaja ja monitahoinen. Kontekstilla on tutkimuksessani edellä kuvatun kaltainen kaksinainen rooli. Toisaalta haluan tuoda esille, minkälaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa keskusteluja sosiaalivakuutuksesta on käyty ja sitä kautta asettaa laajempaan asiayhteyteen niiden poliittinen merkitys toimijoille. Toisaalta konteksti on tätä kautta myös tutkimuskohteeni: miksi vanhuus- ja sairausvakuutuksella oli toimijoille poliittinen merkitys? Miksi niistä muodostui poliittisia pelinappuloita ja miksi ne toteutuivat juuri silloin kuin toteutuivat eivätkä jonain toisena hetkenä? Kontekstiin perehtyminen on tärkeää myös siksi, ettei alkuperäislähteissä (kuten komiteanmietinnöissä tai valtiopäivien keskustelujen pöytäkirjoissa) selvitetä silloista yhteiskunnallista ja maailmanpoliittista tilannetta. Konteksti on ollut laatijoille ja keskustelijoille päivänselvä. Dokumentteja ei myöskään ole laadittu tulevaisuuden tutkijoita, vaan aivan muita, ajankohtaisia tarkoituksia varten. Tutkijan on erittäin tärkeää pitää tämä mielessä tulkitessaan lähteitään, jotta hän saisi mahdollisimman oikean kuvan siitä, mistä kaikesta lähde on jälki. Suomi oli hyvin erilainen yhteiskunta luvuilla ja luvuilla. Niitä erottaa paitsi toinen maailmansota, asutustoiminta, pula-aika ja sotakorvaukset myös yhteiskunnallisesti ja poliittisesti eri tilanteet luvun alussa Suomi oli tuore valtio, jolla oli takanaan 9

11 verinen sisällissota. Maa alkoi hiljalleen eheytyä sisäisesti, mutta lukujen taitteessa Suomi koki maailmanlaajuisen laman. Se osaltaan myötävaikutti äärioikeistolaiseen liikehdinnän syntyyn, joka oli lähellä eskaloitua kansalliseksi kriisiksi. Siltä kuitenkin vältyttiin täpärästi ja 1930-luku jatkui taloudellisen nousujohteen merkeissä aina toisen maailmansodan puhkeamiseen saakka luku oli jälleen poliittisen myllerryksen aikaa, mutta tällä kertaa kenttä ei ollut kahtia repeytynyt oikeiston ja vasemmiston väliseksi taistoksi, vaan vasemmisto oli hajonnut kahteen leiriin. Samoihin aikoihin kun toisen maailmansodan rippeet jätettiin taakse loppuun saatettujen sotakorvausten myötä, yhteiskuntaa ravisteli maanlaajuinen yleislakko vuonna Se osoitti paitsi työmarkkinajärjestöjen uuden, vahvan neuvottelu- ja taisteluaseman, myös vasemmiston sisäisen tulehtuneisuuden. Ammattiyhdistysliike ja SDP repeytyivät kahtia koko vasemmisto oli jakautunut neuvosto- ja toisella puolella länsimyönteiseen leiriin. Vuonna 1958 eduskunnassa oli toista kertaa itsenäisyyden aikana vasemmistoenemmistö, mutta se oli vain teoreettinen enemmistö, sillä vasemmisto kokonaisuutena oli täysin kyvytön yhteistyöhön. Ammattiyhdistysliike ja SDP alkoivat eheytyä vasta 1960-luvun puolivälissä ja kesti vielä vuosia ennen kuin prosessi oli aidosti saatu päätökseen. Koko jälkimmäistä tarkastelujaksoani siis leimaa hyvin tulehtunut poliittinen ilmapiiri, mitä ei aina tutkimuskirjallisuudessa tuoda esille ja lukujen Suomea erottaa myös kokonaisvaltainen rakennemuutos. Edustuksellisessa demokratiassa poliittiset valtasuhteet heijastelevat ainakin jossain määrin rivikansalaisten suhteita ja tilanteita sekä identiteettejä. Siksi elinkeinorakenne on varsin olennainen seikka näiden suhteiden ja poliittisen pelin ymmärtämisen kannalta. Kansantulon kannalta olennaista ovat eri sektoreiden osuudet valtion kokonaistuotannosta, mutta poliittisten valtasuhteiden kannalta myös sektoreiden työllistävä osuus on merkittävässä, elleivät jopa merkittävämmässä, roolissa. Yhteiskunta- ja elinkeinorakenne ja sen muutokset ovat erittäin olennaisia seikkoja laajemman kontekstin ymmärtämisen kannalta, mutta toisaalta rakennemuutos ei ole mikään yksiselitteinen tapahtuma tai prosessi. Pertti Haapala toteaa artikkelissaan Suomalainen rakennemuutos, että [r]akenne-käsitteen monimerkityksellisyyden vuoksi ei kannata edes 10

12 yrittää kuvata rakennehistorian metodia, [t]äytyy tyytyä siihen, että rakenne voidaan käsittää ratkaisevasti eri tavoin. 10 En aio tutkimuksessani yrittää porautua syvälle rakennemuutoksen eri aspekteihin tai muutoksiin. Aiheeni kannalta tärkeintä on ymmärtää Suomen rakennemuutoksen pääpiirteet. Sisällissodan jälkeen maata yritettiin eheyttää pientilastrategialla, jonka kulmakivet olivat torpparilaki (1918) ja maanlunastuslaki (1922). Strategian myötä luotiin itsenäinen pienviljelijäluokka, jolle muodostui selvä oma, työläisidentiteetistä erillinen identiteetti siitäkin huolimatta, että pienviljelijät usein saivat merkittävän osan tuloistaan maa- ja metsäteollisuuden ansiotöistä. 11 Tämä selittää osaltaan sekä maalaisliiton vahvaa asemaa että Suomen pitkäksi venähtänyttä agraarisuutta. Maatalousvaltaista elinkeino- ja yhteiskuntarakennetta pitkitti entisestään toisen maailmansodan jälkeinen asutustoiminta. Rakennemuutos tapahtuikin lopulta todella voimakkaana luvuilla, jolloin Suomi oli kehityksessä jo pari vuosikymmentä toisia Pohjoismaita jäljessä: kaupunkeihin muutti maalta yli miljoona ihmistä. 12 Maa- ja metsätaloussektorin pieneni siis huomattavasti 1920-luvulta 1960-luvulle, ja samaan aikaan palvelusektori kasvoi ilmiömäistä vauhtia luvuilla. 10 Haapala, Pertti: Suomalainen rakennemuutos. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, Heikkilä, Matti: Köyhän vai koko kansan asialla? Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Väki Voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, ; Kettunen, Pauli: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa Suomen Historiallinen Seura, Historiallisia Tutkimuksia 138. Gummerus, Helsinki 1986, Haapala, Pertti: Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennehistoria. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993,

13 Tutkimuskirjallisuus Bergholm. Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty I. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. SAK Otava, Helsinki Bergholm. Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. SAK Otava, Helsinki Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Yhdysvallat Haapala, Pertti: Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennehistoria. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, Haapala, Pertti: Suomalainen rakennemuutos. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, Hagfors, Robert Hellsten, Katri Sakslin, Maija (toim.): Suomen kansan eläke. Kelan tutkimusosasto. Toinen painos. Vammalan kirjapaino, Vammala Heikkilä, Matti: Köyhän vai koko kansan asialla? Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Väki Voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, Hellsten, Katri: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Hyvinvointivaltiokehitys ja sosiaaliturvajärjestelmän muotoutuminen Suomessa. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, tutkimuksia 2/1993. Hakapaino, Helsinki Hjerppe, Riitta & Jalava, Jukka: Economic Growth and Structural Change A Century and a Half of Cathing-Up. Teoksessa Ojala, Jari Eloranta, Jari Jalava, Jukka (toim.): The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Helsinki 2006,

14 Hokkanen, Kari: Kekkosen maalaisliitto Maalaisliitto-Keskustan historia 4. Otava, Helsinki Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere Jaakkola, Jouko: Kun valtio ei auttanut työväen keskinäinen apu Suomessa. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 6. Tammerpaino, Tampere 1993, Jaakkola, Jouko Pulma, Panu Satka, Mirja Urponen, Kyösti: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Gummerus, Jyväskylä Julkunen, Raija & Vauhkonen, Jussi: Suomalainen ihme työeläkejärjestelmän synty. Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, Jussila, Osmo Hentilä, Seppo Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia Neljäs, uudistettu painos. WSOY, Helsinki Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Toinen painos. Gaudeamus, Helsinki Kangas, Olli: Suuret linjat vai tarkat yksityiskohdat sairausvakuutuksen institutionaalinen kehittyminen OECD-maissa Teoksessa Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiaan. Gaudeamus, Helsinki 2006, (Kangas 2006a) Kangas, Olli: Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa. Teoksessa Paavonen, Tapani & Kangas, Olli: Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. Edita, Helsinki 2006, (Kangas 2006b) Kettunen, Pauli: The Tension between the Social and the Economic A Historical Perspective on a Welfare State. Teoksessa Ojala, Jari Eloranta, Jari Jalava, Jukka (toim.): The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Helsinki

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton ristiriidat sosiaalivakuutuksen synnyssä ja kehityksessä 1927 1964 Sophy Bergenheim Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Poliittinen historia Pro gradu

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvointivaltion poliittinen historia: lyhyt mutta huikea oppimäärä

Suomalaisen hyvinvointivaltion poliittinen historia: lyhyt mutta huikea oppimäärä Suomalaisen hyvinvointivaltion poliittinen historia: lyhyt mutta huikea oppimäärä Olli Kangas Tutkimusprofessori / Osastopäällikkö Tutkimusosasto / Kela Ml/kesk kokoomus vasemmisto Poliittinen rakenne

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu

Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos pauli.kettunen@helsinki.fi Henkisestä työstä tietoyhteiskuntaan Toimihenkilöliikkeen

Lisätiedot

Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa

Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Yhteiskuntahistorian laitos Rautatiekulttuurikeskus REILIA Kouvola 19.9.2009 1 Rautatieläisten ammattiliitot tänään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA VALINTAKOE

SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA VALINTAKOE SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2.6.2010 OSIO IA Kirjaan perustuva koe Valintakoe on yhteinen seuraaviin yliopistoihin sosiaalityön oppiaineeseen hakeville: Helsingin yliopisto Itä Suomen yliopisto,

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Näkökulma: Tuleeko suomalaisista eläkeläisistä köyhiä tulevaisuuden Euroopassa?

Näkökulma: Tuleeko suomalaisista eläkeläisistä köyhiä tulevaisuuden Euroopassa? Näkökulma: Tuleeko suomalaisista eläkeläisistä köyhiä tulevaisuuden Euroopassa? Telan asiantuntijaseminaari 12.2.2016 Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE 1 (13) Esityksen sisällys 1. Suomalainen eläkeläisköyhyys

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon.

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna Lepola: GUE/NGL-ryhmä on konfederaalinen Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna omasta puolestaan

Lisätiedot

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri MUISTIO 14.3.2013 Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri Aika: 14.3.2012 klo 13.00-14.00 Paikka: Asikkala, teknisen toimen tilat Läsnä: Tapio Tonteri Asikkalan kunta, rakennustarkastaja,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Sukunimi. Etunimet. Henkilötunnus: - pv kk v tunnus. Ohjeita

Sukunimi. Etunimet. Henkilötunnus: - pv kk v tunnus. Ohjeita Ohjeita 1. Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi täydellisenä jokaiseen koepaperiin. Tehtävät tarkastetaan eri yliopistoissa, joten henkilötietojen kirjoittaminen jokaiseen vastauspaperiin on ehdottoman

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Sisällys. Matti Hannikainen Hyvinvoinnin suuri kertomus ja uudet näkökulmat 7

Sisällys. Matti Hannikainen Hyvinvoinnin suuri kertomus ja uudet näkökulmat 7 Sisällys Matti Hannikainen Hyvinvoinnin suuri kertomus ja uudet näkökulmat 7 Antti Häkkinen Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut Merkitysten analysoimisesta toiminnan tutkimiseen 13 Eija Stark Vanhan kansan

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin TAMPEREEN YLIOPISTO Sukunimi SOSIAALIPOLITIIKKA Valintakoekirjan koodinumero 9 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) Anttonen Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000) Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien

Lisätiedot

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere,

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, Kela 75 vuotta Elämässä mukana muutoksissa tukena Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, 20.11.2012 1 18.12.2012 Elämässä mukana muutoksissa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä

Lisätiedot

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Juhlaluento Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Professori Lasse Koskinen Toukokuu 2016 Vakuutus ja riskienhallinta Riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki II TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1329-2 Kariston Kirjapaino Oy Alkusanat ensimmäiseen

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000).

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000). tunnus SOSIAALIPOLITIIKKA AINEISTOKOE Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000). Perehdy aineistoon ja vastaa

Lisätiedot

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi, 4.11.2014 Antti Karisto Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Luennon aiheita: * Vanhenemisen tutkimuksen koko kenttä * Sosiaaligerontologia * Ikä ja iäkkäitä ihmisiä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopistohankkeen prosessiarviointi II Muutosprosessin sisällä

Itä-Suomen yliopistohankkeen prosessiarviointi II Muutosprosessin sisällä Itä-Suomen yliopistohankkeen prosessiarviointi II Muutosprosessin sisällä Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki 2.11.2009 Jarkko Tirronen YTT,

Lisätiedot

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.2.2016 Työllisten määrä 1-64v: VAR / FI Takana haastava historia 2 0 222,6 22,0 2 00 2 497

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 792319A, 5 op Joni Vainikka, Heikki Sirviö, Fredriika Jakola, Katharina Koch Kurssin rakenne Seitsemän kahden tunnin lukupiiriä 2500 tai 3600 sanan essee

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Alussa oli MURHA JOHTOLANKOJA RIKOS KIRJALLISUUTEEN. Paula Arvas & Voitto Ruohonen

Alussa oli MURHA JOHTOLANKOJA RIKOS KIRJALLISUUTEEN. Paula Arvas & Voitto Ruohonen Alussa oli MURHA JOHTOLANKOJA RIKOS KIRJALLISUUTEEN Paula Arvas & Voitto Ruohonen Suomen tietokirjailijat ry on tukenut teoksen kirjoittamista. Paula Arvas on kirjoittanut luvut 1, 2, 4 ja 6 ja Voitto

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Alustuksen teemat Liikuntapalvelujen työnjako Suomessa Yksityiset yritykset ja seurat 1870-1900 Kunnat

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista

Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista Pirkko Justander Sosiaalineuvoja ry HUOM! Tässä puheenvuorossa ennen muuta ruohonjuuritason syvien tuntojen tulkki Tunnetilani dokumenttia katsellessani

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta. Riitta Räsänen Syksy 2008

Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta. Riitta Räsänen Syksy 2008 Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta Riitta Räsänen Syksy 2008 Sosiaaliturvan perustana olevat oikeudet A. Perusoikeudet 1. Osallistumisoikeudet 2. Kansalaisvapaudet 3. Taloudelliset, sosiaaliset ja

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulma SISUun

Tutkimuksen näkökulma SISUun Tutkimuksen näkökulma SISUun Seija Ilmakunnas Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos Puheenvuoro Tilastokeskuksen seminaarissa 23.4.2013 Tässä esityksessä Mikrosimulointimallien merkityksestä sosiaaliturvan

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA?

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? Tutkimushanke: Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Osahanke I: Osallistuminen,

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Harjoittele YO-tehtäviä. Kysymykset. 1. Tilastotehtävä

Harjoittele YO-tehtäviä. Kysymykset. 1. Tilastotehtävä Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia Luku VI Köyhyydestä hyvinvointiin Harjoittele YO-tehtäviä Kysymykset 1. Tilastotehtävä Oheinen tilasto kuvaa yksityisten kulutusmenojen kehitystä Suomessa 1900- luvun

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Hanna-Liisa Kangas Väitöskirja-aiheen esittely 29.5.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot