Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 341/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2015 talousarvioesityksensä. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on omalta osaltaan saanut ta lous ar vio kä sit telyn sä päätökseen ja antanut talousarvioesityksensä jä sen kun tien hyväksyttäväksi. Hallintokuntien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalousmenot ovat 112,7 mil joo naa euroa, missä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vi oon nähden li säys tä 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Käyttötaloustulot ovat esitysten mukaan 13,1 miljoonaa euroa, missä kuluvaan vuoteen verrattuna on kasvua vain 0,5 % eli euroa. Talousarvioesitykseen ei sisälly merkittäviä hen ki lös tö muu tok sia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään kau pun gin hal li tuk ses sa erillisenä asiana. Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on jäämässä merkittävän al hai sek si. Nykyisillä veroprosenteilla verotulojen kasvun arvioidaan olevan 0,3 % kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Kunnallisveron tuotto tullee su pis tu maan johtuen työllisyystilanteen heikkenemisestä ja työikäisen väestön mää rän vähenemisestä sekä valtion toimesta veroperusteisiin tehdyistä vä hen nys pe rus te muu tok sis ta. Nykyisellä veroprosentilla kunnallisveron tuotoksi ar vioi daan tässä vaiheessa 49,6 miljoonaa euroa (-0,3 %). Yhteisöveron tuoton ar vioi daan jopa hieman kasvavan kuluvasta vuodesta ja sen määräksi on bud je toi tu 3,5 miljoonaa euroa (+9,5 %). Kiinteistöveron tilitykset pysyvät nykytasolla eli noin 3,3 miljoonassa eurossa mikäli veroprosentit pysyvät samoina. Ve rotu lo ar vioi ta tarkistetaan valtuuston veroprosenttipäätöksen jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan saatavan noin 45,9 miljoonaa euroa, mi kä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2015 alus sa toteutettavan valtionosuusuudistuksen arvioitiin hyödyttävän Kauhavan kau pun kia noin 80 eurolla/asukas verotuloihin perustuvan valtionosuuden ta sauk sen määrän kasvamisen seurauksena, vaikka vanhusväestön määrän vai ku tus valtionosuuteen pienenee. Siirtymätasaus leikkaa kuitenkin ensi vuodelta 50 euroa/asukas ylittävän muutososuuden. Saatavan valtionosuuden määrää pie nen tää toteutettava valtionosuusleikkaus, jonka seurauksena kuntien oma ra hoi tus osuus nousee ensi vuonna 237 eurolla/asukas ollen noin eu roa/asu kas ja valtionosuusprosentti laskee 29,57 %:sta 25,42 %:iin. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön muiden valtionosuuksien valtionosuusprosentti on 29,32 % ja kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 307,40 euroa asukasta kohti. Ra hoi tus osuus pienenee arviolta 40 euroa asukasta kohti johtuen am mat ti kor kea kou lu jen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien val tion osuus jär jestel mäs tä. Toisaalta lukion ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin koh dis tuu säästöjä, jotka pienentävät laskennallisten yksikköhintojen mukaan ker ty vää summaa. OKM:n valtionosuus on negatiivinen, ja tämän hetken arvion mu kaan sen määrä on -1,1

2 miljoonaa euroa, mikä vähennetään tilityksessä pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta. Kokonaisuutena valtionosuuksien määrän ar vioi daan ensi vuonna nousevan 1,0 %:lla. Kuluvan ja ensi vuoden raskaasta investointiohjelmasta johtuen suunnitelman mu kai set poistot kasvavat noin miljoonalla eurolla. Poistojen muutosta tar kas tel laan vielä uudelleen kun investointien toteutumisaikataulu hahmottuu. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt talousarviota ja mää ri tel lyt toimialoille 2,9 %:n eli yhteensä 3,2 miljoonan euron karsintatarpeen käyt tö ta lous menois ta, jotta talousarviossa päästäisiin nykyisillä veroprosenteilla nol la tu lok seen. Kun hallintokunnat ovat tehneet talousarvion joh to ryh mä kä sit te lys sä edellytetyt tarkistukset, on me no kas vu saatu supistettua kuluvaan vuoteen ver rat tu na noin 0,3 miljoonaan euroon eli 0,3 %:iin. Vaikka menokasvu on erit täin maltillisella tasolla, niin kuluvan vuoden alijäämäisestä budjetista muo dos tu va tasapainottamistarve ja verorahoituksen arviolta vain 0,6 %:n kasvu huo mioi den hallintokuntien esityksiä joudutaan vielä tarkastelemaan. Kauhavan kaupungin talousarviotilanteesta on informoitu myös Kuntayhtymä Kak si neuvois ta. Jäsenkuntaneuvottelussa on todettu, että Kaksineuvoisen ta lous ar vio esi tyk seen liittyvä kasvu siltä osin, kun se ylittää kuntien antaman raa min, on perusteltu ja hyväksyttävissä. Yhtymä onkin jo päättänyt useista ta lou teen vaikuttavista toimenpiteistä. Yhtymän johtajalta ja talousjohtajalta on kui ten kin pyydetty näkemys siitä, onko Kaksineuvoisen talousarviota ylipäätään mah dol lis ta karsia siten, että Kauhavan kaupungin maksuosuus pienenisi noin 1,5 miljoonalla eurolla ja jos on, niin millaisia vaikutuksia mahdollisella kar sin nal la olisi. Kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusan mukaan mahdollinen li sä sääs tö vaa ti mus vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisen hoidon sekä hallittavan pit kä jän tei sen palvelurakenteen kehittämisen. Pusan lausunto ko ko naisuu des saan on liitteenä. Talousarvion käyttötalousosa laaditaan valtuustoon nähden sitovaksi toi mi elin ta sol la. Valmisteluvaiheessa talousarviota on kuitenkin tarpeen tarkastella hie man yksityiskohtaisemmin. Liitteenä on yhdistelmä käyttötaloustuloista ja me nois ta tehtävätasolla. Tuloslaskelma on tässä vaiheessa noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nol la tu lokseen pääseminen ilman tuloveroprosentin korottamista on käytännössä mah do ton ta toimintamenoista karsimalla. Mikäli toiminta jatkuu ny ky muo toi se na, ei menoja juurikaan enää pystytä karsimaan. Palveluverkkoon tehtävien muu tos ten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vasta seuraavan kokonaisen toi min ta vuo den aikana. Henkilöstön 7 päivän lomautuksesta saatava säästö on noin euroa ja ilman maatalouslomittajia noin euroa. Säästön rea li soi tu mi nen kuitenkin edellyttää, että sijaisia ei palkata ja että vuosilomat saa daan lomautuksesta huolimatta täysimääräisesti pidettyä. Kaupungilla on myös tuleville vuosille merkittäviä investointitarpeita, joilla py ri tään mm. kaupungin kehittämiseen ja vetovoimaisuuden parantamiseen sekä tur val li siin ja terveisiin toimitiloihin. Investointiesitykset vuodelle 2015 ovat net to mää räl tään 12,3 miljoonaa euroa, josta poistoja lisääviä investointeja on noin 10,6 euron arvosta. Investointiesityksiä täytyy vielä tarkastella ja harkita joi den kin hankkeiden toteuttamisen siirtämistä. Talousarviota esitellään kaupunginhallitukselle tarkemmin kokouksessa.

3 Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen ja Kuntayhtymä Kak si neuvoi sen johtajan yhtymän talousarviokarsintamahdollisuuksia kos ke van lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus linjaa talousarvioprosessissa tavoiteltavan ali-/ylijäämätason se kä päättää, että talousarvion jatkovalmisteluun osallistuu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kunkin toi mi alan edustajat. Lisäkarsinnat tuodaan käsiteltäväksi kehittämistoimikuntaan, jol le toimielintasoinen talousarvioesitys esitellään. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus määritteli mahdolliseksi alijäämätasoksi noin 1,0-1,5 mil joo naa euroa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen pu heen joh ta ja, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet talousarvioesitykset läpi toi mi alo jen edustajien kanssa perusturvaa lukuun ottamatta. Tässä yhteydessä me no ja on karsittu vielä noin eurolla. Lisäksi käyttötaloustuloihin on teh ty tarkistuksia. Suunnitelman mukaisten poistojen määrän muutosta on uu del leen ar vioi tu ja verotulot on viety talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämiin veroprosentteihin perustuen. Tehtyjen tarkistusten jälkeen ulkoisten käyttötalousmenojen yhteismäärä on euroa, mikä on euroa enemmänkuin vuoden 2014 bud je toi dut menot (+0,0 %). Tilinpäätökseen 2013 verrattuna menot kasvavat eurolla eli 4,7 %:lla. Käyttötaloustuloja arvioidaan kertyvän euroa, missä kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna on eu roa (+2,0 %) ja vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna euroa (+4,3 %). Verotuloja arvioidaan saatavan euroa eli euroa (0,9 %) enemmän kuin vuonna 2014 ja euroa (6,8 %) enemmän kuin vuon na Valtionosuuksien määräksi on budjetoitu euroa, jos sa on kasvua kuluvaan vuoteen euroa (1,0 %) ja vuoden 2013 ti linpää tök seen euroa (2,0 %). Vuosikatteeksi muodostuu eu roa, kun vuoden 2014 talousarvion vuosikate on euroa. Raskaan in ves toin ti oh jel man seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä li sään tyy eurolla, jolloin poistojen määräksi muodostuu eu roa. Poistoerojen ja rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muo dos tuu euroa. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon nähden sitova toimielintasolla. Tarkoitus oli laatia vuoden 2015 talousarvio valtuustoon nähden sitovaksi sekä ulkoisten et tä sisäisten erien osalta. Sisäisen vuokralaskutuksen ohjelmiston käyt töön ot to on ohjelmistotoimittajasta johtuen siirtynyt kuitenkin niin myöhäiseen, että erien huomioiminen sitovina ei tässä vaiheessa ole perusteltua. Sisäisten tu lo jen ja menojen summa on aina nolla. Ulkoiset

4 erät osoittavat menot ja tulot vain kertaalleen, kun sisäiset erät perustuvat suurelta osalta ulkoisiin menoihin. Tä hän perustuen vuoden 2015 talousarvio esitetään valtuustoon nähden si to va na ulkoisten erien osalta ja informatiivisena ulkoisten ja sisäisten erien osal ta. Meno- ja tulokehityksen vertaaminen edellisiin vuosiin on haasteellista johtuen mm. varhaiskasvatuksen siirtymisestä alkaen Kuntayhtymä Kak si neu voi sel ta Kauhavan kaupungin toiminnaksi siten, että Kauhava tarjoaa pal ve lut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Evijärven ja Lappajärven osuus si säl tyy vuoden 2014 talousarvioon vain 5 kuukauden osalta. Edelleen on huo mioi ta va, että varhaiskasvatus on siirtynyt perusturvan teh tä vä alu eel ta kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen. Tästä johtuen perusturvan me no jen muutos ei anna todellista kuvaa menokehityksestä. Perusturvan alla var hais kas va tuk sen menoissa on ollut vain Kauhavan maksuosuus (netto) ao me noi hin, nyt käytössä on bruttobudjetointi eli kasvatus- ja opetuslautakunnan ta lous ar vios sa on huomioitu sekä menot että tulot erikseen. Varhaiskasvatuksen siir ty mi nen kaupungin omaksi toiminnaksi vaikuttaa myös tulo- ja me no la jeit tai siin eriin. Kun varhaiskasvatuksen maksuosuus on aikaisemmin näkynyt pal ve lu jen ostoissa nettomenona, sisältyvät tulot ja menot nyt bruttomääräisinä eri ti li ryh miin. Tämä asettaa haasteita myös tuloslaskelman erien muutoksen ar vioin tiin. Lisäksi organisaatioon tehdään alkaen muutos, jossa kir jas to ja kansalaisopiston rahoitus siirtyvät kasvatus- ja opetuslautakunnalta va paa-ai ka lau ta kunnal le. Muutos on huomioitu vuoden 2013 ja 2014 lukuihin, eli täl tä osin luvut ovat vertailukelpoisia. Keskusvaalilautakunnan talousarviossa on huomioitu eduskuntavaalien jär jes tä mi ses tä aiheutuvat kustannukset sekä oikeusministeriön vaalien jär jes tä mi ses tä maksama korvaus. Tarkastuslautakunnan talousarvioon sisältyy tar kas tus lau ta kun nan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen menot. Kaupunginvaltuuston menot ovat lähes vuoden 2014 tasolla. Kau pun gin hal li tuk sen menot ovat 0,9 % kuluvaa vuotta pienemmät, mutta 11,7 % ( ) vuo den 2013 tilinpäätöksen menoja korkeammat. Menokasvua selittää mm. kun ta lii tos sel vi tyk siin ja työsuojelupäällikön palvelujen ostamiseen varatut mää rä ra hat, työterveyshuollon määrärahan lisätarve kun henkilöstömäärä on li sään ty nyt (varhaiskasvatus) sekä atk-palveluihin tarvittavan määrärahan kas va mi nen. Vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyy palkkojen sivukulujen ker ta luon tei nen meno-oikaisu tulovaikutukseltaan noin euroa, mikä selittää tu lo ar vion laskua ao. vuoteen verrattuna. Elinkeino- ja maaseutujaoston menot laskevat kuluvaan vuoteen verrattuna noin eurolla. Tästä euroa selittyy maaseutu- ja lomatoimesta, kun maatalouslomituksen tarve vähenee. Noin euron menovähennys se lit tyy hankkeista, kun kaupungin hallinnoimia hankkeita päättyy ja muutenkin hank kei siin osallistumista harkitaan jatkossa erityisen tarkasti. Edellä mai ni tuis ta johtuva selittää myös tulojen vähenemistä. Perusturvan tehtäväalueella on euron menovähentymää kuluvaan vuo teen verrattuna. Tehtäväalueelle sisältyy kaupungin maksuosuus Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen menoihin ml. erikoissairaanhoito ja Eskoo sekä ym pä ris tö ter vey denhuol lon maksuosuus Seinäjoen kaupungille ja avustus Kauhavan seu dun vanhustenkotiyhdistykselle. Tehtäväalueelta on siirretty kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan talousarvioon varhaiskasvatuksen menot ml. Kelan kautta mak set ta vat lastenhoidon tuet, joiden yhteisvaikutus on noin euroa. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen maksuosuus kasvaa ilman varhaiskasvatusta ku lu vas ta vuodesta noin miljoonalla

5 eurolla (+1,7 %) ja vuodesta 2013 noin eurolla (+5,4 %). Kaksineuvoisen talousarvio käsitellään erillisenä asia na. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus alenee eurolla ja on vuo den 2013 tilinpäätöksen kanssa samalla tasolla. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon sisältyvät varhaiskasvatuksen me not ja tulot siten, että Kauhava tuottaa palvelun myös Evijärven ja Lap pa jär ven kunnille. Vuosi 2015 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, joten käy tet tä vis sä ei ole suoraa vertailutietoa. Vertaaminen Kuntayhtymä Kak si neu voi sen vuoden 2013 tilinpäätökseen on myös haasteellista, koska kirjanpidollinen käy tän tö ei ole täysin sama. Esi- ja perusopetuksen menot on budjetoitu euroa kuluvaa vuotta pienemmiksi. Talousarviossa on huomioitu kou lu verk koon tehtävinä muutoksina Vesiluoman ja Rintalan koulujen lakkaaminen lukien. Kuljetuskustannuksen on vuoden 2014 tasolla. Ul ko paik ka kun ta lais ten maahanmuuttajaoppilaiden nivelluokalle on varattu määräraha ko ko vuodeksi. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna menot kasvavat 1,5 %. Lu kio-ope tuk sen menot pienenevät eurolla (-4,5 %) vuodesta 2014 ja eurolla (-6,1 %) vuodesta Toisen asteen ammatilliseen kou lu tuk seen ei ole varattu määrärahaa. Musiikkiopiston menot kasvavat 0,8 % ku lu van vuoden tasosta. Vapaa-aikalautakunnan menokasvu on kuluvaan vuoteen verrattuna 0,5 % ja vuo teen 2013 verrattuna 5,6 %. Talousarvioon sisältyy pieni varaus taidetalon siir ty mi seen pääkirjaston rakennukseen. Teknisen lautakunnan menot pienenevät kuluvaan vuoteen verrattuna eu rol la (-0,8 %). Vuoteen 2013 verrattuna menot kasvavat euroa (+4,2 %). Tilapalvelujen menojen oletetaan pienenevän eurolla (-3,0 %) johtuen mm. ostopalvelujen käytön lisääntymisestä ja Steel Parkin ja Met sä län kiinteistöjen siirtymisestä Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n omistukseen. Me no ke hi tyk sen vertaaminen vuoteen 2013 ei anna oikeaa kuvaa johtuen vuo den 2014 alussa toteutetusta organisaatiomuutoksesta, jossa ruokapalvelut siir tyi vät teknisistä tukipalveluista tilapalveluihin.lisäksi varhaiskasvatuksen siir ryt tyä kaupungin toiminnaksi muuttuivat tilavuokrat sekä ateriat ulkoisista si säi sik si eriksi. Yhdyskuntatekniikan menot pienenevät 0,4 %. Myöskään yh dys kun ta tek nii kan menokehitystä ei voida suoraan verrata vuoteen 2013, koska vuo den 2014 alusta konekeskus ja varasto siirtyivät tukipalveluista yh dyskun ta tek niik kaan. Teknisten tukipalvelujen menot nousevat uusien ja muiden aluei den kaavoituskustannusten seurauksena eurolla eli 36,1 %:lla ku lu vaan vuoteen verrattuna. Ympäristölautakunnan menot pienenevät eurolla (-26,4 %) johtuen lau ta kun nan hallinnoimien hankkeiden päättymisestä. Vastaavasta syystä ai heu tu va vähennys näkyy myös tulopuolella. Talousarvioehdotus on selvästi alijäämäinen, mutta karsintakierrosten ja kiin teis tö ve ron korottamisen jälkeen on päästy kaupunginhallituksen mää rit te le mään mahdolliseen alijäämätasoon 1,0-1,5 miljoonaa euroa. Käyt tö ta lous me nois sa ei enää ole karsittavaa. Talousarvioon ei sisälly hen ki lös tö li säyk siä, ainoastaan joitakin työajan tarkistuksia ja muita kus tan nus neu ta raa le ja muutoksia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään kau pun gin hal li tuk ses sa erillisenä asiana. Investointimenojen määrä on euroa ja investointitulojen eu roa, jolloin investointien nettomääräksi muodostuu euroa. Pois to ja aiheuttavien investointien määrä on noin 8,9 miljoonaa euroa, mikä on kau pun gin kestävään investointivaraan nähden kaksinkertainen. Suuri osa in ves toin neis ta on kuitenkin aivan välttämättömiä, mutta mahdollisuuksia hank kei den toteuttamisen siirtämiseen on

6 tarkasteltava edelleen. Kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 6,1 miljoonaa eu roa. Kun vuoden 2014 talousarvio on noin 1,8 miljoonaa alijäämäinen ja vuo den 2015 talousarvioesitys noin 1,3 miljoonaa alijäämäinen, pienenee yli jää mä pus ku ri 3,1 miljoonalla vuoden 2015 loppuun mennessä. Jotta ve ron ko ro tuk sil ta vältytään tulevina vuosina, joudutaan rakenteisiin tekemään sellaisia muu tok sia, jotka kaupungin kokonaistalous huomioiden aikaansaavat säästöjä ja toiminnan tehostumista. Talouden tasapainottamisohjelma tuodaan val tuus ton käsiteltäväksi sen jälkeen kun kouluverkkoon ja sote-palveluverkkoon teh tä vät muutokset on hyväksytty. Kaupungin kantokykyyn nähden usealle vuo del le kohdistuva liian raskas investointiohjelma kiristää kaupungin taloutta li sään ty vien poistojen ja korkomenojen kautta. Tämän seurauksena vuo si kat teen tulee kasvaa selvästi, jotta talous saadaan takaisin tasapainoiseksi. Liitteenä tuloslaskelma sekä käyttötalousosan yhdistelmä sekä toimielin- että teh tä vä tasol la, strategiset tavoitteet sekä yhdistelmä investointiehdotuksista. Osastopäälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään vastuualueensa ta lous ar vio esi tystä. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1. päättää talousarvioon esitettävistä strategisista, toimielinkohtaisista ta voit teis ta 2. valmistelee talousarvion käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan omalta osal taan lopulliseen muotoon 3. aloittaa investointiohjelman käsittelyn. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen. Investointiosan käsittelyä jatketaan maanantaina Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla ko kouk ses sa olivat tekninen johtaja Juha Takamaa klo kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo kokousta jatkettiin klo vs. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala klo kehitysjohtaja Hannu Mars klo alkaen. Lisätietoja: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Investointisuunnitelmaa on jatkovalmisteltu sekä vuoden 2015 että suun ni tel ma vuo sien 2016 ja 2017 osalta. Valtuuston päätöksen mukaan ta lous ar vio on investointiosan osalta valtuustoon nähden sitova han ke ryh mit täin toimielintasolla. Mikäli yksittäisen investointihankkeen arvo on yli eu roa, käsitellään se erillisenä hankkeena, jolle myönnetään oma määräraha. Yli jää mä ra has to- ja yhdistymisavustusinvestointien määrärahat myönnetään jat kos sa kin yksilöidyille hankkeille. Talousarvion liitteenä on erillinen in ves toin ti suun ni tel ma, josta ilmenee

7 hankekohtaisilla määrärahoilla toteutettaviksi suun ni tel lut kohteet. Investointiohjelma laaditaan em. muotoon sen jälkeen kun hal li tus on oman esityksensä päättänyt. Investointiohjelma laaditaan ta lous ar vio vuo den osalta sitovaksi ja suunnitelmavuosien osalta ohjeelliseksi lu kuun ot ta mat ta hankkeita, joiden toteutuminen kohdistuu useammalle vuodelle. Täl lais ten hankkeiden osalta määräraha on valtuustoon nähden sitova hy väk syt ty jen kokonaiskustannusten osalta. Vuoden 2015 investointien kokonaismääräksi muodostuu euroa, in ves toin titu lo jen määräksi euroa ja nettoinvestoinneiksi eu roa. Investointimäärästä noin 8,9 miljoonaa on poistoja lisääviä (huomioitu pois to ero). Investointitaso on liian korkea kaupungin talouden kantokykyyn näh den, ja taloussuunnitelmakauden aikana ja erityisesti sen jälkeen on pääs tä vä selvästi alhaisemmalle investointitasolla. Nyt merkittävä osa in ves toin neis ta kohdistuu kaupungin kehittämiseen ja vetovoiman parantamiseen mm. kaa voi tet tu jen alueiden käyttöönoton mahdollistavalla infrarakentamisella sekä ym pä ris tö jen ja tiestön parantamisella. Rakennuksiin kohdistuvilla in ves toin neil la turvataan käyttäjille terveelliset ja toimivat tilat. Osa investoinneista pe rus tuu valtuuston aikaisemmin tekemiin päätöksiin ja osa on jouduttu uu del leen bud je toi maan, kun niiden toteuttaminen on jostain syystä siirtynyt. Vuoden 2016 nettoinvestointien määrä on euroa ja vuoden eu roa. Kauhavan kaupungin kestävä investointitaso on poistoja ai heut ta vien in ves tointien osalta noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Jotta poistojen määrän li sään ty mi nen ja velkaantuminen saadaan katkaistua, tuleekin investointitasoa lei ka ta selvästi useamman vuoden ajaksi viimeistään vuodesta 2018 alkaen. Kaupunginhallituksen investointimenojen määräksi muodostuu euroa ja investointitulojen määräksi euroa, mikä muodostuu kiinteän omai suu den (tonttien) myynnistä. Suunnitelmavuosille on kohdistettu vuosittain euroa maanhankintaan. Suunnitelmavuosille sisältyy myös mää rä ra ha va raus keskusarkistotilojen rakentamiseen, mikä mahdollistaa arkiston siir tä mi sen pois Kirkkotie 10:stä ja mahdollistaa tarvittaessa rakennuksen pur ka mi sen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointimenot ovat euroa, ja ne muo dos tuvat kalustomenoista ulkoleikkivälineet mukaan lukien, op pi las käyt töön tulevien tietoteknisten välineiden hankinnasta sekä sähköisiin yli op pi las kir joi tu siin siirtymiseksi tarvittavista investoinneista. Vapaa-aikalautakunnan nettoinvestointimenojen määrä on euroa. Lai naus au tomaa tion käyttöönotto aloitetaan Alahärmän kirjastosta. Hankkeelle hae taan valtionrahoitusta. Lainausautomaation käyttöönoton myötä toimintaa voi daan tehostaa, mutta vaikutukset käyttötalouteen näkyvät vasta vuonna Tarkoituksena on laajentaa suunnitelmakaudella automaatio myös Yli här män kirjastoon. Vuodelle 2016 vapaa-aikalautakunnalle osoitetaan eu roa liikunta-alueisiin ja rakennuksiin sekä euroa liikuntatoimen ka lus toon. Puukon synty -patsaan siirtokustannuksiin on varattu euroa. Teknisen lautakunnan investointimenojen kokonaismäärä on euroa. Ta lous arvios sa on varauduttu eurolla kouluverkkoratkaisun mukaisten in ves toin tien suunnittelu- ja mahdollisesti käynnistämiskustannuksiin. Suun ni tel ma vuo sil le on koulurakentamiseen varattu 7 miljoonaa euroa. Ylihärmän päi vä ko din rakentamiseen osoitetaan 3,2 miljoonaa euroa, josta ensi vuoden osuus on 1,9 miljoonaa euroa. Muihin rakennusinvestointeihin osoitetaan euroa. Määrärahaa käytetään mm. kaupungin keskusvaraston kun nos ta mi seen, taidegalleriatilan rakentamiseen pääkirjaston yhteyteen ja ener gia te hok kuu den parantamiseen. Tekninen lautakunta

8 päättää käyttökohteet. En si vuoden aikana investoidaan myös rakennusautomaatioon, sähkökatkoihin va rau tu mi seen, kiinteistöjen kuntoarvioihin sekä keittiöiden varustukseen. Kau ha van tuotannollisen ja kaupallisen kehityskäytävän rakentaminen KT63:lle käyn nis te tään 1,5 miljoonalla eurolla ja sen loppuunsaattamiseen varataan vuodel le ,5 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatekniikan rakentamiseen osoi te taan euroa, josta Järvenjärven asuntoalueelle euroa ja Kau ha van kauppakeskusalueelle euroa. Kauppakeskusalueen yh dys kun ta tek nii kan rakentamiseen tarvitaan vuodelle 2016 vielä euroa. Suun nit te lu vuo si na varaudutaan myös Mäki-Hannuksen ja Väinölän asun to alui e den laajentamiseen. Hakolan kevyenliikenteen väylään kohdistetaan euroa, kaavateiden rakentamiseen, perusparannukseen ja as fal toin tiin euroa ja katuvalaistuksen peruskunnostukseen euroa. Li säk si varaudutaan yksityisteiden ja siltojen perusparannukseen, ympäristöjen pa ran ta mi seen ja Kauhavan hyötykäyttöaseman ajoramppien rakentamiseen se kä Naarasluoman perkaukseen. Kiistola-Rannanjärvi -tien oikaisemiseen ja ke vyen lii ken teen väylän rakentamiseen tarvitaan euroa, josta eu roa on kaupungin rahoitusosuus, euroa rahoitetaan yh dis ty mis avustus in ves toin ti na ja euron rahoitus esitetään toteutettavaksi Yli här män ylijäämärahaston käyttökohteista uudelleenkohdistamalla. Hu le ve si ver kos ton rakentamiseen tarvitaan euroa, josta Ylihärmään investoidaan euroa ja Alahärmään euroa. Ylihärmän ja Alahärmän teol li suus aluei den sammutusvesijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan eu roa. Kangas-Annala -silta- ja tieyhteyden rakentamiseen varataan vuodelle ,2 miljoonaa euroa ja vuodelle ,4 miljoonaa euroa. Ylijäämärahaston käyttöaika päättyy voimassaolevien sääntöjen mukaan vuo den 2015 lopussa. Kortesjärven rahastosta on tällä hetkellä käyttämättä noin euroa ja Ylihärmän rahastosta Kiistola-Rannanjärvi -hanke huo mioi den noin euroa. Rahastojen käyttöajan mahdollisesta jatkamisesta pää tet täes sä on keskusteltava myös käyttökohteista. Tekninen johtaja Juha Takamaa on kutsuttu kokoukseen investointiohjelman kä sit te lyn ajaksi. Käyttötalousosan käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että Kauhavan kou lu kes kuk ses ta jouduttaneen vuoden 2015 aikana siirtymään väistötiloihin. Väistötiloista ei ole vielä ratkaisua, eikä siitä syntyvistä kustannuksista ole tietoa. Tämän vuok si asiaa ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa, mutta kau pun gin hal li tuk sen on varauduttava siihen, että käyttötalousosaan voidaan joutua te ke mään vuoden 2015 aikana määrärahatarkistuksia väistötilaratkaisun seu rauk se na. Rahoitusosa ja taloussuunnitelma laaditaan pidettävään ko kouk seen. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1. jatkaa investointiosan käsittelyä ja valmistelee sen omalta osaltaan lo pul li seen muotoon 2. esittää, että Ylihärmän ylijäämärahastosta kohdistetaan euroa Kiis tola-ran nan jär vi -tien perusparannuksen rahoitukseen 3. pyytää talousarvioesityksestä yt-ryhmän lausunnon. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen si ten

9 huomioituna, että Ylihärmän ylijäämärahaston käyttäminen Kiis to la-ran nan jär vi -tieyhteyden perusparantamiseen edellyttää, että Ylihärmän alueen val tuu te tut hyväksyvät järjestelyn järjestettävässä palaverissa. To det tiin, että talousarvion käsittelyn yhteydessä ei päätetä muilta osin yli jää mä ra has to va ro jen uudelleenkohdentamisesta. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo paikalla kokouksessa oli tekninen johtaja Juha Takamaa Antti Kurvinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 314 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Talousarvion valmistelua on jatkettu rahoituslaskelman, taloussuunnitelman ja ta lous arvio kir jan laadinnan osalta. Valmistelun yhteydessä löydettiin ve ro tu lo jen budjetoinnista virhe, jossa kiinteistöveroon veroprosenttien ko ro tus pää tök sen jälkeen tehty tuloarviokorjaus oli merkitty yhteisöverotuottojen tilille. Vir heen oikaisun myötä tuloslaskelman mukainen budjetoitu tulos parani noin eurolla, ja tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Edel lis ten hallituskäsittelyjen jälkeen talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tu los las kel ma- ja investointiosaan ei ole tehty muita muutoksia. Ylihärmän alueen val tuu te tut ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä hallituksen esittämän, Ylihärmän yli jää mä ra has ton varojen uudelleenkohdentamisen Kiistola-Rannanjärvi -lii ken ne yh tey den parantamiseen. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelma on laadittu vuoden 2015 ta lous ar vio esi tyk sen pohjalta. Vuodelle 2016 on huomioitu palveluverkkoratkaisuihin ja muu hun toiminnan tehostamiseen perustuen euron leikkaus palk ka me noi hin ja euron leikkaus palvelujen ostoihin. Vaikka menokasvu on ar vioi tu erittäin maltilliseksi, muodostuvat suunnitelmavuodet selvästi ali jää mäi sik si. Osittain tähän vaikuttaa raskaasta investointiohjelmasta seuraava suun ni tel man mukaisten poistojen määrän lisääntyminen sekä investointien ra hoit ta mi seen otettavasta lainarahoituksesta aiheutuva korkomenojen kasvu. Ve ro pro sen tit on pidetty taloussuunnitelmakaudella vuoden 2015 tasolla. Toiminnan rahoittamiseen on talousarvioesityksen mukaan vuonna 2015 otet ta va 11 miljoonaa euroa uutta lainaa. Kun vuosikatteen määrä jää pie nem mäk si kuin lainojen lyhennysten määrä, joudutaan uutta lainaa ottamaan myös osit tain olemassa olevien lainojen lyhentämiseen. Lainakanta kasvaa vuonna 2015 noin 6,2 miljoonalla eurolla (n. 380 eurolla/asukas). Kaupunginhallitus on käsitellyn vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmaa kolmessa kokouksessa. Seuraavassa vielä tii vis tet tyä tietoa talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksessä vuoden 2015 ulkoisten toimintatuottojen määräksi muo dos tuu euroa, mikä on 2,0 prosenttia enemmän kuin 2014 ta lous ar vios sa. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, mikä tar koit taa vain euron (0,0 %) kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Toi min ta ku luis sa on huomioitu kouluverkkoon

10 tehtävät ratkaisut valtuuston il ta kou lun linjauksen mukaisena. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tiedossa mm. Kauhavan koulukeskuksen väistötilaratkaisuista aiheutuvia kustannuksia, min kä vuoksi niitä ei ole huomioitu talousarviossa. Talousarvion käyt tö ta lous osaan voidaan joutua tästä syystä tekemään talousarviovuoden aikana tar kis tuk sia. Talousarvioesitykseen ei sisälly varsinaisia vakinaiseen henkilöstöön koh dis tu via henkilöstölisäyksiä. Palkanlaskennan resursointia kuitenkin lisätään 0,25 hen ki lö työ vuodel la siten, että kaupungilla on 3,75 henkilötyövuotta palk ka sih tee ri re surs sia. Aikaisempi resursointi oli 3 palkkasihteeriä ja puoliaikainen palk ka kir jan pi tä jä (3,5 htv). Lisäresurssitarve johtuu varhaiskasvatuksen hen ki lös tön siirtymisestä kaupungille, mikä on lisännyt palkansaajien määrää ly hyt ai kai set sijaiset huomioiden noin 200 henkilöllä/kk. Musiikkiopiston opet ta ja mää rä kasvaa 12,2:sta 13,5:een johtuen aiemmista vakinaistamispäätöksistä, joi den täytäntöönpano on viivästynyt. Palveluverkkopäätösten jälkeen hen ki lös tö suun ni tel maa joudutaan tarkistamaan ja määräaikaista henkilökuntaa va ki nais ta maan. Varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kau ha van kaupungin järjestettäväksi aiheuttaa sen, että talousarvio ei ole ver tai lu kel poi nen käyttötalouden osalta perusturvan, kasvatus- ja opetuslautakunnan se kä teknisen lautakunnan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Myös tu los las kel man eri tulo- ja menolajien vertailu ei anna oikeaa kuvaa erien ke hi tyk ses tä varhaiskasvatuksen siirrosta johtuen. Kunnallisen tuloveron tuotoksi arvioidaan euroa, mikä on eu roa (-0,3 %) vähemmän kuin vuoden 2014 budjetoitu määrä. Kiinteistöveroa ar vioi daan kertyvän euroa, missä on kuluvaan vuoteen verrattuna kas vua euroa (+16,4 %). Kasvu johtuu pääsääntöisesti kiin teis tö ve ro pro sent tei hin tehdystä korotuksesta. Yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu euroa, mikä on euroa (+9,5 %) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuden tuotoksi on arvioitu euroa, missä on vähennystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna euroa (-0,5 %). Ope tus- ja kulttuuriministeriön muiden valtionosuuksien määräksi on budjetoitu euroa, mikä vähennetään kaupungilta valtionosuuksien mak sa tuk sen yhteydessä. Lainakannan kasvaessa korkomenot nousevat siitä huolimatta, että korkotason ole tetaan pysyvän matalana vielä vuoden Lainojen korkomenoihin on bud je toi tu euroa. Tilikauden 2015 arvioiduksi vuosikatteeksi muodostuu euroa. To teu tet tu jen investointien seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä kas vaa selvästi ja vuonna 2015 niiden määräksi arvioidaan euroa. Pois to jen määrä kasvaa selvästi myös tulevina vuosina johtuen kaupungin ras kaas ta investointiohjelmasta. Tämä nostaa myös tarvittavan vuosikatteen mää rää. Ylijäämärahastoista toteutetuista investoinneista on muodostettu poistoero, jo ta puretaan suunnitelman mukaisten poistojen tahdissa. Purettavia poistoeroja on syntynyt myös niille hankkeille, joihin on kohdistettu investointivarauksia. Yh teen sä poistoeroa arvioidaan vuonna 2015 purettavan eurolla. Ra has to ja puretaan eurolla. Tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa.

11 Investointimenojen määrä on euroa, investointitulojen ja ra hoi tus osuuk sien euroa. Poistoja aiheuttavien investointien määrä on noin 8,9 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen kaupungin talouden kestävään ta soon verrattuna. Talousarvioesityksen mukaan kaupungin lainakanta on 42,6 mil joo naa euroa ( ,5 m ) ja lainojen määrä euroa/asukas ( /as.) Uusia lainoja nostetaan kuitenkin vain rahoituksen edel lyt tä mä välttämätön määrä. Talousarvio on sitova ulkoisten erien osalta. Yt-ryhmältä on pyydetty talousarvioehdotuksesta lausunto. Yt-ryhmä on ko kouk ses saan merkinnyt budjetin tietoonsa saatetuksi. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 70 27.03.2017 Kaupunginhallitus 139 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 395/2.20.201/2015 Kaupunginhallitus 27.03.2017 70 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio Kaupunginhallitus 203 24.10.2016 Kaupunginhallitus 216 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio Kaupunginhallitus 24.10.2016 203 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2017

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 303 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 KH 303 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen

Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen Kaupunginhallitus 277 28.10.2013 Kaupunginhallitus 318 18.11.2013 Kaupunginhallitus 334 19.11.2013 Kaupunginhallitus 337 02.12.2013 Kaupunginhallitus 364 09.12.2013 Sivistyslautakunta 104 18.12.2013 Vuoden

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 386 14.12.2016 Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 1704/02.02.00/2016 KHALL 14.12.2016 386 Kuntalain 110 :n (10.4.2015 410/2015) mukaan valtuuston

Lisätiedot

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880.

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880. Kaupunginhallitus 88 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 34 30.03.2015 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 5251/02.02.02/2015 KH 23.02.2015 88 Talous- ja strategiayksikkö 18.2.2015: Peruskaupungin vuoden 2014

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Kunnanhallitus 64 10.04.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 40/02.02.02/2017 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti:

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana on jatkettu valtuuston vuonna 2014 hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jonka avulla menojen kas vu ke-

Vuoden 2016 aikana on jatkettu valtuuston vuonna 2014 hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jonka avulla menojen kas vu ke- Kaupunginhallitus 41 13.02.2017 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 50 03.05.2017 Kaupunginvaltuusto 34 15.05.2017 ORIVEDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Kaupunginhallitus 13.02.2017

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 310 23.11.2015 Kaupunginvaltuusto 91 07.12.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 KH 23.11.2015 310 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot