Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 341/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2015 talousarvioesityksensä. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on omalta osaltaan saanut ta lous ar vio kä sit telyn sä päätökseen ja antanut talousarvioesityksensä jä sen kun tien hyväksyttäväksi. Hallintokuntien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalousmenot ovat 112,7 mil joo naa euroa, missä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vi oon nähden li säys tä 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Käyttötaloustulot ovat esitysten mukaan 13,1 miljoonaa euroa, missä kuluvaan vuoteen verrattuna on kasvua vain 0,5 % eli euroa. Talousarvioesitykseen ei sisälly merkittäviä hen ki lös tö muu tok sia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään kau pun gin hal li tuk ses sa erillisenä asiana. Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on jäämässä merkittävän al hai sek si. Nykyisillä veroprosenteilla verotulojen kasvun arvioidaan olevan 0,3 % kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Kunnallisveron tuotto tullee su pis tu maan johtuen työllisyystilanteen heikkenemisestä ja työikäisen väestön mää rän vähenemisestä sekä valtion toimesta veroperusteisiin tehdyistä vä hen nys pe rus te muu tok sis ta. Nykyisellä veroprosentilla kunnallisveron tuotoksi ar vioi daan tässä vaiheessa 49,6 miljoonaa euroa (-0,3 %). Yhteisöveron tuoton ar vioi daan jopa hieman kasvavan kuluvasta vuodesta ja sen määräksi on bud je toi tu 3,5 miljoonaa euroa (+9,5 %). Kiinteistöveron tilitykset pysyvät nykytasolla eli noin 3,3 miljoonassa eurossa mikäli veroprosentit pysyvät samoina. Ve rotu lo ar vioi ta tarkistetaan valtuuston veroprosenttipäätöksen jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan saatavan noin 45,9 miljoonaa euroa, mi kä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2015 alus sa toteutettavan valtionosuusuudistuksen arvioitiin hyödyttävän Kauhavan kau pun kia noin 80 eurolla/asukas verotuloihin perustuvan valtionosuuden ta sauk sen määrän kasvamisen seurauksena, vaikka vanhusväestön määrän vai ku tus valtionosuuteen pienenee. Siirtymätasaus leikkaa kuitenkin ensi vuodelta 50 euroa/asukas ylittävän muutososuuden. Saatavan valtionosuuden määrää pie nen tää toteutettava valtionosuusleikkaus, jonka seurauksena kuntien oma ra hoi tus osuus nousee ensi vuonna 237 eurolla/asukas ollen noin eu roa/asu kas ja valtionosuusprosentti laskee 29,57 %:sta 25,42 %:iin. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön muiden valtionosuuksien valtionosuusprosentti on 29,32 % ja kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 307,40 euroa asukasta kohti. Ra hoi tus osuus pienenee arviolta 40 euroa asukasta kohti johtuen am mat ti kor kea kou lu jen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien val tion osuus jär jestel mäs tä. Toisaalta lukion ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin koh dis tuu säästöjä, jotka pienentävät laskennallisten yksikköhintojen mukaan ker ty vää summaa. OKM:n valtionosuus on negatiivinen, ja tämän hetken arvion mu kaan sen määrä on -1,1

2 miljoonaa euroa, mikä vähennetään tilityksessä pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta. Kokonaisuutena valtionosuuksien määrän ar vioi daan ensi vuonna nousevan 1,0 %:lla. Kuluvan ja ensi vuoden raskaasta investointiohjelmasta johtuen suunnitelman mu kai set poistot kasvavat noin miljoonalla eurolla. Poistojen muutosta tar kas tel laan vielä uudelleen kun investointien toteutumisaikataulu hahmottuu. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt talousarviota ja mää ri tel lyt toimialoille 2,9 %:n eli yhteensä 3,2 miljoonan euron karsintatarpeen käyt tö ta lous menois ta, jotta talousarviossa päästäisiin nykyisillä veroprosenteilla nol la tu lok seen. Kun hallintokunnat ovat tehneet talousarvion joh to ryh mä kä sit te lys sä edellytetyt tarkistukset, on me no kas vu saatu supistettua kuluvaan vuoteen ver rat tu na noin 0,3 miljoonaan euroon eli 0,3 %:iin. Vaikka menokasvu on erit täin maltillisella tasolla, niin kuluvan vuoden alijäämäisestä budjetista muo dos tu va tasapainottamistarve ja verorahoituksen arviolta vain 0,6 %:n kasvu huo mioi den hallintokuntien esityksiä joudutaan vielä tarkastelemaan. Kauhavan kaupungin talousarviotilanteesta on informoitu myös Kuntayhtymä Kak si neuvois ta. Jäsenkuntaneuvottelussa on todettu, että Kaksineuvoisen ta lous ar vio esi tyk seen liittyvä kasvu siltä osin, kun se ylittää kuntien antaman raa min, on perusteltu ja hyväksyttävissä. Yhtymä onkin jo päättänyt useista ta lou teen vaikuttavista toimenpiteistä. Yhtymän johtajalta ja talousjohtajalta on kui ten kin pyydetty näkemys siitä, onko Kaksineuvoisen talousarviota ylipäätään mah dol lis ta karsia siten, että Kauhavan kaupungin maksuosuus pienenisi noin 1,5 miljoonalla eurolla ja jos on, niin millaisia vaikutuksia mahdollisella kar sin nal la olisi. Kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusan mukaan mahdollinen li sä sääs tö vaa ti mus vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisen hoidon sekä hallittavan pit kä jän tei sen palvelurakenteen kehittämisen. Pusan lausunto ko ko naisuu des saan on liitteenä. Talousarvion käyttötalousosa laaditaan valtuustoon nähden sitovaksi toi mi elin ta sol la. Valmisteluvaiheessa talousarviota on kuitenkin tarpeen tarkastella hie man yksityiskohtaisemmin. Liitteenä on yhdistelmä käyttötaloustuloista ja me nois ta tehtävätasolla. Tuloslaskelma on tässä vaiheessa noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nol la tu lokseen pääseminen ilman tuloveroprosentin korottamista on käytännössä mah do ton ta toimintamenoista karsimalla. Mikäli toiminta jatkuu ny ky muo toi se na, ei menoja juurikaan enää pystytä karsimaan. Palveluverkkoon tehtävien muu tos ten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vasta seuraavan kokonaisen toi min ta vuo den aikana. Henkilöstön 7 päivän lomautuksesta saatava säästö on noin euroa ja ilman maatalouslomittajia noin euroa. Säästön rea li soi tu mi nen kuitenkin edellyttää, että sijaisia ei palkata ja että vuosilomat saa daan lomautuksesta huolimatta täysimääräisesti pidettyä. Kaupungilla on myös tuleville vuosille merkittäviä investointitarpeita, joilla py ri tään mm. kaupungin kehittämiseen ja vetovoimaisuuden parantamiseen sekä tur val li siin ja terveisiin toimitiloihin. Investointiesitykset vuodelle 2015 ovat net to mää räl tään 12,3 miljoonaa euroa, josta poistoja lisääviä investointeja on noin 10,6 euron arvosta. Investointiesityksiä täytyy vielä tarkastella ja harkita joi den kin hankkeiden toteuttamisen siirtämistä. Talousarviota esitellään kaupunginhallitukselle tarkemmin kokouksessa.

3 Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen ja Kuntayhtymä Kak si neuvoi sen johtajan yhtymän talousarviokarsintamahdollisuuksia kos ke van lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus linjaa talousarvioprosessissa tavoiteltavan ali-/ylijäämätason se kä päättää, että talousarvion jatkovalmisteluun osallistuu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kunkin toi mi alan edustajat. Lisäkarsinnat tuodaan käsiteltäväksi kehittämistoimikuntaan, jol le toimielintasoinen talousarvioesitys esitellään. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus määritteli mahdolliseksi alijäämätasoksi noin 1,0-1,5 mil joo naa euroa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen pu heen joh ta ja, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet talousarvioesitykset läpi toi mi alo jen edustajien kanssa perusturvaa lukuun ottamatta. Tässä yhteydessä me no ja on karsittu vielä noin eurolla. Lisäksi käyttötaloustuloihin on teh ty tarkistuksia. Suunnitelman mukaisten poistojen määrän muutosta on uu del leen ar vioi tu ja verotulot on viety talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämiin veroprosentteihin perustuen. Tehtyjen tarkistusten jälkeen ulkoisten käyttötalousmenojen yhteismäärä on euroa, mikä on euroa enemmänkuin vuoden 2014 bud je toi dut menot (+0,0 %). Tilinpäätökseen 2013 verrattuna menot kasvavat eurolla eli 4,7 %:lla. Käyttötaloustuloja arvioidaan kertyvän euroa, missä kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna on eu roa (+2,0 %) ja vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna euroa (+4,3 %). Verotuloja arvioidaan saatavan euroa eli euroa (0,9 %) enemmän kuin vuonna 2014 ja euroa (6,8 %) enemmän kuin vuon na Valtionosuuksien määräksi on budjetoitu euroa, jos sa on kasvua kuluvaan vuoteen euroa (1,0 %) ja vuoden 2013 ti linpää tök seen euroa (2,0 %). Vuosikatteeksi muodostuu eu roa, kun vuoden 2014 talousarvion vuosikate on euroa. Raskaan in ves toin ti oh jel man seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä li sään tyy eurolla, jolloin poistojen määräksi muodostuu eu roa. Poistoerojen ja rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muo dos tuu euroa. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon nähden sitova toimielintasolla. Tarkoitus oli laatia vuoden 2015 talousarvio valtuustoon nähden sitovaksi sekä ulkoisten et tä sisäisten erien osalta. Sisäisen vuokralaskutuksen ohjelmiston käyt töön ot to on ohjelmistotoimittajasta johtuen siirtynyt kuitenkin niin myöhäiseen, että erien huomioiminen sitovina ei tässä vaiheessa ole perusteltua. Sisäisten tu lo jen ja menojen summa on aina nolla. Ulkoiset

4 erät osoittavat menot ja tulot vain kertaalleen, kun sisäiset erät perustuvat suurelta osalta ulkoisiin menoihin. Tä hän perustuen vuoden 2015 talousarvio esitetään valtuustoon nähden si to va na ulkoisten erien osalta ja informatiivisena ulkoisten ja sisäisten erien osal ta. Meno- ja tulokehityksen vertaaminen edellisiin vuosiin on haasteellista johtuen mm. varhaiskasvatuksen siirtymisestä alkaen Kuntayhtymä Kak si neu voi sel ta Kauhavan kaupungin toiminnaksi siten, että Kauhava tarjoaa pal ve lut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Evijärven ja Lappajärven osuus si säl tyy vuoden 2014 talousarvioon vain 5 kuukauden osalta. Edelleen on huo mioi ta va, että varhaiskasvatus on siirtynyt perusturvan teh tä vä alu eel ta kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen. Tästä johtuen perusturvan me no jen muutos ei anna todellista kuvaa menokehityksestä. Perusturvan alla var hais kas va tuk sen menoissa on ollut vain Kauhavan maksuosuus (netto) ao me noi hin, nyt käytössä on bruttobudjetointi eli kasvatus- ja opetuslautakunnan ta lous ar vios sa on huomioitu sekä menot että tulot erikseen. Varhaiskasvatuksen siir ty mi nen kaupungin omaksi toiminnaksi vaikuttaa myös tulo- ja me no la jeit tai siin eriin. Kun varhaiskasvatuksen maksuosuus on aikaisemmin näkynyt pal ve lu jen ostoissa nettomenona, sisältyvät tulot ja menot nyt bruttomääräisinä eri ti li ryh miin. Tämä asettaa haasteita myös tuloslaskelman erien muutoksen ar vioin tiin. Lisäksi organisaatioon tehdään alkaen muutos, jossa kir jas to ja kansalaisopiston rahoitus siirtyvät kasvatus- ja opetuslautakunnalta va paa-ai ka lau ta kunnal le. Muutos on huomioitu vuoden 2013 ja 2014 lukuihin, eli täl tä osin luvut ovat vertailukelpoisia. Keskusvaalilautakunnan talousarviossa on huomioitu eduskuntavaalien jär jes tä mi ses tä aiheutuvat kustannukset sekä oikeusministeriön vaalien jär jes tä mi ses tä maksama korvaus. Tarkastuslautakunnan talousarvioon sisältyy tar kas tus lau ta kun nan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen menot. Kaupunginvaltuuston menot ovat lähes vuoden 2014 tasolla. Kau pun gin hal li tuk sen menot ovat 0,9 % kuluvaa vuotta pienemmät, mutta 11,7 % ( ) vuo den 2013 tilinpäätöksen menoja korkeammat. Menokasvua selittää mm. kun ta lii tos sel vi tyk siin ja työsuojelupäällikön palvelujen ostamiseen varatut mää rä ra hat, työterveyshuollon määrärahan lisätarve kun henkilöstömäärä on li sään ty nyt (varhaiskasvatus) sekä atk-palveluihin tarvittavan määrärahan kas va mi nen. Vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyy palkkojen sivukulujen ker ta luon tei nen meno-oikaisu tulovaikutukseltaan noin euroa, mikä selittää tu lo ar vion laskua ao. vuoteen verrattuna. Elinkeino- ja maaseutujaoston menot laskevat kuluvaan vuoteen verrattuna noin eurolla. Tästä euroa selittyy maaseutu- ja lomatoimesta, kun maatalouslomituksen tarve vähenee. Noin euron menovähennys se lit tyy hankkeista, kun kaupungin hallinnoimia hankkeita päättyy ja muutenkin hank kei siin osallistumista harkitaan jatkossa erityisen tarkasti. Edellä mai ni tuis ta johtuva selittää myös tulojen vähenemistä. Perusturvan tehtäväalueella on euron menovähentymää kuluvaan vuo teen verrattuna. Tehtäväalueelle sisältyy kaupungin maksuosuus Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen menoihin ml. erikoissairaanhoito ja Eskoo sekä ym pä ris tö ter vey denhuol lon maksuosuus Seinäjoen kaupungille ja avustus Kauhavan seu dun vanhustenkotiyhdistykselle. Tehtäväalueelta on siirretty kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan talousarvioon varhaiskasvatuksen menot ml. Kelan kautta mak set ta vat lastenhoidon tuet, joiden yhteisvaikutus on noin euroa. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen maksuosuus kasvaa ilman varhaiskasvatusta ku lu vas ta vuodesta noin miljoonalla

5 eurolla (+1,7 %) ja vuodesta 2013 noin eurolla (+5,4 %). Kaksineuvoisen talousarvio käsitellään erillisenä asia na. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus alenee eurolla ja on vuo den 2013 tilinpäätöksen kanssa samalla tasolla. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon sisältyvät varhaiskasvatuksen me not ja tulot siten, että Kauhava tuottaa palvelun myös Evijärven ja Lap pa jär ven kunnille. Vuosi 2015 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, joten käy tet tä vis sä ei ole suoraa vertailutietoa. Vertaaminen Kuntayhtymä Kak si neu voi sen vuoden 2013 tilinpäätökseen on myös haasteellista, koska kirjanpidollinen käy tän tö ei ole täysin sama. Esi- ja perusopetuksen menot on budjetoitu euroa kuluvaa vuotta pienemmiksi. Talousarviossa on huomioitu kou lu verk koon tehtävinä muutoksina Vesiluoman ja Rintalan koulujen lakkaaminen lukien. Kuljetuskustannuksen on vuoden 2014 tasolla. Ul ko paik ka kun ta lais ten maahanmuuttajaoppilaiden nivelluokalle on varattu määräraha ko ko vuodeksi. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna menot kasvavat 1,5 %. Lu kio-ope tuk sen menot pienenevät eurolla (-4,5 %) vuodesta 2014 ja eurolla (-6,1 %) vuodesta Toisen asteen ammatilliseen kou lu tuk seen ei ole varattu määrärahaa. Musiikkiopiston menot kasvavat 0,8 % ku lu van vuoden tasosta. Vapaa-aikalautakunnan menokasvu on kuluvaan vuoteen verrattuna 0,5 % ja vuo teen 2013 verrattuna 5,6 %. Talousarvioon sisältyy pieni varaus taidetalon siir ty mi seen pääkirjaston rakennukseen. Teknisen lautakunnan menot pienenevät kuluvaan vuoteen verrattuna eu rol la (-0,8 %). Vuoteen 2013 verrattuna menot kasvavat euroa (+4,2 %). Tilapalvelujen menojen oletetaan pienenevän eurolla (-3,0 %) johtuen mm. ostopalvelujen käytön lisääntymisestä ja Steel Parkin ja Met sä län kiinteistöjen siirtymisestä Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n omistukseen. Me no ke hi tyk sen vertaaminen vuoteen 2013 ei anna oikeaa kuvaa johtuen vuo den 2014 alussa toteutetusta organisaatiomuutoksesta, jossa ruokapalvelut siir tyi vät teknisistä tukipalveluista tilapalveluihin.lisäksi varhaiskasvatuksen siir ryt tyä kaupungin toiminnaksi muuttuivat tilavuokrat sekä ateriat ulkoisista si säi sik si eriksi. Yhdyskuntatekniikan menot pienenevät 0,4 %. Myöskään yh dys kun ta tek nii kan menokehitystä ei voida suoraan verrata vuoteen 2013, koska vuo den 2014 alusta konekeskus ja varasto siirtyivät tukipalveluista yh dyskun ta tek niik kaan. Teknisten tukipalvelujen menot nousevat uusien ja muiden aluei den kaavoituskustannusten seurauksena eurolla eli 36,1 %:lla ku lu vaan vuoteen verrattuna. Ympäristölautakunnan menot pienenevät eurolla (-26,4 %) johtuen lau ta kun nan hallinnoimien hankkeiden päättymisestä. Vastaavasta syystä ai heu tu va vähennys näkyy myös tulopuolella. Talousarvioehdotus on selvästi alijäämäinen, mutta karsintakierrosten ja kiin teis tö ve ron korottamisen jälkeen on päästy kaupunginhallituksen mää rit te le mään mahdolliseen alijäämätasoon 1,0-1,5 miljoonaa euroa. Käyt tö ta lous me nois sa ei enää ole karsittavaa. Talousarvioon ei sisälly hen ki lös tö li säyk siä, ainoastaan joitakin työajan tarkistuksia ja muita kus tan nus neu ta raa le ja muutoksia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään kau pun gin hal li tuk ses sa erillisenä asiana. Investointimenojen määrä on euroa ja investointitulojen eu roa, jolloin investointien nettomääräksi muodostuu euroa. Pois to ja aiheuttavien investointien määrä on noin 8,9 miljoonaa euroa, mikä on kau pun gin kestävään investointivaraan nähden kaksinkertainen. Suuri osa in ves toin neis ta on kuitenkin aivan välttämättömiä, mutta mahdollisuuksia hank kei den toteuttamisen siirtämiseen on

6 tarkasteltava edelleen. Kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 6,1 miljoonaa eu roa. Kun vuoden 2014 talousarvio on noin 1,8 miljoonaa alijäämäinen ja vuo den 2015 talousarvioesitys noin 1,3 miljoonaa alijäämäinen, pienenee yli jää mä pus ku ri 3,1 miljoonalla vuoden 2015 loppuun mennessä. Jotta ve ron ko ro tuk sil ta vältytään tulevina vuosina, joudutaan rakenteisiin tekemään sellaisia muu tok sia, jotka kaupungin kokonaistalous huomioiden aikaansaavat säästöjä ja toiminnan tehostumista. Talouden tasapainottamisohjelma tuodaan val tuus ton käsiteltäväksi sen jälkeen kun kouluverkkoon ja sote-palveluverkkoon teh tä vät muutokset on hyväksytty. Kaupungin kantokykyyn nähden usealle vuo del le kohdistuva liian raskas investointiohjelma kiristää kaupungin taloutta li sään ty vien poistojen ja korkomenojen kautta. Tämän seurauksena vuo si kat teen tulee kasvaa selvästi, jotta talous saadaan takaisin tasapainoiseksi. Liitteenä tuloslaskelma sekä käyttötalousosan yhdistelmä sekä toimielin- että teh tä vä tasol la, strategiset tavoitteet sekä yhdistelmä investointiehdotuksista. Osastopäälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään vastuualueensa ta lous ar vio esi tystä. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1. päättää talousarvioon esitettävistä strategisista, toimielinkohtaisista ta voit teis ta 2. valmistelee talousarvion käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan omalta osal taan lopulliseen muotoon 3. aloittaa investointiohjelman käsittelyn. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen. Investointiosan käsittelyä jatketaan maanantaina Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla ko kouk ses sa olivat tekninen johtaja Juha Takamaa klo kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo kokousta jatkettiin klo vs. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala klo kehitysjohtaja Hannu Mars klo alkaen. Lisätietoja: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Investointisuunnitelmaa on jatkovalmisteltu sekä vuoden 2015 että suun ni tel ma vuo sien 2016 ja 2017 osalta. Valtuuston päätöksen mukaan ta lous ar vio on investointiosan osalta valtuustoon nähden sitova han ke ryh mit täin toimielintasolla. Mikäli yksittäisen investointihankkeen arvo on yli eu roa, käsitellään se erillisenä hankkeena, jolle myönnetään oma määräraha. Yli jää mä ra has to- ja yhdistymisavustusinvestointien määrärahat myönnetään jat kos sa kin yksilöidyille hankkeille. Talousarvion liitteenä on erillinen in ves toin ti suun ni tel ma, josta ilmenee

7 hankekohtaisilla määrärahoilla toteutettaviksi suun ni tel lut kohteet. Investointiohjelma laaditaan em. muotoon sen jälkeen kun hal li tus on oman esityksensä päättänyt. Investointiohjelma laaditaan ta lous ar vio vuo den osalta sitovaksi ja suunnitelmavuosien osalta ohjeelliseksi lu kuun ot ta mat ta hankkeita, joiden toteutuminen kohdistuu useammalle vuodelle. Täl lais ten hankkeiden osalta määräraha on valtuustoon nähden sitova hy väk syt ty jen kokonaiskustannusten osalta. Vuoden 2015 investointien kokonaismääräksi muodostuu euroa, in ves toin titu lo jen määräksi euroa ja nettoinvestoinneiksi eu roa. Investointimäärästä noin 8,9 miljoonaa on poistoja lisääviä (huomioitu pois to ero). Investointitaso on liian korkea kaupungin talouden kantokykyyn näh den, ja taloussuunnitelmakauden aikana ja erityisesti sen jälkeen on pääs tä vä selvästi alhaisemmalle investointitasolla. Nyt merkittävä osa in ves toin neis ta kohdistuu kaupungin kehittämiseen ja vetovoiman parantamiseen mm. kaa voi tet tu jen alueiden käyttöönoton mahdollistavalla infrarakentamisella sekä ym pä ris tö jen ja tiestön parantamisella. Rakennuksiin kohdistuvilla in ves toin neil la turvataan käyttäjille terveelliset ja toimivat tilat. Osa investoinneista pe rus tuu valtuuston aikaisemmin tekemiin päätöksiin ja osa on jouduttu uu del leen bud je toi maan, kun niiden toteuttaminen on jostain syystä siirtynyt. Vuoden 2016 nettoinvestointien määrä on euroa ja vuoden eu roa. Kauhavan kaupungin kestävä investointitaso on poistoja ai heut ta vien in ves tointien osalta noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Jotta poistojen määrän li sään ty mi nen ja velkaantuminen saadaan katkaistua, tuleekin investointitasoa lei ka ta selvästi useamman vuoden ajaksi viimeistään vuodesta 2018 alkaen. Kaupunginhallituksen investointimenojen määräksi muodostuu euroa ja investointitulojen määräksi euroa, mikä muodostuu kiinteän omai suu den (tonttien) myynnistä. Suunnitelmavuosille on kohdistettu vuosittain euroa maanhankintaan. Suunnitelmavuosille sisältyy myös mää rä ra ha va raus keskusarkistotilojen rakentamiseen, mikä mahdollistaa arkiston siir tä mi sen pois Kirkkotie 10:stä ja mahdollistaa tarvittaessa rakennuksen pur ka mi sen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointimenot ovat euroa, ja ne muo dos tuvat kalustomenoista ulkoleikkivälineet mukaan lukien, op pi las käyt töön tulevien tietoteknisten välineiden hankinnasta sekä sähköisiin yli op pi las kir joi tu siin siirtymiseksi tarvittavista investoinneista. Vapaa-aikalautakunnan nettoinvestointimenojen määrä on euroa. Lai naus au tomaa tion käyttöönotto aloitetaan Alahärmän kirjastosta. Hankkeelle hae taan valtionrahoitusta. Lainausautomaation käyttöönoton myötä toimintaa voi daan tehostaa, mutta vaikutukset käyttötalouteen näkyvät vasta vuonna Tarkoituksena on laajentaa suunnitelmakaudella automaatio myös Yli här män kirjastoon. Vuodelle 2016 vapaa-aikalautakunnalle osoitetaan eu roa liikunta-alueisiin ja rakennuksiin sekä euroa liikuntatoimen ka lus toon. Puukon synty -patsaan siirtokustannuksiin on varattu euroa. Teknisen lautakunnan investointimenojen kokonaismäärä on euroa. Ta lous arvios sa on varauduttu eurolla kouluverkkoratkaisun mukaisten in ves toin tien suunnittelu- ja mahdollisesti käynnistämiskustannuksiin. Suun ni tel ma vuo sil le on koulurakentamiseen varattu 7 miljoonaa euroa. Ylihärmän päi vä ko din rakentamiseen osoitetaan 3,2 miljoonaa euroa, josta ensi vuoden osuus on 1,9 miljoonaa euroa. Muihin rakennusinvestointeihin osoitetaan euroa. Määrärahaa käytetään mm. kaupungin keskusvaraston kun nos ta mi seen, taidegalleriatilan rakentamiseen pääkirjaston yhteyteen ja ener gia te hok kuu den parantamiseen. Tekninen lautakunta

8 päättää käyttökohteet. En si vuoden aikana investoidaan myös rakennusautomaatioon, sähkökatkoihin va rau tu mi seen, kiinteistöjen kuntoarvioihin sekä keittiöiden varustukseen. Kau ha van tuotannollisen ja kaupallisen kehityskäytävän rakentaminen KT63:lle käyn nis te tään 1,5 miljoonalla eurolla ja sen loppuunsaattamiseen varataan vuodel le ,5 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatekniikan rakentamiseen osoi te taan euroa, josta Järvenjärven asuntoalueelle euroa ja Kau ha van kauppakeskusalueelle euroa. Kauppakeskusalueen yh dys kun ta tek nii kan rakentamiseen tarvitaan vuodelle 2016 vielä euroa. Suun nit te lu vuo si na varaudutaan myös Mäki-Hannuksen ja Väinölän asun to alui e den laajentamiseen. Hakolan kevyenliikenteen väylään kohdistetaan euroa, kaavateiden rakentamiseen, perusparannukseen ja as fal toin tiin euroa ja katuvalaistuksen peruskunnostukseen euroa. Li säk si varaudutaan yksityisteiden ja siltojen perusparannukseen, ympäristöjen pa ran ta mi seen ja Kauhavan hyötykäyttöaseman ajoramppien rakentamiseen se kä Naarasluoman perkaukseen. Kiistola-Rannanjärvi -tien oikaisemiseen ja ke vyen lii ken teen väylän rakentamiseen tarvitaan euroa, josta eu roa on kaupungin rahoitusosuus, euroa rahoitetaan yh dis ty mis avustus in ves toin ti na ja euron rahoitus esitetään toteutettavaksi Yli här män ylijäämärahaston käyttökohteista uudelleenkohdistamalla. Hu le ve si ver kos ton rakentamiseen tarvitaan euroa, josta Ylihärmään investoidaan euroa ja Alahärmään euroa. Ylihärmän ja Alahärmän teol li suus aluei den sammutusvesijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan eu roa. Kangas-Annala -silta- ja tieyhteyden rakentamiseen varataan vuodelle ,2 miljoonaa euroa ja vuodelle ,4 miljoonaa euroa. Ylijäämärahaston käyttöaika päättyy voimassaolevien sääntöjen mukaan vuo den 2015 lopussa. Kortesjärven rahastosta on tällä hetkellä käyttämättä noin euroa ja Ylihärmän rahastosta Kiistola-Rannanjärvi -hanke huo mioi den noin euroa. Rahastojen käyttöajan mahdollisesta jatkamisesta pää tet täes sä on keskusteltava myös käyttökohteista. Tekninen johtaja Juha Takamaa on kutsuttu kokoukseen investointiohjelman kä sit te lyn ajaksi. Käyttötalousosan käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että Kauhavan kou lu kes kuk ses ta jouduttaneen vuoden 2015 aikana siirtymään väistötiloihin. Väistötiloista ei ole vielä ratkaisua, eikä siitä syntyvistä kustannuksista ole tietoa. Tämän vuok si asiaa ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa, mutta kau pun gin hal li tuk sen on varauduttava siihen, että käyttötalousosaan voidaan joutua te ke mään vuoden 2015 aikana määrärahatarkistuksia väistötilaratkaisun seu rauk se na. Rahoitusosa ja taloussuunnitelma laaditaan pidettävään ko kouk seen. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1. jatkaa investointiosan käsittelyä ja valmistelee sen omalta osaltaan lo pul li seen muotoon 2. esittää, että Ylihärmän ylijäämärahastosta kohdistetaan euroa Kiis tola-ran nan jär vi -tien perusparannuksen rahoitukseen 3. pyytää talousarvioesityksestä yt-ryhmän lausunnon. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen si ten

9 huomioituna, että Ylihärmän ylijäämärahaston käyttäminen Kiis to la-ran nan jär vi -tieyhteyden perusparantamiseen edellyttää, että Ylihärmän alueen val tuu te tut hyväksyvät järjestelyn järjestettävässä palaverissa. To det tiin, että talousarvion käsittelyn yhteydessä ei päätetä muilta osin yli jää mä ra has to va ro jen uudelleenkohdentamisesta. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo paikalla kokouksessa oli tekninen johtaja Juha Takamaa Antti Kurvinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 314 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Talousarvion valmistelua on jatkettu rahoituslaskelman, taloussuunnitelman ja ta lous arvio kir jan laadinnan osalta. Valmistelun yhteydessä löydettiin ve ro tu lo jen budjetoinnista virhe, jossa kiinteistöveroon veroprosenttien ko ro tus pää tök sen jälkeen tehty tuloarviokorjaus oli merkitty yhteisöverotuottojen tilille. Vir heen oikaisun myötä tuloslaskelman mukainen budjetoitu tulos parani noin eurolla, ja tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Edel lis ten hallituskäsittelyjen jälkeen talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tu los las kel ma- ja investointiosaan ei ole tehty muita muutoksia. Ylihärmän alueen val tuu te tut ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä hallituksen esittämän, Ylihärmän yli jää mä ra has ton varojen uudelleenkohdentamisen Kiistola-Rannanjärvi -lii ken ne yh tey den parantamiseen. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelma on laadittu vuoden 2015 ta lous ar vio esi tyk sen pohjalta. Vuodelle 2016 on huomioitu palveluverkkoratkaisuihin ja muu hun toiminnan tehostamiseen perustuen euron leikkaus palk ka me noi hin ja euron leikkaus palvelujen ostoihin. Vaikka menokasvu on ar vioi tu erittäin maltilliseksi, muodostuvat suunnitelmavuodet selvästi ali jää mäi sik si. Osittain tähän vaikuttaa raskaasta investointiohjelmasta seuraava suun ni tel man mukaisten poistojen määrän lisääntyminen sekä investointien ra hoit ta mi seen otettavasta lainarahoituksesta aiheutuva korkomenojen kasvu. Ve ro pro sen tit on pidetty taloussuunnitelmakaudella vuoden 2015 tasolla. Toiminnan rahoittamiseen on talousarvioesityksen mukaan vuonna 2015 otet ta va 11 miljoonaa euroa uutta lainaa. Kun vuosikatteen määrä jää pie nem mäk si kuin lainojen lyhennysten määrä, joudutaan uutta lainaa ottamaan myös osit tain olemassa olevien lainojen lyhentämiseen. Lainakanta kasvaa vuonna 2015 noin 6,2 miljoonalla eurolla (n. 380 eurolla/asukas). Kaupunginhallitus on käsitellyn vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmaa kolmessa kokouksessa. Seuraavassa vielä tii vis tet tyä tietoa talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksessä vuoden 2015 ulkoisten toimintatuottojen määräksi muo dos tuu euroa, mikä on 2,0 prosenttia enemmän kuin 2014 ta lous ar vios sa. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, mikä tar koit taa vain euron (0,0 %) kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Toi min ta ku luis sa on huomioitu kouluverkkoon

10 tehtävät ratkaisut valtuuston il ta kou lun linjauksen mukaisena. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tiedossa mm. Kauhavan koulukeskuksen väistötilaratkaisuista aiheutuvia kustannuksia, min kä vuoksi niitä ei ole huomioitu talousarviossa. Talousarvion käyt tö ta lous osaan voidaan joutua tästä syystä tekemään talousarviovuoden aikana tar kis tuk sia. Talousarvioesitykseen ei sisälly varsinaisia vakinaiseen henkilöstöön koh dis tu via henkilöstölisäyksiä. Palkanlaskennan resursointia kuitenkin lisätään 0,25 hen ki lö työ vuodel la siten, että kaupungilla on 3,75 henkilötyövuotta palk ka sih tee ri re surs sia. Aikaisempi resursointi oli 3 palkkasihteeriä ja puoliaikainen palk ka kir jan pi tä jä (3,5 htv). Lisäresurssitarve johtuu varhaiskasvatuksen hen ki lös tön siirtymisestä kaupungille, mikä on lisännyt palkansaajien määrää ly hyt ai kai set sijaiset huomioiden noin 200 henkilöllä/kk. Musiikkiopiston opet ta ja mää rä kasvaa 12,2:sta 13,5:een johtuen aiemmista vakinaistamispäätöksistä, joi den täytäntöönpano on viivästynyt. Palveluverkkopäätösten jälkeen hen ki lös tö suun ni tel maa joudutaan tarkistamaan ja määräaikaista henkilökuntaa va ki nais ta maan. Varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kau ha van kaupungin järjestettäväksi aiheuttaa sen, että talousarvio ei ole ver tai lu kel poi nen käyttötalouden osalta perusturvan, kasvatus- ja opetuslautakunnan se kä teknisen lautakunnan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Myös tu los las kel man eri tulo- ja menolajien vertailu ei anna oikeaa kuvaa erien ke hi tyk ses tä varhaiskasvatuksen siirrosta johtuen. Kunnallisen tuloveron tuotoksi arvioidaan euroa, mikä on eu roa (-0,3 %) vähemmän kuin vuoden 2014 budjetoitu määrä. Kiinteistöveroa ar vioi daan kertyvän euroa, missä on kuluvaan vuoteen verrattuna kas vua euroa (+16,4 %). Kasvu johtuu pääsääntöisesti kiin teis tö ve ro pro sent tei hin tehdystä korotuksesta. Yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu euroa, mikä on euroa (+9,5 %) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuden tuotoksi on arvioitu euroa, missä on vähennystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna euroa (-0,5 %). Ope tus- ja kulttuuriministeriön muiden valtionosuuksien määräksi on budjetoitu euroa, mikä vähennetään kaupungilta valtionosuuksien mak sa tuk sen yhteydessä. Lainakannan kasvaessa korkomenot nousevat siitä huolimatta, että korkotason ole tetaan pysyvän matalana vielä vuoden Lainojen korkomenoihin on bud je toi tu euroa. Tilikauden 2015 arvioiduksi vuosikatteeksi muodostuu euroa. To teu tet tu jen investointien seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä kas vaa selvästi ja vuonna 2015 niiden määräksi arvioidaan euroa. Pois to jen määrä kasvaa selvästi myös tulevina vuosina johtuen kaupungin ras kaas ta investointiohjelmasta. Tämä nostaa myös tarvittavan vuosikatteen mää rää. Ylijäämärahastoista toteutetuista investoinneista on muodostettu poistoero, jo ta puretaan suunnitelman mukaisten poistojen tahdissa. Purettavia poistoeroja on syntynyt myös niille hankkeille, joihin on kohdistettu investointivarauksia. Yh teen sä poistoeroa arvioidaan vuonna 2015 purettavan eurolla. Ra has to ja puretaan eurolla. Tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa.

11 Investointimenojen määrä on euroa, investointitulojen ja ra hoi tus osuuk sien euroa. Poistoja aiheuttavien investointien määrä on noin 8,9 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen kaupungin talouden kestävään ta soon verrattuna. Talousarvioesityksen mukaan kaupungin lainakanta on 42,6 mil joo naa euroa ( ,5 m ) ja lainojen määrä euroa/asukas ( /as.) Uusia lainoja nostetaan kuitenkin vain rahoituksen edel lyt tä mä välttämätön määrä. Talousarvio on sitova ulkoisten erien osalta. Yt-ryhmältä on pyydetty talousarvioehdotuksesta lausunto. Yt-ryhmä on ko kouk ses saan merkinnyt budjetin tietoonsa saatetuksi. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot