Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen 411/ /2013, 596/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2014 talousarvioesityksensä. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta on saatu esitys vuoden 2014 rahoitusosuudesta. Yh ty mä hal li tus käsittelee vielä uudelleen ensi vuoden talousarviota , jol loin jä sen kun tien maksuosuuksiin pitäisi vielä tulla tarkennuksia. Kak si neu voi sen mak su osuu teen sisältyy kaupungin maksuosuudet Etelä-Pohjanmaan sai raan hoi to pii rin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymille. Ta lous ar vio esi tyk seen on sisällytetty myös ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen ja kan sa lais opis ton maksuosuudet. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Järviseudun kou lu tus kun ta yh ty mä eivät peri jäsenkunniltaan maksuosuutta toisen asteen am ma til li sen koulutuksen kustannuksiin vuonna Esityksen mukaiset käyttötalousmenot ovat 111,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,9 miljoonaa euroa eli 5,6 % korkeammat vuoden 2013 talousarvioon ver rat tu na. Käyttötaloustulot ovat esityksen mukaan 11,7 miljoonaa euroa, mi kä on 0,4 mil joo naa euroa (-3,4 %) vähemmän kuluvaan vuoteen verrattuna. Ta lous ar vio eh do tuk ses sa palkkojen sopimustarkistuksiin on varattu 2,0 %. Kes ki te tyn työ mark ki na rat kai sun syntyminen ratkeaa , minkä jäl keen palkkojen bud je toin tia tarkennetaan mahdollisen sopimuksen mukaisiksi. Hal lin to kun tien esi tyk siin sisältyy myös joitakin vakanssiesityksiä, joiden kus tan nus vai ku tus ny kyi siin palkkoihin on vähäinen. Henkilöstö- ja talousjaosto ot taa esitettyihin hen ki lös tö muu tok siin kantaa Palkkojen kasvu on ku lu vaan vuo teen verrattuna euroa eli 2,9 %, mistä syystä palkkojen bud je toin tia tar kas tel laan vielä lähemmin. Palvelujen ostoihin esitetään va ratta vak si 73,6 mil joo naa euroa, eli 4,4 miljoonaa ( 6,4 %) kuluvaa vuotta enem män. Talous ar vio esi tyk ses sä ei ole tässä vaiheessa huomioitu var hais kas va tuk sen siirtymistä Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta kaupungin järjestettäväksi, vaan ao, menot ja tu lot on huomioitu koko vuoden osalta kuntayhtymän bud je tis sa. Muutos teh dään myöhemmässä vaiheessa siten, että Kaksineuvoisen ta lous ar vi oon jää 7 kuu kau den toiminnan edellyttämät menot ja kertyvät tulot, ja lop pu osa var hais kas va tuk sen vuosibudjetista siirretään jäsenkuntien ta lous ar vi oon. Verotulojen määräksi on alustavasti arvioitu 53,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 mil joo naa eli 1,6 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Verotuloarvio pe rus tuu nykyisiin veroprosentteihin sekä olettamaan, että Kauhavan työ ikäi ses sä väestömäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuodenvaihteeseen verrattuna. Suomen Kuntaliiton arvio Kauhavan verotulojen kas vus ta on noin 0,7 miljoonaa euroa alhaisempi. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan noin 44,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 mil joo naa

2 euroa eli 0,7 % kuluvan vuoden budjetoitua enemmän. Val tion osuuk sien kehitykseen vaikuttaa peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtävät leik kauk set sekä OKM:n valtionosuudet yksikköhintojen pitäminen vuoden 2013 ta sol la. Kokonaisuutena Kauhavan kaupungin verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuo des ta 2013 vuoteen 2014 vain 1,2 % (1,1 m ). Kun vuoden 2013 al ku pe räi nen talousarvio on laadittu nollatulokseen, pitäisi menokasvu pystyä pu ris ta maan korkeintaan verorahoituksen kasvun tasolle. Kun huomioidaan toi min ta tuot to jen aleneminen ja kasvaneesta investointitarpeesta seuraava suun ni tel man mukaisten poistojen määrän nousu, tulisi menokasvun jäädä jopa ve ro ra hoi tuk sen kasvua pienemmäksi. Liitteenä on toimielintasoinen talousarvioesitysyhdistelmä käyttötalouden osal ta. Menokasvu on erityisen suurta perusturvan, sivistyslautakunnan ja va paa-ai ka lau ta kunnan esityksissä. Keskushallinto onkin palauttanut si vis tys lau ta kun nan talousarvioehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Määräaika tar ken ne tun ehdotuksen palauttamiselle on Myös perusturvan osalta me no kas vu on aivan liian korkea kaupungin talouden kantokykyyn nähden. Tuloslaskelma on tässä vaiheessa selvästi alijäämäinen. Talousarvion val mis te lu on aloitettu viranhaltijatyönä. Karsintatarve on kuitenkin niin suuri, että ta lous ar vio ta ei saada tasapainoon "juustohöyläämällä". Investointiesitykset vuodelle 2014 ovat nettomäärältään noin 13 miljoonaa eu roa. Investointiesitykset täytyy käydä tarkemmin läpi ja ohjelmaa keventää se kä harkita joidenkin hankkeiden toteuttamisen siirtämistä eteenpäin. Talousarviota esitellään kaupunginhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta talousarvioesitysten karsintaa si ten, että me no kas vu on kuluvaan vuoteen verrattuna enintään noin 1 %. Hal lin to kun tien tu lee myös selvittää mahdollisuudet lisätä tuloja. Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta pyydetään kannanotto yksityisen so te-toi mi jan alustavasti esittämään 3,8 miljoonan euron säästöpotentiaaliin ja selvitys niis tä toimista, joilla omana toimintana päästään vastaavaan kokonaissäästöön ja noin 0,5 miljoonan euron säästövaikutukseen jo ensi vuotta koskien. Kak si neu voi sen talousarvioesitys käsitellään lopullisesti vasta yksityisen so te-toi mi jan esiselvityksen valmistuttua. Esityksiä yhtymän oman toiminnan te hos ta mi ses ta verrataan esiselvityksen ja mahdollisten osittaisselvitysten tuloksiin. Kaupunginhallituksen pidettävässä kokouksessa arvioidaan mah dol li suus pitää verotuksen taso nykyisellään. Talousarvion jatkovalmisteluun osallistuu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan li säk si kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto sekä hal lin to kun tien edustus. Päätös: Kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksessa talousarvion jatkovalmistelun osal ta siten, että jatkovalmistelun luottamushenkilöedustuksesta vastaa ke hit tä mis toi mi kun ta.

3 Niina Övermark esitti Voltin kevyenliikenteen väylälle suunnittelurahoituksen kun ta osuutta vuosille Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa Aisaparin ra hoit ta ma na hankkeena. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Ta lous ar vion valmistelua jatketaan kehittämistoimikunnan kokouksessa klo 13. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kehittämistoimikunta on kokoontunut käsittelemään vuoden 2014 ta lous ar vio eh do tus ta vapaa-aikatoimen, kehitystoimen ja yleishallinnon osalta. Va paa-ai ka toi mel ta edellytettiin euron menokarsintaa, joka on to teu tu nut. Kehitystoimen ja yleishallinnon osalta linjattiin, että menokasvu saa olla enin tään 1 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Tähän on päästy mo lem mis sa hallintokunnissa, mutta hankkeiden talousarvioiden vuoksi kuluvan ja en si vuoden luvut eivät ole täysin yksiselitteisesti vertailtavissa. Kehittämistoimikunta jatkoi talousarviokäsittelyä sivistys- sekä teknisen ja ym pä ris tö lauta kun nan osalta Teknisen toimialan osalta todettiin, että omai suu den määrän (rakennukset, tiestö jne) lisääntyessä lisääntyvät myös kus tan nuk set. Varsinaista karsintavaatimusta ei esitetty, mutta mää rä ra ha esi tyk set ja tuloarviot käydään vielä yksityiskohtaisesti läpi. Ympäristölautakunnan osal ta talousarvioesityksestä karsittiin Fräntilän sahan ja myllyn maa-alueen puh dis ta mi seen esitetyn hankkeen meno- ja tuloarvio sekä kuntaraha pe rus tuen ympäristölautakunnan päätökseen, ettei kaupunki osallistu hankkeeseen. Kir jas ton ja musiikkiopiston menoihin tehtiin hienoista karsintaa. Ope tus toi mel le annettiin tehtäväksi selvittää kaupunginhallituskäsittelyyn mennessä koulu verk koon tehtävissä olevat ratkaisut sekä niiden kustannusvaikutukset. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan määrännyt vuodelle 2014 ve ro prosen tit, joiden mukainen arvioitu verokertymä on viety talousarvioon. Edel leen valtuuston päätös varhaiskasvatuksen siirtämisestä kaupungin jär jes tet tä väk si alkaen on huomioitu, ja ao toiminnan tulot ja menot 5 kuu kau den osalta on lisätty sivistyslautakunnan talousarvioon ja vähennetty Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen maksuosuudesta. Varhaiskasvatuksen siirrosta ai heu tu va päivähoitotilojen vuokrien ja puhtauspalvelujen sekä ruokahuollon muut tu mi nen sisäiseksi on niin ikään huomioitu. Muutoksista johtuen ta lous ar vio esi tyk sen verrattavuus kuluvan vuoden talousarvioon ja toteumaan sekä vuo den 2012 tilinpäätökseen vaikeutuu sekä valtuuston sitovuustason että tu los las kel ma erien osalta. Tämän vuoksi talousarviovalmistelun tässä vaiheessa ver tai lu on syytä tehdä alemmilla sitovuustasoilla. Esityslistan laadintavaiheessa talousarvio osoittaa 2,7 miljoonan euron ali jää mää. Opetustoimen osalta talousarviokarsinta on vielä tekemättä. Kaupungin mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin on viety talousarvioon yh ty mä hal li tuk sen esityksen mukaisena. Kaksineuvoisen talousarvion osalta kau pun gin hal li tus on linjannut, että yhtymän talousarvio käsitellään lopullisesti vas ta yksityisen sote-toimijan esiselvityksen valmistuttua. Yhtymän talousarvioon si säl tyy peruspalvelujen lisäksi myös työpajatoiminta ja palveluliikenne, jotka ovat tähän saakka toimineet hankemuotoisena. Työpajatoiminnan jatkumisesta ai na kin osittain ilman hankerahoitusta nostaa kaupungin

4 maksuosuutta mer kit tä väs ti. Kun vuonna 2013 Kauhavan maksuosuus työpajatoimintaan (Junki & Kiep pis) on ollut euroa, nousee se ensi vuonna euroon. Nuor ten työpajan kuluvan vuoden maksuosuus on euroa ja ensi vuoden euroa.varsinaisen maksuosuuden lisäksi hankkeille on kerätty ns vir tuaa li ra haa työllistämällä hankkeen asiakkaita. Työllistämiseen arvioidaan ku lu van tänä vuonna nettona , josta osa on velvoitetyöllistämistä (noin ). Ensi vuonna velvoitetyöllistämisen nettomenoksi on budjetoitu , joten työllistämisen säästö on Tulee kuitenkin muistaa, että vel voi te työl lis tä mi sen tarve on vaikeasti arvioitavissa. Palveluliikenteen mak su osuus nousee eurosta euroon. Kaupunginhallituksen kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja ja tek ni sen toimialan edustajat. Tarkoituksena on käydä läpi myös ensi vuoden in ves toin te ja, joiden määrää joudutaan karsimaan selvästi esitetystä. Ta lous ar vio kä sit te lyä jatketaan tiistaina klo 9.00 muiden toimialojen osalta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä tarkoituksena alijäämä- ja in ves toin ti tason merkittävä alentaminen. Päätös: Tekninen toimi velvoitettiin läpikäymään uudelleen ruokapalvelun ta lous ar vio eh do tuksen. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ta lous ar vion käyttötalouden osalta. Käytiin läpi investointiehdotuksia. Vapaa-aikalautakunnan esityksistä karsittiin ui ma hal lin suunnittelumääräraha, Paana-latukone- ja traktorihankinnat. Pää tet tiin vapaa-aikalautakunnan määrärahatasoksi tässä vaiheessa lii kun ta-alue in ves toin tei hin ja irtaimen omaisuuden hankintaan euroa. Va paa-ai ka lau ta kun nan on laadittava urheilualueiden alueellinen ke hit tä mis suun ni tel ma ja priorisoitava kohteet. Edelleen lautakunnan on laadittava 5-vuo tis suun ni tel ma ulkopuolisen rahoituksen hakemista varten. Teknisen lautakunnan investointiesityksistä siirrettiin suunnitteluvuosille tai kar sit tiin tilapalvelujen osalta euron ja yhdyskuntatekniikan osalta euron edestä. Kangas-Annala -tien Kankaanpuoleisen tien ra ken ta mi seen esitetään euroa vuodelle Kaupunginhallitus päätti, että Kauhavan kaupunki ei tule sitoutumaan Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen työpajatoiminnan maksuosuuteen niin kuin yh ty mä hal li tus esittää. Työpajatoiminta on mitoitettava läpivirtaaviin asiakasmääriin. Tu lo ra hoi tuk sen tasoa on kasvatettava merkittäväksi. Lisäksi on selvitettävä työ pa ja toi min nan jatkaminen vain nuorten toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ottaa asian lisävalmistelun jälkeen uudelleenkäsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä Pöytäkirjaan merkittiin, että Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa oli vat paikalla tekninen joh ta ja Juha Takamaa ja henkilöstöjohtaja Hannele Luh ta la. Luhtala saa pui kokoukseen klo Takamaa poistui kokouksesta asian kä sit te lyn päätyttyä klo Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo Kokousta jatkettiin klo Ee ro Paavola poistui esteellisenä Kuntayhtymä Kak si neu voi sen työ pa ja toi min taa

5 koskevan käsittelyn ajaksi klo , to det tiin osal li suus jää viys työ pa ja toimin nan esimiehen puolisona. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus jatkoi talousarviokäsittelyä sivistyslautakunnan ja ke hi tys toi men osalta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginvaltuuston päätökset Pel ko lan ja Keskustan koulujen lakkauttamisesta laitetaan täytäntöön. Martti Puronvarsi esitti Rintalan koulun lakkauttamista ja oppilaiden siir tä mis tä Purmojärven kouluun. Eero Paavola kannatti Puronvarren esitystä. Juhani Haukkala esitti, että kouluverkkoa koskevia uusia päätöksiä tehdään vas ta kun kouluverkkotyöryhmän selvitys on valmistunut. Marita Mattila ja Mika Kan kaan syr jä kannattivat Haukkalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Hyväksyttiin toimitettavaksi nimenhuutoäänestys si ten, että Haukkalan esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Puronvarren esi tys tä kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa -ääntä 3 ei -ääntä. Kaupunginhallitus päätti, että kouluverkkoa koskevia uusia päätöksiä tehdään vas ta kun kouluverkkotyöryhmän selvitys on valmistunut. Haukkalan esityksen puolesta äänestivät Heikki A. Hakala, Juhani Haukkala, Tii na Hauta, Petri Hietamäki, Mika Kankaansyrjä, Marita Mattila, Anna-Leena Sor vis to, Keijo Ylinen ja Niina Övermark. Puronvarren esityksen puolesta ää nes ti vät Anna-Liisa Niemi, Eero Paavola ja Martti Puronvarsi. Kaupunginhallitus antoi sivistystoimelle tehtäväksi selvittää men nes sä: yhden lukion mallin kustannus- ym. vaikutukset kattaako kotikunta- tai muu mahdollinen korvaus Petterinmäen koulun op pi lai den Vesiluoman koululle ottamisesta ja Vöyrin maa han muut ta ja op pi lai den Alahärmän yläkoululle ottamisesta aiheutuvat kaikki välittömät ja välilliset kustannukset miksi esiopetuksen kustannukset ovat Kauhavalla Etelä-Pohjanmaan kes ki määräis tä korkeammat Päätettiin, että esi- ja perusopetuksen menoja karsitaan siten, että menokasvu on enintään 3 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarviota on karsittava myös lukio-opetuksen osalta. Todettiin, että maahanmuuttajien nivelluokan menot ja tulot eivät sisälly si vis tys lau ta kunnan talousarvioesitykseen.

6 Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan kehitystoimialan talousarvioesityksen. Talousarviokäsittelyä päätettiin jatkaa klo Tuolloin käsitellään in vestoin ti osa ja käyttötalouden osalta henkilöstösuunnitelma, si vis tys lau ta kun nan tarkistettu talousarvioesitys sekä ympäristölautakunnan ja Kuntayhtymä Kak si neu voi sen talousarvioesitykset. Kokoukseen kutsutaan ao toimialojen ja or ga ni saa tioi den edustajat. Kaupunginhallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan lo ma ra ho jen vapaaksi vaihtamista koskevat ehdot. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa olivat paikalla si vis tys joh ta ja Eija Karhu ja sivistystoimen hallintopäällikkö Raimo Peltola klo sekä kehitysjohtaja Hannu Mars ja maaseutupäällikkö Janne Lah na lam pi klo Jouko Mäkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9.54 kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo kokousta jatkettiin klo Jouko Mäkinen palasi kokoukseen klo Kaupunginhallitus Kouluverkkotyöryhmä on saanut valmiiksi esityksensä vuoden 2014 aikana to teu tet ta vista toimenpiteistä. Esitykseen sisältyy Pelkolan, Keskustan, Rintalan ja Vesiluoman koulujen lakkauttaminen lukien. Vesiluoman koulun lak kaut ta mi nen edellyttää Ylihärmän alueen 6-luokkalaisten siirtämistä ylä kou lun tiloihin. Työryhmän esityksen mukaisia säästöjä ei ole vielä viety ta lous ar vi oon. Yhteensä kouluverkkoon tehtävillä ratkaisuilla on saatavissa eu ron säästöt vuositasolla, vuoden 2014 osalta säästövaikutus on noin eu roa. Sisäisten erien osalta säästövaikutus ei toteudu, mikäli rakennukset jää vät kaupungille ylläpidettäviksi. Toki ylläpitokustannukset alenevat, mikäli ra ken nuk ses sa ei ole toimintaa. Edelleen työryhmä esittää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamista, mi kä lisää lautakunnan tuloja vuonna 2014 noin eurolla. Jär vilakeuden kansalaisopiston maksuosuus on tarkistettu kaupunginhallituksen lin jaa maan euroon ( euroa). Kaupungin henkilöstömenoja koskeva asia käsitellään erillisenä. Talousarvioesityksessä on edelleen mukana vapaa-aika- ja ym pä ris tö lau ta kun tien esittämät muutokset sekä maahanmuuttokoordinaattorin toimen va ki nais ta mi nen. Ruokapalvelun menoja on karsittu euroa. Talousarvioesitykseen sisältyy avustuksia yhteensä euroa. Tästä las ten kotihoidon tuen osuus on euroa ja lasten yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän euroa. Osa avustuksista perustuu aiempiin pää tök siin (Kauhavan seudun vanhustenkotiyhdistys ry, Kauhavan Jäähalli Oy yms.). Yli här män ylijäämärahastosta myönnettäviin avustuksiin on rahoitus taseessa. Va paa-ai ka toi men avustusmäärärahat ovat ilman jäähalliyhtiön avustusta euroa. Aiemman linjauksen mukaan jäsenkunnat hyväksyvät Kuntayhtymä Kak si neu voi sen vuoden 2014 talousarvion vasta kun yksityisen sote-toimijan esiselvitys on valmistunut.

7 Tästä johtuen yhtymän talousarvion valtuustokäsittely siirtyy tam mi kuul le Kaupungin talousarvioon tulee kuitenkin varata määräraha myös perusturvan järjestämistä varten. Nyt talousarviossa on yh ty mä hal li tuk sen esityksen mukaiset määrärahavaraukset. Kuten erillisenä asiana kä si tel lys tä, Kaksineuvoisen talousarviota koskevasta pykälästä selviää, kaupungin mak su osuus yhtymän menoihin on noussut enemmän kuin kaupungin oman toi min nan menot keskimäärin. Investointitarpeita on ilmaantunut lisää sitten edellisen käsittelyn. Nahkalan kou lun ja Kirkkorannan päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen / va rus ta mi seen ei oltu varauduttu teknisen lautakunnan esityksessä. Varustamiseen tar vi taan Nahkalan koulun osalta euroa ja Kirkkorannan päiväkodin osalta euroa. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen on varattava vuodelle 2014 kumpaakin lukiota kohden euroa, eli yhteensä euroa. Valtuusto määrää talousarviossa toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Hal lin to kun nat ovat valmistelleet tavoitteita kaupunkistrategiaan ja sen lii tän näis stra te gioi hin perustuen. Tavoitteet ja toimintakuvaukset ovat liitteenä. Talousarvioesitys on ennen kouluverkkoon tehtävien muutosten vientiä bud jet tiin lähes 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1. käsittelee kouluverkkotyöryhmän esitykset 2. jatkaa talousarvion käsittelyä sekä käyttötalouden että investointien osal ta siten, että lopullinen talousarvioesitys on valmiina pi det tä väs sä kaupunginhallituksen kokouksessa 3. päättää vuodelle 2014 esitetyistä henkilöstömuutoksista 4. päättää talousarvioon esitettävistä strategisista, toimielinkohtaisista ta voit teis ta Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää sivistyslautakunnan ta lous ar vio kä sit te lyn kou lu verk ko rat kai sun osalta seuraavaan kokoukseen ( ). Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioesitykset käyttötalouden osalta muiden kuin perusturvan ja sivistyslautakunnan osalta. Kaupunginhallitus kävi läpi toimielinten tavoitteet. Käsiteltiin investointiohjelmaa. Vuodelle 2014 päätettiin varata Kortesjärven ala kou lun suunnittelurahaa euroa ja poistaa Keskustan koulun pihan hu le ve si vie mä röin tiin esitetty euroa. Petri Hietamäki esitti Kan gas-an na la -tie- ja siltahankkeelle esitetyn euron määrärahan siirtämistä vuo del le Hietamäen esitys raukesi kannattamattomana. Päätettiin, että maahanmuuttokoordinaattorin toimi esitetään vakinaistettavaksi ja että ympäristötoimen toimistosihteerin toimen kokoaikaistaminen ja va paa-ai ka toi men esittämä uuden taideohjaajan toimen täyttäminen toteutetaan mää rä ai kai si na vuoden 2014 loppuun saakka perusteena vapaa-aika- ja si vis tys toi men organisaatiomuutosselvitys. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo kokouksessa oli pai kal la

8 sivistystoimen hallintopäällikkö Raimo Peltola kokous keskeytettiin klo kokousta jatkettiin klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Kauhavan kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin on otet tu jäsenkuntaneuvottelussa sovitun rahoituskehykseen pe rus tu vi na, eli vuoden 2013 alkuperäisen talousarvion mukaisia maksuosuuksia on ko ro tet tu pääsääntöisesti 3 prosentilla. Kaksineuvoisen talousarvio on käsitelty oma na asianaan. Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen on tehty noin euron kar sin nat. Teknisen lautakunnan määrärahaa on korotettu esityksestä poisjääneillä Kor tes jär ven alakoulun väistötilakustannuksella sekä Kuel-varhemaksuilla. Näi den yhteisvaikutus oli noin euroa menoja lisäävä. Edelleen kun nal li sen tuloveron määrää on korotettu noin eurolla. Tuloslaskelma osoittaa tehtyjen muutosten jälkeen euroa ylijäämää. On kuitenkin huomioitava, että ylijäämän toteutumiseksi Kuntayhtymä Kak si neu voi sen on kyettävä leikkaamaan kulujaan siten, että Kauhavan mak su osuus toteutuu Kaksineuvoisen peruspalvelujen osalta noin 2,2 miljoonaa eu roa yhtymähallituksen esitystä pienempänä. Mikäli Kaksineuvoisen mak su osuus olisi huomioitu esityksen mukaisena, muodostuisi tilikauden 2014 tulos noin 2,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämän vuoksi säästöjen ai kaan saa mi nen sekä kaupungin omasta toiminnasta että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toi min nas ta on erityisen tärkeää. Henkilöstömenoista voidaan säästää va paa eh toi si na tarjottavien toimenpitein sekä sijaisten palkkaamista koskevin ra joi tuk sin. Valtuuston linjauksen mukaisesti tullaan laatimaan erillinen talouden ta sa pai not ta mis oh jel ma maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Ohjelmassa otetaan kantaa myös palveluverkkoon. Talousarvioesityksessä vuoden 2014 ulkoisten toimintatuottojen määräksi muo dos tuu euroa, mikä on 2,1 prosenttia enemmän kuin 2013 ta lous ar vios sa. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä euroa. Toi min ta ku lut kasvavat 1,1 prosentilla kuluvaan vuoteen verrattuna. Ta lous ar vio esi tyk seen sisältyy seuraavat henkilöstömuutokset: maahanmuuttokoordinaattorin toimen vakinaistaminen ympäristötoimen toimistosihteerin toimen kokoaikaistaminen mää rä ai kai ses ti vuodeksi 2014 (0,4 htv > 1,0 htv) taideohjaajan määräaikainen toimi vuodeksi 2014 taidetalon vastuuhenkilön toimen lakkaaminen ja toi mis to sih tee ri re surs sin poisjääminen (siirretään ympäristötoimeen). Ympäristötoimen ja vapaa-aikatoimen järjestelyt ovat määräaikaisia va paa-ai ka toi men ja sivistystoimen organisaatiomuutosselvitykseen liittyvin perustein. Talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen siirtyminen Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta kuntien järjestettäväksi. Kunnallinen tulovero on budjetoitu 21,75 prosentin mukaan, ja sen arvioitu tuot to on euroa, missä kasvua vuoden 2013 talousarvioon on euroa (+5,9

9 %). Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän eu roa, mikä on kuluvan vuoden budjettiin verrattuna euroa (12,9 %) enem män. Yhteisöveron tuotoksi on arvioitu euroa, joka on eu roa eli 14,9 prosenttia vuoden 2013 arviota enemmän. Verotulojen bud je toin tiin liittyy optimismia talouden kääntymisestä nousuun ja vä es tö vä hen ty män taittumisesta. Peruspalvelujen valtionosuuden tuotoksi on arvioitu euroa, jossa kas vua edelliseen vuoteen on (1,1 %). Opetus- ja kulttuuriministeriön mui den valtionosuuksien määräksi on arvioitu euroa, mikä vä hen ne tään kaupungilta valtionosuuksien maksatuksen yhteydessä. Lainakannan kasvaessa kaupungin korkomenot nousevat. Arvion mukaan kor ko ta so nousee vain marginaalisesti vuonna Lainojen korkomenoihin on bud je toi tu euroa. Tilikauden 2014 arvioiduksi vuosikatteeksi muodostuu euroa. Tu le vi na vuosina tarvittavan vuosikatteen määrä tulee kasvamaan tiedossa olevien mer kit tä vien investointien valmistuttua ja niistä seuraavien poistomenettelyjen al kaes sa. Investointien määrä on euroa, investointitulojen ja net to in ves toin tien euroa. Poistoja lisäävien investointien määrä on euroa. Investointien määrä on kaupungin kestävää investointitasoa sel väs ti korkeampi sekä talousarviovuonna että Investointien määrä on kin saatava jatkossa selvästi alhaisemmalle tasolle. Talousarvioesityksen mukaan kaupungin lainakanta on 36,4 mil joo naa euroa ( ,5 miljoonaa euroa) ja lainojen määrä eu roa/asu kas ( euroa/asukas). Uusia lainoja nostetaan kui ten kin vain rahoituksen edellyttämä välttämätön määrä. Talousarvio on sitova ulkoisten erien osalta. Yt-ryhmä käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan perjantaina ja sen lausunto esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man liitteen mukaisena (vielä keskeneräinen) ja esittää sen edel leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Yt-ryhmän lausunto liitetään esi tyk seen valtuuston kokouksen yhteydessä Päätös: Päätettiin käsitellä sivistyslautakunnan talousarvio erillisenä muusta ta lous ar vio kä sit telys tä klo alkaen. Anna-Leena Sorvisto esitti, että Pelkolan koulu lakkautetaan lukien ja oppilaat siirretään pääsääntöisesti Nahkalan kouluun. Petri Hietamäki ja Ee ro Paavola kannattivat Sorviston esitystä. Juhani Haukkala esitti, että koulujen lakkauttamisista päätetään ko ko nai suu te na kouluverkkotyöryhmän esityksen valmistuttua. Martti Puronvarsi kannatti Hauk ka lan esitystä.

10 Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, on suoritettava äänestys. Hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestys si ten, että Sorviston esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Haukkalan esitystä kan nat ta vat äänestävät ei Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa -ääntä 4 ei -ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Anna-Leena Sorviston esityksen. Sorviston esityksen puolesta äänestivät Tiina Hauta, Petri Hietamäki, An na-lii sa Niemi, Eero Paavola, Anna-Leena Sorvisto, Keijo Ylinen ja Niina Övermark. Hauk ka lan esityksen puolesta äänestivät Heikki A. Hakala, Juhani Haukkala, Ma ri ta Mattila ja Martti Puronvarsi. Kouluverkkotyöryhmä jatkaa työskentelyään ja antaa raportin men nes sä. Todettiin, että sivistyslautakunnan käyttötalousmäärärahaa on karsittu euroa. Sivistyslautakuntaa ohjeistettiin Vöyrin kunnan maahanmuuttajaoppilaille pe rus tet ta vak si esitetyn nivelluokka-asian käsittelystä seuraavaa: Läh tö koh tai ses ti kaupunginhallitus suhtautuu asiaan myönteisesti, mutta ni vel luok ka toi min nas ta ei saa aiheutua nettokustannuksia Kauhavan kaupungille eikä luokan pe rus ta mi nen saa vaikeuttaa Kauhavan kaupungin kouluverkon uu del leen jär jes te lyä. Sivistyslautakunnan talousarvion käsittely päättyi klo Muilta osin talousarviokäsittelyä jatkettiin klo Petri Hietamäki esitti, että teknisen lautakunnan Koneet ja kalusto -in ves toin ti mää rä rahaa korotetaan ruokahuollon kalustohankinnan osalta työ tur val li suus syis tä eurolla euroon. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion esitettäväksi kaupunginvaltuustolle kau pun ginjoh ta jan esityksen mukaisena. Valtuutettiin hallintojohtaja tekemään talousarviokirjaan tarvittavia teknisiä muu tok sia. Pöytäkirjaan merkittiin, että sivistyslautakunnan talousarvion käsittelyn aikana klo ko kouk ses sa olivat läsnä sivistysjohtaja Eija Karhu ja sivistystoimen hal lin to pääl lik kö Raimo Peltola. Petri Hietamäki jätti teknisen lautakunnan Koneet ja kalusto -investointimäärärahan osalta eriävän mielipiteensä. Sivistyslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kaupunginvaltuusto päätti / 44 lakkauttaa Pelkolan koulun lu kien, mutta päätöstä ei ole voitu toimeenpanna parhaillaan toteutettavan Nah ka lan koulun kolmannen vaiheen peruskorjauksen vuoksi. Peruskorjaus val mis tuu keväällä Koska päätös on saanut lainvoiman, yleisen kuu le mis ti lai suu den järjestämistä ei tarvita

11 ja Pelkolan koulun toiminta lakkaa lukien. Tällöin Pelkolan koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Nah ka lan koulu. Yhteistoimintalain mahdollisesti edellyttämät henkilöstöä kos ke vien neuvotteluiden käyminen suoritetaan viranhaltijoiden toimesta. Sivistyslautakuntaa ohjeistettiin Vöyrin kunnan maahanmuuttajaoppilaille pe rus tet ta vak si esitetyn nivelluokka-asian käsittelystä seuraavaa: Läh tö koh tai ses ti kaupungin-hallitus suhtautuu asiaan myönteisesti, mutta ni vel luok ka toi min nas ta ei saa aiheutua nettokustannuksia Kauhavan kaupungille eikä luokan pe rus ta mi nen saa vaikeuttaa Kauhavan kaupungin kouluverkon uu del leen jär jes te lyä. Lautakunnan tulee nyt päättää nivelluokka-asiasta. Ongelmalliseksi asian tekevät mm. kaupunginhallituksen edellä asettamat reu na eh dot, lähinnä kouluverkon uudelleenjärjestely. Koska tämän uu del leenjärjestelyn valmisteluun nimetyn työryhmän työ on kesken (toi mek si an to saakka), myös tulevaisuuden kouluverkon osalta on avoimena lu kui sia kysymyksiä. Näistä yksi on mahdollisen nivelluokan perustaminen. Alahärmän yläkoulun edustajat sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja ovat tu tus tu neet maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen Vöyrillä ja nivelluokan toi min taan Vaasassa. Vöyrin koulutoimesta on myös saatu liitteenä oleva sel vi tys asia ko ko nai suudes ta. Selvityksessä todetaan, ettei Vöyriltä tulevista op pi lais ta tu le Kauhavalle nettokustannuksia. Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä on koulutoimelle kohdistettu euron karsinta, jonka kaupunginhallitus on vahvistanut. Määrärahojen leik kaus ei riipu valmisteilla olevan kouluverkkoratkaisun tuloksista. Kouluverkkoasiasta on liitteenä viimeisin ao. työryhmän muistio, joka lau ta kun nal le jaettiin jo edellisessä kokouksessa. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää asiakokonaisuudesta seuraavaa: - Todetaan, että Pelkolan koulun lakkautuspäätös laitetaan täytäntöön lukien. - Pelkolan koulun oppilaiden lähikouluksi em. ajankohdasta osoitetaan Nah ka lan koulu. - Pelkolan koulun henkilöstöä mahdollisesti koskevat yt-neuvottelut suoritetaan vi ran halti ja työ nä (henkilöstöpäällikkö ja sivistyslautakunnan edustus). - Kokouksessa tehtävän päätösesityksen pohjalta päätetään nivelluokan pe rus ta mi ses ta ja yhteistyön aloittamisesta Vöyrin kunnan kanssa. - Merkitään lautakunnan talousarvioesitykseen tehty leikkaus. Annetaan kouluverkkotyöryhmälle liitteen muistion pohjalta evästyksiä asia-ko ko nai suuden jatkovalmisteluun. Päätös: Sivistyslautakunta totesi, että Pelkolan koulun lakkautuspäätös laitetaan täy tän töön lukien. Pelkolan koulun oppilaiden lähikouluksi päätettiin osoittaa ensisijaisesti Nah ka kan koulu. Mahdolliset yt-neuvottelut suoritetaan viranhaltijatyönä, paitsi Pel ko lan myös Nahkalan ja Ylikylän koulujen henkilökunnan kanssa.

12 Keskusteltaessa nivelluokan perustamisesta olivat kuultavina Vöyrin kou lu toi men joh ta ja Simo Saarijärvi ja Alahärmän yläkoulun rehtori Tiina Luoma. Keskusteltaessa asiasta esittelijä täsmensi esityksekseen, että nivelluokka pe rus te taan sekä Vöyriltä tulevien että kaupungin omien maa han muut ta ja op pi lai den tarpeisiin. Hannu Salonpää esitti Inka Palojärven kannattamana, ettei nivelluokkaa pe rus te ta, koska kouluverkkoratkaisut ovat vielä kesken. Koska asiassa oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, pu heen joh ta ja totesi, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys. Suoritetussa äänestyksessä sai päätösesitys yhdeksän (9) ääntä ja Salonpään esi tys kaksi (2) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on päät tä nyt perustaa Alahärmän yläkouluun nivelluokan lukien. Edelleen päätettiin, että sopimus nivelluokan perustamisesta ja yhteistyön aloit ta mi ses ta Vöyrin kunnan kanssa tehdään aluksi vain lukuvuodelle Nivelluokan perustamisen johdosta tehdään esitys vuoden 2014 talousarvion tar kis ta mises ta. Esityksessä toimintatulot tulevat olemaan toimintamenojen suu rui set, jolloin nettokustannusta ei synny. Lautakunta merkitsi talousarvioesitykseensä tehdyn leikkauksen tietoonsa saa te tuk si. Kouluverkkotyöryhmää lautakunta evästi siten, että tavoitteena tulee ol la mm. pienryhmät sekä Kortesjärven alakoululle että Ylihärmän yläkoululle. Pöytäkirjaan merkittiin, että Simo Saarijärvi ja Tiina Luoma poistuivat ko kouk ses ta ennen päätöksentekoa asiassa. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) ,

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Kankaan koulun lakkauttaminen

Kankaan koulun lakkauttaminen Kaupunginhallitus 18 29.01.2018 Kankaan koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.4.2017 56 Kaupunginvaltuusto on voimassaolevassa päätöksessään 14.6.2010 ( 44) lin jan nut kou lu jen oppilasmäärään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 28.01.2016 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot