Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen / Ikäihmisten palveluasunnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen / Ikäihmisten palveluasunnot"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen / Ikäihmisten palveluasunnot 525/10.03/2014 SOTELTK 8 Osastopäällikkö Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on jättänyt oheisen valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Kunnanjoh taja pyy tää sosiaali -ja ter veyslautakunnalta lausuntoa aloitteeseen men nessä. Kunnanhalli tus käsittelee valtuustoaloitteen kokouksessaan Vuonna 2012 kunnanjohtaja asetti työryhmän selvittämään erityisryhmien asumispalvelujen järjestämistä ja tuottamista. Työryhmän tehtävänä oli selvittää lähivuosien asumispalvelujen tarve ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta, rahoitusvaihtoehdot sekä julkisen ja yksi tyisen sektorin rooli palvelujen tuottajana. Työryhmä teki selvityksen sekä Ala-Männikön korvaavista asunnoista että Inarin kirkonkylän asumispalve luista. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyt selvitykset vuosien talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan pohjaksi Ivaloa myö hentäen. Lisäksi kunnanhallitus päätti huomioida Inarin kirkonkylän tule vien uusien asuntohankkeiden yhteydessä myös ikäihmisten asumistarpeet koti- ja avopalveluihin tukeutuen. Talous- ja toimintasuunnitelman inves tointiosaan vuosille varattiin Tilapalvelu liikelaitokselle euron määräraha Inarin ikäihmisille tarkoitettujen vuokra-asunto jen suunnitteluun vuodelle Hallitun menokasvun ohjelmassa suunnit telu siirrettiin vuodelle Vuonna 2012 tehty selvitys on nyt päivitetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon pohjaksi Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Selvityksessä on otettu kantaa myös Inarin asuntotarpeisiin. Oheisen sel vi tyksen val mis te luun ovat osal lis tu neet so si aa li- ja ter veys joh ta ja Ma ri Pa lo lah ti, lai toshoi don johtaja Jaakko Sep pä nen, pal ve lu ohjaa ja Riitta Si po la-kello kumpu se kä toimitus johtaja Tauno Veste ri nen. Selvi tyksestä on kes kus teltu Ti la palve lu liikelai toksen kiinteis töpääl lik kö-ra ken nustar kastaja Erkka Ter von kans sa. Osastopäällikön ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. antaa oheisen selvityksen lausuntonaan kun nanhallitukselle Ala-Männikön korvaavista asunnoista 2. esittää kunnanhallitukselle, että Tilapalvelu liikelaitos rakennuttaa 40 uutta asuntoa ikäihmisille 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnan talousarviota sekä talous- ja toimintasuunnitelman investointiosaa

2 muu te taan si ten, et tä Inarin vuokratalo Ikäihmis ten asuntojen suun nit te luun vuo delle 2015 varattu määräraha muutetaan käytettä väksi Iva lon se nio ritalon suunnitteluun vuodelle esittää kunnanhallitukselle haettavaksi syksyllä 2015 ARA:lta investoin ti avus tusta ja korkotukilainaa senioritalon toteuttamiseksi 5. esittää kunnanhallitukselle, että kunnan talousarviossa sekä talous - ja toimintasuunnitelman investointiosassa varaudutaan se niori ta lon ra ken ta miseen vuosina Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti 1. antaa oheisen muutetun selvityksen lausuntonaan kunnanhallitukselle Ala-Män nikön korvaavista asunnoista. 2. esittää, ettei kunnan talousarviossa sekä talous- ja toimin ta suun ni telman investointiosassa vuosille Inarin vuokrata lon ikäihmisten asuntojen suunnitteluun vuodelle 2015 va rattua määrä rahaa muuteta käytettäväksi Ivalon senio ritalon suunnitte luun vuodel le esittää, että Ala-Männikön asuntoja korvaavan Ivalon se nio ri ta lon suunnittelu ja rakentami nen otetaan esille kunnan seuraavaa eli vuo den 2016 talousarviota ja siihen liittyvän vuosien ta lous- ja toimintasuunnitelman investointiosaa valmisteltaessa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti puh KHALL 108 Kunnanjohtaja todetaan ikäihmisten asu mispalveluihin liittyen: Männikön palvelukoti Männikön palvelukoti Menot Tulot Netto Perustelut: Osastojen peruskorjauksen suunnittelu vuonna Alustava karkea kustannus arvio pe ruskorjaukselle on 2,7 miljoonaa euroa. ARA:n erityisryhmien investointiavustus voi olla enin tään 40 % kustan-

3 nuksista eli 1,08 miljoonaa euroa. Inarin vuokratalo - Ikäihmisten asuntojen suunnittelu Inarin vuokratalo - Ikäihmis ten asuntojen suunnittelu Menot Tulot Netto Perustelut: Vuonna 2015 kunnan toimesta suunnitellaan rivitalo, jossa vuokra-asuntojen lisäksi esteet tömiä, ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Inarin Kiinteistöt Oy toteuttaa hankkeen. Asuintalo hanketta ja sen ikäihmisasukkaita tuetaan Inarin kirkonkylän ja lähialueen kotihoidolla. Ala-Männikön korvaavat asunnot Ala-Männikön korvaaviin asuntoihin ei ole talousarviossa sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa osoitettu määrärahoja. Ala-Männiköstä on tehty vuonna 2011 oheinen kuntoarvio tulee ikäihmisten asumis palveluihin liittyen ehdotuksina käsit telyyn: Männikön palvelukoti Männikön palvelukoti Menot Tulot Netto Perustelut: Osastojen peruskorjauksen suunnittelu vuonna Alustava karkea kustannus arvio pe ruskorjaukselle on 2,7 miljoonaa euroa. ARA:n erityisryhmien investointiavustus voi olla enin tään 40 % kustannuksista eli 1,08 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysjohtaja on arvioinut peruskorjauksesta johtuvia käytännön toimenpiteitä korjaustöi den ajaksi (ohessa). Inarin vuokratalo - Ikäihmisten asuntojen toteutus Inarin vuokratalo - Ikäihmisten asuntojen toteu tus Menot

4 Tulot Netto Perustelut: Vuonna 2015 kunnan toimesta suunnitellaan rivitalo, jossa vuokra-asuntojen lisäksi esteet tömiä, ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Inarin Kiinteistöt Oy toteuttaa hankkeen. Inarin Kiin teistöt Oy:lle tulee osoittaa 20 prosentin oman pääoman korotus vuokra-asuntojen rahoitukseen. Hank keen kokonaiskustan nuksista osan yhtiö rahoittaa vieraalla pääomal la. Asuintalohanketta ja sen ikäihmis asukkaita tuetaan Inarin kirkonkylän ja lä hialueen kotihoidolla. Välitön palvelutarpeen lisäys huomioi daan sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmassa. Alustavassa kustannusarviossa on lähdetty arviosta, että asuntoja rakennetaan 12 kappaletta. Vuokrata lon ko konaiskustannuksiksi tulee euroa (asunto a ). Oman pääoman osuus hank keesta on 20 prosen tin osuudella euroa. Vierasta pääomaa Inarin Kiinteistöt Oy:n tulee ottaa euroa, joka nostaa konsernivelkaa 198 euroa asukasta kohti. Ala-Männikön korvaavat asunnot Sosiaali- ja terveysjohtaja on selvityksessään todennut, että Männiköntie 2:n 24 asunnon ti lalle tar vittaisiin korvaavat asunnot ja uusia asuntoja Ivaloon 16 asuntoa eli yhteensä 40 asuntoa. Ala-Männikön korvaavat asunnot - senio ritalo Menot Tulot Netto Perustelut: Vuonna 2016 aloitetaan Ala-Männikön korvaavien asuntojen (24 kpl) suunnittelu Ivalon senio ritalon asunnoiksi (40 kpl). Kokonaiskus tannuksiksi arvioidaan 5,5 miljoonaa euroa, joka jakaantuu vuonna 2016 suunnitteluun (5 %) ja vuosien toteutukseen Tilapalvelu liike laitoksessa. Avustusprosentiksi on ar vioitu 20 prosenttia. Ala-Männikön asuntoihin koh distuu Inarin vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys ry:n koh teeseen otta mat lainat, jotka tulee maksetuksi vuoden 2015 loppuun men nessä pois. Purka misen edelly tyksenä on ARA:n vapautus. Sen lisäksi Män niköntie 2 on Ina rin vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys ry:n ta seessa arvossa ,51 euroa, joka tulisi avustaa kertapoiston tekemiseksi. Vielä Ala-Männikön kor vaa vien asun to jen uu del leen ra ken ta mi sesta aiheu tuvik si kus tan nuksiksi tu lee huo mioida 24 asun non pur ku kus tan nukset, joiksi ar vioi daan euroa. Ala-Männikön korvaavat asun not Menot (avustus kertapoistoon) Tulot

5 Netto Ala-Männikön korvaavat asunnot Menot (purkukustannukset) Tulot Netto Ala-Männikön asuntojen rakentamisella toisaalle ja asunnot purkaen kunnalle muodostuu vuok ra-alueelta sen purkauduttua korttelissa 65 tontin 1 osaan pinta-alaltaan n m² tontti, jossa raken nusoikeutta on n k-m² (ohessa). Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut Kuntaan valmistuu Attendon palvelukoti, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista lukien. Kunta on talousarviossa 2015 varautunut ostamaan viisi lisäpaikkaa nykyiseen palvelun ostoon verrattuna (lisäkustannukset ). Vuoden 2017 taloussuunnitelmassa on varauduttu kahden lisä paikan os tamiseen (lisäkustannus ). Ikäihmisten palvelutarpeet muuttuvat kuitenkin nopeasti, joten myös ostopalvelun tarve voi lisääntyä suunniteltua nopeammin. Yhteenveto on osoitettu kolmelle vuo delle ikäihmisten palveluasumiseen resursse ja nettomääräisesti yhteensä euroa tulee kolmelle vuo delle ikä ihmisten palveluasumiseen resursseja käsi teltäväksi nettomääräisesti yhteensä euroa eli eu roa ai empaa enemmän esitettyjen hankkei den jäl keen peruskunnan lainamäärä kasvai si 733 euroa asukasta kohti pelkästään ikäihmisten asumispalveluiden lisää mises tä. Kun val tuusto on Ina rin kun nan ta lous ar vios sa se kä ta lous- ja toi minta suun nitel massa to dennut, että Ta lou den ta sa paino tuksen lähtökoh ta na ovat 19 %:n tulove ro prosentti, ny kyi set kiin teistövero prosentit ja pe ruskun nan lai namää rä alle euroa asu kasta kohti, jo ten, suun nitel tuja ja ehdo tuksina tehtyjä hankkei ta ei voi da to teuttaa vuosina rikko matta laina määräta voitetta. Inarin kunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman investointiohjelman ko konaisar vioinnissa tulee huomioida myös, ettei resursseja ole osoitettu suunnitteluvuosille: Urheilu- ja nuorisotalo ja sääsuojahalli, josta mainitaan suunnitel massa

6 Koko rakennuskokonaisuuden peruskorjauksen kustannuksia tar kennetaan syksyn 2014 kuluessa ja investointivarauksen määrää vuo sille tarkastellaan uudelleen. Törmäsen koulun peruskorjaus, valmistuvan kuntotutkimuksen perusteel la. Saariselän päiväkoti, josta ei ole merkintää vuosille Ampumarata, josta mainitaan suunnitelmassa Suunnitteluun hae taan val tionrahoitusta. Toteutuksen rahoituksesta tehdään selvitykset ja päätökset suunnittelun valmistuttua. Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden suunnitelmassa tode taan Vuonna 2015 määrärahan ta soa nostetaan euroa, jo ka tarkoit taa vuosille pudotusta euron tasoon. Nellimintien peruskorjauksen kuntaosuus euroa. Kalotin oppimiskeskus -säätiön Kalottikeskuksen peruskorjaus 2,5 miljoonaa euroa, joka nostaa konsernilainaa 368 euroa asukasta kohti. Inarin Kiinteistöt Oy:n rahoitustarpeet asuntojen uustuotantoon Iva lossa Inarin Vuokra-asunnot Oy:ssä. Inarin Kiinteistöt Oy:n rahoitustarpeet asuntojen peruskorjauksessa Ivalossa Inarin Vuokra-asunnot Oy:ssä. Inarin Kiinteistöt Oy:n rahoitustarpeet asuntojen uustuotantoon Saariselällä. Ohessa Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloite ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kunnan hal li tuk selle Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi vuosien investointisuunnitelmaan li säyksenä vuosille ehdotetut ja käsittelyyn tulevat kohteet 2. pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausunnon asuntojen mää rästä Inarin kirkonkylällä ikäihmisten asumispalveluihin liittyen rivi talon jatkosuunnit telun pohjaksi 3. pyytää Inarin Kiinteistöt Oy:ltä lausuntoa omistamansa asuntokan nan perus korjaus- ja uudisrakennuskohteista, jossa lausunnossa erityisesti arvioidaan Inarin kirkonkylän uustuotannon tarve peruskorjaus- ja uustuotantokohteita sisällytetään yhtiön suunnitelmaan niin, ettei vieras pääoma ole vuoden 2018 lopussa suurempi kuin vuo den 2014 lopussa 4. asettaa lausuntojen määräajaksi ja käsitellä asiaa uudelleen lau sun tojen pohjalta kokouksessaan Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: Kunnanhallitus päättää muuttaa ehdotuksen kohdan 4 seuraavasti: Kunnanhallitus päättää 4. asettaa lausuntojen määräajaksi ja käsitellä asiaa uudelleen lau sun tojen pohjalta kokouksessaan

7 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja muutetun ehdotuksen. Toimeksi: sosiaali- ja terveyslautakunta (kohta 2) Inarin Kiinteistöt Oy (kohta 3) Tiedoksi: kunnanjohtaja, taloussihteeri, osastopäälliköt, Kalotin oppimiskeskus -säätiö Lisätietoja: kunnanjohtaja Reijo Timperi, puh

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 368/43/439/2013 KHALL 252 Viimeisimmän väestöennusteen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot