Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/ /2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kas va tus teh tä vässä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa kotona il man aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja il tapäi vä toi min ta tukee näin myös vanhempien työssäkäyntiä. Toiminta pe rustuu vapaaehtoisuuteen ja se sijoittuu lasten vapaa-aikaan. Pe rus ope tus la ki 48 a esittää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille mo nipuo li set mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja teh tävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Perusopetuslaki 48 b toteaa, että kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mu kais ta aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toi mivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuo si luok kien osalta 17 :n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päät tä mäs sä laajuudessa. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden ai ka na arkipäivisin pääsääntöisesti kello välisenä aikana. Inarin kunnassa järjestetään vain iltapäivätoimintaa ja sen järjestää kunta itse (si vis tys lau ta kun ta , 96 ). Iltapäivätoimintaa järjestetään esi op pilail le, ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuo si luokkien osalta 17 :n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille. Pääsääntöisesti toimin ta-ai ka sijoittuu kello välille. Kevätlukukautena 2015 Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivassa il ta päi vätoi min nas sa on ollut kirjoilla yhteensä 47 lasta: esi-2-luokkalaisia 42 lasta ja pienluokan lapsia viisi. Tällä hetkellä lasten lukumäärä on yhteensä 42 las ta, sillä viisi lasta on jäänyt pois 1-2 luokkalaisten iltapäivätoiminnasta. Ny kyiset iltapäivätoiminnan lapsimäärät ovat siten seuraavat: esioppilaita on 15 lasta, 1-2 luokkalaisia on 22 lasta ja pienluokan iltapäivätoiminnassa on viisi lasta. Tämän lisäksi Ivalon ala-asteen yhteydessä toimii päi vä hoi don aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut, jossa kirjoilla on 12 lasta. Iva lon ala-asteen yhteydessä toimivassa iltapäivätoiminnassa on siten tällä het kel lä yhteensä 54 lasta. Ohjaajia esi - 2-luokkalaisten iltapäivätoiminnassa on viisi ja pienluokan iltapäivätoiminnassa kolme. Suopursuissa työs ken te lee kaksi lastenhoitajaa. Törmäsen koulun yhteydessä toimivassa il ta päi vä toimin nas sa on kirjoilla 14 (-2) lasta ja ohjaajia on kaksi. Arvion mukaan en si

2 syksynä Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivassa iltapäivätoiminnassa on noin lasta. Arviossa ovat mukana Suopursut ryhmän lapset sekä Tör mä sen koulun lapset. Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivaa iltapäivätoimintaa järjestettiin Kop pelon tien vieressä olevissa punaisissa rivitaloissa saakka, joissa ilta päi vä toi min nal le oli omat tilat. Tämän kevätlukukauden il ta päi vä toi min ta on toiminut Ivalon ala-asteen pienen puolen esiopetusluokissa (opetuksen pää tyt tyä) ja monitoimitilassa. Iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset ovat osallistuneet iltapäivätoiminnan aikana myös useisiin Ivalon ala-asteen kou lun kerhoihin (kerhon jälkeen he ovat palanneet takaisin il ta päi vä toi mintaan). Siitä, kuinka toiminta on sujunut ja onnistunut koulun luokkatiloissa, on nyt ko ke muk sia tämän kevätlukukauden ajalta. Haasteellisinta tilojen suhteen on ollut mahdollistaa lasten lepo rauhallisessa ympäristössä sekä hiljainen työs ken te ly. Lasten jakaminen eri luokkatiloihin on koettu haasteelliseksi. Toi saal ta yhdessä tai kahdessa luokkatilassa monen lapsen kanssa on myös ää ne käs tä. Lapset ovat kevätlukukauden aikana kuitenkin itse muuttaneet omaa toimintaansa tiloihin sopivaksi. Nyt lapset piirtävät ja askartelevat enem män kuin viime syksynä, koska luokkatilat eivät ole mahdollistaneet ko vin liikkuvaa toimintaa (esim. autoleikkejä). Iltapäivätoiminnan omien tava roi den, lelujen ja huonekalujen säilyttäminen luokkatiloissa on myös haas teel lis ta, sillä luokat ovat tarkoitettu ensisijaisesti opetuskäyttöön. Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja il ta päi vätoi min nan seurantakyselyn huoltajille välisen aikana (Ina ri N=12). Inarin kunnan huoltajien palautteessa nousi esille tyy ty mät tömyys ip-toiminnan toimitiloihin. Huoltajat näkivät pulmana myös sen, että lap sil la ei ollut tai ei ole ip-tiloissa mahdollisuutta päivittäiseen le väh tä miseen ja rauhallisiin hetkiin (kyselyn tulosten sivut 8 ja 10 ovat ohessa). Kyse lys sä ei tullut ilmi, mistä ip-toimitiloista huoltajat olivat huolissaan. Ina rin kunnassa iltapäivätoimintaa järjestetään Ivalon ala-asteen koulun, Tör mä sen koulun ja Inarin koulun yhteydessä. Törmäsen ja Inarin kouluissa on omat tilat koulujen yhteydessä järjestettävälle iltapäivätoiminnalle. Kunnanjohtaja Reijo Timperi, Inarin kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tauno Ves te ri nen, kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja Erkka Tervo ja si vis tysjoh ta ja kävivät tutustumassa Ivalon ala-asteen koulun pihassa olevaan kak siker rok si seen puutalon eli Rantatalon asuntoon, jossa toimii tällä hetkellä seu ra kun nan iltapäiväkerho. Tutustuminen tehtiin perjantaina Ky sei nen alakerrassa oleva asunto on pinta-alaltaan 60 neliötä. Seu ra kun nan iltapäiväkerho on toiminut tiloissa 16 vuotta ja haluaisi edelleen jatkaa toimin taan sa niissä. Tutustumisen jälkeen Reijo Timperi, Tauno Vesterinen, Erk ka Tervo ja sivistysjohtaja keskustelivat iltapäivätoiminnan tilatarpeista. Kes kus te lun jälkeen todettiin, että Rantatalon tila ei sovellu Ivalon ala-asteen yhteydessä järjestettävälle iltapäivätoiminnalle, koska se on liian pieni

3 ja tila vaatisi myös erilaisia asennus- ja korjaustöitä. Tapaamisessa pää dyttiin siihen, että selvitetään mahdollisuutta hankkia Ivalon ala-asteen yh teydes sä toimivalle iltapäivätoiminnalle ja päivähoidon ryhmälle tarpeisiin sopi vat leasing-vuokratilat siten, että ne olisivat käytettävissä syksyllä 2015 alkaen. Tapaamiseen liittyvä muistio on ohessa. Sivistyslautakunnan ko koukses sa esitellään leasing-vuokrattavat toimitilavaihtoehdot tarkemmin. Jos sivistyslautakunta päättää esittää, että Ivalon ala-asteen yhteydessä toimi val le iltapäivätoiminnalle ja päivähoidon ryhmälle hankitaan tarpeisiin so pi vat leasing-vuokratilat, maksaa sivistyslautakunta vuokratiloihin liit tyvät kustannukset kuukausittain (vuokra + muut kulut) tilojen valmistuttua. Vuok ra ti lo jen kustannukset on huomioitava sivistystoimen sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 talousarviossa. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta 1. esittää Tilapalvelu liikelaitokselle, että Ivalon ala-asteen koulun alu eel le, kirkon puoleisen punaisen rivitalon kohdalle, hankitaan Ivalon ala-as teen yhteydessä toimivalle iltapäivätoiminnalle ja päivähoidon ryh mäl le tarpeisiin sopivat leasing-vuokratilat. Vuokratilat hankitaan si ten, että iltapäivätoiminta voidaan siirtää uusiin tiloihin syyslukukauden 2015 aikana. Tilojen suunnittelusta vastaa sivistysjohtaja, Ivalon ala-as teen koulun rehtori Pirkko Olli ja Inarin kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tauno Vesterinen. 2. pyytää oikeutta kunnanhallitukselta saada käyttää sivistystoimelle las kettu talousarvion alitusvelvoite vuodelle 2015 (kunnanhallitus , 147 ) eli euroa Ivalon ala-asteen koulun alueelle siir ret tä vien tilojen leasingvuokriin ja muihin kuluihin. 3. esittää kunnanhallitukselle, että sivistyslautakunnalle annetaan oikeus va rau tua ensi vuoden talousarviokehyksessä täysimääräisesti edellä mainit tu jen tilojen leasing-vuokriin ja muihin kuluihin. Hallintojohtaja Asiaa ei sivistyslautakunta ole käsitellyt, koska asia on poistettu si vis tys lauta kun nan kokouksen esityslistalta. Asian kiireellisyyden vuoksi sii tä on syytä kunnanhallituksessa päättää. Sivistyslautakunta käsitellee asiaa seuraavassa kesäkuun kokouksessaan. Sivistysjohtajan esittämällä taval la toimien päätösvalta asiassa on sivistyslautakunnalla ja kun nan hal li tuksel la. Ohessa on tehty muistio iltapäivätoiminnan tilajärjestelyistä sekä il ta päi vä toi min taan liittyvän kyselyn tuloksia. Sivistysjohtajan saama arvio lea sing-vuok ra kus tan nuk sis ta on euroa vuodessa. Tämän lisäksi Ivalon ala-asteen koulu maksaa leasing-tilojen muut kulut kuten sähkön ja veden. Kulut ovat yhteensä noin euroa.

4 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. antaa sivistysjohtajalle oikeuden sopia Tilapalvelu liikelaitoksen kanssa, et tä Ivalon ala-asteen koulun alueelle, kirkon puoleisen punaisen ri vi talon koh dal le, hankitaan Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivalle il ta päivä toi min nal le ja päivähoidon ryhmälle tarpeisiin sopivat lea sing-vuok rati lat. Vuok ra ti lat hankitaan siten, että iltapäivätoiminta voidaan siirtää uu siin tiloihin syys lu ku kau den 2015 aikana. Tilojen suunnittelusta vastaa sivistysjohtaja, Iva lon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli ja Inarin Kiin teis töt Oy:n toi mi tus joh ta ja Tauno Vesterinen 2. antaa sivistyslautakunnalle oikeuden käyttää sivistystoimelle laskettu talous ar vion alitusvelvoite vuodelle 2015 (kunnanhallitus , 147 ) eli euroa Ivalon ala-asteen koulun alueelle siirrettävien ti lo jen leasing-vuokriin ja muihin kuluihin 3. antaa sivistyslautakunnalle oikeuden varautua ensi vuoden ta lous ar vioke hyk ses sä täysimääräisesti edellä mainittujen tilojen leasing-vuokriin ja muihin kuluihin 4. antaa asian valtuustolle tiedoksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Sivistysjohtaja Irja Seppänen oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Toimeksi: sivistyslautakunta (kohdat 2 ja 3), sivistysjohtaja (kohta 1) Tiedoksi: Tilapalvelu liikelaitos, Ivalon ala-asteen rehtori, Inarin Kiinteistöt Oy / toimitusjohtaja, taloussihteeri Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT 27 Ohessa tehty muistio iltapäivätoiminnan tilajärjestelyistä sekä iltapäivätoimintaan liittyvän kyselyn tuloksia. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian valtuustolle tiedoksi.

5 Päätös: Valtuusto merkitsi yksimielisesti asian tiedoksi kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot