Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys"

Transkriptio

1 Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa esitetään, että vuonna 2015 selvitetään asuntotilanne ja uusien korvaavien asuntojen tarve. Lisäksi esitetään, että vuonna 2015 tehtävään Inarin kunnan talousarvioon sekä talous- ja toimintasuunnitelman investointiosaan v sisällytetään suunnitellun Ala-Männikön korvaavien asuntojen suunnitelmat. Vuonna 2012 kunnanjohtaja asetti työryhmän selvittämään erityisryhmien asumispalvelujen järjestämistä ja tuottamista. Työryhmän tehtävänä oli selvittää lähivuosien asumispalvelujen tarve ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta, rahoitusvaihtoehdot sekä julkisen ja yksityisen sektorin rooli palvelujen tuottajana. Työryhmä teki selvityksen sekä Ala-Männikön korvaavista asunnoista että Inarin kirkonkylän asumispalveluista. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyt selvitykset vuosien talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan pohjaksi Ivaloa myöhentäen. Lisäksi kunnanhallitus päätti huomioida Inarin kirkonkylän tulevien uusien asuntohankkeiden yhteydessä myös ikäihmisten asumistarpeet koti- ja avopalveluihin tukeutuen. Talous- ja toimintasuunnitelman investointiosaan vuosille varattiin Tilapalvelu liikelaitokselle euron määräraha Inarin ikäihmisille tarkoitettujen vuokra-asuntojen suunnitteluun vuodelle Hallitun menokasvun ohjelmassa suunnittelu siirrettiin vuodelle Tämän selvityksen valmisteluun ovat osallistuneet sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti, laitoshoidon johtaja Jaakko Seppänen, palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokumpu sekä toimitusjohtaja Tauno Vesterinen. Selvityksestä ja esityksestä on keskusteltu Tilapalvelu liikelaitoksen kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja Erkka Tervon kanssa. Vanhuspolitiikan tavoitteet ja nykytila Vanhuspalvelulaissa säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta kunnassa, iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittämisestä ja niihin vastaamisesta sekä iäkkäille henkilöille järjestettävien palvelujen laadun varmistamisesta. Inarin kunnan vanhuspolitiikan tavoitteena on tukea ikäihmisten arkielämän kokonaisuutta ja luoda edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiselle elämälle. Ikäihmisten palvelutarpeiden kehittymiseen keskeisimmin vaikuttavia tekijöitä ovat ikäihmisten fyysinen ja henkinen toimintakyky, väestön ikärakenne, olemassa oleva palvelurakenne sekä palveluita toteutta-

2 Selvitys 2 (5) van hoitoketjun toiminta. Inarin kunnan ikäihmisten palvelustrategia vuosille luo kokonaisnäkemyksen ikääntyvien palvelutarpeista ja elinoloista sekä kunnan toimenpiteistä ja kehityksestä. Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi uusitaan vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Inarin kunnan väestön ikärakenne muuttuu vuoteen 2020 siten, että yli 75-vuotiaiden määrä tulee olemaan noin 770 henkilöä. Vuonna 2014 yli 75-vuotiaiden määrä oli 625 henkilöä ja vuonna 2015 heitä arvioidaan olevan 678 henkilöä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on jo 1218 (+95 %). Asumispalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään siten, että Ivalossa tulee jatkossakin tehostaa ympärivuorokautista kotipalvelua, jotta asuminen itsenäisessä asumisessa olisi mahdollista. Ivalon alueella on haasteeksi viime vuosina noussut iäkkäiden ihmisten puutteelliset asumisolosuhteet, siten, että vanhusten kotiin tehtävät muutostyöt eivät ole joko mahdollisia tai niillä ei saavuteta tavoiteltua lisäarvoa asumiselle. Uudet laadukkaat asunnot mahdollistaisivat kodinomaisessa ympäristössä asumisen jatkumisen nykyistä pidempään. Jokainen lisävuosi, jolla siirretään tehostetun palveluasumisen alkamista tuo kunnalle kustannussäästöjä, joita voidaan hyödyntää kotiin annettavien palvelujen tehostamiseen. Mahdollisen SOTE -tuotantoalueen toteutuessa tämä korostuu erityisesti, koska kunnalle ei jää nykyisen kaltaisia mahdollisuuksia ohjata palvelutuotantoa. Ikäihmisten palvelustrategian mukaan väestön ikääntyminen ja muistisairauksien lisääntyminen aiheuttavat tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisen tarpeen siten, että vuoteen 2020 mennessä tarvitaan yhteensä 78 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Vuonna 2014 Inarin kunnassa oli 54 ikäihmisille tarkoitettua tehostettua palveluasuntoa, joista 37 oli Männikön palvelukodissa, 10 ryhmäkoti Koivikossa ja 7 hoivakoti Anna ja Aapelissa. Attendo Oy:n hoivakoti otettaneen käyttöön heinäkuussa 2015, jolloin on varauduttu 5 lisäpaikan ostamiseen. Attendo Oy:n hoivakoti tulee olemaan 22 paikkainen, joten yrityksellä on tarjottavissa 10 lisäpaikkaa tulevina vuosina, mikäli tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa merkittävästi. Em. lisäksi on käytettävissä 21 paikkainen ryhmäkoti Mustikka Männikössä, jossa tuotetaan palveluasumista. Sosiaali- ja terveystoimella on ostopalvelusopimus Koivikon ryhmäkodin asumispalveluista Inarin vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys ry:n kanssa Hoivakoti Annaan ja Aapeliin ei sijoiteta uusia asukkaita jälkeen. Nykyiset asukkaat voivat jatkaa asumistaan Annassa ja Aapelissa nykyisen sopimuksen loputtuakin, jos he sitä haluavat ja järjestely on heidän etunsa mukaista. Selvitystyö siirtyvien asukkaiden osalta on vielä kesken.

3 Selvitys 3 (5) Nyt suunnittelussa olevien asuntojen ja tehostetun kotipalvelun avulla voidaan tulevina vuosina jarruttaa tehostetun palveluasumisen tarvetta. Asumispalvelujen tarve Uuden sosiaalihuoltolain 21 :n mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Asumispalvelut voivat olla tuettua asumista, palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Asunnostaan ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa asukas. Asunto voi olla vuokra- tai omistusasunto. Palveluasumista voidaan järjestää palvelutaloissa, ryhmäkodeissa tai asumisryhmissä. Asumista tukevat palvelut voidaan toteuttaa monimuotoisesti ja yksilöllisesti. Ikäihmisten asumiseen liittyy oleellisesti yksilöllinen avun ja tuen tarvearviointi. Sen tarkoituksena on kartoittaa henkilön tarvitsema apu ja tuki asumiseen ja jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen sekä mielekkääseen osallistumiseen kodissa ja kodin ulkopuolella. Männiköntie 2:ssa on neljä rivitaloa, joissa on 24 asuntoa, varastot ja yhteistilat. Inarin vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys ry omistaa kiinteistöt. Rivitalot on rakennettu vuonna 1972 ja niille on tehty kuntoarvio kesällä Kuntoarvion mukaan kiinteistöihin tulisi tehdä mittava peruskorjaus vuonna kartoitetun tilanteen mukaan Ala-Männikön asukkaista 17 tarvitsi vastaavan tyyppisten asumismuodon ja sen lisäksi itsenäisen asumisen piiristä oli tulossa 18 yksin asuvaa ikäihmistä. Muina ryhminä asumispalveluiden piiriin oli tulossa 11 mielenterveyskuntoutujaa sekä yksittäisiä kehitysvammaisia, liikuntavammaisia ja monisairaita ihmisiä. Asukkaiden ikäjakauma painottui ikäihmisiin, mutta joukossa oli myös nuorempia asumispalveluita tarvitsevia henkilöitä (elinkaariasuminen). Yhteensä asumispalveluiden piiriin oli tulossa lähivuosina yhteensä 46 asiakasta, joista pariskuntia oli kuusi. Kartoituksessa huomioitiin myös muihin kuntiin asumispalveluiden piiriin sijoitetut henkilöt, joista muutama pärjäisi suunnitellun kaltaisessa asumisessa tehostetun kotipalvelun tuella.

4 Selvitys 4 (5) Tämän hetkisen tiedon mukaan Ala-Männikön asukkaista 21 tarvitsisi ajanmukaisen asumismuodon. Itsenäisen asumisen piiristä olisi tulossa 24 asiakasta. Mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten henkilöiden ja monisairaiden henkilöiden asuttaminen Senioritaloon harkittaisiin tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä asunnon tai uuden asunnon tarve on 45 henkilölle. Palveluasumiseen on mennessä jättänyt hakemuksen 21 henkilöä, joista 14 henkilöä tarvitsee tehostettua palveluasumista. Kaikkien hakemukset eivät ole kiireellisiä ja näistä 3 henkilön palvelut voitaisiin tuottaa suunnitteilla olevissa tiloissa kotipalvelun tuella. Inarin Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tauno Vesterisen mukaan syksystä 2014 lähtien kaikki asunnot kunnassa ovat olleet pääsääntöisesti vuokrattuina ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Suurin asunnontarve on Ivalossa, jonne hakemuksia on tällä hetkellä 66, joista ikäihmisiltä on 24. Inarin kirkonkylälle hakemuksia on 5, joista yksikään ei ole ikäihminen. Vesterisen mukaan asunnontarve painottuu selkeästi Ivaloon, nuoret hakevat pieniä ja edullisia asuntoja, ikäihmiset hakevat pieniä asuntoja ja läheltä palveluja. Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä esitettiin, että Tilapalvelu liikelaitos rakennuttaa uudet, korvaavat asunnot Männiköntie 2 asuntojen tilalle. Alustava luonnos tilattiin Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy:ltä. Suunnitteilla oli ns. senioritalo Ivalon terveyskeskuksen viereen Ivalojoen rannalle. Talo olisi kolmekerroksinen ja siinä olisi 34 yksiötä (35 m 2 ), 6 kaksiota (45 m 2 ), varastotilat, harrastetilat, sauna, pesutupa sekä toimistotilat. Rahoitus Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä käytiin läpi eri rahoitusvaihtoehtoja senioritalon rakentamisessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn korkotukilainoitettaville vuokra-asunnoille voidaan myöntää investointiavustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustusten tavoitteena on lisätä erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asumistarpeisiin soveltuvien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksilla on tarkoitus kompensoida erityisryhmäasunnoissa tarvittavista erityisistä tila- tai varusteratkaisuista aiheutuvia lisäkustannuksia. Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa ARAn varoista suoraan lainanantajalle, jos lainansaajan omavastuukorko ylittyy. ARA-rahoitusta erityisryhmien palvelu- ja tukiasuntojen rakentamiseen voi saada kunta tai muu julkisyhteisö, ARAn yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi nimeämä yhteisö sekä niiden välittömästi omistama osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö. ARA edellyttää, että erityisryhmien asuntojen omistus ja vuokraus on eri yhteisön omistuksessa kuin palvelutuotanto (esim.

5 Selvitys 5 (5) omistaja Tilapalvelu liikelaitos ja palveluntuottajana kunta). ARAn tuen piiriin hyväksymien hankkeiden tulee olla avustusta myönnettäessä nimetyn erityisryhmän käytössä vähintään 20 vuotta. Lisäksi korkotukilainasta johtuvat kohteen käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa 40 vuoden ajan. ARAn investointiavustusta ja korkotukilainaa hakuaika on syksyisin, yleensä lokakuussa. Vuonna 2012 ARAn rahoitusylitarkastaja totesi, että senioritalohankkeeseen olisi mahdollista saada avustusta prosenttia (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluja). Avustuksia myönnettäessä noudatetaan ARAn laatimia suunnitteluopasta ja palveluasumisen opasta. Avustusta ei myönnetä kohteisiin, jotka eivät ole Valviran antamien valtakunnallisten sosiaalihuollon valvontaohjelmien mukaisia. Ikäihmisten palveluasunnot ja asuintalot, jotka on erikseen varattu ja tarkoitettu kunnan vanhustenhuollon palveluihin oikeutetun vanhusväestön asunnoiksi, kuuluvat arvonlisäverolain 130 :n mukaisen palautusjärjestelmän piiriin. Sen mukaan kunnalla on oikeus saada palautuksena verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero. Ratkaisevaa on, että asukasvalinnan tekee sosiaaliviranomainen ja että asukkaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamiin tukipalveluihin. Näin ollen kiinteistöjen käyttömenot ja kiinteistöihin kohdistuvat investoinnit oikeuttavat palautukseen. Vain kunnalla on oikeus saada arvonlisäveropalautus ja tällä on merkittävä vaikutus asukkailta perittävään vuokraan. Esimerkiksi 5,5 miljoonan euron (arvonlisäveroton hinta) rakennushankkeessa arvonlisäveron osuus olisi noin euroa (24 %). Jos kiinteistöön tulee 40 asuntoa, tarkoittaa se noin 240 euroa pienempää kuukausivuokraa/asunto 10 vuoden aikana. Hankkeen alustavat kustannukset ISS Proko Oy on päivittänyt hankkeen perustamiskustannukset ja ne ovat arviolta 5,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) alustavien suunnitelmien mukaan. Vuoden 2012 työryhmän esitys Työryhmä esitti, että kunta, toisin sanoen Tilapalvelu liikelaitos rakennuttaa 40 uutta asuntoa ikäihmisille Ivaloon alustavan suunnitelman mukaisesti, koska ainoastaan kunnalla on oikeus arvonlisäveron palautukseen. Työryhmä esitti, että kunta hakee ARAlta investointiavustusta ja korkotukilainaa erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi syksyllä 2012 hakuajan puitteissa. Suunnittelua esitettiin toteutettavaksi vuosina ja rakentamista vuosina Sosiaali- ja terveystoimen selvitys

6 Selvitys 6 (5) Selvitys osoittaa, että Ivaloon tarvitaan edelleen uusia asuntoja ikäihmisille Ala-Männikön huonokuntoisten asuntojen tilalle. Mari Palolahti sosiaali- ja terveysjohtaja

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1. Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.2014 Johdanto Erityisryhmien asumisen järjestäminen on yhä tärkeämpi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot