VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA YHTEINEN OSA Kouluttajille ja opiskelijoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA YHTEINEN OSA Kouluttajille ja opiskelijoille"

Transkriptio

1 LAADITTU TARKASTETTU HYVÄKSYTTY Jaana Väre-Hautala Kati Ahonen Pia Finne Sirkku Salonen pedagoginen työryhmä apulaisrehtori sihteeri VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA YHTEINEN OSA Kouluttajille ja opiskelijoille Vaasan aikuiskoulutuskeskus 2014

2 Sisältö Johdanto... 3 Toimintaa ohjaavat periaatteet... 5 Opetuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt... 8 Henkilökohtaistaminen Ohjaus ja oppimisen tukeminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Ammatillisten tutkintojen asema koulutusjärjestelmässä

3 Johdanto Näyttötutkintojärjestelmä on suunniteltu erityisesti aikuisia varten. Järjestelmän keskeisiä periaatteita ovat tutkinnon suorittajan aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ammattitaidon päivittäminen ja täydentäminen valmistavan koulutuksen avulla sekä ammattitaidon osoittaminen aidoissa työtilanteissa. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta koskevat suunnitelmamme antavat opiskelijoille tietoa oppimisen tavoitteista ja mahdollisuuksista sekä ohjaavat oppilaitoksemme henkilöstön toimintaa. Valmistavan koulutuksen suunnitelma muodostuu kahdesta asiakirjasta: valmistavan koulutuksen suunnitelman yhteisestä osasta ja tutkintokohtaisesta valmistavan Aikuiskoulutus vastaa työelämän ja aikuisopiskelijan tarpeisiin. koulutuksen suunnitelmasta. Yhteisessä osassa esittelemme kaikille tutkinnoille yhteiset opetustoiminnan periaatteet. Tutkintokohtaisissa suunnitelmissa esittelemme valmistavan koulutuksen tavoitteet kunkin tutkinnon osalta sekä opetusjärjestelyt. Valmistavan koulutuksen suunnitelman yhteinen osa sisältää oppilaitoksemme pedagogisen strategian, joka ohjaa opetus- ja ohjaustoimintaamme. Lisäksi laadimme ryhmämuotoisille koulutuksille toteuttamissuunnitelmat. Niissä tarkentuvat mm. koulutusmuoto, toteutustavat ja aikataulut. Tutkintokohtaiset suunnitelmat on laadittu valtakunnallisten ammatillisten tutkintojen perusteiden pohjalta. Ammatillisten tutkintojen perusteet pyrkivät vastaamaan työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin ja ennakoimaan työelämässä tapahtuvia muutoksia. Nämä vaatimukset otamme huomioon, kun suunnittelemme opetuksen sisältöjä ja oppimismenetelmiä. Valmistavan koulutuksen suunnitelmat vahvistetaan Vaasan kaupungin toisen asteen koulutuksen jaostoissa. Toiminnan esittely Vaasan aikuiskoulutuskeskus (Vakk) on Vaasan kaupungin omistama oppilaitos, joka kuuluu toisen asteen koulutuslautakunnan alaisuuteen. 3

4 Oppilaitoksemme tehtävänä on kouluttaa käytännön osaajia työelämän tarpeisiin ja nykyisen tietoyhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi sekä kehittää ja palvella yrityksiä ja muita työelämän organisaatioita. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja vahvaan verkostoon. Teemme tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän, ammattijärjestöjen sekä alueen viranomaisten kanssa. Tuotamme koulutuspalveluja myös yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Olemme monialainen koulutusorganisaatio, joka laadukkaana käytännön taitojen kouluttajana vastaa joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Koulutussuunnittelussa otamme huomioon alueen työ- ja elinkeinoelämän työvoima- ja osaamistarpeet. Järjestämme ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. Lisäksi toteutamme ammatillista täydennyskoulutusta, opintoihin ja työelämään valmentavaa koulutusta sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Tuotamme koulutuspalveluita mm. työvoimahallinnolle, oppisopimustoimistoille, yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille sekä yksityisille henkilöille. Koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioimme sekä eri elämäntilanteissa olevien ihmisten että työnantajien tarpeet. Toteutamme koulutuksia sekä päivä- että iltaopetuksena, verkko-opintoina, työpaikalla tapahtuvana opetuksena sekä näiden muotojen erilaisina yhdistelminä. Voimme toteuttaa opetusta ja sitä tukevia toimintoja molemmilla kotimaisilla kielillä. Tarvittaessa opetuksessa voidaan käyttää myös muita kieliä. Valmistavan koulutuksen suunnitelman laatiminen Valmistavan koulutuksen suunnitelmat ovat opetuksen ja opintojen suunnittelun välineitä. Niissä kuvaamme pedagogiset periaatteet ja koulutusten tavoitteet, sisällöt ja toteutustavat siten, että opetuksesta muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus. Vastuu suunnitelmien laadinnasta sekä tarpeenmukaisesta kehittämisestä ja uusimisesta on määritelty oppilaitoksemme toimintasäännössä. Laadimme suunnitelmat yhteistyössä alan kouluttajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Huomioimme opiskelijoiden näkökulman myös palautejärjestelmien avulla. Valmistavan koulutuksen suunnitelmat ja yhteinen osa julkaistaan oppilaitoksemme intranetissä sekä oppimisalustalla. 4

5 Toimintaa ohjaavat periaatteet Käytännössä paras kuvaa koulutustoimintamme periaatteita ja pedagogista strategiaamme. Kokemuksellinen oppiminen sekä käytännön työskentelyn ja todellisten työympäristöjen hyödyntäminen ovat opetustoimintamme perusta. Myös opetushenkilöstömme osaamisessa ja kehittämisessä korostamme käytännön osaamista ja kokemusta aikuispedagogisen osaamisen ohella. Vaasan kaupungin toisen asteen oppilaitoksilla on yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tässä suunnitelmassa osoitetaan ne käytännön toimenpiteet, joilla edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä ihmisten yhdenvertaisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään tasa-arvoon opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Pohjaamme aikuispedagogisiin periaatteisiin ja sen mukaisiin käsityksiin aikuisesta oppijasta. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pidämme tärkeänä mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä tiedon ja käytännön yhdistämiseen. Luomme oppimistilanteita ja mahdollisuuksia, jotka tukevat ammatillista kasvua. 5

6 TOIMINTAMME PERUSTUU TÄLLÄ TARKOITAMME Opiskelijan kunnioittamiseen Lähtökohtamme on, että aikuinen on vastuuntuntoinen ja aktiivinen opiskelija. Aikuiselle on tärkeää oppimisen merkityksellisyys ja hyödynnettävyys. Hän asettaa itselleen tavoitteita, tekee opintojaan koskevia päätöksiä ja valintoja sekä kantaa vastuun niistä. Vastuukouluttaja, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja auttavat ja tukevat opintoja koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa ja opintojen etenemisessä. Myös opiskeluvalmiuksien kehittäminen, urasuunnittelutaidot ja elinikäinen oppiminen kuuluvat opintoihin. Joustaviin koulutuspolkuihin Joustavat koulutuspolut tarjoavat mahdollisuuden ammattitaidon rakentamiseen opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Opetusmuodoksi valitaan opiskelijalle soveltuvin koulutuksen toteuttamistapa, joka mahdollistaa opiskelun esimerkiksi työn ohella. Koulutuspolkujen suunnittelussa huomioimme muun muassa opiskelijoiden lähtötilanteen, osaamistarpeet sekä toiveet opintojen etenemisestä. Lisäksi Vakk:n Prikka-opintotarjottimen kautta tarjoamme mm. valinnaisia sekä ammattitaitoa täydentäviä opintoja. Tekemällä oppimiseen Oppimisessa hyödynnämme runsaasti käytännön harjoituksia ja projektityöskentelyä. Opetus tapahtuu työsaleissa ja todellisissa työympäristöissä. Myös työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa oppimista. Kokemukselliseen oppimiseen Aikuinen hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan oppimisessa. Kokemukset auttavat uuden tiedon omaksumisessa ja soveltamisessa. Koulutuksen aikana kokemuksia hankitaan myös tutustumiskäyntien avulla. Kokemuksen tuoma osaaminen tunnistetaan ja huomioidaan henkilökohtaistamissuunnitelmassa. 6

7 Tekemisen ja kokemisen kautta saatua uutta osaamista pohditaan ja arvioidaan eri menetelmin ja hyödynnetään ammattitaidon syventämisessä. Oman osaamisen ja kehittymisen arviointi ovat tärkeä osa oppimista. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen Oppimista tapahtuu sosiaalisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa kouluttajan sekä ryhmän kanssa. Opetustilanteissa ja ryhmätöissä jokaisen mielipiteet ja tapa ajatella tulevat näkyviksi. Näin mahdollistuu opinnollisesti vuorovaikutuksellinen ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oppimisprosessin kulkuun ja lopputulokseen. Jatkuvaan parantamiseen Toiminnan ja koulutuksen laadun jatkuvaa parantamista tuetaan laatujärjestelmällä. Laatutyö on keskeinen osa jokaisen organisaatiossa toimivan työtä. Opiskelijat ja kumppanit nähdään myös voimavarana ja he osallistuvat laatutyöhön. Toimintaa ja laatujärjestelmää kehitetään systemaattisesti. Kehittämistyön perusteina käytetään itsearviointien tuloksia, palautteita ja tulos- ja vaikuttavuusmittareita. Opiskelijapalaute kerätään työvoimakoulutuksessa OPAL-järjestelmällä ja omaehtoisessa koulutuksessa Aipal-järjestelmällä. 7

8 Opetuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt Opetusmuodot Opetusmuodoilla tarkoitamme erilaisia järjestelyjä, joilla toteutamme opetusta. Opetusmuodot valitaan koulutuksen tavoitteen ja tilanteen mukaisesti, siten että henkilökohtaistaminen onnistuu ja oppimisen tavoitteet saavutetaan. Monimuoto-opetus Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan lähiopetuksen, etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun yhdistelmää. Tilanteen ja opittavan teeman mukaisesti valitaan kulloinkin sopivin opetusmuoto. Lähiopetus Lähiopetus on opetusmuoto, joka sisältää luokkaopetusta, Monipuoliset opetusmenetelmät mahdollistavat ryhmätyöskentelyä, seminaareja, opiskelun myös työn ohessa. opintokäyntejä, harjoitustöitä tai käytännön työtehtäviä kouluttajan ohjaamana. Opinnot järjestetään määritellyssä paikassa, tiettynä aikana. Lähiopetus sopii erityisen hyvin opiskelijalle, joka haluaa edetä ohjatusti ryhmässä ja jolla on mahdollisuus sitoutua koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuspäiviin ja -aikoihin. 8

9 Etäopetus Etäopetus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, vaan opiskelu tapahtuu oman aikataulun mukaisesti. Etäopetuksessa opiskellaan itsenäisesti kouluttajan ohjeiden mukaan käyttäen tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkossa. Tarvittaessa saa neuvoja ja tukea kouluttajalta. Etäopiskelujaksolla voidaan opiskella myös parityönä tai pienryhmässä. Opiskelu sisältää mm. tehtävien tekemistä, ryhmätöitä ja projekteja, joiden ohjauksesta ja käsittelystä vastaa kouluttaja. Etäopetusjakso voidaan toteuttaa myös oppituntien tallenteiden avulla. Verkko-opinnot Verkko-opintoja voi Vakk:ssa suorittaa Agenda-oppimisalustalla. Kouluttajat ohjaavat opiskelijat niille opintojaksoille, joita on mahdollisuus tehdä verkko-opintoina. Agendasta löytyy opintojaksojen oppimateriaaleja ja tehtäviä. Verkko-opintoja, oppimiseen liittyviä keskusteluja ja tehtäviä voidaan toteuttaa myös muiden sovellusten ja verkkoalustojen kautta. Itsenäinen opiskelu Itsenäisen opiskelun jaksoilla opiskelija työskentelee omaan tahtiinsa, itse valitsemanaan ajankohtana. Jokainen voi suunnitella oman työskentelynsä tavoitteita ja toteutustapoja. Itsenäinen työskentely voi olla esim. tenttiin tai tutkintotilaisuuteen valmistautumista, opiskelun taustamateriaaliin tutustumista tai tiedonhakua verkosta. Itsenäisen työskentelyn jaksoilla on mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista urasuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi hyödyntää oman työpaikkansa oppimismahdollisuuksia tai laajentaa osaamistaan esim. tekemällä tutustumisvierailuja oman mielenkiinnon mukaisesti. Itsenäinen työskentely ei edellytä ennalta määrätyn tehtävän suorittamista eikä työskentelyä arvioida. Etäopiskelu ja itsenäinen työskentely edellyttävät opiskelijalta suunnitelmallisuutta ja itsekuria. Työssäoppiminen Työssäoppimisella tarkoitetaan tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, joka tapahtuu työpaikalla. Työssäoppimisen tavoitteena on liittää oppilaitoksessa opittu tieto työelämään, mutta se tarjoaa mahdollisuuden myös hankkia kokonaan uusia tietoa ja taitoja. Työssäoppiminen voi joissain koulutuksissa olla myös vaihtoehtoinen tapa oppilaitoksessa tapahtuvalle oppimiselle. Tavoitteena on, että opiskelija osallistuu todelliseen työntekoon kokeneempien työntekijöiden kanssa ja heidän ohjauksessaan. Työssäoppimisesta laaditaan 9

10 oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus. Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää työssäoppimisen yhteyteen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen Työpaikalla tapahtuvalla oppimisella tarkoitamme sitä oppimista, jota tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tästä oppimisesta ei tehdä erillistä sopimusta. Oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voi olla esim. työnkiertoa, uusia työtehtäviä tai osallistumista erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa on hyvä olla esimies apuna. Tavoitteena on, että opiskelija laajentaa osaamistaan työpaikallaan ja samalla saa niitä valmiuksia, joita tavoitteena oleva tutkinto edellyttää. Oppimisympäristöt Oppimisympäristöllä tarkoitamme kaikkia niitä tiloja ja yhteisöjä, joissa oppimista tapahtuu. Näitä ovat mm. oppilaitoksen erilaiset tilat, oppimisalusta ja muut verkkoympäristöt, työpaikat, sekä näihin liittyvät vuorovaikutukselliset tilanteet. Oppimista edistävä oppimisympäristö on tunnelmaltaan rento ja turvallinen sekä luottamusta herättävä. 10

11 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen tarkoittaa opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Opiskelija ja vastuukouluttaja suunnittelevat yhdessä tutkinnon ja valmistavan koulutuksen suorittamisen ja laativat siitä kirjallisen Henkilökohtaistamissuunnitelman (HEKSU). HEKSU tallennetaan sähköisenä StudentaPlus järjestelmään. Sen toteutumista seurataan koulutuksen aikana käytävissä opiskelijan ja kouluttajan välisissä ohjauskeskusteluissa. Tarvittaessa sitä täydennetään ja tarkennetaan. Aikaisempi osaaminen huomioidaan opintojen suunnittelussa. Opiskelet vain niitä asioita, joita et osaa. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen eli valmistava koulutus. Hakeutumisvaihe Hakeutumisvaiheessa selvitämme opiskelijan osaamisen, hänelle soveltuvan tutkinnon sekä ohjauksen ja mahdollisten tukitoimien tarpeen. Ammattitaito ja osaaminen todetaan osaamiskartoituksella. Osaamiskartoituksen teemme käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä; esim. haastattelua, itsearviointia osaan.fi ohjelmalla, kirjallisia testejä, käytännön työnäytteitä sekä huomioimalla koulu- ja työtodistukset ja työnantajan lausunnot. Osaamiskartoituksen perusteella ohjaamme opiskelijan suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen tai valmistavaan koulutukseen. Osaamisen tunnistamiseen kuuluvat myös oppimisvalmiuksien kartoittaminen ja maahanmuuttajien työelämässä ja opiskelussa vaadittavan kielitaidon sekä työelämätietojen arviointi. Osaamiskartoituksen tulokset ja siitä tehtävät johtopäätökset kirjataan opiskelijan HEKSUUN. 11

12 Tutkinnon suorittaminen Kun tutkinnon suorittamista henkilökohtaistetaan, noudatetaan aina tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Kouluttaja ja tutkinnon suorittaja tekevät yhdessä kirjallisen suunnitelman, jossa päätetään suoritettavat tutkinnon osat, työpaikka tai -paikat ja tutkintotilaisuuksien ajankohdat. Tämä suunnitelma on osa HEKSUa. Mikäli opiskelijalla on aiempaa osaamista ja se voidaan todentaa, tekevät oppilaitoksemme nimeämät arvioijat esityksen sen tunnustamisesta tutkintotoimikunnalle, joka tekee asiasta päätöksen. Tunnustaminen koskee kokonaista tutkinnon osaa. Tutkinnon suorittamisessa tunnustetaan osaaminen ja ammattitaito olipa se hankittu työelämässä, koulutuksessa tai vapaa-ajan toimissa. Valmistava koulutus tarjoaa mahdollisuuden täydentää ja päivittää osaamista ennen näyttötutkinnon suorittamista. Koulutukseen osallistuminen ei ole edellytyksenä näyttötutkinnon suorittamiselle. Poikkeuksena ovat ne tutkinnot, joissa Opetushallitus edellyttää valmistavaan koulutukseen osallistumista esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Ammattitaidon hankkiminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja oppimisen suunnittelussa otamme huomioon opiskelijan elämäntilanteen, osaamiskartoituksen perusteella todetut oppimistarpeet, työssäoppimisen mahdollisuudet sekä ohjaus- ja tukitarpeet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa selvitämme ja sovimme yhteisesti opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt. Opiskelija osallistuu opetukseen HEKSUnsa mukaisesti. 12

13 Ohjaus ja oppimisen tukeminen Ohjauksen määrittely Tutkinnon suorittaminen ja omien opintojen suunnittelu edellyttävät opiskelijalta hyvää motivaatiota, itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta sekä oppilaitokselta tehokasta opiskelijoiden ohjaamista. Ohjaus on opiskelun ja tutkinnon suorittamisen tukemista. Se helpottaa opiskeluun, ammatilliseen kehittymiseen ja elämäntilanteisiin liittyvää päätöksentekoa, ongelmien ratkaisemista ja itsetuntemusta. Ohjaus on opiskelijan, kouluttajien ja opinto-ohjaajan välistä vuorovaikutusta, joka sisältää erilaisia muotoja ja menetelmiä, esimerkiksi yksilö- ja ryhmäohjausta, verkko-ohjausta, elämäntilanteen kartoitusta ja/tai kirjallisia ohjeita. Tarjoamme ohjausta koko opiskelu- ja tutkintoprosessin ajan. Opintojen ohjaus Opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen liittyvää ohjausta tarjotaan koko opintojen ajan. Oppimisen ja tutkinnon suorittamisen kannalta tarpeellista ohjausta annamme koko valmistavan koulutuksen ajan. Ohjaamme opiskelijaa perehtymään itseensä oppijana yksilöohjauksen, pienryhmäohjauksen, itsearvioinnin sekä erilaisten testien, kartoitusten ja harjoitusten avulla. Vastuukouluttajan lisäksi opinnoissa tukea antavat opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa erityisopettaja. Jokaiseen tutkintoon valmistavaan koulutukseen kuuluu myös opintojen ohjauksen opintojakso. Koulutuksesta vastuussa olevan kouluttajan tehtävänä on seurata oppimistuloksia, ammattitaidon kehittymistä, poissaoloja sekä ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä sekä huolehtia tarvittavan ohjauksen järjestämisestä. Opinto-ohjaaja toimii kouluttajan tukena ja rinnalla ohjaustilanteissa sekä osallistuu soveltuvin osin HEKSUn laatimiseen. Opinto-ohjaaja on käytettävissä myös tilanteissa, joissa elämäntilanne tai arjen hallinta aiheuttavat ongelmia opintojen etenemiselle. Opinto-ohjaaja 13

14 ohjaa urasuunnittelua ja auttaa opiskelijaa hyödyntämään oppilaitoksen opintotarjontaa sekä tarvittaessa ulkopuolista tukiverkostoa. Erityinen tuki Oppimisvaikeuksien ja muun erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisjärjestelyjen huomioon ottaminen valmistavan koulutuksen aikana ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkinnossa. Erityisen tuen tarpeet ja tarvittavat toimenpiteet kirjataan opiskelijan HEKSUun tai lisäopetuksen suunnitelmaan. Erityisopettajamme tekee tarvittaessa yksilöllisiä oppimisvalmiuksien selvityksiä ja antaa tukea oppimiseen. Erityisopetusta koskeva suunnitelma ohjaa erityisopetuksen järjestämistä oppilaitoksessamme. Jokainen kouluttaja ottaa opetuksessaan huomioon opiskelijaryhmässä mahdollisesti esiintyvät oppimisen vaikeudet ja käyttää opetusmenetelmiä ja -materiaaleja, jotka mahdollisimman hyvin tukevat oppimista. 14

15 Opiskelijoiden hyvinvointi Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä koulussa että työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa ja työssäoppimisen jaksoilla. Tämä pitää sisällään oikeuden opiskella suojassa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Opiskeluympäristön turvallisuutta valvotaan jatkuvasti havainnoimalla, riskikartoitusten ja palautejärjestelmän avulla. Kouluttajien käyttöön on laadittu päihdetoimintamalli, joka on lain tarkoittama kirjallinen toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Tämän toimintamallin tavoitteena on, että kaikilla Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa työskentelevillä on valmiudet puuttua ja toimia, kun päihteiden käyttöä havaitaan. SORA-säädökset ja -määräykset (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) koskevat toisen asteen ammatillista koulutusta. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta näyttötutkintona suoritettavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa, tutkintotavoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) sekä myöhemmin työelämässä. Edellä mainitun perusteella tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvynvaatimukset tulee ottaa huomioon näyttötutkintoon, siihen valmistavaan 15

16 koulutuksen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. Opiskelijaterveydenhuollon palvelut yhdessä kouluttajien kanssa edistävät opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lain ja sopimusten määrittelemällä tavalla. 16

17 Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteet ja menetelmät Oppimisen arvioinnilla tarkoitetaan valmistavan koulutuksen ja työssä oppimisen aikana tapahtuvaa arviointia. Sen tavoitteena on tukea ja ohjata opiskelijaa ammattitaidon saavuttamisessa. Kouluttajamme ja työpaikkaohjaajat seuraavat opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä kannustamalla ja antamalla palautetta. Oppimisen arvioinnin perusteella voimme todeta, milloin opiskelijalla on riittävästi Oppimisen ja osaamisen arviointi motivoi, ohjaa ja kannustaa opiskelijaa opintojen aikana. valmiuksia suorittaa tutkinto. Mahdollisiin oppimisvaikeuksiin puututaan ajoissa. Opiskelijaa kannustetaan ja ohjataan arvioimaan itseään työntekijänä suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Arviointimenetelmiä käytetään monipuolisesti ja ne kuvataan opintojaksoittain valmistavan koulutuksen suunnitelman tutkintokohtaisessa osassa. Arviointimenetelmiä ovat mm. arviointi- ja ohjauskeskustelut, kirjalliset ja suulliset kokeet, verkko- ja muut oppimistehtävät, projektityöt, ammattialalle tyypilliset käytännön harjoitukset sekä oppimispäiväkirja. Tietoja ja taitoja arvioidaan ammattialalle tyypillisissä työtilanteissa, jotka edellyttävät ongelmaratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Myös työssä oppimisen arviointi huomioidaan lopullisesta arvosananasta päätettäessä. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille suunnitellaan heille soveltuvat arviointimenetelmät ja ne kirjataan HEKSUun ja lisäopetuksen suunnitelmaan. Valmistavan koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ei vaikuta tutkintosuorituksen arviointiin. Monipuoliseen, luotettavaan ja jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. 17

18 ARVIOINTIMENETELMÄ ARVIOINTIMENETELMÄN SOVELTUVUUS Yksilökokeet kirjalliset Laeissa ja asetuksissa määriteltyjen tietojen testaaminen, esim. lääkelaskut, hygieniapassi, taksiyrittäjäkoe, työturvallisuuskortti, tulityökortti jne. suulliset Ammattimatematiikka Kielitaidon kirjallinen osaaminen Kielitaidon suullinen osaaminen Tiedon, mikä ei ole sovellettavissa ja liittyy esim. työ- ja asiakasturvallisuuteen, arviointi. Suullista koetta voidaan käyttää myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla. Avoin koe; lähdemateriaalin käyttö sallittu Tiedon soveltamisen taidon testaaminen esim. lakien, asetusten, laatustandardien soveltaminen. Pari- ja ryhmäkokeet Tiedon soveltaminen esim. työ- ja hoitosuunnitelmien tekeminen, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen arvioiminen. Projektityöt Tiedon hallinta, soveltaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tiedonhakutaidot, elinikäisen oppimisen taidot, oman työn suunnittelutaidot jne. Voidaan arvioida esim. kokonainen tutkinnon osa. Etätehtävät Tietojen hallinta, tiedonhakutaidot, soveltaminen. Opiskelijalla oltava etukäteen tieto arvioinnista. 18

19 Arvosanat ja suoritusmerkinnät Arvosanat ja suoritusmerkinnät kirjataan StudentaPlus -järjestelmään, josta ne tulostetaan opiskelijalle opintosuoritusotteena. Opintosuoritusote noudattaa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelmaa. Tutkintokohtaisessa osassa määritellään opintojaksoittain tapa, jolla arvosana tai suoritusmerkintä kirjataan. Mikäli opintojakso arvioidaan arvosanalla, käytetään arviointiasteikkoa kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1. Jos opiskelija on osallistunut opetukseen, mutta ei suoriudu oppimäärästä vähintään arvosanalla tyydyttävä tai hän ei ole suorittanut riittävästi arvioinnin perusteena olevia suorituksia, merkitään StudentaPlussaan osallistunut (os). Opintojakso voidaan myös arvioida asteikolla suoritettu (s)/ ei hyväksytysti suoritettu (o). Mikäli opiskelijan osaaminen on Henkilökohtaistamissuunnitelman laadintavaiheessa tunnistettu riittäväksi, tulee ko. opintojakson kohdalle merkintä hyväksiluettu (h). Uusintamahdollisuuden järjestämme opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tai vähintään arvosanalla tyydyttävä tutkintoon kuuluvia opintoja. Lopullisesta arvosanasta tai suoritusmerkinnästä päättää opintojakson opetuksesta vastaava kouluttaja tai kouluttajat yhdessä. Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolisen koulutuksen arvosanan antaa oppilaitos tutkinnon osittain. Arvosana annetaan asteikolla 1-3. Arvioinnin oikaiseminen Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta kouluttajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulos tietoonsa. 19

20 Todistukset Valmistava koulutus Vakk:n myöntämä - osallistumistodistus - opintorekisteriote Tutkintotilaisuudet Tutkintotoimikunnan myöntämä - tutkintotodistus Opiskelijat saavat koulutuksesta osallistumistodistuksen ja opintosuoritusotteen. Mikäli opiskelijalla ei ole opintosuorituksia opintojen keskeytyessä, hänelle kirjoitetaan erotodistus. Oppisopimusopiskelija saa todistuksen oppisopimustoimistoltaan sekä opintosuoritusotteen oppilaitoksestamme. Perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen. Niille, jotka suorittavat vain osan tutkintoa, myöntää tutkintotoimikunta pyydettäessä erillisen todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta. Tutkintotodistukset noudattavat Opetushallituksen kulloinkin voimassa olevaa määräystä tutkintotodistuksista. Osaamisen arviointi Opiskelijan osaaminen arvioidaan tutkintotilaisuuksissa, joissa hän tutkinnon suorittajana osoittaa ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudet tapahtuvat pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä. Tutkintosuorituksia ohjaavat kouluttajamme perehdyttävät opiskelijat tarkemmin tutkinnon suorittamisen arviointiin. 20

21 Ammatillisten tutkintojen asema koulutusjärjestelmässä Kaavio. Suomen koulutusjärjestelmä Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatillinen lisäkoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. Sekä ammatillinen peruskoulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Tutkintojärjestelmä sallii etenemisen paitsi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sisällä, myös näiden välillä. Ammatillisesta perustutkinnosta on mahdollista edetä työelämän näyttötutkintoihin. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. 21

22 Lopuksi yhteystietoja tai lisätietoja, linkkejä tms? 22

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva Aikuisopiskelijan opinto-opas Tähän kuva Oppaasta löydät tietoa mm. näyttötutkinnoista, opiskelumuodoista ja -tavoista, henkilökohtaistamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ammattitaidon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JOHTAMISEN ERKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot