AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat"

Transkriptio

1 8476 TIEDOTE 1/ (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan , jonka jälkeen kaikki metsätalouden osaamisalan näyttötutkintotilaisuudet järjestetään uuden määräyksen (67/011/2014) mukaisesti. Kaikki ennen näyttötutkintona suorittamisen aloittaneet tutkinnon suorittajat, joilla perustutkinnon suorittaminen on kesken, siirtyvät suorittamaan tutkintoaan em. uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Voimaan tulevat, ammatillisten perustutkintojen perusteet eivät sisällä tutkinnon suorittamista koskevia siirtymäsäännöksiä. Ennen 1.8. nykyisten tutkinnon perusteiden (36/011/2009) mukaan suoritetut tutkinnon osat voidaan tunnustaa täysimääräisesti voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisina tutkinnon osina. Tutkinnon järjestäjän on huolehdittava, että osaamisen tunnustaminen tehdään OPH:n ohjeiden mukaisesti ja esityksestä laaditaan arviointipöytäkirja, jonka perusteella tutkintotoimikunta hyväksyy tutkintosuoritukset. Tarkoitus on hoitaa asia mahdollisimman joustavasti, ettei aiemmin suoritettuihin tutkinnon osiin tarvitsisi tehdä lisäsuorituksia. On kuitenkin suositeltavaa, että jatkossa metsäalan perustutkinnon näyttötutkintona suorittavat henkilöt suorittaisivat kasvinsuojelulainsäädännön mukaisen kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinnon, vaikka vaatimus ei sisälly nyt voimassa oleviin (36/011/2009) tutkinnon perusteisiin. Muutoksesta johtuen nykyisten tutkinnon järjestäjien on päivitettävä näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma uusien tutkinnon perusteiden mukaiseksi. Näyttötutkintotilaisuuksia ei 1.8. jälkeen voi järjestää ennen kuin metsätalouden tutkintotoimikunta on hyväksynyt päivitetyn suunnitelman. Järjestämissuunnitelmien päivityksessä on erittäin tärkeää selvittää tutkinnon osittain ammattitaitovaatimusten muutokset (esimerkiksi metsien hoito ja puunkorjuu; kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto, EA-valmiudet ja työturvallisuusvalmiuksien korostaminen). Lisäksi näyttötutkinnon suorittajien henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat ja esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtaiset opiskeluohjelmat on päivitettävä hyvissä ajoin voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Tiedotteen lopussa on liitteenä OPH:n viesti asiasta. Nykyiset metsäalan perustutkinnon nykyiset järjestämissopimukset Nykyiset metsäalan perustutkinnon toistaiseksi voimassa olevat järjestämissopimukset pysyvät voimassa, niitä ei tarvitse erikseen uusia, jos sopimus on tehty nykyiselle OPH:n verkkosivuilla olevalle lomakkeelle. Järjestämissopimuksen yhteishenkilöiden tiedot on kuitenkin tarkistettava ja päivitettävä. Jos nykyinen sopimus on tehty vanhan mallin mukaisesti (vuonna 2012 tai aikaisemmin) uusitaan varsinainen sopimus uudelle lomakkeelle, ks. OPH:n sivut. Määräaikaiset järjestämissopimukset on uusittava ennen määräajan umpeutumista, jos näyttötutkinnon järjestäjä haluaa sopimusta jatkaa. Tutkinnon järjestäjien on perehdyttävä tarkasti uusittuihin tutkinnon perusteisiin ja huolehdittava, että näyttötutkintotilaisuudet järjestetään asianmukaisesti alkaen. Ennen kaikkea on varmistettava, että järjestämissopimus on voimassa ja päivitetty näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on tutkintotoimikunnan hyväksymä, kun tutkintotilaisuuksia elokuusta 2015 alkaen järjestetään.

2 8476 TIEDOTE 1/ (6) Metsätalouden tutkintotoimikunnan kokoukset Kokouspäivät keväällä ja kesällä 2015 ovat; Syksyn muut kokouspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Tutkintotoimikunta kokoontuu noin 1,5 kk:n välein ja kokousaikataulu on näkyvissä toimikunnan kotisivuilla. Toimikunnan yhteyshenkilö ja yhteystiedot Metsätalouden tutkintotoimikunnan sähköpostiosoite on; Yhteyshenkilö on toimikunnan sihteeri. KAIKKI postitse lähettävä materiaali (allekirjoitettavat sopimusasiakirjat, tutkintosuoritusten allekirjoitetut yhteenvedot ja todistukset) toimitetaan sihteerille; Kati Halonen PolyQuality Oy Katajatie 8, ESPOO Toimikunnalle lähetettävä materiaali ensisijaisesti sähköpostilla!!! Tutkintotoimikunnan työtä nopeuttaa, jos asiakirjat tulevat sähköisenä versiona ja asiat voidaan käsitellä joustavasti sähköpostikokouksessa. Sähköpostilla voi lähettää; o ilmoitukset näyttötutkintotilaisuuksista, noin kuukautta ennen ajankohtaa, ilmoituksen lomakemalli löytyy toimikunnan kotisivuilta o näyttötutkinnon järjestämissopimuksen liitteet (järjestämissopimuksen yhteyshenkilöt -liite, näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma, arvioijaluettelo, henkilökohtaistamissuunnitelma, arviointilomakkeet ja muut liiteasiakirjat) o tutkintosuoritusten/näyttöpöytäkirjojen yhteenvedot kokousmateriaaliin hyväksymiskäsittelyä varten (allekirjoitettu paperiversio todistusten mukana) Paperiversioina tarvitaan; o varsinainen näyttötutkintojen järjestämissopimusasiakirja kahtena kappaleena, oppilaitoksen puolelta valmiiksi allekirjoitettuna o tutkintosuoritusten/näyttöpöytäkirjojen yhteenveto todistusten mukana, arvioijien ja vastuuhenkilön allekirjoittamana Näyttötutkinto-opas 2012 Opetushallituksen näyttötutkinto-opas löytyy OPH:n verkkosivuilta Käytössä olevat lomakepohjat ja ohjeet OPH:n verkkosivuilla on lomakkeet näyttötutkinnon järjestämissopimusta, sopimuksen vastuuhenkilöiden yhteystietoja ja näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaa varten. Näitä lomakkeita käytetään kaikissa sopimuksissa, uusissa ja vanhoja sopimuksia päivitettäessä. utkintojen_jarjestaminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet

3 8476 TIEDOTE 1/ (6) Sopimukset näyttötutkintojen järjestämisestä Suunnitellessaan näyttötutkintotilaisuuksia on oppilaitoksen (ja muun näyttötutkintojen järjestäjän) varmistettava, että kyseistä tutkintoa ja tutkinnon osaa koskeva järjestämissopimus on voimassa ja näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on hyväksytty tutkintotoimikunnassa. Näyttötutkintojen järjestämistä ei saa aloittaa, ennen kuin tutkintotoimikunta on hyväksynyt ja allekirjoittanut järjestämissopimuksen. Sopimuksissa käytettävä metsätalouden tutkintotoimikunnan ( ) diaarionumero on 112/042/2012. Halutessaan näyttötutkintojen järjestämisoikeuden johonkin tutkintoon oppilaitos laatii sopimusluonnoksen. Näyttötutkinnon järjestämissopimus tehdään OPH:n nettisivuilta löytyvälle lomakepohjalle kahtena kappaleena. Sopimukseen tulee erillisenä liitteenä vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Oppilaitos allekirjoittaa sopimusluonnokset ja lähettää toimikunnan sihteerille. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma laaditaan mallilomakkeen ja OPH:n Näyttötutkinto-oppaan 2012:11 ohjeiden mukaisesti. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman kohdassa 13 a on kuvattava näyttötutkintoympäristöt mahdollisimman tarkasti ja kohdassa 13 b on esitettävä tutkinnon osittain, miten oppilaitos järjestää ja arvioi tutkintosuoritukset näyttötutkinnon perusteiden mukaan. Siinä on kuvattava tutkinnon osittain millaisissa käytännön työtehtävissä ja miten laajasti tutkinnon suorittaja näyttötutkintotilaisuudessa työskentelee, osoittaakseen näyttötutkinnon perusteissa vaaditun ammattitaidon kattavasti ja luotettavasti. Tekstin kopioiminen tutkinnon perusteista ei riitä näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman sisällöksi. Tarkoitus on, että tutkinnon järjestäjä todella suunnittelee tutkintotilaisuuden sisällön työlajeittain ja miettii tutkintosuorituksessa tarvittavan työtehtävän laajuuden. Näyttötutkintosuorituksen henkilökohtaistaminen on tehtävä OPH:n määräyksen (43/011/2006, ) ja Näyttötutkinto-oppaan mukaisesti. Sopimusaineistoon on liitettävä malli käytössä olevasta henkilökohtaistamislomakkeesta. Sopimuksen liitteenä on oltava myös tutkinnon järjestäjän käyttämät arviointilomakkeet ja arviointipöytäkirjan malli. Näyttötutkintojen arvioijat Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen liitteenä on oltava myös luettelo näyttötutkintojen arvioijista. Arvioija voi edustaa kolmikannassa (TA, TT, OPE) vain yhtä tahoa, henkilön pääasiallisen tehtävän mukaan. Arvioijalla on oltava hyvä ammattitaito/työkokemus, jonka perusteella hän arvioijana toimii ja hänen roolinsa kolmikannassa määräytyy. Arvioijien on oltava aktiivisesti työelämässä mukana olevia henkilöitä ja luettelosta on selvittävä henkilön nimen ja työtehtävän lisäksi työnantaja tai muu taustaorganisaatio, koulutus ja työkokemuksen pituus. Arvioijien muuttuessa on aina koko arvioijaluettelo lähetettävä tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi. Arvioijaluetteloa varten on lomakemalli tutkintotoimikunnan kotisivuilla. Lomakkeeseen on merkittävä tutkinnon nimi, tutkinnon järjestäjän yhteystiedot sekä arvioijat yhteys- ja taustatietoineen kolmikannassa edustamansa roolin mukaan. Arvioijaluettelo on myös päivättävä. Kolmikannan mukaiset arvioijat tekevät tutkinnon osan arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle. Näyttötutkinnon järjestäjän (oppilaitoksen) on valittava näyttötutkintosuorituksen arvioijat siten, että heidän taustaorganisaatio ja työtehtävä vastaa kolmikannan (TA, TT, OPE) mukaista roolia. Näyttötutkintooppaassa on tarkemmin kerrottu arvioinnin toteuttamisesta, arvioijista ja heidän perehdyttämisestä arviointikäytäntöihin.

4 8476 TIEDOTE 1/ (6) Ilmoitukset näyttötutkintotilaisuuksista Näyttötutkintojen järjestäjänä toimivan oppilaitoksen on ilmoitettava järjestämistään tutkintotilaisuuksista noin kuukautta ennen sen ajankohtaa tutkintotoimikunnalle. Ilmoitus tehdään lomakkeella, joka löytyy tutkintotoimikuntien kotisivuilta Wordmuodossa (Ilmoitus tutkintotilaisuudesta). Lomake on täytettävä huolellisesti kaikilta osin. Toistuvia virheitä ilmoituksissa on; tutkinnon osan nimi on kirjoitettu virheellisesti lomakkeelta puuttuu tutkinnon tai tutkinnon osan nimi, jota ilmoitus koskee tutkinnon järjestäjän yhteystiedoissa on puutteita ilmoitus tulee myöhässä (jopa takautuvasti) lomaketta ei ole käytetty ollenkaan. Ilmoituksessa tutkintotilaisuuden ajankohdan tarkkuudeksi riittää viikko (esim. vko 23/2015 ja 41/2015) tai ajanjakso ( ja ). Tarkoitus on, että yhtä tutkinnon osaa koskevat näyttötutkintotilaisuudet ilmoitettaisiin kerralla, yhdellä lomakkeella. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa tutkintoa suorittavalta ryhmältä myös useampaa tutkinnon osaa koskevat tilaisuudet. Kun todistukset kirjoitetaan Oppilaitos tarkistaa toimikunnan kokousajankohdat ja todistuksiin tulevan päiväyksen toimikunnan kotisivuilta tai sihteeriltä. Oppilaitos laatii todistukset suoritetuista tutkinnoista ja tarvittaessa tutkinnon osan suorittamisesta toistaiseksi vielä OPH:n todistusmääräyksen ( , dnro 56/011/2009, määräyksen muutos , nro 1/011/2013) mukaisesti. Todistusten sisältö (tutkinnon osat ja myös todistusten kääntöpuolelle tulevat tekstit sekä dnro) on oltava kyseisen tutkinnon perusteiden ja OPH:n määräyksen mukainen. HUOMIOIKAA, että todistusmääräys muuttuu alkaen, jonka jälkeen annettavat todistukset on tehtävä uusitun ohjeen ja mallin mukaan. Eli syksyllä annettavien todistusten kanssa oltava erityisen tarkkana. Tutkinnon järjestäjä lähettää todistukset ja niiden mukana allekirjoitetun näyttötutkintosuoritusten yhteenvedon (näyttöpöytäkirjan tai muun yhteenvedon) tutkintotoimikunnan sihteerille. Yhteenvedossa on henkilöittäin suoritetut tutkinnon osat, arvosanat (AT:t ja EAT:t hyväksytty/hylätty ja perustutkinnoissa 1 3/hylätty) ja suoritusajankohta sekä näyttöjä arvioineiden henkilöiden nimet. Näyttötutkintosuorituksen hylkäyksen syy on myös mainittava. Todistusten allekirjoittamiseen toimikunnassa on varattava aikaa pari viikkoa. Käsittelyä ja tutkintosuoritusten hyväksymistä voi nopeuttaa, jos oppilaitos lähettää suoritusten yhteenvedon (näyttöpöytäkirjan) myös sähköisessä muodossa etukäteen. Tutkinnoista vastaava näyttötutkintojen järjestäjän (oppilaitoksen) yhteyshenkilö Tutkintotoimikunta tiedottaa näyttötutkintoihin ja niiden järjestämiseen liittyvistä asioista ensisijaisesti näyttötutkinnonjärjestämissopimuksessa nimetylle tutkinnon vastuuhenkilölle. Henkilön vaihtuessa ja yhteystietojen muuttuessa oppilaitoksen on ilmoitettava ajan tasalla olevat yhteystiedot toimikunnan sihteerille uusimalla näyttötutkinnon järjestämissopimuksen liite Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen yhteyshenkilöt. Ylläpitäjän tai toimipaikan muuttuessa on uusittava myös varsinainen sopimusasiakirja.

5 8476 TIEDOTE 1/ (6) Metsäalan perustutkinto , (määräys 67/011/2014) Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, metsuri metsäpalvelujen tuottajan aikuisten näyttötutkintojen järjestämissopimukset ovat metsätalouden tutkintotoimikunnan (8476) vastuulla. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan , ja niitä noudatetaan heti kaikissa metsäalan perustutkinnon näyttötutkintosuorituksissa. Siirtymäaikaa edellisten tutkinnon perusteiden osalta ei ole. Ennen suoritetuista metsäalan perustutkinnon osista tehdään osaamisen tunnustaminen voimaan tulevan määräyksen mukaiseen perustutkintoon. Tutkinnon järjestäjänä toimivan oppilaitoksen on aina varmistettava, että järjestämisoikeus on kunnossa, kun laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelmia ja suunnitellaan näyttötutkintotilaisuuksia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Metsätalouden tutkintotoimikunnan (8476) vastuulla ovat myös tutkinnot: Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto ( dnro 46/011/2006) Metsämestarin erikoisammattitutkinto ( dnro 17/011/2004) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon perusteita uudistetaan parhaillaan. Myös metsämestarin EAT:n perusteet uudistetaan mennessä. Muutos on huomioitava nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkinnon suorittamisen aloittavien henkilöiden osalta. Uusien ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteiden tultua voimaan, on siirtymäaika aiempien tutkinnon perusteiden mukaiseen suoritukseen kaksi vuotta. Näyttötutkintotilaisuuksien laadunvalvonta Tutkintotoimikuntien tehtävänä on valvoa järjestämissopimusten noudattamista ja seurata tarvittaessa tutkintotilaisuuksien järjestämistä sekä tutkintosuoritusten arviointia. Laadunvalvonnalla seurataan, että näyttötutkinnot järjestetään suunnitelman ja tutkinnon perusteiden mukaisesti ja että tutkintotilaisuudet sisällöltään ovat niin kattavia, jotta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten sekä arvioinnin kohteiden ja kriteereiden edellyttämä osaaminen voidaan aidosti todeta. LIITE Opetushallitus on ohjeistanut tutkintotoimikunnat näyttötutkintojen laadunvalvontaan (2/440/2011, ). Laadunvalvontaa voidaan tehdä asiakirjojen (henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat, näyttötutkintotilaisuudessa laaditut dokumentit) perusteella, vierailemalla tutkinnon järjestäjän luona tai kutsumalla tutkinnon järjestäjän edustaja toimikunnan kokoukseen voimaan tulevien säännösmuutosten vaikutuksista näyttötutkintojen järjestämiseen voimaan tulevat ammatillisten perustutkintojen perusteet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja laki ammatillisesta peruskoulutuksesta muuttuvat (lait /2014). Lainsäädännön muutosten myötä uudistuvat myös kaikki ammatilliset perustutkinnot alkaen. Opetushallitus on marraskuussa 2014 hyväksynyt kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin uudet tutkinnon perusteet, jotka tulevat noudatettavaksi Kaikki ennen ammatillisen perustutkinnon (myös näyttötutkintona) suorittamisen aloittaneet tutkinnon suorittajat siirtyvät lakien voimaan tullessa suorittamaan tutkintoaan em. uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Lainsäädäntö ja sen pohjalta päätetyt ammatillisten perustutkintojen perusteet eivät sisällä tutkinnon suorittamista koskevia siirtymäsäännöksiä.

6 8476 TIEDOTE 1/ (6) Tämä tulee ottaa huomioon mm. seuraavasti: - Kaikille näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa tai sen osaa jo suorittaville tai ennen suorittamisen aloittaville on syytä tiedottaa tulevista ammatillisia perustutkintoja koskevista muutoksista. Samalla koulutuksen ja/tai näyttötutkinnon järjestäjän on tarpeen selvittää tutkinnon suorittajittain, poikkeavatko näiden jo suorittamat tutkinnon osat uusien perustutkinnon perusteiden mukaisista vastaavista osista. Tässä tilanteessa, jossa uudessa lainsäädännössä ei ole tutkinnon suorittamista koskevia siirtymäsäännöksiä, Opetushallitus korostaa aiempien suoritusten tunnustamisen osalta seuraavaa: aiempien suoritusten tunnustamisessa on syytä kaikin tavoin pyrkiä ottamaan huomioon ja turvaamaan tutkinnon suorittajan etu ja oikeusturva; nyt voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaan suoritetut tutkinnon osat voidaan tunnustaa täysimääräisesti voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisina tutkinnon osina; tutkintotoimikunnat antavat tarvittaessa tutkintojensa osalta ohjeet näyttötutkinnon järjestäjille osaamisen tunnustamisen menettelyistä. - Näyttötutkinnon järjestämissopimuksiin kuuluvat näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmat pitää normaaliin tapaan päivittää muuttuneiden tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Uudet suunnitelmat tulee sopimusosapuolten toimesta hyväksyä tulemaan voimaan Koska uusissa tutkinnon perusteissa ammatillisia tutkinnon osia koskevat muutokset ovat pääsääntöisesti vähäisiä, ei järjestämissuunnitelmien uudistaminen useimpien tutkintojen osalta edellytä suurta työmäärää. Tutkintotoimikunnat antavat tarvittaessa alakohtaista ohjeistusta järjestämissuunnitelmien uudistamisen menettelystä. - Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtaiset opiskeluohjelmat on päivitettävä hyvissä ajoin voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisiksi, jos henkilön opiskelu tai tutkinnon suorittaminen jatkuu jälkeen. Käytännössä muutokset jäänevät vähäisiksi. Myös uusien opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien kanssa ennen tehtävässä henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon ne mahdolliset muutokset, jotka uudistettuihin perustutkintoihin ovat tulleet voimaan tulevat säännökset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon perusteiden kannalta Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta voimaan tulevassa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muutoslaissa on Opetushallitukselle annettu velvoite uudistaa tarvittavilta osin ko. tutkintojen perusteet mennessä. Lisäksi lain siirtymäsäännöksessä säädetään, että ennen uusien tutkinnon perusteiden voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittanut saa uusien perusteiden voimaan tulosta kahden vuoden ajan suorittaa tutkinnon loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jotka olivat voimassa hänen aloittaessaan tutkinnon suorittamisen. Em. lakimuutos ei näin ollen aiheuta näyttötutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien toimintaan erityisiä muutoksia. \metsätalouden tt \tiedotemetsaoppil doc

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Puhdistuspalvelualan esimiestyön 4.10.2004 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 1 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille Pysyväisohjeet koskevat maatalousalan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Ajankohtaispäivä 12.2.2014 TERVETULOA! Ohjelma 10.00 10.30 Yhteistyöpäivän avaus 10.30 12.00 Tutkintotoimikunta esittäytyy Tutkintotoimikunnan varapuheenjohtajan

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta OHJE 1(6) Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta nro on hyväksynyt edellisen tutkintotoimikunnan (8286) ohjeet tutkinnon järjestäjille kokouksessaan

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin 28.2.2017 Opetushallitus Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta OHJE 1(5) Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta nro on hyväksynyt ohjeet tutkinnon järjestäjille kokouksessaan 23.9.2011. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 25.4.2014 päivitykset merkitty punaisella Usein kysyttyä 1. TUTKINNON PERUSTEET LÄHTÖKOHTANA Voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Todistusmääräyksen 56/011/2009 muutos (1) 1/011/2013, voimassa 12.3.2013 alkaen Tutkinnon perusteisiin

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen 1/5 Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Käytettävät lomakkeet Käytä Tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnan lomakkeita. Lomakkeet

Lisätiedot

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 13.11.2014 päivitykset merkitty punaisella USEIN KYSYTTYÄ Sisällysluettelo 1. Tutkinnon perusteet lähtökohtana... 1 2. 17/011/2010 perusteiden voimaantulon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta Hyväksytty toimikunnan kokouksessa 23.4.2012, päivitetty 5.9.2012

Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta Hyväksytty toimikunnan kokouksessa 23.4.2012, päivitetty 5.9.2012 1(6) TR YMPÄRISTÖHUOLLON TUTKINTOTOIMIKUNNAN OHJEET YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON SEKÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON YMPÄRISTÖNHOITAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON TUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ

TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Suoritusrekisteri, tunnustaminen ja liittäminen sekä tutkintosuoritusten tilastointi

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2 3. 5. 2 0 1 4 1 5.6.2014 TOIMIKUNNAN KOKOONPANO Toimintakausi 3 vuotta, 1.8.2013 31.7.2016 Raili Jokiranta, JHL Riitta Kauppila, KT, varapuh.joht Katja

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 30.11.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 30.11.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 30.11.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Tutkintotoimikunnan kokous Aika: 30.11.2010 klo 9.15 16.00 Paikka: JHL, Sörnäisten rantatie 23 Paikalla:

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012 Etunimi Sukunimi NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet 2012:25 NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012 Määräykset

Lisätiedot

Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille

Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille Toimikunnan käytännöistä *asiakirjat, *arkistointi, *tiedottaminen Sihteeri Oili Niittynen TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 8051 Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 24.11.2017 1.1.2018 1 tapa suorittaa tutkinto: näyttö 1 tapa

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Poissa: Marja Heino Varapuheenjohtaja Turun aikuiskoulutuskeskus Mikko Pöyry Jäsen Appelsiini Finland Oy

Poissa: Marja Heino Varapuheenjohtaja Turun aikuiskoulutuskeskus Mikko Pöyry Jäsen Appelsiini Finland Oy 1 (6) Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 10.17-14.58 Paikka: Faktia Koulutus Oy, Perkiöntie 9, 30300 FORSSA Läsnä Arto Saarelainen Puheenjohtaja Jyväskylän aikuisopisto Petteri Heimonen Jäsen Pohjoisen Keski-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä 9.11.2012 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Teemat Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Kertausta tutkintovastaavan työhön

Kertausta tutkintovastaavan työhön Kertausta tutkintovastaavan työhön Kehittämispäivä 23.10.2014 Tuija Mäkelä sihteeri Hierojan tutkintotoimikunta OPH:n AMS määräys tutkintotoimikunnille 1.4.2014 Tutkinnonjärjestäjiltä vaadittavat dokumentit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA

2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA 2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA Osaamisen ja sivistyksen asialla TUTKINTOTOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN, TAVOITEAIKATAULU: Toimikunnat nimetty huhtikuussa 2007 Uusien toimikuntien 3-vuotiskausi

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 14.1.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 14.1.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 14.1.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Kokous Tutkintotoimikunnan kokous Aika: 14.1.2011 klo 9.00 14.50 Paikka: Hesote, Mäkitorpanpolku 4,

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012 Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas on ilmestynyt ruotsinkielisenä joulukuussa 2012 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta

Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta Sivu 1 / 5 TIEDOTE Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta 5.11.2008 Arvoisat tutkinnon järjestäjät Tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyön ja toimintakäytäntöjen

Lisätiedot