Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva"

Transkriptio

1 Aikuisopiskelijan opinto-opas Tähän kuva Oppaasta löydät tietoa mm. näyttötutkinnoista, opiskelumuodoista ja -tavoista, henkilökohtaistamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ammattitaidon arvioinnista näyttötutkinnoissa sekä opiskeluun liittyviä yhteisiä toimintaohjeita ja sääntöjä.

2 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on Pohjois-Suomen toiseksi suurin ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä, ja sillä on merkittävä rooli ammatillisen koulutuksen toimijana ja aluekehittäjänä. Koulutuskuntayhtymän työelämäyhteistyö on monipuolista ja molempia osapuolia hyödyntävää kaikilla koulutusaloilla. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaan on liitetty maininta työelämän kehittämis- ja palvelutehtävästä (=TYKE-tehtävä). Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään kuuluu seitsemän ammattiopistoa, jotka sijaitsevat kahdeksalla paikkakunnalla: Haapavedellä, Haapajärvellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Piippolassa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. Lisäksi JEDUssa on Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut -yksikkö sekä Nivalan autokoulu. Ammattiopistot toteuttavat JEDUn aikuiskoulutuksen. Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla ja sitä säädetään seuraavilla lailla ja asetuksilla: laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009), hallintolaki (434/2003), opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista (1323/2001), opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetusta laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta (179/2011), opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista (216/2001) Näyttötutkinnot - ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomat tutkinnot Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Lain (631/1998) mukaan ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta. Näyttötutkintojärjestelmän tavoitteena on tarjota aikuisväestölle joustava tapa osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamista tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä uuteen ammattiin. Näyttötutkinnoissa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan kansallisesti ja laadullisesti tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkintoa riippumatta siitä, onko osaaminen hankittu työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näin opiskeluaika lyhenee ja valmistuminen nopeutuu. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellytettävät tiedot ja taidot. Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 ov. Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijän edellyttämä ammattitaito. Ammattitutkinnon ammattitutkintovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyt- 1

3 tää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja ja vähintään viiden vuoden työkokemusta vastaavaa osaamista. Aikuiskoulutuksen lainsäädännössä korostetaan sitä, että aikuisten näyttötutkinnoissa tulee erityisesti ottaa huomioon työelämän tarpeet. Näyttötutkintoja suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa. Näyttötutkintojärjestelmän tavoite on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, työelämän kehittämiseen ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Näyttötutkinnot muodostuvat pakollisista tutkinnonosista, osaamisalan pakollisista ja/tai valinnaisista osista sekä vapaasti valittavista osista. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnossa vaadittavien pakollisten ja valinnaisten osien hyväksyttyä suorittamista. Tutkinnon suorittaja voi halutessaan suorittaa vain osatutkinnon yhden tai useampia tutkinnon osien suorittamista. Tutkintojen suorittamisen lähtökohtana ovat valtakunnalliset tutkinnon perusteet, joissa on määritelty kunkin tutkinnon ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat eri alojen tutkintotoimikunnat ja tutkinnon järjestämisoikeuden saaneen oppilaitokset toimivat tutkintojen järjestäjinä. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaan tutkinnon järjestäjä perii näyttötutkinnon suorittajalta tutkintomaksun (58 ), joka tilitetään Opetushallitukselle. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista tutkinnon järjestäjä voi periä tutkintomaksun lisäksi tutkinnon suorittajalta kohtuullisen kurssimaksun. Opiskelumuodot ja -tavat Aikuiskoulutus voi olla omaehtoista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, henkilöstökoulutusta tai työvoimakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena voi olla ammatillinen perustutkinto, tutkintotavoitteinen ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai omaa osaamistaan täydentävä lisä- ja täydennyskoulutus. Opiskelu on mahdollista myös työn ohella, mutta kuitenkin pääsääntöisesti omalla ajalla. Koulutusta järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Lähiopetuksen ohella tänä päivänä opiskellaan myös verkossa ja etäopetuksena. Omaa osaamistaan voi täydentää myös lyhytkursseilla. Aikuiskoulutuksen mahdollistamat jatko- ja täydennyskouluttamisen tarpeet ovat kasvamassa, sillä tämän päivän työelämä ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti, ja työtehtävien vaatimukset kasvavat. Alueellamme tarvitaan jatkossakin osaavaa, motivoivaa ja hyvinvoivaa työväestöä. Aikuisilla on monipuolista elämän- ja työelämänkokemuksia, joita voidaan hyödyntää opiskelus- 2

4 sa. Koulutuksen myötä opiskelijalle avautuu uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, oman työn kehittämiseen, jatko-opintoihin ja ennen kaikkea uuden oppimiseen. Avoimuus ja positiivinen asenne uusia asioita kohtaan lisää mielenkiintoa ja edistää oppimista. Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä näyttötutkintoa suorittamaan tai valmistavaan koulutukseen hakeutuvan henkilön ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy koulutuksen hakeutumisvaiheeseen, tutkinnon suorittamisvaiheeseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheeseen. Henkilökohtaistamisprosessissa tehdään yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän, tutkinnon tai koulutuksen hankkijan, työelämän edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon myös erilaiset kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Koulutuksen järjestäjän on noudatettava henkilökohtaistamisesta annettua OPH:n määräystä 43/11/2006. Hakeutumisvaihe: Tutkinnon suorittajaksi hakeutuvan osaaminen ja muut lähtökohdat selvitetään hakijan esittämien luotettavien dokumenttien ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella. Osaamisen tunnistamiseen käytetään alalle soveltuvia menetelmiä. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan miltä osin hakijan esittämien asiakirjojen perusteella voidaan ehdottaa hänen osoittamansa osaaminen suoraan tunnustettavaksi hakija voidaan hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, tutkinnon osan tai osien suorittamiseen tai hakija ohjataan tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen Hakijalle selvitetään erilaiset oppimisen mahdollisuudet ja arvioidaan niiden soveltuvuus hakeutujalle. Lisäksi selvitetään tutkinnon suorituksen järjestelyt sekä mahdollisen ohjauksen ja erityisten tukitoiminen tarve. Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tulee koulutuksen järjestäjän huolehtia erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien sekä maahanmuuttajien tarpeista. Tutkinnon suorittaminen: Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa noudatetaan aina tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Tutkintotilaisuudet suunnitellaan tutkinnon suorittajan tilanteeseen ja aikatauluihin soveltuviksi ja ne pyritään järjestämään pääsääntöisesti oikeilla työpaikoilla. Tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen näyttötutkinnon tai sen osan suorittamisen suunnitelman yhteistyössä tutkinnonjärjestäjän ja mahdollisesti myös työpaikan kanssa. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen: Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet 3

5 ja työssä oppimisen mahdollisuus. Opiskelijalle suunnitellaan yhteisesti hänelle parhaiten soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Dokumentointi kootaan henkilökohtaistamisesta koskevaksi asiakirjaksi. Asiakirjan ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset vahvistetaan tutkinnon suorittajan ja koulutuksen järjestäjän allekirjoituksella. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan ammattitaitto arvioidaan haastattelujen ja kartoituksen avulla. Arvioinnin ja kartoituksen apuvälineinä käytetään työ- ja koulutodistuksia, ym. dokumentteja. Arvioinnin perusteella määritellään yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa onko kyseinen tutkinto hänelle sopiva. Aiemmin saavutetun osaamisen tunnistamisen avulla voidaan tutkinnon suorittaja ohjata suoraan suorittamaan näyttötutkintoa tai tutkinnon osaa. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaaditun ammattitaidon hallinnan tutkintotilaisuudessa aidoissa työtilanteissa. Tutkintotoimikunnat päättävät hyväksytyistä ja hylätyistä tutkintosuorituksista. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksyttävästi. Tutkintotoimikunta voi arvioijien ehdotuksesta tunnustaa tutkintosuoritukseksi tai sen osaksi myös aikaisemmin osoitetun tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen. Tutkinnon järjestäjän velvollisuutena on arvioida tutkinnon suorittamiseen hakeutuvan henkilön osaaminen ja muut edellytykset kyseisen näyttötutkinnon suorittamiseen. Näyttötutkintoon valmistava koulutus Tutkinnon suorittajat osallistuvat useimmiten näyttötutkintoon valmistavaa koulutukseen hankkiakseen tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistujille järjestetään osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa siten näyttötutkinto. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutumiselle ei ole asetettu ennakkoehtoja. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Valmistavan koulutuksen aikana on tärkeää, että erityistukea tarvitsevan ohjaus ja muut erityisjärjestelyt on otettu huomioon riittävän ajoissa, että tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkinnossa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa noudatetaan henkilökohtaistamisen periaatetta: tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin. 4

6 Valmistavan koulutuksen arviointi ja arvioinnin oikaisu Valmistavan koulutuksen arvioinnista ja arvioinnin oikaisusta on säännökset ammatillisen lisäkoulutuksesta annetussa laissa (631/1998, 16 ). Kaikki tutkinnon henkilökohtaistamisen mukaiset valmistavan koulutuksen opinnot arvioidaan. Opinnot on suoritettu hyväksytysti, mikäli tutkinnon suorittaja osallistuu henkilökohtaistamissuunnitelmassa määriteltyyn opetukseen sekä tekee niihin kuuluvat tehtävät. Opintojen arvosanat merkitään opintorekisteriin, josta opiskelija saa kopion tarvittaessa ja opiskelun lopussa. Opiskelija saa tutkintoon valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on hyväksytysti suoritettu. Valmistavan koulutuksen osallistumistodistuksen liitteenä on opintorekisteriote. Oppisopimusopiskelijoille osallistumistodistuksen tekee oppisopimustoimisto. Opetushallitus on antanut määräyksen (OPH 56/011/2009), joka koskee todistuksia näyttötutkinnoista, näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta, näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta, erotodistuksista ja tutkintotodistuksista. Valmistavan koulutuksen opiskelija-arviointi numerollinen asteikolla tyydyttävä (1) T1 - hyvä (2) H2 - kiitettävä (3) K3 Arvioinnin oikaisua opiskelija pyytää kirjallisesti tai suullisesti arviointipäätöksen tehneeltä opettajalta, muulta arviointipäätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada tietoonsa arvioinnin perusteet ja tulokset. Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa Ammattitaidon arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan. Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä oppilaitoksen edustaja. Tutkinnon suorittajan ammattitaidon arvioijilla tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Näyttötutkinnan järjestäjä sitoutuu näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa perehdyttämään arvioijat tehtäväänsä ja yhdellä heistä tulee olla näyttötutkintomestarin koulutus. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Kolminkantainen arvioijaryhmä tekee tutkinnon osan tai osien arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle, sen jälkeen, kun tutkintosuoritusten arvioinnit on tehty kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esitys tehdään tutkinnon suorittajan arviointiaineiston (käytännössä osoitetun osaamisen, siihen liittyvien dokumenttien kuten asiakirjojen, valokuvien tai muun aineiston) pohjalta tutkintotoimikuntien ohjeistuksen mukaisesti. Tutkintotoimikunta hyväksyy näyttötutkinnon arvioinnin ja antaa näyttötutkinnon tutkintotodistuksen. Pyydettäessä tutkintotoimikunta antaa myös todistuksen osatutkinnosta. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Ammatillisissa perus- 5

7 tutkinnoissa käytetään myös numerollista arviointia 1-3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto arvioidaan näyttötutkinnoissa arvosanoilla hyväksytty tai hylätty. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arviointiin tyytymätön voi pyytää arviointiin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arviointipäätöksestä. Kirjallinen pyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Näyttötutkintojen antama jatkokelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Opiskelijan opintososiaalinen asema Aikuisopiskelijan tukijärjestelmä Koulutuksen rahoitukseen liittyvät tuet ja tuen määrät vaihtelevat mm. koulutusmuodon, oppilaitoksen, opetusjärjestelyjen sekä opiskelijan opintojen aikaisten tulojen ja muiden taustatietojen mukaan. Tarkista aina ennen päätöstä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvät tiedot. Tukitietoa saa parhaiten tuen myöntäjäviranomaiselta, mutta myös työvoimatoimistojen koulutusneuvojilta ja oppilaitoksista. Lisätietoja eri tukivaihtoehdoista Opiskeluaika Opiskeluaika vaihtelee 4 kuukaudesta -3 vuoteen riippuen siitä, onko kyseessä ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus. Opiskeluaikaa vaikuttaa myös opiskelijan aikaisemmat opinnot ja työkokemus, joka otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Opiskelu eri oppimisympäristöissä Etäopiskelu/itsenäinen opiskelu on opiskelua, jossa opiskelija suorittaa itsenäisesti hänelle annettuja tehtäviä joko kirjallisesti tai verkossa. Monimuotona toteutuva koulutus hyödyntää eri oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia, joissa opiskelijan aktiivinen osallistuminen on osa onnistunutta oppimista. Monimuotoopiskeluun yhdistyvät lähiopetus, työssäoppiminen ja ohjattu etäopiskelu kotona, työpaikalla tai verkossa. Opiskelu voi kokopäiväistä tai työn ohella tapahtuvaa ilta- tai viikonloppukoulutusta. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja se voi sisältyä näyttötutkintoperusteisiin koulutuksiin. Sen tarkoituksena on valmentaa tutkinnon suorittamista varten. Henkilökohtaistamisessa määritellään kunkin jakson tavoitteet, oppimistehtävät, kesto, ajoitus ja 6

8 arvioinnin menettelytavat. Tutkinnon suorittaja järjestää soveltuvan työssäoppimispaikan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suorittaja hankkii oppisopimuspaikan itse ja oppisopimustoimisto vastaa työpaikan soveltuvuudesta työssäoppimiseen. Oppilaitos tekee työssäoppimispaikan ja opiskelijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa mm. määritellään sopimusosapuolten vastuut ja velvollisuudet. Osan opinnoista voi suorittaa verkko-opintoina, jolloin opiskelu voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa. Opintojen tavoitteet, laajuus ja toteutustapa on kuvattu verkko-opintotarjonnassa. Verkko-opintotarjonta löytyy koulutuksen järjestäjän verkkosivuilta Verkko-opinnoissa työskennellään Moodle-oppimisalustalla, jonka käyttöön tarvitaan Internetyhteys ja käyttäjätunnukset. Opettajat ohjaavat opintoja verkossa. Myös muiden oppilaitosten verkko-opintojen tarjontaan voi hyödyntää omissa opinnoissaan. Kansainvälistyminen on keskeisimpiä koulutusvisioita oppilaitoksessamme. Erilaiset kansainväliset yhteistyöohjelmat ja -projektit tarjoavat opiskelijoille opiskelu- ja työssäoppimispaikkoja eri puolilla maailmaa. Kansainvälisten kokemusten merkitys on nykypäivänä tärkeää opiskelijoille sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Opiskelijapalaute Opiskelijoista kerätään opiskelijapalautetta sekä palautetta tutkintosuorituksista AIPAL- ja OPAL-järjestelmien avulla. AIPAL-järjestelmällä kerätään tietoa aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuudesta ja sen eri vaiheista: hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen OPAL-järjestelmän kautta kerätään työvoimakoulutuksen palautteet, joiden avulla valtakunnallisesti seurataan jokaisen koulutuksen työllistävyyttä työhallinnon asiakasrekisteristä tuotettavien tilastojen avulla. Seurantatietoja käytetään työvoimakoulutusten tarjonnan ja laadun kehittämiseen. Koulutuksen ja tutkintosuoritusten palautetieto käsitellään ja arvioidaan kuntayhtymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Palautetieto raportoidaan yhtymähallituksen aikataulun mukaisesti vähintään osavuosikatsauksen yhteydessä, sen hetkisen tiedon mukaisesti yhtymähallitukselle, johtoryhmälle sekä aikuiskoulutustiimille. Palautteiden pohjalta aikuiskoulutusta kehitetään asiakaslähtöisempään ja laadullisempaan toimintaan. Opiskelijapalautetta kerätään myös lyhytkoulutuksista. Opiskeluun liittyviä yhteisiä toimintaohjeita ja sääntöjä Poissaolot Opiskelija on aina vastuussa poissaoloistaan. Saadaksesi opintotukea opintosi täytyy olla päätoimista eli noin 3 opintoviikko/kuukausi. Pitemmistä poissaoloista, yli 3 päivää, sovitaan ryhmänohjaajan kanssa. Pitempiin poissaoloihin opiskelijan on kysyttävä lupa rehtorilta kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoitus. 7

9 Opiskelijoiden sähköposti Oppilaitos antaa opiskelijalle opintojen alussa sähköpostiosoitteen, yleensä muotoa Tähän osoitteeseen lähetetään opiskelijalle postia ja opiskelija on velvoitettu seuraamaan tätä sähköpostia säännöllisesti. Arvoesineet Oppilaitoksen eri yksiköissä kulkee myös asiakkaita ja ulkopuolisia henkilöitä, eikä oppilaitoksen tiloissa ole valvontaa. Älä jätä arvoesineitäsi, rahaa, kännykkää tms. taskuusi tai laukkuusi vartioimatta. Tilaisuus tekee varkaan, mitä enemmän tilaisuuksia järjestetään varkaille, sitä varmemmin varkauksia myös tapahtuu. Vakuutus Opiskelijat on vakuutettu koulumatkoilla ja opiskeluaikana sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa ilmoita tapahtuneesta henkilökunnalle heti. Ensiavun jälkeen ilmoita asia myös yksikkösi toimistoon ja tee kirjallinen ilmoitus tapaturmasta, jotta siitä voidaan saada mahdollinen korvaus. Yhteiset pelisäännöt Opiskelija noudattaa työssäoppimisjaksolla ja harjoitustunneilla korujen ja pukeutumisen suhteen annettuja ohjeita Tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointiin osoitetulla paikalla Päihtyneenä ja jälkihumalassa oleminen on kielletty opiskelu- tai työssäoppimispaikassa Opiskelija huolehtii luokan/työtilan järjestyksestä ovien ja ikkunoiden sulkeminen, valojen ja atk-luokan laitteiden sammuttaminen toiminnan päättyessä Järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä noudatetaan JEDUn ammattiopistojen eri alueilla työaikana sekä yksiköitten toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa. 1. Alue käsittää ammattiopiston tontit ja tonttien ulkopuolella osoitetut paikoitus- ja muut alueet. 2. Työaika on työjärjestyksen mukainen työpäivä. 3. Ammattiopiston tilaisuuksia ovat mm. yritysvierailut, muut vierailut, messut ja muut edustamis- tai rekrytointitilaisuudet sekä kotimaassa että ulkomailla. Nämä tilaisuudet on voitu järjestää ammattiopiston alueella tai alueen ulkopuolella. Järjestyssääntöjä noudatetaan työssäoppimisessa soveltuvin osin. Päivittäinen työskentely 1. Opiskelijan opiskelun tulee olla säännöllistä. 2. Opiskeluun liittyvät tunnit, harjoitukset ja tehtävät alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina. 3. Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueet siistinä. 8

10 4. Ammattiopiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. 5. Päällysvaatteet säilytetään eteisnaulakoissa ja pukuhuoneissa. Rahaa ja arvoesineitä ei tule jättää päällysvaatteiden taskuihin, työpisteisiin tms. paikkoihin. Oppilaitos ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. 6. Autot saa jättää vain erikseen osoitetuille pysäköintipaikoille. Pyörät on jätettävä pyörätelineeseen. 7. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan hyviä käytöstapoja. Täsmällisyys, kohteliaisuus sekä toisten ihmisten huomioonottaminen tunneilla, harjoituksissa, ruokailussa, työssäoppimisessa ja muissa tilaisuuksissa vaikuttavat myönteisen työskentelyilmapiirin syntymiseen. Opettajat antavat tarvittaessa ohjeita hyvästä käyttäytymisestä. Opiskelijoiden tulee opiskeluaikana omaksua hyvä käyttäytyminen ja hyvien tapojen noudattaminen. 8. Työ- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava opettajalle ja terveydenhoitajalle ja annettava mahdollisuuksien mukaan ensiapu. Tupakointi, päihteet ja huumeet 1. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on JEDUn ammattiopistossa ja sen alueella kielletty. 2. Tupakoinnissa noudatetaan tupakkalakia. 9

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS JA KALENTERI 2011-2012

AIKUISKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS JA KALENTERI 2011-2012 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS JA KALENTERI 2011-2012 1 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS JA KALENTERI 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys... 3 Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikko... 3 Oulaisten

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

2014-2015. Aiempaa osaamista hyödyntäen. Uuden osaamisen kehittäminen. Aikuiskoulutuksen opinto-opas ja kalenteri. Mitä?

2014-2015. Aiempaa osaamista hyödyntäen. Uuden osaamisen kehittäminen. Aikuiskoulutuksen opinto-opas ja kalenteri. Mitä? Aino Aikuiskoulutuksen opinto-opas ja kalenteri Aiempaa osaamista hyödyntäen - Tutkinto - Uusia taitoja - Uusi ammatti Uuden osaamisen kehittäminen - Tavoitteellista - Jatkuvaa - Investointi tulevaisuuteen

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

www.jedu.fi/oulainen Aiempaa osaamista hyödyntäen Tutkinto Uusia taitoja Uusi ammatti

www.jedu.fi/oulainen Aiempaa osaamista hyödyntäen Tutkinto Uusia taitoja Uusi ammatti Aiempaa osaamista hyödyntäen Tutkinto Uusia taitoja Uusi ammatti Uuden osaamisen kehittäminen Tavoitteellista Jatkuvaa Investointi tulevaisuuteen Mitä? Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin 28.2.2017 Opetushallitus Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

2014-2015. Aikuiskoulutuksen opinto-opas ja kalenteri. Aiempaa osaamista hyödyntäen. Uuden osaamisen kehittäminen. Mitä?

2014-2015. Aikuiskoulutuksen opinto-opas ja kalenteri. Aiempaa osaamista hyödyntäen. Uuden osaamisen kehittäminen. Mitä? Aino Aikuiskoulutuksen opinto-opas ja kalenteri Aiempaa osaamista hyödyntäen - Tutkinto - Uusia taitoja - Uusi ammatti Uuden osaamisen kehittäminen - Tavoitteellista - Jatkuvaa - Investointi tulevaisuuteen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS JA KALENTERI

AIKUISKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS JA KALENTERI 1 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys... 3 Elinikäisen oppimisen kampanja syksyllä 2015... 4 Oulaisten ammattiopisto... 4 Oulaisten ammattiopiston arvot... 4 Oulaisten ammattiopiston päätehtävä... 5 Lukuvuosi

Lisätiedot