EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)"

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/5/05 (2005/C 26 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen varallaololuettelon myöhempää palvelukseen ottamista varten. HALLINTOAVUSTAJAT (*)(B*3) ( 1 ) Kiinteistöhuolto SISÄLLYS A. TYÖTEHTÄVIEN LUONNE, EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET B. KILPAILUN VAIHEET C. HAKEMINEN D. YLEISTÄ TIETOA LIITE: Uudelleenkäsittelypyynnöt muutoksenhakukeinot Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut (*) Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa ja hyväksyvät hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. ( 1 ) Neuvosto on hyväksynyt uudet henkilöstösäännöt, joihin sisältyy uusi urarakenne. Palvelukseen ottamisessa noudatetaan erityisesti uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 jakson 12 artiklassa vahvistettuja menettelyjä (ks.

2 C 26 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. TYÖTEHTÄVIEN LUONNE, EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Avoin kilpailu EPSO/AST/5/05 järjestetään kiinteistöhuollon hallintoavustajien (B*3) palvelukseen ottamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Euroopan unionin toimielimissä avoimina olevien virkojen täyttämiseksi. Varallaololuetteloon kirjataan 30 kilpailun läpäissyttä hakijaa. Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) julkaisee samanaikaisesti seuraavat kilpailuilmoitukset: EPSO/AST/5/05 (B*3) kiinteistöhuolto EPSO/AST/6/05 (C*1) kiinteistöhuolto Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että edellä mainitut kilpailut voidaan järjestää samanaikaisesti. Sen vuoksi hakijat voivat rekisteröityä vain yhteen näistä kilpailuista. Valinta on tehtävä sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä eikä sitä voida muuttaa rekisteröitymiselle asetetun määräpäivän jälkeen. I TYÖTEHTÄVIEN LUONNE Kiinteistöhuollon hallinto- ja käytännön tehtävät, jotka koskevat erityisesti seuraavia aloja: rakennustekniikan erityisalat: ilmastointi, ilmanvaihto, lämmitys, sähkö (suur- ja pienjännite), hissit, saniteettilaitteet, palovaroittimet, rakennustekniikan keskitetty ylläpito, yleiset rakennustyöt ja viimeistelytyöt: julkisivut, katot, ulko- ja sisätilojen puutyöt, lattia- ja seinäpinnoitteet, ulko- ja sisätilojen sisustus: toimisto-, palvelu- ja kokoustilojen uudelleenjärjestely. Nämä tehtävät edellyttävät lisäksi hallinnollisia valmiuksia ja erinomaista tietotekniikan tuntemusta. Työtehtäviin voivat kuulua erityisesti seuraavat: kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvät tehtävät, kunnostushankkeiden seuranta, kiinteistökannan hallintoon liittyvät avustustehtävät, tarjouseritelmien laatiminen, kiinteistöhuollon töiden tai erityispalvelujen valvonta ja koordinointi, ulkopuolisten yritysten kanssa tehtyjen kiinteistöhuoltosopimusten (myös kunnossapitoon liittyvät sopimukset) valvonta, asiakirjojen tietotekninen käsittely. Toimielimet painottavat erityisesti kykyä ymmärtää erilaisia ja usein vaikeita kysymyksiä, reagoida nopeasti tilanteiden muutoksiin ja kommunikoida tehokkaasti. Hakijoiden on oltava aloitekykyisiä, luovia ja erittäin motivoituneita. Heidän on pystyttävä jatkuvaan intensiiviseen työskentelyyn sekä yksin että ryhmässä ja kyettävä sopeutumaan monikulttuuriseen työympäristöön. Hakijoiden on myös oltava kiinnostuneita kehittämään itseään ammatillisesti koko työuransa ajan.

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/5 II EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Kilpailu on avoin hakijoille, jotka täyttävät sähköisen rekisteröitymisen määräpäivänä (ks. C kohta) seuraavat edellytykset: 1. Tutkinnot ja todistukset Hakijalla on oltava i) A.I kohdassa kuvattuihin työtehtäviin liittyvä keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus; tai ii) ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, myös tekninen tutkinto, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen kokopäiväinen soveltuva työkokemus. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Hakuoppaan liitteenä olevissa taulukoissa ( 2 ) (ks. EPSO:n verkkosivut) annetaan ura-alueittain esimerkkejä vähimmäisvaatimuksena olevista tutkinnoista rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta asettaa kilpailukohtaisesti korkeampia vaatimuksia. 2. Työkokemus Hakijalla on oltava kilpailuun oikeuttavan tutkinnon suorittamisen jälkeen (ks. A.II.1 kohdan i alakohta), tai sellaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen (ks. A.II.1 kohdan ii alakohta), ja em. kohdassa määrätyn kolmen vuoden työkokemuksen lisäksi vähintään viiden vuoden kokopäiväinen työkokemus työtehtäviin liittyvällä alalla. 3. Kielitaito ( 3 ) Hakijan on hallittava a) perusteellisesti yhtä Euroopan unionin virallisista kielistä (pääkieli, joka on englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi tai tanska); ja b) tyydyttävästi toista näistä kielistä. Kielitaito on mainittava sähköisessä rekisteröintilomakkeessa ( 4 ). Kilpailun suorittamiseen valittuja kieliä ei voi muuttaa rekisteröitymisajan päätyttyä. EPSO pitää hakijoihin yhteyttä englannin, ranskan tai saksan kielellä. Hakijat voivat kuitenkin tarvittaessa ottaa EPSOon yhteyttä millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä. ( 2 ) ( 3 ) Helmikuun 23 päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 401/ artiklassa säädetään, että 31. joulukuuta 2010 saakka järjestetään yleisiä kilpailuja sellaisten virkamiesten ottamiseksi palvelukseen, joiden pääkielenä on jokin näistä yhdestätoista virallisesta kielestä. ( 4 ) Käytännön syistä lomake on saatavilla ainoastaan englannin, ranskan ja saksan kielellä.

4 C 26 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti Yleiset vaatimukset Hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen, hakijalla on täydet kansalaisoikeudet, hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, hakija täyttää tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/7 B. KILPAILUN VAIHEET 1. Esivalintakokeet arvostelu Kokeet a, b ja c tehdään hakijan toisella kielellä, jota koskeva valinta ilmoitetaan sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa. a) Koe muodostuu monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan erityistietoja kyseessä olevalla alalla. Kokeesta saa 0 50 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 25). b) Koe muodostuu Euroopan unioniin ja sen toimielimiin liittyviä tietoja koskevista monivalintakysymyksistä. Kokeesta saa 0 20 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 10). c) Koe muodostuu monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan yleistä soveltuvuutta ja pätevyyttä etenkin kielellisen ja matemaattisen päättelykyvyn osalta. Kokeesta saa 0 40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 20). Vääristä vastauksista ei esivalintakokeissa anneta virhepisteitä. Hakijoita, jotka ovat kaikkien esivalintakokeiden perusteella 90:n parhaiten menestyneen hakijan joukossa ( 5 ) ja jotka ovat saaneet kaikista näistä kokeista vähintään vaaditun pistemäärän, pyydetään täyttämään virallinen hakemus päästäkseen osallistumaan kilpailuun. Hakemuksen tarkastelun jälkeen valintalautakunta tarkastaa kirjallisen kokeen d vain, jos kaikki kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset täyttyvät. HUOM. Järjestelyihin liittyvistä syistä koe d suoritetaan samana päivänä kuin esivalintakokeet a, b ja c. Kokeen d tekeminen yhtä aikaa esivalintakokeiden a, b ja c kanssa ei tarkoita sitä, että hakija olisi hyväksytty kilpailuun. 2. Kirjallinen koe arvostelu d) Tämä koe suoritetaan hakijan pääkielellä, ja kysymykset koskevat jotakin työtehtäviin liittyvää hakijan valitsemaa alaa. Tässä kokeessa mitataan hakijan tietoja, kykyä ymmärtää, analysoida ja koota yhteen tietoja, sekä kykyä esittää asioita kirjallisesti. Kokeesta saa 0 50 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 25). Valintalautakunta kutsuu suulliseen kokeeseen e 60 parhaiten menestynyttä hakijaa ( 5 ), jotka ovat saaneet kirjallisesta kokeesta d vähintään vaaditun pistemäärän ja jotka täyttävät kaikki kilpailuun osallistumista koskevat vaatimukset. ( 5 ) Jos viimeiselle hyväksyttyjen paikalle on ehdolla useita saman pistemäärän saaneita hakijoita, valintalautakunta hyväksyy kaikki kyseiset hakijat.

6 C 26 A/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti Suullinen koe arvostelu e) Suullinen koe pidetään hakijan pääkielellä ja siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta A.I kohdassa mainittuihin tehtäviin. Kokeesssa käsitellään erityisesti hakijan erityisalan tuntemusta ja Euroopan unioniin liittyviä tietoja. Siinä arvioidaan myös hakijan kielitaitoa kielessä 2. Kokeen tarkoituksena on niin ikään arvioida hakijan kykyä sopeutua työhön Euroopan unionin virkamiehenä monikulttuurisessa ympäristössä. Kokeesta saa 0 40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 20). 4. Kokeiden päivämäärät ja kesto Esivalintakokeet ja kirjallinen koe järjestetään yhtä aikaa kaikille hakijoille yhdellä tai useammalla Euroopan unionin paikkakunnalla. EPSO vahvistaa esivalintakokeiden ja varsinaisten kokeiden päivämäärän ja keston, eikä niitä voida muuttaa hakijoiden pyynnöstä. Kokeiden päivämäärä ja kesto ilmoitetaan hakijoille kutsun yhteydessä. 5. Kirjaaminen varallaololuetteloon Valintalautakunta laatii kirjallisen kokeen d ja suullisen kokeen e yhteistulosten perusteella varallaololuettelon parhaiten menestyneistä hakijoista ( 5 ) (ks. A kohta, varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärä), jotka ovat saaneet kummastakin kokeesta vähintään vaaditun pistemäärän. Luettelossa hakijat jaetaan pisteiden perusteella enintään neljään eri ryhmään ja luetellaan aakkosjärjestyksessä. Varallaololuettelo ja sen voimassaolon päättymispäivä ( 6 ) julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). ( 6 ) Hakijan nimenomaisesta pyynnöstä hänen nimeään ei julkaista. ( 7 )

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/9 C. HAKEMINEN Hakijoita pyydetään tutustumaan hakuoppaaseen ( 2 ) EPSOn verkkosivuilla ( 7 ) Siinä on yksityiskohtaisia tietoja hakemuksen tekemisestä. 1. Sähköinen rekisteröityminen Hakijan on ennen rekisteröitymistään varmistettava, että hän täyttää kaikki kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset (ks. A kohta, erityisesti vaadittu tutkintotodistus ja työkokemus). Hakijoiden on rekisteröidyttävä verkkosivuilla ( 7 ) noudattaen siellä olevia menettelyn eri vaiheita koskevia ohjeita. Hakijaa kehotetaan huolehtimaan siitä, että hän rekisteröityy ennen määräajan päättymistä ( 8 ). Rekisteröitymistä ei ole suositeltavaa jättää viime hetkeen, sillä linjoilla oleva ruuhka tai katkokset Internet-yhteydessä voivat johtaa siihen, että rekisteröityminen on uusittava. Rekisteröityminen ei ole enää mahdollista määräajan päättymisen jälkeen. Kun hakija on saanut rekisteröitymisen päätökseen, näyttöruudulle ilmestyy numero, joka hakijan on säilytettävä, sillä sitä käytetään myöhemmin hakemuksen viitteenä. Numeron vastaanottaminen on viimeinen vaihe rekisteröitymisessä ja tarkoittaa sitä, että syötetyt tiedot ovat tallentuneet. Jos hakija ei saa rekisteröitymisnumeroa, rekisteröityminen ei ole onnistunut. Hakijalla on oltava sähköpostiosoite, joka toimii hänen tunnisteenaan. Rekisteröitymisen yhteydessä on annettava tiedot ennen kaikkea A.II kohdan 3 alakohdassa tarkoitetusta kielivalinnasta ja kilpailuun oikeuttavasta tutkintotodistuksesta (tutkinnon nimi, tutkintopaikka ja päivämäärä). Rekisteröityneet hakijat voivat seurata kilpailun etenemistä verkkosivustolla ( 7 ) ja seuraamalla polkua concours concours en cours competitions open competitions Die Auswahlverfahren Laufende Auswahlverfahren. Hakijat, joilla on sähköisen rekisteröitymislomakkeen täyttämisen estävä vamma, voivat pyytää paperilomaketta ( 9 ) mieluiten faksilla. Tämä lomake on täytettävä, allekirjoitettava ja lähetettävä kirjattuna kirjeenä viimeistään rekisteröitymisen päättymispäivänä (mistä postileimaa pidetään osoituksena). Tämän jälkeen EPSOn ja hakijan välinen kirjeenvaihto käydään postitse. Hakijan on ehdottomasti liitettävä rekisteröitymislomakkeeseensa toimivaltaisen elimen antama todistus vammastaan sekä vapaamuotoinen selvitys järjestelyistä, joita hän katsoo tarvitsevansa kokeisiin osallistumisen helpottamiseksi. Rekisteröitymisen päättymispäivä on 3. maaliskuuta Verkkosivuilla tapahtuva rekisteröityminen päättyy klo Brysselin aikaa. ( 8 ) Viimeistään klo Brysselin aikaa. ( 9 ) EPSO Info-recrutement Avenue de Cortenbergh, 80 0/48 B-1049 Bruxelles faksi (32-2)

8 C 26 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Huom. Kuukauden kuluessa rekisteröitymispäivästä EPSO pyytää hakijoita vahvistamaan osallistumisensa ja tarvittaessa valitsemaan kaupungin, jossa he haluavat osallistua esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen. Vahvistuspyyntö ja vahvistus esitetään ainoastaan EPSO-kansiossa. Jos vahvistusta ei ole tehty kahden kuukauden kuluessa rekisteröitymisajan umpeutumisesta, EPSO katsoo hakijan luopuneen. Hakija ei tällöin voi osallistua kilpailuun. 2. Esivalintakokeet / kirjallinen koe Esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen kutsutaan hakijat, jotka täyttävät hakijoille asetetut yleiset vaatimukset (ks. A.II kohdan 4 alakohta) ja jotka ovat vahvistaneet hakemuksensa määräajassa, sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on alustavasti arvioinut hakijan kelpoisuuden rekisteröitymislomakkeeseen merkittyjen tietojen perusteella. 3. Kutsu esivalintakokeisiin ja varsinaisiin kokeisiin Esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen kutsumista, virallista hakemusta ja suulliseen kokeeseen kutsumista koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). Hakijat voivat tutustua tietoihin syöttämällä rekisteröitymisen yhteydessä valitsemansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Hakijoiden on huolehdittava siitä, että heidän EPSO-kansioissa olevat posti- ja sähköpostiosoitteensa ovat ajan tasalla. Hakijoiden on seurattava kilpailun etenemistä ja varmistettava, että heitä koskevat EPSO-kansion tiedot ovat oikein kussakin kilpailuvaiheessa. Hakijoita, jotka eivät voi varmistaa itseään koskevia tietoja, pyydetään ilmoittamaan asiasta viipymättä EPSOlle sähköpostitse ( 10 ). Hakijat kutsutaan mahdollisuuksien mukaan kokeisiin sille paikkakunnalle, jonka he olivat valinneet rekisteröitymisen vahvistamisen yhteydessä. Järjestelyihin liittyvistä syistä koepaikkakuntaa ei voi vaihtaa, paitsi jos hakija on muuttanut ja pystyy todistamaan tämän asianmukaisesti ja on ilmoittanut asiasta EPSOlle vähintään kolme viikkoa ennen esivalintakokeille / kirjalliselle kokeelle vahvistettua päivämäärää. Suullinen koe pidetään yleensä Brysselissä. 4. Virallinen hakemus B.1 kohdan mukaisesti parhaiten menestyneitä hakijoita ( 5 ) pyydetään tulostamaan ja täyttämään EPSOkansiossa ( 7 ) oleva hakemus. Hakemus on lähetettävä ennen määräajan päättymistä ( 11 ). Liitteet Hakulomakkeessa on eriteltävä tarkasti hakijan kansalaisuus, opinnot ja työkokemus. Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa kansalaisuuden todistava asiakirja, tutkintotodistus/tutkintotodistukset osoituksena opintojen menestyksellisestä suorittamisesta, ( 10 ) Sähköpostiosoite: ( 11 ) Määräaika ilmoitetaan hakijan EPSO-kansiossa hyvissä ajoin.

9 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/11 työtodistukset, joista käy selvästi ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä hoidettujen tehtävien luonne), vapaamuotoinen luettelo liitteenä olevista ja numeroiduista todistuksista. Hakijoita pyydetään toimittamaan ainoastaan valokopioita, joita ei tarvitse todistaa oikeiksi. Hakemus on täytettävä kokonaisuudessaan, eikä siinä saa viitata aiemmin lähetettyihin hakemuksiin tai liiteasiakirjoihin. Hakemukseen liitettyjä asiakirjoja ei palauteta hakijoille. Allekirjoitus ja lähettäminen Hakijaa kehotetaan huolehtimaan siitä, että hän täyttää ja allekirjoittaa hakemuksen asianmukaisesti ja lähettää sen todistusliitteineen kirjattuna lähetyksenä ennen määräajan ( 11 ) päättymistä (mistä postileimaa pidetään osoituksena) seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours général EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles Hakemusten käsittely Valintalautakunta tutkii esivalintakokeissa parhaiten menestyneiden hakijoiden, jotka ovat saaneet kaikista kokeista vähintään vaadittavan pistemäärän, hakemusasiakirjat sen varmistamiseksi, että hakija täyttää kilpailuilmoituksen A.II kohdan 1, 2 ja 3 alakohdassa mainitut edellytykset. Tämän jälkeen valintalautakunta tarkastaa niiden hakijoiden kirjallisen kokeen, jotka täyttävät kaikki kilpailuun osallistumista koskevat A.II kohdassa mainitut edellytykset. Suulliseen kokeeseen kutsutaan parhaiten menestyneet hakijat (ks. B.2 kohta). Hakija hylätään, jos: hakemus on lähetetty määräajan jälkeen, hakemusta ei ole täytetty ja/tai allekirjoitettu, hakija ei täytä kaikkia asetettuja edellytyksiä, hakija ei ole lähettänyt kaikkia todistuksia ennen määräaikaa. HUOM. Hakijoita, jotka ovat läpäisseet esivalintakokeet, mutta jotka eivät ole määräajassa ( 11 ) lähettäneet täytettyä ja allekirjoitettua virallista hakemusta todistusliitteineen, ei myöskään hyväksytä kilpailun seuraavaan vaiheeseen. 5. Varallaololuettelon laatiminen Varallaololuetteloon kirjataan parhaiten menestyneet hakijat (ks. B.5 kohta).

10 C 26 A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti Jos kilpailun jossakin vaiheessa todetaan, etteivät sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa tai hakemuksessa annetut tiedot pidä paikkaansa, hakijan hyväksyminen kilpailuun mitätöidään. 7. Hallinnollisen työn helpottamiseksi hakemusta koskevassa kirjeenvaihdossa ON AINA MAINIT- TAVA ALKUPERÄISESSÄ HAKEMUKSESSA KÄYTETTY NIMI, KILPAILUN NUMERO JA PÄÄKIELI SEKÄ SÄHKÖISEN REKISTERÖITYMISEN YHTEYDESSÄ SAATU NUMERO.

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/13 D. YLEISTÄ TIETOA 1. Yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa ja hyväksyvät hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. 2. Valintalautakunta Jokaista kilpailua varten nimetään valintalautakunta. Valintalautakunta muodostuu hallinnon ja henkilöstökomitean edustajista. Valintalautakunnan jäsenten nimet julkaistaan EPSOn verkkosivuilla ( 7 ) noin 15 päivää ennen esivalintakokeita / kirjallista koetta. Hakijat eivät saa ottaa suoraan eivätkä välillisesti yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Tämän säännön rikkominen johtaa asianomaisten hakijoiden sulkemiseen pois kilpailusta. Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) hoitaa yhteydenpidon hakijoihin kilpailun loppuun saakka. 3. Alustava aikataulu Kilpailumenettely kestää hakijoiden lukumäärästä riippuen noin yhdeksän kuukautta osallistumisen vahvistuspäivästä. Kaikki asiaa koskevat tiedot ovat EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). 4. Uudelleenkäsittelypyynnöt muutoksenhakukeinot Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut Ks. liite. 5. Palvelukseen ottaminen Varallaololuetteloon kirjattuja hakijoita otetaan palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi sitä mukaa kuin Brysselissä, Luxemburgissa tai muualla sijaitseviin Euroopan unionin toimielinten yksiköihin tarvitaan lisää henkilöstöä. Kilpailun läpäisseen hakijan, joka on kirjattu varallaololuetteloon ja jolle tarjotaan virkaa, on myöhemmin esitettävä kaikkien vaadittujen asiakirjojen ja erityisesti tutkintotodistusten alkuperäiskappaleet asiakirjojen aitouden todistamiseksi. Palvelukseen ottaminen tapahtuu henkilöstöön sovellettavien määräysten ja käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaan. Kilpailun läpäisseelle hakijalle voidaan viran luonteesta johtuen tarjota aluksi väliaikaista työsopimusta; tässä tapauksessa hänen nimensä pidetään edelleen varallaololuettelossa.

12 C 26 A/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että henkilöstösääntöjen mukaan virkamiesten eläkkeellesiirtymisikä on: viran puolesta 65 vuotta, virkamiehen pyynnöstä 63 vuotta tai, jos hakija täyttää henkilöstösäännöissä määrätyt välittömästi myönnettävää eläkettä koskevat edellytykset, vuotta, poikkeustapauksissa virkamiehen pyynnöstä tai yksikön edun vuoksi 67 vuotta. 7. Palkkaluokka Hallintoavustajien varallaololuettelo koskee palkkaluokkaa B*3. 8. Palkka Peruskuukausipalkka oli 1. tammikuuta 2005: palkkaluokka B*3, ensimmäinen palkkataso: 2 997,60 euroa.

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/15 LIITE UUDELLEENKÄSITTELYPYYNNÖT - MUUTOKSENHAKUKEINOT - EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE TEHTÄVÄT KANTELUT Hakijat, jotka katsovat kärsineensä jossakin kilpailun vaiheessa vääryyttä jonkin päätöksen perusteella, voivat turvautua seuraaviin keinoihin: Uudelleenkäsittelypyyntö Uudelleenkäsittelypyyntö tehdään toimittamalla 20 kalenteripäivän kuluessa siitä päivämäärästä, kun päätöksestä ilmoittava kirje on lähetetty, kirje perusteluineen seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles EPSO toimittaa uudelleenkäsittelypyynnön valintalautakunnan puheenjohtajalle silloin, kun asia kuuluu tämän toimivaltaan, ja vastaus lähetetään hakijalle mahdollisimman pian. Muutoksenhakukeinot EY:n perustamissopimuksen 236 artiklaan ja Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 91 artiklaan perustuva valitus, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Tribunal de première instance des Communautés européennes Boulevard Konrad Adenauer L-2925 Luxembourg Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan perustuva valitus, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours général EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles Näille kahdelle menettelylle vahvistetut määräajat (ks. neuvoston 22 päivänä maaliskuuta 2004 antama asetus (EY) N:o 723/2004, henkilöstösääntöjen muuttamisesta, Euroopan unionin virallinen lehti L 124, 27. huhtikuuta alkavat valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksi antamisesta. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että nimittävällä viranomaisella ei ole toimivaltaa muuttaa kilpailun valintalautakunnan tekemiä päätöksiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi puuttua kilpailun valintalautakunnan laajaan harkintavaltaan ainoastaan, jos valintalautakunnan työskentelyä rajoittavia sääntöjä on ilmiselvästi rikottu.

14 C 26 A/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Kaikkien unionin kansalaisten käytettävissä olevan menettelyn mukaisesti voidaan laatia kantelu, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Médiateur européen 1, avenue du Président Robert Schuman BP 403 F Strasbourg Cedex Kantelun on oltava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 1 kohdan mukainen ja noudatettava oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tehdyssä Euroopan parlamentin päätöksessä (EYVL L 113, ) vahvistettuja edellytyksiä. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä EY:n perustamissopimuksen 236 artiklan nojalla yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuimelle tehtävän valituksen tai kanteen nostamiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua määräaikaa.

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04)

18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/17 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S JOHTAJA (ura-alue A 2) INFRASTRUKTUURI JA LOGISTIIKKA (2004/C 42 A/04) 1. VIRKA Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT

EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT Suhteet yleisöön Komissio hyväksyi 1. maaliskuuta 2000 hallinnonuudistusta koskevan valkoisen kirjan, jossa painotetaan eurooppalaisen

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) C 249 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2004 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) Viraston ja sen valituslautakunnan

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen Sini Leppänen Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen 1. Tärkeimmät tiedoksiantoa koskevat menettelytavat, sopimukset ja säännökset Kun suomalainen tuomioistuin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ ILO-asiakirja 3/2007 KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISBN 978-952-490-150-5 ISSN 0782-3290 Käsikirja Kansainvälisen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot