EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)"

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/5/05 (2005/C 26 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen varallaololuettelon myöhempää palvelukseen ottamista varten. HALLINTOAVUSTAJAT (*)(B*3) ( 1 ) Kiinteistöhuolto SISÄLLYS A. TYÖTEHTÄVIEN LUONNE, EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET B. KILPAILUN VAIHEET C. HAKEMINEN D. YLEISTÄ TIETOA LIITE: Uudelleenkäsittelypyynnöt muutoksenhakukeinot Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut (*) Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa ja hyväksyvät hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. ( 1 ) Neuvosto on hyväksynyt uudet henkilöstösäännöt, joihin sisältyy uusi urarakenne. Palvelukseen ottamisessa noudatetaan erityisesti uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 jakson 12 artiklassa vahvistettuja menettelyjä (ks.

2 C 26 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. TYÖTEHTÄVIEN LUONNE, EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Avoin kilpailu EPSO/AST/5/05 järjestetään kiinteistöhuollon hallintoavustajien (B*3) palvelukseen ottamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Euroopan unionin toimielimissä avoimina olevien virkojen täyttämiseksi. Varallaololuetteloon kirjataan 30 kilpailun läpäissyttä hakijaa. Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) julkaisee samanaikaisesti seuraavat kilpailuilmoitukset: EPSO/AST/5/05 (B*3) kiinteistöhuolto EPSO/AST/6/05 (C*1) kiinteistöhuolto Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että edellä mainitut kilpailut voidaan järjestää samanaikaisesti. Sen vuoksi hakijat voivat rekisteröityä vain yhteen näistä kilpailuista. Valinta on tehtävä sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä eikä sitä voida muuttaa rekisteröitymiselle asetetun määräpäivän jälkeen. I TYÖTEHTÄVIEN LUONNE Kiinteistöhuollon hallinto- ja käytännön tehtävät, jotka koskevat erityisesti seuraavia aloja: rakennustekniikan erityisalat: ilmastointi, ilmanvaihto, lämmitys, sähkö (suur- ja pienjännite), hissit, saniteettilaitteet, palovaroittimet, rakennustekniikan keskitetty ylläpito, yleiset rakennustyöt ja viimeistelytyöt: julkisivut, katot, ulko- ja sisätilojen puutyöt, lattia- ja seinäpinnoitteet, ulko- ja sisätilojen sisustus: toimisto-, palvelu- ja kokoustilojen uudelleenjärjestely. Nämä tehtävät edellyttävät lisäksi hallinnollisia valmiuksia ja erinomaista tietotekniikan tuntemusta. Työtehtäviin voivat kuulua erityisesti seuraavat: kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvät tehtävät, kunnostushankkeiden seuranta, kiinteistökannan hallintoon liittyvät avustustehtävät, tarjouseritelmien laatiminen, kiinteistöhuollon töiden tai erityispalvelujen valvonta ja koordinointi, ulkopuolisten yritysten kanssa tehtyjen kiinteistöhuoltosopimusten (myös kunnossapitoon liittyvät sopimukset) valvonta, asiakirjojen tietotekninen käsittely. Toimielimet painottavat erityisesti kykyä ymmärtää erilaisia ja usein vaikeita kysymyksiä, reagoida nopeasti tilanteiden muutoksiin ja kommunikoida tehokkaasti. Hakijoiden on oltava aloitekykyisiä, luovia ja erittäin motivoituneita. Heidän on pystyttävä jatkuvaan intensiiviseen työskentelyyn sekä yksin että ryhmässä ja kyettävä sopeutumaan monikulttuuriseen työympäristöön. Hakijoiden on myös oltava kiinnostuneita kehittämään itseään ammatillisesti koko työuransa ajan.

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/5 II EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Kilpailu on avoin hakijoille, jotka täyttävät sähköisen rekisteröitymisen määräpäivänä (ks. C kohta) seuraavat edellytykset: 1. Tutkinnot ja todistukset Hakijalla on oltava i) A.I kohdassa kuvattuihin työtehtäviin liittyvä keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus; tai ii) ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, myös tekninen tutkinto, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen kokopäiväinen soveltuva työkokemus. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Hakuoppaan liitteenä olevissa taulukoissa ( 2 ) (ks. EPSO:n verkkosivut) annetaan ura-alueittain esimerkkejä vähimmäisvaatimuksena olevista tutkinnoista rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta asettaa kilpailukohtaisesti korkeampia vaatimuksia. 2. Työkokemus Hakijalla on oltava kilpailuun oikeuttavan tutkinnon suorittamisen jälkeen (ks. A.II.1 kohdan i alakohta), tai sellaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen (ks. A.II.1 kohdan ii alakohta), ja em. kohdassa määrätyn kolmen vuoden työkokemuksen lisäksi vähintään viiden vuoden kokopäiväinen työkokemus työtehtäviin liittyvällä alalla. 3. Kielitaito ( 3 ) Hakijan on hallittava a) perusteellisesti yhtä Euroopan unionin virallisista kielistä (pääkieli, joka on englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi tai tanska); ja b) tyydyttävästi toista näistä kielistä. Kielitaito on mainittava sähköisessä rekisteröintilomakkeessa ( 4 ). Kilpailun suorittamiseen valittuja kieliä ei voi muuttaa rekisteröitymisajan päätyttyä. EPSO pitää hakijoihin yhteyttä englannin, ranskan tai saksan kielellä. Hakijat voivat kuitenkin tarvittaessa ottaa EPSOon yhteyttä millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä. ( 2 ) ( 3 ) Helmikuun 23 päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 401/ artiklassa säädetään, että 31. joulukuuta 2010 saakka järjestetään yleisiä kilpailuja sellaisten virkamiesten ottamiseksi palvelukseen, joiden pääkielenä on jokin näistä yhdestätoista virallisesta kielestä. ( 4 ) Käytännön syistä lomake on saatavilla ainoastaan englannin, ranskan ja saksan kielellä.

4 C 26 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti Yleiset vaatimukset Hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen, hakijalla on täydet kansalaisoikeudet, hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, hakija täyttää tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/7 B. KILPAILUN VAIHEET 1. Esivalintakokeet arvostelu Kokeet a, b ja c tehdään hakijan toisella kielellä, jota koskeva valinta ilmoitetaan sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa. a) Koe muodostuu monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan erityistietoja kyseessä olevalla alalla. Kokeesta saa 0 50 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 25). b) Koe muodostuu Euroopan unioniin ja sen toimielimiin liittyviä tietoja koskevista monivalintakysymyksistä. Kokeesta saa 0 20 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 10). c) Koe muodostuu monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan yleistä soveltuvuutta ja pätevyyttä etenkin kielellisen ja matemaattisen päättelykyvyn osalta. Kokeesta saa 0 40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 20). Vääristä vastauksista ei esivalintakokeissa anneta virhepisteitä. Hakijoita, jotka ovat kaikkien esivalintakokeiden perusteella 90:n parhaiten menestyneen hakijan joukossa ( 5 ) ja jotka ovat saaneet kaikista näistä kokeista vähintään vaaditun pistemäärän, pyydetään täyttämään virallinen hakemus päästäkseen osallistumaan kilpailuun. Hakemuksen tarkastelun jälkeen valintalautakunta tarkastaa kirjallisen kokeen d vain, jos kaikki kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset täyttyvät. HUOM. Järjestelyihin liittyvistä syistä koe d suoritetaan samana päivänä kuin esivalintakokeet a, b ja c. Kokeen d tekeminen yhtä aikaa esivalintakokeiden a, b ja c kanssa ei tarkoita sitä, että hakija olisi hyväksytty kilpailuun. 2. Kirjallinen koe arvostelu d) Tämä koe suoritetaan hakijan pääkielellä, ja kysymykset koskevat jotakin työtehtäviin liittyvää hakijan valitsemaa alaa. Tässä kokeessa mitataan hakijan tietoja, kykyä ymmärtää, analysoida ja koota yhteen tietoja, sekä kykyä esittää asioita kirjallisesti. Kokeesta saa 0 50 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 25). Valintalautakunta kutsuu suulliseen kokeeseen e 60 parhaiten menestynyttä hakijaa ( 5 ), jotka ovat saaneet kirjallisesta kokeesta d vähintään vaaditun pistemäärän ja jotka täyttävät kaikki kilpailuun osallistumista koskevat vaatimukset. ( 5 ) Jos viimeiselle hyväksyttyjen paikalle on ehdolla useita saman pistemäärän saaneita hakijoita, valintalautakunta hyväksyy kaikki kyseiset hakijat.

6 C 26 A/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti Suullinen koe arvostelu e) Suullinen koe pidetään hakijan pääkielellä ja siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta A.I kohdassa mainittuihin tehtäviin. Kokeesssa käsitellään erityisesti hakijan erityisalan tuntemusta ja Euroopan unioniin liittyviä tietoja. Siinä arvioidaan myös hakijan kielitaitoa kielessä 2. Kokeen tarkoituksena on niin ikään arvioida hakijan kykyä sopeutua työhön Euroopan unionin virkamiehenä monikulttuurisessa ympäristössä. Kokeesta saa 0 40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 20). 4. Kokeiden päivämäärät ja kesto Esivalintakokeet ja kirjallinen koe järjestetään yhtä aikaa kaikille hakijoille yhdellä tai useammalla Euroopan unionin paikkakunnalla. EPSO vahvistaa esivalintakokeiden ja varsinaisten kokeiden päivämäärän ja keston, eikä niitä voida muuttaa hakijoiden pyynnöstä. Kokeiden päivämäärä ja kesto ilmoitetaan hakijoille kutsun yhteydessä. 5. Kirjaaminen varallaololuetteloon Valintalautakunta laatii kirjallisen kokeen d ja suullisen kokeen e yhteistulosten perusteella varallaololuettelon parhaiten menestyneistä hakijoista ( 5 ) (ks. A kohta, varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärä), jotka ovat saaneet kummastakin kokeesta vähintään vaaditun pistemäärän. Luettelossa hakijat jaetaan pisteiden perusteella enintään neljään eri ryhmään ja luetellaan aakkosjärjestyksessä. Varallaololuettelo ja sen voimassaolon päättymispäivä ( 6 ) julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). ( 6 ) Hakijan nimenomaisesta pyynnöstä hänen nimeään ei julkaista. ( 7 )

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/9 C. HAKEMINEN Hakijoita pyydetään tutustumaan hakuoppaaseen ( 2 ) EPSOn verkkosivuilla ( 7 ) Siinä on yksityiskohtaisia tietoja hakemuksen tekemisestä. 1. Sähköinen rekisteröityminen Hakijan on ennen rekisteröitymistään varmistettava, että hän täyttää kaikki kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset (ks. A kohta, erityisesti vaadittu tutkintotodistus ja työkokemus). Hakijoiden on rekisteröidyttävä verkkosivuilla ( 7 ) noudattaen siellä olevia menettelyn eri vaiheita koskevia ohjeita. Hakijaa kehotetaan huolehtimaan siitä, että hän rekisteröityy ennen määräajan päättymistä ( 8 ). Rekisteröitymistä ei ole suositeltavaa jättää viime hetkeen, sillä linjoilla oleva ruuhka tai katkokset Internet-yhteydessä voivat johtaa siihen, että rekisteröityminen on uusittava. Rekisteröityminen ei ole enää mahdollista määräajan päättymisen jälkeen. Kun hakija on saanut rekisteröitymisen päätökseen, näyttöruudulle ilmestyy numero, joka hakijan on säilytettävä, sillä sitä käytetään myöhemmin hakemuksen viitteenä. Numeron vastaanottaminen on viimeinen vaihe rekisteröitymisessä ja tarkoittaa sitä, että syötetyt tiedot ovat tallentuneet. Jos hakija ei saa rekisteröitymisnumeroa, rekisteröityminen ei ole onnistunut. Hakijalla on oltava sähköpostiosoite, joka toimii hänen tunnisteenaan. Rekisteröitymisen yhteydessä on annettava tiedot ennen kaikkea A.II kohdan 3 alakohdassa tarkoitetusta kielivalinnasta ja kilpailuun oikeuttavasta tutkintotodistuksesta (tutkinnon nimi, tutkintopaikka ja päivämäärä). Rekisteröityneet hakijat voivat seurata kilpailun etenemistä verkkosivustolla ( 7 ) ja seuraamalla polkua concours concours en cours competitions open competitions Die Auswahlverfahren Laufende Auswahlverfahren. Hakijat, joilla on sähköisen rekisteröitymislomakkeen täyttämisen estävä vamma, voivat pyytää paperilomaketta ( 9 ) mieluiten faksilla. Tämä lomake on täytettävä, allekirjoitettava ja lähetettävä kirjattuna kirjeenä viimeistään rekisteröitymisen päättymispäivänä (mistä postileimaa pidetään osoituksena). Tämän jälkeen EPSOn ja hakijan välinen kirjeenvaihto käydään postitse. Hakijan on ehdottomasti liitettävä rekisteröitymislomakkeeseensa toimivaltaisen elimen antama todistus vammastaan sekä vapaamuotoinen selvitys järjestelyistä, joita hän katsoo tarvitsevansa kokeisiin osallistumisen helpottamiseksi. Rekisteröitymisen päättymispäivä on 3. maaliskuuta Verkkosivuilla tapahtuva rekisteröityminen päättyy klo Brysselin aikaa. ( 8 ) Viimeistään klo Brysselin aikaa. ( 9 ) EPSO Info-recrutement Avenue de Cortenbergh, 80 0/48 B-1049 Bruxelles faksi (32-2)

8 C 26 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Huom. Kuukauden kuluessa rekisteröitymispäivästä EPSO pyytää hakijoita vahvistamaan osallistumisensa ja tarvittaessa valitsemaan kaupungin, jossa he haluavat osallistua esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen. Vahvistuspyyntö ja vahvistus esitetään ainoastaan EPSO-kansiossa. Jos vahvistusta ei ole tehty kahden kuukauden kuluessa rekisteröitymisajan umpeutumisesta, EPSO katsoo hakijan luopuneen. Hakija ei tällöin voi osallistua kilpailuun. 2. Esivalintakokeet / kirjallinen koe Esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen kutsutaan hakijat, jotka täyttävät hakijoille asetetut yleiset vaatimukset (ks. A.II kohdan 4 alakohta) ja jotka ovat vahvistaneet hakemuksensa määräajassa, sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on alustavasti arvioinut hakijan kelpoisuuden rekisteröitymislomakkeeseen merkittyjen tietojen perusteella. 3. Kutsu esivalintakokeisiin ja varsinaisiin kokeisiin Esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen kutsumista, virallista hakemusta ja suulliseen kokeeseen kutsumista koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). Hakijat voivat tutustua tietoihin syöttämällä rekisteröitymisen yhteydessä valitsemansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Hakijoiden on huolehdittava siitä, että heidän EPSO-kansioissa olevat posti- ja sähköpostiosoitteensa ovat ajan tasalla. Hakijoiden on seurattava kilpailun etenemistä ja varmistettava, että heitä koskevat EPSO-kansion tiedot ovat oikein kussakin kilpailuvaiheessa. Hakijoita, jotka eivät voi varmistaa itseään koskevia tietoja, pyydetään ilmoittamaan asiasta viipymättä EPSOlle sähköpostitse ( 10 ). Hakijat kutsutaan mahdollisuuksien mukaan kokeisiin sille paikkakunnalle, jonka he olivat valinneet rekisteröitymisen vahvistamisen yhteydessä. Järjestelyihin liittyvistä syistä koepaikkakuntaa ei voi vaihtaa, paitsi jos hakija on muuttanut ja pystyy todistamaan tämän asianmukaisesti ja on ilmoittanut asiasta EPSOlle vähintään kolme viikkoa ennen esivalintakokeille / kirjalliselle kokeelle vahvistettua päivämäärää. Suullinen koe pidetään yleensä Brysselissä. 4. Virallinen hakemus B.1 kohdan mukaisesti parhaiten menestyneitä hakijoita ( 5 ) pyydetään tulostamaan ja täyttämään EPSOkansiossa ( 7 ) oleva hakemus. Hakemus on lähetettävä ennen määräajan päättymistä ( 11 ). Liitteet Hakulomakkeessa on eriteltävä tarkasti hakijan kansalaisuus, opinnot ja työkokemus. Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa kansalaisuuden todistava asiakirja, tutkintotodistus/tutkintotodistukset osoituksena opintojen menestyksellisestä suorittamisesta, ( 10 ) Sähköpostiosoite: ( 11 ) Määräaika ilmoitetaan hakijan EPSO-kansiossa hyvissä ajoin.

9 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/11 työtodistukset, joista käy selvästi ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä hoidettujen tehtävien luonne), vapaamuotoinen luettelo liitteenä olevista ja numeroiduista todistuksista. Hakijoita pyydetään toimittamaan ainoastaan valokopioita, joita ei tarvitse todistaa oikeiksi. Hakemus on täytettävä kokonaisuudessaan, eikä siinä saa viitata aiemmin lähetettyihin hakemuksiin tai liiteasiakirjoihin. Hakemukseen liitettyjä asiakirjoja ei palauteta hakijoille. Allekirjoitus ja lähettäminen Hakijaa kehotetaan huolehtimaan siitä, että hän täyttää ja allekirjoittaa hakemuksen asianmukaisesti ja lähettää sen todistusliitteineen kirjattuna lähetyksenä ennen määräajan ( 11 ) päättymistä (mistä postileimaa pidetään osoituksena) seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours général EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles Hakemusten käsittely Valintalautakunta tutkii esivalintakokeissa parhaiten menestyneiden hakijoiden, jotka ovat saaneet kaikista kokeista vähintään vaadittavan pistemäärän, hakemusasiakirjat sen varmistamiseksi, että hakija täyttää kilpailuilmoituksen A.II kohdan 1, 2 ja 3 alakohdassa mainitut edellytykset. Tämän jälkeen valintalautakunta tarkastaa niiden hakijoiden kirjallisen kokeen, jotka täyttävät kaikki kilpailuun osallistumista koskevat A.II kohdassa mainitut edellytykset. Suulliseen kokeeseen kutsutaan parhaiten menestyneet hakijat (ks. B.2 kohta). Hakija hylätään, jos: hakemus on lähetetty määräajan jälkeen, hakemusta ei ole täytetty ja/tai allekirjoitettu, hakija ei täytä kaikkia asetettuja edellytyksiä, hakija ei ole lähettänyt kaikkia todistuksia ennen määräaikaa. HUOM. Hakijoita, jotka ovat läpäisseet esivalintakokeet, mutta jotka eivät ole määräajassa ( 11 ) lähettäneet täytettyä ja allekirjoitettua virallista hakemusta todistusliitteineen, ei myöskään hyväksytä kilpailun seuraavaan vaiheeseen. 5. Varallaololuettelon laatiminen Varallaololuetteloon kirjataan parhaiten menestyneet hakijat (ks. B.5 kohta).

10 C 26 A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti Jos kilpailun jossakin vaiheessa todetaan, etteivät sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa tai hakemuksessa annetut tiedot pidä paikkaansa, hakijan hyväksyminen kilpailuun mitätöidään. 7. Hallinnollisen työn helpottamiseksi hakemusta koskevassa kirjeenvaihdossa ON AINA MAINIT- TAVA ALKUPERÄISESSÄ HAKEMUKSESSA KÄYTETTY NIMI, KILPAILUN NUMERO JA PÄÄKIELI SEKÄ SÄHKÖISEN REKISTERÖITYMISEN YHTEYDESSÄ SAATU NUMERO.

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/13 D. YLEISTÄ TIETOA 1. Yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa ja hyväksyvät hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. 2. Valintalautakunta Jokaista kilpailua varten nimetään valintalautakunta. Valintalautakunta muodostuu hallinnon ja henkilöstökomitean edustajista. Valintalautakunnan jäsenten nimet julkaistaan EPSOn verkkosivuilla ( 7 ) noin 15 päivää ennen esivalintakokeita / kirjallista koetta. Hakijat eivät saa ottaa suoraan eivätkä välillisesti yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Tämän säännön rikkominen johtaa asianomaisten hakijoiden sulkemiseen pois kilpailusta. Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) hoitaa yhteydenpidon hakijoihin kilpailun loppuun saakka. 3. Alustava aikataulu Kilpailumenettely kestää hakijoiden lukumäärästä riippuen noin yhdeksän kuukautta osallistumisen vahvistuspäivästä. Kaikki asiaa koskevat tiedot ovat EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). 4. Uudelleenkäsittelypyynnöt muutoksenhakukeinot Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut Ks. liite. 5. Palvelukseen ottaminen Varallaololuetteloon kirjattuja hakijoita otetaan palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi sitä mukaa kuin Brysselissä, Luxemburgissa tai muualla sijaitseviin Euroopan unionin toimielinten yksiköihin tarvitaan lisää henkilöstöä. Kilpailun läpäisseen hakijan, joka on kirjattu varallaololuetteloon ja jolle tarjotaan virkaa, on myöhemmin esitettävä kaikkien vaadittujen asiakirjojen ja erityisesti tutkintotodistusten alkuperäiskappaleet asiakirjojen aitouden todistamiseksi. Palvelukseen ottaminen tapahtuu henkilöstöön sovellettavien määräysten ja käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaan. Kilpailun läpäisseelle hakijalle voidaan viran luonteesta johtuen tarjota aluksi väliaikaista työsopimusta; tässä tapauksessa hänen nimensä pidetään edelleen varallaololuettelossa.

12 C 26 A/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että henkilöstösääntöjen mukaan virkamiesten eläkkeellesiirtymisikä on: viran puolesta 65 vuotta, virkamiehen pyynnöstä 63 vuotta tai, jos hakija täyttää henkilöstösäännöissä määrätyt välittömästi myönnettävää eläkettä koskevat edellytykset, vuotta, poikkeustapauksissa virkamiehen pyynnöstä tai yksikön edun vuoksi 67 vuotta. 7. Palkkaluokka Hallintoavustajien varallaololuettelo koskee palkkaluokkaa B*3. 8. Palkka Peruskuukausipalkka oli 1. tammikuuta 2005: palkkaluokka B*3, ensimmäinen palkkataso: 2 997,60 euroa.

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/15 LIITE UUDELLEENKÄSITTELYPYYNNÖT - MUUTOKSENHAKUKEINOT - EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE TEHTÄVÄT KANTELUT Hakijat, jotka katsovat kärsineensä jossakin kilpailun vaiheessa vääryyttä jonkin päätöksen perusteella, voivat turvautua seuraaviin keinoihin: Uudelleenkäsittelypyyntö Uudelleenkäsittelypyyntö tehdään toimittamalla 20 kalenteripäivän kuluessa siitä päivämäärästä, kun päätöksestä ilmoittava kirje on lähetetty, kirje perusteluineen seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles EPSO toimittaa uudelleenkäsittelypyynnön valintalautakunnan puheenjohtajalle silloin, kun asia kuuluu tämän toimivaltaan, ja vastaus lähetetään hakijalle mahdollisimman pian. Muutoksenhakukeinot EY:n perustamissopimuksen 236 artiklaan ja Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 91 artiklaan perustuva valitus, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Tribunal de première instance des Communautés européennes Boulevard Konrad Adenauer L-2925 Luxembourg Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan perustuva valitus, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours général EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles Näille kahdelle menettelylle vahvistetut määräajat (ks. neuvoston 22 päivänä maaliskuuta 2004 antama asetus (EY) N:o 723/2004, henkilöstösääntöjen muuttamisesta, Euroopan unionin virallinen lehti L 124, 27. huhtikuuta alkavat valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksi antamisesta. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että nimittävällä viranomaisella ei ole toimivaltaa muuttaa kilpailun valintalautakunnan tekemiä päätöksiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi puuttua kilpailun valintalautakunnan laajaan harkintavaltaan ainoastaan, jos valintalautakunnan työskentelyä rajoittavia sääntöjä on ilmiselvästi rikottu.

14 C 26 A/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Kaikkien unionin kansalaisten käytettävissä olevan menettelyn mukaisesti voidaan laatia kantelu, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Médiateur européen 1, avenue du Président Robert Schuman BP 403 F Strasbourg Cedex Kantelun on oltava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 1 kohdan mukainen ja noudatettava oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tehdyssä Euroopan parlamentin päätöksessä (EYVL L 113, ) vahvistettuja edellytyksiä. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä EY:n perustamissopimuksen 236 artiklan nojalla yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuimelle tehtävän valituksen tai kanteen nostamiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua määräaikaa.

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) HALLINTOAVUSTAJAT (*) (AST3) seuraavilla aloilla:

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) HALLINTOAVUSTAJAT (*) (AST3) seuraavilla aloilla: C 178 A/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.7.2005 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen

Lisätiedot

31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03)

31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03) C 81 A/33 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen varallaololuettelon

Lisätiedot

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 9.6.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 140 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA (2005/C 140 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTA- TOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTA- TOIMISTO (EPSO) C 180 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTA- TOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/11/03 (2003/C 180 A/01) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 81 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/17/04 (2004/C 81 A/01) Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) C 54 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/12/04 (2004/C 54 A/01) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää

Lisätiedot

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 20.7.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 178 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA (2005/C 178 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 (2004/C 177 A/02) Euroopan komissio järjestää todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan avoimen

Lisätiedot

C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) suomenkielisiä

C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) suomenkielisiä C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 25.3.2003 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 96 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/18/04 (2004/C 96 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/19/04 (2004/C 96 A/02)

21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/19/04 (2004/C 96 A/02) 21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 96 A/19 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/19/04 (2004/C 96 A/02) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun,

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 336 A/5 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Kiinnostaako ura EU:n toimielimissä? Oletko etsimämme henkilö? Ilmoittautuminen

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/23/04 (2004/C 81 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/23/04 (2004/C 81 A/02) 31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 81 A/17 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/23/04 (2004/C 81 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02)

C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02) C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 17.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02) Euroopan yhteisöjen komissio järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 30.6.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 159 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA: ENGLANNIN KIELEN TOIMITTAJA Viite: EF 05/01 (2005/C

Lisätiedot

C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S. lääkäreille (2004/C 67 A/03)

C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S. lääkäreille (2004/C 67 A/03) C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 17.3.2004 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S lääkäreille (2004/C 67 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö Luxemburgissa järjestää todistuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.R3/14/AD5 Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston linjaan

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO 20.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 119 A/1 III (Tiedotteita) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO ILMOITUS VALITUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/006 Julkaistaan Ulkoinen Tehtävänimike COI-tiedottaja

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.D5/14/AD8 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston linjaan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.R3-MOD/14/AD8 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston

Lisätiedot

C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) (N/M)

C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) (N/M) C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S. (ura-alue A2) (2004/C 42 A/03)

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S. (ura-alue A2) (2004/C 42 A/03) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S JOHTAJA (ura-alue A2) HENKILÖRESURSSIEN SUUNNITTELU (2004/C 42 A/03) 1. VIRKA Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ SOPIMUSSUHTEISILLE TOIMIHENKILÖILLE

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ SOPIMUSSUHTEISILLE TOIMIHENKILÖILLE KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ SOPIMUSSUHTEISILLE TOIMIHENKILÖILLE TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TURVALLISUUDEN ERIKOISALALLA Tehtäväryhmä III: Tieto- ja viestintätekniikan alan turvallisuusapulainen Tehtäväryhmä

Lisätiedot

C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille

C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.2.2004 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (2004/C 38 A/04) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) 4.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 56 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) ILMOITUS EMCDDA:N JOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2004/C 56

Lisätiedot

12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille

12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille 12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 38 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (2004/C 38 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin

Lisätiedot

AVOIN VARAINHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU- OSHA)

AVOIN VARAINHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU- OSHA) AVOIN VARAINHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU- OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on Euroopan unionin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S. lääkäreille (2003/C 270 A/03) (A7) (N/M)

11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S. lääkäreille (2003/C 270 A/03) (A7) (N/M) 11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 270 A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S lääkäreille (2003/C 270 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö Luxemburgissa järjestää todistuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 12.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 64 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN AVOIMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE (2004/C 64 A/01) Tämä opas on

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti. Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten

C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti. Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.2.2003 Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten Viite: 03/EJ/09 (2003/C 34 A/03) Eurojust perustettiin

Lisätiedot

C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03)

C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03) C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.3.2004 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/82/S JOHTAJA (ura-alue A 2) PUHEENJOHTAJISTON ELIMET (2004/C

Lisätiedot

20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE

20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE 20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C41A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2003/C 41 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Ilmoitus avoinna olevasta toimesta Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Viite: ACER/2016/06 Julkaistaan Nimike ja tehtävä Emopääosasto/yksikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

AVOIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU-OSHA)

AVOIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU-OSHA) AVOIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on Euroopan unionin hajautettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 22.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 198 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO HALLINTOJOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/01) Tällä ilmoituksella pyydetään

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF)

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) 10.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 215 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) JOHTAJAN TOIMEA KOSKEVA HAKUILMOITUS (2003/C 215 A/01) Euroopan komissio on päättänyt julistaa haettavaksi

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 22.5.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 168 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO Ilmoitus avoinna olevasta johtajan tehtävästä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta logistiikkavastaavan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta logistiikkavastaavan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta logistiikkavastaavan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/008 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu)

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) 1. Minkätasoinen koulutus harjoitteluun vaaditaan? Sinulla on oltava hakemuksen jättöhetkellä

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT

EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT Suhteet yleisöön Komissio hyväksyi 1. maaliskuuta 2000 hallinnonuudistusta koskevan valkoisen kirjan, jossa painotetaan eurooppalaisen

Lisätiedot

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA

SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA SISÄISET SÄÄNNÖT HARJOITTELUSTA EPP-RYHMÄN SIHTEERISTÖSSÄ EUROOPAN PARLAMENTISSA Sisällysluettelo 1 artikla: Yleiset määräykset...3 2 artikla: Erilaiset harjoittelumahdollisuudet...3 3 artikla: Harjoittelijoiden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

C 303 A/30 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/134/C (2002/C 303 A/05) (N/M)

C 303 A/30 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/134/C (2002/C 303 A/05) (N/M) C 303 A/30 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/134/C (2002/C 303 A/05) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01)

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/005

Viite: EASO/2016/TA/005 Ilmoitus avoinna olevasta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan ( ICT-asiantuntija ) (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/005

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 3.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 55 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) HAKUOPAS (2004/C 55 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijalle. Kilpailun

Lisätiedot

6.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/133/C (2002/C 303 A/04) (N/M)

6.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/133/C (2002/C 303 A/04) (N/M) 6.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 303 A/21 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/133/C (2002/C 303 A/04) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * MÄÄRÄYS 5.12.1997 ASIA C-218/97 Ρ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-218/97 P, Euroopan unionin neuvosto, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/010. Turvapaikka-asioiden tukiosaston päällikkö

Viite: EASO/2016/TA/010. Turvapaikka-asioiden tukiosaston päällikkö Ilmoitus avoimesta turvapaikka-asioiden tukiosaston (DAS) päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/010 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Hankintailmoitus Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Julkisen käyttöoikeusurakan saaja I.1) Nimi, osoite ja

Lisätiedot

C 256 A. Euroopan unionin virallinen lehti. Tiedonantoja ja ilmoituksia. Ilmoitukset. 58. vuosikerta. 5. elokuuta 2015. Suomenkielinen laitos.

C 256 A. Euroopan unionin virallinen lehti. Tiedonantoja ja ilmoituksia. Ilmoitukset. 58. vuosikerta. 5. elokuuta 2015. Suomenkielinen laitos. Euroopan unionin virallinen lehti C 256 A Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 58. vuosikerta 5. elokuuta 2015 Sisältö V Ilmoitukset HALLINNOLLISET MENETTELYT Alueiden komitea 2015/C 256 A/01

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot