EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)"

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/5/05 (2005/C 26 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen varallaololuettelon myöhempää palvelukseen ottamista varten. HALLINTOAVUSTAJAT (*)(B*3) ( 1 ) Kiinteistöhuolto SISÄLLYS A. TYÖTEHTÄVIEN LUONNE, EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET B. KILPAILUN VAIHEET C. HAKEMINEN D. YLEISTÄ TIETOA LIITE: Uudelleenkäsittelypyynnöt muutoksenhakukeinot Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut (*) Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa ja hyväksyvät hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. ( 1 ) Neuvosto on hyväksynyt uudet henkilöstösäännöt, joihin sisältyy uusi urarakenne. Palvelukseen ottamisessa noudatetaan erityisesti uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 jakson 12 artiklassa vahvistettuja menettelyjä (ks.

2 C 26 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. TYÖTEHTÄVIEN LUONNE, EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Avoin kilpailu EPSO/AST/5/05 järjestetään kiinteistöhuollon hallintoavustajien (B*3) palvelukseen ottamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Euroopan unionin toimielimissä avoimina olevien virkojen täyttämiseksi. Varallaololuetteloon kirjataan 30 kilpailun läpäissyttä hakijaa. Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) julkaisee samanaikaisesti seuraavat kilpailuilmoitukset: EPSO/AST/5/05 (B*3) kiinteistöhuolto EPSO/AST/6/05 (C*1) kiinteistöhuolto Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että edellä mainitut kilpailut voidaan järjestää samanaikaisesti. Sen vuoksi hakijat voivat rekisteröityä vain yhteen näistä kilpailuista. Valinta on tehtävä sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä eikä sitä voida muuttaa rekisteröitymiselle asetetun määräpäivän jälkeen. I TYÖTEHTÄVIEN LUONNE Kiinteistöhuollon hallinto- ja käytännön tehtävät, jotka koskevat erityisesti seuraavia aloja: rakennustekniikan erityisalat: ilmastointi, ilmanvaihto, lämmitys, sähkö (suur- ja pienjännite), hissit, saniteettilaitteet, palovaroittimet, rakennustekniikan keskitetty ylläpito, yleiset rakennustyöt ja viimeistelytyöt: julkisivut, katot, ulko- ja sisätilojen puutyöt, lattia- ja seinäpinnoitteet, ulko- ja sisätilojen sisustus: toimisto-, palvelu- ja kokoustilojen uudelleenjärjestely. Nämä tehtävät edellyttävät lisäksi hallinnollisia valmiuksia ja erinomaista tietotekniikan tuntemusta. Työtehtäviin voivat kuulua erityisesti seuraavat: kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvät tehtävät, kunnostushankkeiden seuranta, kiinteistökannan hallintoon liittyvät avustustehtävät, tarjouseritelmien laatiminen, kiinteistöhuollon töiden tai erityispalvelujen valvonta ja koordinointi, ulkopuolisten yritysten kanssa tehtyjen kiinteistöhuoltosopimusten (myös kunnossapitoon liittyvät sopimukset) valvonta, asiakirjojen tietotekninen käsittely. Toimielimet painottavat erityisesti kykyä ymmärtää erilaisia ja usein vaikeita kysymyksiä, reagoida nopeasti tilanteiden muutoksiin ja kommunikoida tehokkaasti. Hakijoiden on oltava aloitekykyisiä, luovia ja erittäin motivoituneita. Heidän on pystyttävä jatkuvaan intensiiviseen työskentelyyn sekä yksin että ryhmässä ja kyettävä sopeutumaan monikulttuuriseen työympäristöön. Hakijoiden on myös oltava kiinnostuneita kehittämään itseään ammatillisesti koko työuransa ajan.

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/5 II EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE, HAKIJOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Kilpailu on avoin hakijoille, jotka täyttävät sähköisen rekisteröitymisen määräpäivänä (ks. C kohta) seuraavat edellytykset: 1. Tutkinnot ja todistukset Hakijalla on oltava i) A.I kohdassa kuvattuihin työtehtäviin liittyvä keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus; tai ii) ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, myös tekninen tutkinto, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen kokopäiväinen soveltuva työkokemus. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Hakuoppaan liitteenä olevissa taulukoissa ( 2 ) (ks. EPSO:n verkkosivut) annetaan ura-alueittain esimerkkejä vähimmäisvaatimuksena olevista tutkinnoista rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta asettaa kilpailukohtaisesti korkeampia vaatimuksia. 2. Työkokemus Hakijalla on oltava kilpailuun oikeuttavan tutkinnon suorittamisen jälkeen (ks. A.II.1 kohdan i alakohta), tai sellaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen (ks. A.II.1 kohdan ii alakohta), ja em. kohdassa määrätyn kolmen vuoden työkokemuksen lisäksi vähintään viiden vuoden kokopäiväinen työkokemus työtehtäviin liittyvällä alalla. 3. Kielitaito ( 3 ) Hakijan on hallittava a) perusteellisesti yhtä Euroopan unionin virallisista kielistä (pääkieli, joka on englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi tai tanska); ja b) tyydyttävästi toista näistä kielistä. Kielitaito on mainittava sähköisessä rekisteröintilomakkeessa ( 4 ). Kilpailun suorittamiseen valittuja kieliä ei voi muuttaa rekisteröitymisajan päätyttyä. EPSO pitää hakijoihin yhteyttä englannin, ranskan tai saksan kielellä. Hakijat voivat kuitenkin tarvittaessa ottaa EPSOon yhteyttä millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä. ( 2 ) ( 3 ) Helmikuun 23 päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 401/ artiklassa säädetään, että 31. joulukuuta 2010 saakka järjestetään yleisiä kilpailuja sellaisten virkamiesten ottamiseksi palvelukseen, joiden pääkielenä on jokin näistä yhdestätoista virallisesta kielestä. ( 4 ) Käytännön syistä lomake on saatavilla ainoastaan englannin, ranskan ja saksan kielellä.

4 C 26 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti Yleiset vaatimukset Hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen, hakijalla on täydet kansalaisoikeudet, hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, hakija täyttää tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/7 B. KILPAILUN VAIHEET 1. Esivalintakokeet arvostelu Kokeet a, b ja c tehdään hakijan toisella kielellä, jota koskeva valinta ilmoitetaan sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa. a) Koe muodostuu monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan erityistietoja kyseessä olevalla alalla. Kokeesta saa 0 50 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 25). b) Koe muodostuu Euroopan unioniin ja sen toimielimiin liittyviä tietoja koskevista monivalintakysymyksistä. Kokeesta saa 0 20 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 10). c) Koe muodostuu monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan yleistä soveltuvuutta ja pätevyyttä etenkin kielellisen ja matemaattisen päättelykyvyn osalta. Kokeesta saa 0 40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 20). Vääristä vastauksista ei esivalintakokeissa anneta virhepisteitä. Hakijoita, jotka ovat kaikkien esivalintakokeiden perusteella 90:n parhaiten menestyneen hakijan joukossa ( 5 ) ja jotka ovat saaneet kaikista näistä kokeista vähintään vaaditun pistemäärän, pyydetään täyttämään virallinen hakemus päästäkseen osallistumaan kilpailuun. Hakemuksen tarkastelun jälkeen valintalautakunta tarkastaa kirjallisen kokeen d vain, jos kaikki kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset täyttyvät. HUOM. Järjestelyihin liittyvistä syistä koe d suoritetaan samana päivänä kuin esivalintakokeet a, b ja c. Kokeen d tekeminen yhtä aikaa esivalintakokeiden a, b ja c kanssa ei tarkoita sitä, että hakija olisi hyväksytty kilpailuun. 2. Kirjallinen koe arvostelu d) Tämä koe suoritetaan hakijan pääkielellä, ja kysymykset koskevat jotakin työtehtäviin liittyvää hakijan valitsemaa alaa. Tässä kokeessa mitataan hakijan tietoja, kykyä ymmärtää, analysoida ja koota yhteen tietoja, sekä kykyä esittää asioita kirjallisesti. Kokeesta saa 0 50 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 25). Valintalautakunta kutsuu suulliseen kokeeseen e 60 parhaiten menestynyttä hakijaa ( 5 ), jotka ovat saaneet kirjallisesta kokeesta d vähintään vaaditun pistemäärän ja jotka täyttävät kaikki kilpailuun osallistumista koskevat vaatimukset. ( 5 ) Jos viimeiselle hyväksyttyjen paikalle on ehdolla useita saman pistemäärän saaneita hakijoita, valintalautakunta hyväksyy kaikki kyseiset hakijat.

6 C 26 A/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti Suullinen koe arvostelu e) Suullinen koe pidetään hakijan pääkielellä ja siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta A.I kohdassa mainittuihin tehtäviin. Kokeesssa käsitellään erityisesti hakijan erityisalan tuntemusta ja Euroopan unioniin liittyviä tietoja. Siinä arvioidaan myös hakijan kielitaitoa kielessä 2. Kokeen tarkoituksena on niin ikään arvioida hakijan kykyä sopeutua työhön Euroopan unionin virkamiehenä monikulttuurisessa ympäristössä. Kokeesta saa 0 40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä on 20). 4. Kokeiden päivämäärät ja kesto Esivalintakokeet ja kirjallinen koe järjestetään yhtä aikaa kaikille hakijoille yhdellä tai useammalla Euroopan unionin paikkakunnalla. EPSO vahvistaa esivalintakokeiden ja varsinaisten kokeiden päivämäärän ja keston, eikä niitä voida muuttaa hakijoiden pyynnöstä. Kokeiden päivämäärä ja kesto ilmoitetaan hakijoille kutsun yhteydessä. 5. Kirjaaminen varallaololuetteloon Valintalautakunta laatii kirjallisen kokeen d ja suullisen kokeen e yhteistulosten perusteella varallaololuettelon parhaiten menestyneistä hakijoista ( 5 ) (ks. A kohta, varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärä), jotka ovat saaneet kummastakin kokeesta vähintään vaaditun pistemäärän. Luettelossa hakijat jaetaan pisteiden perusteella enintään neljään eri ryhmään ja luetellaan aakkosjärjestyksessä. Varallaololuettelo ja sen voimassaolon päättymispäivä ( 6 ) julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). ( 6 ) Hakijan nimenomaisesta pyynnöstä hänen nimeään ei julkaista. ( 7 )

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/9 C. HAKEMINEN Hakijoita pyydetään tutustumaan hakuoppaaseen ( 2 ) EPSOn verkkosivuilla ( 7 ) Siinä on yksityiskohtaisia tietoja hakemuksen tekemisestä. 1. Sähköinen rekisteröityminen Hakijan on ennen rekisteröitymistään varmistettava, että hän täyttää kaikki kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset (ks. A kohta, erityisesti vaadittu tutkintotodistus ja työkokemus). Hakijoiden on rekisteröidyttävä verkkosivuilla ( 7 ) noudattaen siellä olevia menettelyn eri vaiheita koskevia ohjeita. Hakijaa kehotetaan huolehtimaan siitä, että hän rekisteröityy ennen määräajan päättymistä ( 8 ). Rekisteröitymistä ei ole suositeltavaa jättää viime hetkeen, sillä linjoilla oleva ruuhka tai katkokset Internet-yhteydessä voivat johtaa siihen, että rekisteröityminen on uusittava. Rekisteröityminen ei ole enää mahdollista määräajan päättymisen jälkeen. Kun hakija on saanut rekisteröitymisen päätökseen, näyttöruudulle ilmestyy numero, joka hakijan on säilytettävä, sillä sitä käytetään myöhemmin hakemuksen viitteenä. Numeron vastaanottaminen on viimeinen vaihe rekisteröitymisessä ja tarkoittaa sitä, että syötetyt tiedot ovat tallentuneet. Jos hakija ei saa rekisteröitymisnumeroa, rekisteröityminen ei ole onnistunut. Hakijalla on oltava sähköpostiosoite, joka toimii hänen tunnisteenaan. Rekisteröitymisen yhteydessä on annettava tiedot ennen kaikkea A.II kohdan 3 alakohdassa tarkoitetusta kielivalinnasta ja kilpailuun oikeuttavasta tutkintotodistuksesta (tutkinnon nimi, tutkintopaikka ja päivämäärä). Rekisteröityneet hakijat voivat seurata kilpailun etenemistä verkkosivustolla ( 7 ) ja seuraamalla polkua concours concours en cours competitions open competitions Die Auswahlverfahren Laufende Auswahlverfahren. Hakijat, joilla on sähköisen rekisteröitymislomakkeen täyttämisen estävä vamma, voivat pyytää paperilomaketta ( 9 ) mieluiten faksilla. Tämä lomake on täytettävä, allekirjoitettava ja lähetettävä kirjattuna kirjeenä viimeistään rekisteröitymisen päättymispäivänä (mistä postileimaa pidetään osoituksena). Tämän jälkeen EPSOn ja hakijan välinen kirjeenvaihto käydään postitse. Hakijan on ehdottomasti liitettävä rekisteröitymislomakkeeseensa toimivaltaisen elimen antama todistus vammastaan sekä vapaamuotoinen selvitys järjestelyistä, joita hän katsoo tarvitsevansa kokeisiin osallistumisen helpottamiseksi. Rekisteröitymisen päättymispäivä on 3. maaliskuuta Verkkosivuilla tapahtuva rekisteröityminen päättyy klo Brysselin aikaa. ( 8 ) Viimeistään klo Brysselin aikaa. ( 9 ) EPSO Info-recrutement Avenue de Cortenbergh, 80 0/48 B-1049 Bruxelles faksi (32-2)

8 C 26 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Huom. Kuukauden kuluessa rekisteröitymispäivästä EPSO pyytää hakijoita vahvistamaan osallistumisensa ja tarvittaessa valitsemaan kaupungin, jossa he haluavat osallistua esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen. Vahvistuspyyntö ja vahvistus esitetään ainoastaan EPSO-kansiossa. Jos vahvistusta ei ole tehty kahden kuukauden kuluessa rekisteröitymisajan umpeutumisesta, EPSO katsoo hakijan luopuneen. Hakija ei tällöin voi osallistua kilpailuun. 2. Esivalintakokeet / kirjallinen koe Esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen kutsutaan hakijat, jotka täyttävät hakijoille asetetut yleiset vaatimukset (ks. A.II kohdan 4 alakohta) ja jotka ovat vahvistaneet hakemuksensa määräajassa, sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on alustavasti arvioinut hakijan kelpoisuuden rekisteröitymislomakkeeseen merkittyjen tietojen perusteella. 3. Kutsu esivalintakokeisiin ja varsinaisiin kokeisiin Esivalintakokeisiin / kirjalliseen kokeeseen kutsumista, virallista hakemusta ja suulliseen kokeeseen kutsumista koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). Hakijat voivat tutustua tietoihin syöttämällä rekisteröitymisen yhteydessä valitsemansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Hakijoiden on huolehdittava siitä, että heidän EPSO-kansioissa olevat posti- ja sähköpostiosoitteensa ovat ajan tasalla. Hakijoiden on seurattava kilpailun etenemistä ja varmistettava, että heitä koskevat EPSO-kansion tiedot ovat oikein kussakin kilpailuvaiheessa. Hakijoita, jotka eivät voi varmistaa itseään koskevia tietoja, pyydetään ilmoittamaan asiasta viipymättä EPSOlle sähköpostitse ( 10 ). Hakijat kutsutaan mahdollisuuksien mukaan kokeisiin sille paikkakunnalle, jonka he olivat valinneet rekisteröitymisen vahvistamisen yhteydessä. Järjestelyihin liittyvistä syistä koepaikkakuntaa ei voi vaihtaa, paitsi jos hakija on muuttanut ja pystyy todistamaan tämän asianmukaisesti ja on ilmoittanut asiasta EPSOlle vähintään kolme viikkoa ennen esivalintakokeille / kirjalliselle kokeelle vahvistettua päivämäärää. Suullinen koe pidetään yleensä Brysselissä. 4. Virallinen hakemus B.1 kohdan mukaisesti parhaiten menestyneitä hakijoita ( 5 ) pyydetään tulostamaan ja täyttämään EPSOkansiossa ( 7 ) oleva hakemus. Hakemus on lähetettävä ennen määräajan päättymistä ( 11 ). Liitteet Hakulomakkeessa on eriteltävä tarkasti hakijan kansalaisuus, opinnot ja työkokemus. Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa kansalaisuuden todistava asiakirja, tutkintotodistus/tutkintotodistukset osoituksena opintojen menestyksellisestä suorittamisesta, ( 10 ) Sähköpostiosoite: ( 11 ) Määräaika ilmoitetaan hakijan EPSO-kansiossa hyvissä ajoin.

9 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/11 työtodistukset, joista käy selvästi ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä hoidettujen tehtävien luonne), vapaamuotoinen luettelo liitteenä olevista ja numeroiduista todistuksista. Hakijoita pyydetään toimittamaan ainoastaan valokopioita, joita ei tarvitse todistaa oikeiksi. Hakemus on täytettävä kokonaisuudessaan, eikä siinä saa viitata aiemmin lähetettyihin hakemuksiin tai liiteasiakirjoihin. Hakemukseen liitettyjä asiakirjoja ei palauteta hakijoille. Allekirjoitus ja lähettäminen Hakijaa kehotetaan huolehtimaan siitä, että hän täyttää ja allekirjoittaa hakemuksen asianmukaisesti ja lähettää sen todistusliitteineen kirjattuna lähetyksenä ennen määräajan ( 11 ) päättymistä (mistä postileimaa pidetään osoituksena) seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours général EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles Hakemusten käsittely Valintalautakunta tutkii esivalintakokeissa parhaiten menestyneiden hakijoiden, jotka ovat saaneet kaikista kokeista vähintään vaadittavan pistemäärän, hakemusasiakirjat sen varmistamiseksi, että hakija täyttää kilpailuilmoituksen A.II kohdan 1, 2 ja 3 alakohdassa mainitut edellytykset. Tämän jälkeen valintalautakunta tarkastaa niiden hakijoiden kirjallisen kokeen, jotka täyttävät kaikki kilpailuun osallistumista koskevat A.II kohdassa mainitut edellytykset. Suulliseen kokeeseen kutsutaan parhaiten menestyneet hakijat (ks. B.2 kohta). Hakija hylätään, jos: hakemus on lähetetty määräajan jälkeen, hakemusta ei ole täytetty ja/tai allekirjoitettu, hakija ei täytä kaikkia asetettuja edellytyksiä, hakija ei ole lähettänyt kaikkia todistuksia ennen määräaikaa. HUOM. Hakijoita, jotka ovat läpäisseet esivalintakokeet, mutta jotka eivät ole määräajassa ( 11 ) lähettäneet täytettyä ja allekirjoitettua virallista hakemusta todistusliitteineen, ei myöskään hyväksytä kilpailun seuraavaan vaiheeseen. 5. Varallaololuettelon laatiminen Varallaololuetteloon kirjataan parhaiten menestyneet hakijat (ks. B.5 kohta).

10 C 26 A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti Jos kilpailun jossakin vaiheessa todetaan, etteivät sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa tai hakemuksessa annetut tiedot pidä paikkaansa, hakijan hyväksyminen kilpailuun mitätöidään. 7. Hallinnollisen työn helpottamiseksi hakemusta koskevassa kirjeenvaihdossa ON AINA MAINIT- TAVA ALKUPERÄISESSÄ HAKEMUKSESSA KÄYTETTY NIMI, KILPAILUN NUMERO JA PÄÄKIELI SEKÄ SÄHKÖISEN REKISTERÖITYMISEN YHTEYDESSÄ SAATU NUMERO.

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/13 D. YLEISTÄ TIETOA 1. Yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa ja hyväksyvät hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. 2. Valintalautakunta Jokaista kilpailua varten nimetään valintalautakunta. Valintalautakunta muodostuu hallinnon ja henkilöstökomitean edustajista. Valintalautakunnan jäsenten nimet julkaistaan EPSOn verkkosivuilla ( 7 ) noin 15 päivää ennen esivalintakokeita / kirjallista koetta. Hakijat eivät saa ottaa suoraan eivätkä välillisesti yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Tämän säännön rikkominen johtaa asianomaisten hakijoiden sulkemiseen pois kilpailusta. Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) hoitaa yhteydenpidon hakijoihin kilpailun loppuun saakka. 3. Alustava aikataulu Kilpailumenettely kestää hakijoiden lukumäärästä riippuen noin yhdeksän kuukautta osallistumisen vahvistuspäivästä. Kaikki asiaa koskevat tiedot ovat EPSOn verkkosivuilla ( 7 ). 4. Uudelleenkäsittelypyynnöt muutoksenhakukeinot Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut Ks. liite. 5. Palvelukseen ottaminen Varallaololuetteloon kirjattuja hakijoita otetaan palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi sitä mukaa kuin Brysselissä, Luxemburgissa tai muualla sijaitseviin Euroopan unionin toimielinten yksiköihin tarvitaan lisää henkilöstöä. Kilpailun läpäisseen hakijan, joka on kirjattu varallaololuetteloon ja jolle tarjotaan virkaa, on myöhemmin esitettävä kaikkien vaadittujen asiakirjojen ja erityisesti tutkintotodistusten alkuperäiskappaleet asiakirjojen aitouden todistamiseksi. Palvelukseen ottaminen tapahtuu henkilöstöön sovellettavien määräysten ja käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaan. Kilpailun läpäisseelle hakijalle voidaan viran luonteesta johtuen tarjota aluksi väliaikaista työsopimusta; tässä tapauksessa hänen nimensä pidetään edelleen varallaololuettelossa.

12 C 26 A/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että henkilöstösääntöjen mukaan virkamiesten eläkkeellesiirtymisikä on: viran puolesta 65 vuotta, virkamiehen pyynnöstä 63 vuotta tai, jos hakija täyttää henkilöstösäännöissä määrätyt välittömästi myönnettävää eläkettä koskevat edellytykset, vuotta, poikkeustapauksissa virkamiehen pyynnöstä tai yksikön edun vuoksi 67 vuotta. 7. Palkkaluokka Hallintoavustajien varallaololuettelo koskee palkkaluokkaa B*3. 8. Palkka Peruskuukausipalkka oli 1. tammikuuta 2005: palkkaluokka B*3, ensimmäinen palkkataso: 2 997,60 euroa.

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/15 LIITE UUDELLEENKÄSITTELYPYYNNÖT - MUUTOKSENHAKUKEINOT - EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE TEHTÄVÄT KANTELUT Hakijat, jotka katsovat kärsineensä jossakin kilpailun vaiheessa vääryyttä jonkin päätöksen perusteella, voivat turvautua seuraaviin keinoihin: Uudelleenkäsittelypyyntö Uudelleenkäsittelypyyntö tehdään toimittamalla 20 kalenteripäivän kuluessa siitä päivämäärästä, kun päätöksestä ilmoittava kirje on lähetetty, kirje perusteluineen seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles EPSO toimittaa uudelleenkäsittelypyynnön valintalautakunnan puheenjohtajalle silloin, kun asia kuuluu tämän toimivaltaan, ja vastaus lähetetään hakijalle mahdollisimman pian. Muutoksenhakukeinot EY:n perustamissopimuksen 236 artiklaan ja Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 91 artiklaan perustuva valitus, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Tribunal de première instance des Communautés européennes Boulevard Konrad Adenauer L-2925 Luxembourg Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan perustuva valitus, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Office européen de sélection du personnel (EPSO) Service courrier CORT 80 Concours général EPSO/AST/5/05 B-1049 Bruxelles Näille kahdelle menettelylle vahvistetut määräajat (ks. neuvoston 22 päivänä maaliskuuta 2004 antama asetus (EY) N:o 723/2004, henkilöstösääntöjen muuttamisesta, Euroopan unionin virallinen lehti L 124, 27. huhtikuuta alkavat valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksi antamisesta. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että nimittävällä viranomaisella ei ole toimivaltaa muuttaa kilpailun valintalautakunnan tekemiä päätöksiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi puuttua kilpailun valintalautakunnan laajaan harkintavaltaan ainoastaan, jos valintalautakunnan työskentelyä rajoittavia sääntöjä on ilmiselvästi rikottu.

14 C 26 A/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Kaikkien unionin kansalaisten käytettävissä olevan menettelyn mukaisesti voidaan laatia kantelu, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Médiateur européen 1, avenue du Président Robert Schuman BP 403 F Strasbourg Cedex Kantelun on oltava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 1 kohdan mukainen ja noudatettava oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tehdyssä Euroopan parlamentin päätöksessä (EYVL L 113, ) vahvistettuja edellytyksiä. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä EY:n perustamissopimuksen 236 artiklan nojalla yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuimelle tehtävän valituksen tai kanteen nostamiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua määräaikaa.

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 17.11.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 280 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/1/04 (2004/C 280 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) HALLINTOAVUSTAJAT (*) (AST3) seuraavilla aloilla:

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) HALLINTOAVUSTAJAT (*) (AST3) seuraavilla aloilla: C 178 A/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.7.2005 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen

Lisätiedot

31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03)

31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03) C 81 A/33 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen varallaololuettelon

Lisätiedot

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 9.6.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 140 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA (2005/C 140 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTA- TOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTA- TOIMISTO (EPSO) C 180 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTA- TOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/11/03 (2003/C 180 A/01) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 81 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/17/04 (2004/C 81 A/01) Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) C 54 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/12/04 (2004/C 54 A/01) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää

Lisätiedot

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 20.7.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 178 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA (2005/C 178 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 (2004/C 177 A/02) Euroopan komissio järjestää todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan avoimen

Lisätiedot

C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) suomenkielisiä

C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) suomenkielisiä C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 25.3.2003 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/19/04 (2004/C 96 A/02)

21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/19/04 (2004/C 96 A/02) 21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 96 A/19 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/19/04 (2004/C 96 A/02) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 21.4.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 96 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/A/18/04 (2004/C 96 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 336 A/5 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Kiinnostaako ura EU:n toimielimissä? Oletko etsimämme henkilö? Ilmoittautuminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/23/04 (2004/C 81 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/23/04 (2004/C 81 A/02) 31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 81 A/17 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/23/04 (2004/C 81 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan

Lisätiedot

C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02)

C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02) C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 17.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02) Euroopan yhteisöjen komissio järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 30.6.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 159 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA: ENGLANNIN KIELEN TOIMITTAJA Viite: EF 05/01 (2005/C

Lisätiedot

C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S. lääkäreille (2004/C 67 A/03)

C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S. lääkäreille (2004/C 67 A/03) C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 17.3.2004 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S lääkäreille (2004/C 67 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö Luxemburgissa järjestää todistuksiin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2004/C 55 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2004/C 55 A/02) 3.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 55 A/13 ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2004/C 55 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.R3/14/AD5 Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston linjaan

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO 20.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 119 A/1 III (Tiedotteita) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO ILMOITUS VALITUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/006 Julkaistaan Ulkoinen Tehtävänimike COI-tiedottaja

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 31.7.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 219 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU Ilmoitus avoinna olevista Euroopan tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/02) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/7 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S JOHTAJA (ura-alue A 2) SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN (2004/C 42 A/02) 1. VIRKA Euroopan

Lisätiedot

Euroopan lääkevirasto hakee henkilökuntaa

Euroopan lääkevirasto hakee henkilökuntaa 26 July 2011 EMA/592239/2011 Administration Virasto on vastuussa ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja eläinlääkkeiden arvioinnin ja valvonnan yhteensovittamisesta Euroopan unionissa (ks. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.R3-MOD/14/AD8 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.D5/14/AD8 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston linjaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02) C 198 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) 4.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 56 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) ILMOITUS EMCDDA:N JOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2004/C 56

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S. (ura-alue A2) (2004/C 42 A/03)

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S. (ura-alue A2) (2004/C 42 A/03) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S JOHTAJA (ura-alue A2) HENKILÖRESURSSIEN SUUNNITTELU (2004/C 42 A/03) 1. VIRKA Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) (N/M)

C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) (N/M) C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ SOPIMUSSUHTEISILLE TOIMIHENKILÖILLE

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ SOPIMUSSUHTEISILLE TOIMIHENKILÖILLE KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ SOPIMUSSUHTEISILLE TOIMIHENKILÖILLE TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TURVALLISUUDEN ERIKOISALALLA Tehtäväryhmä III: Tieto- ja viestintätekniikan alan turvallisuusapulainen Tehtäväryhmä

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille

C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.2.2004 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (2004/C 38 A/04) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

AVOIN VARAINHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU- OSHA)

AVOIN VARAINHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU- OSHA) AVOIN VARAINHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU- OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille

12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille 12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 38 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (2004/C 38 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta viestintäasiantuntijan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta viestintäasiantuntijan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta viestintäasiantuntijan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/003 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03)

C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03) C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.3.2004 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 22.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 198 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO HALLINTOJOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/01) Tällä ilmoituksella pyydetään

Lisätiedot

11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S. lääkäreille (2003/C 270 A/03) (A7) (N/M)

11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S. lääkäreille (2003/C 270 A/03) (A7) (N/M) 11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 270 A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S lääkäreille (2003/C 270 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö Luxemburgissa järjestää todistuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti. Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten

C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti. Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.2.2003 Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten Viite: 03/EJ/09 (2003/C 34 A/03) Eurojust perustettiin

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 12.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 64 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN AVOIMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE (2004/C 64 A/01) Tämä opas on

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Communautés européennes COUR DES COMPTES

Communautés européennes COUR DES COMPTES Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ European Communities COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Ilmoitus avoinna olevasta toimesta Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Viite: ACER/2016/06 Julkaistaan Nimike ja tehtävä Emopääosasto/yksikkö

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 10.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 61 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/86/S JOHTAJA (ura-alue A 2) PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE

20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE 20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C41A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2003/C 41 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

AVOIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU-OSHA)

AVOIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU-OSHA) AVOIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIHENKILÖN (FGIII) PAIKKA EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTOSSA (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on Euroopan unionin hajautettu

Lisätiedot

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF)

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) 10.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 215 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) JOHTAJAN TOIMEA KOSKEVA HAKUILMOITUS (2003/C 215 A/01) Euroopan komissio on päättänyt julistaa haettavaksi

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/008. Koulutuksesta vastaava toimihenkilö

Viite: EASO/2017/TA/008. Koulutuksesta vastaava toimihenkilö Ilmoitus avoinna olevasta koulutuksesta vastaavan toimihenkilön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/008 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/82/S JOHTAJA (ura-alue A 2) PUHEENJOHTAJISTON ELIMET (2004/C

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 22.5.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 168 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO Ilmoitus avoinna olevasta johtajan tehtävästä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot