KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET"

Transkriptio

1 KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET Energiateollisuus ry Työmarkkinatoimiala/Kortet Toukokuu 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSEN TAUSTA KAUKOLÄMPÖALAN HENKILÖSTÖ JA OSAAMISTARPEET Henkilöstömääristä ja koulutustaustoista Henkilöstön ikääntyminen haasteena poistumaa ennakoitava OSAAMISEN VARMISTAMISESTA Uudet osaajat kasvatettava itse Myös alihankkijoiden/palveluntuottajien osaaminen huolena Viime vuosina koetut rekrytointivaikeudet TOIMIALAAN KOHDENTUVIEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSIA HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN Kaukolämpöliiketoiminta vakiinnuttanut asemansa toimintaympäristö haastaa entistä enemmän tulevaisuudessa Alaan kohdentuvia muutoksia Tulevaisuudessa edellytettävästä osaamisesta YHTEENVETOA TULOKSISTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA Liite 1. Selvityshankkeen toteutuksen kuvaus Liite 2. Haastattelukysymykset Liite 3. Energia-alan henkilöstön ikäjakautuma

3 1 SELVITYKSEN TAUSTA Energiateollisuuden kaukolämpövaliokunta määritti vuonna 2008 erääksi strategiseksi kehityshankkeeksi alan työvoimarakenteen ja osaamistarpeiden selvittämisen. Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa alan nykyistä työvoimarakennetta eli henkilöstömääriä, tehtäviä, koulutustaustoja, ikärakennetta sekä ennakoitua eläkepoistumaa eri koulutustaustaisissa/henkilöstöryhmissä. Toisekseen työssä tuli arvioida alan henkilöstön osaamistarpeita ottaen huomioon arviot henkilöstön eläköitymisestä, kaukolämpöyritysten toimintojen, palvelujen ja ulkoistamisen muutoksista. Selvitystyön aikatauluksi asetettiin lokakuu 2008 maaliskuu Liitteessä 1 on kuvattu hankkeen etenemistä. Selvitys päätettiin toteuttaa haastattelemalla otos erilaisia kaukolämpöyrityksiä eri puolilla Suomea sekä niiden henkilöstön ikä- ja koulutustaustatietoja 1. Haastattelut toteutettiin seuraavissa yrityksissä: Fortum Power and Heat Oy Helsingin Energia Haapajärven Lämpö Oy Hyvinkään Lämpövoima Oy Jalasjärven Lämpö Oy Jyväskylän Energia Oy Jämsän Aluelämpö Oy Kemin Energia Oy Kuopion energia Loimaan kaukolämpö Oy Oy Turku Energia Savon Voima Oyj Vantaan Energia Oy Haastattelukysymykset (liite 2) toimitettiin osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. Haastatteluihin toivottiin paikalle yrityksen kaukolämpötoiminnan johtoa, henkilöstövastaavia sekä alihankkijaverkoston tuntevia henkilöitä. Yrityskoosta riippuen haastatteluissa oli yleensä läsnä 1-5 henkilöä. Haastattelujen yhteydessä kerättiin henkilöstön taustatietoja sekä keskusteltiin, miten yritykset olivat varautuneet tuleviin rekrytointitarpeisiin. Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu haastatteluissa esiintyneitä yleisiä linjoja, jotka voidaan yleistää (tietyin varauksin) koko kaukolämpöalan yrityskenttään. Tulosten esittelyn yhteydessä on esitetty myös ehdotuksia kehittämistoimenpiteistä. Ehdotukset ovat osin päällekkäisiä ja toisiinsa sitoutuvia. Osa ehdotuksista liittyy ns. oppilaitosyhteistyön kehittämiseen tästä aiheesta on tulossa syksyyn mennessä oma raporttinsa. Joitakin näistä toimenpide-ehdotuksista tultaneen huomioimaan jo Energiateollisuuden koulutustoimikunnan vuosien toimintasuunnitelmissa. Kehittämisehdotuksista valtaosa kuitenkin on sellaisia, jotka edellyttävät kaukolämpötoimialan sekä kaukolämpövaliokunnan sekä/tai alan yritysten tarkempaa analysointia sekä aktiivista otetta ehdotusten toimeenpanossa. 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kaukolämpöalaa rajautuen Energiateollisuus ry:n jäsenenä oleviin kaukolämpöyrityksiin. Mukana tarkastelussa on kaukolämmön erillistuotannon yritykset sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa harjoittavat yritykset kaukolämpötoiminnan osalta. Tilastokeskuksen sekä kuntaliiton ylläpitämiin kaukolämpöalaa koskeviin tilastoihin ei tässä aineistossa puututa. 3

4 2 KAUKOLÄMPÖALAN HENKILÖSTÖ JA OSAAMISTARPEET 2.1 Henkilöstömääristä ja koulutustaustoista Energiateollisuuden jäsenyrityksissä työskentelee kaukolämmön parissa noin henkilöä vuosittain. Näistä noin 460 henkilöä työskentelee kaukolämmön erillistuotannon yrityksissä. Energiateollisuuden jäsenrekisterin ulkopuolella arvioidaan lisäksi olevan noin 100 henkilöä suoraan kaukolämpöalan työtehtävissä (erillistuotannon yrityksissä) 3. Lisäksi kaukolämpöalan yrityksiin liittyvä muu yritys- ja palvelutoiminta (esim. biopolttoaineiden tuotantoketju, tekniset palvelut, alihankintana toteutettavat hitsaus ja kaivuri/koneurakointityöt) työllistävät arviolta noin 2000 henkilöä vähintäänkin osa-aikaisesti vuosittain. Kaukolämpöyrityksissä arvioidaan työskentelevän Suomessa noin henkilöä Lisäksi ala työllistää noin henkilöä muun alaan liittyvän yritys/palvelutoiminnan kautta Kuten energia-alalla yleensäkin, on myös kaukolämpöalan henkilöstö miesvoittoista. Alan yritysten henkilöstöstä voidaan arvioida olevan 4-5 % naisia, jotka työskentelevät pääasiassa asiakaspalvelun ja hallinnon toimihenkilötehtävissä. Kaukolämpöyrityksissä yleisin koulutustausta työtekijätehtävissä on sähkö-, LVI- tai kone- ja metallialan perustutkinto. Perustutkinnon jälkeen henkilöstön osaamista on joissakin alan yrityksissä kehitetty kaukolämpöasentajan ammattitutkinnolla tai kaukolämpöyliasentaja erikoisammattitutkinnolla. Vuosina kaukolämpöasentajan ammattitutkinnon on suorittanut 212 henkilöä ja erikoisammattitutkinnon 20 henkilöä. Alan toimihenkilötehtävissä työskentelee pääasiassa teknikkokoulutuksen tai ammattikorkeakoulutasoisen insinöörikoulutuksen (sähkö, automaatio tai talotekniikka) läpikäyneitä henkilöitä sekä diplomi-insinöörejä. Selvitykseen osallistuneiden yritysten yleisimpiä tehtävänimikkeitä ja näihin liittyviä koulutustaustoja on kuvattu seuraavassa taulukossa. Oheista koontilistaa voi pitää suuntaa antavana, koska käytännöt nimikkeiden suhteen vaihtelevat yritysten välillä. 2 ET:n jäsenyrityksiä, jotka harjoittavat lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, pyydettiin ilmoittamaan kuinka monta henkilötyövuotta työstä tehdään lämmön tuotannon, jakelun ja kunnossapidon sekä hallinnon tehtävien parissa. Erillistuotannon yrityksien henkilöstömäärä saatiin sen sijaan suoraan jäsenrekisterin tiedoista. 3 Tilastokeskuksen luvut hieman eroavat ET:n jäsenrekisterin tiedoista muun muassa erilaisen määrittelypohjan vuoksi (myös lämpöyrittäjät lasketaan henkilöstöön kuuluvaksi). Luku 100 on saatu arvioimalla lämmöntuotantovolyymiä ja tähän tarvittavaa henkilöstömäärää ET:n ulkopuolisissa yrityksissä. 4

5 TEHTÄVÄNIMIKE YLEISIN KOULUTUSTAUSTA Toimitusjohtaja, kaukolämpöjohtaja tai Tekninen opisto, ammattikorkeakoulu (amk) tai lämpöosaston päällikkö yliopisto koulutus (teknikko, insinööri tai DI) Toimistosihteeri Kaupallinen/hallinnollinen perus- tai ammattikorkeakoulutus (merkonomi, tradenomi) Kaukolämpöasentaja tai lämpöasentaja Ammattiopisto/ammattikoulu (sähkö, lvi, kone- ja metalli) + kaukolämpöasentajan ammattitutkinto Kaukolämpöyliasentaja Kaukolämpöasentajan pohjakoulutuksen lisäksi kaukolämpöyliasentaja ammattitutkinto Sähkö- ja/tai automaatioasentaja Ammattiopisto/ammattikoulu (sähkö- tai automaatioalan peruskoulutus) Laitosmies/laitosasentaja/laitoksenhoitaja Ammattiopisto/ammattikoulu (sähkö-, kone- ja metalli, lvi tai automaatio alan peruskoulutus), Mittariasentaja Ammattiopisto/ammattikoulu (sähkö tai automaatioala) Käyttömestari tai -päällikkö tai -valvoja Tekninen opisto/teknikko tai amk insinööri, lisäksi konemestarikoulutus Kunnossapitomestari Tekninen opisto/teknikko tai amk insinööri Mittausteknikko Tekninen opisto tai ammattikorkeakoulutus (teknikko, insinööri) Tekninen asiantuntija tai suunnittelija Tekninen opisto, amk tai yliopisto koulutus (teknikko, insinööri tai DI) Valvontateknikko Tekninen opisto tai amk (teknikko, insinööri tai DI) Verkostosuunnittelija Tekninen opisto, amk tai yliopisto koulutus (teknikko, insinööri tai DI) Verkkopäällikkö tai -insinööri Tekninen opisto, amk tai yliopisto koulutus (teknikko tai insinööri tai DI) Rakennusmestari Tekninen opisto, amk tai yliopisto koulutus (teknikko tai insinööri tai DI) Asiakaspäällikkö tai myyntipäällikkö Tekninen opisto, amk tai yliopisto Alan yritykset voidaan jaotella haastattelujen perusteella kahteen päätyyppiin sen mukaan ovatko ne toimihenkilö- vai työntekijäpainotteisia ja sen mukaan kuinka suuri osuus yrityksen lämmön tuotannon, kunnossapidon ja kaukolämpöverkon rakennustehtävistä suoritetaan alihankintana. Tämä jaottelu osin selittää hieman sitä, miksi yritysten jo kokemat rekrytointivaikeudet ovat kohdentuneet eri ammatti- ja asiantuntijaryhmiin 4 sekä sitä, millaisiin osaamisiin tulevat rekrytoinnit yrityksissä lähitulevaisuudessa kohdentuvat. Haastattelujen perusteella alan yritykset näyttäisivät olevan siirtymässä yhä enemmän asiantuntijaorganisaatioiden suuntaan. Käytännössä tämä näkyy henkilöstön toimihenkilövaltaistumisena ja kaukolämpöverkon asennus- ja kunnossapitotöiden sekä laitosten käyttötehtävien siirtymisenä joko yrityksen oman palveluntuotanto-organisaation hoidettavaksi tai ulkopuolisen alihankkijan toteuttamiksi. Ulkoa ostettavan toiminnan suuresta volyymistä johtuen yritysten henkilöstön alihankintojen ostamis-, johtamis- ja valvontaosaaminen ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana uudenlaiseksi osaamisvaatimukseksi. 4 Muita syitä koettuihin rekrytointiongelmiin ovat yrityksissä harjoitetun osaamisen ennakoinnin ja oppilaitosyhteistyön laatu ja määrä sekä alueelliset tekijät (kuten esimerkiksi alueen koulutustarjonta, väestön ikärakenne ja koulutustausta, työvoimatilanne). Myös alan työtehtävien houkuttelevuudella, palkkauksella sekä yritysten imagolla on vaikutuksia työvoimansaatavuudelle. Näitä käsitellään myöhemmin luvussa

6 Asiantuntijatyyppisten organisaatioiden henkilöstö on koulutustaustaltaan pääosin teknikoita, ammattikorkeakouluinsinöörejä tai diplomi-insinöörejä. Henkilöstön työtehtävät painottuvat suunnitteluun, projektien ja alihankkijaverkoston johtamiseen sekä palvelujen myyntiin tai laadun hallintaan. Henkilöstön työtehtävissä korostuu vahvasti erityisosaamisvaatimus ja toimenkuvat ovat pikemminkin tiettyyn rajattuun asiakokonaisuuteen keskittyviä kuin laaja-alaisen moniosaajan tehtävänkuvia. Ennakoidut rekrytointitarpeet tulevat kohdentumaan kaukolämpöalaa tunteviin insinööreihin ja diplomi-insinööreihin, joilla on vahva asiantuntijaosaaminen omalla erikoisalallaan (esim. verkostojen suunnittelu, lämpölaitosten rakentaminen jne.). Toiselle ehkä perinteisemmälle kaukolämpöyritysten tyypille on ominaista, että yritys hoitaa itse lämpölaitosten käytön, kunnossapidon sekä verkostojen asennustyön (lukuun ottamatta esim. kaivuu- ja hitsaustöitä). Tämän tyypin yrityksissä suurin osa henkilöstöstä on suorittavissa työntekijätehtävissä. Rekrytointihaasteet kohdistuvat erityisesti monipuolisen osaamisen omaaviin ammattihenkilöihin, jotka voivat toimia kaukolämpöasentajina, voimalaitoksen käyttötehtävissä ja työnjohtajina. Vaikka myös erityisosaamista edellytetään työntekijätehtävissä, niin erityisesti pienissä yrityksissä korostetaan yleisosaamisen ja moniosaamisen tärkeyttä. Tästä syystä rekrytoitavan oikeanlainen asenne (mm. aktiivisuus, joustavuus ja oma-aloitteisuus) ja pohjakoulutuksen soveltuvuus korostuvat rekrytointipäätöksissä nämä luovat pohjan yritykselle uusien ammattiosaajien perehdyttämiseksi monipuolisiin tehtäviin. 2.1 Henkilöstön ikääntyminen haasteena poistumaa ennakoitava Koko energia-alan henkilöstöstä yli 40 % on 50 -vuotta tai tätä vanhempia (liite 3). Kaukolämpöalan henkilöstön ikärakenne on samankaltainen jopa hieman haastavampi. Haastatteluissa mukana olleiden yritysten ikärakennetta on kuvattu seuraavassa pylväsdiagrammissa. Selvitykseen osallistuneiden yritysten henkilöstön ikärakenne %

7 Selvityksessä mukana olleiden yritysten henkilöstöstä noin 45 % on 50-vuotta tai tätä vanhempia. Energiateollisuuden palkkatilastoista on poimittavissa erillistuotannon henkilöstön ikärakenne, joka on samansuuntainen yllä olevan kuvan kanssa. Koko kaukolämpöalalta voidaan karkeasti arvioida poistuvan noin 700 ammattilaista ja asiantuntijaa eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Alaan liittyvistä alihankinta/palveluntuotantoyrityksistä voidaan arvioida poistuvan osaamista eläkkeelle vähintään saman verran. Mitä enemmän kaukolämpöyritys käyttää toiminnassaan alihankintaan, sitä tärkeämpää on tarkastella eläköitymistä myös alihankinta-/palveluntuotantoyritysten näkökulmasta. Kaukolämpöalan henkilöstön ikääntyminen ei ole haaste pelkästään henkilöstön määrällisen poistuman näkökulmasta. Alalle tuleva uusi teknologia, työtavat tai uudet laitokset haastavat ikääntyvän henkilöstön uuden oppimiseen. Keskeinen kysymys tästä näkökulmasta onkin, miten motivoida, johtaa ja sitouttaa henkilöstöä uuden oppimiseen, työtapoihin ja työolosuhteisiin erityisesti jos työuraa ei ole enää montaa vuotta jäljellä. Selvitykseen osallistuneissa yrityksissä on (jo nyt) käytössä varsin vakiintuneet käytännöt osaamisen nykytason arviointiin ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointiin (esim. henkilöstön vuosittaiset rekrytointi- ja koulutussuunnitelmat). Yritysten johtajat/henkilöstövastaavat tai johtoryhmä arvioivat määräajoin henkilöstön ikärakenteesta syntyviä tulevaisuuden haasteita sekä huomioivat nämä toimintasuunnitelmissaan. Monissa yrityksissä on analysoitu, millaista osaamista yrityksissä nyt on, tulee poistumaan kymmenen seuraavan vuoden aikana sekä hahmotettu jo nyt pidemmän tähtäimen rekrytointi- ja perehdytyssuunnitelmia poistuman korvaamiseksi. Muutamat yritykset ovat myös huomioineet suunnitelmissaan alihankkijoiden/palveluntuottajien tulevan osaajapoistuman. Muutamissa yrityksissä on arvioitu myös hiljaisen tiedon poistumaa. Eli on määritelty, mikä osa yrityksen henkilöstön osaamisesta ja tiedoissa on sellaista, joka tulisi ehdottomasti säilyttää jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Konkreettisimmillaan tämä on tarkoittanut kaukolämpöyrityksen/liiketoiminnan ydinosaamisen määrittelyä, eri työntekijäryhmien/tiimien sekä yksittäisten henkilöiden osaamisprofiilien hahmottamista esimerkiksi kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Tämän jälkeen on analysoitu osaamisprofiileja ikärakenteen ja tulevaisuudessa liiketoiminnassa edellytettävän ydinosaamisen näkökulmasta. Haastattelujen mukaan kriittisintä säilytettävää osaamista ja tietoa on vanhoihin kaukolämpöverkkoihin ja järjestelmiin liittyvä tieto. Tätä tietoa tarvitaan yleensä verkon käytön ja kunnossapidon tehtävissä. Myös kaukolämpöverkon suunnittelussa tarvitaan tietoa vanhoista olemassa olevista järjestelmistä. Näiden osaajien rekrytointiprosessit on yleensä yrityksissä mietitty normaalia pidemmiksi eli uusi osaaja rekrytoidaan vuotta aiemmin perehtymään eläkkeellä jäävän henkilön rinnalle. Uusien rekrytointien ohella yritykset ovat miettineet hiljaisen tiedon säilyttämiseksi erilaisia yrityksen sisäisiä seuraajasiirtoja ja perehdytysjärjestelmiä. Esimerkiksi kunnossapidon dokumentaatiota ja tietojen tallennusta on yrityksissä kehitetty myös huomioiden hiljaisen tiedon säilyttämisen tarpeet. Vaikka kaukolämpöalan yritysten johto on jäämässä monissa yrityksissä lähivuosina eläkkeelle, ei tätä selvityksessä mukana olleissa yrityksissä nähty merkittävänä osaajapoistumana. Eläkkeelle jääminen nähtiin vahvasti myös mahdollisuutena yrityskulttuurin uudistamiseen. Muutamissa yrityksissä seuraajakysymyksiä ja tulevia perehdytyskäytäntöjä oli jo mietitty, joka osaltaan voi selittää ettei asiaa nähty 7

8 ongelmallisena. Varmaa kuitenkin on, että uuden toimitusjohtajan löytyminen pienille paikkakunnille voi olla haasteellista ja koska uusi sukupolvi ei välttämättä ole valmis samanlaisiin työaikaan tai työtehtäviin liittyviin uhrauksiin kuin johtajat, jotka ovat olleet yritysten palveluksessa kymmeniä vuosia. Ehdotuksia: Jokaisen kaukolämpöyrityksen tulee analysoida henkilöstönsä ikärakenteesta ja koulutustaustasta syntyvää lähivuosien poistumaa sekä käynnistää toimenpiteet hyvissä ajoin korvaavan osaamisen varmistamiseksi. Samassa yhteydessä tulee analysoida, mikä mahdollisesti poistuva osaaminen on sellaista että sen säilyminen myös tulevaisuudessa tulee turvata sekä miettiä toimenpiteet tiedon säilymisen turvaamiseksi. Myös tuleviin johtajavaihdoksiin eläköitymisen myötä ja tätä kautta tapahtuviin osaajapoistumiin tulee varautua. Myös alihankkijoiden/palveluntuottajien/itsenäisten työnsuorittajien ikärakenne tulisi arvioida sekä analysoida tästä toimintaan syntyvät riskit lähivuosina. Samassa yhteydessä tulisi sopia alihankkijoiden/palvelutuottajien kanssa yhteistyöstä osaamisen varmistamiseksi. 3 OSAAMISEN VARMISTAMISESTA 3.1 Uudet osaajat kasvatettava itse Haastattelujen mukaan tulevan kymmenen vuoden sisällä henkilöstön ikärakenteesta johtuva poistuma (noin 700 henkilöä) tulee kohdentumaa erityisesti seuraaviin koulutustaustaisiin: 54 % poistumasta ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen läpikäyneisiin ammattiosaajiin (sähkö, LVI tai kone- ja metallialan perustutkinto) 24 % teknikkoihin (toimivat yleensä myös yrityksissä työnjohtajina) 16 % insinööreihin 6 % muihin koulutustaustaisiin (merkonomi) Selvityksessä mukana olleet yritykset tiedostivat hyvin, että työmarkkinoilta ei löydy valmiita kaukolämpöalaa tuntevia ammattiosaajia. Yritykset ovatkin jo varautuneet kasvattamaan tarvitsemansa ammattilaiset itse. Käytännössä tämä tarkoittanee muun muassa työssäoppimisjaksojen, harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen tarjoamista ammattia opiskeleville nuorille. Näiden jaksojen aikana yrityksillä on mahdollisuus sitouttaa potentiaalisia työtekijöitä yritykseen, perehdyttää opiskelijoita kaukolämpöalaan sekä paikantaa tulevaisuuden osaajia työvoimaksi. Opiskelujen päätyttyä nämä nuoret otetaan yritykseen kasvamaan vanhojen konkarien rinnalle. Myös oppisopimuskoulutus (esimerkiksi kaukolämpöasentajan ammattitutkinto) on nähty muutamissa yrityksissä toimivana järjestelmänä esimerkiksi uusien kaukolämpöasentajien kouluttamisessa. Yleisimmin näissä tapauksissa opiskelijalla on jo jokin ammatillinen pohjakoulutus (sähkö-, LVI- tai kone -ja metallialan perustutkinto ammattiopistosta). Opiskelijalle tarjotaan yrityksessä määräaikaista työsopimusta, jonka aikana hänen ammatillista osaamistaan syvennetään esimerkiksi oppisopimuksena suoritettavalla kaukolämpöalan ammattitutkinnolla. Tutkinnon 8

9 suorittamisen jälkeen opiskelijalle tarjotaan toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta yrityksessä. Alan yrityksissä oppisopimusta yleisimmin käytetään jo yritykseen rekrytoitujen perehdyttämiskoulutuksena tai pidempään yrityksessä työskennelleiden kehittämiskoulutuksena (kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto tai johtamisen erikoisammattitutkinto). Vaikka periaatteessa oppisopimuskoulutus on edullista yrityksille, niin koulutusjärjestelmä itsessään sisältää muutamia ongelmakohtia. Esimerkiksi muutamissa selvityksessä mukana olleissa yrityksissä kritisoitiin oppisopimuskoulutuksen hallinnollista byrokratiaa, epämääräistä toimintamallia sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen työläyttä. Koulutusmallin on koettu työllistävän liikaa työnjohtajia, jotka useimmiten toimivat yrityksissä oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaajina. Työpaikkaohjaajien rooliin, tehtävään sekä ohjauksen kuormittavuuteen ei myöskään aina olla saatu tukea paikalliselta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä. Ehdotuksia: Kaukolämpöyritykset tehostavat yhteistyötä alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa mm. tiedottamalla työssäoppimis- ja kesätyöpaikoista sekä tarjoamalla vierailumahdollisuuksia opiskelijaryhmille. Työssäoppimaan tulevista nuorista pyritään valitsemaan parhaat yritykseen myöhemmin (valmistumisen jälkeen) rekrytoitaviksi. Alueella toimivat kaukolämpöyhtiöt voivat toteuttaa myös yhdessä oppilaitosyhteistyötä ja käynnistää näkyvämpiä kampanjoita alalle rekrytoitavien nuorten tavoittamiseksi (esim. yhteisiä kummiopiskelijaohjelmia). Esimerkiksi yritysten yhteiseen kummiohjelmaan voitaisiin valita 4-10 parasta ammatillisen koulutuksen vuosikurssilta, tarjota näille työssäoppimisjaksot ja kesätyöt yrityksessä sekä mahdollisesti myöhemmin työsuhde yritysten työvoimatarpeiden mukaan. Oppisopimuskoulutuksessa kaukolämpöalan työpaikoilla tapahtuvaa ohjausta tulee kehittää sekä nostaa esille hyviä käytäntöjä onnistuneista ohjaustilanteista, ohjaajien tehtävistä ja rooleista. Yritykset arvioivat, että teknikkotaustaiset korvataan (kuten tällä hetkelläkin) lähinnä ammattikorkeakouluista valmistuvilla insinööreillä. Käytännössä tämä menettely on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Ensinnäkin kun ammattikorkeakouluinsinöörit tekevät teknikkotasoisia tehtäviä, on insinööritutkinto kokenut jonkinnäköisen inflaation. Toisekseen suurin osa yrityksissä vielä olevista teknikoista on työnjohdollisissa tehtävissä. Ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutus tarjoaa vain vähän eväitä työnjohtotehtäviin. Ongelmalliseksi on myös koettu se, että vain harvoissa ammattikorkeakouluissa on tarjolla kaukolämpöalaan liittyviä opintoja ja opinnot yleensä ovat liian teoreettisesti suuntautuneita. Muutamat selvityksessä mukana olleet yritykset ovat tarttuneet tähän jälkimmäiseen haasteeseen tarjoamalla ammattikorkeakoulujen teknisiin koulutusohjelmiin kaukolämpöaiheisia luentoja, harjoitustöitä sekä vierailumahdollisuuksia yrityksessä. 9

10 Yleinen ongelma on, että yrityksiin tulevat nuoret insinöörit tuntevat erittäin huonosti (jos lainkaan) kaukolämpöalaa, työelämää yleensä ja ovat liian kokemattomia työnjohdollisiin tehtäviin. Haastatteluissa osa yrityksistä toivoikin joko teknikkokoulutuksen paluuta tai sitten vastaavanlaista ratkaisua juuri koettuihin työnjohtajakoulutuksen puuttumisen ongelmiin. Ehdotuksia: Luodaan kaukolämpöalan valmis opetusmateriaalipaketti/kurssiaineisto/verkkokurssi ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön käyttöön ja saataville nettiin. Opetuspaketin/aineiston/verkkokurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa kaukolämpöalaan perehdyttävää opetussisältöä ammattikorkeakoulujen insinöörien koulutusohjelmiin. Tiedotetaan materiaalin olemassa olosta ammattikorkeakouluja ja alan yrityksiä. Energia-ala liittyy opetusministeriön työjohtajakoulutuskokeiluun (edellytyksenä, että ministeriö määrittää koulutuksen antaman muodollisen pätevyyden ja koulutusta jatketaan kokeilun päätyttyä). Koulutus on tarkoitettu ammatillisen peruskoulutuksen läpikäyneille ja 2-3 vuotta työkokemusta hankkineille työntekijöille. Koulutuksen sisällöt antavat valmiuksia energia-alan (ml. kaukolämpöyritysten) työnjohdollisiin tehtäviin (kuten ihmisten johtamiseen, talouden perusteisiin ja verkostoyhteistyöhön) Tai kehitetään energia-alan työnjohtotehtäviin oma valmennuskokonaisuus tunnustetun koulutuksen järjestäjän kanssa. Valmennuskokonaisuudessa huomioidaan työjohdolle asetetut osaamisvaatimukset myös kaukolämpöyritysten näkökulmasta. Selvityksessä mukana olevat yritykset arvioivat yliopistotasoisen diplomiinsinöörikoulutuksen (sekä myös muiden akateemisten koulutusohjelmien) suurimmaksi puutteeksi sen, ettei yliopistojen tarjonnassa ole kiinnostavia ja moderneja sekä ajankohtaisia kaukolämpölämpöalan kursseja. Myös yliopistoissa olevaa kaukolämpöalan koulutusta tulisi laadullisesti kehittää ja lisätä. Sky:n lahjoitusvaroilla perustettavan tutkimusprofessuurin arvioitiin tuovan asiaan kuitenkin omalta osaltaan helpotusta. Ehdotuksia: Selvitetään mahdollisuuden yhteistyöhön Sky:n lahjoitusvaroilla perustettavan tutkimusprofessuurin kanssa kaukolämpöalan kurssitarjonnan kehittämiseksi yliopistoissa. Luodaan valmista alaan perehdyttävää opetusmateriaalia yliopistojen opetushenkilöstön käyttöön sekä mahdollista yritysten yliopistoyhteistyötä varten. Materiaali voi olla pääsisällöltään samaa, jota tarjotaan ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien käyttöön. Yliopistomateriaalissa voisi kuitenkin olla omana moduulina esim. pienimuotoinen tutkimus- tai harjoitustyö paikallisessa kaukolämpöyhtiössä. 10

11 3.2 Myös alihankkijoiden/palveluntuottajien osaaminen huolena Henkilöstön ikääntyminen ei ole vain kaukolämpöalan yritysten sisäinen tai alan oma ongelma. Myös kaukolämpöyhtiöiden alihankkijoiden/palveluntuotantoyritysten henkilöstö ikääntyy kuin myös ns. itsenäiset työsuorittajat. Kun pienen paikkakunnan ainoa hitsausalan ammattilainen tai kaivinkoneyrittäjä (jolta kaukolämpöyhtiö ostaa palveluja) jää eläkkeelle (tai sairastuu), niin vaikutukset näkyvät väistämättä myös yrityksen toiminnassa. Osa alihankkijoiden ikääntymiseen ja saatavuuteen liittyvistä riskeistä on jo havaittu selvityksessä mukana olleissa yrityksissä. Varsinaisesti toimenpiteitä ei kuitenkaan ao. riskin poistamiseksi ole vielä käynnistetty. Haastatteluissa nousi esille kaukolämpötoimialan huoli myös metsäperäisen polttoaineen tuotantoketjun osaamisen varmistamisesta. EU:n ilmastotavoitteiden myötä Suomen tulisi kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöään, mikä puolestaan kasvattaa metsäperäisten polttoaineiden saatavuuteen kohdentuvia haasteita 5. Tällä hetkellä metsä- ja luonnonvara-alan oppilaitoksissa ei tarjota riittävästi (jos lainkaan) opintoja metsäperäisen polttoaineen oikeaoppiseen keräykseen tai biopolttoaineisiin yleensä. Tämä osaaminen tulisi varmistaa, jotta energian raaka-ainetuotannon alkupäässä olisi osaamista ja yrittäjiä. Myös biolaitosten lämmityskäyttöön liittyvää osaamista tulisi eri oppilaitoksissa kehittää. Muutamat selvityksessä mukana olleista yrityksistä olivat käynnistäneet yhteistyötä alueensa luonnonvaraoppilaitoksen kanssa muun muassa opiskelijavierailujen ja lämpölaitoksiin tutustumisen muodossa. Ehdotuksia: Kaukolämpöalan osaamistarpeita tulee tarkastella koko lämmön tuotantoketjun (raaka-aineen talteenotto, varastointi, jakelu sekä käyttö lämpölaitoksilla jne.) sekä alihankkijoiden/palveluntuotantoyritysten näkökulmasta. Tätä tukien käynnistetään yhteistyö osaamistarpeiden selvittämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi mm. Finbio:n, Turveteollisuusliiton sekä Suomen metsäyhdistyksen kanssa. Lisätään valtakunnallisella ja alueellisella tasolla yhteistyötä metsä- ja luonnonvaraalan opetusviranomaisten ja oppilaitoksien kanssa. Tavoitteena on saada opetukseen sisällöiksi kaukolämpöalan tuntemusta, biopolttoaineiden asianmukaiseen keräykseen, varastointiin, jakeluun ja käyttöön liittyvää opetussisältöä. Laaditaan valmiita opetussisältöjä/opetusmateriaaleja ET:n ja yritysten yhteistyönä. Opetussisältöihin olennaiseksi osaksi liitetään tutustumiset paikallisiin kaukolämpöyhtiöihin. Taloudellisen noususuhdanteen aikana kaukolämpöyritykset ovat kokeneet ns. hitsaripulaa vaihtelevasti. Osa yrityksistä on saanut sopimuksen mukaisesti aina laadukkaita hitsareita työmailleen. Tähän syyksi arvioitiin hyvät, toimivat ja henkilökohtaiset suhteet isoon alueella toimivaan palveluntuotantoyritykseen tai itsenäiseen työnsuorittajaan. Hitsarien saatavuutta on myös tukenut, että 5 Esimerkiksi Finbio on arvioinut, että ilmastotavoitteiden mukainen bioenergian vuosikäyttö (ml. turve) lisäisi uusia työpaikkoja polttoainehuoltoon ja yrittäjyyteen noin 7000 eri puolille Suomea. Osa näistä työpaikoista liittyy suoraan kaukolämpöalan raaka-ainetuotantoon. 11

12 kaukolämpöliiketoiminnan hitsaustyöt on voitu hoitaa energiayhtiön yhteydessä toimivan oman palvelutuotantoyrityksen kautta. Alueellisella elinkeinorakenteella ja paikkakunnan kasvukeskusluonteella on ollut vaikutuksia siihen, kuinka helppoa tai haastavaa hitsareita on ollut saada kaukolämpöverkon rakentamistyöhön. Suurissa kasvukeskuksissa hitsareita on taloudellisen noususuhdanteen aikaan yleensä riittänyt vaikka myös muita työmahdollisuuksia alueella on tarjolla runsaasi. Sen sijaan muuttotappiokunnissa, syrjäisemmillä paikkakunnilla sekä yleensä Itä-Suomessa hitsareista on ollut pulaa. Pahimmillaan hitsaripula on hidastanut kaukolämpöverkkojen laajennus/rakennushankkeita. Niillä alueilla, joissa hitsareiden saatavuudessa on ollut ongelmia, ovat alihankkijat yrittäneet paikata hitsaripulaa tarjoamalla ulkomaista työvoimaa työmaille (Venäjältä ja Baltiasta). Kokemukset työn laadusta ovat kuitenkin erittäin vaihtelevia. Joissakin tapauksissa työn laatu on ollut hyvää ja joissakin taas ei. Erityisen haasteelliseksi kaukolämpöhitsaustyön tekee se, että työtä tehdään vaikeissa olosuhteissa ns. montunpohjalla (ei halliolosuhteissa) ja yleensä yksin. Näin ollen ennen työn aloittamista annetun työohjeistuksen ymmärtämisellä on suuri merkitys, koska mahdollisuudet kysyä neuvoa työskentelynaikana ovat yleensä vähäiset. Ulkomaisiin hitsareihin liittyen ongelmat olivat yleensä liittyneet kielitaidon ja osin tätä kautta ohjeistuksen perillemenon vaikeuksiin sekä myös työn laatuun. Osa yrityksistä on yrittänyt ratkaista hitsaustyön saatavuusongelmia kouluttamalla omaan yritykseen hitsaustyöt osaavaa henkilöstöä varamiehitykseksi. Haasteena kuitenkin on ollut, että paikoin näiden henkilöiden irrottautuminen varsinaisista työtehtävistä hitsaustyöhön on aiheuttanut uudenlaisia sijaisongelmia. Myös erilaisia kunnossapidon spin-off tiimejä on joissakin yrityksissä mietitty. Spin-off tiimien käyttö lienee mahdollista vain riittävän suurissa yrityksissä, joissa myös työmäärä on riittävän suuri tämän tyyppisen tiimin työllistämiseksi. Eräs hitsaajapulaan liittyvä keskeinen ongelma on, että koulutusjärjestelmä valmistaa hitsaajia hallipuolen hitsaustehtäviin, eikä kaukolämpöalan montunpohjalla ja ulkotiloissa tapahtuvaan hitsaustyöhön. Montunpohjahitsausta ei myöskään koeta nuorten parissa kiinnostavana työnä jos sitä edes on heille esitelty. Muutamassa yrityksessä on yritetty käynnistää yhteistyötä paikallisen ammatti- ja aikuisopiston kanssa hitsaajaosaamisen kehittämiseksi, mutta yhteistyö on kariutunut oppilaitoksilla käytössä olevan hitsauskaluston ja laitteiden epäsopivuuteen kaukolämpöalan hitsaustehtävien opettamisessa. Myös opetushenkilöstön osaamisessa on koettu puutteita. Vaikka hitsaripula helpottunee tulevina vuosina taloudellisen laskusuhdanteen ja rakennustoiminnan hiljentymisen myötä, niin ongelma ei tule poistumaan pysyvästi. Ongelma todennäköisesti jopa voi pahentua ainakin niillä pienillä paikkakunnilla, joilla hitsaustyöt on ostettu eläkeikää lähestyvältä itsenäiseltä työnsuorittajalta. Ulkomailta tarjottava työvoima voi olla väliaikainen ratkaisu, mutta pysyvästi ongelmaa se ei poista ja tuo tullessaan uusia haasteita yrityksille (kielitaitovaatimus, perehdyttämisen lisääntyminen ja työn laatuun liittyvät varmennusjärjestelmät). Yritysten tulisikin jo nyt miettiä strategiansa, miten hitsaustyöt jatkossa hoidetaan ja erityisesti kun kansantalous taas muuttuu nousujohteiseksi. Hitsareiden saatavuuden turvaamiseksi selvityksessä mukana olleet yritykset olivat varsin yksimielisiä siitä, että kaukolämpöalan hitsaustyötä tulisi esitellä kiinnostavasti, 12

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025

Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025 Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 7/2015 EINE PÖLLÄNEN MATTI HÄRKÖNEN Työvoiman

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen 2/2009 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot