LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE"

Transkriptio

1 LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE 1

2 Sisällys 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Lääkehoidon vaativuustaso Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Lääkelista ja kotihoitokansio Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitämisen seuranta Perehdytys Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO Organisaatio Lääkärit Kotisairaanhoitajat Lähi- ja perushoitajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Opiskelijat Opiskelijasijaiset Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta LUPAKÄYTÄNNÖT LÄÄKEHUOLTO Annosjakelu Lääkehuolto asiakkaan kotona LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Liite 1. Henkilöstön lääkehoidon koulutus Liite 2. Lääkehuollon perehdytys Liite 3. Kodinhoitajien ja kotiavustajien lääkekoulutus /lääkelupa 2

3 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan laadukkaalla ja oikein toteutetulla lääkehoidolla. Moniammatillisen yhteistyön avulla luodaan pohja onnistuneelle lääkehoidolle. Osaava kotihoidon henkilökunta on tärkeässä osassa niin lääkehoidon ohjauksessa kuin lääkkeiden mahdollisten sivuvaikutuksien tunnistamisessa. Ikääntyneiden lääkehoito vaatii hoitotyöntekijältä erityistä tietoa ja osaamista. Kotihoidon henkilöstön on tärkeää tietää miten ikääntyneen lääkehoito onnistuu sen jälkeen, kun hoitaja on poistunut asiakkaan luota. Ikääntyneellä tulee olla riittävät ohjeet ja neuvot lääkehoidosta (esim. sivuvaikutukset). Lääkkeiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuuden arviointia tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Riittävä tieto asiakkaalla omasta lääkityksestään, vahvistaa hänen sitoutumistaan lääkehoidon onnistumiseen. Lääkehoidon ohjaustilanne on vuorovaikutuksellinen, missä kotihoidon työntekijä edustaa ammatillista osaamista. Keskustelu asiakkaan kanssa sekä uusista, että olemassa olevista lääkityksistä on tarpeellista. Ikääntyneet kaipaavat selkeitä ja kirjallisia lääkehoidon ohjeita, jotka käydään yhdessä läpi suullisesti. Erityisesti muistisairaiden lääkehoidon seuranta ja ohjaus edellyttää ammatillista osaamista ja pitkäaikaista seurantaa. Lääkehoidon onnistunut ohjaus ja toteutumisen seuranta ovat osa onnistunutta lääkehoitoa. Lisätietoa turvallisesta lääkehoidosta ja turvallisen lääkehoidon oppaasta (Ohjeet ja suunnitelmapohja löytyvät STM:n verkkosivuilta Lääkehoitoa ja verensiirtoja koskevat yleiset ohjeet ja periaatteet ovat samat kaikille terveyden ja sosiaalihuollon julkisille ja yksityisille toimintayksiköille sekä lääkehoitoa toteuttaville muille alueilla). 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso Kotihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja hoivaa sekä niitä tukipalveluja, jotka mahdollistavat asiakkaan turvallisen kotona asumisen. Kotihoitoon sisältyvät hoito ja hoiva, kotisairaanhoito, terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisy sekä tukipalvelut. Kotipalvelu on sosiaalipalvelua ja perustuu Sosiaalihuoltoasetukseen (607/83). Kotisairaanhoito perustuu Kansanterveyslakiin (677/ ja 17) ja on lääkärin valvomaa ja suunnitelmallista hoitoa. Kaikille kotihoidon piirissä oleville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelujen suunnittelu ja toteutus pohjautuu kotihoidon kriteereihin. Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin iäkkäitä ihmisiä. Asiakkailla on sekä pitkäaikaisia, että akuutteja sairauksia. Osalle asiakkaista kotisairaanhoidon lääkäri tekee kotikäynnillä toimenpiteitä mm. nivelen sisäisiä pistoksia ja pistoksia pehmytosakiputilojen hoitamiseksi. Lääkemääräykset ja annetut pistoshoidot kirjataan sähköiseen Pegasos - potilastietojärjestelmään. Hoitajille syntyy pitkäaikaisia asiakassuhteita ja lääkehoidon seurantaa mm. kipu-, astma-, diabetes- ja sydänsairauksia sairastavien lääkityksissä. Samoin mielenterveyskuntoutujien, syöpäpotilaiden ja reumapotilaiden lääkehoitokontaktit hoitajien kanssa ovat pitkiä. Työntekijät toimivat toimintakykyä edistävän, kuntouttavan ja yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja/työpari, jotka vastaavat omien asiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisesta. Kotihoitoalueet on jaettu tiimeihin, ja tiimivastaavina toimivat kotisairaanhoitajat, jotka vastaavat osaltaan asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta yhdessä oma hoitajan ja kotihoidon lääkärin ja geriatrin kanssa. Lääkehoito toteutetaan kotona. Kotihoidossa lääkkeet annetaan luonnollista tietä: suun kautta tabletteina, kapseleina, liuoksina, rakeina tai jauheina. Lääkkeitä annetaan myös nenäsuihkeina, 3

4 peräpuikkoina ja ruiskeina, emätinpuikkoina, -renkaina tai voiteina. Lääke voidaan annostella silmätippoina, voiteina sekä korvatippoina. Lääke voidaan antaa injektiona ihonalaisesti tai lihakseen. Lisäksi annetaan kipu- ja hormoni- sekä muistisairauksien hoitoon käytettäviä laastareita ja vatsanpeitteiden läpi suoraan vatsalaukkuun annettavia lääkkeitä. Kotisairaanhoitaja toteuttaa myös pitkäaikaista lääkehoidon seurantaa muistisairaiden potilaiden kanssa. Saattohoitopotilailla voi olla käytössä kipupumppu. Sairaanhoitajat pistävät myös erikseen määrättyjä yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita sekä suonensisäisiä lääkkeitä ja toteuttavat suonensisäistä nestehoitoa. 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Vanhusten lääkehoidon eettisiä kysymyksiä kirjassa (Haho A, 2010), todetaan mm. että iäkkäiden lääkehoidossa toivottujen tulosten saavuttaminen on haasteellista johtuen esim. aineenvaihdunnan muuttumisesta. Edelleen todetaan, että suositusten mukaan neljän lääkkeen rajan ylittyminen tuo lisäriskejä. Iäkkäiden lääkehoidon tavoitteena on hallittu moni lääkitys. Ammattitaitoinen hoitaja tuntee lääkehoidon periaatteet, jotta voi toteuttaa onnistunutta lääkehoitoa. Hoitajilla on oltava mahdollisuus päivittää ammattitaitonsa, jotta vältyttäisiin virheiltä. Kotihoidon lääkehoidon onnistumisen riskitekijöitä ovat mm. *Poikkeama tiedonvälityksessä, vuorovaikutuksessa tai kirjaamisessa. Liittyy itsehoitolääkkeiden käyttöön, päällekkäislääkitykseen tai lääkemuutokseen. *Poikkeama lääkkeenjaossa. Liittyy väärään ajoitukseen, lääke annetaan väärälle asiakkaalle, lääkeannos, vahvuus tai lääkemuoto on virheellinen tai annetaan väärää lääkettä. *Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa. Liittyy lääkkeen virheelliseen jauhamiseen, annoksen valmistamiseen tai lääkkeen osittamiseen. *Poikkeama neuvonnassa ja ohjauksessa. Ohjaus ei ole yhdenmukaista, riittävää, selkeää tai oikeaa. *Poikkeama lääkkeen annossa. Ajoitus, antotapa tai annos on väärä, lääke jää antamatta tai annetaan väärälle asiakkaalle. * Poikkeama hoidon seurannassa. Ongelmia on tiedottamisessa, suunnittelussa tai toteuttamisessa. Kotihoidon lääkehoidon keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat: * Perehdytysohjelma. * Säännöllisin välein ja johdonmukainen henkilöstön kouluttaminen. * Kotihoidon työntekijöiden lääkehoidon osaamisen syventäminen. 1.3 Lääkelista ja kotihoitokansio Suurin osa asiakkaiden lääkejakelusta toteutuu annosjakelun kautta (kts. kohta 5.1.). Asiakkaan luona työskentelevä henkilöstö kirjaa asiakkaan voinnin muutokset Pegasokselle tai muutoin sovitulla tavalla asiakkaan tietoihin. Asiakkaan mukana kulkeva kotihoitokansio (ns. oranssi kansio) sisältää kopion viimeisestä ajantasaisesta hoito- ja palvelusuunnitelmasta, lääkelistasta ja asiakkaan luvalla kopion viimeisimmästä sairauskertomuksesta. Oma hoitaja ylläpitää ja päivittää hoitokansion tiedot. Kansioon etusivulle kirjataan merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on annosjakelun palvelun parissa. Etusivulle kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Kansiossa ovat myös Marevan, diabetes ja verenpainekortit. Lisäksi kansiossa on myös omaisten ja kotihoidon yhteystiedot. Kansio on tärkeä tiedon siirron ylläpidossa erityisesti silloin, kun asiakas joutuu erikoissairaanhoidon 4

5 palvelujen pariin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on eri tietojärjestelmä kuin kaupungin hoito- ja hoivapalveluissa. 1.4 Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta Toimija Asiakas Lääkäri Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Farmaseuttinen henkilöstö Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Asiakas Osa prosessi Lääkehoidon tarve Lääkehoidon tarpeen arviointi, taudinmääritys, lääkemääräys, potilaan neuvonta ja jatkohoidon suunnittelu. Lääkelista asiakkaalle. E-resepti informaatio Lääkelistan toimitus apteekkiin Reseptien toimitus apteekkiin : koneellinen jako-merkintä : vuoden annos reseptit Annosjakelusta tiedottaminen ja valmistelu : jakelusopimus apteekin kanssa : tiliasiakkuuden avaaminen Suostumus asiakkaalta E-reseptin käsittelylle kolmena kappaleena: asiakkaalle (alkuperäinen ) apteekkiin (alkuperäinen), sairaskertomukseen (alkuperäinen) Merkintä Pegasokseen suostumuksesta. Lääkkeen hankinta Varmistus lääkelistan koneelliseen jakeluun soveltuvaksi. Lääkkeen valmistus ja käyttökuntoon saattaminen, lääkkeen toimitus, lääkeinformaatio Lääkkeen vastaanottaja tarkistaa lääkkeet Toimittavat lääkkeet asiakkaalle Lääkehoidon toteuttaminen Lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta Lääkehoidon vaikutuksen seuranta ja arviointi Huolehtivat uuden jatkotilauksen kahden viikon välein ja ilmoittaa keskeytykset apteekkiin Turvallinen lääkehoito toteutuu 5

6 1. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 2.1 Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Uusilta työntekijöiltä tarkastetaan peruskoulutus ja aiempi työkokemus. Lupa lääkehoidon toteuttamiseen sairaanhoitajille ja lähihoitajille toteutetaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Lääkehoidon suoritteet kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon toteutuksen lupa-asiakirjana. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään oma lääkehoidon koulutus. Luvat ovat voimassa kaikissa Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon yksiköissä. 2.2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kaupungin hoitohenkilöstön lääkehoidon osaaminen varmistetaan koulutuksella, joka toteutetaan yhdessä erikoissairaanhoidon (KYS) kanssa. Koulutus tapahtuu Moodle - verkkoympäristössä. Sairaanhoitajien / terveydenhoitajien, lähihoitajien ja perushoitajien koulutus on nimeltään LOVE. Entisen luvan omaavat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä ja siitä saadut luvat ovat voimassa viisi vuotta. Koulutus on kuitenkin jatkuvaa. Kotisairaanhoidon henkilöstö suorittaa sisällöstä lääkehoidon perusosaamisen ja iv-osion, lääkärin suullisen tentin ja tarvittavat näytöt. Tulokset ja näytöt kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Kotisairaanhoitajat pystyvät tekemään Marevan annosmäärittelyä käytyään lääkärin pitämän koulutuksen ja osoitettuaan että hallitsevat Marevan annosmäärittely taulukon käytön. Hoitajan annosmäärittelyn pariin tulevat asiakkaat sovitaan yhdessä alueen kotisairaanhoidon lääkärin kanssa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä lääkärin vastaanoton henkilökunnan kanssa, ja lisävastuupalkkio on myös yhteneväinen vastaanoton hoitajien kanssa. Perus- ja lähihoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä, ja luvat ovat voimassa viisi vuotta. Myös tähän kuuluu näytöt ja kaikki kirjataan henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Tämä koulutus on myös jatkuvaa koulutusta. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään Savon ammatti- ja aikuisopisto pitämää 1 ov. pituinen lääkekoulutus. Hyväksytyistä tuloksista osallistujat saavat todistuksen ja annetun näytön jälkeen luvan allekirjoittaa kotihoidon geriatri. Kyseisiin koulutuksiin voivat osallistua jo luvan saaneet henkilöt ja näin päivittää tietonsa. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollista osallistua sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin oman kiinnostuksesta mukaan. Aloite koulutuksiin tulee joko esimieheltä (lupakäytännöt) tai henkilökunnalta. Palvelusetelituottaja huolehtii oman/henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta, jonka tulisi olla sisällöltään ja vaativuustasoltaan vastaava kuin Kuopion kaupungin henkilöstöltä vaadittava koulutus. 6

7 2.3 Osaamisen ylläpitämisen seuranta Henkilöstön osaamisesta ja kouluttautumista seurataan ja koulutukseen osallistuminen / täydennyskoulutus merkitään henkilöstön tietoihin. 2.4 Perehdytys Uusi työntekijä perehdytetään lääkehoitoon perehdytysohjelman ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Tietoja ylläpidetään sekä talon sisäisellä, että ulkopuolisella koulutuksella. Uudelle työntekijälle huolehditaan perehdytyspäivä/ -aika sekä nimetään ohjaaja perehdytys ajaksi. Uusi työntekijä suorittaa koulutuksen ja näytöt. Lääkehoidon perehdyttämisen runkona on kirjallinen suunnitelma. (Liite 3) 2.5 Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu Palveluntuottaja huolehtii henkilökunnan koulutukset ja lääkehoidon perus-, täydennys ja lisäkoulutuksen suunnittelusta ja koulutuksen järjestämisestä. 3. HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 3.1 Organisaatio Kotisairaanhoitajat, lähi- /perushoitajat saavat luvan lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan hyväksytysti lääkehoidon osaamisen koulutuksen LOVE -ohjelman mukaisesti. Kodinhoitajille ja kotiavustajille luvan myöntää koulutuksen jälkeen avohoidon johtaja. Informaatio lääkkeistä, lääkehoidon seuranta sekä lääkkeen vaikuttavuuden arviointi kuuluvat kaikkien kotihoidon työntekijöitten toimenkuvaan. Asiakkaiden kotona olevat lääkelistat tulee olla ajan tasalla ja ne tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein sekä aina, kun tulee muutoksia lääkityksessä. Samoin tarkistetaan koneellisen jakelun yhteystiedot (apteekin yht. tiedot). 3.2 Lääkärit Lääkemääräykset asiakkaille antaa sairaalasta kotiuduttaessa sairaalan lääkäri, kotona oleville avohoidon vastaanoton omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri ja geriatri. Lääkäri kirjaa lääkemääräykset ja lääkemuutokset Pegasoksen lääkelistaan. 3.3 Kotisairaanhoitajat Kotisairaanhoitajat toteuttavat lääkehoitoa koulutuksensa antamin valmiuksin. He ovat päävastuussa lääkehoidon toteutumisesta ja lääkelistan ajan tasalla olemisesta. Kotona tulee olla Pegasoksesta tulostettu kotihoidon lääkelista. Lääkelista tulee olla päivitetty. Kotisairaanhoitajat vastaavat lisäksi lääkeneuvonnasta, toteutuksesta ja lääkehoidon seurannasta. Lääkärien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan lääkityksen vaikuttavuutta arvioitaessa. Kotisairaanhoitaja saa tehdä Marevan annos määrittelyä, kun on käynyt aiheeseen liittyvän koulutuksen (kts. kohta 2.2). Kotisairaanhoitajan tulee osata käyttää annosmäärittelyn perusteena olevaa taulukkoa. 7

8 Hän sopii lääkärin kanssa ne asiakkaat, joiden Marevan annoksia hän voi määrittää. Läppäpotilaiden Marevan annos määrityksen tekee lääkäri. Karttulan kotisairaanhoitajat käyttävät työssään INR- pikamittausta, mikä on suunnitteilla ottaa käyttöön myös Kuopiossa vuoden 2013 aikana yhteistyössä ISLABIN kanssa. 3.4 Lähi- ja perushoitajat Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Lähi- ja perushoitajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. Hoitajat antavat pistoksia koulutuksensa suomin valtuuksin (sc, im ). Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasosjärjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.5 Kodinhoitajat ja kotiavustajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. He saavat antaa insuliinipistoksia saatuaan koulutuksen ja annettuaan näytöt sairaanhoitajalle. Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasosjärjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.6 Opiskelijat Opiskelijat jakavat lääkkeitä ohjaajan opastuksella. He antavat myös lääkkeitä asiakkaalle ohjeiden mukaan. Ohjaaja vastaa lääkehoidon oikeellisuudesta. 3.7 Opiskelijasijaiset Esimies varmistaa lääkehoidon osaamisen työhön otettaessa. Vakinainen henkilökunta perehdyttää ja ohjaa työn alkaessa. Kuopio Rekryn kautta tulevien sijaisten lääkeosaamisen varmistaa Rekryn henkilöstö. 8

9 3.8 Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat valmiudet Osaamisen varmistaminen, lisäkoulutus Vastuu/ luvan myöntäminen Lääkehoitoon koulutettu, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, - lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihonalaisesti, ihon alle ja lihakseen - rokotteet - suonensisäinen neste- ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen - suonensisäinen neste ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen, muun muassa kipupumppuun annosteltavat lääkkeet - rokotteet Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja - lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeiden tilaaminen - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jakoinfuusiopullon tai nestepussin vaihtaminen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, esim. sosiaaliohjaaja, sosionomi - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - jako dosettiin potilaan kotona - injektiot ihon alle Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö, esim. kodinhoitaja, kotiavustaja, osastoapulainen, laitoshuoltaja - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - injektiot ihon alle - jako dosettiin potilaan kotona Sopimukseen perustuvaa - potilas-, lääke- ja tilannekohtainen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Opiskelijat - opiskelija velvollinen esittämään todistuksen suorittamistaan lääkehoidon opinnoista ja niistä suoriutumisistaan - koulutuksenjärjestäjän ja harjoitteluyksikön sopimus ohjatun harjoittelun ja työssäoppimisen lääkehoidon sisällöstä - työnantajan edustaja (esim. lääkehoidosta vastaava tai osastonhoitaja) arvioi opiskelijan lääkehoidon osaamisen ja siihen osallistumisen 9

10 4. LUPAKÄYTÄNNÖT Sairaanhoitajat/ terveydenhoitajat suorittavat lääkekoulutuksen Moodle -verkossa LOVE-ohjelman mukaisesti lääkehoidon perusteet ja i.v. Lääkehoidon toteuttaminen pohjautuu tentteihin (kirjalliset ja suullinen kuulustelu) ja suorittaa lääkelaskutentit hyväksytysti. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen Kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon lupa-asiakirjana. Lääketentit ottaa vastaan lähiesimies / vastuu lääkäri. Kotisairaanhoitaja voi tehdä Marevan annos määrittelyä käytyään erillisen koulutuksen. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen Moodle- verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Tentin ottaa vastaan lähiesimies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaaminen Kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon lupa-asiakirjana. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Lähi- ja perushoitaja saa luvat lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistanmääräyksiä. - Annospussijakelun lääketilauksen teko kahdeksi viikoksi. - i.m-lääkkeen pistämien ja teoria: pistospaikka, komplikaatiot (esim. anafylaktinen reaktio) ja miten näissä tilanteissa tulee toimia. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglykemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: Näyttö suoritetaan niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään ulkopuolisen tahon pitämä oma yhden opintoviikon pituinen lääkehoitokoulutus. Hyväksytyn tentin ja näytön jälkeen.( Liite 4.). Luvan asiakkaan kotona tapahtuvaan lääkkeiden jakoon ja insuliinin pistämiseen antaa kotihoidon geriatri. Lupa on voimassa viisi vuotta. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat päivitetään täydennyskoulutuksella. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Kodinhoitaja ja kotiavustaja saa luvan lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistan määräyksiä. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglykemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: Näyttö suoritetaan niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. 10

11 Uuden, vakituisen tai pitkäaikaisen sijaisen (yli 3kk) työntekijän tullessa kotihoidon työntekijäksi, tulee hänen suorittaa lääkehoidon koulutuksen sekä tentit. Antaa hoitotyön luvanvaraisista tehtävistä näytöt. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat ja jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät suorittavat vähintään 5 vuoden välein lääkehoidon koulutuksen tentteineen (teoria ja laskut). Työntekijän ollessa pidempään poissa työelämästä (yli 1 v.) tai työntekijällä koetaan olevan muuten tarvetta osaamisen varmistamiselle, tulee hänen antaa uudet näytöt osaamisestaan samoin, kuin uuden luvanhakijan. Esimies arvioi tilanteen ja voi määrätä hoitotyön näyttöjen uusimisen tarpeen mukaan. Myös LOVE -koulutuksen voi käydä tässä yhteydessä uudelleen. 5. LÄÄKEHUOLTO 5.1 Annosjakelu Kotihoidossa toteutetaan suurin osa lääkejaosta apteekkien lääkkeiden koneellisen annosjakelun kautta. Palveluun sisältyy päällekkäislääkkeiden poistaminen, lääkkeiden yhteensopivuuksien tarkistaminen ja potilaiden lääkelistan ylläpito. Apteekin tekemä annosjakelu vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa asiakastyöhön ja parantaa lääketurvallisuutta. Kotihoidon henkilökunta toimittaa reseptit apteekkiin. Reseptissä tulee olla koneellinen lääkkeenjakomerkintä ja resepti tulee olla kirjoitettu vuodeksi. Toimittaa apteekkiin lääkärin allekirjoittaman lääkelistan. Asiakas tekee apteekin kanssa jakelusopimuksen ja tiliasiakkuuden avaaminen. Ottaa suostumuksen asiakkaalta E-reseptin käsittelyyn. Merkkaa Pegasokseen lääkeosioon suostumuksen annon. Lääkkeiden tilaus- ja toimitusajankohdat sovitaan lääkkeet toimittavan apteekin kanssa. Apteekki varmistaa lääkelistan sopivuuden koneelliseen annosjakeluun soveltuvaksi, jakavat lääkkeet dosettiin tai annosjakelupusseihin. Lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 1-2 viikon erissä. Apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen. Tarpeettomista, päällekkäisistä tai mahdollisia haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavista lääkeyhdistelmistä neuvotellaan lääkärin kanssa. Apteekki valitsee annosjakeluun lääkevaihdon piirissä olevan edullisimman lääkkeen. Apteekit voivat hyödyntää lisäksi suuria lääkepakkauskokoja, mikä pienentää lääkityksen kustannuksia. Apteekki huolehtii myös reseptien uusinnasta hoitavan lääkärin kautta. Pääsääntöisesti riittää, että lääkäri soittaa apteekkiin lääkemuutokset ja -määräykset. Resepti voidaan myös faksata ensin apteekkiin ja alkuperäinen resepti toimitetaan mahdollisimman pian apteekkiin. Vahvoista kipulääkkeistä on resepti toimitettava suoraan apteekkiin. Lääkäri tai kotisairaanhoitaja tekee muutokset asiakkaiden lääkelistoihin ja toimittaa uudet lääkelistat lääkkeiden mukana tilaajalle. Asiakkaalla voi olla myös ns. tarvittavia lääkkeitä, jotka on mainittu lääkelistassa kohdassa: tarvittavat lääkkeet. Niitä säilytetään asiakkaan kotona ja hoitaja voi antaa niitä lääkärin ohjeiden mukaisesti asiakkaalle. 5.2 Lääkehuolto asiakkaan kotona Kotihoidon asiakkaiden lääkkeet säilytetään asiakkaiden kotona. Lääkkeet säilytetään oikeassa lämpötilassa ja valolta suojassa. Asiakkaan reseptit ja lääkelista säilytetään kotihoitokansiossa. Annosjakeluasiakkaiden reseptit säilytetään apteekissa. Kotihoidon asiakkaiden apteekkiasioita hoitaa yleensä asiakas itse, omainen tai kotihoidon henkilökunta. Omahoitaja huolehtii lääkkeiden tilaamisesta sekä reseptien voimassaolosta ja lääkkeiden 11

12 voimassaolopäivä. Asiakkailta käyttämättä jääneet vanhentuneet, käyttökelvottomat tai asiakkaalta käytöstä poistetut lääkkeet, toimitetaan apteekkiin. 6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN Kotihoidon henkilökunta jakaa lääkkeet asiakkaalle lääkelistan mukaisesti. Lääkkeet ovat joko dosetissa tai annospussissa, joista ne annetaan asiakkaalle tai asiakas ottaa ne itse. Hoitajan tulee huomioida lääkkeestä annetut määräykset ja ohjeet, esimerkiksi antoaika ja tapa. Lääkkeen antamisen yhteydessä tarkistetaan lääkejaon oikeellisuus sekä seurataan annetun lääkkeen vaikutusta. Lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti asiakkaan kotona, tarvittaessa lukollisessa lääkekaapissa. Asiakkaan kotihoitokansiossa säilytettävä lääkelista tulee olla ajan tasalla. Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / omahoitaja tarkistaa lääkärin kanssa lääkelistan aina lääkemuutosten yhteydessä. Kansioon kirjataan etusivulle myös merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on palvelun piirissä. Samaan yhteyteen kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Rokotuksia ja antibiootteja saavat pistää vain sairaan- ja terveydenhoitajat. Muut injektiot pistää sairaanhoitaja/terveydenhoitaja tai luvan saanut lähihoitaja. Muut lääkemuodot esim. laastarit annostellaan niiden antotavan ja lääkärin ohjeiden mukaisesti. Sairaalasta ilmoitetaan kotiutuvasta kipupumppuasiakkaasta alueen sairaanhoitajalle / terveydenhoitajalle. Kotiuttava sairaala määrää käytettävän kipulääkkeen sekä lääkeannoksen ja lääkkeen antotavan. Vuoden 2012 alkaen sairaala ei luovuta kotiin kipukasetteja, vaan asiakas / omainen / kotisairaanhoitaja järjestää toimituksen huumereseptillä apteekista (huom. KELA erityiskorvattavuus morfiinista ja oksikodonista, jos kasettiin tulee muita lääkeaineita; pelkkä oksikodoni ei oikeuta KELA erityiskorvattavuuteen). Mikäli apteekki antaa huumekortin kasetin mukana kotiin, se täytetään huolellisesti. Korttiin merkitään kasetin vaihtopäivämäärä, kellonaika asiakkaan nimi, lääkkeen määrä, lääkekasetin mittatappio, määräyksen antaja ja lääkkeen antajan eli lääkekasetin vaihtajan allekirjoitus. Lääkekasetin järjestysnumero on oltava sama sekä kasetissa että kortissa. Lääkäri varmentaa kulutuksen allekirjoituksella. 7. ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA Asiakas saa informaatiota lääkehoidostaan sekä lääkäriltä että kotihoidon työntekijöiltä. Informaation tärkeys korostuu lääkityksen muuttuessa tai asiakas saa rinnakkaisvalmistetta. Uutta lääkettä aloitettaessa kerrotaan miksi lääke on aloitettu, kuinka usein se otetaan ja kuinka kauan se jatkuu. Uudesta lääkkeestä annetaan tarvittaessa ohje paperiversiona. Hoidon jatkuessa varmistetaan asiakkaalta kyselemällä, että hän on ymmärtänyt annetut ohjeet. 8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Lääkehoidon toteutuksessa kotihoidossa merkittävää on työntekijöitten tekemä havainnointi ja tulosten kirjaaminen Pegasos-järjestelmään. Ellei lääkitys tuota toivottua tulosta tai esiintyy haittavaikutuksia, hoitavaa lääkäriä informoidaan mahdollisimman pian asiasta. 12

13 9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU Lääkeinformaation antaminen, lääkehoidon seuranta ja potilaiden tarkkailu kuuluvat kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien velvollisuudeksi. Asiakkaan saama lääkehoito ja sen vaikuttavuus kirjataan Pegasos-järjestelmään ja raportoidaan suullisesti. Oma hoitaja huolehtii että asiakkaalle tulostettu lääkelista on ajan tasalla. 10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT Asiakkaan saadessa virheellisen lääkityksen omahoitaja ottaa yhteyttä kotisairaanhoitajaan tai lääkäriin. Asiakkaalle kerrotaan tapahtuneesta ja tarkkaillaan vointia. Vahinkotapahtumat kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään VAHI -lomakkeelle ja lääkärin arvioidessa vahingon asteen se tilastoidaan potilastietojärjestelmään. Haipro- ilmoitus. 11. PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET Kotihoidon asiakkailla voi olla huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä tablettimuodossa tai liuoksina, laastareina tai kipupumpulla annosteltavassa kasetissa. Reseptin antaa joko sairaalalääkäri, omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri. Huumausainereseptilomakkeita saa vastaanotolta. Kipupumpun ohjelmointiin ja kasetin vaihtoon perehdytetään työyksikössä. Alueen hoitaja sopii tarvittaessa kotiutustiimin viikonloppupäivystäjän ja Esperin yöpartion kipupumpun kasetin ja s.c.- kanyylin vaihtoon. Lääkekasetit tilataan apteekeista. 13

14 Kuopion kaupunki Liite 1. Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Työyksikkö: HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS NIMI PERUS- KOULUTUS LUPA, PVM NÄYTÖN VASTAANOTTO, PVM KERTAUS- KOULUTUS, PVM LISÄ- KOULUTUS, PVM 14

15 Kuopion kaupunki Liite 2. Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Työyksikkö LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Nimi Ammatti ASIA Lääkehoidon toteuttaminen = Yksikön lääkehoitosuunnitelma SUORITETTU, PEREHDYTTÄJÄ JA PVM Lääkehoitoprosessin vaiheiden hallinta asiakkaan lääkehoidon tarpeesta vaikutusten seurannan dokumentointiin ja raportoitiin Asiakkaan ohjaaminen Asiakkaan lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen, riittävien lääkehoitotaitojen ja omahoitokykyjen opetus asiakkaalle ja omaiselle Apteekkien yhteystiedot, sijainti ja aukioloajat Lääkehuoltoa ohjaavat lait, -asetukset, määräykset ja ohjeet Viestintäkanavat - lääkehuollon ohjeet-kansio - lääkeinformaatio - tiedotteet - luennot Lääkekaappi - turvallisuusasiat - avaimet Lääkkeet - säilytyslämpötilan seuranta - hävitettävät lääkkeet Poikkeamat lääkehuollossa 15

16 OSALLISTUMISTODISTUS Liite 3. Kodinhoitaja/kotiavustaja, henkilötunnus on osallistunut lääkeaineopinkurssi (1ov.) ja suorittanut hyväksyttävästi tentin sekä antanut hyväksytysti näytöt: - lääkkeidenjako - injektioiden anto ihon alle Kuopio / / Näytön vastaanottaja Tiimi, jonne todistus lähetetään 16

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 1.1 Hoitokodin toiminnan kuvaus Hoitokoti Anna ja Aatu tarjoaa kodinomaista tehostettua palveluasumista vanhuksille.

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

Lääkehoito kotihoidossa ( )

Lääkehoito kotihoidossa ( ) Lääkehoito kotihoidossa (28.8.2018) Lääkehoidon toteutus Lääkehoidon toteuttaminen perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä lääkehoidossa

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus PHHYKY 2018 9.11.2018 Kliinisen osaamisen tuen yksikkö Lääkehoitolupa Lääkehoitolupa tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MALLIPOHJA Palveluseteliyrittäjälle LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MALLIPOHJA Palveluseteliyrittäjälle LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelmassa lääkehoidolla tarkoitetaan lääke- ja nestehoitoa. Palvelusetelituottajan lääkehoitosuunnitelman pohjana on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lääkehoitosuunnitelma.

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 2 Turvallinen lääkehoito -työryhmän hyväksymä Vaasa 30.1.2012 SISÄLTÖ LUKIJALLE......4 TAUSTAA...5 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA...6

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa.

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Mikko Valkonen ESAVI] 14.12.2017 1 Koti? Perinteinen koti: talo, asunto Palveluasuminen sekä tuettu palveluasuminen, jossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kotihoito Lähellä Oy

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kotihoito Lähellä Oy LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Kotihoito Lähellä Oy 2 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Kotihoito Lähellä Oy:n lääkehoidon vaatimustasona on, että lääkehoito toteutuu turvallisesti.

Lisätiedot

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Perusturvalautakunta 16.12.2015 133 Perusturvalautakunta 27.1.2016 9 Liite Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Asumispalvelut, kotihoito Sisällysluettelo JOHDANTO...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...2

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki, yksityiset ja julkiset palvelut THL, Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen Vanhustenhuollon alueelliset tilaisuudet syksy 2019 Anna-Maija Liedenpohja Ylitarkastaja Mervi Tiri Ylitarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut -koulutuspäivä, 28.11.2017 Terveydenhuollon ylitarkastaja Sisältö: Mitä lääkehoito on? Lääkehoidon toteutus vanhuspalveluissa Asiakas/potilasturvallisuus

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Palveluntuottaja:

Palveluntuottaja: Palveluntuottaja: nimike koko nimi ja syntymäaika on suorittanut Eksoten edellyttämät teoria- sekä lääkelaskutentit LOVe-järjestelmässä ja antanut tarvittavat* ) näyttökokeet osaamisestaan. Lupa on voimassa

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle Paula Timonen Proviisori LHKA Tohtorikoulutettava Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Tausta Merkittävä osa kaiken annetun hoidon haitoista liittyy lääkitykseen Lääkehoitosuunnitelma

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa

Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa Vastuuhoitajuuden tehtäväkuvaus on tehty Kotona kokonainen elämä- hankkeen Länsi- ja Keski-Uudenmaan toiminnallisen osakokonaisuuden tuotoksena yhtenäistämään vastuuhoitajuutta

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski YL Kaarina Koskinen Terpj., vast.iri Sirpa Rantanen Päivittäjä pvm 8.8.2013 pvm Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksyjä Sosiaali- ja terveyslautakunta pvm 22.10.2013

Lisätiedot

Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa

Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa Opiskelijoiden osallistuminen lääkehoitoon harjoittelussa edellyttää heiltä riittäviä koulutuksessa saatuja teoreettisia tietoja ja

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 26 Asianro 4436/00.02.03/2013 Minna Reijosen kirje 10.4.2013 Nilsiä-neuvottelukunnalle Minna Reijonen on toimittanut 10.4.2013 sähköpostitse kirjeen Nilsiäneuvottelukunnalle.

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA?

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? Leila Mäkinen kotihoidon koordinaattori LÄÄKEHOITO RAI:SSA Keskimäärin asiakkailla on käytössä n. 7,7 lääkevalmistetta viikoittain Yli seitsemän

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

MEDIECO OY. Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON KURSSIT

MEDIECO OY. Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON KURSSIT MEDIECO OY Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON KURSSIT MEDIECO OY Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON VERKKOKURSSIT Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito (DOT) Directly Observed Treatment = tehtävään koulutettu henkilö jakaa lääkkeet ja seuraa, että potilas nielee jokaisen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019 Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019 Lääkelupien suorittaminen Työntekijä suorittaessa ensimmäistä kertaa Eksoten vaatimusten mukaiset lääkeluvat, tulee hänen suorittaa myös näytöt Työntekijän

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1770/2017 05.05.00 48 Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh.

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TUKI

Farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TUKI 25.4.2019 Farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TUKI MISTÄ PALVELUSSA ON KYSE? - Palvelu tarjoaa hoitoyksikölle järjestelmällisen toimintatavan

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Palveluesimies Virpi Pesonen, Lääkäri Reijo Räisänen, Sh Anri Saarivainio Potilas-case 89-vuotias mies, asuu vaimon kanssa,

Lisätiedot

Palveluntuottaja:

Palveluntuottaja: Uusi / vanha Palveluntuottaja: nimike koko nimi ja syntymäaika on suorittanut Eksoten edellyttämät teoria- sekä lääkelaskutentit LOVe-järjestelmässä ja antanut tarvittavat* ) näyttökokeet osaamisestaan.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND Hallintoylihoitajan ohje 03-2011 29.6.2011 Jakelussa mainituille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen TPA Tampere: PAHOSU

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen TPA Tampere: PAHOSU Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 26.5.2016 1 Perustieto Tietää, miksi palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään Tietää, minne ja miten palveluja hoitosuunnitelma laaditaan Tietää, milloin

Lisätiedot

I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke ) IÄKKÄIDEN

I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke ) IÄKKÄIDEN I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke 2016-2018) IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON MONIAMMATILLINEN ARVIOINTI = ILMA OMAIS- JA PERHEHOITOON

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. TPA Tampere: PAHOSU

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. TPA Tampere: PAHOSU Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 1 Perustieto Tietää, miksi palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään Tietää, minne ja miten palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan Tietää, milloin palvelu-

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOPASSI. OPISKELIJA (nimi ja opiskelijanumero) AMMATTIKORKEAKOULU. opiskeluaika

LÄÄKEHOITOPASSI. OPISKELIJA (nimi ja opiskelijanumero) AMMATTIKORKEAKOULU. opiskeluaika LÄÄKEHOITOPASSI OPISKELIJA (nimi ja opiskelijanumero) AMMATTIKORKEAKOULU opiskeluaika Lääkehoitopassin tavoitteena on varmistaa opiskelijan lääkehoidon osaaminen opintojen eri vaiheissa ja ammattiin valmistuessa.

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot