LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU"

Transkriptio

1 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 1.1 Hoitokodin toiminnan kuvaus Hoitokoti Anna ja Aatu tarjoaa kodinomaista tehostettua palveluasumista vanhuksille. Suurin osa asukkaista on vaikeasti- tai keskivaikeasti dementoituneita. Asukaspaikkoja on 21. Toiminta-ajatuksena on tarjota vanhukselle turvallinen koti, laadukasta hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokauden. Kuntouttava työote ja toimintakykyä ylläpitävä tekeminen kuuluvat jokaiseen päivään. Henkilöstöä on tällä hetkellä kaksitoista : 2 sairaanhoitajaa, 1 sairaanhoitaja/kuntohoitaja, 1 terveydenhoitaja, 7 perus/lähihoitajaa, jalkaterapeutti/toimintaterapeutti, 1 osa-aikainen keittiötyöntekijä. 1.2 Lääkehoidon sisältö ja vaativuus Lääkehoitoon voivat sisältyä luonnollista tietä (suuhun, iholle, korvaan, silmään, nenään, peräsuoleen, hengitysteitse, emättimeen) annettavan lääkehoidon lisäksi lihakseen ja ihon sisäsäisesti annettavat injektiot. 1.3 Lääkehoidon prosessin vaiheet - Asukkaan tulo : Asukkaat tulevat Annaan ja Aatuun pääasiassa kotihoidon piiristä, mutta myös tk:n vuodeosastolta tai keskussairaalasta. Uuden asukkaan tullessa tarkistetaan mukaan tullut lääkelista ja reseptit sekä asukkaan mukanaan tuomat lääkkeet, jos näissä on epäselvyyttä otetaan yhteyttä aikaisemmin lääkehoidosta vastanneeseen hoitajaan/lääkäriin. - Lääkkeen määrääminen ja kirjaaminen Asukkaan tarvitessa uuden lääkkeen, lääkäri määrää reseptin, pääasiassa käytössä e- resepti. - Oma lääkäri hoitokodilla kirjaa määräyksen asukkaan papereihin (lääkärin määräykset lehdelle), josta sairaanhoitaja siirtää lääkemääräyksen Hilkkaan (lääkelistaan) sekä huolehtii, että lääkemääräykseen liittyvät muut huomioitavat asiat tulee kirjattua (kesto, jako-ohje yms.) - Tk:n vastaanoton, sairaalan lääkärin määrätessä reseptin, sairaanhoitaja siirtää lääkemääräyksen asukkaan papereihin ( lääkärin määräykset lehdelle) sekä Hilkkaan kuten edellä mainittu.

2 - Lääkäri voi määrätä reseptin myös puhelimitse suoraan apteekkiin, jolloin toimitaan kuten edellä. Reseptit toimitetaan apteekkiin, e-reseptin ollessa kyseessä tarkistetaan että lääkettä on vielä jäljellä reseptillä, jos ei, niin tehdään uusinta pyyntö Terveyskeskukseen -Lääkkeen jako asukaskohtaisesti Lääkkeet haetaan apteekista ja sairaanhoitaja tai lähi-/perushoitaja jakaa ne henkilökohtaisiin, nimillä varustettuihin dosenttehin lääkelistan jako-ohjeen mukaisesti. Jokaisella asukkaalla on lukittavassa lääkekaapissa henkilökohtaiset, nimellä varustetut lääkekorit, joissa lääkkeet säilytetään. Lääkkeet annetaan dosetista suoraan asukkaalle. - Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen Neste- ja jauhemaiset lääkkeet säilytetään lukitussa lääkekaapissa, josta ne annostellaan asukaskohtaisesti ja annetaan suoraan asukkaalle. Avaamattomat insuliinit säilytetään kanslian lääkejääkaapissa ja hoitajan on huolehdittava, että avaamaton insuliinikynä/ampulli on otettu huoneenlämpöön ennen käytössä olevan insuliinin loppumista. - Kaksoistarkistus Ennen lääkkeen antamista asukkaalle tarkistetaan dosetista asukkaan nimi ja vastaavatko lääkkeet ko asukkaan lääkkeitä. Lääkkeet annetaan joko suoraan suuhun tai seurataan että asukas ottaa ne. Lääkkeet antaa sh/lh/ph. Käytössä olevat insuliinit säilytetään lukitussa lääkekaapissa, josta ne otetaan ennen pistämistä. Insuliinikynään on merkitty asukkaan nimi ja annettava insuliiniannos sekä kellonaika, jolloin insuliini pistetään. Nämä tarkistetaan aina ennen insuliinin pistämistä. - Lääkkeen anto ja sen dokumentointi Tarvittaessa annettava lääke kirjataan Hilkkaan : mihin tarkoitukseen, kellonaika sekä kuka on antanut. Kipulaastarin vaihtoväli on merkitty asukkaan lääkelistaan sekä kanslian kalenteriin. Silmä- ja korvatipoista on lista joko asukkaan huoneessa tai kanslian kaapissa, johon merkitään annetut annokset. Samoin kuurittain käytettävistä voiteista ja liuoksista (esim. päänahan hoitoon) on em. listat. Insuliinini pistäminen sekä neulan vaihdot merkitään asukkaan huoneessa olevaan listaan.

3 - Lääkehoidon seuranta Lääkehoidon vaikutuksia seurataan jatkuvasti huomioimalla asukkaan vointia (mahdollisia muutoksia), terveydentilaa (rr, verensokeri, painon seuranta) sekä tarvittavat laboratoriokokeet. Lääkitystä tarkistetaan omanlääkärin kanssa tarvittaessa sekä vuositarkastuksen yhteydessä. Huomiot kirjataan Hilkkaan: mahdolliset sivu- ja haittavaikutukset, toivotut hyödyt ja vaikutukset, sekä asukkaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus. Sairaanhoitaja/omahoitaja huolehtii, että asukkaan lääkelista on ajan tasalla. - Lääkehoidon kirjaaminen Katso edellä - Lääkepoikkeaman dokumentointi Lääkepoikkeaman sattuessa otetaan yhteys omaan tai päivystävään lääkäriin haittavaikutusten poissulkemiseksi. Lääkepoikkeaman havainnut hoitaja kirjaa tapahtuman Hilkkaan. Hän täyttää myös Lääkepoikkeama-kaavakkeen (Lääkehoitosuunnitelmakansiossa). Mahdolliset Lääkepoikkeamat käsitellään yhteisissä palavereissa, pohtien mistä johtuivat ja kuinka niitä pystyisi ennalta ehkäisemään. 1.4 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat sekä kehittämistoimenpiteet -Lääkelistojen luotettavuus Muutokset kirjataan välittömästi ja selkeästi lääkelistaan sekä kuurilääkkeet ja injektiot niille tarkoitettuun erilliseen listaan, myös Hilkkaan. -Tiedon kulku lääkemuutoksissa Raportointi muille työntekijöille, lomalta tai pidemmältä vp:lta tullessa Hilkkaa apuna käyttäen. -Lääkkeen perillemenon varmistaminen Lääkkeet annetaan suoraan suuhun tai varmistetaan että asukas ottaa ne itse. -Lääkedosenttien ja lääkkeiden turvallinen säilytys Lääkkeet säilytetään lukitussa kaapissa, eikä jätetä lääkelaseja tai dosettaja asukkaiden saataville missään tilanteessa - Sijaisten ja uuden työntekijän osaaminen/perehdyttäminen Perehdytys lääkehoitoon suunnitelman mukaisesti, sairaanhoitaja varmistaa perehdytyksen

4 - Lääkkeen jako - Oikea valmiste (ongelma lähinnä vastaavien valmisteiden kohdalla), vahvuus ja annos. Jos epäselvyyttä, tarkistetaan asia Pharmaca Fennicasta tai apteekista. - Lääkkeiden antaminen oikein ja turvallisesti Tarkistetaan lääkeannos ennen antamista asukkaalle, lääkkeet annetaan yksitellen, lääkkeiden jauhamista ei suositella, mutta esim. muistisairaus tuo lääkekielteisyyttä, jolloin lääkkeiden antaminen kokonaisina vaikeutuu (ennen jauhamista selvitetään voiko lääkkeen jauhaa tai onko vastaava lääkettä esim. nestemäisenä). - Epäsäännöllisesti annettavien lääkkeiden asianmukainen ja selkeä kirjaaminen Seuraavan lääkeannoksen antopäivä merkitään sekä lääkedosenttiin, että kanslian kalenteriin että Hilkkaan. -Lääkehoidon poikkeaman kirjaaminen / tiedottaminen Kaikki poikkeamat on kirjattava, pohdittava syyt, sekä pyrittävä ennaltaehkäisemään. Kaikki lääkepoikkeamatapahtumat käsitellään henkilöstöpalavereissa. 2. TYÖYKSIKÖN LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 2.1 Osaamisen varmistaminen Perehdyttäminen, perehdyttäjänä toimii sairaanhoitaja (lääkehuollon osalta). Uudelta työntekijältä tarkistetaan peruskoulutus ja aiempi työkokemus. Opiskelijoiden kohdalta tarkistetaan suoritetut kurssit lääkehoidon osalta. Työntekijälle selvitetään yksikön toiminta (omavalvontakansio apuna) ja perehdytetään asukkaisiin (sairaudet, erityistarpeet, lääkitys). Käydään läpi Lääkehoitosuunnitelma. Käydään läpi lääkkeiden jakaminen asukaskohtaisiin annoksiin ja uusi työntekijä (perehdytettävä) jakaa lääkkeet perehdyttäjän valvonnassa 3-5 kertaa oikein. Käydään läpi perehdytyssuunnitelma ja lääkehoidon perehdytys nimikesuojatulle terveydenhuollon ammattihenkilölle-lomake. Täytetään näyttöön perustuva lääkehoitolupa, jonka hoitokodin lääkäri allekirjoittaa Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja) Sairaanhoitajalta edellytetään, että hän on saanut peruskuolutuksessaan teoreettista opetusta vähintään 9 op. Peruskoulutuksen tulee sisältää seuraavat asiat: - Lääkehoitoa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus - Lääkehoidon peruskäsitteet

5 - Lääkeaineoppi - Lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat, lääkehoidon toteutus; luonnolista tietä annettava lääkehoito, ihon sisään, ihon alle ja lihakseen annettavat inejktiot, suonensisäinen neste- ja lääkehoito, epiduraalitilaan annettava lääkehoito - Lääkematematiikka - Lääkkeiden käyttöön liittyviä ohjaus - Lääkkeiden hankinta ja käsittely; käyttökuntoon saattaminen - Kivun hoitomenetelmät ja arviointi - Rokottaminen Peruskoulutus antaa oikeuden: - Saattaa lääkkeitä käyttökuntoon - Jakaa lääkkeitä dosenttiin, asukkaalle annettavaksi esim. lääkelasiin - Antaa lääkettä luonnollista tietä; suuhun, silmään, iholle, korvaan, nenään, hengitysteitse, peräsuoleen, emättimeen - Antaa lääkettä ihon sisään, ihon alle ja lihakseen Perehdyttäminen Perehdytyksessä käydään läpi liitteiden 1 ja 2 mukaiset asiat Perehdyttäjänä voi toimia : - Hoitokodin lääkehoidon vastuuhenkilö - Kokenut, laillistettu, lääkkeenantoluvat saanut terveydenhuollon ammattihenkilö Perehdyttämisessä otetaan huomioon perehtyjän lähtötaso. Järjestetään yhteiset työvuorot, joiden aikana osaaminen varmistetaan. Perehdytys kirjataan liitteiden 1 ja 2 kaavakkeille ja dokumentoidaan lääkehoitoluvat kansioon Nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö (perushoitaja, lähihoitaja) Lähi- ja perushoitajalta edellytetään, että hän on saanut lääkehoidon opetusta perusopetuksessaan vähintään 3op. Hoitokodin lääkehuollon vastuuhenkilö tai sairaanhoitaja varmistaa perehdytyksen yhteydessä em. vaatimuksen. Peruskoulutus antaa valmiuden: - Jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi

6 - Antaa lääkkeitä luonnollista tietä (suuhun, silmään, korvaan, peräsuoleen, emättimeen, hengitysteitse, resoriblitetit kielen alle) - Seurata lääkehoidon vaikutuksia, sivuoireita, raportoida niistä sekä ohjata ja neuvoa asukkaita ja omaisia - Seurata asukkaan tilaan, oireita ja lääkehoidon vaikuttavuutta hoidon toteutumisen aikana ja sen jälkeen. Perehdyttäminen Perehdytyksessä käytetään runkona liitteen 2 kaavaketta, josta käydään läpi hoitokodin työtehtävissä vaadittavat asiat. Lisäksi käydään läpi liitteen 1 mukaiset asiat. Perehdytys kirjataan liitteiden 1 ja 2 kaavakkeille ja dokumentoidaan lääkehoitoluvatkansioon. Lääkehoidon perehdytys, näyttö ja lupa antavat oikeuden : - Jakaa lääkkeitä dosenttiin, asukkaalle annettavaksi esim. lääkelasiin - Antaa lääkettä luonnollista tietä (suuhun, iholle, silmään, korvaan, hengitysteitse, nenään, peräsuoleen, emättimeen) - Antaa lääkettä injektiona ihon alle (sc) - Antaa lääkettä lihakseen (im) - Tabletti- ja laastarimuotoisten huumausaineiden antaminen Lääkehoitoon kouluttamaton henkilökunta Kaikki lääkehoitoa toteuttavat työntekijät, joilla ei ole peruskoulutuksessa ollut lääkehoitoa, tarvitsevat lisäkoulutuksen lääkehoidon perusteista, josta on oltava todistus. Lisäkoulutus on voimassa 5 vuotta. Lisäkoulutus järjestetään tarpeen mukaan, mutta mahdollisen nopeasti ko. työntekijän palkkaamisen jälkeen Lisäkoulutus antaa luvan: - Antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä doseteista - Antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista tietä ( suuhun, iholle, silmään, korvaan, nenään, hengitysteitse, peräsuoleen, emättimeen) - Pistää insuliinit Ennen koulutuksen saamista kouluttamaton henkilökunta saa antaa ainoastaan valmiiksi annosteltuja lääkkeitä doseteista. (Erillinen lääkehoitolupa, liite 3) Sairaanhoidon opiskelija

7 Sairaanhoidon opiskelijan toimiessa sijaisena (opiskelija, jolla on lääkehoidon opinnot ovat hyväksytysti suoritettuna) sovelletaan nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön (lähihoitaja/perushoitaja) käytäntöjä, kuitenkin niin, ettei hän ole oikeutettu käsittelemään huumausaineita. Perehdyttäjänä toimii sairaanhoitaja tai kokenut lähi/perushoitaja, näytön ottaa vastaan sairaanhoitaja ja luvan myöntää lääkäri. (Liite 3) Lähihoitajaopiskelija Lähihoitajaopiskelijan toimiessa lähi/perushoitajan sijaisena, lääkehoitoon osallistuminen edellyttää että: - Työhönoton ja perehdytyksen yhteydessä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja varmistaa osaamisen ja lääkäri myöntää luvan (liite 3)) - Opiskelijalla on kolme opintoviikko hyväksytyksi suoritettuja lääkehoidon opintoja ja hoito- ja huolenpitojakso ja sen näyttö hyväksytysti suoritettuina. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta käsitellä huumausaineita Muuten lähihoitajaopiskelija toimii avustavissa tehtävissä. Lähihoitajaopiskelijan ollessa työharjoittelussa / tutkintosuorituksessa, ohjaava hoitaja on vastuussa opiskelijan antamasta lääkehuollosta. 2.2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen - Henkilöstö osallistuu lääkehoitokoulutukseen: jokainen lääkehoitoon osallistva lähi- ja sairaanhoitaja suorittaa verkkopohjaisen lääkehoidon perusteet koulutuksen viiden vuoden välein. - Sairaanhoitajat suorittavat lisäksi verkkopohjaisen iv-koulutuksen ja antavat siihen kuuluvan näytön. - Henkilöstöpalaverit, joissa käsitellään esille tulleita lääkehoitoon liittyviä asioita - Yksikön lääkehoitokansioon kerätään lääkehoitoon liittyvää materiaalia - Jokainen tutustuu STM:n Turvallinen lääkehoito-oppaaseen - Kartoitetaan henkilöstön lisäkoulutuksen tarve 2.3 Osaamisen ylläpitämisen seuranta - Lääkehoidon koulutuskortti lääkehoitokansiossa, johon jokainen itse merkitsee suorittamansa koulutuksen - Lisäkoulutuksen tarvetta kartoitetaan havaintojen, lääkepoikkeamaseurannan sekä kaksoistarkastuksen avulla

8 2.3.1 Täydennys- ja lisäkoulutus Työnantaja järjestää lääkehoidon täydennyskoulutusta valtakunnallisen Turvallinen lääkehoito suositusten mukaisesti, työntekijöiden yksilöllisen tarpeen ja työyksikön kehittämistarpeen mukaisella tavalla. Täydennyskoulutuksen tarpeen arvio yrityksen esimiehet. Jokainen työntekijä on velvollinen perehdytyksen lisäksi omaehtoiseen lääkehoidon tietojen kertaukseen / päivittämiseen. Lääkehoidon täydennyskoulutusta voidaan tehdä yhteistyössä Sosterin kanssa, mm osallistumalla heidän järjestämiin lääkehoitokoulutuksiin. Lääkehoitoon kouluttamattomille järjestetään tarpeen mukaan lääkehoitokoulutusta. Lisäkoulutus tarjonnan ja tarpeen mukaan. 3. HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 3.1 Henkilöstö Työyksikössä on : - Neljä sairaanhoitajaa, joista yksi lääkehuollon vastaava - Seitsemän perus-/lähihoitajaa - Toimintaterapeutti - Jalkaterapeutti - Yksi osa-aikainen keittiötyöntekijä. Jokainen työntekijä kantaa vastuun omasta toiminnastaan oman osaamisensa ja koulutuksen määrittelemissä rajoissa. 3.2 Vastuut ja velvollisuudet Vastaava lääkäri : - Vastuu lääkehoidon kokonaisuudesta ja pääasiallisesti lääkkeen määräämisestä (myös tk:n tai keskussairaalan päivystävä- tai osastonlääkäri määräävät asukkailemme lääkkeitä). Päävastuu lääkehoidon ohjauksesta, neuvonnasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Sairaanhoitaja:

9 - Lääkehoidon tarpeen arviointi yhdessä lääkärin kanssa, lääkehoidon toteutus ja vaikuttavuuden arviointi, ohjaus ja neuvona - Lääkehoidon toteutuminen tämän suunnitelman mukaisesti - Ohjeistuksesta ja lääkehoitosuunnitelman ohjeiden laadinnasta - Työnjaosta ja yhteistyöstä niin, että osaamisen hyödyntäminen ja lääkehoidon vaatimukset toteutuvat - Lääkehoitopoikkeamien käsittelystä Perus/lähihoitaja - Vastaa omasta osuudestaan asukkaan lääkehoidon toteuttamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa Muut hoitoon osallistuvat - Toteuttavat lääkehoitoa oman lääkehoitolupansa antamissa puitteissa ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidon opiskelijan toimiessa sijaisena (opiskelija, jolla lääkehoidon opinnot ovat hyväksytysti suoritettuna) - Vastaa perus/lähihoitajan tavoin asukkaan lääkehoidon toteuttamisesta sekä vaikuttavuuden arvioinnista, lukuun ottamatta huumausaineita, joita ei ole oikeutettu käsittelemään. - Lähihoitajaopiskelijan ollessa työharjoittelussa/tutkintosuorituksessa, ohjaava hoitaja/tutkintosuorituksen vastaanottaja on vastuussa opiskelijan antamasta lääkehuollosta Yrityksen esimiehet - Vastaa tarvittavista resursseista ja koulutuksen järjestämisestä 3.3 Työnjako Hoitajat vastaavat lääkehoidosta oman toimintalupansa mukaisesti 4. LUPAKÄYTÄNNÖT 4.1 Sairaanhoitaja Perehdytyksen yhteydessä varmistetaan osaaminen perehtyjän ja perehdytettävän yhteisellä työvuoroilla. Perehdyttäjänä toimii laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Perehdytyskaavake arkistoidaan Lääkehoito-kansioon. 4.2 Perus/lähihoitaja

10 Perehdytyksen yhteydessä varmistetaan osaaminen näytöllä, jonka ottaa vastaan kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja). Näyttöön kuuluu onnistunut lääkkeenjako, huumausaineiden käsittely ja kulutuskortin täyttö sekä pistos s.c ja i.m. Perus/lähihoitaja saa luvan mukaisesti antaa vain tabletteina ja laastareina annettavat huumausaineet. Luvan myöntää näytön perusteella hoitokodin lääkäri (liite 3). Lupa arkistoidaan Lääkehoito-kansioon. 5. HOITOKODIN LÄÄKEHUOLTO Hoitokoti Anna ja Aatu Oy tarjoaa tehokasta palveluasumista vanhuksille, joista suurin osa on muistisairaita. Asukkaat maksavat itse lääkkeensä. Lääkkeet haetaan reseptillä avoapteekista. Lääkkeet säilytetään Hoitokodissa lukollisessa lääkekaapissa, jossa jokaisella asukkaalla on nimellä varustettu henkilökohtainen lääkekori. Kylmässä säilytettävät lääkkeet (insuliinit, silmätipat yms.) säilytetään lukollisessa jääkaapissa hoitokodin kansliassa. Lääkekaappien ja lääkejääkaapin avaimia säilytetään kanslian laatikostossa. Lääkejääkaapin lämpötilaa seurataan kerran vuorokaudessa ; yöhoitaja merkitsee lämpötilan kaavakkeelle ja kaavake arkistoidaan. Lääkekaappien siivouksesta huolehtii lääkehoidon vastaava. Tarpeettomat / vanhentuneet lääkkeet toimitetaan avoapteekkiin. Asukkaan kuoltua hänen lääkkeensä toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. 6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN Lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksestä reseptin, e-reseptin tai puhelinreseptin avoapteekkiin. - Sairaanhoitaja siirtää lääkemääräyksen Hilkkaan (lääkelista), sekä tulostaa voimassa olevan lääkelistan asukkaan kansioon. - Sh/ph/lh hakee lääkkeen apteekista - Sh/ph/lh annostelee lääkkeen asukkaan nimellä varustettuun dosenttiin viikoksi kerrallaan lääkelistan mukaisesti. Lääkelista myös erillinen Marevan- lääkelista säilytetään asukkaan henkilökohtaisessa kansiossa. Lääkkeet jaetaan aseptisesti hanskoja käyttäen lusikalla tai atulalla. - Lääkkeet annetaan suoraan dosetista asukkaalle suoraan suuhun tai varmistaa, että asukas ottaa ne. Samalla tarkistetaan vastaako lääkkeet ko. asukkaan lääkkeitä. Asukaskohtaiset dosetit säilytetään lukitussa lääkekaapissa. 7. ASUKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA

11 Suurin osa asukkaista on muistisairaita jolloin informoinnista/ohjauksesta ei ole hyötyä, mutta tarpeen mukaan asukasta ohjataan ottamaan lääke oikealla tavalla sekä informoidaan lääkityksen vaikutuksesta ja mahdollisista sivuvaikutuksista. 8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Lääkäri arvioi asukkaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden lääkettä määrätessään. Lääkärin määrätessä uuden lääkkeen hän arvioi käytössä olevien lääkkeiden tarpeen ja varmistaa uuden lääkkeen yhteensopivuuden niiden kanssa. Lääkäri arvioi yhdessä hoitajan kanssa myös, kuinka asukkaan lääkehoito käytännössä onnistuu. Uutta lääkettä jakaessaan hoitaja tutustuu sen vaikutuksiin / haitta- ja sivuvaikutuksiin Pharmaca Fennicasta. Tämä auttaa hoitajaa arvioimaan lääkkeen vaikutusta; toivottua hyötyä sekä mahdollisia sivu- ja haittavaikutuksia. Huomiot kirjataan Hilkkaan, näin lääkkeen vaikutusta voidaan arvioida hoitajien ja lääkärin kesken. Hätätapauksissa lääkäriä konsultoidaan puhelimitse, joko hoitokodin omaa lääkäriä tai tk:n tai keskussairaalan päivystävää lääkäriä. Lääkehoidon vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti asukkaan terveydentilaa ja vointia seuraamalla (RR, paino, verensokeri, verikokeet yms.) Huomiot kirjataan Hilkkaan. Lääkitys tarkistetaan tarpeen mukaan tai terveystarkastuksen yhteydessä. 9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU Kun lääkäri määrää lääkkeen, hän kirjaa sen Lääkärin määräyksen-lehdelle tai puhelimitse annetun ohjeen sairaanhoitaja kirjaa Hilkkaan. Sairaanhoitaja kirjaa lääkkeen jakoohjeineen Hilkan lääkelistalle.. Uuden lääkkeen aloittaminen tai lääkemuutos kirjataan myös Hilkkaan (huomiot), jolla taataan tiedonkulku muulle henkilöstölle. Lääkemuutoksen toteutuksesta huolehtinut hoitaja tulostaa ajantasaisen lääkelistan asukkaan kansioon. Lääkemuutoksen tullessa silloin kun sairaanhoitaja ei ole työssä, voi ph/lh kirjata lääkemuutoksen ja tiedottaa siitä sairaanhoitajalle tämän tullessa töihin ja yhdessä varmistetaan kirjaamineen. Asukkaan lähtiessä jatkohoitoon muualle / kotilomalle annetaan mukaan kopio lääkelistasta tai hoitolähete, josta tarkistetaan lääkelista asukkaan kansiossa olevan Hilkan lääkelistan mukaan. Näin varmistetaan lääkehoidon jatkuvuus. Asukkaiden kansioissa olevat lääkelistat pitää ajan tasalla sairaanhoitaja yhdessä omahoitajan kanssa. Myös Marevan- sekä kuuri- ja injektiolääkelista pidetään ajan tasalla.

12 10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ Lääkäri ; - Ilmoitus lääkkeiden sivuvaikutuksesta Lääkelaitokselle - Seuraa lääkehoidon toteutumista tämän lääkehoidon suunnitelman mukaisesti Sairaanhoitaja ; - Seuraa lääkehoidon toteutumista tämän lääkehoidon suunnitelman mukaisesti - Lääkehoitopoikkeamien käsittely Hoitokodille yhteisessä palaverissa Lääkepoikkeaman sattuessa otetaan tarvittaessa yhteys lääkäriin ( omalääkäri tai päivystävä lääkäri), asukkaalle tulevien haittavaikutusten poissulkemiseksi. Lääkepoikkeaman havainnut hoitaja kirjaa poikkeaman Hilkkaan, sekä täyttää Lääkepoikkeama-kaavakkeen. Poikkeama käsitellään yhteisissä henkilöstöpalaverissa, pohtien mistä johtuivat ja kuinka niitä pystyisi ennaltaehkäisemään. 11. PÄÄASIALLISEST KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET (PKV-LÄÄKKEET) JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET Lääkäri arvioi asukkaan PKV-lääkkeen tarpeen ja kirjaa määräyksensä Lääkärinmääräyslehdelle, josta sh siirtää sen asukkaan lääke listalla (kts. kohta 6). Lääkäri kirjoittaa henkilökohtaisen reseptin, jolla lääke haetaan avoapteekista. Reseptit säilytetään avoapteekissa. Lääke säilytetään Hoitokodin lukitussa lääkekaapissa. Huumausainelääkkeiden käsittelyyn ja antamiseen tarvitaan erillinen lupa perus- ja lähihoitajille (nimikesuojatulle terveydenhuollon ammattihenkilöille). Sen myöntää terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottaman näytön perusteella hoitokodin lääkäri. Hoitokodilla perus/lähihoitaja saa antaa vain tabletteina ja laastareina annettavat Hoitokodilla perus/lähihoitaja saa antaa vain tabletteina ja laastareina annettavat huumausainelääkkeet. Lupa arkistoidaan Lääkehoito-kansion. Laastarin laittaminen/vaihto ja tablettina annettava huumausainelääke kirjataan huumausainekorttiin sekä Hilkkaan (annettu lääke ja kellonaika). Seuraavan laastarin vaihtoaika merkitään Hilkkaan sekä hoitajien kalenteriin. Jokainen asukkaan hoitoon osallistua hoitaja arvioi lääkkeen vaikutusta. Käytetyt kipulaastarit säilötään kannelliseen rasiaan, joka viedään apteekkiin hävitettäväksi. Samoin käyttämättä jäänet lääkkeet (esim asukkaan kuoltua) palautetaan apteekkiin hävitettäväksi. Liite 1 LÄÄKEHOIDON PEREHDYTYSSUUNNITELMA

13 Liite 2 LÄÄKEHOIDON PEREHDYTYS NIMIKESUOJATULLE TERVEYDENHUOL- LON AMMATTIHENKILÖLLE (esim. lähi/perushoitaja, sairaan-/lähihoitajaopiskelija sijainen) Liite 3 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA LÄÄKEHOITOLUPA Liite 4 LÄÄKEPOIKKEAMAN ILMOITUSLOMAKE SISÄLTÖ 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 1.1. Hoitokodin toiminnan kuvaus 1.2. Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja) 1.3. Lääkehoidon prosessin vaiheet 1.4. Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat sekä kehittämistoimenpiteet 2. TYÖYKSIKÖN LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YL- LÄPITÄMINEN 2.1 Osaamisen varmistaminen Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja) Nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö (perus/lähihoitaja) Lääkehoitoon kouluttamaton henkilökunta Sairaanhoidon opiskelija Lähihoitajaopiskelija 2.2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 2.3 Osaamisen ylläpitämisen seuranta Täydennys- ja lisäkoulutus 3. HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 3.1 Henkilöstö 3.2 Vastuut ja velvollisuudet 3.3 Työnjako 4. LUPAKÄYTÄNNÖT 4.1 Sairaanhoitaja 4.2 Perus/lähihoitaja 5. HOITOKODIN LÄÄKEHUOLTO

14 6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN 7. ASUKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA 8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOIMINEN 9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU 10. SEURANTA JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ 11. PÄÄASIALLISESTI KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKET (PKV-LÄÄKKEET) JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE 1 Sisällys 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat...

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

Lääkehoito kotihoidossa ( )

Lääkehoito kotihoidossa ( ) Lääkehoito kotihoidossa (28.8.2018) Lääkehoidon toteutus Lääkehoidon toteuttaminen perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä lääkehoidossa

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Perusturvalautakunta 16.12.2015 133 Perusturvalautakunta 27.1.2016 9 Liite Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Asumispalvelut, kotihoito Sisällysluettelo JOHDANTO...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...2

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki, yksityiset ja julkiset palvelut THL, Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus PHHYKY 2018 9.11.2018 Kliinisen osaamisen tuen yksikkö Lääkehoitolupa Lääkehoitolupa tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kotihoito Lähellä Oy

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kotihoito Lähellä Oy LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Kotihoito Lähellä Oy 2 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Kotihoito Lähellä Oy:n lääkehoidon vaatimustasona on, että lääkehoito toteutuu turvallisesti.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MALLIPOHJA Palveluseteliyrittäjälle LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MALLIPOHJA Palveluseteliyrittäjälle LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelmassa lääkehoidolla tarkoitetaan lääke- ja nestehoitoa. Palvelusetelituottajan lääkehoitosuunnitelman pohjana on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lääkehoitosuunnitelma.

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa

Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa Vastuuhoitajuuden tehtäväkuvaus on tehty Kotona kokonainen elämä- hankkeen Länsi- ja Keski-Uudenmaan toiminnallisen osakokonaisuuden tuotoksena yhtenäistämään vastuuhoitajuutta

Lisätiedot

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa.

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Mikko Valkonen ESAVI] 14.12.2017 1 Koti? Perinteinen koti: talo, asunto Palveluasuminen sekä tuettu palveluasuminen, jossa

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen Vanhustenhuollon alueelliset tilaisuudet syksy 2019 Anna-Maija Liedenpohja Ylitarkastaja Mervi Tiri Ylitarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle Paula Timonen Proviisori LHKA Tohtorikoulutettava Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Tausta Merkittävä osa kaiken annetun hoidon haitoista liittyy lääkitykseen Lääkehoitosuunnitelma

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski YL Kaarina Koskinen Terpj., vast.iri Sirpa Rantanen Päivittäjä pvm 8.8.2013 pvm Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksyjä Sosiaali- ja terveyslautakunta pvm 22.10.2013

Lisätiedot

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 2 Turvallinen lääkehoito -työryhmän hyväksymä Vaasa 30.1.2012 SISÄLTÖ LUKIJALLE......4 TAUSTAA...5 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA...6

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut -koulutuspäivä, 28.11.2017 Terveydenhuollon ylitarkastaja Sisältö: Mitä lääkehoito on? Lääkehoidon toteutus vanhuspalveluissa Asiakas/potilasturvallisuus

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa

Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa Opiskelijoiden osallistuminen lääkehoitoon harjoittelussa edellyttää heiltä riittäviä koulutuksessa saatuja teoreettisia tietoja ja

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA?

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? Leila Mäkinen kotihoidon koordinaattori LÄÄKEHOITO RAI:SSA Keskimäärin asiakkailla on käytössä n. 7,7 lääkevalmistetta viikoittain Yli seitsemän

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antoi asiassa lausunnon 27.2.2012 (liitteenä).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antoi asiassa lausunnon 27.2.2012 (liitteenä). 31.1.2013 Dnro 3426/2/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VARTIJOIDEN OSALLISTUMINEN LÄÄKKEIDEN ANTAMISEEN VANKILOISSA 1 ASIA Erään vankien

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Robert Paul, dos. johtava ylilääkäri Potilasturvallisuuden johtamismallin rakentamisen työpaja 16.-18.2.2011 Lääkkeet erityishuollossa Lähes kaikki

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluntuottaja:

Palveluntuottaja: Palveluntuottaja: nimike koko nimi ja syntymäaika on suorittanut Eksoten edellyttämät teoria- sekä lääkelaskutentit LOVe-järjestelmässä ja antanut tarvittavat* ) näyttökokeet osaamisestaan. Lupa on voimassa

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019 Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019 Lääkelupien suorittaminen Työntekijä suorittaessa ensimmäistä kertaa Eksoten vaatimusten mukaiset lääkeluvat, tulee hänen suorittaa myös näytöt Työntekijän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI

LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI PALVELUNTARVEARVIOKÄYNNILLÄ Käynnin yhteydessä kerrotaan liikuntasopimuksesta. Annetaan liikuntasopimusesite mahdolliselle tulevalle kotihoidon asiakkaalle. Asiakas saa yhdessä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen TPA Tampere: PAHOSU

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen TPA Tampere: PAHOSU Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 26.5.2016 1 Perustieto Tietää, miksi palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään Tietää, minne ja miten palveluja hoitosuunnitelma laaditaan Tietää, milloin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014. 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014. 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1 HUS-PEREHDYTYSOHJELMA Periaatteet, prosessi ja roolit Yleisperehdytys eli kaikille yhteinen perehdytys Uusien esimiesten

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. TPA Tampere: PAHOSU

Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. TPA Tampere: PAHOSU Ohjeistus palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 1 Perustieto Tietää, miksi palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään Tietää, minne ja miten palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan Tietää, milloin palvelu-

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian osaston kriisihoitojakso

Lastenpsykiatrian osaston kriisihoitojakso Lastenpsykiatrian osaston kriisihoitojakso Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat Omahoitaja / työpari Omahoitajan toiminta kriisihoitojaksolla Perhehoitotyö Hoitohenkilökunta Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Erityistyöntekijät

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt jakoon

Hyvät käytännöt jakoon Hyvät käytännöt jakoon Lahden diakonian instituutin LOVe- käytännöt 15.5.2014 Kuopio Kirsi Mölsä-Hyvönen Terveydenhuollon lehtori, TtM Lahden diakonian instituutti järjestää koulutus- Koulutusalat Humanistinen

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke KIOM, HDO ja Aspal Heli Alkila 25.05.2016 Istutuksia Vapaaehtoiset Omaiset Läheiset Aikapankki: minä autan leipomisessa ja sinä matonpesussa

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

OMAVALVONTA SUUNNITELMA

OMAVALVONTA SUUNNITELMA Kotipalvelu Laura Herrala Laura Herrala Ritaniemenkatu 6. E 11 15240 Lahti kotipalvelulauraherrala@hotmail.com p. 040 9605096 Y- tunnus 2308576-4 OMAVALVONTA SUUNNITELMA Kotipalvelu Laura Herrala 02.08.2017

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSAIRAIDEN NÄKEMYKSIÄ OMASTA JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN OSALLISTUMISESTA LÄÄKEHOITONSA TOTEUTUKSEEN

PITKÄAIKAISSAIRAIDEN NÄKEMYKSIÄ OMASTA JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN OSALLISTUMISESTA LÄÄKEHOITONSA TOTEUTUKSEEN PITKÄAIKAISSAIRAIDEN NÄKEMYKSIÄ OMASTA JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN OSALLISTUMISESTA LÄÄKEHOITONSA TOTEUTUKSEEN Lääkeinformaatiofoorumi 30.10. 2018 Veronica Eriksson Veronica Eriksson 30/10/2018

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa VARHAISKASVATUKSESSA 2.4.2013 päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Hyväksytty liitteineen (1-4) 9.4.2013 va vastaava ylilääkäri Sanna Maula, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Suunnitelman perustana

Lisätiedot