Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE"

Transkriptio

1 Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

2 Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Lääkehoidon vaativuustaso Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Lääkelista ja kotihoitokansio Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitämisen seuranta Perehdytys Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO Organisaatio Lääkärit Kotisairaanhoitajat Lähi- ja perushoitajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Opiskelijat Opiskelijasijaiset Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta LUPAKÄYTÄNNÖT LÄÄKEHUOLTO Annosjakelu Lääkehuolto asiakkaan kotona LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Liite 1. Henkilöstön lääkehoidon koulutus Liite 2. Lääkehuollon perehdytys Liite 3. Kodinhoitajien ja kotiavustajien lääkekoulutus /lääkelupa 2

3 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan laadukkaalla ja oikein toteutetulla lääkehoidolla. Moniammatillisen yhteistyön avulla luodaan pohja onnistuneelle lääkehoidolle. Osaava kotihoidon henkilökunta on tärkeässä osassa niin lääkehoidon ohjauksessa kuin lääkkeiden mahdollisten sivuvaikutuksien tunnistamisessa. Ikääntyneiden lääkehoito vaatii hoitotyöntekijältä erityistä tietoa ja osaamista. Kotihoidon henkilöstön on tärkeää tietää miten ikääntyneen lääkehoito onnistuu sen jälkeen, kun hoitaja on poistunut asiakkaan luota. Ikääntyneellä tulee olla riittävät ohjeet ja neuvot lääkehoidosta (esim. sivuvaikutukset). Lääkkeiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuuden arviointia tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Riittävä tieto asiakkaalla omasta lääkityksestään, vahvistaa hänen sitoutumistaan lääkehoidon onnistumiseen. Lääkehoidon ohjaustilanne on vuorovaikutuksellinen, missä kotihoidon työntekijä edustaa ammatillista osaamista. Keskustelu asiakkaan kanssa sekä uusista, että olemassa olevista lääkityksistä on tarpeellista. Ikääntyneet kaipaavat selkeitä ja kirjallisia lääkehoidon ohjeita, jotka käydään yhdessä läpi suullisesti. Erityisesti muistisairaiden lääkehoidon seuranta ja ohjaus edellyttää ammatillista osaamista ja pitkäaikaista seurantaa. Lääkehoidon onnistunut ohjaus ja toteutumisen seuranta ovat osa onnistunutta lääkehoitoa. Lisätietoa turvallisesta lääkehoidosta ja turvallisen lääkehoidon oppaasta (Stm oppaita 2005:323)on saatavilla osoitteessa 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso Kotihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja hoivaa sekä niitä tukipalveluja, jotka mahdollistavat asiakkaan turvallisen kotona asumisen. Kotihoitoon sisältyvät hoito ja hoiva, kotisairaanhoito, terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisy sekä tukipalvelut. Kotipalvelu on sosiaalipalvelua ja perustuu Sosiaalihuoltoasetukseen (607/83). Kotisairaanhoito perustuu Kansanterveyslakiin (677/ ja 17) ja on lääkärin valvomaa ja suunnitelmallista hoitoa. Kaikille kotihoidon piirissä oleville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelujen suunnittelu ja toteutus pohjautuu kotihoidon kriteereihin (Liite1). Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin iäkkäitä ihmisiä. Asiakkailla on sekä pitkäaikaisia, että akuutteja sairauksia. Osalle asiakkaista kotisairaanhoidon lääkäri tekee kotikäynnillä toimenpiteitä mm. nivelen sisäisiä pistoksia ja pistoksia pehmytosakiputilojen hoitamiseksi. Lääkemääräykset ja annetut pistoshoidot kirjataan sähköiseen Pegasos - potilastietojärjestelmään. Hoitajille syntyy pitkäaikaisia asiakassuhteita ja lääkehoidon seurantaa mm. kipu-, astma-, diabetesja sydänsairauksia sairastavien lääkityksissä. Samoin mielenterveyskuntoutujien, syöpäpotilaiden ja reumapotilaiden lääkehoitokontaktit hoitajien kanssa ovat pitkiä. Työntekijät toimivat toimintakykyä edistävän, kuntouttavan ja yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja/työpari, jotka vastaavat omien asiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisesta. Kotihoitoalueet on jaettu tiimeihin, ja tiimivastaavina toimivat kotisairaanhoitajat, jotka vastaavat osaltaan asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta yhdessä oma hoitajan ja kotihoidon lääkärin ja geriatrin kanssa. Lääkehoito toteutetaan kotona. Kotihoidossa lääkkeet annetaan luonnollista tietä: suun kautta tabletteina, kapseleina, liuoksina, rakeina tai jauheina. Lääkkeitä annetaan myös nenäsuihkeina, peräpuikkoina ja ruiskeina, emätinpuikkoina, -renkaina tai voiteina. Lääke voidaan annostella 3

4 silmätippoina, voiteina sekä korvatippoina. Lääke voidaan antaa injektiona ihonalaisesti tai lihakseen. Lisäksi annetaan kipu- ja hormoni- sekä muistisairauksien hoitoon käytettäviä laastareita ja vatsanpeitteiden läpi suoraan vatsalaukkuun annettavia lääkkeitä. Kotisairaanhoitaja toteuttaa myös pitkäaikaista lääkehoidon seurantaa muistisairaiden potilaiden kanssa. Saattohoitopotilailla voi olla käytössä kipupumppu. Sairaanhoitajat pistävät myös erikseen määrättyjä yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita sekä suonensisäisiä lääkkeitä ja toteuttavat suonensisäistä nestehoitoa. 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Vanhusten lääkehoidon eettisiä kysymyksiä kirjassa (Haho A, 2010), todetaan mm. että iäkkäiden lääkehoidossa toivottujen tulosten saavuttaminen on haasteellista johtuen esim. aineenvaihdunnan muuttumisesta. Edelleen todetaan, että suositusten mukaan neljän lääkkeen rajan ylittyminen tuo lisäriskejä. Iäkkäiden lääkehoidon tavoitteena on hallittu moni lääkitys. Ammattitaitoinen hoitaja tuntee lääkehoidon periaatteet, jotta voi toteuttaa onnistunutta lääkehoitoa. Hoitajilla on oltava mahdollisuus päivittää ammattitaitonsa, jotta vältyttäisiin virheiltä. Kotihoidon lääkehoidon onnistumisen riskitekijöitä ovat mm. *Poikkeama tiedonvälityksessä, vuorovaikutuksessa tai kirjaamisessa. Liittyy itsehoitolääkkeiden käyttöön, päällekkäislääkitykseen tai lääkemuutokseen. *Poikkeama lääkkeenjaossa. Liittyy väärään ajoitukseen, lääke annetaan väärälle asiakkaalle, lääkeannos, vahvuus tai lääkemuoto on virheellinen tai annetaan väärää lääkettä. *Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa. Liittyy lääkkeen virheelliseen jauhamiseen, annoksen valmistamiseen tai lääkkeen osittamiseen. *Poikkeama neuvonnassa ja ohjauksessa. Ohjaus ei ole yhdenmukaista, riittävää, selkeää tai oikeaa. *Poikkeama lääkkeen annossa. Ajoitus, antotapa tai annos on väärä, lääke jää antamatta tai annetaan väärälle asiakkaalle. * Poikkeama hoidon seurannassa. Ongelmia on tiedottamisessa, suunnittelussa tai toteuttamisessa. Kotihoidon lääkehoidon keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat: * Perehdytysohjelma. * Säännöllisin välein ja johdonmukainen henkilöstön kouluttaminen. * Kotihoidon työntekijöiden lääkehoidon osaamisen syventäminen. 1.3 Lääkelista ja kotihoitokansio Suurin osa asiakkaiden lääkejakelusta toteutuu annosjakelun kautta (kts. kohta 5.1.). Asiakkaan luona työskentelevä henkilöstö kirjaa asiakkaan voinnin muutokset Pegasokselle tai muutoin sovitulla tavalla asiakkaan tietoihin. Asiakkaan mukana kulkeva kotihoitokansio (ns. oranssi kansio) sisältää kopion viimeisestä ajantasaisesta hoito- ja palvelusuunnitelmasta, lääkelistasta ja asiakkaan luvalla kopion viimeisimmästä sairauskertomuksesta. Oma hoitaja ylläpitää ja päivittää hoitokansion tiedot. Kansioon etusivulle kirjataan merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on annosjakelun palvelun parissa. Etusivulle kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Kansiossa ovat myös Marevan, diabetes ja verenpainekortit. Lisäksi kansiossa on myös omaisten ja kotihoidon yhteystiedot. Kansio on tärkeä tiedon siirron ylläpidossa erityisesti silloin, kun asiakas 4

5 joutuu erikoissairaanhoidon palvelujen pariin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on eri tietojärjestelmä kuin kaupungin hoito- ja hoivapalveluissa. 1.4 Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta Toimija Asiakas Lääkäri Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Farmaseuttinen henkilöstö Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Asiakas Osa prosessi Lääkehoidon tarve Lääkehoidon tarpeen arviointi, taudinmääritys, lääkemääräys, potilaan neuvonta ja jatkohoidon suunnittelu. Lääkelista asiakkaalle. E-resepti informaatio Lääkelistan toimitus apteekkiin Reseptien toimitus apteekkiin : koneellinen jako-merkintä : vuoden annos reseptit Annosjakelusta tiedottaminen ja valmistelu : jakelusopimus apteekin kanssa : tiliasiakkuuden avaaminen Suostumus asiakkaalta E-reseptin käsittelylle kolmena kappaleena: asiakkaalle (alkuperäinen ) apteekkiin (alkuperäinen), sairaskertomukseen (alkuperäinen) Merkintä Pegasokseen suostumuksesta. Lääkkeen hankinta Varmistus lääkelistan koneelliseen jakeluun soveltuvaksi. Lääkkeen valmistus ja käyttökuntoon saattaminen, lääkkeen toimitus, lääkeinformaatio Lääkkeen vastaanottaja tarkistaa lääkkeet Toimittavat lääkkeet asiakkaalle Lääkehoidon toteuttaminen Lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta Lääkehoidon vaikutuksen seuranta ja arviointi Huolehtivat uuden jatkotilauksen kahden viikon välein ja ilmoittaa keskeytykset apteekkiin Turvallinen lääkehoito toteutuu 5

6 LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 2.1 Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Uusilta työntekijöiltä tarkastetaan peruskoulutus ja aiempi työkokemus. Lupa lääkehoidon toteuttamiseen sairaanhoitajille ja lähihoitajille toteutetaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Lääkehoidon suoritteet kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon toteutuksen lupa-asiakirjana. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään oma lääkehoidon koulutus. Luvat ovat voimassa kaikissa Suonenjoen kaupungin sosiaalitoimen yksiköissä. 2.2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kaupungin hoitohenkilöstön lääkehoidon osaaminen varmistetaan koulutuksella, joka toteutetaan yhdessä erikoissairaanhoidon (KYS) kanssa. Koulutus tapahtuu Moodle - verkkoympäristössä. Sairaanhoitajien / terveydenhoitajien, lähihoitajien ja perushoitajien koulutus on nimeltään LOVE. Entisen luvan omaavat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä ja siitä saadut luvat ovat voimassa viisi vuotta. Koulutus on kuitenkin jatkuvaa. Kotisairaanhoidon henkilöstö suorittaa sisällöstä lääkehoidon perusosaamisen ja iv-osion, lääkärin suullisen tentin ja tarvittavat näytöt. Tulokset ja näytöt kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Kotisairaanhoitajat pystyvät tekemään Marevan annosmäärittelyä käytyään lääkärin pitämän koulutuksen ja osoitettuaan että hallitsevat Marevan annosmäärittely taulukon käytön. Hoitajan annosmäärittelyn pariin tulevat asiakkaat sovitaan yhdessä alueen kotisairaanhoidon lääkärin kanssa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä lääkärin vastaanoton henkilökunnan kanssa, ja lisävastuupalkkio on myös yhteneväinen vastaanoton hoitajien kanssa. Perus- ja lähihoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä, ja luvat ovat voimassa viisi vuotta. Myös tähän kuuluu näytöt ja kaikki kirjataan henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Tämä koulutus on myös jatkuvaa koulutusta. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään Savon ammatti- ja aikuisopisto pitämää 1 ov. pituinen lääkekoulutus. Hyväksytyistä tuloksista osallistujat saavat todistuksen ja annetun näytön jälkeen luvan allekirjoittaa kotihoidon geriatri. Kyseisiin koulutuksiin voivat osallistua jo luvan saaneet henkilöt ja näin päivittää tietonsa. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollista osallistua sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin oman kiinnostuksesta mukaan. Aloite koulutuksiin tulee joko esimieheltä (lupakäytännöt) tai henkilökunnalta. Palvelusetelituottaja huolehtii oman/henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta, jonka tulisi olla sisällöltään ja vaativuustasoltaan vastaava kuin Suonenjoen kaupungin henkilöstöltä vaadittava koulutus. 6

7 2.3 Osaamisen ylläpitämisen seuranta Henkilöstön osaamisesta ja kouluttautumista seurataan ja koulutukseen osallistuminen / täydennyskoulutus merkitään henkilöstön tietoihin. 2.4 Perehdytys Uusi työntekijä perehdytetään lääkehoitoon perehdytysohjelman ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Tietoja ylläpidetään sekä talon sisäisellä, että ulkopuolisella koulutuksella. Uudelle työntekijälle huolehditaan perehdytyspäivä/ -aika sekä nimetään ohjaaja perehdytys ajaksi. Uusi työntekijä suorittaa koulutuksen ja näytöt. Lääkehoidon perehdyttämisen runkona on kirjallinen suunnitelma. (Liite 3) 2.5 Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu Palveluntuottaja huolehtii henkilökunnan koulutukset ja lääkehoidon perus-, täydennys ja lisäkoulutuksen suunnittelusta ja koulutuksen järjestämisestä. 3. HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 3.1 Organisaatio Kotisairaanhoitajat, lähi- /perushoitajat saavat luvan lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan hyväksytysti lääkehoidon osaamisen koulutuksen LOVE -ohjelman mukaisesti. Kodinhoitajille ja kotiavustajille luvan myöntää koulutuksen jälkeen avohoidon johtaja. Informaatio lääkkeistä, lääkehoidon seuranta sekä lääkkeen vaikuttavuuden arviointi kuuluvat kaikkien kotihoidon työntekijöitten toimenkuvaan. Asiakkaiden kotona olevat lääkelistat tulee olla ajan tasalla ja ne tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein sekä aina, kun tulee muutoksia lääkityksessä. Samoin tarkistetaan koneellisen jakelun yhteystiedot (apteekin yht. tiedot). 3.2 Lääkärit Lääkemääräykset asiakkaille antaa sairaalasta kotiuduttaessa sairaalan lääkäri, kotona oleville avohoidon vastaanoton omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri ja geriatri. Lääkäri kirjaa lääkemääräykset ja lääkemuutokset Pegasoksen lääkelistaan. 3.3 Kotisairaanhoitajat Kotisairaanhoitajat toteuttavat lääkehoitoa koulutuksensa antamin valmiuksin. He ovat päävastuussa lääkehoidon toteutumisesta ja lääkelistan ajan tasalla olemisesta. Kotona tulee olla Pegasoksesta tulostettu kotihoidon lääkelista. Lääkelista tulee olla päivitetty. Kotisairaanhoitajat vastaavat lisäksi lääkeneuvonnasta, toteutuksesta ja lääkehoidon seurannasta. Lääkärien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan lääkityksen vaikuttavuutta arvioitaessa. 7

8 Kotisairaanhoitaja saa tehdä Marevan annos määrittelyä, kun on käynyt aiheeseen liittyvän koulutuksen kts. kohta 2.2. Kotisairaanhoitajan tulee osata käyttää annosmäärittelyn perusteena olevaa taulukkoa. Hän sopii lääkärin kanssa ne asiakkaat, joiden Marevan annoksia hän voi määrittää. Läppäpotilaiden Marevan annos määrityksen tekee lääkäri. Karttulan kotisairaanhoitajat käyttävät työssään INR- pikamittausta, mikä on suunnitteilla ottaa käyttöön myös Suonenjoella vuoden 2013 aikana yhteistyössä ISLABIN kanssa. 3.4 Lähi- ja perushoitajat Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Lähi- ja perushoitajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. Hoitajat antavat pistoksia koulutuksensa suomin valtuuksin (sc, im ). Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasos-järjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.5 Kodinhoitajat ja kotiavustajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. He saavat antaa insuliinipistoksia saatuaan koulutuksen ja annettuaan näytöt sairaanhoitajalle. Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasos-järjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.6 Opiskelijat Opiskelijat jakavat lääkkeitä ohjaajan opastuksella. He antavat myös lääkkeitä asiakkaalle ohjeiden mukaan. Ohjaaja vastaa lääkehoidon oikeellisuudesta. 3.7 Opiskelijasijaiset Esimies varmistaa lääkehoidon osaamisen työhön otettaessa. Vakinainen henkilökunta perehdyttää ja ohjaa työn alkaessa. 8

9 3.8 Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat valmiudet Osaamisen varmistaminen, lisäkoulutus Vastuu/ luvan myöntäminen Lääkehoitoon koulutettu, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, - lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihonalaisesti, ihon alle ja lihakseen - rokotteet - suonensisäinen neste- ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen - suonensisäinen neste ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen, muun muassa kipupumppuun annosteltavat lääkkeet - rokotteet Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja - lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeiden tilaaminen - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jakoinfuusiopullon tai nestepussin vaihtaminen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, esim. sosiaaliohjaaja, sosionomi - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - jako dosettiin potilaan kotona - injektiot ihon alle Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö, esim. kodinhoitaja, kotiavustaja, osastoapulainen, laitoshuoltaja - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - injektiot ihon alle - jako dosettiin potilaan kotona Sopimukseen perustuvaa - potilas-, lääke- ja tilannekohtainen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Opiskelijat - opiskelija velvollinen esittämään todistuksen suorittamistaan lääkehoidon opinnoista ja niistä suoriutumisistaan - koulutuksenjärjestäjän ja harjoitteluyksikön sopimus ohjatun harjoittelun ja työssäoppimisen lääkehoidon sisällöstä - työnantajan edustaja (esim. lääkehoidosta vastaava tai osastonhoitaja) arvioi opiskelijan lääkehoidon osaamisen ja siihen osallistumisen 9

10 4. LUPAKÄYTÄNNÖT Sairaanhoitajat/ terveydenhoitajat suorittavat lääkekoulutuksen Moodle -verkossa LOVE-ohjelman mukaisesti lääkehoidon perusteet ja i.v. Lääkehoidon toteuttaminen pohjautuu tentteihin (kirjalliset ja suullinen kuulustelu) ja suorittaa lääkelaskutentit hyväksytysti. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen Kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon lupaasiakirjana. Lääketentit ottaa vastaan lähiesimies / vastuu lääkäri. Kotisairaanhoitaja voi tehdä Marevan annos määrittelyä käytyään erillisen koulutuksen. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen Moodle- verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Tentin ottaa vastaan lähiesimies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaaminen Kirjaan ( LOKI ) mikä toimii lääkehoidon lupa-asiakirjana. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Lähi- ja perushoitaja saa luvat lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistanmääräyksiä. - Annospussijakelun lääketilauksen teko kahdeksi viikoksi. - i.m-lääkkeen pistämien ja teoria: pistospaikka, komplikaatiot (esim. anafylaktinen reaktio) ja miten näissä tilanteissa tulee toimia. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglygemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: näyttö niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään ulkopuolisen tahon pitämä oma yhden opintoviikon pituinen lääkehoitokoulutus. Hyväksytyn tentin ja näytön jälkeen.( Liite 4.). Luvan asiakkaan kotona tapahtuvaan lääkkeiden jakoon ja insuliinin pistämiseen antaa kotihoidon geriatri. Lupa on voimassa viisi vuotta. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat päivitetään täydennyskoulutuksella. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Kodinhoitaja ja kotiavustaja saa luvan lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistan määräyksiä. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglygemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: näyttö niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. 10

11 Uuden, vakituisen tai pitkäaikaisen sijaisen (yli 3kk) työntekijän tullessa kotihoidon työntekijäksi, tulee hänen suorittaa lääkehoidon koulutuksen sekä tentit. Antaa hoitotyön luvanvaraisista tehtävistä näytöt. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat ja jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät suorittavat vähintään 5 vuoden välein lääkehoidon koulutuksen tentteineen (teoria ja laskut). Työntekijän ollessa pidempään poissa työelämästä (yli 1 v.) tai työntekijällä koetaan olevan muuten tarvetta osaamisen varmistamiselle, tulee hänen antaa uudet näytöt osaamisestaan samoin, kuin uuden luvanhakijan. Esimies arvioi tilanteen ja voi määrätä hoitotyön näyttöjen uusimisen tarpeen mukaan. Myös LOVE -koulutuksen voi käydä tässä yhteydessä uudelleen. 5. LÄÄKEHUOLTO 5.1 Annosjakelu Kotihoidossa toteutetaan suurin osa lääkejaosta apteekkien lääkkeiden koneellisen annosjakelun kautta. Palveluun sisältyy päällekkäislääkkeiden poistaminen, lääkkeiden yhteensopivuuksien tarkistaminen ja potilaiden lääkelistan ylläpito. Apteekin tekemä annosjakelu vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa asiakastyöhön ja parantaa lääketurvallisuutta. Kotihoidon henkilökunta toimittaa reseptit apteekkiin. Reseptissä tulee olla koneellinen lääkkeenjako-merkintä ja resepti tulee olla kirjoitettu vuodeksi. Toimittaa apteekkiin lääkärin allekirjoittaman lääkelistan. Asiakas tekee apteekin kanssa jakelusopimuksen ja tiliasiakkuuden avaaminen. Ottaa suostumuksen asiakkaalta E-reseptin käsittelyyn. Merkkaa Pegasokseen lääkeosioon suostumuksen annon. Lääkkeiden tilaus- ja toimitusajankohdat sovitaan lääkkeet toimittavan apteekin kanssa. Apteekki varmistaa lääkelistan sopivuuden koneelliseen annosjakeluun soveltuvaksi, jakavat lääkkeet dosettiin tai annosjakelupusseihin. Lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 1-2 viikon erissä. Apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen. Tarpeettomista, päällekkäisistä tai mahdollisia haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavista lääkeyhdistelmistä neuvotellaan lääkärin kanssa. Apteekki valitsee annosjakeluun lääkevaihdon piirissä olevan edullisimman lääkkeen. Apteekit voivat hyödyntää lisäksi suuria lääkepakkauskokoja, mikä pienentää lääkityksen kustannuksia. Apteekki huolehtii myös reseptien uusinnasta hoitavan lääkärin kautta. Pääsääntöisesti riittää, että lääkäri soittaa apteekkiin lääkemuutokset ja -määräykset. Resepti voidaan myös faksata ensin apteekkiin ja alkuperäinen resepti toimitetaan mahdollisimman pian apteekkiin. Vahvoista kipulääkkeistä on resepti toimitettava suoraan apteekkiin. Lääkäri tai kotisairaanhoitaja tekee muutokset asiakkaiden lääkelistoihin ja toimittaa uudet lääkelistat lääkkeiden mukana tilaajalle. Asiakkaalla voi olla myös ns. tarvittavia lääkkeitä, jotka on mainittu lääkelistassa kohdassa: tarvittavat lääkkeet. Niitä säilytetään asiakkaan kotona ja hoitaja voi antaa niitä lääkärin ohjeiden mukaisesti asiakkaalle. 11

12 5.2 Lääkehuolto asiakkaan kotona Kotihoidon asiakkaiden lääkkeet säilytetään asiakkaiden kotona. Lääkkeet säilytetään oikeassa lämpötilassa ja valolta suojassa. Asiakkaan reseptit ja lääkelista säilytetään kotihoitokansiossa. Annosjakeluasiakkaiden reseptit säilytetään apteekissa. Kotihoidon asiakkaiden apteekkiasioita hoitaa yleensä asiakas itse, omainen tai kotihoidon henkilökunta. Omahoitaja huolehtii lääkkeiden tilaamisesta sekä reseptien voimassaolosta ja lääkkeiden voimassaolopäivä. Asiakkailta käyttämättä jääneet vanhentuneet, käyttökelvottomat tai asiakkaalta käytöstä poistetut lääkkeet, toimitetaan apteekkiin. 6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN Kotihoidon henkilökunta jakaa lääkkeet asiakkaalle lääkelistan mukaisesti. Lääkkeet ovat joko dosetissa tai annospussissa, joista ne annetaan asiakkaalle tai asiakas ottaa ne itse. Hoitajan tulee huomioida lääkkeestä annetut määräykset ja ohjeet, esimerkiksi antoaika ja tapa. Lääkkeen antamisen yhteydessä tarkistetaan lääkejaon oikeellisuus sekä seurataan annetun lääkkeen vaikutusta. Lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti asiakkaan kotona, tarvittaessa lukollisessa lääkekaapissa. Asiakkaan kotihoitokansiossa säilytettävä lääkelista tulee olla ajan tasalla. Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / omahoitaja tarkistaa lääkärin kanssa lääkelistan aina lääkemuutosten yhteydessä. Kansioon kirjataan etusivulle myös merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on palvelun piirissä. Samaan yhteyteen kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Rokotuksia ja antibiootteja saavat pistää vain sairaan- ja terveydenhoitajat. Muut injektiot pistää sairaanhoitaja/terveydenhoitaja tai luvan saanut lähihoitaja. Muut lääkemuodot esim. laastarit annostellaan niiden antotavan ja lääkärin ohjeiden mukaisesti. Sairaalasta ilmoitetaan kotiutuvasta kipupumppuasiakkaasta alueen sairaanhoitajalle / terveydenhoitajalle. Kotiuttava sairaala määrää käytettävän kipulääkkeen sekä lääkeannoksen ja lääkkeen antotavan. Vuoden 2012 alkaen sairaala ei luovuta kotiin kipukasetteja, vaan asiakas / omainen / kotisairaanhoitaja järjestää toimituksen huumereseptillä apteekista (huom. KELA erityiskorvattavuus morfiinista ja oksikodonista, jos kasettiin tulee muita lääkeaineita; pelkkä oksikodoni ei oikeuta KELA erityiskorvattavuuteen). Mikäli apteekki antaa huumekortin kasetin mukana kotiin, se täytetään huolellisesti. Korttiin merkitään kasetin vaihtopäivämäärä, kellonaika asiakkaan nimi, lääkkeen määrä, lääkekasetin mittatappio, määräyksen antaja ja lääkkeen antajan eli lääkekasetin vaihtajan allekirjoitus. Lääkekasetin järjestysnumero on oltava sama sekä kasetissa että kortissa. Lääkäri varmentaa kulutuksen allekirjoituksella. 7. ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA Asiakas saa informaatiota lääkehoidostaan sekä lääkäriltä että kotihoidon työntekijöiltä. Informaation tärkeys korostuu lääkityksen muuttuessa tai asiakas saa rinnakkaisvalmistetta. Uutta lääkettä aloitettaessa kerrotaan miksi lääke on aloitettu, kuinka usein se otetaan ja kuinka kauan se jatkuu. Uudesta lääkkeestä annetaan tarvittaessa ohje paperiversiona. Hoidon jatkuessa varmistetaan asiakkaalta kyselemällä, että hän on ymmärtänyt annetut ohjeet. 12

13 8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Lääkehoidon toteutuksessa kotihoidossa merkittävää on työntekijöitten tekemä havainnointi ja tulosten kirjaaminen Pegasos-järjestelmään. Ellei lääkitys tuota toivottua tulosta tai esiintyy haittavaikutuksia, hoitavaa lääkäriä informoidaan mahdollisimman pian asiasta. 9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU Lääkeinformaation antaminen, lääkehoidon seuranta ja potilaiden tarkkailu kuuluvat kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien velvollisuudeksi. Asiakkaan saama lääkehoito ja sen vaikuttavuus kirjataan Pegasos-järjestelmään ja raportoidaan suullisesti. Oma hoitaja huolehtii että asiakkaalle tulostettu lääkelista on ajan tasalla. 10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT Asiakkaan saadessa virheellisen lääkityksen omahoitaja ottaa yhteyttä kotisairaanhoitajaan tai lääkäriin. Asiakkaalle kerrotaan tapahtuneesta ja tarkkaillaan vointia. Vahinkotapahtumat kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään VAHI -lomakkeelle ja lääkärin arvioidessa vahingon asteen se tilastoidaan potilastietojärjestelmään. Haipro- ilmoitus. 11. PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET Kotihoidon asiakkailla voi olla huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä tablettimuodossa tai liuoksina, laastareina tai kipupumpulla annosteltavassa kasetissa. Reseptin antaa joko sairaalalääkäri, omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri. Huumausainereseptilomakkeita saa vastaanotolta. Kipupumpun ohjelmointiin ja kasetin vaihtoon perehdytetään työyksikössä. Alueen hoitaja sopii tarvittaessa kotiutustiimin viikonloppupäivystäjän ja Esperin yöpartion kipupumpun kasetin ja s.c.- kanyylin vaihtoon. Lääkekasetit tilataan apteekeista. 13

14 Suonenjoen kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Liite1. Työyksikkö: HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS NIMI PERUS- KOULUTUS LUPA, PVM NÄYTÖN VASTAANOTTO, PVM KERTAUS- KOULUTUS, PVM LISÄ- KOULUTUS, PVM 14

15 Suonenjoen kaupunki Liite 2. Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Työyksikkö LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Nimi Ammatti ASIA Lääkehoidon toteuttaminen = Yksikön lääkehoitosuunnitelma SUORITETTU, PEREHDYTTÄJÄ JA PVM Lääkehoitoprosessin vaiheiden hallinta asiakkaan lääkehoidon tarpeesta vaikutusten seurannan dokumentointiin ja raportoitiin Asiakkaan ohjaaminen Asiakkaan lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen, riittävien lääkehoitotaitojen ja omahoitokykyjen opetus asiakkaalle ja omaiselle Apteekkien yhteystiedot, sijainti ja aukioloajat Lääkehuoltoa ohjaavat lait, -asetukset, määräykset ja ohjeet Viestintäkanavat - lääkehuollon ohjeet-kansio - lääkeinformaatio - tiedotteet - luennot Lääkekaappi - turvallisuusasiat - avaimet Lääkkeet - säilytyslämpötilan seuranta - hävitettävät lääkkeet Poikkeamat lääkehuollossa 15

16 OSALLISTUMISTODISTUS Liite3. Kodinhoitaja/kotiavustaja, henkilötunnus on osallistunut lääkeaineopinkurssi(1ov.) ja suorittanut hyväksyttävästi tentin sekä antanut hyväksytysti näytöt: - lääkkeidenjako - injektioiden anto ihon alle Suonenjoki / / Näytön vastaanottaja Tiimi, jonne todistus lähetetään 16

LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE 1 Sisällys 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat...

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa.

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Mikko Valkonen ESAVI] 14.12.2017 1 Koti? Perinteinen koti: talo, asunto Palveluasuminen sekä tuettu palveluasuminen, jossa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 1.1 Hoitokodin toiminnan kuvaus Hoitokoti Anna ja Aatu tarjoaa kodinomaista tehostettua palveluasumista vanhuksille.

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki, yksityiset ja julkiset palvelut THL, Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA?

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? Leila Mäkinen kotihoidon koordinaattori LÄÄKEHOITO RAI:SSA Keskimäärin asiakkailla on käytössä n. 7,7 lääkevalmistetta viikoittain Yli seitsemän

Lisätiedot

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Robert Paul, dos. johtava ylilääkäri Potilasturvallisuuden johtamismallin rakentamisen työpaja 16.-18.2.2011 Lääkkeet erityishuollossa Lähes kaikki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA 1. Johdanto 3 2. Potilaan / asiakkaan asema ja oikeudet 3 3. Ammatinharjoittaminen 4 4. Valvonta ja vastuu 4 5. Osaamisen varmistaminen 5 6. Lupakäytännöt

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND Hallintoylihoitajan ohje 03-2011 29.6.2011 Jakelussa mainituille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Laitilan kaupunki Kotihoito 2012 SISÄLLYS 1 LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT...5 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso...5 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat...6 2 LÄÄKEHOIDON

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 26 Asianro 4436/00.02.03/2013 Minna Reijosen kirje 10.4.2013 Nilsiä-neuvottelukunnalle Minna Reijonen on toimittanut 10.4.2013 sähköpostitse kirjeen Nilsiäneuvottelukunnalle.

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa VARHAISKASVATUKSESSA 2.4.2013 päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Hyväksytty liitteineen (1-4) 9.4.2013 va vastaava ylilääkäri Sanna Maula, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Suunnitelman perustana

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1770/2017 05.05.00 48 Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh.

Lisätiedot

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito (DOT) Directly Observed Treatment = tehtävään koulutettu henkilö jakaa lääkkeet ja seuraa, että potilas nielee jokaisen

Lisätiedot

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 2 Turvallinen lääkehoito -työryhmän hyväksymä Vaasa 30.1.2012 SISÄLTÖ LUKIJALLE......4 TAUSTAA...5 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA...6

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

LÄÄKITYSTURVALLISUUS. VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä!

LÄÄKITYSTURVALLISUUS. VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä! VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä! Turvallisen lääkehoidon perusta on, että häntä hoitava henkilöstö tietää mitä lääkkeitä potilas käyttää ja miten hän niitä käyttää. Myös

Lisätiedot

Hyvät käytännöt jakoon

Hyvät käytännöt jakoon Hyvät käytännöt jakoon Lahden diakonian instituutin LOVe- käytännöt 15.5.2014 Kuopio Kirsi Mölsä-Hyvönen Terveydenhuollon lehtori, TtM Lahden diakonian instituutti järjestää koulutus- Koulutusalat Humanistinen

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon Tervetuloa apteekin annosjakeluasiakkaaksi! Annosjakelu on osa turvallista lääkehoitoa. Annosjakelusta hyötyvät etenkin sellaiset apteekin

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Palveluesimies Virpi Pesonen, Lääkäri Reijo Räisänen, Sh Anri Saarivainio Potilas-case 89-vuotias mies, asuu vaimon kanssa,

Lisätiedot

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma SIIKALATVAN KUNTA Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Koonnut: Varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja Kiertävä lähihoitaja Sanna Äijälä 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Yksiköissä toteutettava lääkehoito...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Suonenjoen kaupunki Koulutoimi / Varhaiskasvatus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Lääkehoitosuunnitelma perustuu Lääkelakiin ja Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Porvoon sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 11.12.2015 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Vastuut ja velvollisuudet... 1 2.1 Tulosyksikön johto... 1 2.2 Yksikön

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Työryhmä: Pirjo Jääskelä Päivi Liuska Kaisa-Leena Mäki Sanna Vaahtera Maija Vähäsöyrinki

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri 25.9.2017 AVIn terveydenhuollon tehtävä AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan,

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö

Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö Taysin hoitoyksiköiden lääkehuollon automatisointi Taysin Uudistamisohjelma

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Palvelukoti Tuulenpesä

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Palvelukoti Tuulenpesä LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Palvelukoti Tuulenpesä Laatinut: Sh opisk. Johanna Salminen 2012 Hyväksynyt: Palvelukodin vastaava ohjaaja Anu Saarni SISÄLLYS 1 LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Palvelukoti

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus

Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus Toimintayksikkö: Toimintayksikön esimies: Päiväys / 20 Suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran: / / 20 OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KUHMON KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Selvitys 1 (6) SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Taustaa Eduskunnan oikeusasiamies on 7.3.2013 antanut ratkaisun (Dnro 809/4/11) (Liite1) ja Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA LIITE 1 LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Sipoon, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien lääkkeiden koneellisen annospussijakelun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA Lääkehoitosuunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima Turvallinen lääkehoito-opas (STM 2005:32) ja sen pohjalta

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Perusturvalautakunta 16.12.2015 133 Perusturvalautakunta 27.1.2016 9 Liite Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Asumispalvelut, kotihoito Sisällysluettelo JOHDANTO...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...2

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitaja näkökulma

Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitaja näkökulma Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitaja näkökulma Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen THL Pirjo Lehtomäki Projektivastaava pirjo.lehtomaki@phsotey.fi Lääkehoidon toteutuminen vuodeosastoilla

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on uuteen ravitsemushoito- ja ruokailusuositukseen perehtyminen ja sen siirtäminen käytäntöön sekä ravitsemushoidon

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Lääkehoidon päivä To 16.3.2017 klo 10-18 Kauppakeskus Revontuli Potilas- ja omaisneuvoston kokous 5.6.2017 Seija Miettunen Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Systemaattinen lääkkeenjako parityönä. Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto

Systemaattinen lääkkeenjako parityönä. Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto Systemaattinen lääkkeenjako parityönä Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto Haasteena Potilaiden lääkitys ei toteudu aina niin kuin

Lisätiedot

Priima apteekki. Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen

Priima apteekki. Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen Priima apteekki Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen Annosjakelu Iisalmessa Iisalmessa pitkät perinteet annosjakelussa Iisalmessa apteekit ja terveydenhuolto tekevät tiivistä yhteistyötä Palavereita useita

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma Sotkanhelmen vanhainkodille

Lääkehoitosuunnitelma Sotkanhelmen vanhainkodille Lääkehoitosuunnitelma Sotkanhelmen vanhainkodille Jesse Kärkkäinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) - koulutuksen yhteiset linjaukset

Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) - koulutuksen yhteiset linjaukset Lääkehoidon turvallisuus Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus edellyttää ja valvoa, että työntekijöillä on työtehtävien vaatima peruskoulutus. Täydennyskoulutuksen avulla peruskoulutuksessa saatua

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot