Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE"

Transkriptio

1 Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

2 Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Lääkehoidon vaativuustaso Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Lääkelista ja kotihoitokansio Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitämisen seuranta Perehdytys Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO Organisaatio Lääkärit Kotisairaanhoitajat Lähi- ja perushoitajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Opiskelijat Opiskelijasijaiset Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta LUPAKÄYTÄNNÖT LÄÄKEHUOLTO Annosjakelu Lääkehuolto asiakkaan kotona LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Liite 1. Henkilöstön lääkehoidon koulutus Liite 2. Lääkehuollon perehdytys Liite 3. Kodinhoitajien ja kotiavustajien lääkekoulutus /lääkelupa 2

3 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan laadukkaalla ja oikein toteutetulla lääkehoidolla. Moniammatillisen yhteistyön avulla luodaan pohja onnistuneelle lääkehoidolle. Osaava kotihoidon henkilökunta on tärkeässä osassa niin lääkehoidon ohjauksessa kuin lääkkeiden mahdollisten sivuvaikutuksien tunnistamisessa. Ikääntyneiden lääkehoito vaatii hoitotyöntekijältä erityistä tietoa ja osaamista. Kotihoidon henkilöstön on tärkeää tietää miten ikääntyneen lääkehoito onnistuu sen jälkeen, kun hoitaja on poistunut asiakkaan luota. Ikääntyneellä tulee olla riittävät ohjeet ja neuvot lääkehoidosta (esim. sivuvaikutukset). Lääkkeiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuuden arviointia tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Riittävä tieto asiakkaalla omasta lääkityksestään, vahvistaa hänen sitoutumistaan lääkehoidon onnistumiseen. Lääkehoidon ohjaustilanne on vuorovaikutuksellinen, missä kotihoidon työntekijä edustaa ammatillista osaamista. Keskustelu asiakkaan kanssa sekä uusista, että olemassa olevista lääkityksistä on tarpeellista. Ikääntyneet kaipaavat selkeitä ja kirjallisia lääkehoidon ohjeita, jotka käydään yhdessä läpi suullisesti. Erityisesti muistisairaiden lääkehoidon seuranta ja ohjaus edellyttää ammatillista osaamista ja pitkäaikaista seurantaa. Lääkehoidon onnistunut ohjaus ja toteutumisen seuranta ovat osa onnistunutta lääkehoitoa. Lisätietoa turvallisesta lääkehoidosta ja turvallisen lääkehoidon oppaasta (Stm oppaita 2005:323)on saatavilla osoitteessa 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso Kotihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja hoivaa sekä niitä tukipalveluja, jotka mahdollistavat asiakkaan turvallisen kotona asumisen. Kotihoitoon sisältyvät hoito ja hoiva, kotisairaanhoito, terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisy sekä tukipalvelut. Kotipalvelu on sosiaalipalvelua ja perustuu Sosiaalihuoltoasetukseen (607/83). Kotisairaanhoito perustuu Kansanterveyslakiin (677/ ja 17) ja on lääkärin valvomaa ja suunnitelmallista hoitoa. Kaikille kotihoidon piirissä oleville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelujen suunnittelu ja toteutus pohjautuu kotihoidon kriteereihin (Liite1). Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin iäkkäitä ihmisiä. Asiakkailla on sekä pitkäaikaisia, että akuutteja sairauksia. Osalle asiakkaista kotisairaanhoidon lääkäri tekee kotikäynnillä toimenpiteitä mm. nivelen sisäisiä pistoksia ja pistoksia pehmytosakiputilojen hoitamiseksi. Lääkemääräykset ja annetut pistoshoidot kirjataan sähköiseen Pegasos - potilastietojärjestelmään. Hoitajille syntyy pitkäaikaisia asiakassuhteita ja lääkehoidon seurantaa mm. kipu-, astma-, diabetesja sydänsairauksia sairastavien lääkityksissä. Samoin mielenterveyskuntoutujien, syöpäpotilaiden ja reumapotilaiden lääkehoitokontaktit hoitajien kanssa ovat pitkiä. Työntekijät toimivat toimintakykyä edistävän, kuntouttavan ja yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja/työpari, jotka vastaavat omien asiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisesta. Kotihoitoalueet on jaettu tiimeihin, ja tiimivastaavina toimivat kotisairaanhoitajat, jotka vastaavat osaltaan asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta yhdessä oma hoitajan ja kotihoidon lääkärin ja geriatrin kanssa. Lääkehoito toteutetaan kotona. Kotihoidossa lääkkeet annetaan luonnollista tietä: suun kautta tabletteina, kapseleina, liuoksina, rakeina tai jauheina. Lääkkeitä annetaan myös nenäsuihkeina, peräpuikkoina ja ruiskeina, emätinpuikkoina, -renkaina tai voiteina. Lääke voidaan annostella 3

4 silmätippoina, voiteina sekä korvatippoina. Lääke voidaan antaa injektiona ihonalaisesti tai lihakseen. Lisäksi annetaan kipu- ja hormoni- sekä muistisairauksien hoitoon käytettäviä laastareita ja vatsanpeitteiden läpi suoraan vatsalaukkuun annettavia lääkkeitä. Kotisairaanhoitaja toteuttaa myös pitkäaikaista lääkehoidon seurantaa muistisairaiden potilaiden kanssa. Saattohoitopotilailla voi olla käytössä kipupumppu. Sairaanhoitajat pistävät myös erikseen määrättyjä yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita sekä suonensisäisiä lääkkeitä ja toteuttavat suonensisäistä nestehoitoa. 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Vanhusten lääkehoidon eettisiä kysymyksiä kirjassa (Haho A, 2010), todetaan mm. että iäkkäiden lääkehoidossa toivottujen tulosten saavuttaminen on haasteellista johtuen esim. aineenvaihdunnan muuttumisesta. Edelleen todetaan, että suositusten mukaan neljän lääkkeen rajan ylittyminen tuo lisäriskejä. Iäkkäiden lääkehoidon tavoitteena on hallittu moni lääkitys. Ammattitaitoinen hoitaja tuntee lääkehoidon periaatteet, jotta voi toteuttaa onnistunutta lääkehoitoa. Hoitajilla on oltava mahdollisuus päivittää ammattitaitonsa, jotta vältyttäisiin virheiltä. Kotihoidon lääkehoidon onnistumisen riskitekijöitä ovat mm. *Poikkeama tiedonvälityksessä, vuorovaikutuksessa tai kirjaamisessa. Liittyy itsehoitolääkkeiden käyttöön, päällekkäislääkitykseen tai lääkemuutokseen. *Poikkeama lääkkeenjaossa. Liittyy väärään ajoitukseen, lääke annetaan väärälle asiakkaalle, lääkeannos, vahvuus tai lääkemuoto on virheellinen tai annetaan väärää lääkettä. *Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa. Liittyy lääkkeen virheelliseen jauhamiseen, annoksen valmistamiseen tai lääkkeen osittamiseen. *Poikkeama neuvonnassa ja ohjauksessa. Ohjaus ei ole yhdenmukaista, riittävää, selkeää tai oikeaa. *Poikkeama lääkkeen annossa. Ajoitus, antotapa tai annos on väärä, lääke jää antamatta tai annetaan väärälle asiakkaalle. * Poikkeama hoidon seurannassa. Ongelmia on tiedottamisessa, suunnittelussa tai toteuttamisessa. Kotihoidon lääkehoidon keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat: * Perehdytysohjelma. * Säännöllisin välein ja johdonmukainen henkilöstön kouluttaminen. * Kotihoidon työntekijöiden lääkehoidon osaamisen syventäminen. 1.3 Lääkelista ja kotihoitokansio Suurin osa asiakkaiden lääkejakelusta toteutuu annosjakelun kautta (kts. kohta 5.1.). Asiakkaan luona työskentelevä henkilöstö kirjaa asiakkaan voinnin muutokset Pegasokselle tai muutoin sovitulla tavalla asiakkaan tietoihin. Asiakkaan mukana kulkeva kotihoitokansio (ns. oranssi kansio) sisältää kopion viimeisestä ajantasaisesta hoito- ja palvelusuunnitelmasta, lääkelistasta ja asiakkaan luvalla kopion viimeisimmästä sairauskertomuksesta. Oma hoitaja ylläpitää ja päivittää hoitokansion tiedot. Kansioon etusivulle kirjataan merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on annosjakelun palvelun parissa. Etusivulle kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Kansiossa ovat myös Marevan, diabetes ja verenpainekortit. Lisäksi kansiossa on myös omaisten ja kotihoidon yhteystiedot. Kansio on tärkeä tiedon siirron ylläpidossa erityisesti silloin, kun asiakas 4

5 joutuu erikoissairaanhoidon palvelujen pariin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on eri tietojärjestelmä kuin kaupungin hoito- ja hoivapalveluissa. 1.4 Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta Toimija Asiakas Lääkäri Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Farmaseuttinen henkilöstö Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Asiakas Osa prosessi Lääkehoidon tarve Lääkehoidon tarpeen arviointi, taudinmääritys, lääkemääräys, potilaan neuvonta ja jatkohoidon suunnittelu. Lääkelista asiakkaalle. E-resepti informaatio Lääkelistan toimitus apteekkiin Reseptien toimitus apteekkiin : koneellinen jako-merkintä : vuoden annos reseptit Annosjakelusta tiedottaminen ja valmistelu : jakelusopimus apteekin kanssa : tiliasiakkuuden avaaminen Suostumus asiakkaalta E-reseptin käsittelylle kolmena kappaleena: asiakkaalle (alkuperäinen ) apteekkiin (alkuperäinen), sairaskertomukseen (alkuperäinen) Merkintä Pegasokseen suostumuksesta. Lääkkeen hankinta Varmistus lääkelistan koneelliseen jakeluun soveltuvaksi. Lääkkeen valmistus ja käyttökuntoon saattaminen, lääkkeen toimitus, lääkeinformaatio Lääkkeen vastaanottaja tarkistaa lääkkeet Toimittavat lääkkeet asiakkaalle Lääkehoidon toteuttaminen Lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta Lääkehoidon vaikutuksen seuranta ja arviointi Huolehtivat uuden jatkotilauksen kahden viikon välein ja ilmoittaa keskeytykset apteekkiin Turvallinen lääkehoito toteutuu 5

6 LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 2.1 Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Uusilta työntekijöiltä tarkastetaan peruskoulutus ja aiempi työkokemus. Lupa lääkehoidon toteuttamiseen sairaanhoitajille ja lähihoitajille toteutetaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Lääkehoidon suoritteet kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon toteutuksen lupa-asiakirjana. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään oma lääkehoidon koulutus. Luvat ovat voimassa kaikissa Suonenjoen kaupungin sosiaalitoimen yksiköissä. 2.2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kaupungin hoitohenkilöstön lääkehoidon osaaminen varmistetaan koulutuksella, joka toteutetaan yhdessä erikoissairaanhoidon (KYS) kanssa. Koulutus tapahtuu Moodle - verkkoympäristössä. Sairaanhoitajien / terveydenhoitajien, lähihoitajien ja perushoitajien koulutus on nimeltään LOVE. Entisen luvan omaavat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä ja siitä saadut luvat ovat voimassa viisi vuotta. Koulutus on kuitenkin jatkuvaa. Kotisairaanhoidon henkilöstö suorittaa sisällöstä lääkehoidon perusosaamisen ja iv-osion, lääkärin suullisen tentin ja tarvittavat näytöt. Tulokset ja näytöt kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Kotisairaanhoitajat pystyvät tekemään Marevan annosmäärittelyä käytyään lääkärin pitämän koulutuksen ja osoitettuaan että hallitsevat Marevan annosmäärittely taulukon käytön. Hoitajan annosmäärittelyn pariin tulevat asiakkaat sovitaan yhdessä alueen kotisairaanhoidon lääkärin kanssa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä lääkärin vastaanoton henkilökunnan kanssa, ja lisävastuupalkkio on myös yhteneväinen vastaanoton hoitajien kanssa. Perus- ja lähihoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä, ja luvat ovat voimassa viisi vuotta. Myös tähän kuuluu näytöt ja kaikki kirjataan henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Tämä koulutus on myös jatkuvaa koulutusta. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään Savon ammatti- ja aikuisopisto pitämää 1 ov. pituinen lääkekoulutus. Hyväksytyistä tuloksista osallistujat saavat todistuksen ja annetun näytön jälkeen luvan allekirjoittaa kotihoidon geriatri. Kyseisiin koulutuksiin voivat osallistua jo luvan saaneet henkilöt ja näin päivittää tietonsa. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollista osallistua sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin oman kiinnostuksesta mukaan. Aloite koulutuksiin tulee joko esimieheltä (lupakäytännöt) tai henkilökunnalta. Palvelusetelituottaja huolehtii oman/henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta, jonka tulisi olla sisällöltään ja vaativuustasoltaan vastaava kuin Suonenjoen kaupungin henkilöstöltä vaadittava koulutus. 6

7 2.3 Osaamisen ylläpitämisen seuranta Henkilöstön osaamisesta ja kouluttautumista seurataan ja koulutukseen osallistuminen / täydennyskoulutus merkitään henkilöstön tietoihin. 2.4 Perehdytys Uusi työntekijä perehdytetään lääkehoitoon perehdytysohjelman ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Tietoja ylläpidetään sekä talon sisäisellä, että ulkopuolisella koulutuksella. Uudelle työntekijälle huolehditaan perehdytyspäivä/ -aika sekä nimetään ohjaaja perehdytys ajaksi. Uusi työntekijä suorittaa koulutuksen ja näytöt. Lääkehoidon perehdyttämisen runkona on kirjallinen suunnitelma. (Liite 3) 2.5 Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu Palveluntuottaja huolehtii henkilökunnan koulutukset ja lääkehoidon perus-, täydennys ja lisäkoulutuksen suunnittelusta ja koulutuksen järjestämisestä. 3. HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 3.1 Organisaatio Kotisairaanhoitajat, lähi- /perushoitajat saavat luvan lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan hyväksytysti lääkehoidon osaamisen koulutuksen LOVE -ohjelman mukaisesti. Kodinhoitajille ja kotiavustajille luvan myöntää koulutuksen jälkeen avohoidon johtaja. Informaatio lääkkeistä, lääkehoidon seuranta sekä lääkkeen vaikuttavuuden arviointi kuuluvat kaikkien kotihoidon työntekijöitten toimenkuvaan. Asiakkaiden kotona olevat lääkelistat tulee olla ajan tasalla ja ne tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein sekä aina, kun tulee muutoksia lääkityksessä. Samoin tarkistetaan koneellisen jakelun yhteystiedot (apteekin yht. tiedot). 3.2 Lääkärit Lääkemääräykset asiakkaille antaa sairaalasta kotiuduttaessa sairaalan lääkäri, kotona oleville avohoidon vastaanoton omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri ja geriatri. Lääkäri kirjaa lääkemääräykset ja lääkemuutokset Pegasoksen lääkelistaan. 3.3 Kotisairaanhoitajat Kotisairaanhoitajat toteuttavat lääkehoitoa koulutuksensa antamin valmiuksin. He ovat päävastuussa lääkehoidon toteutumisesta ja lääkelistan ajan tasalla olemisesta. Kotona tulee olla Pegasoksesta tulostettu kotihoidon lääkelista. Lääkelista tulee olla päivitetty. Kotisairaanhoitajat vastaavat lisäksi lääkeneuvonnasta, toteutuksesta ja lääkehoidon seurannasta. Lääkärien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan lääkityksen vaikuttavuutta arvioitaessa. 7

8 Kotisairaanhoitaja saa tehdä Marevan annos määrittelyä, kun on käynyt aiheeseen liittyvän koulutuksen kts. kohta 2.2. Kotisairaanhoitajan tulee osata käyttää annosmäärittelyn perusteena olevaa taulukkoa. Hän sopii lääkärin kanssa ne asiakkaat, joiden Marevan annoksia hän voi määrittää. Läppäpotilaiden Marevan annos määrityksen tekee lääkäri. Karttulan kotisairaanhoitajat käyttävät työssään INR- pikamittausta, mikä on suunnitteilla ottaa käyttöön myös Suonenjoella vuoden 2013 aikana yhteistyössä ISLABIN kanssa. 3.4 Lähi- ja perushoitajat Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Lähi- ja perushoitajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. Hoitajat antavat pistoksia koulutuksensa suomin valtuuksin (sc, im ). Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasos-järjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.5 Kodinhoitajat ja kotiavustajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. He saavat antaa insuliinipistoksia saatuaan koulutuksen ja annettuaan näytöt sairaanhoitajalle. Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasos-järjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.6 Opiskelijat Opiskelijat jakavat lääkkeitä ohjaajan opastuksella. He antavat myös lääkkeitä asiakkaalle ohjeiden mukaan. Ohjaaja vastaa lääkehoidon oikeellisuudesta. 3.7 Opiskelijasijaiset Esimies varmistaa lääkehoidon osaamisen työhön otettaessa. Vakinainen henkilökunta perehdyttää ja ohjaa työn alkaessa. 8

9 3.8 Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat valmiudet Osaamisen varmistaminen, lisäkoulutus Vastuu/ luvan myöntäminen Lääkehoitoon koulutettu, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, - lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihonalaisesti, ihon alle ja lihakseen - rokotteet - suonensisäinen neste- ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen - suonensisäinen neste ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen, muun muassa kipupumppuun annosteltavat lääkkeet - rokotteet Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja - lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeiden tilaaminen - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jakoinfuusiopullon tai nestepussin vaihtaminen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, esim. sosiaaliohjaaja, sosionomi - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - jako dosettiin potilaan kotona - injektiot ihon alle Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö, esim. kodinhoitaja, kotiavustaja, osastoapulainen, laitoshuoltaja - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - injektiot ihon alle - jako dosettiin potilaan kotona Sopimukseen perustuvaa - potilas-, lääke- ja tilannekohtainen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Opiskelijat - opiskelija velvollinen esittämään todistuksen suorittamistaan lääkehoidon opinnoista ja niistä suoriutumisistaan - koulutuksenjärjestäjän ja harjoitteluyksikön sopimus ohjatun harjoittelun ja työssäoppimisen lääkehoidon sisällöstä - työnantajan edustaja (esim. lääkehoidosta vastaava tai osastonhoitaja) arvioi opiskelijan lääkehoidon osaamisen ja siihen osallistumisen 9

10 4. LUPAKÄYTÄNNÖT Sairaanhoitajat/ terveydenhoitajat suorittavat lääkekoulutuksen Moodle -verkossa LOVE-ohjelman mukaisesti lääkehoidon perusteet ja i.v. Lääkehoidon toteuttaminen pohjautuu tentteihin (kirjalliset ja suullinen kuulustelu) ja suorittaa lääkelaskutentit hyväksytysti. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen Kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon lupaasiakirjana. Lääketentit ottaa vastaan lähiesimies / vastuu lääkäri. Kotisairaanhoitaja voi tehdä Marevan annos määrittelyä käytyään erillisen koulutuksen. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen Moodle- verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Tentin ottaa vastaan lähiesimies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaaminen Kirjaan ( LOKI ) mikä toimii lääkehoidon lupa-asiakirjana. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Lähi- ja perushoitaja saa luvat lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistanmääräyksiä. - Annospussijakelun lääketilauksen teko kahdeksi viikoksi. - i.m-lääkkeen pistämien ja teoria: pistospaikka, komplikaatiot (esim. anafylaktinen reaktio) ja miten näissä tilanteissa tulee toimia. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglygemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: näyttö niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään ulkopuolisen tahon pitämä oma yhden opintoviikon pituinen lääkehoitokoulutus. Hyväksytyn tentin ja näytön jälkeen.( Liite 4.). Luvan asiakkaan kotona tapahtuvaan lääkkeiden jakoon ja insuliinin pistämiseen antaa kotihoidon geriatri. Lupa on voimassa viisi vuotta. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat päivitetään täydennyskoulutuksella. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Kodinhoitaja ja kotiavustaja saa luvan lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistan määräyksiä. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglygemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: näyttö niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. 10

11 Uuden, vakituisen tai pitkäaikaisen sijaisen (yli 3kk) työntekijän tullessa kotihoidon työntekijäksi, tulee hänen suorittaa lääkehoidon koulutuksen sekä tentit. Antaa hoitotyön luvanvaraisista tehtävistä näytöt. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat ja jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät suorittavat vähintään 5 vuoden välein lääkehoidon koulutuksen tentteineen (teoria ja laskut). Työntekijän ollessa pidempään poissa työelämästä (yli 1 v.) tai työntekijällä koetaan olevan muuten tarvetta osaamisen varmistamiselle, tulee hänen antaa uudet näytöt osaamisestaan samoin, kuin uuden luvanhakijan. Esimies arvioi tilanteen ja voi määrätä hoitotyön näyttöjen uusimisen tarpeen mukaan. Myös LOVE -koulutuksen voi käydä tässä yhteydessä uudelleen. 5. LÄÄKEHUOLTO 5.1 Annosjakelu Kotihoidossa toteutetaan suurin osa lääkejaosta apteekkien lääkkeiden koneellisen annosjakelun kautta. Palveluun sisältyy päällekkäislääkkeiden poistaminen, lääkkeiden yhteensopivuuksien tarkistaminen ja potilaiden lääkelistan ylläpito. Apteekin tekemä annosjakelu vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa asiakastyöhön ja parantaa lääketurvallisuutta. Kotihoidon henkilökunta toimittaa reseptit apteekkiin. Reseptissä tulee olla koneellinen lääkkeenjako-merkintä ja resepti tulee olla kirjoitettu vuodeksi. Toimittaa apteekkiin lääkärin allekirjoittaman lääkelistan. Asiakas tekee apteekin kanssa jakelusopimuksen ja tiliasiakkuuden avaaminen. Ottaa suostumuksen asiakkaalta E-reseptin käsittelyyn. Merkkaa Pegasokseen lääkeosioon suostumuksen annon. Lääkkeiden tilaus- ja toimitusajankohdat sovitaan lääkkeet toimittavan apteekin kanssa. Apteekki varmistaa lääkelistan sopivuuden koneelliseen annosjakeluun soveltuvaksi, jakavat lääkkeet dosettiin tai annosjakelupusseihin. Lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 1-2 viikon erissä. Apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen. Tarpeettomista, päällekkäisistä tai mahdollisia haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavista lääkeyhdistelmistä neuvotellaan lääkärin kanssa. Apteekki valitsee annosjakeluun lääkevaihdon piirissä olevan edullisimman lääkkeen. Apteekit voivat hyödyntää lisäksi suuria lääkepakkauskokoja, mikä pienentää lääkityksen kustannuksia. Apteekki huolehtii myös reseptien uusinnasta hoitavan lääkärin kautta. Pääsääntöisesti riittää, että lääkäri soittaa apteekkiin lääkemuutokset ja -määräykset. Resepti voidaan myös faksata ensin apteekkiin ja alkuperäinen resepti toimitetaan mahdollisimman pian apteekkiin. Vahvoista kipulääkkeistä on resepti toimitettava suoraan apteekkiin. Lääkäri tai kotisairaanhoitaja tekee muutokset asiakkaiden lääkelistoihin ja toimittaa uudet lääkelistat lääkkeiden mukana tilaajalle. Asiakkaalla voi olla myös ns. tarvittavia lääkkeitä, jotka on mainittu lääkelistassa kohdassa: tarvittavat lääkkeet. Niitä säilytetään asiakkaan kotona ja hoitaja voi antaa niitä lääkärin ohjeiden mukaisesti asiakkaalle. 11

12 5.2 Lääkehuolto asiakkaan kotona Kotihoidon asiakkaiden lääkkeet säilytetään asiakkaiden kotona. Lääkkeet säilytetään oikeassa lämpötilassa ja valolta suojassa. Asiakkaan reseptit ja lääkelista säilytetään kotihoitokansiossa. Annosjakeluasiakkaiden reseptit säilytetään apteekissa. Kotihoidon asiakkaiden apteekkiasioita hoitaa yleensä asiakas itse, omainen tai kotihoidon henkilökunta. Omahoitaja huolehtii lääkkeiden tilaamisesta sekä reseptien voimassaolosta ja lääkkeiden voimassaolopäivä. Asiakkailta käyttämättä jääneet vanhentuneet, käyttökelvottomat tai asiakkaalta käytöstä poistetut lääkkeet, toimitetaan apteekkiin. 6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN Kotihoidon henkilökunta jakaa lääkkeet asiakkaalle lääkelistan mukaisesti. Lääkkeet ovat joko dosetissa tai annospussissa, joista ne annetaan asiakkaalle tai asiakas ottaa ne itse. Hoitajan tulee huomioida lääkkeestä annetut määräykset ja ohjeet, esimerkiksi antoaika ja tapa. Lääkkeen antamisen yhteydessä tarkistetaan lääkejaon oikeellisuus sekä seurataan annetun lääkkeen vaikutusta. Lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti asiakkaan kotona, tarvittaessa lukollisessa lääkekaapissa. Asiakkaan kotihoitokansiossa säilytettävä lääkelista tulee olla ajan tasalla. Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / omahoitaja tarkistaa lääkärin kanssa lääkelistan aina lääkemuutosten yhteydessä. Kansioon kirjataan etusivulle myös merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on palvelun piirissä. Samaan yhteyteen kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Rokotuksia ja antibiootteja saavat pistää vain sairaan- ja terveydenhoitajat. Muut injektiot pistää sairaanhoitaja/terveydenhoitaja tai luvan saanut lähihoitaja. Muut lääkemuodot esim. laastarit annostellaan niiden antotavan ja lääkärin ohjeiden mukaisesti. Sairaalasta ilmoitetaan kotiutuvasta kipupumppuasiakkaasta alueen sairaanhoitajalle / terveydenhoitajalle. Kotiuttava sairaala määrää käytettävän kipulääkkeen sekä lääkeannoksen ja lääkkeen antotavan. Vuoden 2012 alkaen sairaala ei luovuta kotiin kipukasetteja, vaan asiakas / omainen / kotisairaanhoitaja järjestää toimituksen huumereseptillä apteekista (huom. KELA erityiskorvattavuus morfiinista ja oksikodonista, jos kasettiin tulee muita lääkeaineita; pelkkä oksikodoni ei oikeuta KELA erityiskorvattavuuteen). Mikäli apteekki antaa huumekortin kasetin mukana kotiin, se täytetään huolellisesti. Korttiin merkitään kasetin vaihtopäivämäärä, kellonaika asiakkaan nimi, lääkkeen määrä, lääkekasetin mittatappio, määräyksen antaja ja lääkkeen antajan eli lääkekasetin vaihtajan allekirjoitus. Lääkekasetin järjestysnumero on oltava sama sekä kasetissa että kortissa. Lääkäri varmentaa kulutuksen allekirjoituksella. 7. ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA Asiakas saa informaatiota lääkehoidostaan sekä lääkäriltä että kotihoidon työntekijöiltä. Informaation tärkeys korostuu lääkityksen muuttuessa tai asiakas saa rinnakkaisvalmistetta. Uutta lääkettä aloitettaessa kerrotaan miksi lääke on aloitettu, kuinka usein se otetaan ja kuinka kauan se jatkuu. Uudesta lääkkeestä annetaan tarvittaessa ohje paperiversiona. Hoidon jatkuessa varmistetaan asiakkaalta kyselemällä, että hän on ymmärtänyt annetut ohjeet. 12

13 8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Lääkehoidon toteutuksessa kotihoidossa merkittävää on työntekijöitten tekemä havainnointi ja tulosten kirjaaminen Pegasos-järjestelmään. Ellei lääkitys tuota toivottua tulosta tai esiintyy haittavaikutuksia, hoitavaa lääkäriä informoidaan mahdollisimman pian asiasta. 9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU Lääkeinformaation antaminen, lääkehoidon seuranta ja potilaiden tarkkailu kuuluvat kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien velvollisuudeksi. Asiakkaan saama lääkehoito ja sen vaikuttavuus kirjataan Pegasos-järjestelmään ja raportoidaan suullisesti. Oma hoitaja huolehtii että asiakkaalle tulostettu lääkelista on ajan tasalla. 10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT Asiakkaan saadessa virheellisen lääkityksen omahoitaja ottaa yhteyttä kotisairaanhoitajaan tai lääkäriin. Asiakkaalle kerrotaan tapahtuneesta ja tarkkaillaan vointia. Vahinkotapahtumat kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään VAHI -lomakkeelle ja lääkärin arvioidessa vahingon asteen se tilastoidaan potilastietojärjestelmään. Haipro- ilmoitus. 11. PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET Kotihoidon asiakkailla voi olla huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä tablettimuodossa tai liuoksina, laastareina tai kipupumpulla annosteltavassa kasetissa. Reseptin antaa joko sairaalalääkäri, omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri. Huumausainereseptilomakkeita saa vastaanotolta. Kipupumpun ohjelmointiin ja kasetin vaihtoon perehdytetään työyksikössä. Alueen hoitaja sopii tarvittaessa kotiutustiimin viikonloppupäivystäjän ja Esperin yöpartion kipupumpun kasetin ja s.c.- kanyylin vaihtoon. Lääkekasetit tilataan apteekeista. 13

14 Suonenjoen kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Liite1. Työyksikkö: HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS NIMI PERUS- KOULUTUS LUPA, PVM NÄYTÖN VASTAANOTTO, PVM KERTAUS- KOULUTUS, PVM LISÄ- KOULUTUS, PVM 14

15 Suonenjoen kaupunki Liite 2. Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Työyksikkö LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Nimi Ammatti ASIA Lääkehoidon toteuttaminen = Yksikön lääkehoitosuunnitelma SUORITETTU, PEREHDYTTÄJÄ JA PVM Lääkehoitoprosessin vaiheiden hallinta asiakkaan lääkehoidon tarpeesta vaikutusten seurannan dokumentointiin ja raportoitiin Asiakkaan ohjaaminen Asiakkaan lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen, riittävien lääkehoitotaitojen ja omahoitokykyjen opetus asiakkaalle ja omaiselle Apteekkien yhteystiedot, sijainti ja aukioloajat Lääkehuoltoa ohjaavat lait, -asetukset, määräykset ja ohjeet Viestintäkanavat - lääkehuollon ohjeet-kansio - lääkeinformaatio - tiedotteet - luennot Lääkekaappi - turvallisuusasiat - avaimet Lääkkeet - säilytyslämpötilan seuranta - hävitettävät lääkkeet Poikkeamat lääkehuollossa 15

16 OSALLISTUMISTODISTUS Liite3. Kodinhoitaja/kotiavustaja, henkilötunnus on osallistunut lääkeaineopinkurssi(1ov.) ja suorittanut hyväksyttävästi tentin sekä antanut hyväksytysti näytöt: - lääkkeidenjako - injektioiden anto ihon alle Suonenjoki / / Näytön vastaanottaja Tiimi, jonne todistus lähetetään 16

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana Hyväksynyt: Raahessa 28.6.2013 Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Lääkkeiden annosjakelu 1 (10) LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Hankinnan kohteena ovat Ylä-Savon SOTE ky:n ja Kuopion kaupungin lääkkeiden annosjakelun palvelut.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille Lähihoitaja vahvuutena monialaisuus JHL:n opas työpaikoille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Lukijalle. 5 1. Ammattina lähihoito......................................6 Lähihoitajan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2014 95 2 Sisällysluettelo 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen...3 2. Toimintaperiaatteet...5 3. Kotihoidon

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Puh: 010 524 0300 sähköposti: info@sisaltoalemaan.fi 1 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 5 1.1 Palvelujen tuottaja... 5 1.2 Palvelujen tuottajan

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Hyväksyjä: AP Versio:11 LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Sosiaalitoimisto, Kirkkotie 17, Luvia Kotihoito, Kuivalahdentie 3, Luvia Käenpesän palvelukeskus, Käenpesäntie 133, Luvia Luvia

Lisätiedot