Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE"

Transkriptio

1 Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

2 Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Lääkehoidon vaativuustaso Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Lääkelista ja kotihoitokansio Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitämisen seuranta Perehdytys Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO Organisaatio Lääkärit Kotisairaanhoitajat Lähi- ja perushoitajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Opiskelijat Opiskelijasijaiset Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta LUPAKÄYTÄNNÖT LÄÄKEHUOLTO Annosjakelu Lääkehuolto asiakkaan kotona LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Liite 1. Henkilöstön lääkehoidon koulutus Liite 2. Lääkehuollon perehdytys Liite 3. Kodinhoitajien ja kotiavustajien lääkekoulutus /lääkelupa 2

3 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan laadukkaalla ja oikein toteutetulla lääkehoidolla. Moniammatillisen yhteistyön avulla luodaan pohja onnistuneelle lääkehoidolle. Osaava kotihoidon henkilökunta on tärkeässä osassa niin lääkehoidon ohjauksessa kuin lääkkeiden mahdollisten sivuvaikutuksien tunnistamisessa. Ikääntyneiden lääkehoito vaatii hoitotyöntekijältä erityistä tietoa ja osaamista. Kotihoidon henkilöstön on tärkeää tietää miten ikääntyneen lääkehoito onnistuu sen jälkeen, kun hoitaja on poistunut asiakkaan luota. Ikääntyneellä tulee olla riittävät ohjeet ja neuvot lääkehoidosta (esim. sivuvaikutukset). Lääkkeiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuuden arviointia tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Riittävä tieto asiakkaalla omasta lääkityksestään, vahvistaa hänen sitoutumistaan lääkehoidon onnistumiseen. Lääkehoidon ohjaustilanne on vuorovaikutuksellinen, missä kotihoidon työntekijä edustaa ammatillista osaamista. Keskustelu asiakkaan kanssa sekä uusista, että olemassa olevista lääkityksistä on tarpeellista. Ikääntyneet kaipaavat selkeitä ja kirjallisia lääkehoidon ohjeita, jotka käydään yhdessä läpi suullisesti. Erityisesti muistisairaiden lääkehoidon seuranta ja ohjaus edellyttää ammatillista osaamista ja pitkäaikaista seurantaa. Lääkehoidon onnistunut ohjaus ja toteutumisen seuranta ovat osa onnistunutta lääkehoitoa. Lisätietoa turvallisesta lääkehoidosta ja turvallisen lääkehoidon oppaasta (Stm oppaita 2005:323)on saatavilla osoitteessa 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso Kotihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja hoivaa sekä niitä tukipalveluja, jotka mahdollistavat asiakkaan turvallisen kotona asumisen. Kotihoitoon sisältyvät hoito ja hoiva, kotisairaanhoito, terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisy sekä tukipalvelut. Kotipalvelu on sosiaalipalvelua ja perustuu Sosiaalihuoltoasetukseen (607/83). Kotisairaanhoito perustuu Kansanterveyslakiin (677/ ja 17) ja on lääkärin valvomaa ja suunnitelmallista hoitoa. Kaikille kotihoidon piirissä oleville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelujen suunnittelu ja toteutus pohjautuu kotihoidon kriteereihin (Liite1). Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin iäkkäitä ihmisiä. Asiakkailla on sekä pitkäaikaisia, että akuutteja sairauksia. Osalle asiakkaista kotisairaanhoidon lääkäri tekee kotikäynnillä toimenpiteitä mm. nivelen sisäisiä pistoksia ja pistoksia pehmytosakiputilojen hoitamiseksi. Lääkemääräykset ja annetut pistoshoidot kirjataan sähköiseen Pegasos - potilastietojärjestelmään. Hoitajille syntyy pitkäaikaisia asiakassuhteita ja lääkehoidon seurantaa mm. kipu-, astma-, diabetesja sydänsairauksia sairastavien lääkityksissä. Samoin mielenterveyskuntoutujien, syöpäpotilaiden ja reumapotilaiden lääkehoitokontaktit hoitajien kanssa ovat pitkiä. Työntekijät toimivat toimintakykyä edistävän, kuntouttavan ja yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja/työpari, jotka vastaavat omien asiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisesta. Kotihoitoalueet on jaettu tiimeihin, ja tiimivastaavina toimivat kotisairaanhoitajat, jotka vastaavat osaltaan asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta yhdessä oma hoitajan ja kotihoidon lääkärin ja geriatrin kanssa. Lääkehoito toteutetaan kotona. Kotihoidossa lääkkeet annetaan luonnollista tietä: suun kautta tabletteina, kapseleina, liuoksina, rakeina tai jauheina. Lääkkeitä annetaan myös nenäsuihkeina, peräpuikkoina ja ruiskeina, emätinpuikkoina, -renkaina tai voiteina. Lääke voidaan annostella 3

4 silmätippoina, voiteina sekä korvatippoina. Lääke voidaan antaa injektiona ihonalaisesti tai lihakseen. Lisäksi annetaan kipu- ja hormoni- sekä muistisairauksien hoitoon käytettäviä laastareita ja vatsanpeitteiden läpi suoraan vatsalaukkuun annettavia lääkkeitä. Kotisairaanhoitaja toteuttaa myös pitkäaikaista lääkehoidon seurantaa muistisairaiden potilaiden kanssa. Saattohoitopotilailla voi olla käytössä kipupumppu. Sairaanhoitajat pistävät myös erikseen määrättyjä yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita sekä suonensisäisiä lääkkeitä ja toteuttavat suonensisäistä nestehoitoa. 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Vanhusten lääkehoidon eettisiä kysymyksiä kirjassa (Haho A, 2010), todetaan mm. että iäkkäiden lääkehoidossa toivottujen tulosten saavuttaminen on haasteellista johtuen esim. aineenvaihdunnan muuttumisesta. Edelleen todetaan, että suositusten mukaan neljän lääkkeen rajan ylittyminen tuo lisäriskejä. Iäkkäiden lääkehoidon tavoitteena on hallittu moni lääkitys. Ammattitaitoinen hoitaja tuntee lääkehoidon periaatteet, jotta voi toteuttaa onnistunutta lääkehoitoa. Hoitajilla on oltava mahdollisuus päivittää ammattitaitonsa, jotta vältyttäisiin virheiltä. Kotihoidon lääkehoidon onnistumisen riskitekijöitä ovat mm. *Poikkeama tiedonvälityksessä, vuorovaikutuksessa tai kirjaamisessa. Liittyy itsehoitolääkkeiden käyttöön, päällekkäislääkitykseen tai lääkemuutokseen. *Poikkeama lääkkeenjaossa. Liittyy väärään ajoitukseen, lääke annetaan väärälle asiakkaalle, lääkeannos, vahvuus tai lääkemuoto on virheellinen tai annetaan väärää lääkettä. *Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa. Liittyy lääkkeen virheelliseen jauhamiseen, annoksen valmistamiseen tai lääkkeen osittamiseen. *Poikkeama neuvonnassa ja ohjauksessa. Ohjaus ei ole yhdenmukaista, riittävää, selkeää tai oikeaa. *Poikkeama lääkkeen annossa. Ajoitus, antotapa tai annos on väärä, lääke jää antamatta tai annetaan väärälle asiakkaalle. * Poikkeama hoidon seurannassa. Ongelmia on tiedottamisessa, suunnittelussa tai toteuttamisessa. Kotihoidon lääkehoidon keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat: * Perehdytysohjelma. * Säännöllisin välein ja johdonmukainen henkilöstön kouluttaminen. * Kotihoidon työntekijöiden lääkehoidon osaamisen syventäminen. 1.3 Lääkelista ja kotihoitokansio Suurin osa asiakkaiden lääkejakelusta toteutuu annosjakelun kautta (kts. kohta 5.1.). Asiakkaan luona työskentelevä henkilöstö kirjaa asiakkaan voinnin muutokset Pegasokselle tai muutoin sovitulla tavalla asiakkaan tietoihin. Asiakkaan mukana kulkeva kotihoitokansio (ns. oranssi kansio) sisältää kopion viimeisestä ajantasaisesta hoito- ja palvelusuunnitelmasta, lääkelistasta ja asiakkaan luvalla kopion viimeisimmästä sairauskertomuksesta. Oma hoitaja ylläpitää ja päivittää hoitokansion tiedot. Kansioon etusivulle kirjataan merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on annosjakelun palvelun parissa. Etusivulle kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Kansiossa ovat myös Marevan, diabetes ja verenpainekortit. Lisäksi kansiossa on myös omaisten ja kotihoidon yhteystiedot. Kansio on tärkeä tiedon siirron ylläpidossa erityisesti silloin, kun asiakas 4

5 joutuu erikoissairaanhoidon palvelujen pariin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on eri tietojärjestelmä kuin kaupungin hoito- ja hoivapalveluissa. 1.4 Lääkehoidon prosessi potilaan ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta Toimija Asiakas Lääkäri Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Farmaseuttinen henkilöstö Asiakas / lääkehoitoa toteuttava henkilö / omainen Asiakas Osa prosessi Lääkehoidon tarve Lääkehoidon tarpeen arviointi, taudinmääritys, lääkemääräys, potilaan neuvonta ja jatkohoidon suunnittelu. Lääkelista asiakkaalle. E-resepti informaatio Lääkelistan toimitus apteekkiin Reseptien toimitus apteekkiin : koneellinen jako-merkintä : vuoden annos reseptit Annosjakelusta tiedottaminen ja valmistelu : jakelusopimus apteekin kanssa : tiliasiakkuuden avaaminen Suostumus asiakkaalta E-reseptin käsittelylle kolmena kappaleena: asiakkaalle (alkuperäinen ) apteekkiin (alkuperäinen), sairaskertomukseen (alkuperäinen) Merkintä Pegasokseen suostumuksesta. Lääkkeen hankinta Varmistus lääkelistan koneelliseen jakeluun soveltuvaksi. Lääkkeen valmistus ja käyttökuntoon saattaminen, lääkkeen toimitus, lääkeinformaatio Lääkkeen vastaanottaja tarkistaa lääkkeet Toimittavat lääkkeet asiakkaalle Lääkehoidon toteuttaminen Lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta Lääkehoidon vaikutuksen seuranta ja arviointi Huolehtivat uuden jatkotilauksen kahden viikon välein ja ilmoittaa keskeytykset apteekkiin Turvallinen lääkehoito toteutuu 5

6 LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 2.1 Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Uusilta työntekijöiltä tarkastetaan peruskoulutus ja aiempi työkokemus. Lupa lääkehoidon toteuttamiseen sairaanhoitajille ja lähihoitajille toteutetaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Lääkehoidon suoritteet kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon toteutuksen lupa-asiakirjana. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään oma lääkehoidon koulutus. Luvat ovat voimassa kaikissa Suonenjoen kaupungin sosiaalitoimen yksiköissä. 2.2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kaupungin hoitohenkilöstön lääkehoidon osaaminen varmistetaan koulutuksella, joka toteutetaan yhdessä erikoissairaanhoidon (KYS) kanssa. Koulutus tapahtuu Moodle - verkkoympäristössä. Sairaanhoitajien / terveydenhoitajien, lähihoitajien ja perushoitajien koulutus on nimeltään LOVE. Entisen luvan omaavat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä ja siitä saadut luvat ovat voimassa viisi vuotta. Koulutus on kuitenkin jatkuvaa. Kotisairaanhoidon henkilöstö suorittaa sisällöstä lääkehoidon perusosaamisen ja iv-osion, lääkärin suullisen tentin ja tarvittavat näytöt. Tulokset ja näytöt kirjataan työntekijän henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Kotisairaanhoitajat pystyvät tekemään Marevan annosmäärittelyä käytyään lääkärin pitämän koulutuksen ja osoitettuaan että hallitsevat Marevan annosmäärittely taulukon käytön. Hoitajan annosmäärittelyn pariin tulevat asiakkaat sovitaan yhdessä alueen kotisairaanhoidon lääkärin kanssa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä lääkärin vastaanoton henkilökunnan kanssa, ja lisävastuupalkkio on myös yhteneväinen vastaanoton hoitajien kanssa. Perus- ja lähihoitajat suorittavat koulutuksen 2012 loppuun mennessä, ja luvat ovat voimassa viisi vuotta. Myös tähän kuuluu näytöt ja kaikki kirjataan henkilökohtaiseen suoritekirjaan. Tämä koulutus on myös jatkuvaa koulutusta. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään Savon ammatti- ja aikuisopisto pitämää 1 ov. pituinen lääkekoulutus. Hyväksytyistä tuloksista osallistujat saavat todistuksen ja annetun näytön jälkeen luvan allekirjoittaa kotihoidon geriatri. Kyseisiin koulutuksiin voivat osallistua jo luvan saaneet henkilöt ja näin päivittää tietonsa. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollista osallistua sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin oman kiinnostuksesta mukaan. Aloite koulutuksiin tulee joko esimieheltä (lupakäytännöt) tai henkilökunnalta. Palvelusetelituottaja huolehtii oman/henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta, jonka tulisi olla sisällöltään ja vaativuustasoltaan vastaava kuin Suonenjoen kaupungin henkilöstöltä vaadittava koulutus. 6

7 2.3 Osaamisen ylläpitämisen seuranta Henkilöstön osaamisesta ja kouluttautumista seurataan ja koulutukseen osallistuminen / täydennyskoulutus merkitään henkilöstön tietoihin. 2.4 Perehdytys Uusi työntekijä perehdytetään lääkehoitoon perehdytysohjelman ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Tietoja ylläpidetään sekä talon sisäisellä, että ulkopuolisella koulutuksella. Uudelle työntekijälle huolehditaan perehdytyspäivä/ -aika sekä nimetään ohjaaja perehdytys ajaksi. Uusi työntekijä suorittaa koulutuksen ja näytöt. Lääkehoidon perehdyttämisen runkona on kirjallinen suunnitelma. (Liite 3) 2.5 Täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnittelu Palveluntuottaja huolehtii henkilökunnan koulutukset ja lääkehoidon perus-, täydennys ja lisäkoulutuksen suunnittelusta ja koulutuksen järjestämisestä. 3. HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 3.1 Organisaatio Kotisairaanhoitajat, lähi- /perushoitajat saavat luvan lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan hyväksytysti lääkehoidon osaamisen koulutuksen LOVE -ohjelman mukaisesti. Kodinhoitajille ja kotiavustajille luvan myöntää koulutuksen jälkeen avohoidon johtaja. Informaatio lääkkeistä, lääkehoidon seuranta sekä lääkkeen vaikuttavuuden arviointi kuuluvat kaikkien kotihoidon työntekijöitten toimenkuvaan. Asiakkaiden kotona olevat lääkelistat tulee olla ajan tasalla ja ne tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein sekä aina, kun tulee muutoksia lääkityksessä. Samoin tarkistetaan koneellisen jakelun yhteystiedot (apteekin yht. tiedot). 3.2 Lääkärit Lääkemääräykset asiakkaille antaa sairaalasta kotiuduttaessa sairaalan lääkäri, kotona oleville avohoidon vastaanoton omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri ja geriatri. Lääkäri kirjaa lääkemääräykset ja lääkemuutokset Pegasoksen lääkelistaan. 3.3 Kotisairaanhoitajat Kotisairaanhoitajat toteuttavat lääkehoitoa koulutuksensa antamin valmiuksin. He ovat päävastuussa lääkehoidon toteutumisesta ja lääkelistan ajan tasalla olemisesta. Kotona tulee olla Pegasoksesta tulostettu kotihoidon lääkelista. Lääkelista tulee olla päivitetty. Kotisairaanhoitajat vastaavat lisäksi lääkeneuvonnasta, toteutuksesta ja lääkehoidon seurannasta. Lääkärien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan lääkityksen vaikuttavuutta arvioitaessa. 7

8 Kotisairaanhoitaja saa tehdä Marevan annos määrittelyä, kun on käynyt aiheeseen liittyvän koulutuksen kts. kohta 2.2. Kotisairaanhoitajan tulee osata käyttää annosmäärittelyn perusteena olevaa taulukkoa. Hän sopii lääkärin kanssa ne asiakkaat, joiden Marevan annoksia hän voi määrittää. Läppäpotilaiden Marevan annos määrityksen tekee lääkäri. Karttulan kotisairaanhoitajat käyttävät työssään INR- pikamittausta, mikä on suunnitteilla ottaa käyttöön myös Suonenjoella vuoden 2013 aikana yhteistyössä ISLABIN kanssa. 3.4 Lähi- ja perushoitajat Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Lähi- ja perushoitajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. Hoitajat antavat pistoksia koulutuksensa suomin valtuuksin (sc, im ). Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasos-järjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.5 Kodinhoitajat ja kotiavustajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat huolehtivat asiakkaan koneellisen annosjakelu lääkityksen onnistumisesta ja lääkkeiden jaosta dosetteihin kotona. He saavat antaa insuliinipistoksia saatuaan koulutuksen ja annettuaan näytöt sairaanhoitajalle. Heidän kuuluu seurata lääkehoidon vaikutusta, muutokset asiakkaan voinnissa ja tiedottaminen kotisairaanhoitajalle tai lääkärille. Kirjaaminen huomioista Pegasos-järjestelmään kuuluu jokaiselle. 3.6 Opiskelijat Opiskelijat jakavat lääkkeitä ohjaajan opastuksella. He antavat myös lääkkeitä asiakkaalle ohjeiden mukaan. Ohjaaja vastaa lääkehoidon oikeellisuudesta. 3.7 Opiskelijasijaiset Esimies varmistaa lääkehoidon osaamisen työhön otettaessa. Vakinainen henkilökunta perehdyttää ja ohjaa työn alkaessa. 8

9 3.8 Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat valmiudet Osaamisen varmistaminen, lisäkoulutus Vastuu/ luvan myöntäminen Lääkehoitoon koulutettu, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, - lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihonalaisesti, ihon alle ja lihakseen - rokotteet - suonensisäinen neste- ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen - suonensisäinen neste ja lääkehoito - verensiirtohoito - epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen, muun muassa kipupumppuun annosteltavat lääkkeet - rokotteet Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja - lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi - luonnollista tietä annettava lääkehoito - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeiden tilaaminen - injektiot ihon alle ja lihakseen - lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jakoinfuusiopullon tai nestepussin vaihtaminen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, esim. sosiaaliohjaaja, sosionomi - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - jako dosettiin potilaan kotona - injektiot ihon alle Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö, esim. kodinhoitaja, kotiavustaja, osastoapulainen, laitoshuoltaja - valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä - injektiot ihon alle - jako dosettiin potilaan kotona Sopimukseen perustuvaa - potilas-, lääke- ja tilannekohtainen Lupa: Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Näyttö: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö Opiskelijat - opiskelija velvollinen esittämään todistuksen suorittamistaan lääkehoidon opinnoista ja niistä suoriutumisistaan - koulutuksenjärjestäjän ja harjoitteluyksikön sopimus ohjatun harjoittelun ja työssäoppimisen lääkehoidon sisällöstä - työnantajan edustaja (esim. lääkehoidosta vastaava tai osastonhoitaja) arvioi opiskelijan lääkehoidon osaamisen ja siihen osallistumisen 9

10 4. LUPAKÄYTÄNNÖT Sairaanhoitajat/ terveydenhoitajat suorittavat lääkekoulutuksen Moodle -verkossa LOVE-ohjelman mukaisesti lääkehoidon perusteet ja i.v. Lääkehoidon toteuttaminen pohjautuu tentteihin (kirjalliset ja suullinen kuulustelu) ja suorittaa lääkelaskutentit hyväksytysti. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaamisen Kirjaan (LOKI) mikä toimii lääkehoidon lupaasiakirjana. Lääketentit ottaa vastaan lähiesimies / vastuu lääkäri. Kotisairaanhoitaja voi tehdä Marevan annos määrittelyä käytyään erillisen koulutuksen. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Lähi- ja perushoitajat suorittavat erillisen lääkekoulutuksen Moodle- verkossa LOVE- ohjelman mukaisesti, mihin kuuluu tentti ja näytöt. Tentin ottaa vastaan lähiesimies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Suoritukset merkataan työntekijän henkilökohtaiseen Lääkehoidon Osaaminen Kirjaan ( LOKI ) mikä toimii lääkehoidon lupa-asiakirjana. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Lähi- ja perushoitaja saa luvat lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistanmääräyksiä. - Annospussijakelun lääketilauksen teko kahdeksi viikoksi. - i.m-lääkkeen pistämien ja teoria: pistospaikka, komplikaatiot (esim. anafylaktinen reaktio) ja miten näissä tilanteissa tulee toimia. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglygemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: näyttö niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. Kodinhoitajille ja kotiavustajille järjestetään ulkopuolisen tahon pitämä oma yhden opintoviikon pituinen lääkehoitokoulutus. Hyväksytyn tentin ja näytön jälkeen.( Liite 4.). Luvan asiakkaan kotona tapahtuvaan lääkkeiden jakoon ja insuliinin pistämiseen antaa kotihoidon geriatri. Lupa on voimassa viisi vuotta. Lähiesimies pitää kirjaa luvan saaneista henkilöistä. Luvat päivitetään täydennyskoulutuksella. Näytöt ottaa vastaan sairaan-/terveydenhoitaja. Kodinhoitaja ja kotiavustaja saa luvan lääkehoitoon, kun on suorittanut hyväksytysti seuraavat näytöt: - Kaksi lääkkeenjakoa viikoksi dosetteihin (lääkelistassa 5-7 lääkettä). Suoritusten tulee olla virheettömiä. - Annospussilääkkeiden tarkistaminen. Luvan hakijan tulee osata tarkistaa, että annospussien sisältö vastaa asiakkaan lääkelistan määräyksiä. - s.c-lääkkeen pistäminen, tunnettava eri insuliinien vaikutusajat, ymmärrettävä diabetesasiakkaan ravitsemuksen vaikutus verensokeriin ja insuliinimääriin. Osattava toimia hypo- ja hyperglygemia tilanteissa. Ymmärrettävä minihepariinihoitojen (Klexane, Fragmin) merkitys ja näiden oikeaoppinen antaminen. - Injektioiden pisto: näyttö niin usein kunnes pistäminen varmaa ja virheetöntä. 10

11 Uuden, vakituisen tai pitkäaikaisen sijaisen (yli 3kk) työntekijän tullessa kotihoidon työntekijäksi, tulee hänen suorittaa lääkehoidon koulutuksen sekä tentit. Antaa hoitotyön luvanvaraisista tehtävistä näytöt. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat ja jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät suorittavat vähintään 5 vuoden välein lääkehoidon koulutuksen tentteineen (teoria ja laskut). Työntekijän ollessa pidempään poissa työelämästä (yli 1 v.) tai työntekijällä koetaan olevan muuten tarvetta osaamisen varmistamiselle, tulee hänen antaa uudet näytöt osaamisestaan samoin, kuin uuden luvanhakijan. Esimies arvioi tilanteen ja voi määrätä hoitotyön näyttöjen uusimisen tarpeen mukaan. Myös LOVE -koulutuksen voi käydä tässä yhteydessä uudelleen. 5. LÄÄKEHUOLTO 5.1 Annosjakelu Kotihoidossa toteutetaan suurin osa lääkejaosta apteekkien lääkkeiden koneellisen annosjakelun kautta. Palveluun sisältyy päällekkäislääkkeiden poistaminen, lääkkeiden yhteensopivuuksien tarkistaminen ja potilaiden lääkelistan ylläpito. Apteekin tekemä annosjakelu vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa asiakastyöhön ja parantaa lääketurvallisuutta. Kotihoidon henkilökunta toimittaa reseptit apteekkiin. Reseptissä tulee olla koneellinen lääkkeenjako-merkintä ja resepti tulee olla kirjoitettu vuodeksi. Toimittaa apteekkiin lääkärin allekirjoittaman lääkelistan. Asiakas tekee apteekin kanssa jakelusopimuksen ja tiliasiakkuuden avaaminen. Ottaa suostumuksen asiakkaalta E-reseptin käsittelyyn. Merkkaa Pegasokseen lääkeosioon suostumuksen annon. Lääkkeiden tilaus- ja toimitusajankohdat sovitaan lääkkeet toimittavan apteekin kanssa. Apteekki varmistaa lääkelistan sopivuuden koneelliseen annosjakeluun soveltuvaksi, jakavat lääkkeet dosettiin tai annosjakelupusseihin. Lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 1-2 viikon erissä. Apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen. Tarpeettomista, päällekkäisistä tai mahdollisia haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavista lääkeyhdistelmistä neuvotellaan lääkärin kanssa. Apteekki valitsee annosjakeluun lääkevaihdon piirissä olevan edullisimman lääkkeen. Apteekit voivat hyödyntää lisäksi suuria lääkepakkauskokoja, mikä pienentää lääkityksen kustannuksia. Apteekki huolehtii myös reseptien uusinnasta hoitavan lääkärin kautta. Pääsääntöisesti riittää, että lääkäri soittaa apteekkiin lääkemuutokset ja -määräykset. Resepti voidaan myös faksata ensin apteekkiin ja alkuperäinen resepti toimitetaan mahdollisimman pian apteekkiin. Vahvoista kipulääkkeistä on resepti toimitettava suoraan apteekkiin. Lääkäri tai kotisairaanhoitaja tekee muutokset asiakkaiden lääkelistoihin ja toimittaa uudet lääkelistat lääkkeiden mukana tilaajalle. Asiakkaalla voi olla myös ns. tarvittavia lääkkeitä, jotka on mainittu lääkelistassa kohdassa: tarvittavat lääkkeet. Niitä säilytetään asiakkaan kotona ja hoitaja voi antaa niitä lääkärin ohjeiden mukaisesti asiakkaalle. 11

12 5.2 Lääkehuolto asiakkaan kotona Kotihoidon asiakkaiden lääkkeet säilytetään asiakkaiden kotona. Lääkkeet säilytetään oikeassa lämpötilassa ja valolta suojassa. Asiakkaan reseptit ja lääkelista säilytetään kotihoitokansiossa. Annosjakeluasiakkaiden reseptit säilytetään apteekissa. Kotihoidon asiakkaiden apteekkiasioita hoitaa yleensä asiakas itse, omainen tai kotihoidon henkilökunta. Omahoitaja huolehtii lääkkeiden tilaamisesta sekä reseptien voimassaolosta ja lääkkeiden voimassaolopäivä. Asiakkailta käyttämättä jääneet vanhentuneet, käyttökelvottomat tai asiakkaalta käytöstä poistetut lääkkeet, toimitetaan apteekkiin. 6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN Kotihoidon henkilökunta jakaa lääkkeet asiakkaalle lääkelistan mukaisesti. Lääkkeet ovat joko dosetissa tai annospussissa, joista ne annetaan asiakkaalle tai asiakas ottaa ne itse. Hoitajan tulee huomioida lääkkeestä annetut määräykset ja ohjeet, esimerkiksi antoaika ja tapa. Lääkkeen antamisen yhteydessä tarkistetaan lääkejaon oikeellisuus sekä seurataan annetun lääkkeen vaikutusta. Lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti asiakkaan kotona, tarvittaessa lukollisessa lääkekaapissa. Asiakkaan kotihoitokansiossa säilytettävä lääkelista tulee olla ajan tasalla. Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / omahoitaja tarkistaa lääkärin kanssa lääkelistan aina lääkemuutosten yhteydessä. Kansioon kirjataan etusivulle myös merkintä annosjakeluasiakas, jos asiakas on palvelun piirissä. Samaan yhteyteen kirjataan myös annosjakelun toimittavan apteekin nimi ja telefax-numero. Rokotuksia ja antibiootteja saavat pistää vain sairaan- ja terveydenhoitajat. Muut injektiot pistää sairaanhoitaja/terveydenhoitaja tai luvan saanut lähihoitaja. Muut lääkemuodot esim. laastarit annostellaan niiden antotavan ja lääkärin ohjeiden mukaisesti. Sairaalasta ilmoitetaan kotiutuvasta kipupumppuasiakkaasta alueen sairaanhoitajalle / terveydenhoitajalle. Kotiuttava sairaala määrää käytettävän kipulääkkeen sekä lääkeannoksen ja lääkkeen antotavan. Vuoden 2012 alkaen sairaala ei luovuta kotiin kipukasetteja, vaan asiakas / omainen / kotisairaanhoitaja järjestää toimituksen huumereseptillä apteekista (huom. KELA erityiskorvattavuus morfiinista ja oksikodonista, jos kasettiin tulee muita lääkeaineita; pelkkä oksikodoni ei oikeuta KELA erityiskorvattavuuteen). Mikäli apteekki antaa huumekortin kasetin mukana kotiin, se täytetään huolellisesti. Korttiin merkitään kasetin vaihtopäivämäärä, kellonaika asiakkaan nimi, lääkkeen määrä, lääkekasetin mittatappio, määräyksen antaja ja lääkkeen antajan eli lääkekasetin vaihtajan allekirjoitus. Lääkekasetin järjestysnumero on oltava sama sekä kasetissa että kortissa. Lääkäri varmentaa kulutuksen allekirjoituksella. 7. ASIAKKAAN INFORMOIMINEN JA NEUVONTA Asiakas saa informaatiota lääkehoidostaan sekä lääkäriltä että kotihoidon työntekijöiltä. Informaation tärkeys korostuu lääkityksen muuttuessa tai asiakas saa rinnakkaisvalmistetta. Uutta lääkettä aloitettaessa kerrotaan miksi lääke on aloitettu, kuinka usein se otetaan ja kuinka kauan se jatkuu. Uudesta lääkkeestä annetaan tarvittaessa ohje paperiversiona. Hoidon jatkuessa varmistetaan asiakkaalta kyselemällä, että hän on ymmärtänyt annetut ohjeet. 12

13 8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Lääkehoidon toteutuksessa kotihoidossa merkittävää on työntekijöitten tekemä havainnointi ja tulosten kirjaaminen Pegasos-järjestelmään. Ellei lääkitys tuota toivottua tulosta tai esiintyy haittavaikutuksia, hoitavaa lääkäriä informoidaan mahdollisimman pian asiasta. 9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU Lääkeinformaation antaminen, lääkehoidon seuranta ja potilaiden tarkkailu kuuluvat kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien velvollisuudeksi. Asiakkaan saama lääkehoito ja sen vaikuttavuus kirjataan Pegasos-järjestelmään ja raportoidaan suullisesti. Oma hoitaja huolehtii että asiakkaalle tulostettu lääkelista on ajan tasalla. 10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT Asiakkaan saadessa virheellisen lääkityksen omahoitaja ottaa yhteyttä kotisairaanhoitajaan tai lääkäriin. Asiakkaalle kerrotaan tapahtuneesta ja tarkkaillaan vointia. Vahinkotapahtumat kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään VAHI -lomakkeelle ja lääkärin arvioidessa vahingon asteen se tilastoidaan potilastietojärjestelmään. Haipro- ilmoitus. 11. PKV-LÄÄKKEET JA VARSINAISET HUUMAUSAINEET Kotihoidon asiakkailla voi olla huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä tablettimuodossa tai liuoksina, laastareina tai kipupumpulla annosteltavassa kasetissa. Reseptin antaa joko sairaalalääkäri, omalääkäri tai kotisairaanhoidon lääkäri. Huumausainereseptilomakkeita saa vastaanotolta. Kipupumpun ohjelmointiin ja kasetin vaihtoon perehdytetään työyksikössä. Alueen hoitaja sopii tarvittaessa kotiutustiimin viikonloppupäivystäjän ja Esperin yöpartion kipupumpun kasetin ja s.c.- kanyylin vaihtoon. Lääkekasetit tilataan apteekeista. 13

14 Suonenjoen kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Liite1. Työyksikkö: HENKILÖSTÖN LÄÄKEHOIDON KOULUTUS NIMI PERUS- KOULUTUS LUPA, PVM NÄYTÖN VASTAANOTTO, PVM KERTAUS- KOULUTUS, PVM LISÄ- KOULUTUS, PVM 14

15 Suonenjoen kaupunki Liite 2. Vanhus- ja vammaispalvelut Kotihoito Työyksikkö LÄÄKEHUOLLON PEREHDYTYS Nimi Ammatti ASIA Lääkehoidon toteuttaminen = Yksikön lääkehoitosuunnitelma SUORITETTU, PEREHDYTTÄJÄ JA PVM Lääkehoitoprosessin vaiheiden hallinta asiakkaan lääkehoidon tarpeesta vaikutusten seurannan dokumentointiin ja raportoitiin Asiakkaan ohjaaminen Asiakkaan lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen, riittävien lääkehoitotaitojen ja omahoitokykyjen opetus asiakkaalle ja omaiselle Apteekkien yhteystiedot, sijainti ja aukioloajat Lääkehuoltoa ohjaavat lait, -asetukset, määräykset ja ohjeet Viestintäkanavat - lääkehuollon ohjeet-kansio - lääkeinformaatio - tiedotteet - luennot Lääkekaappi - turvallisuusasiat - avaimet Lääkkeet - säilytyslämpötilan seuranta - hävitettävät lääkkeet Poikkeamat lääkehuollossa 15

16 OSALLISTUMISTODISTUS Liite3. Kodinhoitaja/kotiavustaja, henkilötunnus on osallistunut lääkeaineopinkurssi(1ov.) ja suorittanut hyväksyttävästi tentin sekä antanut hyväksytysti näytöt: - lääkkeidenjako - injektioiden anto ihon alle Suonenjoki / / Näytön vastaanottaja Tiimi, jonne todistus lähetetään 16

LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE LIITE 8 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE 1 Sisällys 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat...

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 1.1 Hoitokodin toiminnan kuvaus Hoitokoti Anna ja Aatu tarjoaa kodinomaista tehostettua palveluasumista vanhuksille.

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Palveluesimies Virpi Pesonen, Lääkäri Reijo Räisänen, Sh Anri Saarivainio Potilas-case 89-vuotias mies, asuu vaimon kanssa,

Lisätiedot

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Psykiatri - Psykiatria TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 2 Turvallinen lääkehoito -työryhmän hyväksymä Vaasa 30.1.2012 SISÄLTÖ LUKIJALLE......4 TAUSTAA...5 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA...6

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA LIITE 1 LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Sipoon, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien lääkkeiden koneellisen annospussijakelun

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa

Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa Vastuuhoitajuus Lohjan kotihoidossa Vastuuhoitajuuden tehtäväkuvaus on tehty Kotona kokonainen elämä- hankkeen Länsi- ja Keski-Uudenmaan toiminnallisen osakokonaisuuden tuotoksena yhtenäistämään vastuuhoitajuutta

Lisätiedot

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma

Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Perusturvalautakunta 16.12.2015 133 Perusturvalautakunta 27.1.2016 9 Liite Joutsan kunta VANHUSPALVELUIDEN lääkehoitosuunnitelma Asumispalvelut, kotihoito Sisällysluettelo JOHDANTO...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...2

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

Millaista osaamista työelämässä tarvitaan millaista osaamista siellä syntyy CASE osastofarmasia

Millaista osaamista työelämässä tarvitaan millaista osaamista siellä syntyy CASE osastofarmasia Millaista osaamista työelämässä tarvitaan millaista osaamista siellä syntyy CASE osastofarmasia Tiina Koskinen proviisori PKSSK, sairaala-apteekki Osastofarmasia PKSSK:ssa Osastofarmasia on farmaseuttisen

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) - koulutuksen yhteiset linjaukset

Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) - koulutuksen yhteiset linjaukset Lääkehoidon turvallisuus Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus edellyttää ja valvoa, että työntekijöillä on työtehtävien vaatima peruskoulutus. Täydennyskoulutuksen avulla peruskoulutuksessa saatua

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI AVOAPTEEKKIEN NÄKÖKULMA 4.10.2016 Apteekkari Marjo Rajamäki Sodankylän apteekki 10.10.2016 Marjo Rajamäki SUOMEN APTEEKIT 2016 Apteekkitoimipisteet Yksityiset apteekit

Lisätiedot

Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3

Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 oman osaston käytännön ja prosessien ymmärtäminen dig little bit deeper-> kaivautuminen ilmoituksen taakse lisäselvittelyillä jututa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINNASSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINNASSA Sivistys- ja kulttuuripalveluiden lääkehoidon suunnitelma koskee varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukio-opetusta ja nuorisopalveluiden

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski YL Kaarina Koskinen Terpj., vast.iri Sirpa Rantanen Päivittäjä pvm 8.8.2013 pvm Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksyjä Sosiaali- ja terveyslautakunta pvm 22.10.2013

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen. Erva lääkehoidon koordinaattori, OYS Sami Sneck, TtT, sh

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen. Erva lääkehoidon koordinaattori, OYS Sami Sneck, TtT, sh Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen Erva lääkehoidon koordinaattori, OYS Sami Sneck, TtT, sh Osallistu aktiivisesti TodaysMeet: Täällä voit kommentoida aihetta vapaasti ja antaa palautetta Socrative:

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot