Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt"

Transkriptio

1 Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt tekevät omat varhaiskasvatussuunnitelmansa, joissa niiden tavoitteet tarkentuvat. Perhepäivähoitajille tehdään yhteinen VASU, jossa huomioidaan heidän työnsä erityispiirteet. Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Lapsen VASU laaditaan yhdessä vanhempien kanssa ja se ohjaa lapsikohtaisesti varhaiskasvatuksen toteuttamista. Suunnitelman toteuttamista arvioidaan säännöllisesti palautekeskustelujen avulla.

2 MITÄ VARHAISKASVATUS ON? Varhaiskasvatus on vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea alle kouluikäisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä ja luoda turvallinen ja ilmapiiriltään lämmin toimintaympäristö, jossa lapsilla ja aikuisilla on hyvä olla. Lapset kohdataan ainutlaatuisina yksilöinä ja heidät hyväksytään ryhmässä. Tutut ja turvalliset aikuiset ovat aidosti läsnä lapsen elämässä. Lapsi tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Kasvattajalta edellytetään herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tarpeisiin ja tunteisiin. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi!

3 VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Varhaiskasvatusympäristö tarkoittaa lähiympäristöä, joka on kiinnostava ja herättää lapsissa uteliaisuutta, kokeilunhalua, mielenkiintoa ja halun erilaiseen toimintaan ja itsensä ilmaisuun. Lelujen ja välineiden saatavillaolo kannustaa omatoimisuuteen ja leikkiin. Olennainen osa varhaiskasvatusta on rikkaan leikkiympäristön tietoinen luominen ja uudistaminen. Siinä otetaan huomioon lasten leikin kehitysvaiheet, lasten ikä ja erilaisten leikkien vaatima tila- ja välineratkaisut. Riittävä määrä aikuisia luo turvallisen kasvuympäristön lapsille ja mahdollisuuden pienryhmätoimintaan. Aikuisten hyvä keskinäinen vuorovaikutus heijastuu lapsiin ja luo kodinomaisuutta.

4 KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen kieltä. Pieni lapsi ilmaisee itseään kokonaisvaltaisesti, elein, ilmein ja liikkeiden avulla. Hän tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee lapsen yksilöllisen tavan kommunikoida ja rohkaisee lapsen halua vuorovaikutukseen. Lapsille kohdistetun puheen sävyllä on merkitystä. Lämmin ja luonteva keskustelu lyhyiden, komentelevien lauseiden sijasta välittää hyväksyntää ja huolenpitoa. Samalla lapsen myönteinen minäkuva kehittyy. Päivittäiset toimintarutiinit opettavat lapsille eri tilanteisiin liittyviä sanoja, ilmaisuja ja kieltä. Lapsi oppii ymmärtämään kuulemaansa ja toimii ohjeiden mukaan. Leikit, sadut, laulut, lorut, näytelmät ja nukketeatteri ovat erittäin tärkeitä kielen oppimiselle.

5 LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Lapselle ominainen tapa toimia on leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Kielellä on keskeinen merkitys lapselle ominaisessa tavassa toimia. LEIKKIMINEN Varhaiskasvatuksessa oppiminen perustuu leikkiin. Lapset käyttävät leikkiensä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. He jäljittelevät ja luovat uutta. Kaikki, mikä näkyy lasten leikeissä, on lapselle merkityksellistä. LIIKKUMINEN Päivittäinen monipuolinen liikunta on tärkeää lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikunallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Liikkuessaan lapsi kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii kehonsa hallintaa. Ympäristön tulee olla sopivan haasteellinen ja houkutteleva ja liikuntavälineiden lasten saatavilla myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana.

6 TUTKIMINEN JA KOKEMUKSET Lapsen oppimiseen ja tutkimiseen liittyy omaehtoinen leikki, huumori ja ilo. Yritys, erehdys ja oivallus vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. Uusien asioiden oppiminen edellyttää kytkentöjä omaan kokemusmaailmaan ja aiemmin opittuun. Omalla toiminnallaan kasvattajat mahdollistavat ja kannustavat lasten omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja mielikuvitusta. Monipuolinen ja joustava varhaiskasvatusympäristö mahdollistaa kaikkien aistien ja koko kehon käytön tutkimisen, kokeilemisen ja oivalluksen välineinä. Matemaattisen ja loogisen ajattelun kehitys alkaa jo varhaisessa iässä. Tieto koskee esineiden ja ilmiöiden välisiä suhteita. luokittelu sarjoittaminen / ryhmittely lukumäärät (pelit, leikit jne.) vertailu (yhtä monta, enemmän jne.) muodot mittaaminen

7 Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä saakka luontaista. Tutustuminen luontoon alkaa vuodenaikojen vaihtelun ihmetyksestä, retkistä, lähiympäristön tutkimisesta ja rikkaista aistimuksista luonnossa. Perinteet, vanha kansanrunous, sadut, esineet, kertomukset, valokuvat, museot, perinteiset laulu- ja ulkoleikit herättävät kiinnostuksen vanhaan aikaan ja miten ennen elettiin.

8 TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISU Varhaiskasvatuksessa annetaan lapselle mahdollisimman monipuolisia kokemuksia taiteen eri alueilta: musiikki kuvataide tanssi draama kirjallisuus käden taidot Ensisijaisena tavoitteena on luovan ajattelun kehittäminen, lapsen tunne-elämän ja mielikuvituksen rikastuttaminen ja rohkaiseminen itsensä ja tunteidensa ilmaisuun. Kasvattaja antaa tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Keskeisintä on, että lasta autetaan ja ohjataan innostumaan, nauttimaan ja tuntemaan mielihyvää näkemästään, kuulemastaan ja kokemastaan.

9 ETIIKKA Lasten jokapäiväisessä elämässä on tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan tarkastella oikean ja väärän, totuuden ja valheen, hyvän ja pahan näkökulmista. Päivittäisten tapahtumien yhteydessä on luontevaa käsitellä myös oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, suhtautumista luontoon ja eläimiin. Hyvä ja ehjä itsetunto luo edellytykset kunnioittavalle toisen ihmisen kohtelulle, empaattisuudelle ja lähimmäisen rakkaudelle. Lasten uskonnollisen tai katsomuksellisen kasvatuksen sisällöstä sovitaan vanhempien kanssa ja huomioidaan toiminnan suunnittelun yhteydessä. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusympäristössä valoisia, myönteisiä, turvallisuutta lisääviä kokemuksia ja hiljentymistä. Lapselle opetetaan suvaitsevaisuutta erilaisia tapoja, kulttuureita ja uskontoja kohtaan.

10 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on tietoista vanhempien ja henkilöstön sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. Se on luonteva osa varhaiskasvatusta. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmat ovat oman lapsensa asiantuntijoita. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön välisissä keskusteluissa sovitaan yhteisestä kasvatuskäytännöstä, joka kirjataan lapsen VASU:un. Kasvatuskumppanuuden yhtenä tavoitteena on edistää vanhempien keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja esim. yhteiset juhlat, retket, askarteluillat.

11 ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Lapsi voi tarvita erityistä tukea kehityksensä eri osa-alueilla. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään siinä päivähoitoyksikössä, jossa lapsi on hoidossa. Tuen järjestäminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päivähoitoryhmässä lapsen ympäristöä muokataan lapselle sopivaksi. Päivittäinen kasvatustoiminta suunnitellaan ja toteutetaan lapsen tarpeita vastaavalla tavalla, lapsen perustaitoja harjaannutetaan sekä hänen itsetuntoaan vahvistetaan. Jokaisessa päivähoitoyksikössä on käytettävissä kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) palvelut. Kiertävät erityislastentarhanopettajat tarjoavat päivähoidon henkilöstölle ohjausta ja konsultaatiota, jonka tavoitteena on tarjota valmiuksia arjen osaamiseen ja suunnitteluun sekä selvittää ja järjestää tukitoimia yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa ryhmän kasvatushenkilöstö laatii lapselle erityisen tuen suunnitelman, joka sisällytetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Edellä mainittujen tukitoimenpiteiden lisäksi voidaan tarvittaessa pienentää lapsiryhmän kokoa tai selvittää erityispäivähoidon avustajan palkkaamisen tarvetta ryhmään.

12 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurien vastavuoroisuutta ja tasavertaista rinnakkaiseloa. Monikulttuuriset lapset ja perheet ovat usein maahanmuuttaja taustaisia ja puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Monikulttuurinen varhaiskasvatus tukee monikulttuurista lasta ja lapsen perhettä kasvamaan kahden kulttuurin kansalaisiksi, tukee monikulttuurisen lapsen kasvua kaksikieliseksi, sekä vahvistaa kaikkien lasten kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Monikulttuurisuuden tulee voida näkyä päivähoidon arjessa lasten leikkeinä, lauluina, tavaroina, tapoina ja tarinoina. Lapsen identiteetin vahvistumisen kannalta on tärkeää, että hänen kieltään ja kulttuuriaan arvostetaan. Kun lapsi osaa hyvin äidinkieltään, myös suomen tai ruotsin kielen oppiminen on helpompaa. Näin luodaan pohja toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

13 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Varhaiskasvatuksen yhteistyötahot: Esikoulu ja koulu Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Loviisan seudun seurakunnat Erityislastentarhanopettaja Loviisan kaupungin perusturva: Lastenneuvola, psykologi, hammashoitola, puheterapeutti, fysioterapeutti, perheneuvola, lastensuojelu, perhetyö Loviisan psykiatrinen poliklinikka, lasten ja nuorten vastaanotto Lastenlinna Eteva ja Kårkulla Folkhälsan

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-

HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013- HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013- TOIMINTA-AJATUS AJATUS Hirsimäen esiopetus perustuu kestävän kehityksen ajatukseen eheyttäväst stä toiminnasta. Kasvatuksellisen ja opetuksellisen

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot