KANE verojaosto 1/16 Väliraportti TAUSTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANE verojaosto 1/16 Väliraportti 27.10.2008 1. TAUSTAA"

Transkriptio

1 1. TAUSTAA KANE verojaosto 1/16 Kansalaisjärjestötoiminnan edistämistä koskevaa hallituksen periaatepäätöstä selvittänyt tohtori Pentti Arajärvi luovutti muistionsa oikeusministerille. Selvityksessä korostettiin kansalaisjärjestöjen kuulemista lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. Järjestöjen aseman vahvistamiseksi tulisi perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jolla luodaan edellytykset myös järjestöjen ja yritysten keskinäisten kysymysten selvittämiselle. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Valtioneuvosto antoi asetuksen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta (VNA 269/2007), jonka tarkoituksena on kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen. Valtioneuvosto asetti Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtioneuvoston periaatepäätös nosti aikataulullisesti kärkeen kysymyksen yleishyödyllisten yhdistysten verotuksesta. Periaatepäätös velvoitti arvioimaan vuoden 2008 alussa verotusta koskevien säädösten kehittämistarpeet. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan työvaliokunta nimesi kokouksessaan työparin selvittämään verokysymystä erityisesti järjestönäkökulmasta. Selvityshenkilöiksi nimettiin toimitusjohtaja Raimo Lindberg (Invalidiliitto ry) ja yhteysjohtaja Juha Viertola (Suomen Liikunta ja Urheilu ry). Neuvottelukunnan kokouksessa kuultiin selvityshenkilöiden raportti sekä katsaus verohallituksen järjestöjen verotusta koskeviin toimiin. Kokouksessa päätettiin perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnalle neuvottelukunnan toimikauden työskentelevä verojaosto. Verojaoston tehtävänä on alkuvaiheessa kartoittaa järjestöjen verotukseen liittyviä ongelmakohtia, koota konkreettisia tapausesimerkkejä järjestöjen kannalta epäjohdonmukaisista tai epäselvistä verotukseen liittyvistä tilanteista, arvioida verohallinnon uusia järjestöjä koskevia vero-ohjeita ja käynnistettyjen keskittämis- ja neuvontatoimien vaikutuksia, kartoittaa ratkaisuvaihtoehtoja ja kehitysideoita,

2 KANE verojaosto 2/16 arvioida lainsäädäntöä koskevien uudistusten tarve sekä tehdä neuvottelukunnalle esitys kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä parantavista verotukseen liittyvistä toimenpiteistä. Jatkossa verojaoston tehtävänä on osallistua näiden toimien eteenpäinvientiin ja toteutukseen neuvottelukunnan edellyttämällä tavalla sekä seurata järjestöjen verotuksen kehittymistä ja johdonmukaisuutta. Verojaoston puheenjohtajaksi nimettiin Juha Viertola (Suomen Liikunta ja Urheilu ry) ja jäseniksi Anneli Kukkonen (Verohallitus), Heikki Kukkonen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaisjärjestöteemaryhmä), Arto Kuusiola (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), Stefan Mutanen (Samfundet Folkhälsan), Reijo Petrell (Suomen 4H-liitto ry), Panu Pykönen (valtiovarainministeriö), Esko Ranto (Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry), Leena Romppainen (Suomen Yrittäjät ry) asti, Satu Grekin (Suomen Yrittäjät ry) alkaen, Lauri Savander (Savo-Karjalan verovirasto) ja Markku Jänkälä (työ- ja elinkeinoministeriö). Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja ei toistaiseksi ole osallistunut verojaoston työhön. 2. KATSAUS VEROJAOSTON KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVISTA AIHEPIIREISTÄ Katsauksen tarkoituksena ja tavoitteena on kuvata niitä teemoja, joista verojaosto on keskustellut, mutta joihin suoraan liittyviä kannanottoja tämä väliraportti ei sisällä. Verojaosto on keskustellut muun muassa seuraavista teemoista: 1. Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä 2. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 3. Elinkenotoiminnan ja yhdistystoiminnan raja 3. Julkisen tuen/avustuksen vaikutus verotukseen 4. Talkootyö 5. Verohuojennuskäytäntö 6. Hallinnon keventäminen 7. Oikeuskäytännön julkisuus/salassapito 8. Verotuksen keskittäminen 9. Muutoksenhakujärjestelmä

3 10. Verohallituksen verotusohje ja veroneuvonta 11. Veroilmoituslomake yhdistyksille ja säätiöille KANE verojaosto 3/ Talkootyö Verohallitus julkaisi vero-ohjeen (Dnro 508/32/2005) talkootyön verotuksesta. Ohje korvasi vuonna 1992 annetun vero-ohjeen Verohuojennuskäytäntö Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksista annetun lain (680/1976) 1 :n mukaan yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronalainen elinkeinotulo voidaan katsoa osittain tai kokonaan verovapaaksi. 2.3 Hallinnon keventämien Verojaosto on keskustellut mahdollisuuksista määritellä olennaisuusrajaa, jolla voitaisiin keventää yleishyödyllisten yhteisöjen hallintoon ja tähän liittyvien veroasioiden määrää ja kuormittavuutta sekä yhdistyksissä ja säätiöissä että Verohallinnossa. Tätä arvioidaan muun muassa kulukorvauskäytännössä ja Y- tunnuksen käyttöönoton tarpeellisuudessa. Esimerkiksi Ruotsissa yleishyödyllinen yhteisö voi hakea vapautuksen veroilmoituksen jättövelvollisuudesta. Yleishyödyllinen yhteisö on kirjanpitovelvollinen vain jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa, toimii konsernin emoyhtiönä tai omistaa varallisuutta yli 1,5 miljoonaa kruunua. 2.4 Oikeuskäytännön julkisuus/salassapito 1 Dnro 4928/30/92;

4 KANE verojaosto 4/16 Veroasioita koskevien salassapitosäännöksien suhde yleiseen periaatteeseen oikeudenkäynnin julkisuudesta ja mahdollisuudesta saada tietoa oikeuskäytännöstä (ks. KHO tiedote ja KHO 2008:34). 2.5 Verotuksen keskittäminen ja yhtenäistäminen Suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden veroasiat tullaan keskittämään Savo- Karjalan verovirastoon ja ruotsinkielisten yhdistysten ja säätiöiden veroasiat keskitetään Lounais-Suomen verovirastoon Tämä omalta osaltaan tulee yhtenäistämään verotuskäytäntöä. Verohallinnon voimavaroja tulee keskittää riittävästi hoitamaan asiantuntevasti, sujuvasti ja viivytyksettä yleishyödyllisten yhteisöjen veroasioita. 2.6 Muutoksenhakujärjestelmä Yhdistysten ja säätiöiden veroasioiden keskittämisestä kahteen verovirastoon seuraa, että verovirastojen ratkaisujen oikaisumenettely keskittyy vastaavasti kahteen verotuksen oikaisulautakuntaan. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen hajautuu tuloverotuksen osalta pääasiassa verovelvollisen kotikunnan mukaan määriteltävään hallinto-oikeuteen. Arvolisäveroasioita koskeva muutoksenhaku on taasen keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen. Veroasioita koskeva muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatii valitusluvan. Verojaosto on keskustellut tulisiko muutoksenhakujärjestelmä perustua keskitettyyn malliin hallinto-oikeuskäsittelyssä vai hajautettuun malliin. 2.7 Verohallituksen verotusohje ja veroneuvonta

5 KANE verojaosto 5/16 Verohallitus julkaisi verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille (Dnro 384/349/2007). Verotusohje korvasi verohallituksen vuonna 2005 antaman verotusohjeen 2 ja tämän tarkennuksen 3. Verotusohjeen mukaan ohjeen tarkoituksena on selventää yleishyödyllisyyden ja elinkeinotoiminnan arviointia ja ottaa esille ajankohtaisia yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevia kysymyksiä. Verohallinto on uudistamassa yleishyödyllisten yhteisöjen veroasioiden hallintoa. Vuoden 2008 alusta Savo-Karjalan verovirastoon keskitettiin koko valtakunnan alueelta suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden internet- ja puhelinneuvontapalvelut, jotka tosin pitävät sisällään vain yleistä neuvontaa. Ruotsinkielisten yhdistysten ja säätiöiden neuvontapalvelut on keskitetty Lounais- Suomen verovirastoon. Ennakkotieto- tai ratkaisutasoinen neuvonta ja ohjaus hoidetaan edelleen ympäri maata olevista yritysvero- tai verotoimistoista käsin keskittämiseen saakka. 2.8 Veroilmoitus Verohallitus uudisti yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomakkeet verovuodesta 2007 lähtien. Veroilmoituksen antamisvelvoitetta ei ole muutettu ja yleishyödyllisen yhteisön ei pääsääntöisesti tarvitse veroilmoitusta antaa, mikäli yhteisöllä ei ole veronalaista tuloa tai ilmoitettavanaan muita verotukseen vaikuttavia asioita. 3. VEROJAOSTON I VÄLIRAPORTTI Verojaoston I väliraportti keskittyy tarkastelemaan tulovarolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia säännöksiä ja arvioimaan TVL 22 :n ja 23 :n tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmakohtia. 2 Dnro 753/32/2006; Dnro 1756/349/2005;

6 KANE verojaosto 6/16 Verojaoston väliraportti sisältää verojaoston näkemyksiä tämä hetkisen käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Verojaoston tavoitteena on parantaa kansalaisjärjestöjen verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. 3.1 Johdanto Yleishyödyllisillä yhteisöillä on ollut erityisasema valtion verotuksessa aina Suomen itsenäisyyden alkuajoista lähtien. Tulo- ja omaisuusverosta annetun lain (207/1920) mukaan valtion tulo- ja omaisuusverosta olivat vapaita armeliaisuus-, ja opetuslaitokset sekä kansanvalistuksen, tieteen tai taiteen edistämistä varten perustetut ynnä muut sellaiset yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllisiä yhteisöjen tuloverotusta koskeva lainsäädäntö on pysynyt sisällöltään entisellään voimaan tulleen tulo- ja varallisuusverolain jälkeen. Yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotusta koskevat säännökset ovat olleet vuodesta 1993 alkaen tuloverolain 22 :ssä ja 23 :ssä. Tulkintaa yleensä ohjaavissa lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole laajasti käsitelty yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyviä kysymyksiä. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta on käsitelty työryhmissä, joiden ehdotukset eivät kuitenkaan ole johtaneet varsinaisiin tuloverotukseen vaikuttaneisiin lainmuutoksiin. Kokonaisverouudistuksen yhteydessä selvitettiin verovapaiden toimijoiden tuloverokohtelua (Verovapaiden subjektien tuloverokohtelua ja lahjoitusten vähennyskelpoisuutta selvittelevän työryhmän muistio. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita VM 31:1987). Valtion tarkastusvirasto on ehdottanut muutoksia yleishyödyllisten yhteisöjen asemaan (Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 16/1997). Urheilun verotustyöryhmä ehdotti joitakin tuloverolakiin tehtäviä muutoksia (Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 17/1998).

7 KANE verojaosto 7/16 Yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotusta ja verolainsäädännön tulkintaa ohjaavat verohallituksen ohjeet, oikeuskirjallisuus ja oikeuskäytäntö. Verohallitus antoi verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille (Dnro 753/32/2006) ja tätä tarkennettiin (Dnro 1756/349/2005). Verotusohje uudistettiin (Dnro 384/349/2007). Verohallituksen verotusohjeessa kuvataan, että yhteiskunnan voimakas muuttuminen on johtanut siihen, että yhteisöjen toiminta ja varainhankinta tapahtuu täysin toisenlaisessa yhteiskunnassa verrattuna aikaan, jolloin tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevat pykälät on säädetty. Yleishyödyllisinä pidetyt yhteisöt saattavat kilpailla selkeästi samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. Valtion ja kuntien perinteisesti tarjoamia palveluita on yksityistetty ja palvelusektorista on yleisesti tullut merkittävimpiä työllistäjiä samalla kun palvelusektoriin kohdistuu kasvavaa kysyntää. Verotusohjeessa nostetaan esiin kysymys siitä, onko korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö osaksi vanhentunut. Verotusohjeen mukaan yhteiskunnallisten olojen ja näkemysten muuttuminen on otettava huomioon, kun yleishyödyllisyyttä ja elinkeinotoimintaa arvioidaan vanhojen oikeustapausten valossa. Se, mitä ennen on pidetty yleishyödyllisenä, ei ehkä enää olekaan sitä muuttuneessa yhteiskunnassa. Verotusohjeen mukaan aikatekijän lisäksi oikeustapausten prejudikaattiarvoa pohdittaessa tulee huomioida se, että päätökset koskevat aina yksittäistapauksellisia olosuhteita. Verohallinto on viime vuosien aikana aktiivisesti kohdistanut tehostetumpaa verovalvontaa yhdistysten ja säätiöiden toimintaan ja pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan niiden verotukseen liittyviä kysymyksiä. Verohallinnon aktiivisempi toiminta on johtanut siihen, että yhdistysten ja säätiöiden on aikaisempaa laajemmin edellytetty täyttävän laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus harjoittamastaan toiminnasta, jotta olisi mahdollista tehdä toiminnan verotuksellinen arviointi. Lisääntynyt valvonta on nostanut esiin verotuksellisia tulkintakysymyksiä, mikä on johtanut siihen, että osaa yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaiseen toimintaan liittyviä toimintamuotoja ja varainhankinnan tarkoituksessa harjoitettuja toimintamuotoja on tulkittu veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi. Nämä tulkintakysymykset ovat olleet erityisesti esillä verotusvuodesta 2006 lähtien. Valtaosaltaan yhdistysten ja

8 KANE verojaosto 8/16 säätiöiden asema ja toiminta eivät verotuksen kannalta ole epäselviä. Verotusvuoden 2006 ja sen jälkeisiä tulkintakysymyksiä ei vielä laajasti ole ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kuitenkin useita yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia veroasioita vireillä. Verohallinnon tehostunut yhdistyksiin ja säätiöihin suuntautunut valvonta on luonnut mielikuvaa siitä, että yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevien verosäännösten tulkinta on tiukentunut aikaisemmasta, vaikka lainsäädännössä ei ole ollut muutoksia. Tämä omalta osaltaan on luonut epävarmuutta ja epäselvyyttä järjestötoimijoiden parissa sekä hallinnollisesti kuormittanut vapaaehtoispohjalta toimivaa järjestökenttää. Myös järjestöjä neuvovien veroasiantuntijoiden parissa kuvataan tilannetta epäselväksi ja epävarmaksi. 3.2 Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä Yleishyödyllisyydellä ei ole EU-säännöksissä tai suomalaisessa lainsäädännössä yhtä yleistä määritelmää ja sisältöä. Professori Pentti Arajärven selvitystehtävään liittyneen esiselvityksen perusteella yleishyödyllisyys on liitetty yhteensä 36 eri lakiin ja niiden lainvalmisteluasiakirjoihin. Tämän esiselvityksen laatija on todennut, että yleishyödyllisyyttä ei ole tarkasti määritelty kuin muutamissa säädöksissä ja pääsääntöisesti kysymys on vain maininnoista säännöksissä. Yleishyödyllisen yhteisön käsite ja määrittely on Suomen oikeusjärjestyksessä epäyhtenäinen. Tuloverolain (1535/1992) 22 :ssä on säädetty yleishyödyllisistä yhteisöistä. TVL 22 :n mukaan: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

9 KANE verojaosto 9/16 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.. Lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole yleishyödyllisen yhteisön käsitettä määritelty tarkemmin. Tuloverolaissa säädetyn yleishyödyllisen yhteisön käsitteen yksityiskohtaisempi määrittely on tehtävä lähinnä oikeuskäytännön, oikeuskirjallisuuden ja verohallituksen ohjeen perusteella. Kannatus- ja tukiyhdistysten asema suhteessa yleishyödyllisen yhteisön määritelmään on osoittautunut epäselväksi. Esimerkkejä tulkintakysymyksistä Sosiaalialalla toimivien yhdistysten ja säätiöiden verotuksellinen asema on ollut laajan keskustelun alaisena. Varsinkin erityyppinen palvelutalotoiminta, kotipalvelut sekä erilaisten kuntoutuspalveluiden tuottaminen ovat olleet laajasti esillä. Myös erilaiset työllistämiseen liittyvät toiminnot sekä esimerkiksi päiväkodit ovat olleet esillä. Yhdistysmuotoisten toimijoiden toimintaa on selvitetty lähinnä yrityssektorin kehittymiseen liittyvistä muutoksista johtuen sekä esim. sosiaalisten yritysten lainsäädännön säätämisen johdosta. Sosiaalialan verotukselliset ongelmat ovat liittyneet lähinnä vain tuloverotuksen kysymyksiin, sillä sosiaalialalla toimivien yhteisöjen toiminta on usein sellaista, joka täyttää arvonlisäverolain vaatimukset verottoman sosiaalihuoltopalvelun harjoittamiselle. Tuloverotuksessakin esille nousseet ongelmat ovat usein olleet nimellisiä johtuen siitä, että kyseiset yhteisöt eivät ole tuottaneet juurikaan voittoa. Verohallitus on kiinnittänyt sosiaalialaan erityistä huomiota ohjeita valmistellessaan. Suurimpia kysymyksiä: Milloin sosiaalialalla toimiva yhteisö voi olla yleishyödyllinen yhteisö? Milloin sosiaalialalla toimivan yhteisön

10 KANE verojaosto 10/16 palvelutuotanto voi olla yleishyödyllistä toimintaa? Milloin sosiaalisperusteinen asuntojen vuokraus voi olla yleishyödyllistä toimintaa? Mikä on kilpailuttamisen vaikutus elinkeinotoimintaarviointiin? 3.3 Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus Tuloverolain (1535/1992) 23 :ssä on säädetty yleishyödyllisistä yhteisöjen verovelvollisuudesta. Säännöksen mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle tuloverolain 124 :n 3 momentissa tarkoitetun tuloveroprosentin mukaan. Tuloverolain 23.3 :n mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä: 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; 2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. Lisäksi on todettu, että kiinteistön tuottamana tulona pidetään myös metsätalouden pääomatuloa. Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen vapauttamisesta tuloverosta on säädetty erikseen lailla eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista (680/1976).

11 KANE verojaosto 11/16 Elinkeinotoiminnan verottamisesta säädetään elinkeinotoiminnan verottamisesta annetussa laissa (360/1968). Tämän lain mukaan elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa (1 ). Oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen perustuen verohallituksen verotusohjeessa on esitetty esimerkkiluettelo elinkeinotoiminnan tunnusmerkistöstä. Verotusohjeen mukaan kyse on aina tapauskohtaisesta arvioinnista. Verotusohjeen mukaan seuraavia kriteerejä käytetään arvioitaessa sitä, onko kyse yhteisön elinkeinotoiminnasta: - vieraan pääoman käyttö - sitoutuneen pääoman suuri määrä - toimintaan palkattu henkilökunta - ansiotarkoitus / voiton tavoittelu - toiminnan laajuus / suuri liikevaihto - toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus - käyvän markkinahinnan käyttäminen - toimiminen kilpailuolosuhteissa - toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin. Yleishyödyllisen yhteisön ollessa verovelvollinen elinkeinotulostaan, muodostuu keskeiseksi tulkintakysymykseksi se, mitä on pidettävä yhteisön elinkeinotulona, missä menee raja yhteisön varsinaiseen toimintaan ja milloin yhteisön varainhankinnan tuotto muodostuu elinkeinotuloksi. Rajanvetoa on löydettävissä korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä, joka pääosin on 1990-luvulta. Rajanveto yhteisön varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan välillä perustuu usein tapauskohtaiseen arviointiin ja tulkintaan. Tämä voi aiheuttaa ja on aiheuttanut erilaisia tulkintakäsityksiä sekä järjestötoimijoiden että verohallinnon piirissä. Tuloverolain 23.3 :ssä on säädetty tuloista, joita ei ole pidettävä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona. Näiden tulojen verovapaudesta suhteessa kilpailuneutraliteetin ja verotuksen yhdenmukaisuuden vaatimukseen esiintyy erilaisia

12 KANE verojaosto 12/16 tulkintoja. Luettelon sisällä on myös kohtia, joiden osalta tulkintaa tulisi tarkentaa kuten TVL 23.3 :n 3 kohdan tuoteluettelo ja yhteisön toimintaa välittömästi palvelevien julkaisujen määritelmä. Esimerkkejä tulkintakysymyksistä Urheiluseurojen tuottamien liikunta- ja urheilupalveluiden osalta verollisuudesta on käyty keskustelua jo pitkään. Oikeuskäytäntö asian osalta on hyvin kirjavaa ja yritysmuotoisten liikuntapalveluiden tuottajien määrä on koko ajan kasvussa. Urheiluseura toteuttavat liikuntapalveluita tuottamalla osittain omaa tarkoitustaan, mutta toisaalta on kyse myös tuotteistettujen palveluiden myynnistä elinkeinonharjoittajien tavoin. Rajanveto verollisen ja verottoman toiminnan välillä on usein vaikeaa, eikä yhdistys- ja yritystoiminnan välisiä eroja voida välttämättä havaita kuin hyvin seikkaperäisen tarkastelun perusteella. Asiaan liittyvä oikeuskäytäntökin on osittain ristiriitaista. Rajanvetokysymyksiä on mm. seuraavilla aloilla: tanssi, aerobic, kuntosalit, golf ja tennis. Suurimpia kysymyksiä: Voidaanko ulkoisilta puitteiltaan täysin samanlaista toimintaa verottaa eri tavoin yhdistys- ja yritystoimijoilla? Milloin toiminnan voidaan katsoa olevan yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa ja milloin verollista palvelutuotantoa? Millainen painoarvo annetaan sille, että kuntatasolla liikuntapalvelut ovat käytännössä monelta osin urheiluseurojen vastuulla ja pelkkää elinkeinotoimintaa harjoittavat tahot toimivat harvojen lajien parissa? Miten on arvioitava verottomuuden vaikutuksia alalle pääsyesteiden kannalta? TVL 23.3 :ssä on todettu, että yleishyödyllisen yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämät tanssi- ja huvitilaisuudet ym. sekä niiden yhteydessä tapahtuva myyntitoiminta jne. on muuta kuin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa tuottavaa toimintaa. Lainkohdan mukaan toiminta ei kuitenkaan ole sinänsä yleishyödyllistä, vaan ainoastaan yleishyödyllisen yhteisön muuta kuin elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämät tapahtumat ovat TVL 23 :n sanamuodon mukaan erilaisen verokohtelun alaisia.. Useat suuret tapahtumat järjestetään nykyään osakeyhtiömuotoisina tai näiden järjestämistä muuten pidetään elinkeinotoimintana. Tällöin kilpailuneutraalisuuden ja verotuksen yhdenmukaisuuden kannalta olisi arvioitava yhteiskunnallisesti hyväksyttävät perusteet yleishyödyllisen yhteisön järjestämien tapahtumien verovapaudelle. Esille on noussut myös useita tapauksia, joissa järjestävän yhdistyksen toiminta on muodostunut pelkästä tapahtuman järjestämisestä, eikä tapahtumaa ole enää järjestetty muun toiminnan rahoittamiseksi. Tällainen trendi on ollut valloillaan

13 KANE verojaosto 13/16 usean suuren kulttuuritapahtuman osalta ja verotuskohtelun osalta on käyty lähes kaikissa tapauksissa keskustelua. Lisäksi aika-ajoin nousee esille tilanteita, joissa TVL 23.3 :n toiminta on katsottu mm. laajuutensa vuoksi sellaiseksi, että toiminta on katsottu yleishyödyllisellä yhteisölläkin veronalaiseksi. Lain sanamuoto puhuu vahvasti tätä vastaan, mutta toisaalta oikeuskäytännöstäkin löytyy tilanteita, joissa toiminta on verolliseksi katsottu. Omalta osaltaan tulkintaa vaikeuttaa myös se, että kulttuuritapahtumat saattavat olla joiltain osin valtiollisen tukipolitiikan alaisia. 3.4 Verojaoston johtopäätökset Verojaosto katsoo, että yhteiskunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-alueella tapahtuneet muutokset vaativat laaja-alaista keskustelua yleishyödyllisten yhteisöjen asemasta ja tehtävistä, mihin myös yleishyödyllisten yhteisöjen verotus oleellisesti liittyy. Yhteisöllisyys yhteiskunnan arvoissa johtaa aatteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan merkityksen korostumiseen. Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt rakentavat yhteisöllisyyttä aatteelliselta perustalta, taloudellisen toiminnan ollessa tällä alisteinen. Verotukseen liittyvillä ratkaisuilla voidaan joko edistää tai estää yhteisöllisyyttä. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuskohtelusta säädetään tuloverolain 22 :ssä ja 23 :ssä. Mainittujen lainkohtien tulkinta perustuu oikeuskäytäntöön sekä Verohallituksen ohjeistukseen. Tällä hetkellä Verohallinnon tulkintalinjaa ja veropäätöksiä ohjataan keskeisesti verohallituksen antamalla verotusohjeella. Keskeisin yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuksen ongelmakohta on elinkeinotulon määrittely ja sen suhde yhdistyksen varsinaiseen toimintaan ja varainhankintaan. Myös elinkeinotoiminnan vero-oikeudellinen määrittäminen suhteessa eristyslainsäädäntöön(?) ja valtion avustuksilla rahoitettavaan toimintaan on aiheuttanut tulkintaongelmia (muun muassa vapaan sivistystyön toimialalla). Lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaan liittyy ansiotarkoitus ja/tai voiton tavoittelu, mikä lähtökohtaisesti puuttuu yleishyödyllisen yhteisön varsinaisen toiminnan tavoitteista.

14 KANE verojaosto 14/16 Yleishyödyllisten yhteisöjen varsinainen toiminta tukee usein lainsäädännön asettamien tavoitteiden ja kansalaisten oikeuksien toteutumista. Eri yhdistysten ja säätiöiden asemaa ja toimintaa voidaan verrata muun muassa sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön, nuoriso- ja liikuntalain asettamiin tavoitteisiin ja julkisen hallinnon toimintavelvoitteisiin. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon alalla yhdistykset ja säätiöt toimivat myös julkisen hallinnon tarjoamien palveluiden toteuttajina. Useilla toimialoilla yhdistykset ja säätiöt täydentävät julkisen hallinnon tarjoamia palveluita yhdessä yksityisten yritysten kanssa. Julkisen hallinnon sekä yhdistyksien ja säätiöiden yhteistoiminta on ollut kasvussa samoin kuin yritystoiminnan kasvu perinteisillä yhdistys- ja säätiötoiminnan toimialoilla ja julkisen hallinnon tarjoamien palveluiden toteuttajina. Julkisella hallinnolla on tarve täydentää omaa toimintaansa yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten toiminnalla ja palveluilla. Julkinen hallinto yhä kasvavassa määrin siirtää lakisääteisten tehtävien käytännön toteuttamista omien organisaatioiden ulkopuolelle yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten hoidettavaksi, järjestämisvastuun säilyessä julkisella hallinnolla (esimerkkinä tilaaja-tuottaja malli). Joiltakin osin julkinen hallinto on myös lakisääteisten tehtävien ulkopuolella supistanut omaa toimintaansa jättäen näiden toimintojen hoitamista yleishyödyllisille yhteisöille. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevaa asemaa ja verolainsäädäntöä tulisi tarkastella myös tältä näkökulmalta, ottaen samalla huomioon yritystoiminnan aseman. Yhteiskunta on monessa mielessä kilpailuyhteiskunta, jossa toimintoja ja palveluja tuotteistetaan ja toimintoihin osallistujat ja palveluiden hankkijat mielletään asiakkaiksi. Euroopan Unionin yhteisen kilpailulainsäädännön soveltaminen laajasti eri yhteiskunnan toiminta-alueilla on mahdollistanut ja edistänyt yritystoiminnan laajentumista perinteisille julkisen hallinnon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toimialoille. Vastaavasti yhdistykset ja säätiöt ovat siirtyneet joissakin tilanteissa toimimaan samoille markkinoille yksityisten yritysten kanssa. Kilpailuolosuhteiden määrittämisen ja kilpailuneutraalisuuden vaatimuksen sisällön tulkinnanvaraisuus suhteessa yleishyödylliseen toimintaan ovat usein arvioitavaksi tulevia kysymyksiä.

15 KANE verojaosto 15/16 Palkattu, työsuhteessa oleva ammattihenkilöstö on lisääntymässä yleishyödyllisten yhteisöjen ja erityisesti yhdistysten toiminnassa. Yhä useampien toimintojen taustalla on palkatun ammattihenkilöstön resurssein organisoitu toiminta, vaikka itse toiminta toteutettaisiin pääosin ns. vapaaehtoisvoimin. Samoin pienten palkkioiden ja kulukorvausten maksaminen eri yhdistysten toimintojen vetämisestä on lisääntymässä, ilman että nämä toimijat varsinaisesti ansaitsisivat elantoaan näillä palkkioilla. Tämän ei kuitenkaan tulisi herkästi merkitä toiminnan luokittelua elinkeinotoiminnaksi. Verotuksen kannalta pienimuotoinen, vapaaehtoisuuteen perustuva yhdistys- ja kansalaistoiminta eivät ole ongelmallisia. Verotuksellisesti tulkinnanvaraiseksi ja ongelmalliseksi on muodostunut varainhankintatarkoituksessa tai laajamuotoisesti harjoitettu toiminta, jossa yhdistykset ja säätiöt toimivat osittain samoilla toimintaperiaatteilla ja toimialoilla kuin yksityiset yritykset. Erityisiä ongelmia voi muodostua tilanteissa, joissa yleishyödylliset yhteisöt toimivat suorasti tai epäsuorasti verovapaudestaan hyötyen markkinaehtoisesti ja kilpailuolosuhteissa samoilla markkinoilla kuin yksityiset yritykset. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön peruslinja tukee sitä, että yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaista, sääntöihin tai vastaaviin säännöksiin perustuvaa toimintaa ei yleensä pidetä elinkeinotoimintana. Mikäli tuloverolakia uudistetaan, on muistettava, että aikaisemman oikeuskäytännön merkitys tällöin vähenee ja tämä saattaa luoda ainakin hetkellisesti epävarmuutta. Kokonaisuutena tarkastellen verojaosto on toistaiseksi saanut yleiskuvaa yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvistä ongelmakysymyksistä. Tästä johtuen verojaoston väliraportissa on keskitytty kuvaamaan melko yleisellä tasolla keskeisimpiä ongelmakysymyksiä, jotka liittyvät yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan rajanvetoon. Jatkossa on tarpeen keskittyä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin sekä toimialakohtaisemmin arvioimaan ongelmakohtia ja rajaamaan niitä alueita, joilla ongelmia ei koeta olevan. Tähän arviointiin liittyy olennaisesti korkeimman hallinto-oikeuden tulevien ratkaisujen periaatteinen selvittäminen ja vertailu verohallituksen verotusohjeen

16 KANE verojaosto 16/16 linjauksiin. Mahdollisuuksien mukaan on tarpeen myös seurata hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä veroasioita. Keskeisin yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuksen ongelmakohta on tuloverolain 23 :n laintulkinta eli se, millainen toiminta täyttää säännöksessä tarkoitetun veronalaisen elinkeinotoiminnan kriteerit. Koska yleishyödylliset yhteisöt toimivat monilla yhteiskunnan eri aloilla ja harjoittavat monenlaista toimintaa, rajanvetotilanteita on väistämättä lukuisa määrä. Verojaosto tulee jatkotyössään selvittämään näitä rajanvetotilanteita ja pyrkii selvittämään johtavatko nykyinen lainsäädäntö ja Verohallituksen ohjeet verojaoston käsityksen mukaan oikeudenmukaiseen lopputulokseen. Verojaosto tulee tämän jälkeen tekemään ehdotuksensa siitä, voidaanko ratkaisu tulkintaongelmiin saada täsmentämällä Verohallinnon ohjeistusta vai vaatiiko tulkintaongelmien ratkaisu muutoksia lainsäädäntöön. Verojaoston ehdotus tullaan laatimaan mennessä. Arvonlisäverovelvollisuuden kannalta elinkeinotoiminnan määrittely on myös keskeinen kysymys, koska pääsääntöisesti elinkeinotulo yleishyödylliselle yhteisölle merkitsee samalla myös arvonlisäverovelvollisuutta (poikkeuksena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut). EU:n komissio on käynnistänyt valvontamenettelyn yleishyödyllisten yhteisöjen arvolisäverovelvollisuuden määrittelyn liittämisestä tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskeviin säännöksiin. Tämä voi tulevaisuudessa tuoda muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Verohallinnon ohjeistus

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 27 2016 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Keskusteluasiakirja Selvityksiä ja ohjeita 27/2016 ISSN 1798-7067 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Sisältö. O Tiedon lähteet O Hyvä hallinto O Varainhankinnan verotus

Sisältö. O Tiedon lähteet O Hyvä hallinto O Varainhankinnan verotus Sisältö Tiedon lähteet Hyvä hallinto Varainhankinnan verotus Taustaa hyvään hallintoon Seura olemme me yhdessä päättäminen, yhdessä tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos) Seuran omat

Lisätiedot

Jöns Budde sali 1.8.2012

Jöns Budde sali 1.8.2012 Jöns Budde sali 1.8.2012 1-vaihe 1.8.2012 klo 18 VG:läisyys seura, resurssit, visiot ( Lasse Sihvo) Nuori Suomi ( Eeva Sunnari) Valmennuksellinen yhteistyö ja laatutekijät (Aki Mykkänen ja Jouni Nurkkala)

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Jarno Huhtala YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 2013 46 sivua Hanna

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

KESKUTELUASIAKIRJA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUKSESTA

KESKUTELUASIAKIRJA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUKSESTA KESKUTELUASIAKIRJA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUKSESTA JENNI SIMILÄ 27.5.2016 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1. JOHDANTO... 4 Toimenpide-ehdotukset... 5 2. TULOVEROTUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET... 6 Millaiset

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus 17.5.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Oulu Esityksen sisältö Ajankohtaista Yleishyödyllisyys TVL 22 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloverotus TVL 23 Elinkeinotoiminta TVL 23.3 Kiinteistön tuottama

Lisätiedot

Verosaajien oikeudenvalvontayksikön veroasiamies on antanut vastineen, johon vastaamme kunnioittavasti seuraavaa:

Verosaajien oikeudenvalvontayksikön veroasiamies on antanut vastineen, johon vastaamme kunnioittavasti seuraavaa: 1 VASTASELITYS 28.9.2014 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle PL 1744, 70101 KUOPIO Viite Dnro 10513/14/8103 Verovelvollinen Eskil Piira Sukuseura ry (1704344-5) Verovuosi 2012 Verosaajien oikeudenvalvontayksikön

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Ilmaurheilurahasto. SIL Urheilijaseminaari Timo Latikka, toiminnanjohtaja

Ilmaurheilurahasto. SIL Urheilijaseminaari Timo Latikka, toiminnanjohtaja Ilmaurheilurahasto SIL Urheilijaseminaari 11.2.2017 Timo Latikka, toiminnanjohtaja Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr Yleishyödyllinen 1999 perustettu säätiö Perustettiin sääntömuutoksella 1964 perustetusta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Lehtori Timo Hynynen Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Hynynen Saimaan ammattikorkeakoulu 1 Lehtori Timo Hynynen Saimaan ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. Yhdistyksen varainhankinta ja lainsäädäntö... 3 1.1. Mitä yritys saa tehdä?... 3 1.2. Milloin varainhankinta muuttuu liiketoiminnaksi?...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Timo Hynynen YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Timo Hynynen YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ Timo Hynynen YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2016 Saimaan ammattikorkeakoulun julkaisuja Saimaa University of Applied Sciences

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 KORVATAAN UUDELLA: 1.1.1-1a, 1.1.5-9, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.2-6, 1.4.6, 1.4.9, 1.5.2, 3.1, 3.5, 4.2-4.4, 4.8, 5.3, 6.1-3, 6.5, 6.8-10, 7.1.3-4, 7.2.1, 7.3.1-2, 8.2, 8.5-7,

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ehdotus 1: Vapaaehtoistyön koordinointi valtioneuvostossa

Ehdotus 1: Vapaaehtoistyön koordinointi valtioneuvostossa Ehdotus 1: Vapaaehtoistyön koordinointi valtioneuvostossa Vapaaehtoistyön koordinoinnin vastuuministeriöksi määritellään oikeusministeriö ja valtioneuvoston demokratiaverkosto seuraa ehdotettujen uudistusten

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSVEROTUS. Syksy 2015

MAA- JA METSÄTALOUSVEROTUS. Syksy 2015 MAA- JA METSÄTALOUSVEROTUS Syksy 2015 1 LUENNON SISÄLTÖ Tuloverotuksen perusrakenne Henkilötuloverotuksen perusrakenne Henkilötuloverotuksen pääomatuloverotus Henkilötuloverotuksen pääomatuloverotus ja

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Yhdistyksen ja säätiön verotus. Veroilmoituksen 6C täyttöohjeet

Yhdistyksen ja säätiön verotus. Veroilmoituksen 6C täyttöohjeet 2009 SISÄLTÖ VEROILMOITUKSEN 6C TÄYTTÄJÄLLE... 2 Mitä uutta?... 2 Kenen on annettava veroilmoitus?... 2 Milloin veroilmoitus annetaan?... 2 Mihin veroilmoitus toimitetaan?... 3 Verolomakkeet... 3 Hyvä

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Paula Pylkkänen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa-

Lisätiedot