KANE verojaosto 1/16 Väliraportti TAUSTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANE verojaosto 1/16 Väliraportti 27.10.2008 1. TAUSTAA"

Transkriptio

1 1. TAUSTAA KANE verojaosto 1/16 Kansalaisjärjestötoiminnan edistämistä koskevaa hallituksen periaatepäätöstä selvittänyt tohtori Pentti Arajärvi luovutti muistionsa oikeusministerille. Selvityksessä korostettiin kansalaisjärjestöjen kuulemista lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. Järjestöjen aseman vahvistamiseksi tulisi perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jolla luodaan edellytykset myös järjestöjen ja yritysten keskinäisten kysymysten selvittämiselle. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Valtioneuvosto antoi asetuksen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta (VNA 269/2007), jonka tarkoituksena on kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen. Valtioneuvosto asetti Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtioneuvoston periaatepäätös nosti aikataulullisesti kärkeen kysymyksen yleishyödyllisten yhdistysten verotuksesta. Periaatepäätös velvoitti arvioimaan vuoden 2008 alussa verotusta koskevien säädösten kehittämistarpeet. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan työvaliokunta nimesi kokouksessaan työparin selvittämään verokysymystä erityisesti järjestönäkökulmasta. Selvityshenkilöiksi nimettiin toimitusjohtaja Raimo Lindberg (Invalidiliitto ry) ja yhteysjohtaja Juha Viertola (Suomen Liikunta ja Urheilu ry). Neuvottelukunnan kokouksessa kuultiin selvityshenkilöiden raportti sekä katsaus verohallituksen järjestöjen verotusta koskeviin toimiin. Kokouksessa päätettiin perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnalle neuvottelukunnan toimikauden työskentelevä verojaosto. Verojaoston tehtävänä on alkuvaiheessa kartoittaa järjestöjen verotukseen liittyviä ongelmakohtia, koota konkreettisia tapausesimerkkejä järjestöjen kannalta epäjohdonmukaisista tai epäselvistä verotukseen liittyvistä tilanteista, arvioida verohallinnon uusia järjestöjä koskevia vero-ohjeita ja käynnistettyjen keskittämis- ja neuvontatoimien vaikutuksia, kartoittaa ratkaisuvaihtoehtoja ja kehitysideoita,

2 KANE verojaosto 2/16 arvioida lainsäädäntöä koskevien uudistusten tarve sekä tehdä neuvottelukunnalle esitys kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä parantavista verotukseen liittyvistä toimenpiteistä. Jatkossa verojaoston tehtävänä on osallistua näiden toimien eteenpäinvientiin ja toteutukseen neuvottelukunnan edellyttämällä tavalla sekä seurata järjestöjen verotuksen kehittymistä ja johdonmukaisuutta. Verojaoston puheenjohtajaksi nimettiin Juha Viertola (Suomen Liikunta ja Urheilu ry) ja jäseniksi Anneli Kukkonen (Verohallitus), Heikki Kukkonen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaisjärjestöteemaryhmä), Arto Kuusiola (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), Stefan Mutanen (Samfundet Folkhälsan), Reijo Petrell (Suomen 4H-liitto ry), Panu Pykönen (valtiovarainministeriö), Esko Ranto (Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry), Leena Romppainen (Suomen Yrittäjät ry) asti, Satu Grekin (Suomen Yrittäjät ry) alkaen, Lauri Savander (Savo-Karjalan verovirasto) ja Markku Jänkälä (työ- ja elinkeinoministeriö). Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja ei toistaiseksi ole osallistunut verojaoston työhön. 2. KATSAUS VEROJAOSTON KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVISTA AIHEPIIREISTÄ Katsauksen tarkoituksena ja tavoitteena on kuvata niitä teemoja, joista verojaosto on keskustellut, mutta joihin suoraan liittyviä kannanottoja tämä väliraportti ei sisällä. Verojaosto on keskustellut muun muassa seuraavista teemoista: 1. Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä 2. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 3. Elinkenotoiminnan ja yhdistystoiminnan raja 3. Julkisen tuen/avustuksen vaikutus verotukseen 4. Talkootyö 5. Verohuojennuskäytäntö 6. Hallinnon keventäminen 7. Oikeuskäytännön julkisuus/salassapito 8. Verotuksen keskittäminen 9. Muutoksenhakujärjestelmä

3 10. Verohallituksen verotusohje ja veroneuvonta 11. Veroilmoituslomake yhdistyksille ja säätiöille KANE verojaosto 3/ Talkootyö Verohallitus julkaisi vero-ohjeen (Dnro 508/32/2005) talkootyön verotuksesta. Ohje korvasi vuonna 1992 annetun vero-ohjeen Verohuojennuskäytäntö Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksista annetun lain (680/1976) 1 :n mukaan yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronalainen elinkeinotulo voidaan katsoa osittain tai kokonaan verovapaaksi. 2.3 Hallinnon keventämien Verojaosto on keskustellut mahdollisuuksista määritellä olennaisuusrajaa, jolla voitaisiin keventää yleishyödyllisten yhteisöjen hallintoon ja tähän liittyvien veroasioiden määrää ja kuormittavuutta sekä yhdistyksissä ja säätiöissä että Verohallinnossa. Tätä arvioidaan muun muassa kulukorvauskäytännössä ja Y- tunnuksen käyttöönoton tarpeellisuudessa. Esimerkiksi Ruotsissa yleishyödyllinen yhteisö voi hakea vapautuksen veroilmoituksen jättövelvollisuudesta. Yleishyödyllinen yhteisö on kirjanpitovelvollinen vain jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa, toimii konsernin emoyhtiönä tai omistaa varallisuutta yli 1,5 miljoonaa kruunua. 2.4 Oikeuskäytännön julkisuus/salassapito 1 Dnro 4928/30/92;

4 KANE verojaosto 4/16 Veroasioita koskevien salassapitosäännöksien suhde yleiseen periaatteeseen oikeudenkäynnin julkisuudesta ja mahdollisuudesta saada tietoa oikeuskäytännöstä (ks. KHO tiedote ja KHO 2008:34). 2.5 Verotuksen keskittäminen ja yhtenäistäminen Suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden veroasiat tullaan keskittämään Savo- Karjalan verovirastoon ja ruotsinkielisten yhdistysten ja säätiöiden veroasiat keskitetään Lounais-Suomen verovirastoon Tämä omalta osaltaan tulee yhtenäistämään verotuskäytäntöä. Verohallinnon voimavaroja tulee keskittää riittävästi hoitamaan asiantuntevasti, sujuvasti ja viivytyksettä yleishyödyllisten yhteisöjen veroasioita. 2.6 Muutoksenhakujärjestelmä Yhdistysten ja säätiöiden veroasioiden keskittämisestä kahteen verovirastoon seuraa, että verovirastojen ratkaisujen oikaisumenettely keskittyy vastaavasti kahteen verotuksen oikaisulautakuntaan. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen hajautuu tuloverotuksen osalta pääasiassa verovelvollisen kotikunnan mukaan määriteltävään hallinto-oikeuteen. Arvolisäveroasioita koskeva muutoksenhaku on taasen keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen. Veroasioita koskeva muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatii valitusluvan. Verojaosto on keskustellut tulisiko muutoksenhakujärjestelmä perustua keskitettyyn malliin hallinto-oikeuskäsittelyssä vai hajautettuun malliin. 2.7 Verohallituksen verotusohje ja veroneuvonta

5 KANE verojaosto 5/16 Verohallitus julkaisi verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille (Dnro 384/349/2007). Verotusohje korvasi verohallituksen vuonna 2005 antaman verotusohjeen 2 ja tämän tarkennuksen 3. Verotusohjeen mukaan ohjeen tarkoituksena on selventää yleishyödyllisyyden ja elinkeinotoiminnan arviointia ja ottaa esille ajankohtaisia yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevia kysymyksiä. Verohallinto on uudistamassa yleishyödyllisten yhteisöjen veroasioiden hallintoa. Vuoden 2008 alusta Savo-Karjalan verovirastoon keskitettiin koko valtakunnan alueelta suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden internet- ja puhelinneuvontapalvelut, jotka tosin pitävät sisällään vain yleistä neuvontaa. Ruotsinkielisten yhdistysten ja säätiöiden neuvontapalvelut on keskitetty Lounais- Suomen verovirastoon. Ennakkotieto- tai ratkaisutasoinen neuvonta ja ohjaus hoidetaan edelleen ympäri maata olevista yritysvero- tai verotoimistoista käsin keskittämiseen saakka. 2.8 Veroilmoitus Verohallitus uudisti yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomakkeet verovuodesta 2007 lähtien. Veroilmoituksen antamisvelvoitetta ei ole muutettu ja yleishyödyllisen yhteisön ei pääsääntöisesti tarvitse veroilmoitusta antaa, mikäli yhteisöllä ei ole veronalaista tuloa tai ilmoitettavanaan muita verotukseen vaikuttavia asioita. 3. VEROJAOSTON I VÄLIRAPORTTI Verojaoston I väliraportti keskittyy tarkastelemaan tulovarolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia säännöksiä ja arvioimaan TVL 22 :n ja 23 :n tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmakohtia. 2 Dnro 753/32/2006; Dnro 1756/349/2005;

6 KANE verojaosto 6/16 Verojaoston väliraportti sisältää verojaoston näkemyksiä tämä hetkisen käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Verojaoston tavoitteena on parantaa kansalaisjärjestöjen verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. 3.1 Johdanto Yleishyödyllisillä yhteisöillä on ollut erityisasema valtion verotuksessa aina Suomen itsenäisyyden alkuajoista lähtien. Tulo- ja omaisuusverosta annetun lain (207/1920) mukaan valtion tulo- ja omaisuusverosta olivat vapaita armeliaisuus-, ja opetuslaitokset sekä kansanvalistuksen, tieteen tai taiteen edistämistä varten perustetut ynnä muut sellaiset yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllisiä yhteisöjen tuloverotusta koskeva lainsäädäntö on pysynyt sisällöltään entisellään voimaan tulleen tulo- ja varallisuusverolain jälkeen. Yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotusta koskevat säännökset ovat olleet vuodesta 1993 alkaen tuloverolain 22 :ssä ja 23 :ssä. Tulkintaa yleensä ohjaavissa lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole laajasti käsitelty yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyviä kysymyksiä. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta on käsitelty työryhmissä, joiden ehdotukset eivät kuitenkaan ole johtaneet varsinaisiin tuloverotukseen vaikuttaneisiin lainmuutoksiin. Kokonaisverouudistuksen yhteydessä selvitettiin verovapaiden toimijoiden tuloverokohtelua (Verovapaiden subjektien tuloverokohtelua ja lahjoitusten vähennyskelpoisuutta selvittelevän työryhmän muistio. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita VM 31:1987). Valtion tarkastusvirasto on ehdottanut muutoksia yleishyödyllisten yhteisöjen asemaan (Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 16/1997). Urheilun verotustyöryhmä ehdotti joitakin tuloverolakiin tehtäviä muutoksia (Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 17/1998).

7 KANE verojaosto 7/16 Yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotusta ja verolainsäädännön tulkintaa ohjaavat verohallituksen ohjeet, oikeuskirjallisuus ja oikeuskäytäntö. Verohallitus antoi verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille (Dnro 753/32/2006) ja tätä tarkennettiin (Dnro 1756/349/2005). Verotusohje uudistettiin (Dnro 384/349/2007). Verohallituksen verotusohjeessa kuvataan, että yhteiskunnan voimakas muuttuminen on johtanut siihen, että yhteisöjen toiminta ja varainhankinta tapahtuu täysin toisenlaisessa yhteiskunnassa verrattuna aikaan, jolloin tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevat pykälät on säädetty. Yleishyödyllisinä pidetyt yhteisöt saattavat kilpailla selkeästi samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. Valtion ja kuntien perinteisesti tarjoamia palveluita on yksityistetty ja palvelusektorista on yleisesti tullut merkittävimpiä työllistäjiä samalla kun palvelusektoriin kohdistuu kasvavaa kysyntää. Verotusohjeessa nostetaan esiin kysymys siitä, onko korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö osaksi vanhentunut. Verotusohjeen mukaan yhteiskunnallisten olojen ja näkemysten muuttuminen on otettava huomioon, kun yleishyödyllisyyttä ja elinkeinotoimintaa arvioidaan vanhojen oikeustapausten valossa. Se, mitä ennen on pidetty yleishyödyllisenä, ei ehkä enää olekaan sitä muuttuneessa yhteiskunnassa. Verotusohjeen mukaan aikatekijän lisäksi oikeustapausten prejudikaattiarvoa pohdittaessa tulee huomioida se, että päätökset koskevat aina yksittäistapauksellisia olosuhteita. Verohallinto on viime vuosien aikana aktiivisesti kohdistanut tehostetumpaa verovalvontaa yhdistysten ja säätiöiden toimintaan ja pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan niiden verotukseen liittyviä kysymyksiä. Verohallinnon aktiivisempi toiminta on johtanut siihen, että yhdistysten ja säätiöiden on aikaisempaa laajemmin edellytetty täyttävän laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus harjoittamastaan toiminnasta, jotta olisi mahdollista tehdä toiminnan verotuksellinen arviointi. Lisääntynyt valvonta on nostanut esiin verotuksellisia tulkintakysymyksiä, mikä on johtanut siihen, että osaa yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaiseen toimintaan liittyviä toimintamuotoja ja varainhankinnan tarkoituksessa harjoitettuja toimintamuotoja on tulkittu veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi. Nämä tulkintakysymykset ovat olleet erityisesti esillä verotusvuodesta 2006 lähtien. Valtaosaltaan yhdistysten ja

8 KANE verojaosto 8/16 säätiöiden asema ja toiminta eivät verotuksen kannalta ole epäselviä. Verotusvuoden 2006 ja sen jälkeisiä tulkintakysymyksiä ei vielä laajasti ole ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kuitenkin useita yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia veroasioita vireillä. Verohallinnon tehostunut yhdistyksiin ja säätiöihin suuntautunut valvonta on luonnut mielikuvaa siitä, että yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevien verosäännösten tulkinta on tiukentunut aikaisemmasta, vaikka lainsäädännössä ei ole ollut muutoksia. Tämä omalta osaltaan on luonut epävarmuutta ja epäselvyyttä järjestötoimijoiden parissa sekä hallinnollisesti kuormittanut vapaaehtoispohjalta toimivaa järjestökenttää. Myös järjestöjä neuvovien veroasiantuntijoiden parissa kuvataan tilannetta epäselväksi ja epävarmaksi. 3.2 Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä Yleishyödyllisyydellä ei ole EU-säännöksissä tai suomalaisessa lainsäädännössä yhtä yleistä määritelmää ja sisältöä. Professori Pentti Arajärven selvitystehtävään liittyneen esiselvityksen perusteella yleishyödyllisyys on liitetty yhteensä 36 eri lakiin ja niiden lainvalmisteluasiakirjoihin. Tämän esiselvityksen laatija on todennut, että yleishyödyllisyyttä ei ole tarkasti määritelty kuin muutamissa säädöksissä ja pääsääntöisesti kysymys on vain maininnoista säännöksissä. Yleishyödyllisen yhteisön käsite ja määrittely on Suomen oikeusjärjestyksessä epäyhtenäinen. Tuloverolain (1535/1992) 22 :ssä on säädetty yleishyödyllisistä yhteisöistä. TVL 22 :n mukaan: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

9 KANE verojaosto 9/16 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.. Lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole yleishyödyllisen yhteisön käsitettä määritelty tarkemmin. Tuloverolaissa säädetyn yleishyödyllisen yhteisön käsitteen yksityiskohtaisempi määrittely on tehtävä lähinnä oikeuskäytännön, oikeuskirjallisuuden ja verohallituksen ohjeen perusteella. Kannatus- ja tukiyhdistysten asema suhteessa yleishyödyllisen yhteisön määritelmään on osoittautunut epäselväksi. Esimerkkejä tulkintakysymyksistä Sosiaalialalla toimivien yhdistysten ja säätiöiden verotuksellinen asema on ollut laajan keskustelun alaisena. Varsinkin erityyppinen palvelutalotoiminta, kotipalvelut sekä erilaisten kuntoutuspalveluiden tuottaminen ovat olleet laajasti esillä. Myös erilaiset työllistämiseen liittyvät toiminnot sekä esimerkiksi päiväkodit ovat olleet esillä. Yhdistysmuotoisten toimijoiden toimintaa on selvitetty lähinnä yrityssektorin kehittymiseen liittyvistä muutoksista johtuen sekä esim. sosiaalisten yritysten lainsäädännön säätämisen johdosta. Sosiaalialan verotukselliset ongelmat ovat liittyneet lähinnä vain tuloverotuksen kysymyksiin, sillä sosiaalialalla toimivien yhteisöjen toiminta on usein sellaista, joka täyttää arvonlisäverolain vaatimukset verottoman sosiaalihuoltopalvelun harjoittamiselle. Tuloverotuksessakin esille nousseet ongelmat ovat usein olleet nimellisiä johtuen siitä, että kyseiset yhteisöt eivät ole tuottaneet juurikaan voittoa. Verohallitus on kiinnittänyt sosiaalialaan erityistä huomiota ohjeita valmistellessaan. Suurimpia kysymyksiä: Milloin sosiaalialalla toimiva yhteisö voi olla yleishyödyllinen yhteisö? Milloin sosiaalialalla toimivan yhteisön

10 KANE verojaosto 10/16 palvelutuotanto voi olla yleishyödyllistä toimintaa? Milloin sosiaalisperusteinen asuntojen vuokraus voi olla yleishyödyllistä toimintaa? Mikä on kilpailuttamisen vaikutus elinkeinotoimintaarviointiin? 3.3 Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus Tuloverolain (1535/1992) 23 :ssä on säädetty yleishyödyllisistä yhteisöjen verovelvollisuudesta. Säännöksen mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle tuloverolain 124 :n 3 momentissa tarkoitetun tuloveroprosentin mukaan. Tuloverolain 23.3 :n mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä: 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; 2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. Lisäksi on todettu, että kiinteistön tuottamana tulona pidetään myös metsätalouden pääomatuloa. Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen vapauttamisesta tuloverosta on säädetty erikseen lailla eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista (680/1976).

11 KANE verojaosto 11/16 Elinkeinotoiminnan verottamisesta säädetään elinkeinotoiminnan verottamisesta annetussa laissa (360/1968). Tämän lain mukaan elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa (1 ). Oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen perustuen verohallituksen verotusohjeessa on esitetty esimerkkiluettelo elinkeinotoiminnan tunnusmerkistöstä. Verotusohjeen mukaan kyse on aina tapauskohtaisesta arvioinnista. Verotusohjeen mukaan seuraavia kriteerejä käytetään arvioitaessa sitä, onko kyse yhteisön elinkeinotoiminnasta: - vieraan pääoman käyttö - sitoutuneen pääoman suuri määrä - toimintaan palkattu henkilökunta - ansiotarkoitus / voiton tavoittelu - toiminnan laajuus / suuri liikevaihto - toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus - käyvän markkinahinnan käyttäminen - toimiminen kilpailuolosuhteissa - toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin. Yleishyödyllisen yhteisön ollessa verovelvollinen elinkeinotulostaan, muodostuu keskeiseksi tulkintakysymykseksi se, mitä on pidettävä yhteisön elinkeinotulona, missä menee raja yhteisön varsinaiseen toimintaan ja milloin yhteisön varainhankinnan tuotto muodostuu elinkeinotuloksi. Rajanvetoa on löydettävissä korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä, joka pääosin on 1990-luvulta. Rajanveto yhteisön varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan välillä perustuu usein tapauskohtaiseen arviointiin ja tulkintaan. Tämä voi aiheuttaa ja on aiheuttanut erilaisia tulkintakäsityksiä sekä järjestötoimijoiden että verohallinnon piirissä. Tuloverolain 23.3 :ssä on säädetty tuloista, joita ei ole pidettävä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona. Näiden tulojen verovapaudesta suhteessa kilpailuneutraliteetin ja verotuksen yhdenmukaisuuden vaatimukseen esiintyy erilaisia

12 KANE verojaosto 12/16 tulkintoja. Luettelon sisällä on myös kohtia, joiden osalta tulkintaa tulisi tarkentaa kuten TVL 23.3 :n 3 kohdan tuoteluettelo ja yhteisön toimintaa välittömästi palvelevien julkaisujen määritelmä. Esimerkkejä tulkintakysymyksistä Urheiluseurojen tuottamien liikunta- ja urheilupalveluiden osalta verollisuudesta on käyty keskustelua jo pitkään. Oikeuskäytäntö asian osalta on hyvin kirjavaa ja yritysmuotoisten liikuntapalveluiden tuottajien määrä on koko ajan kasvussa. Urheiluseura toteuttavat liikuntapalveluita tuottamalla osittain omaa tarkoitustaan, mutta toisaalta on kyse myös tuotteistettujen palveluiden myynnistä elinkeinonharjoittajien tavoin. Rajanveto verollisen ja verottoman toiminnan välillä on usein vaikeaa, eikä yhdistys- ja yritystoiminnan välisiä eroja voida välttämättä havaita kuin hyvin seikkaperäisen tarkastelun perusteella. Asiaan liittyvä oikeuskäytäntökin on osittain ristiriitaista. Rajanvetokysymyksiä on mm. seuraavilla aloilla: tanssi, aerobic, kuntosalit, golf ja tennis. Suurimpia kysymyksiä: Voidaanko ulkoisilta puitteiltaan täysin samanlaista toimintaa verottaa eri tavoin yhdistys- ja yritystoimijoilla? Milloin toiminnan voidaan katsoa olevan yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa ja milloin verollista palvelutuotantoa? Millainen painoarvo annetaan sille, että kuntatasolla liikuntapalvelut ovat käytännössä monelta osin urheiluseurojen vastuulla ja pelkkää elinkeinotoimintaa harjoittavat tahot toimivat harvojen lajien parissa? Miten on arvioitava verottomuuden vaikutuksia alalle pääsyesteiden kannalta? TVL 23.3 :ssä on todettu, että yleishyödyllisen yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämät tanssi- ja huvitilaisuudet ym. sekä niiden yhteydessä tapahtuva myyntitoiminta jne. on muuta kuin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa tuottavaa toimintaa. Lainkohdan mukaan toiminta ei kuitenkaan ole sinänsä yleishyödyllistä, vaan ainoastaan yleishyödyllisen yhteisön muuta kuin elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämät tapahtumat ovat TVL 23 :n sanamuodon mukaan erilaisen verokohtelun alaisia.. Useat suuret tapahtumat järjestetään nykyään osakeyhtiömuotoisina tai näiden järjestämistä muuten pidetään elinkeinotoimintana. Tällöin kilpailuneutraalisuuden ja verotuksen yhdenmukaisuuden kannalta olisi arvioitava yhteiskunnallisesti hyväksyttävät perusteet yleishyödyllisen yhteisön järjestämien tapahtumien verovapaudelle. Esille on noussut myös useita tapauksia, joissa järjestävän yhdistyksen toiminta on muodostunut pelkästä tapahtuman järjestämisestä, eikä tapahtumaa ole enää järjestetty muun toiminnan rahoittamiseksi. Tällainen trendi on ollut valloillaan

13 KANE verojaosto 13/16 usean suuren kulttuuritapahtuman osalta ja verotuskohtelun osalta on käyty lähes kaikissa tapauksissa keskustelua. Lisäksi aika-ajoin nousee esille tilanteita, joissa TVL 23.3 :n toiminta on katsottu mm. laajuutensa vuoksi sellaiseksi, että toiminta on katsottu yleishyödyllisellä yhteisölläkin veronalaiseksi. Lain sanamuoto puhuu vahvasti tätä vastaan, mutta toisaalta oikeuskäytännöstäkin löytyy tilanteita, joissa toiminta on verolliseksi katsottu. Omalta osaltaan tulkintaa vaikeuttaa myös se, että kulttuuritapahtumat saattavat olla joiltain osin valtiollisen tukipolitiikan alaisia. 3.4 Verojaoston johtopäätökset Verojaosto katsoo, että yhteiskunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-alueella tapahtuneet muutokset vaativat laaja-alaista keskustelua yleishyödyllisten yhteisöjen asemasta ja tehtävistä, mihin myös yleishyödyllisten yhteisöjen verotus oleellisesti liittyy. Yhteisöllisyys yhteiskunnan arvoissa johtaa aatteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan merkityksen korostumiseen. Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt rakentavat yhteisöllisyyttä aatteelliselta perustalta, taloudellisen toiminnan ollessa tällä alisteinen. Verotukseen liittyvillä ratkaisuilla voidaan joko edistää tai estää yhteisöllisyyttä. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuskohtelusta säädetään tuloverolain 22 :ssä ja 23 :ssä. Mainittujen lainkohtien tulkinta perustuu oikeuskäytäntöön sekä Verohallituksen ohjeistukseen. Tällä hetkellä Verohallinnon tulkintalinjaa ja veropäätöksiä ohjataan keskeisesti verohallituksen antamalla verotusohjeella. Keskeisin yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuksen ongelmakohta on elinkeinotulon määrittely ja sen suhde yhdistyksen varsinaiseen toimintaan ja varainhankintaan. Myös elinkeinotoiminnan vero-oikeudellinen määrittäminen suhteessa eristyslainsäädäntöön(?) ja valtion avustuksilla rahoitettavaan toimintaan on aiheuttanut tulkintaongelmia (muun muassa vapaan sivistystyön toimialalla). Lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaan liittyy ansiotarkoitus ja/tai voiton tavoittelu, mikä lähtökohtaisesti puuttuu yleishyödyllisen yhteisön varsinaisen toiminnan tavoitteista.

14 KANE verojaosto 14/16 Yleishyödyllisten yhteisöjen varsinainen toiminta tukee usein lainsäädännön asettamien tavoitteiden ja kansalaisten oikeuksien toteutumista. Eri yhdistysten ja säätiöiden asemaa ja toimintaa voidaan verrata muun muassa sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön, nuoriso- ja liikuntalain asettamiin tavoitteisiin ja julkisen hallinnon toimintavelvoitteisiin. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon alalla yhdistykset ja säätiöt toimivat myös julkisen hallinnon tarjoamien palveluiden toteuttajina. Useilla toimialoilla yhdistykset ja säätiöt täydentävät julkisen hallinnon tarjoamia palveluita yhdessä yksityisten yritysten kanssa. Julkisen hallinnon sekä yhdistyksien ja säätiöiden yhteistoiminta on ollut kasvussa samoin kuin yritystoiminnan kasvu perinteisillä yhdistys- ja säätiötoiminnan toimialoilla ja julkisen hallinnon tarjoamien palveluiden toteuttajina. Julkisella hallinnolla on tarve täydentää omaa toimintaansa yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten toiminnalla ja palveluilla. Julkinen hallinto yhä kasvavassa määrin siirtää lakisääteisten tehtävien käytännön toteuttamista omien organisaatioiden ulkopuolelle yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten hoidettavaksi, järjestämisvastuun säilyessä julkisella hallinnolla (esimerkkinä tilaaja-tuottaja malli). Joiltakin osin julkinen hallinto on myös lakisääteisten tehtävien ulkopuolella supistanut omaa toimintaansa jättäen näiden toimintojen hoitamista yleishyödyllisille yhteisöille. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevaa asemaa ja verolainsäädäntöä tulisi tarkastella myös tältä näkökulmalta, ottaen samalla huomioon yritystoiminnan aseman. Yhteiskunta on monessa mielessä kilpailuyhteiskunta, jossa toimintoja ja palveluja tuotteistetaan ja toimintoihin osallistujat ja palveluiden hankkijat mielletään asiakkaiksi. Euroopan Unionin yhteisen kilpailulainsäädännön soveltaminen laajasti eri yhteiskunnan toiminta-alueilla on mahdollistanut ja edistänyt yritystoiminnan laajentumista perinteisille julkisen hallinnon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toimialoille. Vastaavasti yhdistykset ja säätiöt ovat siirtyneet joissakin tilanteissa toimimaan samoille markkinoille yksityisten yritysten kanssa. Kilpailuolosuhteiden määrittämisen ja kilpailuneutraalisuuden vaatimuksen sisällön tulkinnanvaraisuus suhteessa yleishyödylliseen toimintaan ovat usein arvioitavaksi tulevia kysymyksiä.

15 KANE verojaosto 15/16 Palkattu, työsuhteessa oleva ammattihenkilöstö on lisääntymässä yleishyödyllisten yhteisöjen ja erityisesti yhdistysten toiminnassa. Yhä useampien toimintojen taustalla on palkatun ammattihenkilöstön resurssein organisoitu toiminta, vaikka itse toiminta toteutettaisiin pääosin ns. vapaaehtoisvoimin. Samoin pienten palkkioiden ja kulukorvausten maksaminen eri yhdistysten toimintojen vetämisestä on lisääntymässä, ilman että nämä toimijat varsinaisesti ansaitsisivat elantoaan näillä palkkioilla. Tämän ei kuitenkaan tulisi herkästi merkitä toiminnan luokittelua elinkeinotoiminnaksi. Verotuksen kannalta pienimuotoinen, vapaaehtoisuuteen perustuva yhdistys- ja kansalaistoiminta eivät ole ongelmallisia. Verotuksellisesti tulkinnanvaraiseksi ja ongelmalliseksi on muodostunut varainhankintatarkoituksessa tai laajamuotoisesti harjoitettu toiminta, jossa yhdistykset ja säätiöt toimivat osittain samoilla toimintaperiaatteilla ja toimialoilla kuin yksityiset yritykset. Erityisiä ongelmia voi muodostua tilanteissa, joissa yleishyödylliset yhteisöt toimivat suorasti tai epäsuorasti verovapaudestaan hyötyen markkinaehtoisesti ja kilpailuolosuhteissa samoilla markkinoilla kuin yksityiset yritykset. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön peruslinja tukee sitä, että yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaista, sääntöihin tai vastaaviin säännöksiin perustuvaa toimintaa ei yleensä pidetä elinkeinotoimintana. Mikäli tuloverolakia uudistetaan, on muistettava, että aikaisemman oikeuskäytännön merkitys tällöin vähenee ja tämä saattaa luoda ainakin hetkellisesti epävarmuutta. Kokonaisuutena tarkastellen verojaosto on toistaiseksi saanut yleiskuvaa yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvistä ongelmakysymyksistä. Tästä johtuen verojaoston väliraportissa on keskitytty kuvaamaan melko yleisellä tasolla keskeisimpiä ongelmakysymyksiä, jotka liittyvät yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan rajanvetoon. Jatkossa on tarpeen keskittyä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin sekä toimialakohtaisemmin arvioimaan ongelmakohtia ja rajaamaan niitä alueita, joilla ongelmia ei koeta olevan. Tähän arviointiin liittyy olennaisesti korkeimman hallinto-oikeuden tulevien ratkaisujen periaatteinen selvittäminen ja vertailu verohallituksen verotusohjeen

16 KANE verojaosto 16/16 linjauksiin. Mahdollisuuksien mukaan on tarpeen myös seurata hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä veroasioita. Keskeisin yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuksen ongelmakohta on tuloverolain 23 :n laintulkinta eli se, millainen toiminta täyttää säännöksessä tarkoitetun veronalaisen elinkeinotoiminnan kriteerit. Koska yleishyödylliset yhteisöt toimivat monilla yhteiskunnan eri aloilla ja harjoittavat monenlaista toimintaa, rajanvetotilanteita on väistämättä lukuisa määrä. Verojaosto tulee jatkotyössään selvittämään näitä rajanvetotilanteita ja pyrkii selvittämään johtavatko nykyinen lainsäädäntö ja Verohallituksen ohjeet verojaoston käsityksen mukaan oikeudenmukaiseen lopputulokseen. Verojaosto tulee tämän jälkeen tekemään ehdotuksensa siitä, voidaanko ratkaisu tulkintaongelmiin saada täsmentämällä Verohallinnon ohjeistusta vai vaatiiko tulkintaongelmien ratkaisu muutoksia lainsäädäntöön. Verojaoston ehdotus tullaan laatimaan mennessä. Arvonlisäverovelvollisuuden kannalta elinkeinotoiminnan määrittely on myös keskeinen kysymys, koska pääsääntöisesti elinkeinotulo yleishyödylliselle yhteisölle merkitsee samalla myös arvonlisäverovelvollisuutta (poikkeuksena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut). EU:n komissio on käynnistänyt valvontamenettelyn yleishyödyllisten yhteisöjen arvolisäverovelvollisuuden määrittelyn liittämisestä tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskeviin säännöksiin. Tämä voi tulevaisuudessa tuoda muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU 1 K Y L Ä T O I M I J A N T A L O U S P A K K I T Y Ö K A L U J A K Y L Ä T A L O U T E E N T A M P E R E 1 6. 1 0. 2 0 1 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen verovelvollisuus Yleishyödyllinen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry.

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Liikuntapalveluiden tuotteistaminen yhdistyksessä sekä vapaaehtoistoiminta niiden tuottamisessa Liikuntakoordinaattori Sampo Hulkkonen Puotinkylän Valtti

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta. Erityisasiantuntija Ilkka Lahti

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta. Erityisasiantuntija Ilkka Lahti Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta Erityisasiantuntija Ilkka Lahti Taustaa työryhmästä VM asetti 13.3.2009 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Verohallinnon ohjeistus

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

Säätiöiden valtiontuki ja valvonta

Säätiöiden valtiontuki ja valvonta Säätiöiden valtiontuki ja valvonta Johtava tuloksellisuustarkastaja Kirsti Sälli Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastus TEM Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 7.9.2010 VTV/Tuloksellisuustarkastus

Lisätiedot

Yhdistykset ja säätiöt Johanna Roininen Jani Hannonen

Yhdistykset ja säätiöt Johanna Roininen Jani Hannonen Yhdistykset ja säätiöt 22.3.2016 Johanna Roininen Jani Hannonen Tilaisuuden ohjelma Yhdistyksen ja säätiön tuloverotus Perustietoa yhdistyksen ja säätiön arvonlisäverotuksesta Ilmoittaminen ja OmaVero

Lisätiedot

Selvitys kyläyhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöverotuksesta

Selvitys kyläyhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöverotuksesta Toivo Määttä Selvitys Aluelautakunnan jäsen 16.02.2017 Kajaanin kaupunki Vuolijoen aluelautakunta Selvitys kyläyhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöverotuksesta Lähtökohta Aluelautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 27 2016 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Keskusteluasiakirja Selvityksiä ja ohjeita 27/2016 ISSN 1798-7067 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta 19.5.2015 Tampere Esityksen rakenne Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta korkeakoulujen verotusohjeen pohjalta Lyhyesti Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus Säätiöt ja verotus Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus Finlandia talo Helsinki-Sali 1 Sisältö Peruskäsitteet Jaettavien apurahojen määrä ja vaikutus yleishyödyllisyyteen Yritystoimintaa lähellä olevat

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Hyvä seuran verotus. Seura rekisteröity yhdistys, jossa jäsenet päättävät ja toimivat yhdessä

Hyvä seuran verotus. Seura rekisteröity yhdistys, jossa jäsenet päättävät ja toimivat yhdessä Hyvä seuran verotus Seura rekisteröity yhdistys, jossa jäsenet päättävät ja toimivat yhdessä OVapaaehtoistyö Toiminnan tulot kulujen kattamiseksi Ulkoinen varainhankinta OKulujen nousu liian kova laatutavoite?

Lisätiedot

KESKUTELUASIAKIRJA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUKSESTA

KESKUTELUASIAKIRJA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUKSESTA KESKUTELUASIAKIRJA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUKSESTA JENNI SIMILÄ 27.5.2016 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1. JOHDANTO... 4 Toimenpide-ehdotukset... 5 2. TULOVEROTUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET... 6 Millaiset

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Jarno Huhtala YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 2013 46 sivua Hanna

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO 18.8.2017 KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Valtiovarainministeriö Vero-osasto Asia: VM123:00/2016 LAUSUNTO YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISTA

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset

Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset Liikuntalautakunta 17 29.04.2014 Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset 213/02.05.01/2014 LIIKL 17 Kauniaisten kaupungin hallintosäännössä

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Ritva Ojanperä YLEISHYÖDYLLISYYDEN KÄSITE VEROTUKSESSA Vero-oikeuden pro gradu-tutkielma Tampere 2008 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos OJANPERÄ RITVA:

Lisätiedot

Jöns Budde sali 1.8.2012

Jöns Budde sali 1.8.2012 Jöns Budde sali 1.8.2012 1-vaihe 1.8.2012 klo 18 VG:läisyys seura, resurssit, visiot ( Lasse Sihvo) Nuori Suomi ( Eeva Sunnari) Valmennuksellinen yhteistyö ja laatutekijät (Aki Mykkänen ja Jouni Nurkkala)

Lisätiedot

Verosaajien oikeudenvalvontayksikön veroasiamies on antanut vastineen, johon vastaamme kunnioittavasti seuraavaa:

Verosaajien oikeudenvalvontayksikön veroasiamies on antanut vastineen, johon vastaamme kunnioittavasti seuraavaa: 1 VASTASELITYS 28.9.2014 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle PL 1744, 70101 KUOPIO Viite Dnro 10513/14/8103 Verovelvollinen Eskil Piira Sukuseura ry (1704344-5) Verovuosi 2012 Verosaajien oikeudenvalvontayksikön

Lisätiedot

Sisältö. O Tiedon lähteet O Hyvä hallinto O Varainhankinnan verotus

Sisältö. O Tiedon lähteet O Hyvä hallinto O Varainhankinnan verotus Sisältö Tiedon lähteet Hyvä hallinto Varainhankinnan verotus Taustaa hyvään hallintoon Seura olemme me yhdessä päättäminen, yhdessä tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos) Seuran omat

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA. 13.3.2013 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA. 13.3.2013 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA 1 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu riippuu toiminnan tarkoituksesta ja päämääristä. Yhdistyksen toiminnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi SÄÄTIÖt ja poliittisen toiminnan tuki Jukka Mähönen 17.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiöt ja poliittisen

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Oulu Esityksen sisältö Ajankohtaista Yleishyödyllisyys TVL 22 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloverotus TVL 23 Elinkeinotoiminta TVL 23.3 Kiinteistön tuottama

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

ESLU:n toiminta-alue

ESLU:n toiminta-alue Vihti 10.10.2012 ESLU:n toiminta-alue Koulutusta seurojen ohjaajille ja valmentajille Koulutusta iltapäiväkerhojen ohjaajille Koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle Pelisääntökoulutusta

Lisätiedot

Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo

Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne 1. 1.6.2005: Verohallituksen ohje

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus 17.5.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Toimenpideehdotuksia yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvien ongelmakohtien korjaamiseksi 31/2009 Verotus Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittäneen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lehtori Timo Hynynen Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Hynynen Saimaan ammattikorkeakoulu 1 Lehtori Timo Hynynen Saimaan ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. Yhdistyksen varainhankinta ja lainsäädäntö... 3 1.1. Mitä yritys saa tehdä?... 3 1.2. Milloin varainhankinta muuttuu liiketoiminnaksi?...

Lisätiedot

Timo Hynynen YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Timo Hynynen YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ Timo Hynynen YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2016 Saimaan ammattikorkeakoulun julkaisuja Saimaa University of Applied Sciences

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos / yrityksen taloustiede, laskentatoimi MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu -tutkielma Maaliskuu 2007 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota.

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota. HE 365/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 :n, maatilatalouden tuloverolain 10 f :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Paula Pylkkänen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA Valtiovarainministeriö Vero-osasto Erityisasiantuntija Sirpa Venesjärvi Hanke VM/2034/00.01.00.01/2016 LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA 29.6.2017 1

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset Verohallinnon uudessa ohjeessa

Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset Verohallinnon uudessa ohjeessa Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset Verohallinnon uudessa ohjeessa Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1992 vp - HE 281 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Määräaikaisena voimassa olevaa korkotulon lähdeverosta annettua

Lisätiedot

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa OmaHäme III Järjestöfoorumi tilaisuus, 30.5.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva järjestökenttä 2. Järjestöt sote-

Lisätiedot