Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015"

Transkriptio

1 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty

2 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa tietoa saat sosiaalijohtajalta, sosiaaliohjaajalta ja Sosiaali- ja terveysministeriön oppaasta: Toimeentulotuki - opas toimeentulotukilain soveltajille 2013:4 (saatavissa esim. kirjastoista, STM:n internet-sivuilta Julkaisut-linkistä). MITÄ ON TOIMEENTULOTUKI? Toimeentulotuen oikeudellinen määritelmä kuuluu seuraavasti: Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997, 2 1 mom) Toimeentulotuki on ruokakuntakohtainen rahallinen etuus, joka on luonteeltaan viimesijainen. Hakijalla on velvollisuus hakea niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (esim. työttömyysturva, asumistuki, opintoraha ja -laina, elatusturva) ennen toimeentulotuen hakemista. Hakijan on aktiivisesti pyrittävä parantamaan työmarkkina-asemaansa esim. hakeutumalla työhön, työkokeiluun tai -harjoitteluun tai ammatilliseen koulutukseen. MITEN SELVITETÄÄN OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN? Toimeentulotukioikeus selvitetään normilaskelmalla, jossa huomioidaan perusosa ja muut toimeentulotukeen oikeuttavat menot (perusmenot) ja ruokakunnan käytettävissä olevat tulot (nettotulot). Tuloista vähennetään menot. Mikäli laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, on henkilö oikeutettu erotuksen suuruiseen perustoimeentulotukeen. Tavallisimmin toimeentulotuki määrätään kuukaudelta. Erityisestä syystä tukea voidaan hakea kuukautta pidemmälle ajalle, jolloin myös laskelma laaditaan vastaavalle ajalle. Laskelma voidaan tehdä useammalle kuukaudelle myös tilanteissa, joissa ruokakunnan tuloissa on tapahtunut huomattavia muutoksia. 2

3 Laskelmassa huomioitavat menot Perusosa määräytyy ruokakunnan koon mukaan. Perusosaan sisältyvät: Näistä menoista ei tarvitse toimittaa tositteita hakemuksen liitteeksi. ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhoitomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja televisioluvasta, harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot Vuonna 2015 perusosat ovat suuruudeltaan seuraavat:(kansaneläkeindeksi 1630) TUEN Alennettu 2) Alennettu 3) SAAJA PERUSOSA - 20 % - 40 % Yksin asuva /kk 485,50 388,40 291,30 /pv 16,18 12,94 9,71 Yksinhuoltaja /kk 534,05 427,24 320,43 /pv 17,80 14,24 10,68 Muu 18 v. täyttänyt sekä avio- ja avopuolisot /kk 412,68 330,14 247,61 /pv 13,76 11,01 8,26 Vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt /kk 354,42 283,54 212,65 /pv 11,81 9,45 7, vuotiaat lapset 1. lapsi /kk 339,85 /pv 11,33 2. lapsi /kk 315,58 /pv 10,52 3. jne lapsi /kk 291,30 /pv 9,71 Alle 10 vuotias lapsi 1. lapsi /kk 305,87 /pv 10,20 2. lapsi /kk 281,59 /pv 9,39 3. jne lapsi /kk 257,32 /pv 8,58 Perusmenot kattaa tarpeellisen suuruisina asumis- ja terveydenhuoltomenot, lasten päivähoitomenot ja muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot. 3 Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi, /kk / 30 pv (TOTUL 15 ) 2) Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 %, jos henkilön toimeentulotuen tarve aiheutuu tarjotusta työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai alle 25- vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan koulutuksesta ilman perusteltua syytä tapahtuneen kieltäytymisen tai keskeyttämisen johdosta. (TOTUL 10 1 ja 4 mom.) 3) Perusosaa voidaan alentaa enintään 40 %, jos kieltäytyminen on toistuvaa. (TOTUL 10 3 ja 4 mom.)

4 Asumismenoina huomioidaan vuokra, osakehuoneiston hoitovastike ja asuntolainojen korot kuukautta kohti laskettuina. Lisäksi huomioidaan sähkölaskut erääntymiskuukautenaan, vesi- ja saunamaksut, kotivakuutus kuukautta kohti laskettuna sekä omakotitalossa lämmitys-, jätehuolto-, nuohous-, tontin vuokra- ja kiinteistöveromenot kuukautta kohti laskettuina. Asumismenojen kohtuullisuutta säätelevät asumistukilain 6 ohjeet. Laskelmassa huomioitavat tulot Terveydenhuoltomenoina huomioidaan lääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuus ja julkisten terveydenhuoltopalveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset (poliklinikka- ja sairaalamaksut, hammashoito terveyskeskuksessa). Yksityisen terveydenhuollon osalta käytetään tarpeen mukaista harkintaa (edellyttää yhteydenottoa sosiaalityöntekijään etukäteen). Lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hankinnasta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia voidaan huomioida perusturvalautakunnan antamien myöntämisohjeiden mukaisesti. Menot huomioidaan alkuperäisen erääntymiskuukauden laskelmassa. Opintolainan korot huomioidaan erääntymiskuukautenaan, ellei ole oikeutta valtion korkotukeen tai korot eivät ole pääomitettavissa. Korot huomioidaan vain niiden hakuajankohtaa edeltäneiden kuuden kuukauden osalta, joina hakijalla oli oikeus toimeentulotukeen. Tuloilla tarkoitetaan ruokakunnan käytettävissä olevia tuloja eli nettotuloja, jotka ovat käytettävissä kuukautena, jolloin toimeentulotukea haetaan. Tuloja ovat mm. palkka, yritystulo, eläkkeet, sairausvakuutus-, kuntoutus-, äitiys- ja vanhempainraha, työttömyysturvaetuudet, koulutustuki, opintoraha ja laina, asumislisä, lastenhoidon tuki, elatusapu/-tuki, asumistuki, lapsilisä ja säästöt. HUOM! Toimeentulotukilain 11 :ää on muutettu lailla 940/ lukien ansiotuloista jätetään huomioimatta vähintään 20 %. Tulona jätetään huomioimatta kuitenkin enintään 150 /kk. Ansiotulovähennys on tulonsaajakohtainen. Lainmuutoksen myötä etuoikeutetun ansiotulon menettely on pysyvä osa toimeentulotukea. Varallisuus voidaan edellyttää realisoitavaksi, jos se ei ole tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi (realisoitavaksi voidaan katsoa mm. metsäpalsta, muu kuin välttämätön ja kohtuullinen asunto ja auto, osakkeet, yms.). 4

5 Täydentävä toimeentulotuki henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista johtuen Toimeentulotuen tavoitteena on lisätä henkilön tai perheen turvallisuutta ja toimintakykyä vaikeissa elämänkriiseissä. Sosiaaliohjaaja kartoittaa hakijoiden elämäntilanteen, jotta löydettäisiin kattava ja monipuolinen palvelu henkilölle tai perheelle. Erityiset tarpeet ja olosuhteet voivat johtua mm. työttömyydestä, sairaudesta, perheen perustamisesta, perheenlisäyksestä, avio- tai avoerosta, vaikeuksista lapsen tapaamisessa tai ylivelkaantumisesta. Tarpeen arviointi edellyttää yhteydenottoa Pyhännän sosiaaliohjaajaan. Häneltä saa myös tietoa päivystysajoista. MITEN TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN? Toimeentulotuen myöntää hakijan oleskelu- tai asuinkunta, siis se sosiaalitoimisto, jonka alueella hakijalla on viimeisin väestökirjalain mukainen osoite. Hakija, joka on täyttänyt 18 vuotta, asioi toimeentulotukiasioissa itsenäisesti. Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti pääsääntöisesti silloin, kun hakija ei ole muun kuin taloudellisen tuen tarpeessa. Kirjalliset hakemukset käsittelee toimistosihteeri. Hakemuslomakkeita ja luetteloita tarvittavista liitteistä saa sosiaalitoimistosta noutamalla tai postitse. Kaikki hakemuksessa mainitut tulot ja perusosan ulkopuoliset menot on todennettava tosittein. Uuden asiakkaan kohdalla tarvitaan lisäksi mm. henkilön varallisuutta, asumista ja työmarkkina-asemaa selvittäviä tositteita. Mikäli hakijalla on elämäntilanteesta tai olosuhteista johtuen jokin erityinen tarve (kts. edellinen kappale), on otettava yhteyttä sosiaaliohjaajaan. Viranhaltija päättää toimeentulotuen myöntämisestä. Päätös annetaan kirjallisena asiakkaalle paikanpäällä tai se lähetetään kotiosoitteeseen. Kirjallisissa hakemuksissa käsittelyaika on Pyhännällä ollut yleensä alle viikon. Päätökseen tyytymätön voi pyytää virheen korjausta päätöksen tehneeltä viranhaltijalta tai tehdä oikaisuvaatimuksen Pyhännän kunnan perusturvalautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi valittaa Oulun Hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. 5

6 Tavallisimmin toimeentulotuki maksetaan hakijan pankkitilille ja se on nostettavissa 3-5 vuorokauden kuluttua. Toimeentulotuki voidaan maksaa myös suoraan sosiaalitoimistolta asiakkaan esittämiin laskuihin maksun saajalle. Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan määrätä perittäväksi takaisin tuen saajalta jos hänellä on tuloja tai varoja mutta ne eivät ole toimeentulotukea haettaessa käytettävissä. Mikäli toimeentulotukea on myönnetty ennakkona esim. odotettavissa olevaa sosiaalietuutta vastaan, voidaan ko. etuudesta periä toimeentulotuen osuus siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997, ) Virheellisten ja harhauttavien tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin tai saattaa asia rikosoikeudelliseen käsittelyyn petoksena. Samoin voidaan menetellä, mikäli pitkäaikaisen (yli kuukauden mittaisen) toimeentulotukipäätöksen saanut hakija laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa päätöksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista tuloissaan tai asumisolosuhteissaan ja näin saavuttaa aiheetonta etua. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997) TOIMEENTULOTUEN LASKUESIMERKKEJÄ ESIMERKKI 1. Yksin elävä työmarkkinatukea saava työtön hakee toimeentulotukea. Vuokra on 350,00 /kk, asumistuki 295,00 /kk. Lisämenona on sähkölasku 69,90 ja 25,90 :n omavastuu lääkärin määräämistä lääkkeistä. *705,20-141,04 (vero 20 %) = 564,16 TULOT: työttömyyspäiväraha (kerroin: 21,5 päivää) * 564,16 asumistuki 295,00 MENOT: perusosa -485,50 vuokra -350,00 sähkö -69,90 terveydenhuolto -25,90 erotus(=normivaje) -72,14 Esimerkki 1:ssä toimeentulotukea myönnetään 72,14. 6

7 ESIMERKKI 2. Lapseton aviopari hakee toimeentulotukea. Mies on palkkatyössä ansaiten 1818,55 /kk/netto. Palkasta vähennetään 20 %, enintään 150 euroa. Vaimo opiskelee korkeakoulussa tulonaan opinto-raha 301,89 /kk/brutto (vero 10 %). Hän ei ole hakenut opintolainaa, jota olisi oikeutettu nostamaan 300,00 /kk. Perhe asuu omistamassaan osakehuoneistossa, jonka hoitovastike on 156,00 /kk. Asunto-lainaa heillä on ,00, lyhennys on 302,74 /kk ja korot 336,38 /kk. Lisämenona on sairaalalasku 138,00. TULOT: palkka 1668,55 opintoraha- ja laina 571,70 MENOT: perusosat -825,36 hoitovastike -156,00 asuntolainan korot -336,38 terveydenhuolto -138,00 normierotus +784,51 Hakemus hylätään. Perheen käytettävissä olevat tulot riittävät kattamaan toimeentulotukeen oikeuttavat menot. Laskelmassa on huomioitu vaimon tulona opintolaina, koska se on opiskelijan ensisijainen tulonlähde. Lainojen lyhennykset eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. ESIMERKKI 3. Avopari hakee toimeentulotukea, heillä on 8- ja 13-vuotiaat pojat. Mies saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 1.028,89 /netto/ 20 pv erä, (21,5 pv = 1106,06 /kk). Avovaimo on puolipäivätyössä ansaiten 800,85 /kk netto. Palkasta vähennetään 20 %, 150,00. Perhe asuu omakotitalossa, johon heillä on asunto-velkaa , josta lyhennys 250,00 /kk ja korot 329,10 /kk. Kela maksaa asumistukea 104,80 /kk. Muita menoja ovat sähkö 116,20 /kk, öljylämmitys 105,50 /kk, vesi 57,90 /kk, jätehuolto 22,70 /kk, kotivakuutus 25,00 /kk, tontin vuokra 35,20 /kk ja kiinteistövero 11,95 /kk. Lisämenoina heillä on auton osamaksu 251,37 /kk, puhelinlasku 106,40 ja vaatemeno 175,68. TULOT: työttömyyspäiväraha 1106,06 palkka 650,85 asumistuki 104,80 lapsilisä 201,55 MENOT: perusosa ,08 asuntolainan korot -329,10 sähkö -116,20 lämmitys -105,50 vesi -57,90 jätehuolto -22,70 kotivakuutus -25,00 tontin vuokra -35,20 kiinteistövero -11,95 normierotus= -111,37 Toimeentulotukea myönnetään 111,37. Muilta osin hakemus hylätään. Asuntolainan lyhennys ja auton osamaksu eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja, joten niitä ei laskelmassa huomioida. Puhelinkulut ja vaatemenot sisältyvät perusosaan. Työttömyyspäivärahaa laskettaessa kerroin on 21,5 päivää. 7

8 PYHÄNNÄN KUNTA Sosiaalitoimisto Manuntie 2, PYHÄNTÄ Tiedustelut: Sosiaalijohtaja... puh Sosiaaliohjaaja... puh Toimistosihteeri... puh

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI

ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI TOIMEENTULOTUKI MITÄ SE ON? Toimeentulotuki on muuta toimentuloturvaa täydentävää viimesijaista yksilö- ja perhekohtaista taloudellista tukea. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta 10.6.2015 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 11.6.2015 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 1, Perusturvalautakunta 19.2.2014 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 20.2.2014 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 1, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot