JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63"

Transkriptio

1 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Valtio osallistuu perustoimeentulotuen kustannuksiin puolella. 1. M E N O T 1.1. Perustoimeentulotuki (TOTUL 7 ') Perustoimeentulotuki koostuu valtioneuvoston vahvistamasta perusosasta, ja muista perusmenoista Perusosa TOTUL 7 a Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehtien tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Lisäksi perusosaan sisältyy seitsemän prosenttia tarpeellisen suuruisesta asumistuki lain (408/1975) 6 ':ssä tarkoitettujen asumismenojen määrästä. Perusosan suuruus (TOTUL 9 ') /kk Tuen saaja /pv Yksin asuva ja yksinhuoltaja 417,45 13,92 - alennettu (-20 %) 333,96 11,13 - alennettu (-40 %) 250,47 8,35 Muu 18 vuotta täyttänyt (avio- ja avopuolisot, kumpikin) 354,83 - alennettu (-20 %) 283,86 - alennettu (-40 %) 212,90 11,83 9,46 7,10

2 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 304,74 - alennettu (-20 %) 243,79 - alennettu (-40 %) 182,84 10,16 8,13 6, vuotias lapsi 1. lapsi 292,21 9,74 2. lapsi 271,34 9,04 3. jne lapsi 250,47 8,35 Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 262,99 2. lapsi 242,12 3. jne lapsi 221,25 8,77 8,07 7,38 2(7) Alennettu perusosa (TOTUL 10 ') Jos henkilön toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai kuntouttavasta työtoiminasta annetun lain mukaisista toimenpiteistä, perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 %. Jos henkilö on toistuvasti menetellyt edellä mainitulla tavalla, perusosaa voidaan alentaa 40 %. Perusosan alentamisen yhteydessä laaditaan mikäli mahdollista tuen hakijan ja työvoimaviranomaisen kanssa suunnitelma asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi Muut perusmenot 7 b - asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot - taloussähkö, kotivakuutus (ei huvila-, henkilö- tai auton vakuutuksia) - vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot (ei käsikauppalääkkeitä) Ohjeet Muina perusmenoina otetaan huomioon: 1) ASUMISMENOT Kohtuullisina asumiskustannuksina hyväksytään perheen koon mukaan enintään seuraavat kustannukset: /kk 1 henkilö henkilöä 430

3 3 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 650 Suuremmilla perheillä summaa korotetaan 50 /henkilö/kk. Em. kohtuullisiin asumismenoihin sisältyvät kaikki asumistukilain 6 :n mukaiset menot, kuten vuokra, yhtiövastike, lämmityskulut (lämmityssähköä 1,30 /m2/kk), vesi, asunto lainan korot, kiinteistövero ja puhtaanapitomenot (nuohous, auraus, jäte) 2) TERVEYDENHUOLTOMENOT Ilman lääkärin määräystä syntyneet terveydenhuoltomenot si sältyvät perusosaan. korvata Terveydenhuoltomenot otetaan huomioon siltä osin kuin niitä ei sairausvakuutuslain nojalla. Sairauskulut otetaan huomioon julkisen terveyden huollon kulujen mukaisina. 3(7) Julkisen hammashoidon kustannukset hyväksy tään menoina. Suurten hammashoidon ja silmälasien hankinnan kustannuksista vaaditaan ennakkoon kustannusarvio. Linssit hyväksytään pinnoittamattoman halvimman vaihtoehdon mukaisesti. Yli 7 päivää kestäneen sairaalahoidon ajalta vähennetään ateriamenojen osuus perusosasta 49 % Täydentävä toimeentulotuki (TOTUL 7 c ) Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan tarpeellisen suuruisena huomioon seuraavat menot: - lasten päivähoitomenot - muut kuin 7 b :ssa tarkoitetut asumismenot - henkilön ja perheen erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot Ohjeet 1) LASTEN PÄIVÄHOITOMENOT

4 Mikäli perhe on pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeessa, päivähoitomaksu alennetaan tai jätetään perimättä asiakasmaksulain 11 ':n nojalla. 2) HARKINNANVARAISET ASUMISMENOT - takuuvuokra, muuttokustannukset eräpäiväperiaatteella - pesutupamaksut, tieyksikkömaksut ja muut välttämättömäksi harkitut asumismenot 2) ERITYISISTÄ TARPEISTA TAI OLOSUHTEISTA JOHTUVAT MENOT - lapsen tapaamisoikeudesta aiheutuvat menot - opinnoista aiheutuvat menot - romaaninaisen vaatemenot, noin 3:n vuoden välein - hautauskulut (halvimman arkun hinta n.450, srk:n lasku, kuljetus) Hautauskulut otetaan huomioon pääsääntöisesti perunkirjoituk sen jälkeen. Haettaessa täydentävää toimeentulotukea kyseisiin erityismenoihin on neuvoteltava ennen hankinnan suorittamista ja esitettävä pyydettäessä kustannusarvio. 4(7) 1.3. Ehkäisevä toimeentulotuki (TOTUL 13 ') Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosi- aa- lista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ohje Tukea voidaan myöntää työllistymistä tai kouluttautumista tukeviin toimenpiteisiin. Tukea myönnetään myös pitkään jatkuneessa heikos sa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden, erityisesti lapsiperheiden, odottamattomiin tarpeellisiin menoihin. - mm. lastenhoitotarvikkeet, -vaunut, rattaat, pyykinpesukone Asiakkaita ohjataan hankkimaan kalusteita, lastenhoitotarvikkeita ja

5 vaatteita ym. myös käytettyinä. Ehkäisevä toimeentulotuki on harkinnanvaraista, eikä siihen ole sub jektiivista oikeutta. Tuki myönnetään yleensä kertaluonteisena Toimintaraha ja matkakorvaus (TOTUL 10 a ') Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaiseen kuntouttavaan työtoimin taan osallistuvalle toimeentulotuen saajalle suoritetaan toimintarahana 9 euroa/osallistumispäivä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaisesti. 5(7) 2. T U L O T (TOTUL 11 ') Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon: hänen 1) vähäisiksi katsottavia avustuksia ja ansiotuloja 2) alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisia tuloja siltä osin kuin ne ylittävät osaltaan huomioon otettavat menot 3) tuloja siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja halvimman matkustustavan mukaan (14 snt/ km) tai muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja 4) äitiysavustusta, eläkkeensaajien hoitotukea, vammaistukea ja lapsen hoitotukea 5) työttömyysturvalaissa tarkoitettua ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ylläpito korvausta yms. 6) lain 8 ':ssä tarkoitettuja etuuksia.

6 Etuoikeutettua tuloa koskevan hallituksen esityksen 119/2007 mukaan henkilön ja perheen ansiotuloista jätetään huomioimatta vähintään 20 %, kuitenkin enintään 150 /kk. Ohjeet Asevelvolliset Asevelvollisuuslain mukaan palvelustaan suorittavalla asevelvollisella on oikeus maksuttomaan majoitukseen, muonitukseen, terveydenhuoltoon ja muuhun ylläpitoon valtion kustannuksella. Siviilipalvelusta suorittavalla on vastaavat etuudet. Sotilasavustuslain mukaan asevelvollisen omaiselle maksetaan sotilasavustus ja asevelvolliselle itselleen asumisavustus ja opintolainojen korot. Toimeentulotukea heille myönnetään vain erityistapauksissa. Elatusvelvollisuus Jokaisella on velvollisuus kykyjensä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat kuitenkin lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Vanhemman velvollisuutta osallistua täysi-ikäisen lapsensa koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin tarkastellaan opiskelijan ja vanhempien kokonaistilanteen kannalta, jolloin otetaan huomioon vanhempien tosiasiallinen maksukyky, lapsen ikä ja itsenäinen elämä suhteessa vanhempiin. 6(7) Opiskelijat Opiskelijan ensisijainen toimeentulotukijärjestelmä on opintotukilain mukainen opintotuki, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takauksesta opintolainaan. Jos opiskelija ei esim. luottohäiriöistä johtuen saa opintolainaa, voidaan tilapäisesti myöntää toimeentulotukea muun rahoituk sen järjestämiseksi. Ulosotto Jos toimeentulotuen tarve arvioidaan pitkäaikaiseksi, ohjataan asiakasta selvittämään ulosottoviranomaisen kanssa, voidaanko

7 ulosmitattavaa osuutta alentaa tai voidaanko myöntää ns. vapaakuukausia. Tuloina huomioidaan ulosoton jälkeen käteen jäävä nettotulo. Mikäli asiakas suorittaa perinnässä olevan laskun vapaaehtoisesti, laskua ei vähennetä nettotulosta. Velkajärjestely Velkajärjestely katsotaan hakijan ensisijaiseksi toimeentulon turvaamismuodoksi, sillä yksityishenkilön velkajärjestelyssä ole va maksaa välttämättömät menonsa omista tuloistaan. Tarvitta essa hakija ohjataan neuvottelemaan maksuohjelman muuttami sesta. Yrittäjät Selvästi kannattamatonta yritystoimintaa ei tueta toimeentulo tuella. Yrittäjää ohjataan lakkauttamaan kannattamaton yrityksensä 5 kuukauden kuluessa. Mikäli yrittäjä saa yrityksestään vähintään työttömyystur van peruspäivärahaa vastaavan tulon, toimeentulotukea voidaan myöntää. 3. V A R A T (TOTUL 12 ) Varoina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevat varat. Varoina ei kuitenkaan oteta huomioon 7(7) 1) henkilön tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa, mikäli se vastaa perheen välttämätöntä asumistarvetta eikä tarpeel lista asuinirtaimistoa 2) tarpeellisia työ- ja opiskeluvälineitä

8 alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osal taan lain 7 ':n nojalla huomioon otettavat menot muita varoja, joiden katsotaan olevan tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi. Ohjeet - Käytettävissä olevat varat, kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon. - Metsäomaisuus Jos toimeentulotuen tarpeen arvioidaan pitkittyvän, edellytetään asiantuntijan arvioita ja metsän myyntiä. - Maatila Jos tilalla on tuotannollista toimintaa, menetellään kuten muiden yrittäjien kohdalla. Jos tila on tuottamaton, edellytetään se rea lisoitavaksi toimeentulotuen tarpeen pitkittyessä. - Auto Jos perheellä on useampia autoja, yhden välttämättömän kulku- tai työvälineen lisäksi pidettävät autot edellytetään realisoitavak si.

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemis-... 4 menettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 5 2.1 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ

OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ 1 (17) OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ 1. YLEISTÄ Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotukilain 1 :n mukaan " toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 1, Perusturvalautakunta 19.2.2014 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 20.2.2014 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 1, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta 3.3.2015 Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot