ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI"

Transkriptio

1 TOIMEENTULOTUKI MITÄ SE ON? Toimeentulotuki on muuta toimentuloturvaa täydentävää viimesijaista yksilö- ja perhekohtaista taloudellista tukea. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. KUKA SAA? Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (Laki toimeentulotuesta 2 ). TUEN MÄÄRÄ? Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tuen suuruus määräytyy laskemalla yhteen hakijan ja hänen perheensä toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja vähentämällä summasta perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Mikäli tulot ja varat eivät riitä hyväksyttyihin menoihin, ilmaisee erotus toimeentulotuen määrän. PERUSTOIMEENTULOTUKI (Laki toimeentulotuesta 7 ) 7 a ; perusosa alkaen Tuen saaja euro/kk Yksin asuva ja yksinhuoltaja 419,11 - alennettu (-20 %) 2) 335,29 - alennettu (-40 %) 3) 251,47 Muu 18 vuotta täyttänyt Avio- ja avopuolisot, kumpikin 356,24 - alennettu (-20 %) 2) 284,99 - alennettu (-40 %) 3) 213,74 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 305,95 - alennettu (-20 %) 2) 244,76 - alennettu (-40 %) 3) 183, vuotias lapsi 1. lapsi 293,38 2. lapsi 272,42 3. jne. lapsi 251,47 Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 264,04 2. lapsi 243,08 3. jne. lapsi 222,13 2) Toimeentulotukilaki 10 1 ja 4 momentti 3) Toimeentulotukilaki 10 3 ja 4 momentti Yksin asuvan perusosaa maksetaan vain tosiasiallisesti yksin asuville tai yksinhuoltajille. Sen sijaan muun 18 vuotta täyttäneen perusosaa sovelletaan yhteistaloudessa asuville (avio- ja avopuolisot, yhdessä asuvat sisarukset tai yhteistaloudessa asuvat samaa sukupuolta olevat henkilöt). Perusosa sisältää ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Näitä menoja ei huomioida erikseen laskelmassa.

2 Alennettu perusosa Työstä kieltäytyvän toimeentulotukea voidaan alentaa. Jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, perusosaa voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 prosenttia. Jos kieltäytyminen on toistuvaa, toimeentulotukea voidaan alentaa enintään 40 prosenttia. 7 b ; muut perusmenot Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon 1) asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot; 2) taloussähköstä aiheutuvat menot; 3) kotivakuutusmaksu; sekä 4) vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (7 c ) Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat 1) lasten päivähoitomenot 2) muut kuin 7 a ja 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä 3) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot. Toimeentulotukeen oikeuttavia menoja eivät ole asunto- ja opintovelkojen lyhennykset, kulutusluottojen korot ja lyhennykset, auton vakuutusmaksut, yritysvelat ja jäännösverot. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT - Hakijan ja perheenjäsenten (myös avopuoliso) nettotulot: palkka eläke, Kelan maksamat päivärahat, työttömyysturvaetuudet, asumistuki, lasten kotihoidontuki ja kuntalisä, elatusapu ja tuki (elatusapusopimus liitteeksi), opintotuki ja lapsilisä. - Kertaluontoiset tulot, esim. veronpalautukset - Asiakkaan velvollisuus on tarkistuttaa, että veroprosentti on oikea. - Työttömyysturvan päivärahoja laskettaessa kuukautta kohti kertoimena käytetään lukua 21,5 sen jälkeen, kun asiakas on saanut kaksi työttömyyspäivärahaerää saman kuukauden aikana. Tuloksi ei lasketa äitiysavustusta, Kelan hoitotukea, vammaistukea, lapsen hoitotukea, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen liittyvää ylläpitokorvausta eikä perheen alle 18-vuotiaan lapsen ansiotuloja siltä osin, kuin ne ylittävät hänen omat elinkustannuksensa. Hoitotuilla katsotaan katettavan kuluja, joihin hoitotuki on myönnetty. HUOMIOON OTETTAVA VARAT - Hakijan /perheenjäsenten säästöt ja varallisuus otetaan huomioon tuen tarvetta arvioitaessa. - Talletukset, sijoitusrahastot, arvo-osuustodistukset (myös Aina Group arvo-osuustodistus), pörssiosakkeet, muu omaisuus. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää sosiaalityöntekijä. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää asiakkaan elämäntilanteen tarkempaa kartoitusta ja tuen myöntämisen tulee perustua suunnitelmaan. Tuki on tilannekohtaista ja kertaluonteista. - Ehkäisevää tukea voidaan myöntää vuokrarästeihin asumisen turvaamiseksi (ellei vuokraan ole jo myönnetty toimeentulotukea), lasten ja aikuisten harrastusmenoihin aktiivisen osallistumisen tukemiseksi ja muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Myöntämisperusteena voi olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys. HAKEMINEN Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Opiskelijoiden kesäajan avustamisesta huolehtii se kunta, jossa opiskelija asuu kesäajan. Toimeentulotuen hakemuslomakkeita on saatavissa lomakkeissa mainituista toimipisteistä. Ajanvaraus sosiaalityöntekijän vastaanotolle puhelinajalla ma pe klo kunkin sosiaalityöntekijän suoralla numerolla.

3 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Toimeentulotukihakemus käsitellään, kun hakemuksen lisäksi on toimitettu kaikki pyydetyt tositteet. Tositteiden puuttuminen pidentää käsittelyaikaa tai voi aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen. Normilaskelma, päätös ja liitteet postitetaan hakijalle käsittelyn jälkeen. Hakemuksen käsittelystä voi tiedustella toimeentulotuen tiimien neuvontanumeroista. Sähköpostitiedusteluihin vastataan tietosuojasyistä vain puhelimitse tai kirjeellä. Toimeentulotukea hoitavilla työntekijöillä on tekninen yhteys Kelan tiedostoihin, mm. asumistuki ja työmarkkinatuki (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 21 ). Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan omaa vastuuta pyydettyjen tietojen liittämisestä hakemukseen. Toimeentulotuen tarpeen jatkuessa toimeentulotukea anotaan kuukausittain jatkohakemuslomakkeella, johon liitetään tulo- ja menoselvitykset. Tositteet tulee olla alkuperäisiä, ei kopioita. MAKSAMINEN Toimeentulotuki maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Tuki voidaan käyttää myös tuen saajan toimeentulosta aiheutuvien menojen maksamiseen suoraan maksun saajalle. TAKAISINPERINTÄ Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin. Takaisinperintä tulee kysymykseen silloin, kun toimeentulotukea myönnetään eläkepäätöksen tai muun sosiaalietuuden viivästyessä tai jos hakijalla on tuloja/varoja, jotka eivät tukea annettaessa ole hänen käytettävissään. Perinnästä ilmoitetaan aina tukea myönnettäessä. Mikäli tuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin tietoihin tai asiakas on jättänyt ilmoittamatta perheen/taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, voidaan takaisinperinnästä päättää jälkikäteen. MUUTOKSENHAKU Viranhaltijan päätökseen/normilaskelmaan tyytymättömällä on oikeus saada päätös terveyden- ja toimintakyvyn lautakunnan yksilöjaoston käsiteltäväksi, jos hän 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Muutoksenhakuohjeet löytyvät toimeentulotukipäätöksestä. Yksilöjaoston päätöksestä voi valittaa edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. SOSIAALIASIAMIES Sosiaaliasiamies toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa sosiaalihuollon asiakkaita ja avustaa muistutuksen tekemisessä. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa puh Henkilökohtaiseen tapaamiseen on varattava aika etukäteen.

4 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät, talous- ja velkaneuvonta, toimeentulotuen etuuskäsittely, aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen neuvonta, lähiötyö Wetterhoffinkatu 2, Hämeenlinna AIKUISSOSIAALITYÖ Merja Vyyryläinen, palvelupäällikkö Anne Murtonen, johtava sosiaalityöntekijä Taloustiimi Irma Salmela, palvelusihteeri Mirja Saxholm, palvelusihteeri Hämeenlinnan tiimi Sosiaalityöntekijät, ajanvarauksella, puhelinaika ma - pe klo Aira Raitaranta A-Hip saakka Marjo Uusitalo Hir-Kou Virpi Vuojola Kov-Myl Marika Saari-Thurén Mym-Ru saakka Kristiina Ahlgrén Ry-Sin Rauni Pirkkamaa Sio-Ö Sosiaaliohjaajat, ajanvarauksella, puhelinaika ma pe klo Sosiaaliohjaaja vs. Tuija Heikkilä Sosiaaliohjaaja Leila Kerola Sosiaaliohjaaja vt. Tuomas Tamminen Renko ja Kalvola Sosiaalityöntekijä, vain ajanvarauksella, puhelinaika ma - pe klo Paula Lehmusmaa Rengonraitti 7, Renko, Hollaajantie 3, Iittala Ydin-Hämeen tiimi Sosiaalityöntekijä, vain ajanvarauksella, puhelinaika ma - pe klo Maija-Liisa Oksala Virve Pimiä, etuuskäsittelijä (neuvonta) Havu Armi, etuuskäsittelijä Linjatie 4, Lammi, Vihniöntie 4, Hauho AIKUISSOSIAALITYÖN JA TOIMEENTULOTUEN NEUVONTAPISTE (Wetterhoffinkatu 2) Avoinna ma - pe klo 9 12 ja Puhelinneuvonta ma pe klo 8-12 ja klo Kirsi-Marja Tamminen, etuuskäsittelijä TALOUS- JA VELKANEUVONTA puhelinaika klo Matti Yli-Sarja, talous- ja velkaneuvoja Sari Lindberg, talous- ja velkaneuvoja LÄHIÖTYÖ Tarja Säynäjoki, sosiaaliohjaaja TOIMINTAKYVYN PALVELUIDEN HALLINTO Risto Jokinen, palvelujohtaja Teija Konttila, palvelusihteeri

5 ETUUSKÄSITTELY puhelinaika Kati Arvela, etuuskäsittelijä Leena Parvela, etuuskäsittelijä Sirpa Pyykkönen, etuuskäsittelijä Johanna Salminen, etuuskäsittelijä Heini Saukkola, etuuskäsittelijä Mari Tammilehto, etuuskäsittelijä Pasi Ternola, etuuskäsittelijä ASIAKASOHJE 2011

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot