Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus"

Transkriptio

1 VIP-yleiskuvaus 1 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta. Toiminta perustuu valtion IT- strategiaan, joka annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä. Valtion yhteiset tai yhtenäistetyt IT-palvelut syntyvät valtion IT-strategian kehittämisohjelmien tuloksina. Näitä kehittämisohjelmia ovat asiakaslähtöiset sähköiset palvelut, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen, yhteiset tietojärjestelmät, yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut sekä tietoturvallisuus ja varautuminen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa osana Valtiokonttoria. Sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Lappeenrannassa. Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) siirtyy osaksi Valtion IT-palvelukeskusta, joten VIP:n palvelutoiminta kattaa myös valtioneuvoston ITpalvelut sekä eräät ministeriökohtaiset IT-palvelut. Valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämisvastuu siirtyy asteittain vuoden 2009 aikana valtiovarainministeriöstä Valtion IT-palvelukeskukselle. VIP vastaa palvelujen kehittämisestä ja tuotannon järjestämisestä valtionhallinnon organisaatioille. Valtion IT-palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa valtion yhteiset IT-palvelut ja valtioneuvoston IT-palvelut asiakkailleen luotettavasti, sovituilla palveluilla ja palvelutasoilla sekä kustannustehokkaasti kehittäen palveluita asiakastarpeen mukaisesti. Valtion IT-palvelukeskuksen ydinosaamista ovat valtionhallinnon organisaatioiden ja toiminnan tuntemukseen perustuva valtionhallinnon tarpeiden määrittely yhdessä asiakkaiden kanssa, palveluiden asiakastarvelähtöinen konseptointi ja kehittäminen, kehittämishankkeiden johtaminen, palvelutuotannon koko elinkaaren aikainen hallinta sekä toimittajayhteistyö. Valtion IT-palvelukeskus kehittää ja tuottaa palvelut yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa, mutta palvelun kokonaisvastuu on aina VIPillä. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaympäristö Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut on suunnattu valtionhallinnolle. VIP toimii ammattitaitoisena valtionhallintoa edustavana valtion yhteisten ja valtioneuvoston IT-palveluiden kehittäjänä ja valtionhallinnon edustajana IT-palveluyrityksiin päin. Usealla valtionhallinnon organisaatioilla, joko virastolla, ministeriöllä tai ministeriöllä hallinnonalansa osalta, on oma sisäinen IT-yksikkönsä ja eräillä hallinnonaloilla on koko hallinnonalaa palveleva IT-palvelukeskus. Nämä tahot ovat VIP:n kannalta tärkeitä sidosryhmiä. VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, Valtioneuvosto Puh tai (vaihde) Faksi Y-tunnus

2 2 (9) Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon konsernitasoista IT-toimintaa ja tulosohjaa Valtiokonttoria. VM:n vastuulla ovat IT-strategia, toimintalinjaukset ja hallinnonalojen ohjaaminen valtion yhteisen IT-toiminnan osalta sekä valtion yhteisen IT-palvelutarjonnan kehittämistyön suuntaaminen ja rahoittaminen. VM:ssä toimiva Hallinnon kehittämisosasto ja valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö osana sitä edustavat tätä näkökulmaa ja osallistuvat erityisesti Valtion IT-palvelukeskusta koskevaan Valtiokonttorin tulosohjaukseen. Valtiokonttori tulosohjaa Valtion IT-palvelukeskusta ja ohjauksen tukena toimii sille asetettava johtokunta. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaa ohjaa käytännön tasolla asiakas. Asiakasnäkökulman varmistamiseksi toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja palvelutoiminnassa asetetaan asiakasneuvottelukunta, johon on valittu asiakaskokonaisuutta riittävästi edustava kokoonpano. Käytännön asiakasyhteistyötä tehdään asiakaskohtaisesti. Lisäksi VIP voi perustaa palvelukohtaisia kehitys/käyttäjäryhmiä. Valtion IT-palvelukeskuksen hyöty asiakkaille Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaina ovat valtionhallinnon talousarviotalouden piirissä olevat organisaatiot: ministeriöt, virastot ja laitokset. Asiakkuudet voivat olla hallinnonalan valinnan mukaan joko hallinnonalakohtaisia tai virastokohtaisia. VIP toimii näiden organisaatioiden yhteisenä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Tämä mahdollistaa myös toimimisen ns. inhouseyksikkönä, jolloin asiakkaiden ei tarvitse kilpailuttaa VIP:n palveluita, vaan VIP määrittelee, hankkii ja tuottaa palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Tällä toimintatavalla valtionhallinto saa konsernitasoiset yhteiset IT-palvelut käyttöönsä. Palveluiden käyttöönotto tehdään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Asiakkaan liittyminen valtion yhteisten IT-palveluiden käyttäjäksi on tuotteistettu ja palvelut on järjestetty ja hinnoiteltu valtiokonsernin volyymiä hyödyntäen yhtenäiseksi palveluksi. Palvelut ovat yhteensopivia valtionhallinnon tasoisesti myös muihin valtion yhteisiin IT-palveluihin ja mahdollistavat asiakkaan keskittymisen omaa ydintoimintaansa tukevan tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelulupaus on: VIP on osaava IT-palvelutalo, joka tarjoaa sujuvaa ja laadukasta palvelua helpottamaan asiakkaan arkea. Valtion IT-palvelukeskuksen palveluista sopiminen Asiakas ja Valtion IT-palvelukeskus solmivat palvelun käyttöönoton yhteydessä palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa sovitaan asiakkaalle tarjottavat palvelut, niiden palvelutasot, asiakkaan ja VIP:n välinen työnjako ja yhteistyökäytännöt sekä palveluiden hinnat. Ennen palvelusopimuksen laadintaa asiakas ja VIP solmivat puitesopimuksen, jossa on määritelty yhteistyön yleiset periaatteet ja valtionhallinnon yksiköiden väliset sisäiset sopimusehdot sekä alustava palveluiden käyttöönottoaikataulu. Puitesopimukset laaditaan pääsääntöisesti hallinnonalatasoisina, mutta myös keskusvirastotasoinen sopiminen on mahdollista. Tilanne vaihtelee sen mukaan, miten ministeriöt haluavat toimia valtion yhteisten IT-palvelujen käyttöönotossa hallinnonalansa osalta. VIP solmii sopimukset ITpalveluyritysten kanssa.

3 3 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen kumppanit Valtion IT-palvelukeskuksen kumppaneita ovat mm. konsultointi- ja IT-palveluyritykset, joilta VIP hankkii palveluiden toteuttamisen ja palvelutuotannon. Palveluiden hankkimisessa ja sopimusasioissa VIP:n strategisena kumppanina toimii Hansel Oy. VIP hyödyntää toiminnassaan sekä Hanselin solmimia valtiotasoisia puitejärjestelyjä että toteuttaa yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa omia hankintojaan. VIP vastaa asiakkailleen kumppaneidensa toiminnasta kuin omasta toiminnastaan. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut Valtioneuvoston IT-palvelut Valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut on kuvattu VNTHY:n tällä hetkellä käyttämän palveluryhmittelyn mukaisesti. Pääosasta palveluita on laadittu palvelukuvaukset. VIP kehittää palveluita sisällöllisesti ja tarjoaa niitä nykyistä useammille ministeriöille. Osa palveluista on maksullisia ja tavoitteena on, että kaikki valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut ovat maksullisia vuoteen 2012 mennessä ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Valtioneuvoston tele- ja tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Infra- ja teknologiapalvelut Käyttäjän tukipalvelut Asiantuntijapalvelut Valtioneuvoston tietohallintopalvelut Järjestelmäpalvelut Kansalaispalvelut ja asiointipalvelut Palvelukokonaisuuden sisältö vaihdeverkkopalvelut, IP-puhelut, VN-verkkopalvelut, sähköpostin välityspalvelut, nimipalvelut, lähiverkkopalvelut, Virve-palvelut sekä turvalliset etäyhteyspalvelut. palvelinten käyttöpalvelut, sovellusvalvontapalvelut, terminaalipalvelut (Citrix) sekä keskitetty varmistuspalvelu. pääsynhallintajärjestelmän palvelut (PHS), turvasuodatuspalvelut sekä työasemaverkon infrapalvelut. työasemaympäristön elinkaaripalvelut, älypuhelimien etätyöpalvelut, VNTHY:n palvelupisteen palvelut sekä Brysselin etätoimipistepalvelut. tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liityvät projektipalvelut, hankintapalvelut, tietoturvapalvelut sekä asiakaskohtaiset tietohallinnon asiantuntijapalvelut. IT-analyytikkopalvelujen järjestäminen, tietohallintosuunnittelu sekä valtioneuvoston IT- ja tietopalvelualueiden yhteistyöverkostojen koordinointipalvelut. valtioneuvoston yhteiset tai eräiden ministeriöiden vastuulla olevien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat mm. EUTORI, PTJ, Budjettijärjestelmä, Valdo, Senaattori, valtioneuvoston työryhmätila, Mahti, hatika, julkaisjärjestelmät sekä EU-asiakirjojen jakelujärjestelmä. Julkisten palvelujen Suomi.fi-portaalin toimittaminen, kehittäminen ja ylläpito, sähköisten asiointipalvelujen ja lomakkeiden Lomake.fi-alustan kehittäminen ja ylläpito, sekä Euroopan komission Your Europe / Sinun Eurooppasi portaalissa olevien Suomea koskevien tietojen koordinointi. Sisältää myös verkkopalveluiden laatukriteeristön ylläpidon

4 4 (9) Viestintäpalvelut sähköpostipalvelut, tietojärjestelmien tekstiviestienvälityspalvelut sekä sähköpostiviestien suojauspalvelu. Valtion yhteiset IT-palvelut VIP tarjoaa asiakkailleen valtiotasoisista kehittämisohjelmista syntyviä valtion yhteisiä IT- palveluita (ValtIT- palvelut). Nämä palvelut on määritelty kehittämisen alusta alkaen valtion yhteisiksi ja sisältävät siten valtionhallintotasoisen yhtenäisyyden. Palveluista on laadittu palvelukuvaukset, joista ilmenee tarkemmin mm. palvelun sisältö ja työnjako asiakkaan ja palvelutuottajan välillä, valittavissa olevat palvelutasovaihtoehdot sekä palvelun sovittamismahdollisuuden asiakkaan toimintaympäristöön. Palveluista on esitetty lyhyt kuvaus sekä ajankohta, jolloin palvelu on otettavissa käyttöön. Hallinnonala- tai virastokohtaiset käyttöönotot ajoittuvat vuosille Tavoitteena on, että palvelut ovat kattavasti valtionhallinnon käytössä vuoteen 2014 mennessä. Palvelut ovat maksullisia ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Palvelukokonaisuuden sisältö Käyttöönotot alkavat VALDA VIRTU Hallinnollinen tietoturva-audit Tietoturvallisuuden työkalupakki VALDA.ASP on dokumenttien- ja asianhallinnan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmäkokonaisuus valtionhallinnon organisaation asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen, valtionhallinnon sisällä yhtenäisellä tavalla toteutettuun käsittelyyn. Valdassa on käyttöarkisto määräaikaisesti säilytettäville viranomaisen asiakirjoille sekä asiakirjanvälitysrajapinta valtionhallinnon organisaatioiden väliseen tietojenvaihtoon. VALDA-järjestelmä on hankintavaiheessa. Virtu- palvelu tarjoaa virkamiehen luottamusverkoston ylläpitoa, jonka avulla käyttäjäorganisaatiot ja palveluntarjoajat voivat hoitaa käyttäjätunnistautumisen palvelutarjoajan palveluun. Palvelu on toteuttamisvaiheessa. Asiakas saa hallinnollisen tietoturva-auditoinnin (tarkastus) henkilötyönä henkilöltä/henkilöiltä jotka ovat tietoturvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita, mahdollisuuksien mukaan sertifioituja auditoijia, jotka tuntevat valtion tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Tietoturvallisuuden työkalupakki tukee organisaation käytännön tietoturvatyötä sekä tarjoaa ylimmälle johdolle tukea ja käytännön apuvälineitä tietoturvatyön johtamiselle. Palvelu on suunnitteluvaiheessa. pilotointi syksy 2009 syksy 2009 syksy 2009

5 5 (9) Tietoturva-konsultointi -asiantuntijapalvelu Sähköisen asioinnin alusta Asiointitili VETUMA Yhteentoimivuusportaali Asiantuntijapalveluiksi lukeutuvat erillisesti tarjottavat konsultointi-, koulutus- ja neuvontatyyppiset asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalvelua suoritetaan asiakkaan työnohjauksessa ja vastuu palvelun lopputuloksista on asiakkaalla. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Sähköisen asioinnin alusta on kokoelma integroituja yleiskäyttöisiä sovelluksia, palvelusovelluksia ja teknologiaalusta, jonka päälle virasto voi rakentaa omia kansalaisille ja yrityksille suunnattuja tapahtumapohjaisia sähköisiä palveluitaan. Alusta tarjotaan kokonaisuutena, joka pitää sisällään tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ja josta virasto voi valita haluamansa yhteiset palvelut. Palvelun suunnittelua ei ole aloitettu. Asiointitili on julkishallinnon yhdenmukainen, turvallinen ja luotettava palvelu sähköiseen tiedoksiantoon, johon virastot ja kunnat voivat liittää omat asiointipalvelunsa. Keskitetyllä asiointitiliratkaisulla voidaan nopealla aikataululla edistää asiakkaan ja julkishallinnon välistä vuorovaikutusta. Palvelu on hankintavaiheessa. Kansalaisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen VETUMApalvelu on yhteinen koko julkishallinnolle ja mahdollistaa tunnistautumisen ja maksamisen sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelu on tuotannossa ja n. 40 asiakasta on tehnyt VETUMAN käytöstä sopimuksen. Yhteentoimivuusportaali on valtion IT-johtamisyksikön tarjoama tietopalvelu julkisen sektorin organisaatioille. Toteutuksessa tukeudutaan mahdollisesti EU-tason ratkaisuun. syksy aikana Pilotointi 2009 lopulla 2010 aikana Käytössä Avoin Integraatioratkaisu Perustietotekniikkapalvelut Integraatioratkaisun avulla palvelua käyttävät asiakkaat voivat siirtää tietoja (sanomia) omien tietojärjestelmiensä ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Integraatioratkaisu on turvallinen, varma ja tehokas tapa järjestää sanomaliikenne organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Palvelu on hankintavaiheessa. Perustietotekniikkapalvelut pitävät sisällään valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun, toimistojärjestelmä- ja viestintäratkaisut sekä työasemapalvelut ja näihin liittyvä käyttäjätuki sekä käyttöpalvelut. Palvelukokonaisuuden osalta ei ole vielä tehty linjauksia siitä, mitkä osat ovat valtionhallinnon yhteisiä ja mitkä hallinnonala/virastokohtaisia. Linjaukset näistä asioista valmistuvat keväällä kevät 2009 linjaukset kevät 2009

6 6 (9) VIP:n toimintaprosessit VIP:n toiminta on jäsennetty ydin- ja tukiprosesseiksi arvoketjumallia mukaillen. Tukiprosessit, kuten talous- ja henkilöstöhallinto ja sisäinen tietohallinto sekä hallinnollisen tietoturvatoiminnan kehittäminen tuottavat toiminnan edellytyksiä ydinprosesseille. Organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palveluiden hinnoittelu, tulos- ja kustannuslaskenta sekä toteutuneiden kustannusten raportointi ovat toiminnan kannalta keskeisiä. VIP:n toiminnan ydinprosesseja ovat asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta (johtaminen), palvelujen kehittäminen, palvelutuotanto sekä palvelujen hallinta ja markkinointi. Palvelujen kehittäminen ja palvelutuotanto ovat volyymiltään merkittävimmät prosessit ja niiden tulokset näkyvät suoraan asiakkaille. Asiakkuuksien johtaminen Palvelujen kehittäminen Strateginen johtaminen Palvelujen hallinta Myynti ja markkinointi Kumppanuuksien johtaminen Palvelutuotanto Taloushallinto HR Sisäinen IT Ydinprosessit Tukiprosessit Palvelukehittämisen ja tuotannon elinkaari Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden kehittämiseen, palvelutuotantoon ja palveluiden käyttöön sekä ylläpitoon että palveluiden tarpeidenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointiin osallistuu VIP:n lisäksi useita tahoja, joista tärkeimpiä ovat asiakkaat ja kumppanit. Elinkaarimallissa kuvataan karkealla tasolla eri tahojen osallistumista ja roolia palveluiden elinkaaren eri vaiheissa. Valtiovarainministeriö (erityisesti Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö) päättää, mistä kokonaisuuksista muodostetaan valtiolle yhteisiä IT-palveluita. Tämän lisäksi VM:n vastuulla on esiselvitysvaihe, jonka jälkeen VM osoittaa kehitystehtävän VIP:lle ja osoittaa sille tarvittavan investointirahoituksen. Asiakkaat ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja edustavat tarvetta, johon palvelua kehitetään. Asiakkaat ottavat palveluita käyttöön ja arvioivat niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin. Hansel Oy:n roolina on toimia palveluihin liittyvien hankintojen osaajana joko valtion yhteishankintayksikön roolissa (puitejärjestelyt) tai VIP:n hankintojen toteuttajana (konsultointi). VIP määrittelee palvelusisällön yhdessä asiakkaiden kanssa ja IT-palveluyritykset toteuttavat palvelun tai sen osan. Useimmat palvelut tuotetaan monitoimittajaympäristössä. VIP vastaa palvelukehityshankkeista kehityshankkeen tilaajalle, valtiovarainministeriölle, ja palveluiden toimivuudesta asiakkailleen.

7 7 (9) Esiselvitys Vaatimusmäärittely Hankinta Toteutus ValtIT: valvoo, ohjaa, rahoittaa, toteuttaa ValtIT: ohjaa, rahoittaa ValtIT: päättää, rahoittaa VIP: valvoo, ohjaa, hyväksymistestaa VIP: toteuttaa, menetelmä, asiantuntemus Toimittaja: esiselvityksen toteutus ostetaan VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee, asiantuntemus sisällöstä Toimittaja: vetää/osallistuu määrittelytyöhön VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee Hansel Oy: toteuttaa hankinnan Toimittaja: toteuttaa ja testaa Asiakas: kommunikoi tarpeet Asiakas: osallistuu asiantuntijana Asiakas: osallistuu koekäyttöön Ylläpito Käyttöönotot Palvelutuotanto Palvelujen arvioiminen VIP: valvoo, ohjaa, hyväksyy, sopimusasiat Toimittaja: toteuttaa yhteistyössä käyttäjäorganisaation kanssa Käyttäjäorganisaatio: ottaa käyttöön VIP: valvoo, ohjaa, ostaa Käyttöpalvelutoimittaja: infrapalvelut Sovellustoimittaja: sovellushallintapalvelut Integraattori: valvonta, hallinta, koordinaatiopalvelut Asiakas:käyttää palvelua VIP: palvelun neuvonta ja yhteistoiminta Asiakas: yhteyshenkilö/pääkä yttäjä ja käyttäjät Toimittaja: tukipalvelu ja yhteistoiminta VIP: seuraa ja arvioi palvelun toimivuutta sekä vastaa yhteistyöstä asiakkaiden ja toimittajien kanssa Asiakas: antaa palautetta Toimittaja: raportoi palvelun toimivuudesta VIP:n organisaatio ja henkilöstö Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö organisoidaan erilliseksi yksiköksi VIP:een ministeriöiden (VNK,VM) keskinäiseen sopimiseen sekä hankkeen asettamisasiakirjaan perustuen. Tähän järjestelyyn mahdollisesti tehtävät muutokset arvioidaan myöhemmin. VIP:n organisaatiorakenne on johdettu sen toiminnan luonteesta: organisaatiorakenteessa on huomioitu prosessinäkökulma sekä linjavastuunäkökulma. Linjavastuullisina toimintoina ovat valtion yhteiset IT-palvelut sekä valtioneuvoston IT-palvelut. Tämän lisäksi sisäinen tuki ja hallinto organisoidaan VIP-tasoiseksi toiminnoksi. Pääosa hallintopalveluista järjestetään Valtiokonttorin yhteisen hallinnon toimesta. Organisaatiorakenne asettaa erityisiä vaatimuksia sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle sekä johtamiselle ja viestinnälle. Toisaalta organisaation kokoa voidaan pitää tehokkaana huomioiden toimintaympäristön vaativuus sekä laaja-alainen palvelutoiminta. Valtion IT-palvelukeskus toimii Helsingissä ja Lappeenrannassa. VIP:n henkilöstömäärä on vuonna 2009 tämän hetken arvioiden mukaan n. 75 henkilöä josta valtioneuvoston IT-palvelut on n. 40 henkilöä (sisältää kansalaispalvelut- ryhmän 5 henkilöä) ja Valtion yhteiset IT-palvelut on n. 35 henkilöä sisältäen VIP:n yhteisen hallinnon. VIP:n yhteinen hallinto sisältää mm. tietoturvallisuus- ja taloussuunnittelutehtävät, sihteeripalvelut, henkilöstön kehittämistehtävät sekä muut hallintotehtävät, joita ei Valtiokonttorissa tuoteta talotasoisena.

8 8 (9) VIP Johtaja Valtion yhteinen IT (VYIT) ei organisaatiotaso Valtioneuvoston IT (VNTHY) VNTHY:n johtaja Hallinto Hallintopäällikkö Asiakkuuden hallinta Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudet Asiakaspalvelut Talous- ja HR Palvelujen kehittäminen Kehityspäällikkö Kehitys Projektipalvelut Tietoturva Palvelutuotanto Tuotantopäällikkö Kansalaispalvelut Käyttöpalvelut Sihteerit Tuotanto Järjestelmäpalvelut VIP:n tehtävien resursointi Valtioneuvoston tietohallintoyksikön osalta tehtävien resursointi toteutetaan nykyisen henkilöstön virkasiirtoina (n. 40 henkilöä). Valtion yhteisiin IT-palvelutehtäviin henkilöstöä siirtyy valtionhallinnon sisältä virkasiirtomenettelyllä (n. 20 henkilöä) sekä rekrytoidaan avoimella hakumenettelyllä (n. 10 henkilöä). VNTHY:ssä toimiva kansalaispalvelut- ryhmä (5 henkilöä) siirtyy valtion yhteisen IT-palvelun osaksi. Suunnittelutyö on vielä kesken VIP:n hallinnon resursoinnin osalta. Resursointi toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan VIP:n johtaja sekä käynnistetään vapaaehtoinen virkasiirtomenettely projektipäälliköiden sekä asiantuntijoiden löytämiseksi. Tämän jälkeen resursoidaan esimies- ja asiakasyhteystehtävät sekä hallintotehtävät. Organisaatio VIP Asiakkuudet Kehitys Tuotanto (palvelut) Rooli/päätehtävä Johtaja Asiakkuuspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan asiakkuudenhallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden asiakkuudet- toiminnasta Asiakasyhteyshenkilö vastaa yhteistyöstä useammalle hallinnonalalle Kehityspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan palvelujen kehittäminen ja kumppanuuksien hallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämistoiminnasta Hanke- ja projektipäälliköt toimivat ensisijaisesti kehityshankkeiden vetäjinä Tuotantopäällikkö vastaa valtion yhteisten IT-palveluiden palvelutoiminnasta sekä palvelutuotanto- prosessista Asiantuntijat toimivat palvelutoiminnassa ja kehityshankkeissa määrittelijöinä,

9 9 (9) suunnittelijoina ja palvelupäälliköinä Hallinto Hallintopäällikkö vastaa VIP:n hallinnosta ja tukitoiminnoista sekä yhteistyöstä Valtiokonttorin hallinnon kanssa Tietoturvapäällikkö vastaa VIP:n sisäisestä hallinnollisesti tietoturvasta. Taloussuunnittelija budjetoi, raportoi ja toimii kustannuslaskennan asiantuntijana palveluhinnoittelussa Henkilöstösuunnittelija, painopisteenä osaamisen kehittäminen (hallintopäällikkö ja assistentit hoitavat) Assistentti/sihteeri (yhteinen VNTHY:n kanssa) Sopimusjuristi (yhteinen VNTHY:n kanssa)

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot