Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus"

Transkriptio

1 VIP-yleiskuvaus 1 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta. Toiminta perustuu valtion IT- strategiaan, joka annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä. Valtion yhteiset tai yhtenäistetyt IT-palvelut syntyvät valtion IT-strategian kehittämisohjelmien tuloksina. Näitä kehittämisohjelmia ovat asiakaslähtöiset sähköiset palvelut, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen, yhteiset tietojärjestelmät, yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut sekä tietoturvallisuus ja varautuminen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa osana Valtiokonttoria. Sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Lappeenrannassa. Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) siirtyy osaksi Valtion IT-palvelukeskusta, joten VIP:n palvelutoiminta kattaa myös valtioneuvoston ITpalvelut sekä eräät ministeriökohtaiset IT-palvelut. Valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämisvastuu siirtyy asteittain vuoden 2009 aikana valtiovarainministeriöstä Valtion IT-palvelukeskukselle. VIP vastaa palvelujen kehittämisestä ja tuotannon järjestämisestä valtionhallinnon organisaatioille. Valtion IT-palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa valtion yhteiset IT-palvelut ja valtioneuvoston IT-palvelut asiakkailleen luotettavasti, sovituilla palveluilla ja palvelutasoilla sekä kustannustehokkaasti kehittäen palveluita asiakastarpeen mukaisesti. Valtion IT-palvelukeskuksen ydinosaamista ovat valtionhallinnon organisaatioiden ja toiminnan tuntemukseen perustuva valtionhallinnon tarpeiden määrittely yhdessä asiakkaiden kanssa, palveluiden asiakastarvelähtöinen konseptointi ja kehittäminen, kehittämishankkeiden johtaminen, palvelutuotannon koko elinkaaren aikainen hallinta sekä toimittajayhteistyö. Valtion IT-palvelukeskus kehittää ja tuottaa palvelut yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa, mutta palvelun kokonaisvastuu on aina VIPillä. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaympäristö Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut on suunnattu valtionhallinnolle. VIP toimii ammattitaitoisena valtionhallintoa edustavana valtion yhteisten ja valtioneuvoston IT-palveluiden kehittäjänä ja valtionhallinnon edustajana IT-palveluyrityksiin päin. Usealla valtionhallinnon organisaatioilla, joko virastolla, ministeriöllä tai ministeriöllä hallinnonalansa osalta, on oma sisäinen IT-yksikkönsä ja eräillä hallinnonaloilla on koko hallinnonalaa palveleva IT-palvelukeskus. Nämä tahot ovat VIP:n kannalta tärkeitä sidosryhmiä. VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, Valtioneuvosto Puh tai (vaihde) Faksi Y-tunnus

2 2 (9) Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon konsernitasoista IT-toimintaa ja tulosohjaa Valtiokonttoria. VM:n vastuulla ovat IT-strategia, toimintalinjaukset ja hallinnonalojen ohjaaminen valtion yhteisen IT-toiminnan osalta sekä valtion yhteisen IT-palvelutarjonnan kehittämistyön suuntaaminen ja rahoittaminen. VM:ssä toimiva Hallinnon kehittämisosasto ja valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö osana sitä edustavat tätä näkökulmaa ja osallistuvat erityisesti Valtion IT-palvelukeskusta koskevaan Valtiokonttorin tulosohjaukseen. Valtiokonttori tulosohjaa Valtion IT-palvelukeskusta ja ohjauksen tukena toimii sille asetettava johtokunta. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaa ohjaa käytännön tasolla asiakas. Asiakasnäkökulman varmistamiseksi toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja palvelutoiminnassa asetetaan asiakasneuvottelukunta, johon on valittu asiakaskokonaisuutta riittävästi edustava kokoonpano. Käytännön asiakasyhteistyötä tehdään asiakaskohtaisesti. Lisäksi VIP voi perustaa palvelukohtaisia kehitys/käyttäjäryhmiä. Valtion IT-palvelukeskuksen hyöty asiakkaille Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaina ovat valtionhallinnon talousarviotalouden piirissä olevat organisaatiot: ministeriöt, virastot ja laitokset. Asiakkuudet voivat olla hallinnonalan valinnan mukaan joko hallinnonalakohtaisia tai virastokohtaisia. VIP toimii näiden organisaatioiden yhteisenä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Tämä mahdollistaa myös toimimisen ns. inhouseyksikkönä, jolloin asiakkaiden ei tarvitse kilpailuttaa VIP:n palveluita, vaan VIP määrittelee, hankkii ja tuottaa palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Tällä toimintatavalla valtionhallinto saa konsernitasoiset yhteiset IT-palvelut käyttöönsä. Palveluiden käyttöönotto tehdään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Asiakkaan liittyminen valtion yhteisten IT-palveluiden käyttäjäksi on tuotteistettu ja palvelut on järjestetty ja hinnoiteltu valtiokonsernin volyymiä hyödyntäen yhtenäiseksi palveluksi. Palvelut ovat yhteensopivia valtionhallinnon tasoisesti myös muihin valtion yhteisiin IT-palveluihin ja mahdollistavat asiakkaan keskittymisen omaa ydintoimintaansa tukevan tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelulupaus on: VIP on osaava IT-palvelutalo, joka tarjoaa sujuvaa ja laadukasta palvelua helpottamaan asiakkaan arkea. Valtion IT-palvelukeskuksen palveluista sopiminen Asiakas ja Valtion IT-palvelukeskus solmivat palvelun käyttöönoton yhteydessä palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa sovitaan asiakkaalle tarjottavat palvelut, niiden palvelutasot, asiakkaan ja VIP:n välinen työnjako ja yhteistyökäytännöt sekä palveluiden hinnat. Ennen palvelusopimuksen laadintaa asiakas ja VIP solmivat puitesopimuksen, jossa on määritelty yhteistyön yleiset periaatteet ja valtionhallinnon yksiköiden väliset sisäiset sopimusehdot sekä alustava palveluiden käyttöönottoaikataulu. Puitesopimukset laaditaan pääsääntöisesti hallinnonalatasoisina, mutta myös keskusvirastotasoinen sopiminen on mahdollista. Tilanne vaihtelee sen mukaan, miten ministeriöt haluavat toimia valtion yhteisten IT-palvelujen käyttöönotossa hallinnonalansa osalta. VIP solmii sopimukset ITpalveluyritysten kanssa.

3 3 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen kumppanit Valtion IT-palvelukeskuksen kumppaneita ovat mm. konsultointi- ja IT-palveluyritykset, joilta VIP hankkii palveluiden toteuttamisen ja palvelutuotannon. Palveluiden hankkimisessa ja sopimusasioissa VIP:n strategisena kumppanina toimii Hansel Oy. VIP hyödyntää toiminnassaan sekä Hanselin solmimia valtiotasoisia puitejärjestelyjä että toteuttaa yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa omia hankintojaan. VIP vastaa asiakkailleen kumppaneidensa toiminnasta kuin omasta toiminnastaan. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut Valtioneuvoston IT-palvelut Valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut on kuvattu VNTHY:n tällä hetkellä käyttämän palveluryhmittelyn mukaisesti. Pääosasta palveluita on laadittu palvelukuvaukset. VIP kehittää palveluita sisällöllisesti ja tarjoaa niitä nykyistä useammille ministeriöille. Osa palveluista on maksullisia ja tavoitteena on, että kaikki valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut ovat maksullisia vuoteen 2012 mennessä ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Valtioneuvoston tele- ja tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Infra- ja teknologiapalvelut Käyttäjän tukipalvelut Asiantuntijapalvelut Valtioneuvoston tietohallintopalvelut Järjestelmäpalvelut Kansalaispalvelut ja asiointipalvelut Palvelukokonaisuuden sisältö vaihdeverkkopalvelut, IP-puhelut, VN-verkkopalvelut, sähköpostin välityspalvelut, nimipalvelut, lähiverkkopalvelut, Virve-palvelut sekä turvalliset etäyhteyspalvelut. palvelinten käyttöpalvelut, sovellusvalvontapalvelut, terminaalipalvelut (Citrix) sekä keskitetty varmistuspalvelu. pääsynhallintajärjestelmän palvelut (PHS), turvasuodatuspalvelut sekä työasemaverkon infrapalvelut. työasemaympäristön elinkaaripalvelut, älypuhelimien etätyöpalvelut, VNTHY:n palvelupisteen palvelut sekä Brysselin etätoimipistepalvelut. tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liityvät projektipalvelut, hankintapalvelut, tietoturvapalvelut sekä asiakaskohtaiset tietohallinnon asiantuntijapalvelut. IT-analyytikkopalvelujen järjestäminen, tietohallintosuunnittelu sekä valtioneuvoston IT- ja tietopalvelualueiden yhteistyöverkostojen koordinointipalvelut. valtioneuvoston yhteiset tai eräiden ministeriöiden vastuulla olevien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat mm. EUTORI, PTJ, Budjettijärjestelmä, Valdo, Senaattori, valtioneuvoston työryhmätila, Mahti, hatika, julkaisjärjestelmät sekä EU-asiakirjojen jakelujärjestelmä. Julkisten palvelujen Suomi.fi-portaalin toimittaminen, kehittäminen ja ylläpito, sähköisten asiointipalvelujen ja lomakkeiden Lomake.fi-alustan kehittäminen ja ylläpito, sekä Euroopan komission Your Europe / Sinun Eurooppasi portaalissa olevien Suomea koskevien tietojen koordinointi. Sisältää myös verkkopalveluiden laatukriteeristön ylläpidon

4 4 (9) Viestintäpalvelut sähköpostipalvelut, tietojärjestelmien tekstiviestienvälityspalvelut sekä sähköpostiviestien suojauspalvelu. Valtion yhteiset IT-palvelut VIP tarjoaa asiakkailleen valtiotasoisista kehittämisohjelmista syntyviä valtion yhteisiä IT- palveluita (ValtIT- palvelut). Nämä palvelut on määritelty kehittämisen alusta alkaen valtion yhteisiksi ja sisältävät siten valtionhallintotasoisen yhtenäisyyden. Palveluista on laadittu palvelukuvaukset, joista ilmenee tarkemmin mm. palvelun sisältö ja työnjako asiakkaan ja palvelutuottajan välillä, valittavissa olevat palvelutasovaihtoehdot sekä palvelun sovittamismahdollisuuden asiakkaan toimintaympäristöön. Palveluista on esitetty lyhyt kuvaus sekä ajankohta, jolloin palvelu on otettavissa käyttöön. Hallinnonala- tai virastokohtaiset käyttöönotot ajoittuvat vuosille Tavoitteena on, että palvelut ovat kattavasti valtionhallinnon käytössä vuoteen 2014 mennessä. Palvelut ovat maksullisia ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Palvelukokonaisuuden sisältö Käyttöönotot alkavat VALDA VIRTU Hallinnollinen tietoturva-audit Tietoturvallisuuden työkalupakki VALDA.ASP on dokumenttien- ja asianhallinnan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmäkokonaisuus valtionhallinnon organisaation asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen, valtionhallinnon sisällä yhtenäisellä tavalla toteutettuun käsittelyyn. Valdassa on käyttöarkisto määräaikaisesti säilytettäville viranomaisen asiakirjoille sekä asiakirjanvälitysrajapinta valtionhallinnon organisaatioiden väliseen tietojenvaihtoon. VALDA-järjestelmä on hankintavaiheessa. Virtu- palvelu tarjoaa virkamiehen luottamusverkoston ylläpitoa, jonka avulla käyttäjäorganisaatiot ja palveluntarjoajat voivat hoitaa käyttäjätunnistautumisen palvelutarjoajan palveluun. Palvelu on toteuttamisvaiheessa. Asiakas saa hallinnollisen tietoturva-auditoinnin (tarkastus) henkilötyönä henkilöltä/henkilöiltä jotka ovat tietoturvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita, mahdollisuuksien mukaan sertifioituja auditoijia, jotka tuntevat valtion tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Tietoturvallisuuden työkalupakki tukee organisaation käytännön tietoturvatyötä sekä tarjoaa ylimmälle johdolle tukea ja käytännön apuvälineitä tietoturvatyön johtamiselle. Palvelu on suunnitteluvaiheessa. pilotointi syksy 2009 syksy 2009 syksy 2009

5 5 (9) Tietoturva-konsultointi -asiantuntijapalvelu Sähköisen asioinnin alusta Asiointitili VETUMA Yhteentoimivuusportaali Asiantuntijapalveluiksi lukeutuvat erillisesti tarjottavat konsultointi-, koulutus- ja neuvontatyyppiset asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalvelua suoritetaan asiakkaan työnohjauksessa ja vastuu palvelun lopputuloksista on asiakkaalla. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Sähköisen asioinnin alusta on kokoelma integroituja yleiskäyttöisiä sovelluksia, palvelusovelluksia ja teknologiaalusta, jonka päälle virasto voi rakentaa omia kansalaisille ja yrityksille suunnattuja tapahtumapohjaisia sähköisiä palveluitaan. Alusta tarjotaan kokonaisuutena, joka pitää sisällään tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ja josta virasto voi valita haluamansa yhteiset palvelut. Palvelun suunnittelua ei ole aloitettu. Asiointitili on julkishallinnon yhdenmukainen, turvallinen ja luotettava palvelu sähköiseen tiedoksiantoon, johon virastot ja kunnat voivat liittää omat asiointipalvelunsa. Keskitetyllä asiointitiliratkaisulla voidaan nopealla aikataululla edistää asiakkaan ja julkishallinnon välistä vuorovaikutusta. Palvelu on hankintavaiheessa. Kansalaisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen VETUMApalvelu on yhteinen koko julkishallinnolle ja mahdollistaa tunnistautumisen ja maksamisen sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelu on tuotannossa ja n. 40 asiakasta on tehnyt VETUMAN käytöstä sopimuksen. Yhteentoimivuusportaali on valtion IT-johtamisyksikön tarjoama tietopalvelu julkisen sektorin organisaatioille. Toteutuksessa tukeudutaan mahdollisesti EU-tason ratkaisuun. syksy aikana Pilotointi 2009 lopulla 2010 aikana Käytössä Avoin Integraatioratkaisu Perustietotekniikkapalvelut Integraatioratkaisun avulla palvelua käyttävät asiakkaat voivat siirtää tietoja (sanomia) omien tietojärjestelmiensä ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Integraatioratkaisu on turvallinen, varma ja tehokas tapa järjestää sanomaliikenne organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Palvelu on hankintavaiheessa. Perustietotekniikkapalvelut pitävät sisällään valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun, toimistojärjestelmä- ja viestintäratkaisut sekä työasemapalvelut ja näihin liittyvä käyttäjätuki sekä käyttöpalvelut. Palvelukokonaisuuden osalta ei ole vielä tehty linjauksia siitä, mitkä osat ovat valtionhallinnon yhteisiä ja mitkä hallinnonala/virastokohtaisia. Linjaukset näistä asioista valmistuvat keväällä kevät 2009 linjaukset kevät 2009

6 6 (9) VIP:n toimintaprosessit VIP:n toiminta on jäsennetty ydin- ja tukiprosesseiksi arvoketjumallia mukaillen. Tukiprosessit, kuten talous- ja henkilöstöhallinto ja sisäinen tietohallinto sekä hallinnollisen tietoturvatoiminnan kehittäminen tuottavat toiminnan edellytyksiä ydinprosesseille. Organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palveluiden hinnoittelu, tulos- ja kustannuslaskenta sekä toteutuneiden kustannusten raportointi ovat toiminnan kannalta keskeisiä. VIP:n toiminnan ydinprosesseja ovat asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta (johtaminen), palvelujen kehittäminen, palvelutuotanto sekä palvelujen hallinta ja markkinointi. Palvelujen kehittäminen ja palvelutuotanto ovat volyymiltään merkittävimmät prosessit ja niiden tulokset näkyvät suoraan asiakkaille. Asiakkuuksien johtaminen Palvelujen kehittäminen Strateginen johtaminen Palvelujen hallinta Myynti ja markkinointi Kumppanuuksien johtaminen Palvelutuotanto Taloushallinto HR Sisäinen IT Ydinprosessit Tukiprosessit Palvelukehittämisen ja tuotannon elinkaari Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden kehittämiseen, palvelutuotantoon ja palveluiden käyttöön sekä ylläpitoon että palveluiden tarpeidenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointiin osallistuu VIP:n lisäksi useita tahoja, joista tärkeimpiä ovat asiakkaat ja kumppanit. Elinkaarimallissa kuvataan karkealla tasolla eri tahojen osallistumista ja roolia palveluiden elinkaaren eri vaiheissa. Valtiovarainministeriö (erityisesti Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö) päättää, mistä kokonaisuuksista muodostetaan valtiolle yhteisiä IT-palveluita. Tämän lisäksi VM:n vastuulla on esiselvitysvaihe, jonka jälkeen VM osoittaa kehitystehtävän VIP:lle ja osoittaa sille tarvittavan investointirahoituksen. Asiakkaat ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja edustavat tarvetta, johon palvelua kehitetään. Asiakkaat ottavat palveluita käyttöön ja arvioivat niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin. Hansel Oy:n roolina on toimia palveluihin liittyvien hankintojen osaajana joko valtion yhteishankintayksikön roolissa (puitejärjestelyt) tai VIP:n hankintojen toteuttajana (konsultointi). VIP määrittelee palvelusisällön yhdessä asiakkaiden kanssa ja IT-palveluyritykset toteuttavat palvelun tai sen osan. Useimmat palvelut tuotetaan monitoimittajaympäristössä. VIP vastaa palvelukehityshankkeista kehityshankkeen tilaajalle, valtiovarainministeriölle, ja palveluiden toimivuudesta asiakkailleen.

7 7 (9) Esiselvitys Vaatimusmäärittely Hankinta Toteutus ValtIT: valvoo, ohjaa, rahoittaa, toteuttaa ValtIT: ohjaa, rahoittaa ValtIT: päättää, rahoittaa VIP: valvoo, ohjaa, hyväksymistestaa VIP: toteuttaa, menetelmä, asiantuntemus Toimittaja: esiselvityksen toteutus ostetaan VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee, asiantuntemus sisällöstä Toimittaja: vetää/osallistuu määrittelytyöhön VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee Hansel Oy: toteuttaa hankinnan Toimittaja: toteuttaa ja testaa Asiakas: kommunikoi tarpeet Asiakas: osallistuu asiantuntijana Asiakas: osallistuu koekäyttöön Ylläpito Käyttöönotot Palvelutuotanto Palvelujen arvioiminen VIP: valvoo, ohjaa, hyväksyy, sopimusasiat Toimittaja: toteuttaa yhteistyössä käyttäjäorganisaation kanssa Käyttäjäorganisaatio: ottaa käyttöön VIP: valvoo, ohjaa, ostaa Käyttöpalvelutoimittaja: infrapalvelut Sovellustoimittaja: sovellushallintapalvelut Integraattori: valvonta, hallinta, koordinaatiopalvelut Asiakas:käyttää palvelua VIP: palvelun neuvonta ja yhteistoiminta Asiakas: yhteyshenkilö/pääkä yttäjä ja käyttäjät Toimittaja: tukipalvelu ja yhteistoiminta VIP: seuraa ja arvioi palvelun toimivuutta sekä vastaa yhteistyöstä asiakkaiden ja toimittajien kanssa Asiakas: antaa palautetta Toimittaja: raportoi palvelun toimivuudesta VIP:n organisaatio ja henkilöstö Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö organisoidaan erilliseksi yksiköksi VIP:een ministeriöiden (VNK,VM) keskinäiseen sopimiseen sekä hankkeen asettamisasiakirjaan perustuen. Tähän järjestelyyn mahdollisesti tehtävät muutokset arvioidaan myöhemmin. VIP:n organisaatiorakenne on johdettu sen toiminnan luonteesta: organisaatiorakenteessa on huomioitu prosessinäkökulma sekä linjavastuunäkökulma. Linjavastuullisina toimintoina ovat valtion yhteiset IT-palvelut sekä valtioneuvoston IT-palvelut. Tämän lisäksi sisäinen tuki ja hallinto organisoidaan VIP-tasoiseksi toiminnoksi. Pääosa hallintopalveluista järjestetään Valtiokonttorin yhteisen hallinnon toimesta. Organisaatiorakenne asettaa erityisiä vaatimuksia sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle sekä johtamiselle ja viestinnälle. Toisaalta organisaation kokoa voidaan pitää tehokkaana huomioiden toimintaympäristön vaativuus sekä laaja-alainen palvelutoiminta. Valtion IT-palvelukeskus toimii Helsingissä ja Lappeenrannassa. VIP:n henkilöstömäärä on vuonna 2009 tämän hetken arvioiden mukaan n. 75 henkilöä josta valtioneuvoston IT-palvelut on n. 40 henkilöä (sisältää kansalaispalvelut- ryhmän 5 henkilöä) ja Valtion yhteiset IT-palvelut on n. 35 henkilöä sisältäen VIP:n yhteisen hallinnon. VIP:n yhteinen hallinto sisältää mm. tietoturvallisuus- ja taloussuunnittelutehtävät, sihteeripalvelut, henkilöstön kehittämistehtävät sekä muut hallintotehtävät, joita ei Valtiokonttorissa tuoteta talotasoisena.

8 8 (9) VIP Johtaja Valtion yhteinen IT (VYIT) ei organisaatiotaso Valtioneuvoston IT (VNTHY) VNTHY:n johtaja Hallinto Hallintopäällikkö Asiakkuuden hallinta Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudet Asiakaspalvelut Talous- ja HR Palvelujen kehittäminen Kehityspäällikkö Kehitys Projektipalvelut Tietoturva Palvelutuotanto Tuotantopäällikkö Kansalaispalvelut Käyttöpalvelut Sihteerit Tuotanto Järjestelmäpalvelut VIP:n tehtävien resursointi Valtioneuvoston tietohallintoyksikön osalta tehtävien resursointi toteutetaan nykyisen henkilöstön virkasiirtoina (n. 40 henkilöä). Valtion yhteisiin IT-palvelutehtäviin henkilöstöä siirtyy valtionhallinnon sisältä virkasiirtomenettelyllä (n. 20 henkilöä) sekä rekrytoidaan avoimella hakumenettelyllä (n. 10 henkilöä). VNTHY:ssä toimiva kansalaispalvelut- ryhmä (5 henkilöä) siirtyy valtion yhteisen IT-palvelun osaksi. Suunnittelutyö on vielä kesken VIP:n hallinnon resursoinnin osalta. Resursointi toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan VIP:n johtaja sekä käynnistetään vapaaehtoinen virkasiirtomenettely projektipäälliköiden sekä asiantuntijoiden löytämiseksi. Tämän jälkeen resursoidaan esimies- ja asiakasyhteystehtävät sekä hallintotehtävät. Organisaatio VIP Asiakkuudet Kehitys Tuotanto (palvelut) Rooli/päätehtävä Johtaja Asiakkuuspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan asiakkuudenhallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden asiakkuudet- toiminnasta Asiakasyhteyshenkilö vastaa yhteistyöstä useammalle hallinnonalalle Kehityspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan palvelujen kehittäminen ja kumppanuuksien hallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämistoiminnasta Hanke- ja projektipäälliköt toimivat ensisijaisesti kehityshankkeiden vetäjinä Tuotantopäällikkö vastaa valtion yhteisten IT-palveluiden palvelutoiminnasta sekä palvelutuotanto- prosessista Asiantuntijat toimivat palvelutoiminnassa ja kehityshankkeissa määrittelijöinä,

9 9 (9) suunnittelijoina ja palvelupäälliköinä Hallinto Hallintopäällikkö vastaa VIP:n hallinnosta ja tukitoiminnoista sekä yhteistyöstä Valtiokonttorin hallinnon kanssa Tietoturvapäällikkö vastaa VIP:n sisäisestä hallinnollisesti tietoturvasta. Taloussuunnittelija budjetoi, raportoi ja toimii kustannuslaskennan asiantuntijana palveluhinnoittelussa Henkilöstösuunnittelija, painopisteenä osaamisen kehittäminen (hallintopäällikkö ja assistentit hoitavat) Assistentti/sihteeri (yhteinen VNTHY:n kanssa) Sopimusjuristi (yhteinen VNTHY:n kanssa)

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Valtiokonttori Yhteystietolista 1 (6) Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Loppukäyttäjät ottavat yhteyttä organisaation omaan tukeen tai toimittajan tarjoamaan

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, 13.10.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

VIRTU ja tietoturvatasot

VIRTU ja tietoturvatasot 1 VIRTU ja tietoturvatasot VIRTU/HAKA seminaari 3.2.2010 Erja Kinnunen VK/VIP VIPin palvelut Tietoturvallisuuden viitekehys valtionhallinnossa Ei tietoturvallisuutta koskevaa erillislakia Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori Tiedolla johtamisen edellytyksiä Tietotarve - Aitoon tietotarpeeseen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Informaatiohallinnon päivä 2010 Antti Syväjärvi Hallintotieteen professori, erityisesti tietohallinto Sisältö Tietohallinnosta Kokonaisarkkitehtuurista Tieto

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen.

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen. HE 48/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot