Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus"

Transkriptio

1 VIP-yleiskuvaus 1 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta. Toiminta perustuu valtion IT- strategiaan, joka annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä. Valtion yhteiset tai yhtenäistetyt IT-palvelut syntyvät valtion IT-strategian kehittämisohjelmien tuloksina. Näitä kehittämisohjelmia ovat asiakaslähtöiset sähköiset palvelut, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen, yhteiset tietojärjestelmät, yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut sekä tietoturvallisuus ja varautuminen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa osana Valtiokonttoria. Sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Lappeenrannassa. Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) siirtyy osaksi Valtion IT-palvelukeskusta, joten VIP:n palvelutoiminta kattaa myös valtioneuvoston ITpalvelut sekä eräät ministeriökohtaiset IT-palvelut. Valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämisvastuu siirtyy asteittain vuoden 2009 aikana valtiovarainministeriöstä Valtion IT-palvelukeskukselle. VIP vastaa palvelujen kehittämisestä ja tuotannon järjestämisestä valtionhallinnon organisaatioille. Valtion IT-palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa valtion yhteiset IT-palvelut ja valtioneuvoston IT-palvelut asiakkailleen luotettavasti, sovituilla palveluilla ja palvelutasoilla sekä kustannustehokkaasti kehittäen palveluita asiakastarpeen mukaisesti. Valtion IT-palvelukeskuksen ydinosaamista ovat valtionhallinnon organisaatioiden ja toiminnan tuntemukseen perustuva valtionhallinnon tarpeiden määrittely yhdessä asiakkaiden kanssa, palveluiden asiakastarvelähtöinen konseptointi ja kehittäminen, kehittämishankkeiden johtaminen, palvelutuotannon koko elinkaaren aikainen hallinta sekä toimittajayhteistyö. Valtion IT-palvelukeskus kehittää ja tuottaa palvelut yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa, mutta palvelun kokonaisvastuu on aina VIPillä. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaympäristö Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut on suunnattu valtionhallinnolle. VIP toimii ammattitaitoisena valtionhallintoa edustavana valtion yhteisten ja valtioneuvoston IT-palveluiden kehittäjänä ja valtionhallinnon edustajana IT-palveluyrityksiin päin. Usealla valtionhallinnon organisaatioilla, joko virastolla, ministeriöllä tai ministeriöllä hallinnonalansa osalta, on oma sisäinen IT-yksikkönsä ja eräillä hallinnonaloilla on koko hallinnonalaa palveleva IT-palvelukeskus. Nämä tahot ovat VIP:n kannalta tärkeitä sidosryhmiä. VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, Valtioneuvosto Puh tai (vaihde) Faksi Y-tunnus

2 2 (9) Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon konsernitasoista IT-toimintaa ja tulosohjaa Valtiokonttoria. VM:n vastuulla ovat IT-strategia, toimintalinjaukset ja hallinnonalojen ohjaaminen valtion yhteisen IT-toiminnan osalta sekä valtion yhteisen IT-palvelutarjonnan kehittämistyön suuntaaminen ja rahoittaminen. VM:ssä toimiva Hallinnon kehittämisosasto ja valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö osana sitä edustavat tätä näkökulmaa ja osallistuvat erityisesti Valtion IT-palvelukeskusta koskevaan Valtiokonttorin tulosohjaukseen. Valtiokonttori tulosohjaa Valtion IT-palvelukeskusta ja ohjauksen tukena toimii sille asetettava johtokunta. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaa ohjaa käytännön tasolla asiakas. Asiakasnäkökulman varmistamiseksi toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja palvelutoiminnassa asetetaan asiakasneuvottelukunta, johon on valittu asiakaskokonaisuutta riittävästi edustava kokoonpano. Käytännön asiakasyhteistyötä tehdään asiakaskohtaisesti. Lisäksi VIP voi perustaa palvelukohtaisia kehitys/käyttäjäryhmiä. Valtion IT-palvelukeskuksen hyöty asiakkaille Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaina ovat valtionhallinnon talousarviotalouden piirissä olevat organisaatiot: ministeriöt, virastot ja laitokset. Asiakkuudet voivat olla hallinnonalan valinnan mukaan joko hallinnonalakohtaisia tai virastokohtaisia. VIP toimii näiden organisaatioiden yhteisenä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Tämä mahdollistaa myös toimimisen ns. inhouseyksikkönä, jolloin asiakkaiden ei tarvitse kilpailuttaa VIP:n palveluita, vaan VIP määrittelee, hankkii ja tuottaa palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Tällä toimintatavalla valtionhallinto saa konsernitasoiset yhteiset IT-palvelut käyttöönsä. Palveluiden käyttöönotto tehdään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Asiakkaan liittyminen valtion yhteisten IT-palveluiden käyttäjäksi on tuotteistettu ja palvelut on järjestetty ja hinnoiteltu valtiokonsernin volyymiä hyödyntäen yhtenäiseksi palveluksi. Palvelut ovat yhteensopivia valtionhallinnon tasoisesti myös muihin valtion yhteisiin IT-palveluihin ja mahdollistavat asiakkaan keskittymisen omaa ydintoimintaansa tukevan tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelulupaus on: VIP on osaava IT-palvelutalo, joka tarjoaa sujuvaa ja laadukasta palvelua helpottamaan asiakkaan arkea. Valtion IT-palvelukeskuksen palveluista sopiminen Asiakas ja Valtion IT-palvelukeskus solmivat palvelun käyttöönoton yhteydessä palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa sovitaan asiakkaalle tarjottavat palvelut, niiden palvelutasot, asiakkaan ja VIP:n välinen työnjako ja yhteistyökäytännöt sekä palveluiden hinnat. Ennen palvelusopimuksen laadintaa asiakas ja VIP solmivat puitesopimuksen, jossa on määritelty yhteistyön yleiset periaatteet ja valtionhallinnon yksiköiden väliset sisäiset sopimusehdot sekä alustava palveluiden käyttöönottoaikataulu. Puitesopimukset laaditaan pääsääntöisesti hallinnonalatasoisina, mutta myös keskusvirastotasoinen sopiminen on mahdollista. Tilanne vaihtelee sen mukaan, miten ministeriöt haluavat toimia valtion yhteisten IT-palvelujen käyttöönotossa hallinnonalansa osalta. VIP solmii sopimukset ITpalveluyritysten kanssa.

3 3 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen kumppanit Valtion IT-palvelukeskuksen kumppaneita ovat mm. konsultointi- ja IT-palveluyritykset, joilta VIP hankkii palveluiden toteuttamisen ja palvelutuotannon. Palveluiden hankkimisessa ja sopimusasioissa VIP:n strategisena kumppanina toimii Hansel Oy. VIP hyödyntää toiminnassaan sekä Hanselin solmimia valtiotasoisia puitejärjestelyjä että toteuttaa yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa omia hankintojaan. VIP vastaa asiakkailleen kumppaneidensa toiminnasta kuin omasta toiminnastaan. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut Valtioneuvoston IT-palvelut Valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut on kuvattu VNTHY:n tällä hetkellä käyttämän palveluryhmittelyn mukaisesti. Pääosasta palveluita on laadittu palvelukuvaukset. VIP kehittää palveluita sisällöllisesti ja tarjoaa niitä nykyistä useammille ministeriöille. Osa palveluista on maksullisia ja tavoitteena on, että kaikki valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut ovat maksullisia vuoteen 2012 mennessä ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Valtioneuvoston tele- ja tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Infra- ja teknologiapalvelut Käyttäjän tukipalvelut Asiantuntijapalvelut Valtioneuvoston tietohallintopalvelut Järjestelmäpalvelut Kansalaispalvelut ja asiointipalvelut Palvelukokonaisuuden sisältö vaihdeverkkopalvelut, IP-puhelut, VN-verkkopalvelut, sähköpostin välityspalvelut, nimipalvelut, lähiverkkopalvelut, Virve-palvelut sekä turvalliset etäyhteyspalvelut. palvelinten käyttöpalvelut, sovellusvalvontapalvelut, terminaalipalvelut (Citrix) sekä keskitetty varmistuspalvelu. pääsynhallintajärjestelmän palvelut (PHS), turvasuodatuspalvelut sekä työasemaverkon infrapalvelut. työasemaympäristön elinkaaripalvelut, älypuhelimien etätyöpalvelut, VNTHY:n palvelupisteen palvelut sekä Brysselin etätoimipistepalvelut. tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liityvät projektipalvelut, hankintapalvelut, tietoturvapalvelut sekä asiakaskohtaiset tietohallinnon asiantuntijapalvelut. IT-analyytikkopalvelujen järjestäminen, tietohallintosuunnittelu sekä valtioneuvoston IT- ja tietopalvelualueiden yhteistyöverkostojen koordinointipalvelut. valtioneuvoston yhteiset tai eräiden ministeriöiden vastuulla olevien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat mm. EUTORI, PTJ, Budjettijärjestelmä, Valdo, Senaattori, valtioneuvoston työryhmätila, Mahti, hatika, julkaisjärjestelmät sekä EU-asiakirjojen jakelujärjestelmä. Julkisten palvelujen Suomi.fi-portaalin toimittaminen, kehittäminen ja ylläpito, sähköisten asiointipalvelujen ja lomakkeiden Lomake.fi-alustan kehittäminen ja ylläpito, sekä Euroopan komission Your Europe / Sinun Eurooppasi portaalissa olevien Suomea koskevien tietojen koordinointi. Sisältää myös verkkopalveluiden laatukriteeristön ylläpidon

4 4 (9) Viestintäpalvelut sähköpostipalvelut, tietojärjestelmien tekstiviestienvälityspalvelut sekä sähköpostiviestien suojauspalvelu. Valtion yhteiset IT-palvelut VIP tarjoaa asiakkailleen valtiotasoisista kehittämisohjelmista syntyviä valtion yhteisiä IT- palveluita (ValtIT- palvelut). Nämä palvelut on määritelty kehittämisen alusta alkaen valtion yhteisiksi ja sisältävät siten valtionhallintotasoisen yhtenäisyyden. Palveluista on laadittu palvelukuvaukset, joista ilmenee tarkemmin mm. palvelun sisältö ja työnjako asiakkaan ja palvelutuottajan välillä, valittavissa olevat palvelutasovaihtoehdot sekä palvelun sovittamismahdollisuuden asiakkaan toimintaympäristöön. Palveluista on esitetty lyhyt kuvaus sekä ajankohta, jolloin palvelu on otettavissa käyttöön. Hallinnonala- tai virastokohtaiset käyttöönotot ajoittuvat vuosille Tavoitteena on, että palvelut ovat kattavasti valtionhallinnon käytössä vuoteen 2014 mennessä. Palvelut ovat maksullisia ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Palvelukokonaisuuden sisältö Käyttöönotot alkavat VALDA VIRTU Hallinnollinen tietoturva-audit Tietoturvallisuuden työkalupakki VALDA.ASP on dokumenttien- ja asianhallinnan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmäkokonaisuus valtionhallinnon organisaation asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen, valtionhallinnon sisällä yhtenäisellä tavalla toteutettuun käsittelyyn. Valdassa on käyttöarkisto määräaikaisesti säilytettäville viranomaisen asiakirjoille sekä asiakirjanvälitysrajapinta valtionhallinnon organisaatioiden väliseen tietojenvaihtoon. VALDA-järjestelmä on hankintavaiheessa. Virtu- palvelu tarjoaa virkamiehen luottamusverkoston ylläpitoa, jonka avulla käyttäjäorganisaatiot ja palveluntarjoajat voivat hoitaa käyttäjätunnistautumisen palvelutarjoajan palveluun. Palvelu on toteuttamisvaiheessa. Asiakas saa hallinnollisen tietoturva-auditoinnin (tarkastus) henkilötyönä henkilöltä/henkilöiltä jotka ovat tietoturvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita, mahdollisuuksien mukaan sertifioituja auditoijia, jotka tuntevat valtion tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Tietoturvallisuuden työkalupakki tukee organisaation käytännön tietoturvatyötä sekä tarjoaa ylimmälle johdolle tukea ja käytännön apuvälineitä tietoturvatyön johtamiselle. Palvelu on suunnitteluvaiheessa. pilotointi syksy 2009 syksy 2009 syksy 2009

5 5 (9) Tietoturva-konsultointi -asiantuntijapalvelu Sähköisen asioinnin alusta Asiointitili VETUMA Yhteentoimivuusportaali Asiantuntijapalveluiksi lukeutuvat erillisesti tarjottavat konsultointi-, koulutus- ja neuvontatyyppiset asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalvelua suoritetaan asiakkaan työnohjauksessa ja vastuu palvelun lopputuloksista on asiakkaalla. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Sähköisen asioinnin alusta on kokoelma integroituja yleiskäyttöisiä sovelluksia, palvelusovelluksia ja teknologiaalusta, jonka päälle virasto voi rakentaa omia kansalaisille ja yrityksille suunnattuja tapahtumapohjaisia sähköisiä palveluitaan. Alusta tarjotaan kokonaisuutena, joka pitää sisällään tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ja josta virasto voi valita haluamansa yhteiset palvelut. Palvelun suunnittelua ei ole aloitettu. Asiointitili on julkishallinnon yhdenmukainen, turvallinen ja luotettava palvelu sähköiseen tiedoksiantoon, johon virastot ja kunnat voivat liittää omat asiointipalvelunsa. Keskitetyllä asiointitiliratkaisulla voidaan nopealla aikataululla edistää asiakkaan ja julkishallinnon välistä vuorovaikutusta. Palvelu on hankintavaiheessa. Kansalaisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen VETUMApalvelu on yhteinen koko julkishallinnolle ja mahdollistaa tunnistautumisen ja maksamisen sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelu on tuotannossa ja n. 40 asiakasta on tehnyt VETUMAN käytöstä sopimuksen. Yhteentoimivuusportaali on valtion IT-johtamisyksikön tarjoama tietopalvelu julkisen sektorin organisaatioille. Toteutuksessa tukeudutaan mahdollisesti EU-tason ratkaisuun. syksy aikana Pilotointi 2009 lopulla 2010 aikana Käytössä Avoin Integraatioratkaisu Perustietotekniikkapalvelut Integraatioratkaisun avulla palvelua käyttävät asiakkaat voivat siirtää tietoja (sanomia) omien tietojärjestelmiensä ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Integraatioratkaisu on turvallinen, varma ja tehokas tapa järjestää sanomaliikenne organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Palvelu on hankintavaiheessa. Perustietotekniikkapalvelut pitävät sisällään valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun, toimistojärjestelmä- ja viestintäratkaisut sekä työasemapalvelut ja näihin liittyvä käyttäjätuki sekä käyttöpalvelut. Palvelukokonaisuuden osalta ei ole vielä tehty linjauksia siitä, mitkä osat ovat valtionhallinnon yhteisiä ja mitkä hallinnonala/virastokohtaisia. Linjaukset näistä asioista valmistuvat keväällä kevät 2009 linjaukset kevät 2009

6 6 (9) VIP:n toimintaprosessit VIP:n toiminta on jäsennetty ydin- ja tukiprosesseiksi arvoketjumallia mukaillen. Tukiprosessit, kuten talous- ja henkilöstöhallinto ja sisäinen tietohallinto sekä hallinnollisen tietoturvatoiminnan kehittäminen tuottavat toiminnan edellytyksiä ydinprosesseille. Organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palveluiden hinnoittelu, tulos- ja kustannuslaskenta sekä toteutuneiden kustannusten raportointi ovat toiminnan kannalta keskeisiä. VIP:n toiminnan ydinprosesseja ovat asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta (johtaminen), palvelujen kehittäminen, palvelutuotanto sekä palvelujen hallinta ja markkinointi. Palvelujen kehittäminen ja palvelutuotanto ovat volyymiltään merkittävimmät prosessit ja niiden tulokset näkyvät suoraan asiakkaille. Asiakkuuksien johtaminen Palvelujen kehittäminen Strateginen johtaminen Palvelujen hallinta Myynti ja markkinointi Kumppanuuksien johtaminen Palvelutuotanto Taloushallinto HR Sisäinen IT Ydinprosessit Tukiprosessit Palvelukehittämisen ja tuotannon elinkaari Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden kehittämiseen, palvelutuotantoon ja palveluiden käyttöön sekä ylläpitoon että palveluiden tarpeidenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointiin osallistuu VIP:n lisäksi useita tahoja, joista tärkeimpiä ovat asiakkaat ja kumppanit. Elinkaarimallissa kuvataan karkealla tasolla eri tahojen osallistumista ja roolia palveluiden elinkaaren eri vaiheissa. Valtiovarainministeriö (erityisesti Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö) päättää, mistä kokonaisuuksista muodostetaan valtiolle yhteisiä IT-palveluita. Tämän lisäksi VM:n vastuulla on esiselvitysvaihe, jonka jälkeen VM osoittaa kehitystehtävän VIP:lle ja osoittaa sille tarvittavan investointirahoituksen. Asiakkaat ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja edustavat tarvetta, johon palvelua kehitetään. Asiakkaat ottavat palveluita käyttöön ja arvioivat niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin. Hansel Oy:n roolina on toimia palveluihin liittyvien hankintojen osaajana joko valtion yhteishankintayksikön roolissa (puitejärjestelyt) tai VIP:n hankintojen toteuttajana (konsultointi). VIP määrittelee palvelusisällön yhdessä asiakkaiden kanssa ja IT-palveluyritykset toteuttavat palvelun tai sen osan. Useimmat palvelut tuotetaan monitoimittajaympäristössä. VIP vastaa palvelukehityshankkeista kehityshankkeen tilaajalle, valtiovarainministeriölle, ja palveluiden toimivuudesta asiakkailleen.

7 7 (9) Esiselvitys Vaatimusmäärittely Hankinta Toteutus ValtIT: valvoo, ohjaa, rahoittaa, toteuttaa ValtIT: ohjaa, rahoittaa ValtIT: päättää, rahoittaa VIP: valvoo, ohjaa, hyväksymistestaa VIP: toteuttaa, menetelmä, asiantuntemus Toimittaja: esiselvityksen toteutus ostetaan VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee, asiantuntemus sisällöstä Toimittaja: vetää/osallistuu määrittelytyöhön VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee Hansel Oy: toteuttaa hankinnan Toimittaja: toteuttaa ja testaa Asiakas: kommunikoi tarpeet Asiakas: osallistuu asiantuntijana Asiakas: osallistuu koekäyttöön Ylläpito Käyttöönotot Palvelutuotanto Palvelujen arvioiminen VIP: valvoo, ohjaa, hyväksyy, sopimusasiat Toimittaja: toteuttaa yhteistyössä käyttäjäorganisaation kanssa Käyttäjäorganisaatio: ottaa käyttöön VIP: valvoo, ohjaa, ostaa Käyttöpalvelutoimittaja: infrapalvelut Sovellustoimittaja: sovellushallintapalvelut Integraattori: valvonta, hallinta, koordinaatiopalvelut Asiakas:käyttää palvelua VIP: palvelun neuvonta ja yhteistoiminta Asiakas: yhteyshenkilö/pääkä yttäjä ja käyttäjät Toimittaja: tukipalvelu ja yhteistoiminta VIP: seuraa ja arvioi palvelun toimivuutta sekä vastaa yhteistyöstä asiakkaiden ja toimittajien kanssa Asiakas: antaa palautetta Toimittaja: raportoi palvelun toimivuudesta VIP:n organisaatio ja henkilöstö Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö organisoidaan erilliseksi yksiköksi VIP:een ministeriöiden (VNK,VM) keskinäiseen sopimiseen sekä hankkeen asettamisasiakirjaan perustuen. Tähän järjestelyyn mahdollisesti tehtävät muutokset arvioidaan myöhemmin. VIP:n organisaatiorakenne on johdettu sen toiminnan luonteesta: organisaatiorakenteessa on huomioitu prosessinäkökulma sekä linjavastuunäkökulma. Linjavastuullisina toimintoina ovat valtion yhteiset IT-palvelut sekä valtioneuvoston IT-palvelut. Tämän lisäksi sisäinen tuki ja hallinto organisoidaan VIP-tasoiseksi toiminnoksi. Pääosa hallintopalveluista järjestetään Valtiokonttorin yhteisen hallinnon toimesta. Organisaatiorakenne asettaa erityisiä vaatimuksia sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle sekä johtamiselle ja viestinnälle. Toisaalta organisaation kokoa voidaan pitää tehokkaana huomioiden toimintaympäristön vaativuus sekä laaja-alainen palvelutoiminta. Valtion IT-palvelukeskus toimii Helsingissä ja Lappeenrannassa. VIP:n henkilöstömäärä on vuonna 2009 tämän hetken arvioiden mukaan n. 75 henkilöä josta valtioneuvoston IT-palvelut on n. 40 henkilöä (sisältää kansalaispalvelut- ryhmän 5 henkilöä) ja Valtion yhteiset IT-palvelut on n. 35 henkilöä sisältäen VIP:n yhteisen hallinnon. VIP:n yhteinen hallinto sisältää mm. tietoturvallisuus- ja taloussuunnittelutehtävät, sihteeripalvelut, henkilöstön kehittämistehtävät sekä muut hallintotehtävät, joita ei Valtiokonttorissa tuoteta talotasoisena.

8 8 (9) VIP Johtaja Valtion yhteinen IT (VYIT) ei organisaatiotaso Valtioneuvoston IT (VNTHY) VNTHY:n johtaja Hallinto Hallintopäällikkö Asiakkuuden hallinta Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudet Asiakaspalvelut Talous- ja HR Palvelujen kehittäminen Kehityspäällikkö Kehitys Projektipalvelut Tietoturva Palvelutuotanto Tuotantopäällikkö Kansalaispalvelut Käyttöpalvelut Sihteerit Tuotanto Järjestelmäpalvelut VIP:n tehtävien resursointi Valtioneuvoston tietohallintoyksikön osalta tehtävien resursointi toteutetaan nykyisen henkilöstön virkasiirtoina (n. 40 henkilöä). Valtion yhteisiin IT-palvelutehtäviin henkilöstöä siirtyy valtionhallinnon sisältä virkasiirtomenettelyllä (n. 20 henkilöä) sekä rekrytoidaan avoimella hakumenettelyllä (n. 10 henkilöä). VNTHY:ssä toimiva kansalaispalvelut- ryhmä (5 henkilöä) siirtyy valtion yhteisen IT-palvelun osaksi. Suunnittelutyö on vielä kesken VIP:n hallinnon resursoinnin osalta. Resursointi toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan VIP:n johtaja sekä käynnistetään vapaaehtoinen virkasiirtomenettely projektipäälliköiden sekä asiantuntijoiden löytämiseksi. Tämän jälkeen resursoidaan esimies- ja asiakasyhteystehtävät sekä hallintotehtävät. Organisaatio VIP Asiakkuudet Kehitys Tuotanto (palvelut) Rooli/päätehtävä Johtaja Asiakkuuspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan asiakkuudenhallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden asiakkuudet- toiminnasta Asiakasyhteyshenkilö vastaa yhteistyöstä useammalle hallinnonalalle Kehityspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan palvelujen kehittäminen ja kumppanuuksien hallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämistoiminnasta Hanke- ja projektipäälliköt toimivat ensisijaisesti kehityshankkeiden vetäjinä Tuotantopäällikkö vastaa valtion yhteisten IT-palveluiden palvelutoiminnasta sekä palvelutuotanto- prosessista Asiantuntijat toimivat palvelutoiminnassa ja kehityshankkeissa määrittelijöinä,

9 9 (9) suunnittelijoina ja palvelupäälliköinä Hallinto Hallintopäällikkö vastaa VIP:n hallinnosta ja tukitoiminnoista sekä yhteistyöstä Valtiokonttorin hallinnon kanssa Tietoturvapäällikkö vastaa VIP:n sisäisestä hallinnollisesti tietoturvasta. Taloussuunnittelija budjetoi, raportoi ja toimii kustannuslaskennan asiantuntijana palveluhinnoittelussa Henkilöstösuunnittelija, painopisteenä osaamisen kehittäminen (hallintopäällikkö ja assistentit hoitavat) Assistentti/sihteeri (yhteinen VNTHY:n kanssa) Sopimusjuristi (yhteinen VNTHY:n kanssa)

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö Valtion IT palvelukeskuksen henkilöstö Palveluiden tilannekatsaus Tulevaisuus Valtion IT-palvelukeskuksen henkilöstö Valtion IT-palvelukeskuksen

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA

Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA Ossi Koski, Ryhmän vetäjä, Ratkaisutuotanto, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi Markus Andersson, Toimitusjohtaja, Consultor Finland

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Valtiokonttori Yhteystietolista 1 (6) Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Loppukäyttäjät ottavat yhteyttä organisaation omaan tukeen tai toimittajan tarjoamaan

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck 12.12.2008 (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma 1 Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma Raportti Lausunnoille lähtevä versio, jota on käsitelty 13.3.2007 pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Versio 1.0

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

ICT-projektipäällikköpalvelut

ICT-projektipäällikköpalvelut ICT-projektipäällikköpalvelut Hyödyt: Ammattimaista osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta. Kilpailutetut perushinnat. Toimittaja: Sopimuksilla 10 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4. Sopimusaika:

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvapalvelujen ajankohtaiset kuulumiset

Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvapalvelujen ajankohtaiset kuulumiset Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvapalvelujen ajankohtaiset kuulumiset Tietoturvatasojen ja KATAKRIvaatimusten hallintavälineet Apulaisjohtaja Kimmo Rousku Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Vuosi

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Tietoturvallisuuden ja

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä Ympäristönsuojelu- ja vesitalouslupiin, valvontaan ja raportointiin

Sähköinen järjestelmä Ympäristönsuojelu- ja vesitalouslupiin, valvontaan ja raportointiin Sähköinen järjestelmä Ympäristönsuojelu- ja vesitalouslupiin, valvontaan ja raportointiin Juhani Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus Ossi Koski AHTi Tämä on AHTi: yksi valtionhallinnon IT- palvelukeskuksista

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Kilpailutyö Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Ryhmä numero 17 Ehdotus toimintamallista, miten Porin kaupunkikonsernin tietohallinto tulisi uudelleenorganisoida siten, että se voi parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta ICT-VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta Riskienhallinta Riskienhallinta Valmius Johtaminen Tilannetietoisuus Tiedon turvaaminen Häiriö-

Lisätiedot

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Asettamispäätös 9.4.2015 VM140:06/2013 651/00.01.00.01/2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Asettaminen Toimikausi

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot