Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus"

Transkriptio

1 VIP-yleiskuvaus 1 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta. Toiminta perustuu valtion IT- strategiaan, joka annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä. Valtion yhteiset tai yhtenäistetyt IT-palvelut syntyvät valtion IT-strategian kehittämisohjelmien tuloksina. Näitä kehittämisohjelmia ovat asiakaslähtöiset sähköiset palvelut, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen, yhteiset tietojärjestelmät, yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut sekä tietoturvallisuus ja varautuminen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa osana Valtiokonttoria. Sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Lappeenrannassa. Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) siirtyy osaksi Valtion IT-palvelukeskusta, joten VIP:n palvelutoiminta kattaa myös valtioneuvoston ITpalvelut sekä eräät ministeriökohtaiset IT-palvelut. Valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämisvastuu siirtyy asteittain vuoden 2009 aikana valtiovarainministeriöstä Valtion IT-palvelukeskukselle. VIP vastaa palvelujen kehittämisestä ja tuotannon järjestämisestä valtionhallinnon organisaatioille. Valtion IT-palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa valtion yhteiset IT-palvelut ja valtioneuvoston IT-palvelut asiakkailleen luotettavasti, sovituilla palveluilla ja palvelutasoilla sekä kustannustehokkaasti kehittäen palveluita asiakastarpeen mukaisesti. Valtion IT-palvelukeskuksen ydinosaamista ovat valtionhallinnon organisaatioiden ja toiminnan tuntemukseen perustuva valtionhallinnon tarpeiden määrittely yhdessä asiakkaiden kanssa, palveluiden asiakastarvelähtöinen konseptointi ja kehittäminen, kehittämishankkeiden johtaminen, palvelutuotannon koko elinkaaren aikainen hallinta sekä toimittajayhteistyö. Valtion IT-palvelukeskus kehittää ja tuottaa palvelut yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa, mutta palvelun kokonaisvastuu on aina VIPillä. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaympäristö Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut on suunnattu valtionhallinnolle. VIP toimii ammattitaitoisena valtionhallintoa edustavana valtion yhteisten ja valtioneuvoston IT-palveluiden kehittäjänä ja valtionhallinnon edustajana IT-palveluyrityksiin päin. Usealla valtionhallinnon organisaatioilla, joko virastolla, ministeriöllä tai ministeriöllä hallinnonalansa osalta, on oma sisäinen IT-yksikkönsä ja eräillä hallinnonaloilla on koko hallinnonalaa palveleva IT-palvelukeskus. Nämä tahot ovat VIP:n kannalta tärkeitä sidosryhmiä. VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, Valtioneuvosto Puh tai (vaihde) Faksi Y-tunnus

2 2 (9) Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon konsernitasoista IT-toimintaa ja tulosohjaa Valtiokonttoria. VM:n vastuulla ovat IT-strategia, toimintalinjaukset ja hallinnonalojen ohjaaminen valtion yhteisen IT-toiminnan osalta sekä valtion yhteisen IT-palvelutarjonnan kehittämistyön suuntaaminen ja rahoittaminen. VM:ssä toimiva Hallinnon kehittämisosasto ja valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö osana sitä edustavat tätä näkökulmaa ja osallistuvat erityisesti Valtion IT-palvelukeskusta koskevaan Valtiokonttorin tulosohjaukseen. Valtiokonttori tulosohjaa Valtion IT-palvelukeskusta ja ohjauksen tukena toimii sille asetettava johtokunta. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaa ohjaa käytännön tasolla asiakas. Asiakasnäkökulman varmistamiseksi toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja palvelutoiminnassa asetetaan asiakasneuvottelukunta, johon on valittu asiakaskokonaisuutta riittävästi edustava kokoonpano. Käytännön asiakasyhteistyötä tehdään asiakaskohtaisesti. Lisäksi VIP voi perustaa palvelukohtaisia kehitys/käyttäjäryhmiä. Valtion IT-palvelukeskuksen hyöty asiakkaille Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaina ovat valtionhallinnon talousarviotalouden piirissä olevat organisaatiot: ministeriöt, virastot ja laitokset. Asiakkuudet voivat olla hallinnonalan valinnan mukaan joko hallinnonalakohtaisia tai virastokohtaisia. VIP toimii näiden organisaatioiden yhteisenä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Tämä mahdollistaa myös toimimisen ns. inhouseyksikkönä, jolloin asiakkaiden ei tarvitse kilpailuttaa VIP:n palveluita, vaan VIP määrittelee, hankkii ja tuottaa palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Tällä toimintatavalla valtionhallinto saa konsernitasoiset yhteiset IT-palvelut käyttöönsä. Palveluiden käyttöönotto tehdään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Asiakkaan liittyminen valtion yhteisten IT-palveluiden käyttäjäksi on tuotteistettu ja palvelut on järjestetty ja hinnoiteltu valtiokonsernin volyymiä hyödyntäen yhtenäiseksi palveluksi. Palvelut ovat yhteensopivia valtionhallinnon tasoisesti myös muihin valtion yhteisiin IT-palveluihin ja mahdollistavat asiakkaan keskittymisen omaa ydintoimintaansa tukevan tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelulupaus on: VIP on osaava IT-palvelutalo, joka tarjoaa sujuvaa ja laadukasta palvelua helpottamaan asiakkaan arkea. Valtion IT-palvelukeskuksen palveluista sopiminen Asiakas ja Valtion IT-palvelukeskus solmivat palvelun käyttöönoton yhteydessä palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa sovitaan asiakkaalle tarjottavat palvelut, niiden palvelutasot, asiakkaan ja VIP:n välinen työnjako ja yhteistyökäytännöt sekä palveluiden hinnat. Ennen palvelusopimuksen laadintaa asiakas ja VIP solmivat puitesopimuksen, jossa on määritelty yhteistyön yleiset periaatteet ja valtionhallinnon yksiköiden väliset sisäiset sopimusehdot sekä alustava palveluiden käyttöönottoaikataulu. Puitesopimukset laaditaan pääsääntöisesti hallinnonalatasoisina, mutta myös keskusvirastotasoinen sopiminen on mahdollista. Tilanne vaihtelee sen mukaan, miten ministeriöt haluavat toimia valtion yhteisten IT-palvelujen käyttöönotossa hallinnonalansa osalta. VIP solmii sopimukset ITpalveluyritysten kanssa.

3 3 (9) Valtion IT-palvelukeskuksen kumppanit Valtion IT-palvelukeskuksen kumppaneita ovat mm. konsultointi- ja IT-palveluyritykset, joilta VIP hankkii palveluiden toteuttamisen ja palvelutuotannon. Palveluiden hankkimisessa ja sopimusasioissa VIP:n strategisena kumppanina toimii Hansel Oy. VIP hyödyntää toiminnassaan sekä Hanselin solmimia valtiotasoisia puitejärjestelyjä että toteuttaa yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa omia hankintojaan. VIP vastaa asiakkailleen kumppaneidensa toiminnasta kuin omasta toiminnastaan. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut Valtioneuvoston IT-palvelut Valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut on kuvattu VNTHY:n tällä hetkellä käyttämän palveluryhmittelyn mukaisesti. Pääosasta palveluita on laadittu palvelukuvaukset. VIP kehittää palveluita sisällöllisesti ja tarjoaa niitä nykyistä useammille ministeriöille. Osa palveluista on maksullisia ja tavoitteena on, että kaikki valtioneuvostolle ja ministeriöille tarjottavat IT-palvelut ovat maksullisia vuoteen 2012 mennessä ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Valtioneuvoston tele- ja tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Infra- ja teknologiapalvelut Käyttäjän tukipalvelut Asiantuntijapalvelut Valtioneuvoston tietohallintopalvelut Järjestelmäpalvelut Kansalaispalvelut ja asiointipalvelut Palvelukokonaisuuden sisältö vaihdeverkkopalvelut, IP-puhelut, VN-verkkopalvelut, sähköpostin välityspalvelut, nimipalvelut, lähiverkkopalvelut, Virve-palvelut sekä turvalliset etäyhteyspalvelut. palvelinten käyttöpalvelut, sovellusvalvontapalvelut, terminaalipalvelut (Citrix) sekä keskitetty varmistuspalvelu. pääsynhallintajärjestelmän palvelut (PHS), turvasuodatuspalvelut sekä työasemaverkon infrapalvelut. työasemaympäristön elinkaaripalvelut, älypuhelimien etätyöpalvelut, VNTHY:n palvelupisteen palvelut sekä Brysselin etätoimipistepalvelut. tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liityvät projektipalvelut, hankintapalvelut, tietoturvapalvelut sekä asiakaskohtaiset tietohallinnon asiantuntijapalvelut. IT-analyytikkopalvelujen järjestäminen, tietohallintosuunnittelu sekä valtioneuvoston IT- ja tietopalvelualueiden yhteistyöverkostojen koordinointipalvelut. valtioneuvoston yhteiset tai eräiden ministeriöiden vastuulla olevien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat mm. EUTORI, PTJ, Budjettijärjestelmä, Valdo, Senaattori, valtioneuvoston työryhmätila, Mahti, hatika, julkaisjärjestelmät sekä EU-asiakirjojen jakelujärjestelmä. Julkisten palvelujen Suomi.fi-portaalin toimittaminen, kehittäminen ja ylläpito, sähköisten asiointipalvelujen ja lomakkeiden Lomake.fi-alustan kehittäminen ja ylläpito, sekä Euroopan komission Your Europe / Sinun Eurooppasi portaalissa olevien Suomea koskevien tietojen koordinointi. Sisältää myös verkkopalveluiden laatukriteeristön ylläpidon

4 4 (9) Viestintäpalvelut sähköpostipalvelut, tietojärjestelmien tekstiviestienvälityspalvelut sekä sähköpostiviestien suojauspalvelu. Valtion yhteiset IT-palvelut VIP tarjoaa asiakkailleen valtiotasoisista kehittämisohjelmista syntyviä valtion yhteisiä IT- palveluita (ValtIT- palvelut). Nämä palvelut on määritelty kehittämisen alusta alkaen valtion yhteisiksi ja sisältävät siten valtionhallintotasoisen yhtenäisyyden. Palveluista on laadittu palvelukuvaukset, joista ilmenee tarkemmin mm. palvelun sisältö ja työnjako asiakkaan ja palvelutuottajan välillä, valittavissa olevat palvelutasovaihtoehdot sekä palvelun sovittamismahdollisuuden asiakkaan toimintaympäristöön. Palveluista on esitetty lyhyt kuvaus sekä ajankohta, jolloin palvelu on otettavissa käyttöön. Hallinnonala- tai virastokohtaiset käyttöönotot ajoittuvat vuosille Tavoitteena on, että palvelut ovat kattavasti valtionhallinnon käytössä vuoteen 2014 mennessä. Palvelut ovat maksullisia ja ne on hinnoiteltu perustuen omakustannusarvoon. Palvelu Palvelukokonaisuuden sisältö Käyttöönotot alkavat VALDA VIRTU Hallinnollinen tietoturva-audit Tietoturvallisuuden työkalupakki VALDA.ASP on dokumenttien- ja asianhallinnan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmäkokonaisuus valtionhallinnon organisaation asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen, valtionhallinnon sisällä yhtenäisellä tavalla toteutettuun käsittelyyn. Valdassa on käyttöarkisto määräaikaisesti säilytettäville viranomaisen asiakirjoille sekä asiakirjanvälitysrajapinta valtionhallinnon organisaatioiden väliseen tietojenvaihtoon. VALDA-järjestelmä on hankintavaiheessa. Virtu- palvelu tarjoaa virkamiehen luottamusverkoston ylläpitoa, jonka avulla käyttäjäorganisaatiot ja palveluntarjoajat voivat hoitaa käyttäjätunnistautumisen palvelutarjoajan palveluun. Palvelu on toteuttamisvaiheessa. Asiakas saa hallinnollisen tietoturva-auditoinnin (tarkastus) henkilötyönä henkilöltä/henkilöiltä jotka ovat tietoturvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita, mahdollisuuksien mukaan sertifioituja auditoijia, jotka tuntevat valtion tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Tietoturvallisuuden työkalupakki tukee organisaation käytännön tietoturvatyötä sekä tarjoaa ylimmälle johdolle tukea ja käytännön apuvälineitä tietoturvatyön johtamiselle. Palvelu on suunnitteluvaiheessa. pilotointi syksy 2009 syksy 2009 syksy 2009

5 5 (9) Tietoturva-konsultointi -asiantuntijapalvelu Sähköisen asioinnin alusta Asiointitili VETUMA Yhteentoimivuusportaali Asiantuntijapalveluiksi lukeutuvat erillisesti tarjottavat konsultointi-, koulutus- ja neuvontatyyppiset asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalvelua suoritetaan asiakkaan työnohjauksessa ja vastuu palvelun lopputuloksista on asiakkaalla. Asiantuntijapalvelua on saatavissa palveluna tietoturvatasojen käyttöönoton myötä. Sähköisen asioinnin alusta on kokoelma integroituja yleiskäyttöisiä sovelluksia, palvelusovelluksia ja teknologiaalusta, jonka päälle virasto voi rakentaa omia kansalaisille ja yrityksille suunnattuja tapahtumapohjaisia sähköisiä palveluitaan. Alusta tarjotaan kokonaisuutena, joka pitää sisällään tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ja josta virasto voi valita haluamansa yhteiset palvelut. Palvelun suunnittelua ei ole aloitettu. Asiointitili on julkishallinnon yhdenmukainen, turvallinen ja luotettava palvelu sähköiseen tiedoksiantoon, johon virastot ja kunnat voivat liittää omat asiointipalvelunsa. Keskitetyllä asiointitiliratkaisulla voidaan nopealla aikataululla edistää asiakkaan ja julkishallinnon välistä vuorovaikutusta. Palvelu on hankintavaiheessa. Kansalaisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen VETUMApalvelu on yhteinen koko julkishallinnolle ja mahdollistaa tunnistautumisen ja maksamisen sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelu on tuotannossa ja n. 40 asiakasta on tehnyt VETUMAN käytöstä sopimuksen. Yhteentoimivuusportaali on valtion IT-johtamisyksikön tarjoama tietopalvelu julkisen sektorin organisaatioille. Toteutuksessa tukeudutaan mahdollisesti EU-tason ratkaisuun. syksy aikana Pilotointi 2009 lopulla 2010 aikana Käytössä Avoin Integraatioratkaisu Perustietotekniikkapalvelut Integraatioratkaisun avulla palvelua käyttävät asiakkaat voivat siirtää tietoja (sanomia) omien tietojärjestelmiensä ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Integraatioratkaisu on turvallinen, varma ja tehokas tapa järjestää sanomaliikenne organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Palvelu on hankintavaiheessa. Perustietotekniikkapalvelut pitävät sisällään valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun, toimistojärjestelmä- ja viestintäratkaisut sekä työasemapalvelut ja näihin liittyvä käyttäjätuki sekä käyttöpalvelut. Palvelukokonaisuuden osalta ei ole vielä tehty linjauksia siitä, mitkä osat ovat valtionhallinnon yhteisiä ja mitkä hallinnonala/virastokohtaisia. Linjaukset näistä asioista valmistuvat keväällä kevät 2009 linjaukset kevät 2009

6 6 (9) VIP:n toimintaprosessit VIP:n toiminta on jäsennetty ydin- ja tukiprosesseiksi arvoketjumallia mukaillen. Tukiprosessit, kuten talous- ja henkilöstöhallinto ja sisäinen tietohallinto sekä hallinnollisen tietoturvatoiminnan kehittäminen tuottavat toiminnan edellytyksiä ydinprosesseille. Organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palveluiden hinnoittelu, tulos- ja kustannuslaskenta sekä toteutuneiden kustannusten raportointi ovat toiminnan kannalta keskeisiä. VIP:n toiminnan ydinprosesseja ovat asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta (johtaminen), palvelujen kehittäminen, palvelutuotanto sekä palvelujen hallinta ja markkinointi. Palvelujen kehittäminen ja palvelutuotanto ovat volyymiltään merkittävimmät prosessit ja niiden tulokset näkyvät suoraan asiakkaille. Asiakkuuksien johtaminen Palvelujen kehittäminen Strateginen johtaminen Palvelujen hallinta Myynti ja markkinointi Kumppanuuksien johtaminen Palvelutuotanto Taloushallinto HR Sisäinen IT Ydinprosessit Tukiprosessit Palvelukehittämisen ja tuotannon elinkaari Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden kehittämiseen, palvelutuotantoon ja palveluiden käyttöön sekä ylläpitoon että palveluiden tarpeidenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointiin osallistuu VIP:n lisäksi useita tahoja, joista tärkeimpiä ovat asiakkaat ja kumppanit. Elinkaarimallissa kuvataan karkealla tasolla eri tahojen osallistumista ja roolia palveluiden elinkaaren eri vaiheissa. Valtiovarainministeriö (erityisesti Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö) päättää, mistä kokonaisuuksista muodostetaan valtiolle yhteisiä IT-palveluita. Tämän lisäksi VM:n vastuulla on esiselvitysvaihe, jonka jälkeen VM osoittaa kehitystehtävän VIP:lle ja osoittaa sille tarvittavan investointirahoituksen. Asiakkaat ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja edustavat tarvetta, johon palvelua kehitetään. Asiakkaat ottavat palveluita käyttöön ja arvioivat niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin. Hansel Oy:n roolina on toimia palveluihin liittyvien hankintojen osaajana joko valtion yhteishankintayksikön roolissa (puitejärjestelyt) tai VIP:n hankintojen toteuttajana (konsultointi). VIP määrittelee palvelusisällön yhdessä asiakkaiden kanssa ja IT-palveluyritykset toteuttavat palvelun tai sen osan. Useimmat palvelut tuotetaan monitoimittajaympäristössä. VIP vastaa palvelukehityshankkeista kehityshankkeen tilaajalle, valtiovarainministeriölle, ja palveluiden toimivuudesta asiakkailleen.

7 7 (9) Esiselvitys Vaatimusmäärittely Hankinta Toteutus ValtIT: valvoo, ohjaa, rahoittaa, toteuttaa ValtIT: ohjaa, rahoittaa ValtIT: päättää, rahoittaa VIP: valvoo, ohjaa, hyväksymistestaa VIP: toteuttaa, menetelmä, asiantuntemus Toimittaja: esiselvityksen toteutus ostetaan VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee, asiantuntemus sisällöstä Toimittaja: vetää/osallistuu määrittelytyöhön VIP: valvoo, ohjaa, määrittelee Hansel Oy: toteuttaa hankinnan Toimittaja: toteuttaa ja testaa Asiakas: kommunikoi tarpeet Asiakas: osallistuu asiantuntijana Asiakas: osallistuu koekäyttöön Ylläpito Käyttöönotot Palvelutuotanto Palvelujen arvioiminen VIP: valvoo, ohjaa, hyväksyy, sopimusasiat Toimittaja: toteuttaa yhteistyössä käyttäjäorganisaation kanssa Käyttäjäorganisaatio: ottaa käyttöön VIP: valvoo, ohjaa, ostaa Käyttöpalvelutoimittaja: infrapalvelut Sovellustoimittaja: sovellushallintapalvelut Integraattori: valvonta, hallinta, koordinaatiopalvelut Asiakas:käyttää palvelua VIP: palvelun neuvonta ja yhteistoiminta Asiakas: yhteyshenkilö/pääkä yttäjä ja käyttäjät Toimittaja: tukipalvelu ja yhteistoiminta VIP: seuraa ja arvioi palvelun toimivuutta sekä vastaa yhteistyöstä asiakkaiden ja toimittajien kanssa Asiakas: antaa palautetta Toimittaja: raportoi palvelun toimivuudesta VIP:n organisaatio ja henkilöstö Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö organisoidaan erilliseksi yksiköksi VIP:een ministeriöiden (VNK,VM) keskinäiseen sopimiseen sekä hankkeen asettamisasiakirjaan perustuen. Tähän järjestelyyn mahdollisesti tehtävät muutokset arvioidaan myöhemmin. VIP:n organisaatiorakenne on johdettu sen toiminnan luonteesta: organisaatiorakenteessa on huomioitu prosessinäkökulma sekä linjavastuunäkökulma. Linjavastuullisina toimintoina ovat valtion yhteiset IT-palvelut sekä valtioneuvoston IT-palvelut. Tämän lisäksi sisäinen tuki ja hallinto organisoidaan VIP-tasoiseksi toiminnoksi. Pääosa hallintopalveluista järjestetään Valtiokonttorin yhteisen hallinnon toimesta. Organisaatiorakenne asettaa erityisiä vaatimuksia sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle sekä johtamiselle ja viestinnälle. Toisaalta organisaation kokoa voidaan pitää tehokkaana huomioiden toimintaympäristön vaativuus sekä laaja-alainen palvelutoiminta. Valtion IT-palvelukeskus toimii Helsingissä ja Lappeenrannassa. VIP:n henkilöstömäärä on vuonna 2009 tämän hetken arvioiden mukaan n. 75 henkilöä josta valtioneuvoston IT-palvelut on n. 40 henkilöä (sisältää kansalaispalvelut- ryhmän 5 henkilöä) ja Valtion yhteiset IT-palvelut on n. 35 henkilöä sisältäen VIP:n yhteisen hallinnon. VIP:n yhteinen hallinto sisältää mm. tietoturvallisuus- ja taloussuunnittelutehtävät, sihteeripalvelut, henkilöstön kehittämistehtävät sekä muut hallintotehtävät, joita ei Valtiokonttorissa tuoteta talotasoisena.

8 8 (9) VIP Johtaja Valtion yhteinen IT (VYIT) ei organisaatiotaso Valtioneuvoston IT (VNTHY) VNTHY:n johtaja Hallinto Hallintopäällikkö Asiakkuuden hallinta Asiakkuuspäällikkö Asiakkuudet Asiakaspalvelut Talous- ja HR Palvelujen kehittäminen Kehityspäällikkö Kehitys Projektipalvelut Tietoturva Palvelutuotanto Tuotantopäällikkö Kansalaispalvelut Käyttöpalvelut Sihteerit Tuotanto Järjestelmäpalvelut VIP:n tehtävien resursointi Valtioneuvoston tietohallintoyksikön osalta tehtävien resursointi toteutetaan nykyisen henkilöstön virkasiirtoina (n. 40 henkilöä). Valtion yhteisiin IT-palvelutehtäviin henkilöstöä siirtyy valtionhallinnon sisältä virkasiirtomenettelyllä (n. 20 henkilöä) sekä rekrytoidaan avoimella hakumenettelyllä (n. 10 henkilöä). VNTHY:ssä toimiva kansalaispalvelut- ryhmä (5 henkilöä) siirtyy valtion yhteisen IT-palvelun osaksi. Suunnittelutyö on vielä kesken VIP:n hallinnon resursoinnin osalta. Resursointi toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan VIP:n johtaja sekä käynnistetään vapaaehtoinen virkasiirtomenettely projektipäälliköiden sekä asiantuntijoiden löytämiseksi. Tämän jälkeen resursoidaan esimies- ja asiakasyhteystehtävät sekä hallintotehtävät. Organisaatio VIP Asiakkuudet Kehitys Tuotanto (palvelut) Rooli/päätehtävä Johtaja Asiakkuuspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan asiakkuudenhallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden asiakkuudet- toiminnasta Asiakasyhteyshenkilö vastaa yhteistyöstä useammalle hallinnonalalle Kehityspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan palvelujen kehittäminen ja kumppanuuksien hallinta- prosessista sekä valtion yhteisten IT-palveluiden kehittämistoiminnasta Hanke- ja projektipäälliköt toimivat ensisijaisesti kehityshankkeiden vetäjinä Tuotantopäällikkö vastaa valtion yhteisten IT-palveluiden palvelutoiminnasta sekä palvelutuotanto- prosessista Asiantuntijat toimivat palvelutoiminnassa ja kehityshankkeissa määrittelijöinä,

9 9 (9) suunnittelijoina ja palvelupäälliköinä Hallinto Hallintopäällikkö vastaa VIP:n hallinnosta ja tukitoiminnoista sekä yhteistyöstä Valtiokonttorin hallinnon kanssa Tietoturvapäällikkö vastaa VIP:n sisäisestä hallinnollisesti tietoturvasta. Taloussuunnittelija budjetoi, raportoi ja toimii kustannuslaskennan asiantuntijana palveluhinnoittelussa Henkilöstösuunnittelija, painopisteenä osaamisen kehittäminen (hallintopäällikkö ja assistentit hoitavat) Assistentti/sihteeri (yhteinen VNTHY:n kanssa) Sopimusjuristi (yhteinen VNTHY:n kanssa)

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö Valtion IT palvelukeskuksen henkilöstö Palveluiden tilannekatsaus Tulevaisuus Valtion IT-palvelukeskuksen henkilöstö Valtion IT-palvelukeskuksen

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA

Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA Ossi Koski, Ryhmän vetäjä, Ratkaisutuotanto, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi Markus Andersson, Toimitusjohtaja, Consultor Finland

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Valtiokonttori Yhteystietolista 1 (6) Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Loppukäyttäjät ottavat yhteyttä organisaation omaan tukeen tai toimittajan tarjoamaan

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck 12.12.2008 (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, 13.10.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma 1 Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma Raportti Lausunnoille lähtevä versio, jota on käsitelty 13.3.2007 pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Versio 1.0

Lisätiedot

VIRTU ja tietoturvatasot

VIRTU ja tietoturvatasot 1 VIRTU ja tietoturvatasot VIRTU/HAKA seminaari 3.2.2010 Erja Kinnunen VK/VIP VIPin palvelut Tietoturvallisuuden viitekehys valtionhallinnossa Ei tietoturvallisuutta koskevaa erillislakia Valtioneuvoston

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot