Valtion ICT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion ICT 2010-2013"

Transkriptio

1 Valtion ICT Valtion IT-johtaja Yrjö Benson

2 Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen Sähköinen asiointi ja demokratia Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksia Sähköisen asioinnin kehys ja rakenneosat Tavoitteet Valtion ICT Valtioneuvoston periaatepäätös Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

3 Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Tietohallintomenot 803 M 1,8 % valtion budjetista IT palvelujen osto 53 % kokonaismenoista päätoiminen tietohallintohenkilöstö 3,6 % valtion koko henkilöstöstä työasemaa 94 % Windows 1,6 työasemaa/työntekijä Tietohallinnon viitekehyksinä mm. JIT 2007, ITIL, COBIT ja ISO Noin 300 sähköistä palvelua verkossa Parhaita käytäntöjä mm. verokortti verkossa -palvelu ja virkatodistuksettomuus Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

4 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Vuonna 2005 valtiovarainministeriöön perustetun valtion IT-toiminnan johtamisyksikön (ValtIT) tehtävänä on valtionhallinnon IT-toiminnan koordinointi ja konsernitason ohjaus sekä valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen tuottamisen ohjaus. Valtion tietohallintoa uudistetaan toteuttamalla valtioneuvoston vuosille tekemää valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä koskevaa periaatepäätöstä ja sen pohjalta laadittua valtion ITstrategiaa. IT-strategian rakenne ja sisältö päivitetään vuoden 2009 loppuun mennessä ulottumaan vuoteen 2014 saakka. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

5 Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen Hallituksen kannanotto Hallitus vauhdittaa Suomen tietoyhteiskuntakehitystä ja sähköisten asiointipalveluiden leviämistä kolmella toimintakokonaisuudella: 1. Jatkamalla Arjen tietoyhteiskuntaohjelmaa 2. Käynnistämällä Sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelman (SADe) 3. Organisoimalla uudelleen julkisten tietojärjestelmien määrittely, hankinta ja ylläpito Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

6 Sähköinen asiointi ja demokratia Valtiovarainministeriön asettaman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Ohjelman toimikausi on Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

7 Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksia SADe-ohjelmasta Konserniohjaus ja yhteiset osiot Lainsäädäntö Arviointitoiminto Julkisen hallinnon IT Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

8 Konserniohjaus ja yhteiset osiot Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus 4 SADe-ohjelmasta Valtion konserniohjausta tietohallinnon kehittämisessä tiivistetään strategisen ohjauksen, informaatio-ohjauksen, hankkeiden ja hankintojen ohjauksen ja normiohjauksen keinoin. Konserniohjausta vahvistetaan koskien valtionhallinnon tietohallinnon kehittämisen yhteisiä osioita, kuten perustietotekniikkaa, perustietovarantoja, valtiotason ja muita yhteisiä arkkitehtuureja, yhteisiä tietojärjestelmiä ja palveluja, yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja varautumista, laadunhallintaa sekä osaamisen kehittämistä. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

9 Lainsäädäntö Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus 6 SADe-ohjelmasta Valtiovarainministeriön toimesta käynnistetään valtion tietohallinnon konserniohjausta ja muutoin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistävän lainsäädännön valmistelu syksyllä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

10 Arviointitoiminto Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus 5 SADe-ohjelmasta Valtiovarainministeriön johdolla luodaan valtion tietojärjestelmähankkeille yhtenäinen arviointimenetelmä ja perustetaan valtiovarainministeriöön arviointitoiminto, joka vastaa valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamis-kelpoisuuden, kustannuslaskelmien realistisuuden ja strategian mukaisuuden arvioinnista. Merkittävät hankkeet voivat edetä vain, jos arviointitoiminto puoltaa hankkeen jatkamista. Lisäksi vahvistetaan ministeriöiden roolia hallinnonalansa keskeisten hankkeiden päätöksenteossa ja ohjauksessa myöhemmin suunniteltavilla toimenpiteillä. Hankeohjausmalli otetaan käyttöön lukien. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

11 Julkisen hallinnon IT Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 7 ja 8 SADe-ohjelmasta Valtion ja kuntien yhteisten ratkaisujen kehittäminen ja niiden toteuttamiseksi tarvittavat hankinnat, käyttöönottotoimenpiteet ja käyttöönoton tuki sekä ylläpito ovat julkisen hallinnon yhteistä tietohallinnon ja sen osa-alueiden kehittämistä, josta käytetään nimitystä JulkIT-toiminta. Myös Kela ja muu välillinen valtionhallinto osallistuvat JulkITtoimintaan tilanteen mukaan. Yhteisten JulkIT-ratkaisujen operatiivinen tuottaminen ja hallinnointi organisoidaan siten, että niiden hankinnoista, käyttöönotosta ja ylläpidosta vastaa yhteinen organisaatio, joilla on tähän lakisääteinen toimivalta. Valmistelu käynnistetään välittömästi siten, että kehitetty ratkaisu on toiminnassa viimeistään Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

12 Sähköisen asioinnin kehys ja rakenneosat ASIAKKAAT kansalaiset, yritykset ja yhteisöt Yleiskäyttöiset tukipalvelut Tunnistaminen, allekirjoitus ja maksaminen (kansalaiset) VETUMA Tunnistaminen (virkamiehet) VIRTU Tunnistaminen ja valtuutus (yritykset) Kertakirjautuminen (kansalaiset) Sähköiset tavoitettavuustiedot Valtuutusten ja suostumusten hallinta Aikaleimapalvelu Otteiden ja aikaleimojen validointi Maksaminen (yritykset) Palveluihin ohjaus (Hallinnon (Hallinnon portaalit) portaalit) Hallinnon sähköiset palvelualustat Asiointitili Viestien välitys Asiakkaan Asiakkaan tietojärjestelmä Asiakkaan tietojärjestelmä Asiakkaan tietojärjestelmä Asiakkaan tietojärjestelmä Asiakkaan tietojärjestelmä tietojärjestelmä Hallinnon Hallinnon Hallinnon tietojärjestelmä Hallinnon tietojärjestelmä Hallinnon tietojärjestelmä tietojärjestelmä tietojärjestelmä Kansallisten rekisterien yhteentoimivuus VTJ KTJ Yritys- ja yhteisötiedot AKE VERO KELA Terveys- ja sairaustiedot DIGIROAD Paikkatiedot = valmis = hanke käynnissä tai suunnitteilla = ei vielä hankkeistettu VIRANOMAISET valtio ja kunnat Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

13 Tavoitteet Kustannukset alenevat ja kansalaisille näkyvä palvelu paranee Yhtenäinen perustietokanta Yksi tieto on yhdessä paikassa yhden kerran, josta kaikki sitä tarvitsevat järjestelmät käyvät tiedon lukemassa sitä tarvitessaan. Tietoturvallisuus on varmistettu. Tiedon saanti on helppoa kansalaisille, organisaatioille ja virkamiehille. Yhteiset peruspalvelut Samanlaisena tai lähes samanlaisena tarvittavat peruspalvelut ja perusjärjestelmät tuotetaan kustannustehokkaasti keskitetysti. Kriteerit: Edullisuus, helppokäyttöisyys ja korkea integraatioaste. Virkamiehille kattava virkamiehen työkalupakki, kansalaisille kansalaisen kotisivu Kansainvälinen yhteistoiminta Parhaita käytäntöjä muista maista haetaan aktiivisesti ja käytetään viisaasti. Osallistutaan kansainvälisiin Suomea hyödyttäviin hankkeisiin EU:ssa ja YK:ssa. Mitataan Suomen JulkIT:n tehokkuutta kansainvälisissä vertailuissa ja päästään parhaaseen desiiliin. Elinkaarimalli otetaan käyttöön hankkeissa ja palveluhallinnassa. Elinkaarisuunnitelmassa erityisen suuri paino on käyttöönottosuunnitelmalla ja koko elinkaaren mittaisella kustannus-hyötylaskelmalla. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

14 Valtion ICT Virkamiehen ICT-palvelupaketti Avainasemassa oleva mahdollistaja valtionhallinnon tuottavuusohjelmalle. Yhtenäinen ja vakioitu työasema, ohjelmisto ja perustietotekniikkatuki koko valtionhallinnolle. 2. Kansalaisen kotisivu Julkishallinnon tuottamat sähköiset tiedot ja palvelut yhden massaräätälöidyn portaalin kautta yhtenäisellä käyttöliittymäsuunnittelulla. Oleellinen osa tietoyhteiskuntastrategiaa - kansalainen hallitsee itse omia tietojaan. 3. Tietokannat Tiedon luovutuksen veloittamisesta luovutaan. Kertakirjausperiaate, perustietojen kopiointi on sallittua vain poikkeustapauksissa. 4. Tietoliikenne Valtionhallinnon ja soveltuvin osin kuntien yhteinen turvallinen verkko, hallinnon verkko ja telekommunikaatioratkaisu. 5. Tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus Kansallinen linjaus: miten hoidetaan kansalaisten, virkamiesten, terveydenhuoltohenkilöstön, yritysten ja organisaatioiden sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus. 6. Tietoturva ja varautuminen Tietoturvan ja varautumisen tasot määritetään. Tärkeimmissä järjestelmissä varautumiskyky todennetaan auditoinneilla ja harjoituksilla. 7. Hankeohjaus ja elinkaarimalli Valtionhallinnossa käytettävä hankeohjausmenetelmä, elinkaarimalli ja arviointitoiminto. Pääpaino on käyttöönotoissa, korkeassa käyttöasteessa ja hyödyissä. 8. Arkkitehtuurit Valtion ja soveltuvin osin kuntien perusratkaisu mm. käyttöliittymiin, integraatioon ja rajapintoihin. SADe ohjelman sisällön valinnan jälkeen tämä rakenne päivittyy helmikuuhun 2010 mennessä. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

15 Valtioneuvoston periaatepäätös Ohjataan valtionhallintoa kehittämään tietoturvallisuutta tärkeänä osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä ja toimintaa. Hyväksytty Voimaan Kehittämisen painopisteet johtaminen kokonaisvaltaisuus ja läpäisy ennaltaehkäisy ja varautuminen tiedon ja sen arvon suojaaminen Valmistellaan valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisohjelma vuosille Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

16 Lisätietoa ValtIT:stä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT ValtIT

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 25a/2009 Hallinnon kehittäminen Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia 2010 2015 Sisältö 1 Perusteet... 4 2 Toimintaympäristö ja siinä ennakoidut muutokset... 6 3 Missio, visio ja arvot... 8 3.1 Missio...8 3.2 Visio

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tiedon hallintastrategia 2011 2015

Tiedon hallintastrategia 2011 2015 Tiedon hallintastrategia 2011 2015 1. Johdanto Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on toiminut 1.1.2008 alkaen ja oppilaitoksen toimintaa on kehitetty tänä aikana niin, että vuoden 2010 keväällä vahvistettiin

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI RAPORTTI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI TYÖPAJOJEN VERKKOKYSELYN YHTEENVETO TALENT PARTNERS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 1

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006 Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet

Lisätiedot