-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää eräitä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (--/2013) säännöksiä tarkentavasti. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :n 1 momentin mukaan valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut ovat palveluja, joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset, joita käytetään tai on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena, joiden järjestäminen ei edellytä toimialakohtaisia ratkaisuja tai merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut on lain 2 :n 2 momentissa jaoteltu ja määritelty kolmeen palveluryhmään: yhteiset perustietotekniikkapalvelut, yhteiset tietojärjestelmäpalvelut ja yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut. Lain 2 :ssä on myös säännökset palvelujen yleisistä laatuvaatimuksista. Lain 3 :ssä säädetään velvollisuudesta käyttää yhteisiä palveluja. Laki sisältää yleissäännökset ja valtuussäännökset näiden palvelujen tuottajien tehtävistä ja menettelytavoista palvelujen tuottamisessa. Lain 5 :n mukaan valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottaa ja kehittää valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva palvelukeskus. Säännöksen mukaan palvelukeskus huolehtii tehtävistään siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Palvelukeskuksella voi olla myös muita tehtäviä siten kuin siitä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa tai muussa lainsäädännössä säädetään tai muun lainsäädännön nojalla määrätään. Laissa on lisäksi säännökset palvelukeskuksen ohjauksesta, hallituksesta, toimitusjohtajasta, asiakkaista ja asiakasneuvottelukunnasta. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain säätäminen ja näitä tehtäviä hoitavan palvelukeskuksen perustaminen perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen koota yhteen valtion tieto- ja viestintäteknisten palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitteen saavuttamiseksi valtiovarainministeriö asetti Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) ajalle Palvelukeskus on aloittanut toimintansa lain tullessa voimaan -. päivän -kuuta Palvelukeskukseen siirretään valtion virastoista ja laitoksista palvelukeskuksen tehtäviin kuuluvat toiminnot ja tehtävät lain 17 :n siirtymäsäännöksen mukaan kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.

2 2 2 Asetuksenantovaltuudet Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä annetun lain 2 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yhteisistä palveluista, niiden laadusta sekä laadun ja kustannustehokkuuden todentamismenettelyistä. Lain 3 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan organisaatio-, toiminta tai palvelukohtaisesti tarkempia säännöksiä yhteisten palvelujen käytön vähimmäislaajuudesta. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä annetun lain 5 :n 3 momentin mukaan 5 :ssä tarkoitetun palvelutuottajan tehtävistä ja toimintatavoista tämän lain mukaisten palvelujen tuotannossa sekä 1 momentissa tarkoitetun palvelukeskuksen toiminnan järjestämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lain 11 :n 2 momentin mukaan palvelukeskuksen asiakasneuvottelukunnasta ja sen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lain 13 :n 2 momentin mukaan valtion yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottajan tehtävistä ja toimintatavoista sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuotannossa voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki sisältää lisäksi asetuksenantovaltuudet liittyen palvelukeskuksen ohjaukseen, hallitukseen, toimitusjohtajaan ja asiakkaisiin sekä valtion yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottajan asiakkaisiin. Näistä ei ole tarkoitus antaa asetuksella säännöksiä tässä yhteydessä. 3 Keskeiset ehdotukset Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää eräitä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain säännöksiä tarkentavasti. Ehdotettu valtioneuvoston asetus sisältäisi täsmentäviä säännöksiä valtion yhteisistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista, palvelujen käytön velvollisuuksista sekä palvelujen tuottajista. Asetuksella säädettäisiin valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen tehtävistä ja asiakasneuvottelukunnasta sekä asiakasneuvottelukunnan tehtävistä. Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :ssä tarkoitettuja perustietotekniikkapalveluja ja tietojärjestelmäpalveluja. Lisäksi palvelukeskus tuottaisi ja kehittäisi niitä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka sille siirtyisivät Valtion IT-palvelukeskuksesta lain 17 :n nojalla tehtävien siirtojen yhteydessä. Asetuksella säädettäisiin myös muiden valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajien tehtävistä, joita olisivat ehdotetun asetuksen mukaan Valtiokonttori, Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen Erillisverkot Oy.

3 3 Julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista on säädetty valtioneuvoston asetuksella (393/2009). Tämä asetus on tarkoitus kumota ja säätää näistä palveluista ehdotetussa asetuksessa. Samalla ehdotetaan kumottavaksi myös valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen (1155/2002) 1 a ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (1035/2005) 4 Yksityiskohtaiset perustelut Ehdotetun asetuksen 1-3 :ssä säädettäisiin tarkemmin valtion yhteisistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Palvelujen määrittely tarkentaisi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :n 2 momentin määritelmiä. Palveluja koskisi myös lain 2 :n 1 momentin niin sanottu toimialariippumattomien palvelujen määritelmä. Sen mukaan valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut ovat palveluja, joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset, joita käytetään tai on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena, joiden järjestäminen ei edellytä toimialakohtaisia ratkaisuja tai merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Asetuksen 1 :ssä säädettäisiin valtion yhteisistä perustietotekniikkapalveluista. Nämä olisivat pääsääntöisesti niitä palveluja, joita valtion yhteisiä perustietotekniikka ja tietojärjestelmäpalveluja tuottava lain 5 :ssä tarkoitettu palvelukeskus tuottaa. Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja päätelaite- ja käyttäjätukipalveluja ovat esimerkiksi työasemaverkon palvelut, päätelaitepalvelut ja käyttövaltuuspalvelut. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viestintäteknisiä palveluja ovat esimerkiksi sähköpostipalvelut, videopalvelut ja muut tekniset viestinvälityspalvelut. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tietoliikennepalveluja ovat esimerkiksi runkoverkkopalvelut, lähiverkkopalvelut, etäyhteyspalvelut ja viranomaisverkkopalvelut. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja käyttöpalveluja ovat esimerkiksi konesali- ja kapasiteettipalvelut sekä perustietotekniikan ja sovellusten integraatio- ja sanomanvälityspalvelut. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja toimistosovelluksia ovat esimerkiksi toimisto-ohjelmistot, internet- ja intranet-ohjelmistot sekä sosiaalisen median sovellukset. Asetuksen 1 :n 2 momentissa olisi selkeyden vuoksi säädetty siitä, että valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja ovat myös turvallisuusverkko ja sen palvelut, joista säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa (-- /2013) ja sen nojalla annetussa asetuksessa. [Ehdotus laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013) on eduskunnan käsittelyssä. Tämän kohdan muotoilu tarkistetaan lain käsittelyvaiheen mukaiseksi] Asetuksen 2 :ssä säädettäisiin valtion yhteisistä tietojärjestelmäpalveluista. Ehdotetun 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu yhteinen henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelu on esimerkiksi valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku. Kohdassa 2 tarkoitettu yhteinen taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelu on myös esimerkiksi ministeriöiden käyttämä kehys- ja budjettitietojärjestelmä Buketti. Kohdassa 3 tarkoitettuja yhteisiä asianhallintajärjestelmäpalveluja ovat esimerkiksi eräiden ministeriöiden käyttämä Mahti-asianhallintajärjestelmä ja valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä PTJ. Vaikka näitä edellä mainittua asianhallintajärjestelmiä ei käytetäkään kuin ministeriöiden toiminnan tukena, täyttävät

4 4 nämä palvelut lain mukaisen toimialariippumattomien palvelujen määritelmän. Viestinnän järjestelmäpalveluja ovat esimerkiksi julkaisujärjestelmien niin sanotut alustajärjestelmät. Yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja voi olla myös toimitila- ja materiaalinhallinnassa, asiakkuuden hallinnassa, hankinnoissa, raportoinnissa sekä tiedon ja tietoaineistojen säilytyspalveluissa. Näissä viimeksi mainituissa ei ole valtionhallintoon vielä tehty yhteisiä ratkaisuja. Näistä palvelukokonaisuuksista olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista ottaa asetukseen tarkentava säännös, jotta näitä koskevien yhteisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittäminen saataisiin osaksi laissa tarkoitettua yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kokonaisuutta ja toiminnan ohjausta. Asetuksen 3 :ssä säädettäisiin valtion yhteisistä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluista. Nämä palvelut vastaisivat pääosin niitä palveluja, joista on säädetty julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetussa asetuksessa (393/2009), joka on annettu Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) nojalla. Voimassa oleva asetus on tarkoitus kumota ja samalla yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen määrittelyt on tarkoitus saattaa ajan tasalle. Viranomaisten ja kansalaisten tai yhteisöjen välisenä viestintäkanavana ja hallinnollisten päätösten keskitettynä sähköisenä toimittamispaikkana on kansalaisille tällä hetkellä käytössä Asiointitili. Tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelut koskisivat henkilön ja yhteisön tai yhteisön edustajan sähköistä tunnistamista. Tällainen palvelu on esimerkiksi julkishallinnon yhteisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelun Vetuma, jonka avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua ja maksaa sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Tunnistamisen ja allekirjoittamisen hallinnointipalveluja ovat myös palvelut, joiden avulla viranomainen voi julkista tehtävää hoitaessaan tunnistaa organisaation ja sitä edustavan henkilön. Tällaisilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi Verohallinnon tuottamaa Katso-palvelua. Virkamiehen ja muun julkista valtaa käyttävän henkilön sähköisen tunnistamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi valtionhallinnon käytössä olevaa Kertakirjautumisratkaisu Virtua. Verkkopalveluja, joka kokoaa julkisen hallinnon palvelut ja tarjoaa ne keskitetysti saataville, ovat esimerkiksi Suomi.fi palvelu tai Yritys-Suomi palvelu. Julkisen hallinnon palvelujen vakioidut tiedot kokoava palvelu tarkoittaa esimerkiksi palvelutietovaranto-palvelua. Tällainen palvelu on rakenteilla ja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Palvelutietovaranto tulee valmiina sisältämään julkisen hallinnon kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja toisille viranomaisille tuottamien tai järjestämien palvelujen vakiomuotoiset kuvailutiedot. Palvelu, joka kokoaa yhteentoimivuuden ohjausta ja kehittämistä koskevia tietoja ja palveluja ja tarjoaa ne keskitetysti saataville, tarkoittaa esimerkiksi Yhteentoimivuus.fi -verkkopalvelua. Lomakepalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla viranomaiset voivat tuottaa vuorovaikutteisia lomakkeita hallinnon asiakkaiden käyttöön. Julkisella hallinnolla on käytössään Suomi.fi ja Yritys-Suomi palveluihin liitetty lomake.fi alustapalvelu. Asetuksen 4 :ssä säädettäisiin valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen nimestä. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 :ssä on säädetty palvelukeskuksesta ja sen tehtävistä yleisellä tasolla. Palvelukeskus on lain 5 :n mukaan valtionvarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Viraston nimeä ei ole kuitenkaan

5 5 laissa säädetty, joten siitä on säädettävä virastoa koskevassa asetuksessa. Ehdotuksen mukaan viraston nimi olisi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Asetuksen 5 :ssä säädettäisiin palvelukeskuksen tehtävistä. Ehdotetun 5 :n tarkoituksena olisi osoittaa, mitä palveluja 1-3 :ssä tarkoitetuista yhteisistä palveluista palvelukeskus tuottaisi. Palvelukeskuksen tehtävänä olisi erityisesti tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja. Ehdotetun 5 :n 1 momentissa täsmennettäisiin yhteisien perustietotekniikkapalvelujen 1 :ssä tarkoitettuja määritelmiä säätämällä tarkemmin näihin palvelukokonaisuuksiin kuuluvista palveluista, joita palvelukeskus tuottaisi ja kehittäisi. Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä yhteisistä tietojärjestelmäpalveluista, joita palvelukeskus tuottaisi. Säännöksessä olisi nimenomaisesti täsmennetty palvelukeskuksen tehtävää siten, että sen tehtävänä olisi tuottaa näitä palveluja, ei kehittää. Kehittämisvastuu näiden palvelujen sisällöstä olisi palveluista vastaavilla tahoilla. Esimerkiksi valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä ja EU-asiakirjojen hallintajärjestelmästä vastaa valtioneuvoston kanslia. Ehdotetun pykälän 3 momentissa tarkennettaisiin ne 3 :ssä tarkoitetut sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut, joita palvelukeskus tuottaisi ja kehittäisi. Selkeyden vuoksi ehdotetun pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, että palvelukeskus toimisi myös julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain nojalla nimettynä turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja integraatiopalvelujen tuottajana. [Ehdotus laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013) on eduskunnan käsittelyssä. Tämän kohdan muotoilu tarkistetaan lain käsittelyvaiheen mukaiseksi]. Ehdotetun pykälän 5 momentin mukaan palvelukeskus voisi tuottaa perustietotekniikkapalveluihin liittyviä projekti ja asiantuntijapalveluja. Asetuksen 6 :ssä säädettäisiin palvelukeskuksen asiakasneuvottelukunnasta. Säännöksen mukaan asiakasneuvottelukunnan toimikausi olisi neljä vuotta. Valtiovarainministeriö asettaisi neuvottelukunnan ja siihen kuuluisi puheenjohtajana toimivan valtiovarainministeriön lisäksi edustaja kultakin hallinnonalalta sekä palvelukeskuksen edustaja. Asiakasneuvottelukunnan tehtävistä säädettäisiin asetuksen 7 :ssä. Asiakasneuvottelukunta tukisi palvelukeskuksen toimintaa ja sen ohjaamista. Ehdotetun pykälän mukaan asiakasneuvottelukunnan tehtävänä olisi käsitellä palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja; käsitellä palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita; käsitellä ja seurata palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja; käsitellä ja seurata hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä; käsitellä ja seurata palveluiden käyttö- ja käyttöönottoastetta ja käsitellä muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempi merkitys palvelujen tuottamisessa, kehittämisessä tai käyttämisessä. Asiakasneuvottelukunta voisi tehdä sen tehtäviin liittyviä aloitteita valtiovarainministeriölle ja palvelukeskukselle. Asiakasneuvottelukunnan palvelukeskukselle tekemät aloitteet käsiteltäisiin tarvittavalla tavalla myös palvelukeskuksen toiminnan ohjauksessa. Palvelukeskuksen toimitusjohtajan tehtävänä on muiden vastaavien asioiden ohella tuoda ohjausta edellyttävät asiakasneuvottelukunnan aloitteet palvelukeskuksen hallituksen käsiteltäväksi. Asetuksen 8 :ssä säädettäisiin Valtiokonttorin tehtävistä yhteisen sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Valtiokonttori tuottaisi ja kehittäisi kansalaisten käyttöön tarkoitettua julkisen hallinnon palvelut ja tie-

6 6 dot kokoavaa verkkopalvelua, jonka nimi tällä hetkellä on Suomi.fi. Kyseisen palvelun tuottaminen on tälläkin hetkellä Valtiokonttorin vastuulla. Muut Valtiokonttorin hoitamat sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut siirtyisivät perustettavaan palvelukeskukseen. Asetuksen 9 :ssä säädettäisiin Verohallinnon tehtävistä yhteisen sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Verohallinto tuottaisi ja kehittäisi yhteisöjen ja niiden edustajien sähköisen tunnistamisen kokoamispalvelua, jonka nimi on Katso-palvelu. Tämä tehtävä on ollut Verohallinnolla väliaikaiseksi säädetyn Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 a :n nojalla. Tehtävä olisi jatkossakin tarkoitus olla väliaikaisesti Verohallinnon hoidettavana, kunnes eri tunnistusratkaisujen hoidosta ja vastuullisista tahoista tehdään ratkaisuja. Asetuksen 10 :ssä säädettäisiin Etelä-Savon ELY-keskuksen tehtävistä yhteisen sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Etelä-Savon ELY-keskus tuottaisi ja kehittäisi yrityksien käyttöön tarkoitettua julkisen hallinnon palvelut ja tiedot kokoavaa verkkopalvelua, jonka nimi on tällä hetkellä Yritys-Suomi -palvelu. Asetuksen 11 :ssä säädettäisiin valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n tehtävistä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisien palvelujen tuottamisessa. Ehdotetun pykälän mukaan Suomen Erillisverkot Oy tuottaisi viranomaisradioverkko VIRVE:n palveluja. Nämä palvelut ovat yhteisiin perustietotekniikkapalveluihin kuuluvia tietoliikennepalveluja. Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiön tehtävänä on julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (--/--) 6 :n nojalla tuottaa turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja. Tässä laissa säädetään valtion yhteisiin tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin kuuluvista erityispalveluista. Selkeyden vuoksi asetuksen 11 :ssä säädettäisiin siitä, että Suomen Erillisverkot ovat myös turvallisuusverkon palvelujen osalta valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottaja. Suomen Erillisverkot Oy:n tuottamat turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalvelut ovat yhteisiin perustietotekniikkapalveluihin kuuluvia tietoliikennepalveluja. [Ehdotus laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013) on eduskunnan käsittelyssä. Tämän kohdan muotoilu tarkistetaan lain käsittelyvaiheen mukaiseksi] Asetuksen 12 :ssä säädettäisiin yhteisten palvelujen käytöstä. Säännös annettaisiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 4 momentin nojalla. Säännökseen sisältyvän asetuksenantovaltuuden mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan organisaatio-, toiminta tai palvelukohtaisesti tarkempia säännöksiä yhteisten palvelujen käytön vähimmäislaajuudesta. Asetuksen 12 :n 1 momentissa säädettäisiin tarkemmin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 1 momentin käyttövelvollisuudesta. Lain ja asetuksen säännösten perusteella valtion virastojen ja laitosten olisi käytettävä niitä yhteisiä perustietotekniikkapalveluja, joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ryhtyy tuottamaan. Sen sijaan yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin ei ole tarkoitus vielä tässä yhteydessä tarkemmin kohdentaa käyttövelvollisuutta. Tämä vastaisi sitä tarkoitusta, jota valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamisella on tässä vaiheessa haettu.

7 7 Asetuksen 12 :n 2 momentin mukaan valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskisi edellä 5 :n 3 momentin 1, 2 ja 3 kohdissa tarkoitettuja palveluja. Säännöksellä tarkennettaisiin valtion virastojen ja laitosten velvollisuutta käyttää sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Käyttövelvollisuuden vähimmäislaajuus määriteltäisiin säännöksessä niiden yhteisten palvelujen kautta, joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin on tarkoitus tuottaa. Käytännössä ehdotetun säännöksen mukaan valtion virastojen ja laitosten olisi vähintään käytettävä Asiointitiliä, Vetuma-palvelua ja Virtu-palvelua tai niitä korvaavia uusia palveluja. Palvelujen nimelliset muutokset eivät vaikuttaisi velvollisuuteen käyttää, koska palvelut olisi määritelty asetuksessa niiden ominaisuutta kuvaavasti. Asetuksen 12 :n 3 momentin mukaan valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 3 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskee edellä 5 :n 3 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettuja palveluja. Säännöksellä tarkennettaisiin kunnallisten viranomaisten velvollisuutta käyttää sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Käyttövelvollisuuden vähimmäislaajuus määriteltäisiin säännöksessä niiden yhteisten palvelujen kautta, joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin on tarkoitus tuottaa. Käytännössä ehdotetun säännöksen mukaan valtion virastojen ja laitosten olisi vähintään käytettävä Asiointitiliä ja Vetumapalvelua tai niitä korvaavia uusia palveluja. Palvelujen nimelliset muutokset eivät vaikuttaisi velvollisuuteen käyttää, koska palvelut olisi määritelty asetuksessa niiden ominaisuutta kuvaavasti. Asetuksen 12 :n 4 momentissa säädettäisiin lisäksi tarkemmin velvollisuudesta käyttää sellaisia yhteisiä sähköisen ja asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, joiden käyttövelvollisuus ei niinkään koske sitä, että viranomaisen itse olisi toiminnassaan tai sen tukena käytettävä palvelua. Sen sijaan käyttövelvollisuus tässä säännöksessä tarkoitettuihin palveluihin tarkoittaisi velvollisuutta tuottaa tietoa näiden palvelujen sisällöksi ja antaa palvelunsa käytettäväksi näiden tukipalvelujen kautta. Ehdotetun säännöksen mukaan valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskisi lisäksi edellä 5 :n 3 momentin 4 ja 5 kohdissa tarkoitettuja sekä 8 ja 10 :ssä tarkoitettua palveluja siten, että viranomaisten on tuotettava näihin palveluihin tietoa ja tarjottava sähköisen asioinnin palvelunsa sitä kautta kansalaisten ja yhteisöjen käytettäväksi. Käyttövelvollisuuksia koskevien lain ja asetuksen tarkentavien säännösten noudattamisessa on otettava huomioon myös lain 20 :n siirtymäsäännös yhteisten palvelujen käytön velvollisuudesta. Asetuksen 13 :n 1 momentissa säädettäisiin yhteisten palvelujen laadusta ja kustannustehokkuudesta. Säännöksellä tarkennettaisiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :n 3 momentin laatuvaatimuksia. Ehdotetun pykälän 1 momentissa olisi säännös valtiovarainministeriön, asiakasneuvottelukunnan ja yhteisten palvelujen asiakkaiden tiedonsaantioikeudesta. Tiedonsaantioikeudella olisi tarkoitus turvata asiakkaiden ja palvelutuotantoa ohjaavien tahojen oikeus saada riittävät ja tarvittavat tiedot palvelujen laadusta ja kustannustehokkuudesta. Säännöksessä tarkennettaisiin lisäksi, mitä palvelujen laatuun ja kustannustehokkuuteen liittyen olisi vähintään palvelutuottajien ja asiakkaiden välisissä palvelusopimuksissa sovittava.

8 8 5 Vaikutukset Asetuksen 13 :n 2 momentissa säädettäisiin palvelutuottajien velvollisuudesta järjestää palvelutuotantonsa siten, että palveluja tuotetaan ja kehitetään laadunhallintajärjestelmän mukaisesti tai että palvelutuotannossa on muut vastaavat menettelytavat, joilla palvelun laatua ja palvelutasoja voidaan seurata, raportoida ja jatkuvasti kehittää. Säännöksessä tarkoitettuna laadunhallintajärjestelmänä voidaan käyttää esimerkiksi ITIL-prosessikehystä. Samalla ehdotetaan kumottavaksi valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a, julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annettu valtioneuvoston asetus ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (1035/2005). Ehdotetun asetuksen 4 :ssä tarkoitetun Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin perustamisen ja sen 5 :ssä tarkoitettujen palvelujen vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (HE 150/2013). Samoin palvelukeskuksen tuottamien perustietotekniikkatehtävien käyttövelvollisuuden vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä. Lain ja ehdotetun asetuksen 12 :n 1 momentin nojalla valtion virastojen ja laitosten olisi käytettävä kaikkia Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottamia perustietotekniikkapalveluja. Ehdotetun asetuksen säännöksillä kohdennettaisiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 2 ja 3 momentin velvollisuus käyttää tiettyihin sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluihin. Velvoittavilla säännöksillä on tarkoitus lisätä näiden palvelujen käyttöä ja vahvistaa julkisen hallinnon yhdenmukaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon menettelyjä. Ottaen huomioon valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 20 :n siirtymäsäännös, jonka mukaan nämä palvelut on otettava käyttöön kahden vuoden kuluessa siitä, kun palvelu on käytettävissä ja viimeistään kun kyseistä palvelua vastaavan itsenäisesti hankitun palvelun palvelusopimus päättyy, ei käyttövelvollisuus ehdotetussa muodossaan lisää palvelujen käyttäjien kustannuksia. Lisäksi lain 3 :n 3 momentin mukaan näistä palveluista kunnallisille viranomaisille aiheutuvat välittömät kustannukset korvataan valtion varoista. Jonkin verran kustannusvaikutuksia yhteisten palvelujen käyttöönotosta on hallituksen esityksessä arvioitu mahdollisesti aiheutuvan palvelujen asiakkaille yhteisten palvelujen yhteensovittamisesta asiakasorganisaation toimintaan ja muuhun tietohallintoon. Tarkoituksena on, että asiakkaat vastaavat näiltä osin omista kustannuksistaan. 6 Riippuvuus ja liitynnät muihin esityksiin Ehdotetun asetuksen säännökset liittyvät hallituksen esityksessä 54/2013 vp. ehdotettuun julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavaan lakiin. Ehdotetussa laissa tarkoitettu turvallisuusverkko ja sen palvelut olisivat tämän asetuksen 1 :ssä tarkoitettuja yhteisiä perustietotekniikkapalveluja. Tarkoitus on, että julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan lain säännösten nojalla täsmennettäisiin turvallisuusverkon palveluja. Tarkoitus on, että palvelujen määrittelyn tasolla ehdotetun asetuksen ja turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan valtioneuvoston asetuksen vastaisivat pääsääntöisesti toisiansa. Palvelukokonaisuudet ja yksittäi-

9 9 7 Voimaantulo set palvelut olisivat asetustasoisen määrittelyn tasolla pääasiassa samoja. Niitä erottaisi lähinnä ne erityiset turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät laatuvaatimukset, jotka turvallisuusverkkoa ja sen palveluja koskevat. Näistä laatuvaatimuksista säädettäisiin turvallisuusverkkotoimintaa koskevassa erityislaissa ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Asetusten ehdotetaan tulemaan voimaan päivänä kuuta Asetuksen voimaantulopäivänä on tarkoitus tehdä ensimmäiset toimintojen ja tehtävien siirrot valtion virastoista Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Nämä siirrot tehdään valtioneuvoston asiasta päivänä kuuta 2014 tekemän päätöksen nojalla.

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto LUONNOS 15.4.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien kokoamishanke 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Hallitusohjelma Tausta -> hallinnonalojen

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Valtiokonttori Yhteystietolista 1 (6) Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Loppukäyttäjät ottavat yhteyttä organisaation omaan tukeen tai toimittajan tarjoamaan

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintähallinnosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan telehallinnosta annettu laki korvattavaksi uudella viestintähallinnosta

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Asettamispäätös 9.4.2015 VM140:06/2013 651/00.01.00.01/2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Asettaminen Toimikausi

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA Muistio (luonnos) VM060:00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA 1 Yleisperustelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Tietohallinnon kansallinen ohjaus

Tietohallinnon kansallinen ohjaus Tietohallinnon kansallinen ohjaus STM 24.2.2016 professori Tomi Voutilainen Tietohallinnon ohjauksen sääntelykartta laki julkisen hallinnon turvallisuusverkko toiminnasta valtioneuvoston ohjesääntö valtion

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 TORI Tilannekatsaus Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 Perustamisen vaiheistus ja aikataulu 2013 2014 Valmisteluvaihe -1.12.2012 Suunnitteluvaihe 1.12.2012-31.7.2013 Perustamisvaihe 1.8.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö Valtion IT palvelukeskuksen henkilöstö Palveluiden tilannekatsaus Tulevaisuus Valtion IT-palvelukeskuksen henkilöstö Valtion IT-palvelukeskuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot 10/2015

Suomen Erillisverkot 10/2015 Suomen Erillisverkot 10/2015 Yhteiskunnan turvallisuuden mestari 2 Turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja - Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot