-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää eräitä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (--/2013) säännöksiä tarkentavasti. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :n 1 momentin mukaan valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut ovat palveluja, joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset, joita käytetään tai on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena, joiden järjestäminen ei edellytä toimialakohtaisia ratkaisuja tai merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut on lain 2 :n 2 momentissa jaoteltu ja määritelty kolmeen palveluryhmään: yhteiset perustietotekniikkapalvelut, yhteiset tietojärjestelmäpalvelut ja yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut. Lain 2 :ssä on myös säännökset palvelujen yleisistä laatuvaatimuksista. Lain 3 :ssä säädetään velvollisuudesta käyttää yhteisiä palveluja. Laki sisältää yleissäännökset ja valtuussäännökset näiden palvelujen tuottajien tehtävistä ja menettelytavoista palvelujen tuottamisessa. Lain 5 :n mukaan valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottaa ja kehittää valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva palvelukeskus. Säännöksen mukaan palvelukeskus huolehtii tehtävistään siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Palvelukeskuksella voi olla myös muita tehtäviä siten kuin siitä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa tai muussa lainsäädännössä säädetään tai muun lainsäädännön nojalla määrätään. Laissa on lisäksi säännökset palvelukeskuksen ohjauksesta, hallituksesta, toimitusjohtajasta, asiakkaista ja asiakasneuvottelukunnasta. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain säätäminen ja näitä tehtäviä hoitavan palvelukeskuksen perustaminen perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen koota yhteen valtion tieto- ja viestintäteknisten palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitteen saavuttamiseksi valtiovarainministeriö asetti Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) ajalle Palvelukeskus on aloittanut toimintansa lain tullessa voimaan -. päivän -kuuta Palvelukeskukseen siirretään valtion virastoista ja laitoksista palvelukeskuksen tehtäviin kuuluvat toiminnot ja tehtävät lain 17 :n siirtymäsäännöksen mukaan kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.

2 2 2 Asetuksenantovaltuudet Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä annetun lain 2 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yhteisistä palveluista, niiden laadusta sekä laadun ja kustannustehokkuuden todentamismenettelyistä. Lain 3 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan organisaatio-, toiminta tai palvelukohtaisesti tarkempia säännöksiä yhteisten palvelujen käytön vähimmäislaajuudesta. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä annetun lain 5 :n 3 momentin mukaan 5 :ssä tarkoitetun palvelutuottajan tehtävistä ja toimintatavoista tämän lain mukaisten palvelujen tuotannossa sekä 1 momentissa tarkoitetun palvelukeskuksen toiminnan järjestämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lain 11 :n 2 momentin mukaan palvelukeskuksen asiakasneuvottelukunnasta ja sen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lain 13 :n 2 momentin mukaan valtion yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottajan tehtävistä ja toimintatavoista sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuotannossa voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki sisältää lisäksi asetuksenantovaltuudet liittyen palvelukeskuksen ohjaukseen, hallitukseen, toimitusjohtajaan ja asiakkaisiin sekä valtion yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottajan asiakkaisiin. Näistä ei ole tarkoitus antaa asetuksella säännöksiä tässä yhteydessä. 3 Keskeiset ehdotukset Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää eräitä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain säännöksiä tarkentavasti. Ehdotettu valtioneuvoston asetus sisältäisi täsmentäviä säännöksiä valtion yhteisistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista, palvelujen käytön velvollisuuksista sekä palvelujen tuottajista. Asetuksella säädettäisiin valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen tehtävistä ja asiakasneuvottelukunnasta sekä asiakasneuvottelukunnan tehtävistä. Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :ssä tarkoitettuja perustietotekniikkapalveluja ja tietojärjestelmäpalveluja. Lisäksi palvelukeskus tuottaisi ja kehittäisi niitä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka sille siirtyisivät Valtion IT-palvelukeskuksesta lain 17 :n nojalla tehtävien siirtojen yhteydessä. Asetuksella säädettäisiin myös muiden valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajien tehtävistä, joita olisivat ehdotetun asetuksen mukaan Valtiokonttori, Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen Erillisverkot Oy.

3 3 Julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista on säädetty valtioneuvoston asetuksella (393/2009). Tämä asetus on tarkoitus kumota ja säätää näistä palveluista ehdotetussa asetuksessa. Samalla ehdotetaan kumottavaksi myös valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen (1155/2002) 1 a ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (1035/2005) 4 Yksityiskohtaiset perustelut Ehdotetun asetuksen 1-3 :ssä säädettäisiin tarkemmin valtion yhteisistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Palvelujen määrittely tarkentaisi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :n 2 momentin määritelmiä. Palveluja koskisi myös lain 2 :n 1 momentin niin sanottu toimialariippumattomien palvelujen määritelmä. Sen mukaan valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut ovat palveluja, joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset, joita käytetään tai on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena, joiden järjestäminen ei edellytä toimialakohtaisia ratkaisuja tai merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Asetuksen 1 :ssä säädettäisiin valtion yhteisistä perustietotekniikkapalveluista. Nämä olisivat pääsääntöisesti niitä palveluja, joita valtion yhteisiä perustietotekniikka ja tietojärjestelmäpalveluja tuottava lain 5 :ssä tarkoitettu palvelukeskus tuottaa. Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja päätelaite- ja käyttäjätukipalveluja ovat esimerkiksi työasemaverkon palvelut, päätelaitepalvelut ja käyttövaltuuspalvelut. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viestintäteknisiä palveluja ovat esimerkiksi sähköpostipalvelut, videopalvelut ja muut tekniset viestinvälityspalvelut. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tietoliikennepalveluja ovat esimerkiksi runkoverkkopalvelut, lähiverkkopalvelut, etäyhteyspalvelut ja viranomaisverkkopalvelut. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja käyttöpalveluja ovat esimerkiksi konesali- ja kapasiteettipalvelut sekä perustietotekniikan ja sovellusten integraatio- ja sanomanvälityspalvelut. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja toimistosovelluksia ovat esimerkiksi toimisto-ohjelmistot, internet- ja intranet-ohjelmistot sekä sosiaalisen median sovellukset. Asetuksen 1 :n 2 momentissa olisi selkeyden vuoksi säädetty siitä, että valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja ovat myös turvallisuusverkko ja sen palvelut, joista säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa (-- /2013) ja sen nojalla annetussa asetuksessa. [Ehdotus laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013) on eduskunnan käsittelyssä. Tämän kohdan muotoilu tarkistetaan lain käsittelyvaiheen mukaiseksi] Asetuksen 2 :ssä säädettäisiin valtion yhteisistä tietojärjestelmäpalveluista. Ehdotetun 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu yhteinen henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelu on esimerkiksi valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku. Kohdassa 2 tarkoitettu yhteinen taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelu on myös esimerkiksi ministeriöiden käyttämä kehys- ja budjettitietojärjestelmä Buketti. Kohdassa 3 tarkoitettuja yhteisiä asianhallintajärjestelmäpalveluja ovat esimerkiksi eräiden ministeriöiden käyttämä Mahti-asianhallintajärjestelmä ja valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä PTJ. Vaikka näitä edellä mainittua asianhallintajärjestelmiä ei käytetäkään kuin ministeriöiden toiminnan tukena, täyttävät

4 4 nämä palvelut lain mukaisen toimialariippumattomien palvelujen määritelmän. Viestinnän järjestelmäpalveluja ovat esimerkiksi julkaisujärjestelmien niin sanotut alustajärjestelmät. Yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja voi olla myös toimitila- ja materiaalinhallinnassa, asiakkuuden hallinnassa, hankinnoissa, raportoinnissa sekä tiedon ja tietoaineistojen säilytyspalveluissa. Näissä viimeksi mainituissa ei ole valtionhallintoon vielä tehty yhteisiä ratkaisuja. Näistä palvelukokonaisuuksista olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista ottaa asetukseen tarkentava säännös, jotta näitä koskevien yhteisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittäminen saataisiin osaksi laissa tarkoitettua yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kokonaisuutta ja toiminnan ohjausta. Asetuksen 3 :ssä säädettäisiin valtion yhteisistä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluista. Nämä palvelut vastaisivat pääosin niitä palveluja, joista on säädetty julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetussa asetuksessa (393/2009), joka on annettu Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) nojalla. Voimassa oleva asetus on tarkoitus kumota ja samalla yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen määrittelyt on tarkoitus saattaa ajan tasalle. Viranomaisten ja kansalaisten tai yhteisöjen välisenä viestintäkanavana ja hallinnollisten päätösten keskitettynä sähköisenä toimittamispaikkana on kansalaisille tällä hetkellä käytössä Asiointitili. Tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelut koskisivat henkilön ja yhteisön tai yhteisön edustajan sähköistä tunnistamista. Tällainen palvelu on esimerkiksi julkishallinnon yhteisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelun Vetuma, jonka avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua ja maksaa sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Tunnistamisen ja allekirjoittamisen hallinnointipalveluja ovat myös palvelut, joiden avulla viranomainen voi julkista tehtävää hoitaessaan tunnistaa organisaation ja sitä edustavan henkilön. Tällaisilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi Verohallinnon tuottamaa Katso-palvelua. Virkamiehen ja muun julkista valtaa käyttävän henkilön sähköisen tunnistamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi valtionhallinnon käytössä olevaa Kertakirjautumisratkaisu Virtua. Verkkopalveluja, joka kokoaa julkisen hallinnon palvelut ja tarjoaa ne keskitetysti saataville, ovat esimerkiksi Suomi.fi palvelu tai Yritys-Suomi palvelu. Julkisen hallinnon palvelujen vakioidut tiedot kokoava palvelu tarkoittaa esimerkiksi palvelutietovaranto-palvelua. Tällainen palvelu on rakenteilla ja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Palvelutietovaranto tulee valmiina sisältämään julkisen hallinnon kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja toisille viranomaisille tuottamien tai järjestämien palvelujen vakiomuotoiset kuvailutiedot. Palvelu, joka kokoaa yhteentoimivuuden ohjausta ja kehittämistä koskevia tietoja ja palveluja ja tarjoaa ne keskitetysti saataville, tarkoittaa esimerkiksi Yhteentoimivuus.fi -verkkopalvelua. Lomakepalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla viranomaiset voivat tuottaa vuorovaikutteisia lomakkeita hallinnon asiakkaiden käyttöön. Julkisella hallinnolla on käytössään Suomi.fi ja Yritys-Suomi palveluihin liitetty lomake.fi alustapalvelu. Asetuksen 4 :ssä säädettäisiin valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen nimestä. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 :ssä on säädetty palvelukeskuksesta ja sen tehtävistä yleisellä tasolla. Palvelukeskus on lain 5 :n mukaan valtionvarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Viraston nimeä ei ole kuitenkaan

5 5 laissa säädetty, joten siitä on säädettävä virastoa koskevassa asetuksessa. Ehdotuksen mukaan viraston nimi olisi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Asetuksen 5 :ssä säädettäisiin palvelukeskuksen tehtävistä. Ehdotetun 5 :n tarkoituksena olisi osoittaa, mitä palveluja 1-3 :ssä tarkoitetuista yhteisistä palveluista palvelukeskus tuottaisi. Palvelukeskuksen tehtävänä olisi erityisesti tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja. Ehdotetun 5 :n 1 momentissa täsmennettäisiin yhteisien perustietotekniikkapalvelujen 1 :ssä tarkoitettuja määritelmiä säätämällä tarkemmin näihin palvelukokonaisuuksiin kuuluvista palveluista, joita palvelukeskus tuottaisi ja kehittäisi. Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä yhteisistä tietojärjestelmäpalveluista, joita palvelukeskus tuottaisi. Säännöksessä olisi nimenomaisesti täsmennetty palvelukeskuksen tehtävää siten, että sen tehtävänä olisi tuottaa näitä palveluja, ei kehittää. Kehittämisvastuu näiden palvelujen sisällöstä olisi palveluista vastaavilla tahoilla. Esimerkiksi valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä ja EU-asiakirjojen hallintajärjestelmästä vastaa valtioneuvoston kanslia. Ehdotetun pykälän 3 momentissa tarkennettaisiin ne 3 :ssä tarkoitetut sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut, joita palvelukeskus tuottaisi ja kehittäisi. Selkeyden vuoksi ehdotetun pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, että palvelukeskus toimisi myös julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain nojalla nimettynä turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja integraatiopalvelujen tuottajana. [Ehdotus laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013) on eduskunnan käsittelyssä. Tämän kohdan muotoilu tarkistetaan lain käsittelyvaiheen mukaiseksi]. Ehdotetun pykälän 5 momentin mukaan palvelukeskus voisi tuottaa perustietotekniikkapalveluihin liittyviä projekti ja asiantuntijapalveluja. Asetuksen 6 :ssä säädettäisiin palvelukeskuksen asiakasneuvottelukunnasta. Säännöksen mukaan asiakasneuvottelukunnan toimikausi olisi neljä vuotta. Valtiovarainministeriö asettaisi neuvottelukunnan ja siihen kuuluisi puheenjohtajana toimivan valtiovarainministeriön lisäksi edustaja kultakin hallinnonalalta sekä palvelukeskuksen edustaja. Asiakasneuvottelukunnan tehtävistä säädettäisiin asetuksen 7 :ssä. Asiakasneuvottelukunta tukisi palvelukeskuksen toimintaa ja sen ohjaamista. Ehdotetun pykälän mukaan asiakasneuvottelukunnan tehtävänä olisi käsitellä palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja; käsitellä palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita; käsitellä ja seurata palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja; käsitellä ja seurata hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä; käsitellä ja seurata palveluiden käyttö- ja käyttöönottoastetta ja käsitellä muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempi merkitys palvelujen tuottamisessa, kehittämisessä tai käyttämisessä. Asiakasneuvottelukunta voisi tehdä sen tehtäviin liittyviä aloitteita valtiovarainministeriölle ja palvelukeskukselle. Asiakasneuvottelukunnan palvelukeskukselle tekemät aloitteet käsiteltäisiin tarvittavalla tavalla myös palvelukeskuksen toiminnan ohjauksessa. Palvelukeskuksen toimitusjohtajan tehtävänä on muiden vastaavien asioiden ohella tuoda ohjausta edellyttävät asiakasneuvottelukunnan aloitteet palvelukeskuksen hallituksen käsiteltäväksi. Asetuksen 8 :ssä säädettäisiin Valtiokonttorin tehtävistä yhteisen sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Valtiokonttori tuottaisi ja kehittäisi kansalaisten käyttöön tarkoitettua julkisen hallinnon palvelut ja tie-

6 6 dot kokoavaa verkkopalvelua, jonka nimi tällä hetkellä on Suomi.fi. Kyseisen palvelun tuottaminen on tälläkin hetkellä Valtiokonttorin vastuulla. Muut Valtiokonttorin hoitamat sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut siirtyisivät perustettavaan palvelukeskukseen. Asetuksen 9 :ssä säädettäisiin Verohallinnon tehtävistä yhteisen sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Verohallinto tuottaisi ja kehittäisi yhteisöjen ja niiden edustajien sähköisen tunnistamisen kokoamispalvelua, jonka nimi on Katso-palvelu. Tämä tehtävä on ollut Verohallinnolla väliaikaiseksi säädetyn Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 a :n nojalla. Tehtävä olisi jatkossakin tarkoitus olla väliaikaisesti Verohallinnon hoidettavana, kunnes eri tunnistusratkaisujen hoidosta ja vastuullisista tahoista tehdään ratkaisuja. Asetuksen 10 :ssä säädettäisiin Etelä-Savon ELY-keskuksen tehtävistä yhteisen sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Etelä-Savon ELY-keskus tuottaisi ja kehittäisi yrityksien käyttöön tarkoitettua julkisen hallinnon palvelut ja tiedot kokoavaa verkkopalvelua, jonka nimi on tällä hetkellä Yritys-Suomi -palvelu. Asetuksen 11 :ssä säädettäisiin valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n tehtävistä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisien palvelujen tuottamisessa. Ehdotetun pykälän mukaan Suomen Erillisverkot Oy tuottaisi viranomaisradioverkko VIRVE:n palveluja. Nämä palvelut ovat yhteisiin perustietotekniikkapalveluihin kuuluvia tietoliikennepalveluja. Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiön tehtävänä on julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (--/--) 6 :n nojalla tuottaa turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja. Tässä laissa säädetään valtion yhteisiin tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin kuuluvista erityispalveluista. Selkeyden vuoksi asetuksen 11 :ssä säädettäisiin siitä, että Suomen Erillisverkot ovat myös turvallisuusverkon palvelujen osalta valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottaja. Suomen Erillisverkot Oy:n tuottamat turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalvelut ovat yhteisiin perustietotekniikkapalveluihin kuuluvia tietoliikennepalveluja. [Ehdotus laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013) on eduskunnan käsittelyssä. Tämän kohdan muotoilu tarkistetaan lain käsittelyvaiheen mukaiseksi] Asetuksen 12 :ssä säädettäisiin yhteisten palvelujen käytöstä. Säännös annettaisiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 4 momentin nojalla. Säännökseen sisältyvän asetuksenantovaltuuden mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan organisaatio-, toiminta tai palvelukohtaisesti tarkempia säännöksiä yhteisten palvelujen käytön vähimmäislaajuudesta. Asetuksen 12 :n 1 momentissa säädettäisiin tarkemmin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 1 momentin käyttövelvollisuudesta. Lain ja asetuksen säännösten perusteella valtion virastojen ja laitosten olisi käytettävä niitä yhteisiä perustietotekniikkapalveluja, joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ryhtyy tuottamaan. Sen sijaan yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin ei ole tarkoitus vielä tässä yhteydessä tarkemmin kohdentaa käyttövelvollisuutta. Tämä vastaisi sitä tarkoitusta, jota valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamisella on tässä vaiheessa haettu.

7 7 Asetuksen 12 :n 2 momentin mukaan valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskisi edellä 5 :n 3 momentin 1, 2 ja 3 kohdissa tarkoitettuja palveluja. Säännöksellä tarkennettaisiin valtion virastojen ja laitosten velvollisuutta käyttää sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Käyttövelvollisuuden vähimmäislaajuus määriteltäisiin säännöksessä niiden yhteisten palvelujen kautta, joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin on tarkoitus tuottaa. Käytännössä ehdotetun säännöksen mukaan valtion virastojen ja laitosten olisi vähintään käytettävä Asiointitiliä, Vetuma-palvelua ja Virtu-palvelua tai niitä korvaavia uusia palveluja. Palvelujen nimelliset muutokset eivät vaikuttaisi velvollisuuteen käyttää, koska palvelut olisi määritelty asetuksessa niiden ominaisuutta kuvaavasti. Asetuksen 12 :n 3 momentin mukaan valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 3 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskee edellä 5 :n 3 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettuja palveluja. Säännöksellä tarkennettaisiin kunnallisten viranomaisten velvollisuutta käyttää sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Käyttövelvollisuuden vähimmäislaajuus määriteltäisiin säännöksessä niiden yhteisten palvelujen kautta, joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin on tarkoitus tuottaa. Käytännössä ehdotetun säännöksen mukaan valtion virastojen ja laitosten olisi vähintään käytettävä Asiointitiliä ja Vetumapalvelua tai niitä korvaavia uusia palveluja. Palvelujen nimelliset muutokset eivät vaikuttaisi velvollisuuteen käyttää, koska palvelut olisi määritelty asetuksessa niiden ominaisuutta kuvaavasti. Asetuksen 12 :n 4 momentissa säädettäisiin lisäksi tarkemmin velvollisuudesta käyttää sellaisia yhteisiä sähköisen ja asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, joiden käyttövelvollisuus ei niinkään koske sitä, että viranomaisen itse olisi toiminnassaan tai sen tukena käytettävä palvelua. Sen sijaan käyttövelvollisuus tässä säännöksessä tarkoitettuihin palveluihin tarkoittaisi velvollisuutta tuottaa tietoa näiden palvelujen sisällöksi ja antaa palvelunsa käytettäväksi näiden tukipalvelujen kautta. Ehdotetun säännöksen mukaan valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskisi lisäksi edellä 5 :n 3 momentin 4 ja 5 kohdissa tarkoitettuja sekä 8 ja 10 :ssä tarkoitettua palveluja siten, että viranomaisten on tuotettava näihin palveluihin tietoa ja tarjottava sähköisen asioinnin palvelunsa sitä kautta kansalaisten ja yhteisöjen käytettäväksi. Käyttövelvollisuuksia koskevien lain ja asetuksen tarkentavien säännösten noudattamisessa on otettava huomioon myös lain 20 :n siirtymäsäännös yhteisten palvelujen käytön velvollisuudesta. Asetuksen 13 :n 1 momentissa säädettäisiin yhteisten palvelujen laadusta ja kustannustehokkuudesta. Säännöksellä tarkennettaisiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 :n 3 momentin laatuvaatimuksia. Ehdotetun pykälän 1 momentissa olisi säännös valtiovarainministeriön, asiakasneuvottelukunnan ja yhteisten palvelujen asiakkaiden tiedonsaantioikeudesta. Tiedonsaantioikeudella olisi tarkoitus turvata asiakkaiden ja palvelutuotantoa ohjaavien tahojen oikeus saada riittävät ja tarvittavat tiedot palvelujen laadusta ja kustannustehokkuudesta. Säännöksessä tarkennettaisiin lisäksi, mitä palvelujen laatuun ja kustannustehokkuuteen liittyen olisi vähintään palvelutuottajien ja asiakkaiden välisissä palvelusopimuksissa sovittava.

8 8 5 Vaikutukset Asetuksen 13 :n 2 momentissa säädettäisiin palvelutuottajien velvollisuudesta järjestää palvelutuotantonsa siten, että palveluja tuotetaan ja kehitetään laadunhallintajärjestelmän mukaisesti tai että palvelutuotannossa on muut vastaavat menettelytavat, joilla palvelun laatua ja palvelutasoja voidaan seurata, raportoida ja jatkuvasti kehittää. Säännöksessä tarkoitettuna laadunhallintajärjestelmänä voidaan käyttää esimerkiksi ITIL-prosessikehystä. Samalla ehdotetaan kumottavaksi valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a, julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annettu valtioneuvoston asetus ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (1035/2005). Ehdotetun asetuksen 4 :ssä tarkoitetun Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin perustamisen ja sen 5 :ssä tarkoitettujen palvelujen vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (HE 150/2013). Samoin palvelukeskuksen tuottamien perustietotekniikkatehtävien käyttövelvollisuuden vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä. Lain ja ehdotetun asetuksen 12 :n 1 momentin nojalla valtion virastojen ja laitosten olisi käytettävä kaikkia Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottamia perustietotekniikkapalveluja. Ehdotetun asetuksen säännöksillä kohdennettaisiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 :n 2 ja 3 momentin velvollisuus käyttää tiettyihin sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluihin. Velvoittavilla säännöksillä on tarkoitus lisätä näiden palvelujen käyttöä ja vahvistaa julkisen hallinnon yhdenmukaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon menettelyjä. Ottaen huomioon valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 20 :n siirtymäsäännös, jonka mukaan nämä palvelut on otettava käyttöön kahden vuoden kuluessa siitä, kun palvelu on käytettävissä ja viimeistään kun kyseistä palvelua vastaavan itsenäisesti hankitun palvelun palvelusopimus päättyy, ei käyttövelvollisuus ehdotetussa muodossaan lisää palvelujen käyttäjien kustannuksia. Lisäksi lain 3 :n 3 momentin mukaan näistä palveluista kunnallisille viranomaisille aiheutuvat välittömät kustannukset korvataan valtion varoista. Jonkin verran kustannusvaikutuksia yhteisten palvelujen käyttöönotosta on hallituksen esityksessä arvioitu mahdollisesti aiheutuvan palvelujen asiakkaille yhteisten palvelujen yhteensovittamisesta asiakasorganisaation toimintaan ja muuhun tietohallintoon. Tarkoituksena on, että asiakkaat vastaavat näiltä osin omista kustannuksistaan. 6 Riippuvuus ja liitynnät muihin esityksiin Ehdotetun asetuksen säännökset liittyvät hallituksen esityksessä 54/2013 vp. ehdotettuun julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavaan lakiin. Ehdotetussa laissa tarkoitettu turvallisuusverkko ja sen palvelut olisivat tämän asetuksen 1 :ssä tarkoitettuja yhteisiä perustietotekniikkapalveluja. Tarkoitus on, että julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan lain säännösten nojalla täsmennettäisiin turvallisuusverkon palveluja. Tarkoitus on, että palvelujen määrittelyn tasolla ehdotetun asetuksen ja turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan valtioneuvoston asetuksen vastaisivat pääsääntöisesti toisiansa. Palvelukokonaisuudet ja yksittäi-

9 9 7 Voimaantulo set palvelut olisivat asetustasoisen määrittelyn tasolla pääasiassa samoja. Niitä erottaisi lähinnä ne erityiset turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät laatuvaatimukset, jotka turvallisuusverkkoa ja sen palveluja koskevat. Näistä laatuvaatimuksista säädettäisiin turvallisuusverkkotoimintaa koskevassa erityislaissa ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Asetusten ehdotetaan tulemaan voimaan päivänä kuuta Asetuksen voimaantulopäivänä on tarkoitus tehdä ensimmäiset toimintojen ja tehtävien siirrot valtion virastoista Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Nämä siirrot tehdään valtioneuvoston asiasta päivänä kuuta 2014 tekemän päätöksen nojalla.

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 7.5.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 10.9.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto LUONNOS 15.4.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

KaPA-laki* ja sähköisen asioinnin tukipalvelut

KaPA-laki* ja sähköisen asioinnin tukipalvelut KaPA-laki* ja sähköisen asioinnin tukipalvelut Palvelukohtaiset mahdollisuudet, vaikutukset ja velvoitteet 29.6.2016 * Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 Taustaa Laki

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien kokoamishanke 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Hallitusohjelma Tausta -> hallinnonalojen

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori?

Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtori syntyi 1.3.2014 2 Tausta ja taival

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 14.12.2015 Henri Helo VALTIONEUVOSTON ASETUS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN ERÄI- DEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN MUIHIN VIRASTOIHIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 29.4.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Hallintovaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Hallintovaliokunta Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 18.5.2016 Hallintovaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Valtiokonttori Yhteystietolista 1 (6) Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Loppukäyttäjät ottavat yhteyttä organisaation omaan tukeen tai toimittajan tarjoamaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla 13.9.2016 Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Suomi.fi- palveluiden käyttöönotto Suomi.fi- palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden

Lisätiedot

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen.

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen. HE 48/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toimisto valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntö 15.4.2015 VM/74/03.01.01/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 21.2.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEU- VOTTELUKUNNASTA 1 Taustaa Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Tietohallinnon kansallinen ohjaus

Tietohallinnon kansallinen ohjaus Tietohallinnon kansallinen ohjaus STM 24.2.2016 professori Tomi Voutilainen Tietohallinnon ohjauksen sääntelykartta laki julkisen hallinnon turvallisuusverkko toiminnasta valtioneuvoston ohjesääntö valtion

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- info Janne Viskari

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- info Janne Viskari Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa KaPA- info 16.6.2016 Janne Viskari Suomi.fi- palveluiden käyttöönotto Suomi.fi- palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden hyväksyminen lakisääteinen tehtävä Asiakkaiden

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot