ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö"

Transkriptio

1 Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

2 Valtion IT toiminnan johtamis ja organisaatiomalli Valtion IT palvelut VALTIONEUVOSTO Ministeriryhmä, Valtiovarainministeriö Valtion IT johtoryhmä Valtion IT johtaja Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut Valtion ITkoordinointiryhmä VAHTI Hallinnonalat M1 Hallinnonalan IT johtaja M2 Hallinnonalan IT johtaja M3 Hallinnonalan IT johtaja M4 Hallinnonalan IT johtaja M5 Hallinnonalan IT johtaja V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V

3 Valtion IT palvelut Tavoitteet Päällekkäisen työn vähentäminen Kokonaiskustannusten vähentäminen Yhteisten palvelujen tehokas ja laadukas rakentaminen, tuottaminen ja ylläpito Tuotannon jatkuvuuden varmistaminen Osaamisen ylläpito ja kehittäminen

4 Valtion IT palvelut Hankkeen tehtävät Tavoitetila: määritellä valtion IT palvelut yksikön tehtävä, suunnitella yksikön organisatorinen asema sekä johtamis ja ohjausperiaatteet, määritellä sen asiakkaat ja yhteistoimintamenettelyt asiakkaiden kanssa, suunnitella yksikön tarjoamat palvelut, niiden laatumittarit ja alustavasti kartoittaa niihin liittyvät prosessit, määrittää alustavasti oman ja ostettavan työn alueet, suunnitella sopimuskäytännöt ja palvelusopimukset, suunnitella palvelutoiminnan rahoituksen, talousohjauksen ja laskutuksen periaatteet, suunnitella miten valtionhallinnon yhteiset IT palvelut tuotetaan ja miten valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) ja mahdollisesti muut valtionhallinnon keskeisimmät IT palveluja tuottavat yksiköt integroidaan joko kokonaan tai osittain tuotantokokonaisuuteen, suunnitella alustavasti yksikön sisäinen organisaatio ja henkilöstötarve, selvittää muut tavoitetilaan liittyvät keskeiset asiat. Toimeenpanosuunnitelma: määritellä kehittämisvaiheet yhteisten IT palvelujen tuottamiseen, laatia alustavat liiketoiminta, henkilöstö, investointi ja käyttökustannussuunnitelmat toiminnan aloittamiseksi, suunnitella mahdollinen henkilöstön ja palvelutuotannon siirto uuteen yksikköön olemassa olevista palveluyksiköistä, selvittää muut keskeiset toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat

5 Valtion IT palvelut Toiminta ajatus Draft Valtionhallinnon ITtoiminnan kehittäminen, : Hallinnon tuottavuuden kohottamisessa valtionhallinnon yhteisen IT toiminnan kehittämisellä on merkittävä rooli muutoksen mahdollistajana koskien uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. (1) Yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut sekä tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus mahdollistavat asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen rakentamisen. (2) Yhteisten IT palveluiden ja tietojärjestelmien avulla poistetaan päällekkäisyyksiä, nostetaan toiminnan sisäistä tehokkuutta ja samanaikaisesti parannetaan valtion IT toiminnan kustannustehokkuutta. Valtion IT palvelut yksikkö toteuttaa valtion ITstrategiaa IT johtamisyksikön ohjauksessa. Valtion IT palvelut yksikkö vastaa valtion IT strategian mukaisten yhteisten tai yhtenäistettyjen IT palvelujen tuotannon järjestämisestä. Yksikkö osallistuu niiden kehittämiseen ja ottaa vastuun niiden toteuttamisesta. Valtion IT toiminnassa (jota IT palvelut yksikkökin osaltaan edustaa) Yhtenäistetään koko valtionhallinnon IT infrastruktuuria ja tukitoimintojen tietojärjestelmiä Yhtenäistetään kaikkien tietojärjestelmien teknistä ja sisällöllistä yhteentoimivuutta. Käytetään yhtenäisiä arkkitehtuureja ja menetelmiä sekä toteutetaan yhtenäisesti määritelty perustietoturvataso

6 Valtion IT palvelut Yksikkö vastaa valtionhallinnon yhteisistä IT palveluista Tehtäväkenttä palveluiden kehittämishankkeisiin osallistumisesta, palveluiden toteuttamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä, palvelutuotannosta ja sen laadusta, asiakasyhteistyöstä ja palvelujen laskutuksesta sekä käyttäjätuesta. Vastuu koskee sekä itse tuotettuja että ostettuja palveluita Asiakkaat Tavoitteena on, että valtionhallinnon yhteisiä IT palveluja käyttäisivät kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset

7 Vastuujako: valtion IT johtamisyksikkö IT palvelut IT strategia TTS/ TAE Vastuu: Valtion IT johtamisyksikkö Tulosohjaus (ml. päätös) Vastuu: Valtion IT palvelut Ohjaus: Valtion IT johtamisyksikkö Valtion IT johtoryhmä päättää: IT strategia Esitutkimuksen lopputulokset ja hankkeen aloitus Muut keskeiset linjaukset. Valtion IT koordinointiryhmä seuraa ja käsittelee koko prosessia IT strategiasta laadunvalvontaan asti. Esiselvitys PÄÄTÖS Sopimus (IT toimittaja) Hanke Sopimus (asiakas) Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö ja laadunvalvonta

8 Asiakkaat Palvelut Asema Rahoitus Valtion IT palvelut Perustamisen lähtökohdat IT palvelukeskuksen asiakkaita ovat valtion virastot. Yhteiset ja yhtenäiset ITpalvelut tukevat asiakkaiden toiminnan kehittämistä ja vapauttavat heidän resurssejaan ydintoimintaan. Valtion IT palvelut yksikkö vastaa valtion IT strategian mukaisten yhteisten tai yhtenäistettyjen IT palvelujen tuotannon järjestämisestä. Yksikkö osallistuu niiden kehittämiseen ja ottaa vastuun niiden toteuttamisesta. IT palvelukeskus on VM:n alainen nettobudjetoitu virasto tai osa olemassa olevaa virastoa. IT palvelukeskus järjestää tai tuottaa itse maksullisia omakustannushintaisia ITpalveluja sopimuspohjaisesti. Palvelukeskukselle myönnetyt määrärahat ja sen palveluista perimät maksut kattavat palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset. Läpinäkyvyys IT palvelujen hinta laatusuhdetta seurataan vuosittain asiakkaiden kanssa yhteistyössä. IT palvelukokonaisuuksien kilpailukyky, kustannusrakenne ja kustannukset tunnetaan ja pidetään läpinäkyvinä. Kehittyminen Palvelukeskuksen palveluvalikoima laajenee suunnitellusti, IT strategian mukaisesti ja IT johtamisyksikön ohjauksessa Osaaminen IT palvelujen toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista kootaan palvelukeskukseen hallinnonaloilta ja mahdollisesti myös valtionhallinnon ulkopuolelta. Tavoitetila IT palvelut yksikkö tuotteistaa ja hinnoittelee palvelunsa niin, että ne ovat vertailukelpoisia markkinoilla tarjottaviin vastaaviin palveluihin

9 Valtion IT palvelut Ohjauksen periaatteet Ohjaajat Tulosohjaus, TTS, TAE ICT toiminnan strateginen ohjaus ICT toiminnan kokonaiskoordinointi Tilaaja (ValtIT johtamisyksikkö) Palvelujen järjestämisen ohjaus ja valvonta Palveluvalikoiman ja palvelutason määrittäminen Sopimusperiaatteiden määrittäminen Merkittävien palvelutuottajien hyväksyminen Palvelujen käynnistysvaiheen rahoittaja Valtion ICT strategian viestintä ja toteutumisen seuranta Palvelutarpeiden yhtenäistäminen Palvelutasojen seuranta ICTpalvelutuotannonohjaus Sopimuspohjainen tilaaminen Toimeksiannot uusien palvelujen kehittämiseksi Palveluyksikön kilpailukyvyn seuranta ja ohjaus Asiakas (virasto jne.) Palvelutarpeen määrittely Palvelujen osto Palvelujen käyttö Laadun seuranta Palvelujen tuottaminen Palvelusopimukset Asiakassuhteiden hoitaminen Asiakaspalvelut Asiantuntijatuki palveluiden yhtenäistämiseksi ValtIT palveluyksikkö Palvelujen suunnittelu ja toteutus (itse tai osto) Palveluyksikön toiminnan kehittäminen Palvelutasojen varmistaminen Markkinointi ja myynti? Yhteistyön kehittäminen muiden palveluyksiköiden kanssa

10 Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut Yhteiset tietojärjestelmät Valtion IT palveluyksikkö Palvelukartta Kehityspalvelut Tunnistamisratkaisun kehittäminen Yhteisen sähköisen asioinnin toimintamallien ja alustan kehittäminen Kehitettävät sähköisen asioinnin kokonaisuudet (esim. suomi.fi) Kokonaisarkkitehtuurin kehitys Integraatioarkkitehtuurin /ja ratkaisun kehitys rajapintakehitys Hankehallinnan kehittäminen Järjestelmäkehitysmenetelmä Talous ja henkilöstöhallinto Virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta Dokumenttienhallinta ja arkistointi Muiden valittujen palveluiden kehitys Palvelukomponenttien kehitys Tietoturvallisuuden kehittämisohjelman konkretisointi Auditointi ja arviointimenetelmien kehittäminen Tietoturvallisuus ja varautuminen Yhteentoimivuuden kehittäminen Perustietotekniikka Yhteinen tietoliikenneratkaisu Sähköposti / kalenteri Työasemapalvelut (myöhemmin) palvelut Käyttöpalvelut (myöhemmin) Määrittely (ja kilpailutus) vaiheen palvelut Prosessikehittämisen tuki Sähköisten palveluiden määrittelyn tuki Yhteisten prosessien kehittämisen tuki Yhteisten tietokäsitteiden määrittelyn tuki Prosessikehittämisen tuki Tietoturvatasojen ja vaatimusten määrittely hankkeissa ja toiminnassa Kilpailutusvaiheen tukipalvelut Teknisen arkkitehtuurin soveltamisen tuki??? Suunnittelu ja toteutusvaiheen palvelut Asiointialustan soveltamisen tuki Tunnistamisratkaisun soveltamisen tuki Sovellushankkeiden johtaminen (pois) Asiakkaiden sovellushankkeiden projektituki Kehityshankkeen johtaminen Yhteisten ITpalvelujen tuotanto, tuki ja ylläpitopalvelut Asiointialustan ja tunnistamisen tuotantopalvelu Asiakas ja palvelutuki Alustan ja tunnistamisen jatkokehittäminen Tuki muiden palvelukeskusten toiminnan / prosessien kehitykselle (parhaat käytännöt) Yhteisten palveluiden ja palvelukomponenttien käyttöpalvelut Palvelukohtainen käyttäjätuki Palvelujen jatkokehitys ja ylläpito Tietoturvan hallinta (toimeenpano) omassa toiminnassa / palveluissa Asiantuntijapalvelut Sähköisen asioinnin kokonaisuuden / komponenttien soveltamisen tuki Kehittämisen arkkitehtuurituki Rajapintojen soveltamisen tuki Projektihallinnan menetelmätuki Kehittämisen menetelmätuki Palvelukohtaiset asiantuntijat Auditointi ja arviointi asiakkaille DRAFT ŁTunnistuspalvelut ŁHallinnon sähköisten prosessien alusta ŁKehittämistuki ŁSähköisiä asiointipalveluja käyttäjille ŁMenetelmätuki ŁKehittämistuki virastoille ŁYhteisen arkkitehtuurin soveltamisen tuki ŁIntegraatioratkaisun soveltamisen tuki ŁTietojärjestelmiä asiakkaille ŁYhteisiä palvelukomponentteja asiakkaiden palveluihin MITÄ???? ŁTietoturvalliset yhteiset palvelut Teknisen Käyttöpalvelut IT palvelujen ŁPalvelutuotanto arkkitehtuurin Käyttäjätuki yhteishankintojen ŁKäyttäjätuki soveltamisen tuki??? valmistelu Lähituki ŁKehittämisen tuki ŁHankinnat ja hankintojen tuki

11 Valtionhallinnon IT henkilöstön jakautuma (htv) (kysely 2005) Ydintoiminnan järjestelmäpalvelut 504 Perustietotekniikkapalvelut, Infrastruktuuri Perustietotekniikkapalvelut, Toimistotyöasemat&sovellukset ja tuki 746 Tukitoimintojen järjestelmäpalvelut 1083 Asiantuntijapalvelut

12 Henkilöstövaikutukset Periaatepäätöksen kehittämishankkeet toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Hankkeiden henkilöstövaikutuksia suunnitellaan erityisen tarkasti. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa. IT toiminnan tehostamisessa tullaan noudattamaan tätä valtioneuvoston periaatepäätöstä

13 Valtion IT palvelut Hankeryhmä Leena Honka (pj), valtiovarainministeriö Tapio Aaltonen, sisäasiainministeriö Heikki Heikkilä, ympäristöministeriö Heikki Joustie, valtiovarainministeriö Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori Kari Kekki, valtiovarainministeriö, VNTHY Lea Krohns, sisäasiainministeriö, VRK Kari Kujanen, oikeusministeriö Tarmo Maunu, maa ja metsätalousministeriö Heikki Riippa, sisäasiainministeriö, PTHK Olli Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö Hannu Taipale, valtiovarainministeriö Helena Tarkka, valtiovarainministeriö Arja Terho, valtiovarainministeriö henkilöstön edustajat: Pardia/ Eija Pekkarinen, JUKO/ Reino Sedenius, JHL/ Heikki Sipiläinen

14 Valtion IT palvelut Suunnittelun aikataulu Hankeryhmä asetettu ajalle Konsultin hankinta (syyskuu). Selvitys isoimpien palvelukeskusten nykytilasta (syys loka) Tavoitetilan määrittely (syys marras) pienryhmät hankeryhmä 18.9., 4.10., , , valtion IT koordinointiryhmä 1.11., Keskustelutilaisuudet hallinnonalojen kanssa (marras joulu) Toimeenpanosuunnitelmat (marras joulu) hankeryhmä valtion IT koordinointiryhmä valtion IT johtoryhmä Viimeistely (joulu tammi) Päätökset

15 Seuraava tiedotustilaisuus tiistaina (iltapäivä) Säätytalolla. Leena Honka / valtit

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

TORI-hanke Nykytila-analyysi, loppuraportti 12.10.2012

TORI-hanke Nykytila-analyysi, loppuraportti 12.10.2012 TORI-hanke Nykytila-analyysi, loppuraportti 12.1.212 Lukuohje Valtionhallinnon toimialariippumattomia ICT-palveluita tuottavien yksiköiden nykytilakartoitus toteutettiin 24 toimintayksikössä siten, että

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia 2010 2015 Sisältö 1 Perusteet... 4 2 Toimintaympäristö ja siinä ennakoidut muutokset... 6 3 Missio, visio ja arvot... 8 3.1 Missio...8 3.2 Visio

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio 7/2014 Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 Budjetti 441 729 Painotuote

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot