Toiminta- periaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- periaatteet"

Transkriptio

1 Toimintaperiaatteet

2 Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi olemme päivittäneet toimintaperiaatteemme. Nämä ohjeet perustuvat visioomme ja arvoihimme ja vahvistavat voimakasta sitoutumistamme rehellisyyteen, kestävään kehitykseen ja lakien ja määräysten noudattamiseen toiminnassamme kaikkialla maailmassa. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa yhdenmukainen päätöksenteko päivittäisessä työympäristössämme ja tehdä meistä luotettava ja vastuullinen liikekumppani asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Metson toimintaperiaatteet muodostavat kehyksen toiminnallemme. Niihin on yhteen asiakirjaan tiivistetty liiketoimiemme kannalta olennaiset asiat, joita ovat muun muassa rehellisyys, lahjonnan torjunta, turvallisuus, tietojen julkistaminen, ympäristö ja ihmisoikeudet. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Metson työntekijöitä, ja olemme kaikki velvollisia noudattamaan niitä päivittäin riippumatta siitä, missä toimimme. Odotamme myös liikekumppaniemme ja muiden osapuolten huomioivan, kunnioittavan ja jakavan vastaavat periaatteet kuin toimintaperiaatteissamme esitetyt. Jos olet epävarma siitä, kuinka tietyssä tilanteessa tulisi toimia, kysy aina ensin. Matti Kähkönen Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2

3 Nämä toimintaperiaatteet koskevat meitä kaikkia Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Metson työntekijöitä asemasta ja tehtävistä riippumatta. Odotamme myös liikekumppaniemme ja muiden osapuolten huomioivan, kunnioittavan ja jakavan vastaavat periaatteet kuin toimintaperiaatteissamme esitetyt. Rehellisyys on kaiken Metson toiminnan, liiketoimien, lausuntojen ja raportoinnin peruslähtökohta sekä elinehto kestävälle kehitykselle. Jokaisen vastuulla on toimia rehellisesti tehtävistä, asemasta ja toimipaikasta riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pidämme lupauksemme ja sitoumuksemme, odotamme kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme toimivan täysin rehellisesti, työskentelymme perustuu yhteiseen luottamukseen ja kunnioitukseen, ja arvostamme erilaisuutta, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. 3

4 Sisällysluettelo Liiketoiminta 5 Lakien ja säädösten noudattaminen 6 Lahjonnan nollatoleranssi 7 Metso Code of Conduct: Business Conduct Kilpailulainsäädännön noudattaminen 8 Liikekumppanien tunteminen 8 Eturistiriita 9 Rahanpesu 9 Henkilöstö ja toiminta 10 Ihmisoikeudet 11 Työterveys ja-turvallisuus 12 Yhtiön omaisuuden suojaaminen 13 Metson aineeton pääoma ja muu omaisuus 14 Tietosuoja ja yksityisyys 14 Tietojen antaminen 15 Sosiaalinen media 15 Brändinhallinta 16 Kestävä kehitys ja ympäristö 17 Laatu ja kestävä kehitys kaikessa toiminnassamme 18 Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteiskunta 18 Ympäristönsuojelu ja jatkuva parantaminen 19 Toimintaperiaatteiden noudattaminen 20 Neuvon pyytäminen 21 Väärinkäytösten raportointi ja tutkinta 22

5 Toimintaperiaatteet: Liiketoiminta 5

6 Metso» Toimintaperiaatteet: Code of Conduct: Liiketoiminta Business Conduct Lakien ja säädösten noudattaminen Globaalina yhtiönä Metso noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Tähän kuuluu myös toimintaa säätelevien parhaiden käytäntöjen omaksuminen. Tulkintaerimielisyyksissä etsimme parhaiden asiantuntijoiden avulla parhaat ratkaisut. Haluamme olla hyvä yrityskansalainen kaikkialla missä toimimme. Vaadimme myös kaikkia edustajiamme ja jakelijoitamme, konsulttejamme, toimittajiamme ja liikekumppaneitamme noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, säädöksiä ja käytäntöjä. 6

7 » Toimintaperiaatteet: Liiketoiminta Lahjonnan nollatoleranssi Lahjat, vieraanvaraisuus ja viihdykkeet ovat vakiintuneet normaaliin liiketoimintakäytäntöön. Niiden on kuitenkin aina oltava kohtuullisia ja maltillisia sekä soveltuvien lakien ja sisäisten käytäntöjemme mukaisia. Metso noudattaa kaikkia soveltuvia lahjonnan vastaisia lakeja. Emme koskaan tarjoa tai vastaanota lahjuksia tai maksa laittomia maksuja suoraan tai epäsuorasti jonkun ulkopuolisen välityksellä vaikuttaaksemme liiketoimintapäätökseen tai saadaksemme etua liiketoimissa. Lahjonnan vastaisten lakien ja käytäntöjen noudattamatta jättämisestä voi koitua vakavia seurauksia Metsolle ja asiaan liittyville henkilöille. Huomattavien rangaistusten ja liiketoimien peruuntumisen ja viivästymisen lisäksi näiden lakien rikkomisesta voi aiheutua vakavaa vahinkoa Metson maineelle ja luotettavuudelle toimittajana ja liikekumppanina. Metso ei käy kauppaa sellaisten konsulttien, edustajien, toimittajien tai muiden osapuolten kanssa, jotka eivät toimi näiden periaatteiden mukaisesti eivätkä noudata lahjonnan vastaisia lakeja ja säädöksiä. 7

8 » Toimintaperiaatteet: Liiketoiminta Kilpailulainsäädännön noudattaminen Kansainvälinen kilpailulainsäädäntö edistää tehokasta kilpailua. Metso on sitoutunut vapaaseen ja avoimeen kilpailuun globaaleilla markkinoilla ja liiketoimissamme noudatamme aina kilpailulakeja. Emme osallistu hinnoista tai markkinaosuuksien tai asiakkaiden jakamisesta sopimiseen, tarjouskeinotteluun, boikotteihin tai tuotannonrajoituksiin kilpailijoiden kanssa emmekä keskustele liikesalaisuuksista tai jaa liikesalaisuuksia kilpailijoidemme kanssa. Emme myöskään sovi kilpailua rajoittavista käytännöistä asiakkaiden, jakelijoiden, toimittajien tai muiden liikekumppaneiden kanssa. Jos olemme määräävässä markkina-asemassa, emme käytä asemaamme väärin. Liikekumppanien tunteminen Liikekumppanien tunteminen on ensiarvoisen tärkeää korruptioriskien ja muiden epätoivottujen käytäntöjen vähentämisessä sekä kaikkien liiketoimiin sovellettavien lakien, mukaan lukien kansainväliset seuraamusjärjestelmät ja vientirajoitusmääräykset, noudattamisen varmistamisessa. Liikekumppanien huolellinen valinta on tärkeää, minkä vuoksi Metso arvioi ja auditoi liikekumppaneitaan säännöllisesti. 8

9 Metso» Toimintaperiaatteet: Code of Conduct: Liiketoiminta Business Conduct Eturistiriita Metson työntekijöiden velvollisuutena on kaiken aikaa toimia yhtiön parhaan edun mukaisesti. Eturistiriita syntyy, kun työntekijä antaa taloudellisen tai muun henkilökohtaisen edun tai syyn vaikuttaa työskentelyynsä tavalla, joka on ristiriidassa yhtiön parhaan edun kanssa. Metson työntekijöiden on jäävättävä itsensä päätöksentekoprosessista, jossa voidaan katsoa syntyvän eturistiriita, ja ilmoitettava asiasta esimiehilleen. Rahanpesu Metso ei hyväksy, edistä tai tue rahanpesua. Hoidamme liiketoimia tavalla, joka varmistaa, että tuotteitamme ja palveluitamme käytetään vain laillisiin tarkoituksiin ja vain laillisista lähteistä peräisin olevin varoin. 9

10 People Conduct Toimintaperiaatteet: Ihmiset ja toiminta 10

11 » Toimintaperiaatteet: Ihmiset ja toiminta Ihmisoikeudet Tuemme ja noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka on kirjattu YK:n yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien suuntaviivoihin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Arvostamme erilaisuutta emmekä hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai laitonta syrjintää. Pyrimme varmistamaan, että kaikilla Metson työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet suorituskykynsä, osaamisensa ja kokemuksensa perusteella riippumatta sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, iästä, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, kansallisuudesta, poliittisista mielipiteistä, ammatillisesta järjestäytymisestä, yhteiskunnallisesta taustasta tai etnisestä alkuperästä. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti, eikä syrjintää, fyysistä tai suullista häirintää tai laittomia uhkauksia hyväksytä. Näitä periaatteita sovelletaan myös rekrytoinnissa. Kunnioitamme paikallisyhteisöjen ja paikallisen väestön kulttuuria, tapoja ja arvoja kaikkialla, missä toimimme. Lisäksi pyrimme edistämään myönteistä yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä ja minimoimaan toimintamme mahdolliset kielteiset vaikutukset. Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja oikeutta työsopimusneuvotteluihin. Emme hyväksy tai käytä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatamme soveltuvia paikallisia lakeja ja säädöksiä. 11

12 » Toimintaperiaatteet: Ihmiset ja toiminta Työterveys ja-turvallisuus Työterveys ja -turvallisuus ovat Metsolle ensiarvoisen tärkeitä. Olemme sitoutuneet vastaamaan omasta turvallisuudestamme ja toisten turvallisuudesta. Olemme sitä mieltä, että kaikki loukkaantumiset, tapaturmat ja terveysriskit voidaan ehkäistä ennalta. Teemme parhaamme taataksemme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin, ja rohkaisemme jokaista osallistumaan näiden asioiden kehittämiseen. Korostamme työterveysja turvallisuusstandardejamme eri sidosryhmillemme. Odotamme kaikilta työterveyttä ja turvallisuutta edistävää käytöstä sekä sitoutumista päivittäistä työtä ohjaaviin määräyksiin ja ohjeisiin. 12

13 Toimintaperiaatteet: Yhtiön omaisuuden suojaaminen 13

14 » Toimintaperiaatteet: Yhtiön omaisuuden suojaaminen Metson aineeton pääoma ja muu omaisuus Yhtiön kaikkea omaisuutta, myös aineetonta pääomaa, on tärkeää hallinnoida, ylläpitää, säilyttää ja suojata menestyvän liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Aineetonta pääomaa ovat patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, alkuperäistiedot, liikesalaisuudet ja osaaminen. Tuotteitamme, prosessejamme ja ratkaisujamme koskevat tekniset tiedot, suunnittelu-, materiaali- ja komponenttitiedot sekä hinnoittelua, asiakkaita ja toimittajia, markkinointikonsepteja ja liiketoimintastrategioita koskevat kaupalliset tiedot ovat Metson liiketoiminnan kannalta huomattavan arvokkaita. Jokainen Metson työntekijä on velvollinen suojelemaan tätä aineetonta pääomaa noudattamalla Metson ohjeistusta. Tietosuoja ja yksityisyys Kunnioitamme työntekijöidemme ja liikekumppaniemme tietosuojaa. Henkilötietoja kerätään ja käytetään vain perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin ja soveltuvia tietosuojalakeja ja -säädöksiä noudattaen. 14

15 » Toimintaperiaatteet: Yhtiön omaisuuden suojaaminen Tietojen antaminen Pyrimme antamaan sidosryhmillemme tietoa tilanteestamme ja suoriutumisestamme avoimesti ja todenmukaisesti suosimatta mitään ryhmää tai henkilöä, ja suojaamme tarkasti arkaluonteisia tietoja, jotta niistä kommunikoidaan vain virallisten kanavien kautta. Emme hyödynnä sisäpiiritietoa. Sosiaalinen media Kannustamme työntekijöitämme olemaan läsnä sosiaalisen median kanavissa, kuten blogeissa, verkkoyhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Nämä kanavat ovat merkittäviä liiketoiminnan välineitä, jotka suoraan ja välillisesti auttavat palvelemaan asiakkaitamme, vaikuttavat Metson brändiin, jäsentävät työtämme ja palvelevat viestinnässämme sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, miten ja milloin käytämme sosiaalista mediaa. Varmistamme, että kunnioitamme muita, huomioimme kohdeyleisön emmekä julkaise liikesalaisuuksia emmekä luottamuksellista tai salaista tietoa. 15

16 » Toimintaperiaatteet: Yhtiön omaisuuden suojaaminen Brändinhallinta Metson brändinhallinnan tavoitteena on tukea liiketoimintastrategiaamme ja vahvistaa Metson brändipääomaa. Metson brändin vahva tunnettuus tärkeimpien kohderyhmien keskuudessa tukee asiakkaiden hankintapäätöksiä ja luo pitkäkestoista uskollisuutta yhtiötämme, tuotteitamme ja ratkaisujamme kohtaan. Kun rakennusten, ajoneuvojen, tuotteiden, vaatetuksen ja asiakirjojen visuaalisia ohjeistuksia noudatetaan aina, asiakkaat tunnistavat brändimme mahdollisimman hyvin ja väärennetyiltä tuotteilta ja palveluilta suojautuminen on helpompaa. Näin varmistamme, että meillä on parhaat mahdollisuudet saada tarjouspyyntöjä, ja mahdollistamme aineettoman pääomaamme suojaamisen.. 16

17 Toimintaperiaatteet: Kestävä kehitys ja ympäristö 17

18 » Toimintaperiaatteet: Kestävä kehitys ja ympäristö Laatu ja kestävä kehitys kaikessa toiminnassamme Olemme vahvasti sitoutuneet erinomaiseen laatuun ja kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassamme. Pyrimme aina tarjoamaan ympäristötehokkaita, turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita. Odotamme yhtä erinomaista laatua ja kestävyyttä niin omalta toiminnaltamme kuin ulkopuolisilta kumppaneiltamme. Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteiskunta Metson sponsorointi- ja lahjoitusperiaatteiden mukaisesti rohkaisemme henkilökuntaamme osallistumaan yleistä hyvää edistäviin yhteisöllisiin ohjelmiin. Voimme tukea tieteeseen, tutkimukseen ja koulutukseen, ympäristönsuojeluun, terveyteen ja yhteiskuntaan, kulttuuriin ja taiteisiin sekä nuorisotoimintaan liittyviä ohjelmia. Maksut tai lahjoitukset poliittisille puolueille tai yksittäisille poliitikoille ovat kiellettyjä. 18

19 » Toimintaperiaatteet: Kestävä kehitys ja ympäristö Ympäristönsuojelu ja jatkuva parantaminen Olemme sitoutuneet pienentämään ympäristöjalanjälkeämme koko arvoketjussa ja ennaltaehkäisemään kaikenlaista saastuttamista. Pyrimme tehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen energian, luonnonvarojen ja materiaalien käyttöön kaikessa toiminnassamme. Suunnittelemme ratkaisuja, tuotteita ja palveluja ja sekä etsimme innovaatioita, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ympäristön kannalta parhaan tuloksen. Olemme tunnistaneet toimintojemme mahdolliset ympäristövaikutukset ja asettaneet tavoitteet, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti. Jokaisen Metsossa on toimittava vastuullisesti ympäristöä kohtaan ja pyrittävä vähentämään ympäristövaikutuksia työssään. 19

20 Toimintaperiaatteet: Toimintaperiaatteiden noudattaminen 20

21 » Toimintaperiaatteet: Toimintaperiaatteiden noudattaminen Neuvon pyytäminen Kaikkien Metson työntekijöiden on ymmärrettävä, kuinka näitä toimintaperiaatteita noudatetaan käytännössä ja kuinka ne vaikuttavat heidän omaan työhönsä. Esimiehet antavat lisätietoja ja ohjeistavat toimintaperiaatteiden noudattamisessa. Jos Metson työntekijä on epävarma jonkin toiminnan, päätöksen tai suunnitellun liiketapahtuman oikeellisuudesta, häntä kehotetaan pyytämään neuvoa. Jos Metson työntekijä epäilee, että on tapahtunut tai tapahtumassa toimintaperiaatteidemme rikkomus, on hänen noudatettava tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita. Tarkempia tietoja ja ohjeita näissä toimintaperiaatteissa esitetyistä aiheista esitetään kutakin aihetta koskevissa politiikoissa ja ohjeistuksissa. 21

22 » Toimintaperiaatteet: Toimintaperiaatteiden noudattaminen Väärinkäytösten raportointi ja tutkinta Rohkaisemme jokaista, joka epäilee rikkomusta, ilmoittamaan siitä, ja odotamme näin toimittavan. Pyydämme ilmoittamaan rikkomuksesta ensin omalle esimiehelle tai lähimmälle valvonnasta vastaavalle toimihenkilölle tai henkilöstöasioiden edustajalle. Epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa suoraan sisäisen tarkastuksen toimintoon, myös nimettömänä. Myös Metson Whistleblower -työkalua voi käyttää joko tavanomaisen tai nimettömän ilmoituksen tekemiseen. Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Metso tutkii kaikki ilmoitetut rikkomukset. Pidämme rikkomuksia vakavina hyökkäyksinä rehellisyyttämme vastaan, ja jos rikkomus todistetaan tapahtuneeksi, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vastaavia rikkomuksia ei esiinny jatkossa. Menettely on tasapuolinen kaikkia osapuolia kohtaan, eikä ilmoituksen hyvässä uskossa tekevään henkilöön kohdisteta toimia. Myöskään rikkomuksesta epäiltyyn henkilöön ei kohdisteta toimenpiteitä, ennen kuin tapaus on kunnolla tutkittu. Jos tutkimuksissa kuitenkin ilmenee, että toimintaperiaatteitamme on rikottu, Metso ryhtyy kaikkiin tarvittaviin kurinpitotoimiin. 22

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja Rauten toimintaohje Kohtaamme päivittäisessä työssämme haasteita, jolloin on tärkeää muistaa, että paikallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toiminta

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct , päivitetty Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct , päivitetty Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015, päivitetty 12.12.2017 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen,

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen, Meidän tapamme toimia CSC:n toimintaohje 1. Hyvä CSC:läinen, CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Eettiset liiketoimintaperiaatteet Eettiset liiketoimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Caverionin historia itsenäisenä yhtiönä on melko lyhyt. Yhtiön juuret ovat lukuisissa yksittäisissä yhtiöissä, jotka muodostivat yhden Caverionin vuonna

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME kumppaneille 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Elisan yleiset toimintaperiaatteet. (Code of Conduct)

Elisan yleiset toimintaperiaatteet. (Code of Conduct) Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) 2015 2 2 Toimitusjohtajan terveiset Toimitusjohtajan terveiset Elisan missiona on tuoda elämyksiä ja tuottavuutta. Visiomme on olla arvostettu kansainvälinen

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. henkilöstölle

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. henkilöstölle EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME henkilöstölle 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot 1 Tietosuoja Liikennöitsijä tiedostaa, että rekisteritietojen täyttämiseksi hänen on syötettävä järjestelmään yhtiötä koskevien tietojen lisäksi ajoneuvokohtaisia

Lisätiedot

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct Fingridin toimintaperiaatteet Code of Conduct Fingridiläisyys arjen työssä Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävämme laadukas hoitaminen edellyttää

Lisätiedot

EETTISET PERIAATTEET EETTISET PERIAATTEEMME HENKILÖSTÖLLE

EETTISET PERIAATTEET EETTISET PERIAATTEEMME HENKILÖSTÖLLE EETTISET PERIAATTEET EETTISET HENKILÖSTÖLLE PERIAATTEEMME 1 YTIMESSÄ ROHKEUS, REHTIYS JA VASTUULLISUUS EETTISET PERIAATTEEMME MÄÄRITTELEVÄT ELENIAN YHTEISET, ARVOIHIN PERUSTUVAT, HYVÄN LIIKETAVAN PERIAATTEET.

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Componenta Oyj:n. Code of Conduct

Componenta Oyj:n. Code of Conduct Componenta Oyj:n Code of Conduct Componentan Code of Conduct 1. Yleistä Componentan Code of Conductissa ( toimintaohjeet tai ohjeet ) kuvataan Componentan toimintatavat ja yleisesti hyväksytyt käytännöt

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Code of Conduct. Yhteistyökumppanin opas

Code of Conduct. Yhteistyökumppanin opas Code of Conduct FI Yhteistyökumppanin opas 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Pääjohtajan tervehdys 2. K Code of Conduct Noudatamme lakeja Emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Menettelyohje. Päivitetty Kesäkuu 2017

Menettelyohje. Päivitetty Kesäkuu 2017 Menettelyohje Päivitetty Kesäkuu 2017 B Sisällysluettelo 2 Tarkoitus ja soveltamisala 4 Työntekijöiden oikeudet 6 Liiketoimintaperiaatteet 9 Ihmisoikeudet 10 Ympäristö 11 Menettelyohjeen noudatta minen,

Lisätiedot

Liiketoimintakumppanit. Eettiset säännöt. The global leader in door opening solutions

Liiketoimintakumppanit. Eettiset säännöt. The global leader in door opening solutions Liiketoimintakumppanit Eettiset säännöt The global leader in door opening solutions 1 Liiketoimintakumppanit Eettiset säännöt Johdanto ASSA ABLOY USKOO vastuulliseen sosiaaliseen ja eettiseen toimintaan

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot