Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti

2 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet Vuodeosastoilla hoidetaan tällä hetkellä akuutisti sairastuneita, pitkäaikaishoitoa vaativia ja kuntoutusta edellyttäviä potilaita. Tämä ei ole kaikkien potilaiden hoidon näkökulmasta mielekästä, koska henkilöstörakenne ei aina tue osaamisen vaatimuksia. Akuuttipotilaiden arvioiminen ja hoitaminen edellyttää erilaisia valmiuksia henkilöstöltä kuin esim. kuntouttavan hoitotyön osaamisvaatimukset ovat. Laitoshoidossa olevien potilaiden määrä suuri nykymallissa Nykymallilla järjestettynä palvelut eivät tavoita kaikkia maakunnan asukkaita yhdenvertaisesti ja palvelut eivät ole tasalaatuisia. Käytännössä esimerkiksi aivoinfarktipotilaat lähetetään tulevaisuudessa jatkohoitoon heidän kuntoutukseensa erikoistuneeseen yksikköön. Erikoistumalla saavutetaan sekä laadullisesti että taloudellisesti paremmat tulokset; hoitojaksot lyhentyvät, potilas ei palaa sairaalaan yhtä herkästi ja pärjää paremmin kotona. Tästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi Ruotsista. Suomessa akuuttihoito on pääsääntöisesti hoidettu hyvin, mutta kuntouttavaa hoitotyötä ei ole mahdollistettu riittävästi ja tämän seurauksena potilaille on syntynyt toimintakyvyn vajetta, jonka seurauksena he ovat joutuneet pitkäaikaishoitoon. 2

3 Tiivistelmä: Uuden mallin tavoitteet Potilaille tarjotaan tasalaatuisemmat tehokkaat akuuttihoitopalvelut, jotka varmistavat sen että potilas saa akuuttiin sairauteensa nopean hoidontarpeen arvion, diagnoosin ja hoidon aloituksen. Tämän jälkeen potilas voi siirtyä turvallisesti kotiin. Niissä tilanteissa joissa potilas ei vielä pärjää kotona, hänet voidaan ohjata lähemmäksi kotia ns. arviointiyksikköön, joka toimii arviointi- ja kuntoutusyksikkönä. Tavoitteena on tästäkin yksiköstä varmistaa mahdollisimman nopea potilaan kuntoutus kotiin tai kodinomaiseen ympäristöön. Avohoidon palveluja vahvistetaan ympäri maakuntaa, varmistaen mm. hyvät vastaanottopalvelut. Tavoitteena on palvelujen nopea saatavuus. Kotisairaalatoiminnan palveluja vahvistetaan, jolloin kotona oleva potilaalle voidaan toteuttaa lääkehoito ja tehdä toimenpiteet, jotka aikaisemmin perinteisesti tehtiin sairaalassa. Ensihoidon palveluja kodin rajapintaan vahvistetaan, jolloin voidaan hyödyntää ensihoidon osaamista ja varmistaa, että heidän työpanoksensa on maksimaalisesti työajan puitteissa käytettävissä maakunnan asukkaiden terveyden edistämiseen. Nykyisessä mallissa, ensihoidon ammattilaisilla kertyy hukka-aikaa odottelusta. Henkilöstön irtisanomisille ei ole tarvetta. Eläköitymisen kautta vähennys tapahtuu luonnollista kautta ja tämän seurauksena tuottavuus paranee. Henkilöstön rooliin ja työtehtäviin tulee palvelurakenteen uudistumisen myötä muutoksia. Perinteisen hoitotyön sijaan vaaditaan mm. enemmän kuntouttavan hoitotyön osaamista, ohjaustaitoja, aktiivista potilaan hoidon koordinaatiota, siltojen rakentamista sosiaali- ja terveyspalveluiden välille ja omaisten tukemista. 3

4 Tausta Selvityksessä huomioidaan taloudelliset tekijät, lainsäädäntö, palvelut, ikärakenne sekä eri sairaaloiden yhteistyö ja työnjakokysymykset paikallisesti. Laajemmin alueellisesti (esim. Erva/SOTE alue, Kanta-Häme ja Kymenlaakso) arvioidaan eritysten palveluiden kuten raskaan kuntoutuksen työnjakoa. Akuuttihoitoa tutkittaessa on toimintaa arvioitava sekä omana kokonaisuutenaan että osana koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää (pl. tarjouspyynnössä tehdyt rajaukset. Suunnitelmassa ei siten oteta kantaa vanhusten pitkäaikaissairaanhoidon palveluverkkoon). Projektin aikana esitetään suunnitelma konkreettisen ja toteutettavan toimintasuunnitelman laatimiseksi akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi mahdollisimman optimaalisesti Päijät-Hämeessä. Toimintasuunnitelma vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Millainen on kustannustehokas tulevaisuuden tarpeita vastaava palvelurakenne, jolla turvataan korkealaatuinen hoitoprosessien toimivuus ja vaikuttavuus sekä kuntouttavan työotteen toteuttaminen akuuttivuodeosastoilla? 2. Miten ja millä rakenteella Päijät-Hämeessa tuotetaan vuodeosastohoitoa edellyttävä kuntoutus mukaan lukien vaativan tason kuntoutus? 3. Miten uudessa toimintamallissa tuotetaan muut akuuttivuodeosastoilla järjestettävät erityispalvelut (mm. palliatiivinen hoito)? 4. Mitä ja miten kotiin vietäviä palveluita on kehitettävä uuden tuottamissuunnitelman toteuttamiseksi? 5. Millaisia kustannussäästöjä suunnitelman täytäntöönpano tuottaa tilaajille (vertailu nykytilan ja suunnitelman välillä)? 6. Millaisiin palveluprosessien kehittämistarpeisiin uusi suunnitelma tuottaa ratkaisuja? 4

5 Työsuunnitelman rakenne Työsuunnitelman rakenne voidaan karkeasti jakaa viiteen erilliseen osaan: 1. Projektin aloitus ja valmistelu 2. Palvelurakennetta koskevat selvitykset 3. Akuuttiosastojen ja kuntoutuksen erityisiä toimintamalleja ja rajapintoja koskevat selvitykset 4. Tulosten yhteenveto, vaikutusten analysointi ja loppuraportointi 5. Projektinjohto, sidosryhmäyhteistyö ja laadunvarmistus 4 Tulosten yhteenveto, Projektin vaikutusten loppuraportointi ja analysointi loppuraportointi ja päättäminen 1 2 Palvelurakennetta Yleissuunnitelman koskevat laadinta selvitykset Projekti Projektin n aloitus ja aloituskokous valmiste lu 3 Akuuttiosastojen ja kuntoutuksen Toimintalähtöisen erityisiä toimintamalleja tilasuunnitelman ja rajapintoja laadinta koskevat selvitykset 5 Projektinjohto, sidosryhmäyhteistyö ja laadunvarmistus 5

6 Projektin aikataulu, vaiheistus ja työmääräarvio Selvitystyö toteutettiin asiakkaan toivomassa aikataulussa syyskuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana. Alla on esitetty alustava ehdotus aikataulusta. Osa-alue Työmäärä Syys Loka Marras Joulu Tammi 1. Projektin aloitus ja valmistelu 4 2. Palvelurakennetta koskevat selvitykset Akuuttiosastojen ja kuntoutuksen erityisiä toimintamalleja ja rajapintoja koskevat selvitykset 4. Tulosten yhteenveto, vaikutusten analysointi ja loppuraportointi 5. Projektinjohto, sidosryhmäyhteistyö ja laadunvarmistus Aloitus ja lopetuspalaveri Väliraportoinnit / workshopit 6

7 Määritelmiä Akuutti hoito: yllättäen sairastuneen potilaan tutkimus, hoidon aloitus ja hoitaminen lyhytaikainen hoito: esim. keuhkokuume, lonkkamurtumapotilaan tutkimus ja hoito (kuntoutus) Akuuttivuodeosastohoito: Akuutin sairauden hoito vuodeosastohoidolla Mahdollisesti kuntoutuksen aloitus Hoitojakson keston tavoite maksimissaan joitain viikkoja Kuntoutus vuodeosastolla: Ei sisällä pitkäaikaishoitoa Ensisijaisesti neurologinen potilas (I60-I69 (AVH), G-diagnoosi) tai TULE- tai traumapotilas (M- ja S-diagnoosit) Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö toimii mahdollisimman lähellä kotia, kotona asumisen ja toimintakyvyn arvioinnin tukena moniammatillisella mallilla Arviointiyksikköön voidaan tulla matalankynnyksen periaatteella, jaksot lyhyitä Yksikkö voi toimia esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikön yhteydessä Arviointiyksikössä ei ole erillisisä laboratorio tai kuvantamispalveluita, sillä toiminta painottaa kuntoutusta ja toimintakykyä tukevia toimintoja Määritelmiä tilastollisissa analyyseissä: Kuntoutus; Jakson pituus enintään 90 vuorokautta, neurologinen potilas (I60-I69 (AVH), G-diagnoosi) tai TULE- tai traumapotilas (M- ja S-diagnoosit) Muu lyhytaikaishoito; Jakson pituus enintään 90 vuorokautta ja ei kuntoutus diagnoosia (Neurologinen potilas (I60-I69, G-diagnoosi) tai TULE- tai traumapotilas (M- ja S-diagnoosit) 7

8 Nykytilanne: Alueiden välinen yhteistyö on vähäistä Geriatrinen keskus Akuuttihoito Kotisairaala Palliatiivinen hoito Lahti - Kaupungin sairaala 10 os Kotiutushoitajat Neurol. Kunt. Sysmä 1 osasto Hartola 1 osasto Aava Iitti 2 osastoa Kotiutushoitajat Nastola 1 osasto Orimattila 2 osastoa Asikkala 1 osasto Oiva Kotiutushoitajat Hollola 2 osastoa Padasjoki 1 osasto Muu kuntoutus Kotiutushoitajat Kotiutushoitajat Keskussairaala ja Akuutti24 Heinola Sairaala 2 osastoa Keskitetään muutamia potilaita 8

9 Hoitojaksoja / 1000 vastaavan ikäistä Esimerkki: Toimintamallit ja hoitokäytännöt vaihtelee erittäin paljon Päijät-Hämeessä 75 vuotta täyttäneiden muun lyhytaikaishoidon (ei kuntoutus) hoitojaksojen kesto ja määrä suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön Vertailualue D Hartola Sysmä Vertailualue C Orimattila Myrskylä Padasjoki Vertailualue F Iitti Nastola Pukkila Kärkölä Vertailualue E Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Lahti Vertailualue A Hoitojaksojen keskiarvokesto, vrk 9

10 Esimerkki: Ainoastaan Orimattilan osastoilla ja Hollolan osastolla 2 muun lyhytaikaishoidon (ei kuntoutus) potilaista alle puolet palaa 12 kuukauden sisällä 12 kuukauden sisällä tk-sairaalaan palaavien potilaiden osuus vuoden 2012 lyhytaikaishoidon (ei kuntoutus) potilaista, % 70% 60% 50% Lyhytaikaishoidon (ei kuntoutuksen) potilasmäärät vaihtelevat kuvaajassa mukana olevilla osastoilla 88 ja 579 välillä. 40% 30% 12 kk:n sisällä jakson päättymisestä palaavien osuus 12 kk:n sisällä jakson päättymisestä palaavien osuus, mukana ei jakson päätteeksi kuolleet 20% 10% 0% 10

11 Nykyinen akuuttivuodeosastotoiminnan organisaatiorakenne- ja organisointimalli perustuu melko erillään toimiviin alueisiin Akuuttivuodeosastotoiminnan organisaatiorakenne- ja organisointimalli Geriatrinen keskus Akuuttihoito Kotisairaala Palliatiivinen hoito Lahti - Kaupungin sairaala 10 os Kotiutushoitajat Neurol. Kunt. Sysmä 1 osasto Hartola 1 osasto Aava Iitti 2 osastoa Kotiutushoitajat Nastola 1 osasto AVH-kuntoutus Ortoped. kunt. Orimattila 2 osastoa Asikkala 1 osasto Oiva Kotiutushoitajat Hollola 2 osastoa Padasjoki 1 osasto Muu kuntoutus Kotiutushoitajat Kotiutushoitajat Alueiden välinen profiloituminen Alueiden sisäinen profiloituminen Profiloitumattomat osastot Keskussairaala ja Akuutti24 Heinola Sairaala 2 osastoa Palliatiivinen hoito ja AVH-kuntoutus 11

12 Haastatteluiden perusteella seuraavat kokonaisuudet ovat Päijät- Hämeen vuodeosastotoiminnan kehittämisen lähtökohta (1/2) Kehityskohde Alueellinen näkökulma: Hoitokäytäntöjen yhdenmukaisuus, laadun vaihtelut ja yhteistyö Erityisosaamisen saatavuus ja hoidon laadun varmistaminen Ratkaisuehdotus Lisätään yhteistyötä ja kehitetään ratkaisuja koko alueelle eikä ainoastaan omalle terveysasemalle Yhdenmukaistetaan hoitokäytäntöjä Lisätään yhteistyötä esim. kapasiteetin hyödyntämisessä Profiloidaan osaamista eri yksikköjen välillä Vahvistetaan pienten kuntien palveluita Keskitetään erityisosaamista vaativien potilaiden hoito riittävän suuriin yksiköihin. Esimerkkejä mainituista erityisosaamista vaativista toimista: Neurologinen ja AVH-kuntoutus (puhe- ja toimintaterapia) Mahdollisesti traumapotilaiden kuntoutus ja ortopedinen kuntoutus Akuuttigeriatria (Esim. akuuttigeriatrinen tarkkailuyksikkö päivystyksen lähelle) Alueellinen kotisairaanhoito Geriatrinen tutkimus Palliatiivinen hoito Mahdollisesti psykogeriatria (agressiivisuus) sekä päihdehoitoa tarvitsevat potilaat Toimintayksiköiden koko tarkoituksenmukainen ja tehokkaan toiminnan mahdollistava Tuotetaan akuuttivuodeosastotoiminta riittävän suurissa yksiköissä, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja mahdollisimman korkeatasoisen hoidon. Suuremmat keskukset helpottavat myös osaavan työvoiman saamista Tällä hetkellä osa yksiköistä niin pieniä, että tehokkaan toiminnan organisointi haastavaa* Turvattava myös sairaanhoidollinen osaaminen pienemmissä kunnissa ja hajaalueilla Tiedonkulku esh:n ja pth:n välillä Lisätään esh-konsultaatioita potilaiden turhan lähettämisen välttämiseksi. Potilaan tulisi saada hoito mahdollisimman vähillä siirroilla Annetaan ESH:lle tieto potilaan kotiutusmahdollisuuksista aikaisessa vaiheessa hoitojaksojen lyhentämiseksi (myös akuutti24) 12

13 Haastatteluiden perusteella seuraavat kokonaisuudet ovat Päijät- Hämeen vuodeosastotoiminnan kehittämisen lähtökohta (2/2) Kehityskohde Kuntouttavan toimintamallin vahvistaminen Kotona tarjottavien palveluiden lisääminen Ratkaisuehdotus Lääkäreiden tulisi olla valmiita kotiuttamaan entistä aikaisemmin ja omaksua kuntouttava eikä hoitava toimintamalli Erilaisen kuntoutusosaamisen varmistaminen (toimintaterapeutit, puheterapeutit, erikoistuneet fysioterapeutit) Profiloitumista entistä enemmän eri yksiköiden välillä tulisi tehdä erityisesti AVH ja muussa neurologisessa kuntoutuksessa Nämä kuntoutusmuodot vaativat erityisosaamista, jota ei pystytä pienissä yksiköissä toteuttamaan Kuntoutumiseen tarvitaan normaalin hoitohenkilökunnan lisäksi toimintaterapeutteja, puheterapeutteja sekä erikoistuneita fysioterapeutteja Jo tällä hetkellä vaativaa neurologista kuntoutusta on keskitetty Lahden kaupunginsairaalaan, mutta terveyskeskukset hoitavat AVH-kuntoutusta paljon myös itse Myös tiettyjen tuki- ja liikuntaelinpotilaiden sekä traumapotilaiden kuntoutuksessa voitaisiin osin saada hyötyä keskittämisestä Kuntoutuksen tulee alkaa heti kun potilas joutuu päivystykseen tai vuodeosastolle ja jatkua kotitutumisen jälkeen kotona Siirtymät perusterveydenhuollon puolelle/palveluasumiseen/kotiin pitäisi pystyä hoitamaan siten, että kuntoutus jatkuu myös siirtopäivinä Kotona tulisi tarjota entistä enemmän palveluita tulevaisuudessa Kotikuntoutusta varten ikäihmiselle pitää pystyä tarjoamaan riittävä tuki kotona Kodin muutostöitä tulisi tehdä ajoissa, jotta kotiin paluu on mahdollisimman saumatonta Myös korisairaalatoimintaa ja muita kotiin vietäviä palveluita tulisi kehittää entistä voimakkaammin Geriatrin ja muiden erikoislääkärien saatavuus ja käyttö Luodaan terveyskeskuksilla toimiva malli geriatrien konsultointiin Geriatrista osaamista tarvitaan myös keskussairaalaan (ei ole tällä hetkellä) Geriatri voisi olla Päijät-Hämeen alueella ja kiertää kaikissa yksiköissä Myös muiden erikoisalojen konsultaatiota tulisi saada tarvittaessa 13

14 Sairaansijojen tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa, mutta tuottavuuden kasvun takia kasvu on maltillista Ennuste sairaansijojen määrän kehitykselle , indeksoitu siten, että vuoden 2014 määrä on Vuotuinen muutos 140 Tarpeen kasvu perustuen yli 75- vuotiaiden ennustettuun määrään 4,2 % Tuottavuden kasvulla korjattu kasvuennuste** 2,7 % Tuottavuuden* kasvu Päijät-Häme - 1,04 % Tuottavuuden* kasvu koko Suomi - 1,36 % *Tuottavuuden kasvun laskemisessa on käytetty vuosien hoitopäivää/yli 75 vuotias muutoksia. **Tuottavuudella korjatussa kasvuennusteessa on korjattu Päijät-Hämeen väestön ikääntymiseen perustuvaa ennustetta (2.8 % vuodessa) koko Suomen tuottavuuden kasvuprosenttiin (-1,36 %) 14

15 Vuodeosastotoimintaa on kehitettävänä osana palvelurakennetta Palveluiden käyttöä koordinoidaan keskitetysti Koti Kotona asumisen tukeminen Kotihoito Laajennettu kotisairaanhoito ja kotikuntoutus Kotisairaala Kotihoidon ja asumispalvelualueen vastuuta kasvatetaan Kotihoidon ja asumispalvelualueen vastuuta kasvatetaan Palveluiden keskitetty koordinointi Neuvonta- ja palveluohjausyksikkö sekä palveluintegratttori Yleinen ikääntymiseen ja hyvinvointiin sekä saatavilla oleviin palveluihin liittyvä neuvonta järjestetään koordinoidusti eri kuntien välillä. Palveluintegraattori järjestää keskitetysti asiakkaalle yksilöidyt palvelut yhteistyössä julkisen palvelutuotannon sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Terveydenhuolto Vaativa sairaanhoito Vaativaa sairaanhoitoa tarjotaan keskitetysti yhdessä yksikössä Lyhytaikainen akuuttivuodeosastohoito Tarjotaan lyhytaikaista hoitoa lähellä päivystystä Muu akuuttivuodeosastohoito /kuntoutus Asumispalvelut Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Muut alueelliset palvelut: esim. omaishoito Asumispalveluiden oltava aktivoiva ympäristö, jotta sairaalapalveluiden käyttö minimoidaan Arviointi- ja laadunvalvontayksikkö Palveluiden laadunvarmistus ja kustannustehokkuuden seuranta. Vastuu kilpailuttamisesta - Keskitetysti koordinoidut palvelut yhteisen palveluohjaus- ja arviointiyksikön avulla. Palveluohjaus yhdistää tarpeen ja tarjonnan - Yhdenmukainen kriteeristö ja laskutus Kuntoutusta ja akuuttivuodeosastohoitoa Vaativa kuntoutus Vastuu kotiin saattavasta kuntoutuksesta ja hoidosta Lähde: NHG analyysi 15

16 Vuodeosastotoiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa Neuvonta Palveluohjaus SAS Palveluohjaus ja neuvonta välttämättömiä kokonaisuuden toimivuuden ja oikeisiin palvelumuotoihin ohjautumisen kannalta Kuntoutus Vuodeosastot Akuutti Arviointiyksiköt Vuodeosastot sekä arviointiyksiköt kehittävät toimintaa yhteistyössä palveluohjauksen sekä kotiin vietävien palveluiden kanssa Kotikuntoutus Kotisairaala Ensihoito Kotiin vietävät palvelut tulee suunnitella tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa Kotihoito 16

17 Suositus: Erityisosaamista vaativien toimintojen keskittäminen, akuutti- ja kuntoutusosastojen ja alueellisten arviointiyksiköiden perustaminen Vaativat potilaat edellyttävät korkeaa erikoistumista ja määrät ovat pieniä, joten yksi osasto palvelee koko aluetta Vaativa kuntoutus Hoitaa vaativat potilaat Kouluttaa koko piirin henkilöstöä Konsultoi muita osastoja, esim. saattohoidossa tai käytöshäiriöissä Vaativa saattohoito Geriatrinen osaamiskeskus Akuuttiosastoja tulisi sijoittua lähelle päivystystä Kuntoutusosastoilla volyymi riittää pariin yksikköön Akuuttiosastot Kuntoutusosastot Akuuttiosastoille tullaan päivystyksestä Kuntoutusosastoille jatkohoitopotilaita esh:sta, Keskeinen lähipalvelu ja kotihoidon tukiyksikkö Arviointiyksiköitä tehdään eri alueiden vuodeosastojen ja osittain tehostetun palveluasumisen tilalle Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Tulosyy usein muu kuin akuutti lääketieteellinen ongelma Huom! Kuvassa ei ole esitetty määrää eri osastoille vaan konseptuaalisesti, millaisia osastoja olisi mahdollista rakentaa 17

18 Suositus: Erityispalveluiden järjestämiseen Päijät-Hämeessä Palliatiivinen hoito Psykogeriatrinen hoito Neurologinen kuntoutus Keskitetty taso Keskitetään vaativa palliatiivisen hoidon osaaminen Keskitetään osaaminen psykogeriatria Keskitetään vaativa neurologinen kuntoutus Akuuttivuode-osasto tai kuntoutusosasto Palliatiivisen hoidon vuodeosasto Psyko-geriatrinen vuodeosasto toimii arviointi-yksikkönä Neurologisen kuntoutuksen vuodeosastot Arviointiyksiköt Koti Myös kotona hoito arviointiyksikön tuella Arviointiyksikkö tilannekartoitus lääkityksen aloitus/muutos Koti, Profiloidut potilaat erikoistuneissa palveluasumisyksiköissä (käytöshäiriö+ muistisairaus/ mt- ja päihdetaustaiset) Myös kotona hoito arviointiyksikön tuella 18

19 Suositus: Erityispalveluiden järjestämiseen Päijät-Hämeessä Palliatiivinen hoito Psykogeriatrinen hoito Neurologinen kuntoutus Keskitetty taso Keskitetään vaativa palliatiivisen hoidon osaaminen Keskitetään osaaminen psykogeriatria Keskitetään vaativa neurologinen kuntoutus Akuuttivuode-osasto tai kuntoutusosasto Palliatiivisen hoidon vuodeosasto Psyko-geriatrinen vuodeosasto toimii arviointi-yksikkönä Neurologisen kuntoutuksen vuodeosastot Arviointiyksiköt Koti Myös kotona hoito arviointiyksikön tuella Arviointiyksikkö tilannekartoitus lääkityksen aloitus/muutos Koti, Profiloidut potilaat erikoistuneissa palveluasumisyksiköissä (käytöshäiriö+ muistisairaus/ mt- ja päihdetaustaiset) Myös kotona hoito arviointiyksikön tuella 19

20 Nykyinen palvelujärjestelmä tuo haasteita erilaisille potilasryhmille Tyyppipotilas 1: Kotona kotihoidon turvin asuva ikäihminen Nykyinen palvelujärjestelmä tuo haasteita potilaiden hoitoketjujen kehittämiselle sen rikkonaisuuden vuoksi. Akuuttivuodeosastotoiminta perustuu melko erillään oleviin yksiköihin Monet yksiköt eivät ole erikoistuneet, vaan akuuttiosastoilla hoidetaan hyvin erilaisia potilaita Ammattilaisten osaamisen kohdentaminen vaikeaa Seuraavilla kalvoilla on esiteltynä erilaisia palvelujärjestelmän tyyppipotilas-esimerkkejä ja tuotu esiin millaisia haasteita kyseisillä potilasryhmillä voi olla nykyisessä palvelujärjestelmässä ja miten uusia järjestelmä voi vastata kyseisiin haasteisiin. Tapaukset ovat kuvitteellisia Haasteet vanhassa mallissa Kotona asuvan vanhuksen vointi heikkenee ( esim. infektion tai kaatumisen seurauksena) Päivystyskäynti Keskussairaalaan todetaan lyhytaikaisen osastohoidon tarve selvitetään jatkohoitoa kaupungin osastolle, haasteena selvittää missä on tilaa Potilas siirtyy pienelle vuodeosastolle, joka on profiloimaton Potilas on muita hyväkuntoisempi, häntä kuitenkin autetaan yhtä paljon kuin muita potilaita eikä tehokkaaseen lyhytaikaiseen kuntoutukseen ole resursseja, sillä suurin osa potilaista on pitkäaikaispotilaita Potilaan yleiskunto laskee, kuntoutusta ei suunnitelmallista kotona pärjääminen vaarantuu ja potilaan laitoshoitojakso pitkittyy Potilas pääsee lopulta kotiin, mutta toimintakyky on heikentynyt ja potilas tarvitsee aiempaa enemmän kotihoidon tukea Potilaalle ruvetaan selvittämään palvelutaloasumispaikkaa Mahdollisuudet uudessa mallissa Kotona asuvan vanhuksen vointi heikkenee ( esim. infektion tai kaatumisen seurauksena) Päivystyskäynti Keskussairaalaan todetaan lyhytaikaisen osastohoidon tarve kuntoutukseen ja lyhytaikaiseen hoitoon erikoistuneen osaston osastotilanne selvitetään Potilas siirtyy osastolle, joka on lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen profiloitunut Potilasta hoidetaan kuntouttavalla otteella koko osastohoitojakson ajan potilaan yleistila on alussa alkuperäistä huonompi Potilaalle tehdään selkeä kuntoutussuunnitelma osastohoidon aikana, jota toteutetaan määrätietoisesti samalla kun potilaan infektiota hoidetaan Potilaan sairaus paranee ja yleistila paranee, potilaan kotona pärjääminen ei ole heikentynyt osastohoitojakson aikana kuntouttavan otteen ja kuntoutussuunnitelman noudattamisen vuoksi Potilas pääsee kotiin hyväkuntoisena, alkupainotteista kotikuntoutusta vähennetään portaittain, tämän jälkeen kotihoidon palvelut entisellään 20

21 Nykyinen palvelujärjestelmä tuo haasteita erilaisille potilasryhmille Tyyppipotilas 2: Palvelutalossa asuva vanhus Haasteet vanhassa mallissa Mahdollisuudet uudessa mallissa Vanhus asuu palvelutalossa, ongelmana huimaus ja kaatuilu Vanhus kaatuu päivystysaikana Keskussairaalaan Keskussairaalassa tehdään neurologisia ja sisätautisia tutkimuksia, vanhus on lievästi kuivunut ja, muuta syytä huimaukseen ja kaatumiseen ei todeta Vanhusta hoidetaan muutama päivä Keskussairaalan osastolla kuivumisen vuoksi, sillä oman kunnan vuodeosastolla ei ole tilaa ja palvelutalossa ei ole mahdollisuutta hoitaa potilasta Keskussairaalassa kuntouttavaan toimintaan ei keskitytä, jolloin potilaan toimintakyky heikkenee Potilas siirtyy takaisin Palvelutaloon Keskussairaalasta, mutta yleistila on huonontunut Potilas lähetetään uudestaan Keskussairaalaan Keskussairaalassa ei todeta uuttaa hoidettavaa, potilas siirtyy vuodeosastolle, joka on profiloimaton Potilaan tehokkaaseen kuntoutukseen ei ole resursseja potilaan tila ei parane ja osastohoito pitkittyy Potilaan tila vähitellen paranee, mutta palvelutalossa ei ole tarpeeksi resursseja, jotta potilasta voitaisiin siellä hoitaa Potilaalle ruvetaan etsimään pitkäaikaishoitopaikkaa Vanhus asuu palvelutalossa, ongelmana huimaus ja kaatuilu Vanhus kaatuu päivystysaikana Keskussairaalaan Keskussairaalassa tehdään neurologisia ja sisätautisia tutkimuksia, vanhus on lievästi kuivunut ja, muuta syytä huimaukseen ja kaatumiseen ei todeta Vanhus siirtyy lyhytaikaiselle vuodeosastolle, jossa kuivumaa korjataan ja samalla potilasta kuntoutetaan. Potilaan toimintakyky ei ole korjaantunut entiselle tasolle siirto arviointiyksikköön Arviointiyksikössä tehdään yksilöllisempi kuntoutussuunnitelma, kuntoutetaan potilasta aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin potilaan yleistila jopa kohenee alkuperäisestä siirto takaisin Palvelutaloon Palvelutalossa potilasta autetaan noudattamaan kuntoutusohjelmaa, lisäkuntoutuskäyntejä aluksi Potilaan yleistila paranee, kuntoutuskotiohjelmaa noudatetaan ja potilaan yleistilaan kiinnitetään aiempaa parempaa huomiota Potilaan huimaus ja kaatuilu vähenee yleistilan paranemisen myötä ja potilas tarvitsee aiempaa vähemmän palveluita Päivystyskäynnit vähenevät 21

22 Nykyinen palvelujärjestelmä tuo haasteita erilaisille potilasryhmille Tyyppipotilas 3: Kotona ilman kotihoidon palveluita asuva 70-v potilas, taustalla flimmeri ja nyt aivoinfarkti Haasteet vanhassa mallissa Mahdollisuudet uudessa mallissa Vanhus asuu kotona, hyväkuntoinen, eteisvärinään käytössä Marevan Vanhus saa antikoagulaatiolääkityksestä riippumatta hemioireita soittaa ambulanssin keskussairaalaan Keskussairaalassa todetaan aivoinfarkti, potilasta ei liuoteta alkuhoito intensiivistä keskussairaalan osastolla Potilaalle jää neurologisia oireita ja potilas siirtyy jatkohoito osastolle, joka on profiloimaton osasto Osastolla hoidetaan neurologisia kuntoutuspotilaita, mutta osasto ei ole erikoistunut siihen, jonka seurauksena henkilökunnan osaaminen ei ole profiloitunut tukemaan juuri kyseisen potilaan kuntoutushaasteita Osastolla potilas saa osan tarvitsemastaan kuntoutuksesta, mutta kaikkia kuntoutuspalveluita ei ole saatavilla Potilaan kuntoutus pitkittyy, ja yleistila ei parane toivotulle tasolle potilaan kotona pärjääminen heikentyy Potilaalle selvitetään palvelutalosta paikkaa Osastohoitojakso pitkittyy, sillä palvelutaloihin on jonoa Potilas pääsee lopulta palvelutaloon, yleistila on selvästi aiempaa heikentynyt Potilas ei enää palaa kotiin ja tarvitsee palvelutalon kaikkein raskaimpia palveluita Vanhus asuu kotona, hyväkuntoinen, eteisvärinään käytössä Marevan Vanhus saa antikoagulaatiolääkityksestä riippumatta hemioireita soittaa ambulanssin keskussairaalaan Keskussairaalassa todetaan aivoinfarkti, potilasta ei liuoteta alkuhoito intensiivistä keskussairaalan osastolla Potilaalle jää neurologisia oireita ja potilas siirtyy vaativalle neurologiselle kuntoutusosastolle Kuntoutusosastolla potilaan luodaan kuntoutusohjelma, jota noudatetaan Potilas saa tarvitsemaansa toimintaterapiaa ja muita kuntoutusmuotoja, jonka seurauksena potilaan yleistila lähtee parantumaan Potilas siirtyy vielä tavalliselle kuntoutusosastolle jatkokuntoutukseen Kuntoutusosastolla vointi paranee Yksikössä tehdään kuntoutusohjelma kotiin ja varmistetaan kotona pärjääminen Potilas siirtyy kotiin, jossa kotikuntoutusta jatketaan ja kotihoidon palveluiden tarvetta arvioidaan Potilas asuu kotona kotihoidon palveluiden turvin 22

23 Esimerkki: Landskronan asukkaan kunnan alueella vuodeosastohoitoa vähennetty käyttäjälähtöisellä kuntoutuksella Kotiutusyksiköiden kuntouttava toiminta Vanha järjestelmä Sairaala Lyhytaikaiskoti Uusi järjestelmä Sairaala Koti Keskeiset menestystekijät: Käyttäjälähtöisyys Moniammatillisuus Omaisten tärkeys Yhteistyö sairaalan kanssa Fasilitointi Koti Käyttäjälähtöinen kuntoutus arkielämän ympäristössä Niin paljon käyntejä kuin asiakas tarvitsee Yhteistyö omaisten kanssa Vuodeosastohoidossa paljon vanhuksia ja 48 sairaansijaa Kallis järjestelmä Kahden vuoden jälkeen vuodeosastolla enää 26 sairaansijaa Asiakkaiden tyytyväisyys 9,5/10 Asiakkaat haluavat lyhytaikaista hoitoa ja mahdollisuus suureen käyntimäärään alussa luo riittävän turvallisuuden tunteen kotona selviytymiselle Kustannukset 22,4 % alemmat Parantunut toimintakyky ja vähentynyt muiden palveluiden käyttö Lähteet: 23

24 Sairaansijojen tarpeen pitäminen vuoden 2017 tasolla edellyttää valtakunnallista tasoa nopeampaa tuottavuuden kasvua esimerkiksi kotikuntoutukseen panostamalla Ennuste sairaansijojen määrän kehitykselle , indeksoitu siten, että vuoden 2017 määrä on Tarpeen kasvu perustuen yli 75-vuotiaiden ennustettuun määrään Koko Suomen keskimääräisen tuottavuuden kasvun ylittämisen tuoma korjaus Paikkamäärää ei kannata rakentaa ennakkoon, koska vapaana olevat paikat täyttyvät joka tapauksessa. Tulevaisuuden tuottavuuden nousutarve mikäli ei haluta/voida lisätä paikkoja/resursseja Tuottavuden kasvulla korjattu kasvuennuste** Vuoden 2017 mukainen tarve *Tuottavuuden kasvun laskemisessa on käytetty vuosien hoitopäivää/yli 75 vuotias muutoksia. **Tuottavuudella korjatussa kasvuennusteessa on korjattu Päijät-Hämeen väestön ikääntymiseen perustuvaa ennustetta (2.8 % vuodessa) koko Suomen tuottavuuden kasvuprosenttiin (-1,36 %) 24

25 Uuden palvelurakenteen avulla terveyskeskusten pitkäaikaista hoitoa pystytään purkamaan Kustannukset ennen Paikkamäärä ennen Kustannukset uusi Paikkamäärä uusi Muutos Keskitetty 1,0 M 9 3,1-5,3 M ,1 - +4,3 M Lyhytaikainen tk-vuodeosasto 28,0 M ,7 25,7 M ,3 - -7,3 M Pitkäaikainen laitoshoito 54,4 M ,4 M -761 Tkvuodeosast oilta siirtyvät Palveluasumisesta siirtyvät Arviointiyksiköt Palveluasumisyksiköt ,8 M ,0 M 48 75,5 M ,0 M ,7 M , ,8 M Panostus kotihoitoon ja kotiin vietäviin palveluihin 25

26 Tilojen soveltuvuus tulevaisuudessa NHG:n esitys perustuen investointitarpeen minimointiin, soveltuvuuteen ja kiinteistön kuntoon Nykyiset paikat Vaativaan hoitoon soveltuvia paikkoja Lyhytaikaiseen sekä kuntoutukseen suositeltavia paikkoja Ilman isompia toimenpiteitä arviointiyksiköksi soveltuvia hoitopaikkoja Isompia toimenpiteitä vaativat arviointiyksiköksi soveltuvat hoitopaikat Modernisoinnin näkökulmasta toiminnallisesti haastavia paikkoja Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Jalkaranta Orimattila Heinola (osasto K ja 11B) Hollolla Sysmä Padasjoki Nastola Asikkala Iitti Heinola (osasto 31) Hartola Yhteensä: * 60 paikkaa edellyttää 24 paikkaisen vanhainkotiyksikön uudelleensijoitusta 26

27 Esimerkki akuuttivuodeosastotoiminnan organisaatiorakenteesta ja organisointimallista nykyisissä kiinteistöissä NHG:n esitys perustuen investointitarpeen minimointiin, soveltuvuuteen ja kiinteistöjen kuntoon Hollola Keskussairaala ja päivystys Heinola Asikkala Padasjoki Jalkaranta / vaativat palvelut Hartola Sysmä Lahti Orimattila Keskitetyt palvelut Arviointiyksiöiden ehdotettu sijainti perustuu nykyisten kiinteistöjen kuntoon. Kiinteistöinvestoinneilla voidaan muuttaa rakennetta. Iitti Nastola Kuntoutus ja/tai lyhytaikaishoito Arviointiyksikkö Ei yksikköä koska ei ole suoraan soveltuvia kiinteistöjä, 27

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot