SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan vanhukset Sijaintikunnan yhteystiedot Iisalmen kaupunki Pohjolankatu Iisalmi Palvelujen tuottajan virallinen nimi Ilvola-Säätiö Toimintayksikön nimi Sijaintikunta Iisalmi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimintayksikön postiosoite Riistakatu 21 A Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Kaarina Huhtaniska Postiosoite Riistakatu 21 A Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Iisalmi Postitoimipaikka Iisalmi Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Ilvolanpirtti ,Tuulihattu Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Ilvolanpirtti, Tuulihattu Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Tuulihattu Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Pohjola Vakuutus, sopimustunnus voimassa , jatkuva vuosivakuutus 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Ilvola-Säätiön toiminta-ajatuksena on tuottaa voittoa tavoittelematta, asumis-, kotihoito-, tuki-, kuntoutus- ja virkistyspalveluita, edistämään, tukemaan ja parantamaan Iisalmelaisten vammaisten, eläkeläisten ja vanhusten psyykkistä hyvinvointia sekä toimintakykyä. Palvelutuotannossa lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja heidän toiveidensa kuuleminen ja arvostaminen. avi21u1 1/13

2 Arvot ja toimintaperiaatteet ARVOT (Viittaus Ilvola-Säätiön Laatukäsikirjaan) Säätiön toimintaa ohjaavat hallituksen ja henkilökunnan yhteistyössä määrittelemät ja hallituksen kokouksessaan hyväksymät arvot. 1 Asiakaslähtöisyys / palveluhenkisyys 2 Henkilöstön vastuullisuus - vastuuntuntoisuus 3 Palvelujen laatu 4 Kehityskykyisyys joustava palvelu ja palvelurakenne Säätiön sisällä henkilöstön joustavuus ja valmius uusiin haasteisiin. Mitä valitut arvot merkitsevät toiminnassamme? Arvot Määritelmä Miten toteutuu Asiakaslähtöisyys/ palveluhenkisyys yksilöllisyys luottamuksellisuus palveluiden soveltuvuus kaikki asiakkaat, asukkaat ja työntekijät ovat tasa-arvoisessa asemassa hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään 1 x vuosi asiakkaat päättävät itse käyttämistään palveluista asiakkaiden ja asukkaiden mielipiteitä kuunnellaan Henkilöstön vastuullisuus- vastuuntuntoisuus suhteessa asiakkaisiin suhteessa asukkaisiin suhteessa sidosryhmiin suhteessa työtovereihin yhteistyöhenkisyys sisäinen yrittäjyys ja vastuunotto työilmapiiristä toimitaan ohjeiden ja säännösten mukaisesti toisen ihmisen kunnioittaminen, läsnäolo vuorovaikutustilanteissa välitön, asiallinen ja suora palaute tietoisuus omista velvollisuuksista, oikeuksista ja vastuista Päivittämissuunnitelma Miten arvot näkyvät johtamisessa ja toiminnassa asiakas ja henkilökuntatyytyväisyysmittauksissa tavoitteena on kysymyksen asettelulla mitata myös arvojen toteutumista Säätiön johto ja henkilökunta on sitoutunut arvojen mukaiseen toimintaan pitäen arvoja esillä jokapäiväisessä toiminnassa sekä kokouksissa arvoista viestitään sekä henkilöstölle, sidosryhmille että asiakkaille Miten arvoista viestitään asiakkaille? asukkaiden perehdyttämisessä esitellään toiminnan arvot * palvelujen tasainen laatu ja saatavuus sopimuksista pidetään kiinni ja muutoksista tiedotetaan asiakkaan arvostaminen ja kuuleminen yksilöllisyys asiakastyytyväisyyskysely joka toinen vuosi => TAVOITTEENA JATKOSSA JOKA VUOSI asiakastyytyväisyyskysely yhteistyökumppaneille Arvojen määrittely tarkastelu Arvot tarkistetaan vuosittain, yhdessä henkilökunnan kanssa, ennen Säätiön hallituksen syyskokousta, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Tarkistamisesta vastaa Säätiön toiminnanjohtaja. avi21u1 2/13

3 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Toiminnanjohtaja Kaarina Huhtaniska, vastaava sairaanhoitaja Tarja Kauppinen, sairaanhoitaja Sari Kumpulainen, päivätoiminnan vastaava ohjaaja Anneli Tissari, palvelukeskusapulainen Marja Rönkkö, ravitsemisesimies Arja Saarinen, toimistonhoitaja Rauni Villanen Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Toiminnanjohtaja Kaarina Huhtaniska, puh Valvoo, tiedottaa, vastuuttaa, arvioi. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Jokaisen työpisteen esimies ja hänen työparinsa. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Yksiköissä henkilöstöopas ja perehtymissuunnitelma, jonka osana omavalvonta on. Omavalvonta kuuluu luonnollisena osana jokaisen arkityöskentelyä. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosittain, mahdollisuuksien mukaan opiskelijatyönä. Lisäksi jokaisessa yksikössä on käytössä jatkuvan palautteen keräys, joka on yhtenäistetty. Asiakaspalautteet kirjataan palautekansioon ja käsitellään tiimikokouksissa. Vastuuhenkilönä yksikön esimies. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Saatu palute käsitellään seuraavassa tiimikokouksessa. Yksikön vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa huolehtii, että palaute tulee asiallisesti käsitellyksi ja kirjatuksi tiimikansioon. Mikäli palaute antaa aihetta käsitellään se myös seuraavassa tiimivastaavien kokouksess, jossa sovitaan menettelytavat. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Jokainen palaute käsitellään ja toimintaa kehitetään järjestelmällisesti asiakaspalautteen pohjalta. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautejärjestelmän toimivuuden testaamien. Palautejärjestelmästä laaditaan kysymys asiakastyytyväisyyskyselyyn. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta avi21u1 3/13

4 Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Henkilökunta koulutettu ja perehdytetty työtehtäviinsä. Laadittu riskienhallintasuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma, jotka päivitetään vuosittain. Epäkohtiin puututaan välittömästi. Henkilökunta on miettinyt tiimeissään riski- ja vaaratekijöitä. Kerätyn tiedon pohjalta on koottu toimintaohjeita, ja ne toimivat mm. perehdytyksen pohjana. Toiminta-ohjeet tarkastetaan säännöllisin väliajoin, vähintään kerran vuodessa. Työntekijät tietävät työtehtävänsä ja ne löytyvät kirjattuina ohjeina perehdytyskansiosta. Laadittu Asukas-, asiakas- ja henkilökuntaturvallisuussuunnitelma, joka löytyy perehtymisasiakirjoista ja laatukäsikirjasta. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä-piti tilanteet kirjataan ja raportoidaan. Raportit käsitellaan yhdessä tiimikokouksissa. Tiimi kokoutuu kerran viikossa. Tilanteen niin vaatiessa läheltä piti-tilanteet ja epäkohdat käsittelään välittömästi tiimin läsnäolijoiden/asianomaisten kesken ja päätetään jatkokäsittelystä. Käytössä on läheltä piti-tilanteita ja havaitut epäkohdat seurantalomake, johon asiat raportoidaan, analysoidaan. Tiimissä käsittelyn jälkeen kirjataan korjaavat toimenpiteet. Turvallisuustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Käsiteltävät asiat kerätään kaikista toimintayksiköistä. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Tiimi laatii aikataulun epäkohtien korjaamiseksi. Päätökset kirjataan ja asia tarkistetaan sovitun ajan kuluttua. Tiedot viedään työsuojelutoimikunnan syksyn kokoukseen, jossa ne käsitellään osana riskienhallintasuunnitelman päivitystä. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Säätiö työnantajana edellyttää koko henkilökunnaltaan Tiimi- ja henkilökuntakokouksien muistioiden lukemista. Varmistus nimikirjaimilla. (Eriävät mielipiteet seuraavan kokouksen esityslistalle. ) Kirjalliset päätökset toimenpiteet kirjataan tiimikansioon ja päivitetään toiminta- ja työohjeet ajantasalle. Vastuuhenkilö tiedottaa välittömästi eri yhteistyötahoille. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Koulutettua henkilöstöä on riittävästi ja se jakautuu osastoittain työvuorojen vaatimuksien mukaisesti. Henkilöstön rakenne on kirjattu perehdyttämisasiakirjoihin. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Vakinaisten työntekijöiden haku tehdään sisäisellä / ulkoisella haulla. Vakinaisen työsuhteen vahvistaa hakumenettelyn jälkeen hallitus. Hakijoiden kelpoisuuden varmistus (rekisterinumero) ja sijaisvalinnat enintään vuoden mittaisiin sijaisuuksiin, toiminnanjohtajan vastuulla. Yksiköiden esimiehet huolehtivat sijaiset lyhyisiin työsuhteisiin. avi21u1 4/13

5 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Käytössä on perehdyttämisopas ja perehdytyssuunnitelma. Perehdytykseen osallistuu koko tiimi, mutta päävastuu on tiimin vastuuhenkilöillä. Prehdytyssuunnitelma päivitetään säännöllisesti. Lyhytaikaisiin työsuhteisiin on käytössä pikaperehdyttämislomake ja vakinaisiin työsuhteisiin käytetään laajempaa perehdyttämisopasta, molemmat löytyvät Laatukäsikirjasta. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Moniammatillinen tiedonsiirto tiimin sisällä. Koulutussuunnitelma, Siskot, sairauspoissaolojen seuranta, ammattilehdet, tietotekniikan hyödyntäminen, kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kumppanuus koulutushanke Savon koulutuskuntayhtymän ja Ely- keskuksen kanssa. Ohjaus, neuvonta ja opastus moniammatillisen tiimin sisällä, sairauspoissaolojen seuranta -> varhainen puuttuminen, kehityskeskustelut lähiesimiehen/toiminnanjohtajan kanssa, keskustelut tarvittavista koulutuksista, työpaikansisäinen koulutus. Koulutussuunnitelma löytyy Laatukäsikirjasta. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstöpolitiikan periaatteet löytyvät laatukäsikirjasta. Päivitys ja hallituksen käsittely vuosittain lokakuussa. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Päivätoiminnalla käytössä omat toimitilat. Palvelutalot ovat neljä kerroksisia palvelutaloja, joissa on yhteensä 45 asuntoa. Soluasuntoja on viisi. Asunnot sijaitsevat kolmessa eri kerroksessa ja ovat pinta-alaltaan m2. Lisäksi Tuulihatun kellarikerroksessa sijaitsee yhden hengen intervallihuone. Asunnoissa on wc-tilat, makuuhuone, tupakeittiö sekä parveke tai terassi. Asunnon kalusteet ovat pääsääntöisesti asukkaiden omia tai osa hankittu apuvälinelainaamosta. Jokaisessa asunnossa on turvallisuutta lisäävät ratkaisut sekä hälytysjärjestelmä. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Päivätoiminnan asiakkaat ruokailevat ruokasalissa, Varhalan ( muistisairaiden yksikkö) asiakkaat omassa keittiötilassaan (Remontoitu 2014). Kerrosten välillä liikkumista helpottaa hissi, käytössä myös portaat. Asiakkaiden käytössä on liikuntatila ja kuntosali. Sauna, jossa oma kylvettäjä on käytössä ma - to. Palveluasumisessa asukkailla on käytössä yhteisiä ruokailutiloja jokaisessa kerroksessa. Tuulihatussa lisäksi kellarikerroksessa viriketoimitila, joka on asukkaiden vapaassa käytössä, Asukkaat voivat viettää aikaansa myös valvotulla, turvallisella piha-alueella. Taloissa on hissi. Sauna sijaitsee kellarikerroksessa. Saunapäivä on asukkaiden toiveesta perjantaisin. avi21u1 5/13

6 Kaikkien asiakkaiden ja asukkaiden käytössä on nykyaikaisin laittein varustettu kuntosali, liikuntatila ja juhlasali. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Tiloissa järjestetään päivätoiminnan asiakkaille yhteiset ruokailu- ja kahvihetket sekä virike-, toiminta- ja liikuntatuokiota. Lisäksi käytössä on Sävelsirkku -ääniohjelma. Kesäisin tehdään yhteisiä retkiä ja ulkoillaan. Yhteiset tilaisuudet ruokasalissa ovat avoimia kaikille Iisalmelaisille eläkeläisille. Viikkotiedote luettavissa ilmoitustaululla, Iisalmen Sanomien muistiossa ja Kaupunkilehdessä. Tilaisuustarjonnasta vastaa henkilökunta ja vapaaehtoiset vierailijat. Palvelutalojen asukkaat ruokailevat kerroksittain omissa ruokailutiloissaan. Kahvihetket vietetään ruokailutiloissa ja kesäaikaan säävarauksen mukaan ulkona aidatulla turvallisella pihaalueella. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua kahdesti viikossa ohjattuun liikuntaan tai kuntosaliharjoitteluun. Talviaikaan viriketuokioita pidetään kellarikerroksen virikesalissa ja kesällä säävarauksen mukaan ulkona. Liikunnanohjaajan vetämänä jumppatuokiot viikoittain. Palvelukeskuksen ruokasalissa asiakkaille järjestetään säännöllisesti virike - ja toimintatuokioita. Yhteiset ruokailuhetket vahvistavat yhteisöllisyyttä. Viikkotiedotteet toimitetaan palvelutaloissa joka kerrokseen ilmoitustaululle. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Jätehuollosta ja siivouksesta on suunnitelmat laatukäsikirjassa ja ne päivitetään vuosittain kesäkuussa. Päivityksen huolehtii vastuualueen tiimin vastuuhenkilö yhdessä tukipalvelun kanssa. Palvelukeskuksen yleisilmeestä huolehtii koko tiimi ja tilojen ylläpitosiivouksen sekä peruspesut huolehtii tukipalveluhenkilöstö. Palveluasuntojen siivouksesta huolehtii tukipalveluna saatava siivooja (Ilvola-Säätiö) tai asukkaan itse valitsema ulkopuolinen siivooja tai omainen/asiakas itse. Siivouksen vastuuhenkilö on merkitty hoito- ja palvelusopimukseen. Yleisten tilojen ylläpito- ja perussiivouksen huolehtii tukipalveluhenkilöstö, mutta yleissiisteydestä huolehtivat kaikki työntekijät. Jätteet lajitellaan ja kierrätetään; energiajäte, biojäte ja sekajäte. Roskat viedään ulkona sijaitsevaan roskakatokseen. Roskien viennistä huolehtivat tiimienjäsenet ja tukipalveluhenkilöstö. Pyykkihuolto on saatavana tukipalveluna. Pyykkien kuljetuksesta huolehtii kiinteistönhoitaja. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kiinteistöissä suoritetaan säännöllistä kiinteistöjen valvontaa ja huoltoa. Terveystarkastaja tarkastaa tilat suunnitelmansa mukaisesti. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Ilvola-Säätiöllä on käytössä erilaisia asiakkaiden hoidossa käytettäviä hoito- ja apuvälineitä ja - tarvikkeita. Apuväline-, laite- ja hoitotarvikeluettelo löytyy Laatukäsikirjasta. Vastuuhenkilön yhteystiedot Erkki Kananen, puh Tarja Kauppinen, puh avi21u1 6/13

7 Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden kehittämistä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti riskienhallintasuunnitelman päivitystyön ohessa. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Jokaisessa yksikössä on oma koulutettu turvallisuusvastaava. Turvallisuusvastaavat on lueteltu laatukäsikirjassa. Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Ilvola-Säätiöllä on käytössä jokaisessa yksikössä erikseen yksikkökohtaisesti laadittu turvallisuussuunnitelma. Se sekä asukas-, asiakas-, ja henkilökuntaturvallisuussuunnitelma löytyvät Laatukäsikirjasta. Moniammatillinen työryhmä huolehtii asiakkaidensa tarpeista yksiköiden vaatimalla tavalla tarvittaessa vuorokauden ympäri ja kehittää jatkuvasti toimintaansa ikä-ihmisten tarpeita vastaaviksi. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Ilvola-Säätiön ulko-ovissa on sähkölukot (lätkällä), Palveluasumisessa on koodilukot. Hälytykset talonmiehen kännykkään, Vintremille (ilta- ja yöpäivystys) ja vartiointiliikkeelle. Tuulihatussa(tehostettua palveluasumista) on tallentava kameravalvonta, johon kuuluu viisi kameraa (ulko-ovet 2 kpl, sisäänkäynti aula, 1 kerroksen ruokasali ja kellarikerroksen viriketila). Henkilökunnan toimistossa sijaitsee tietokonepääte, josta näkyy kamera-kuvat ja niiden toimivuus. Vian sattuessa otetaan yhteys Seniortek huoltoon 24/7. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Palvelukeskuksessa hälytysjärjestelmä ja ulko-ovissa sähkölukot. Vikailmoitukset kiinteistönhoitajan kännykkään, Vintremille (ilta- ja yöpäivystys) ja vartiointiliikkeelle. Tuulihattu: Asukkailla hoitajakutsujärjestelmä ja turvarannekkeet. Hälytykset ohjautuvat suoraan hoitajien kännykkään. Vikatilanteessa yhteys Seniortek huoltoon 24/7. Asunto-osassa ulko-ovessa koodilukitus ja asunnoissa turvapuhelinjärjestelmä. Hälytykset hoitajien kännykkään klo ja yöllä yöpartiolle. Kaikki laitteet varmistetaan asukkaan vaihtuessa. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Jatkuva seuranta ja päivitys Riskienhallintasuunnitelmaan syksyllä. Riskienhallintasuunnitelma Laatukäsikirjassa. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET avi21u1 7/13

8 Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Päivätoimintaan ja palveluasuntoihin haetaan hakemuksella OHJURIN kautta. Asiakkuudet vahvistaa ja päätöksen asiakkaalle tekee Ylä-Savon Sote kuntayhtymän viranhaltija. Asiakkuuden syntyessä eri yksiköiden vastuuhenkilöt huolehtiva ohjauksesta. Alkukartoituksen jälkeen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään n. kahden viikon kuluttua asiakkuuden alkamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Hoitopalvelun kuvaus ja tiedote uudelle asukkaalle löytyvät laatukäsikirjasta sekä www-sivuilta. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Ilvola-Säätiöllä on käytössään www-sivut ja esitteet, lisäksi asiakkailla on mahdollisuus käydä tutustumassa etukäteen. Annamme myös puhelinneuvontaa. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Tukipalveluhinnastot ja vuokrien neliöhinnat löytyvät www-sivuilta ja yksiköistä. Käytössä on uudelle asiakkaalle tiedote, joka löytyy sekä www-sivuilta että yksiköistä. Sopimusmuutokset; päivitetään vanha tai tehdään uusi sopimus tarvittaessa. Vuokrien tarkastus kerran vuodessa, korotuksesta asukkaalle kirjallinen tiedote n. 2 kuukautta ennen korotusta. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Ilvola-Säätiön henkilökunta noudattaa lakeja ja asetuksia. Henkilökunta toteuttaa työssään Säätiön missiota ja arvoja, joiden mukaan mm. asiakaslähtöisyys on sekä arvo että toimintamalli. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Pääsääntöisesti asiakkaat huolehtivat itse. Muistisairaiden asiakkaiden omaisten kanssa sovitaan säilytyksestä ja käytöstä. Tarvittaessa arvoesineitä/ rahavaroja voidaan säilyttää Ilvola-Säätiön toimiston kassakaapissa. tehdyt ratkaisut kirjataan asiakkaan papereihin. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Tavoitteena on henkilökunnana ammatillista osaamista ylläpitämällä, hyvinvointiteknologiaa ja kulunvalvontaa lisäämällä luoda vapaalle, esteettömälle liikkumiselle turvallinen ympäristö. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Mikäli rajoitteita joudutaan perustelluista syistä käyttämään tehdään se yhteistyössä hoitavan lääkärin, hoitajan ja omaisen sekä asiakkaan kanssa ja sopimus kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Mikäli asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti käsitellään se viipymättä keskustelemalla asianomaisen henkilön kanssa. Työohje: Häirintä- ja epäasiallinen kohtelu ja käyttäytyminen löytyy laatukäsikirjasta. avi21u1 8/13

9 Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Toimintaohje laatukäsikirjassa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Ílvola-Säätiö Toiminnanjohtaja Kaarina Huhtaniska Riistakatu 21 A Iisalmi puh Tarja Huttunen Asumispalveluiden päällikkö Kankaankatu IISALMI Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Merikratos Sosiaalipalvelut Oy Seppo Niskanen Pohjolankatu Iisalmi puh Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Mahdolliset muistutukset käsitellään välittömästi omassa tiimissä, saatetaan toiminnanjohtajan tietoon ja korjataan muistutukseen liittyvä asia ja ilmoitetaan asianosaiselle. Asumispalveluiden päälliköltä tulleisiin muistutuksiin tehdään virallinen, kirjallinen vastine. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Laatukäsikirjassa sopimuskäytännöt sekä viranomaisyhteistyön toimintamallit. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Muistutusmenettelyt toimintaohje Laatukäsikirjassa. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Tiedote uudelle asukkaalle, päivitys vuosittain. Asukkaan perehtymisopas, päivitys vuosittain. Löytyvät Laatukäsikirjasta. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: avi21u1 9/13

10 Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asiakkaan/asukkaan toimintakykyä ylläpidetään fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten harjoitteiden avulla ottaen huomioon asiakkaan voimavarat. Lähtökohtana asiakkaan/asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Päivätoiminta-asiakkaiden aamupala klo , lounas klo ja päiväkahvi klo Varhalassa on painonseuranta kerran kuukaudessa. Toiminnassa otetaan huomioon dieetit sekä tarvittaessa annetaan ravitsemustietoa. Palveluasuminen: Asukkaiden ruokailuajat: aamupala , lounas , päiväkahvi 14.15, päivällinen , iltapala kello Tarvittaessa on mahdollisuus yöpalaan. Painon seuranta asiakkaiden HPS sopimuksien mukaan sekä tarvittaessa. Huomioidaan erikoisruokavaliot ja tarvittaessa päivitetään niitä esimerkiksi repro-ruokavalio. Laatukäsikirjassa ravitsemusohje. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Ravitsemusesimies Arja Saarinen puh Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Päivätoiminnan asiakkailla on päivittäin liikunta- ja kuntosaliharjoitteita yksilö- ja ryhmätoimintana. Ulkoilua pääasiassa kesäisin. Asukkaille järjestetään monipuolista viriketoimintaa useina kertoina viikossa (jumppa-, pelihetkiä ulkoilua ja jutustelupiirejä. Ulkoilu, talvisin sään sallimissa rajoissa. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Ilvola-Säätiöllä on infektio- ja hygieniavastaavat. Yksiköissä hygieniakansiot. Yhteinen infektiosuunnitelma laatukäsikirjassa. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Yksiköissä käytössä viikkotyösuunnitelmat. Tiimien viikkopalavereissa päivittäisen työn arviointia ja suunnttelua. Työyhteisön toiminnankehittämispäivät 1-2 kertaa vuodessa. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN avi21u1 10/13

11 Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Päivätoiminta-asiakkailta otetaan tarvittavat kontrollikokeet, jotka kotihoitoyksikkö ilmoittaa. Tarvittaessa konsultoidaan ksh-lääkäriä. Perusterveyttä seurataan käyntien yhteydessä. Asumispalveluissa: Jokapäiväinen voinnin seuranta koko henkilökunnan vastuulla. Vuosikontrolli laboratoriokokeineen lääkärin kotikäynnin yhteydessä. Perusseurantaan liittyy verenpaine, pulssi, painonseuranta, ravitsemustila ja verensokerin mittaus. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Kotisairaanhoidon lääkäri käy palveluasunnoissa noin kerran viikossa tai harvemmin(lääkäritilanteesta riippuen). Lääkäri puhelin päässä arkipäivisin. Tarvittaessa otetaan yhteys päivystykseen. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Päivätoiminnassa käytössä sairaanhoitaja tarvittaessa, joka ohjeistaa tilanteen, tarvittaessa ambulanssi ja päivystykseen. Palveluasunnoissa: Sairaanhoitajan läsnäollessa hän vastaa tilanteen kulusta. Soitto tarvittaessa hätäkeskukseen ja sieltä saavan ohjeen noudattaminen. Jos sairaanhoitaja ei ole paikalla nimetty vastuuhoitaja konsultoi toisen talon sairaanhoitajaa tai soittaa 112. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Lähetekäytännön tai erityistapauksissa päivystyksen kautta. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Päivätoiminnan asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmassa liitteenä lääkelista. Palveluasunnoissa on lääkehoitosuunnitelma, joka löytyy laatukansiosta. Päivitetään vuoden välein. Suunnitelma löytyy laatukäsikirjasta. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Tarja Kauppinen, puh Potilasasiamiehen yhteystiedot Merikratos Sosiaalipalvelut Oy Seppo Niskanen Pohjolankatu Iisalmi, Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Työyhteisössä Siskot- työyhteisön kehittämis- ja koulutusjärjestelmä, joka kohdistuu asiakkaiden terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon. avi21u1 11/13

12 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastietojen kuvaus asiakasrekisteriselosteesta. Asiakasrekisteriseloste on Ilvola-Säätiön ilmoitustaululla. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Rauni Villanen, puh Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilökunta käy perehdytyksessä/perehtymisessä läpi tietosuoja-asiat ja allekirjoittaa vaitiolositoumuksen, jotka säilytetään yksiköissä. Vaitiolovelvollisuus käydään läpi myös työspomuksen kirjoitusvaiheessa. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Arkistonmuodostussuunnitelma Laatukäsikirjassa. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Joko puhelimitse, s-postilla (suojattu), tiimi- tai sidosryhmäkokouksissa. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Toistaiseksi oma sähköinen Word-järjestelmä, Pegasos - osittain käytössä ja vähitellen siirrytään yhteiseen asiakas- /potilastietojärjestelmään(pegasos) Ylä-Savon Soten kanssa. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA avi21u1 12/13

13 Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Edellytetään omavalvontaa ja laatujärjestelmää, joista sovittu sopimuksen teon yhteydessä. Luettelo alihankkijoita Mummon Turva Oy Toimi-säätiö Kehittämissuunnitelma Toimintaa suhteessa alihankkijoihn yhtenäistetään edelleen. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Yksiköt huolehtivat osastoissaan seurannasta. Jokainen työntekijä on tietoinen työvuoroonsa liittyviin töihin, vastuisiin ja seurantaan. Henkilökunta on sitoutunut Ilvola-Säätiön missioon ja arvoihin. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Yksiköt huolehtivat osastoissaan seurannasta ja tiiminvastaavien kokouksessa tarkistetaan toimivuus ja päivitykset tarvittaessa kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Iisalmi Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Kaarina Huhtaniska avi21u1 13/13

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perusturvapalvelut / Hyvinvointipalvelut Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Sateenkaari ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Lastentarha l`hexagone

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

I xunta Kunnan nimi. Mikkeli.

I xunta Kunnan nimi. Mikkeli. Valvira Sosiaali- ja terveysa lan lupa- ja valvontavirasto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASU UNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yxrityin"n palveluien tuottaia Palvelujen

Lisätiedot

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Anna ja Aatu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Väinönkadun palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 23.5.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 1 26.5.2012 copyright@taija.härkki.2012 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Heinolan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi H10 Kymppipalvelut Oy

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoivakymppi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y tunnus Jyvässeudun 4H-yhdistys ry 0780749-9

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kaarina. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kaarina. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Puumalan Toimintakoti ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0917268-5 Kunnan

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot