toimintaohjeet sisäilmaongelmissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintaohjeet sisäilmaongelmissa"

Transkriptio

1 toimintaohjeet sisäilmaongelmissa Tämä toimintaohje kuvaa sen, kuinka Kontiolahden kunnassa menetellään silloin, kun sisäilmassa havaitaan ongelmia. Khall päivitys , khall päivitys , khall

2 1 SISÄLTÖ 2 TOIMINTAOHJEET HENKILÖKUNNALLE Työntekijän ilmoitusvelvollisuus Esimiehen velvollisuudet Työterveyshuollon rooli Sisäilmatyöryhmän rooli Tiedottaminen henkilöstölle Yhteenveto ilmoituskäytännöstä KIINTEISTÖÖN LIITTYVIÄ OHJEITA Työpaikan sisäilmaa haittaavia tekijöitä Kiinteistön Lämpöolot ja sisäilma Kosteusvaurioiden syyt ja seuraukset Kosteus- tai homevaurion korjaus Suojautuminen homevaurion korjaustyön aikana Siivous korjaustyön yhteydessä YHTEENVETO... 9 Lähteet: LIITE 1. Sisäilmaongelmien käsittelyprosessi (työsuojeluhallinto/aluehallintovirasto)... 11

3 2 1 OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS Kontiolahden kuntaan perustettiin kunnanhallituksen päätöksellä ( ) sisäilmatyöryhmä, jonka tehtävänä on esille tulleiden sisäilmaongelmien tilannekartoituksen ja toimenpidesuunnitelmien tekeminen. Vuosille on työryhmän jäseniksi nimetty työsuojelupäällikkö, kunnanjohtaja, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, tilaajajohtaja, työsuojeluvaltuutetut sekä työterveyshoitaja. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt edustajaksi Saara Paalasen ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. Sisäilmatyöryhmän puheenjohtajaksi määrättiin työsuojelupäällikkö ja sihteeriksi asianhallintasihteeri. Tarvittaessa sisäilmatyöryhmä kutsuu kokoukseen kohdetyöpaikan esimiehen ja työntekijöiden edustajan sekä ulkopuolisen asiantuntijan. Pääsääntöisesti kokouksissa ovat asiantuntijoina läsnä terveystarkastajat. Sisäilmatyöryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmalliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön työsuojelun, kiinteistöhallinnan ja - hoidon, työterveyshuollon ja kiinteistön käyttäjien kesken. Sisäilma-asioiden hoitamiseksi tehdään tilannemääritys ja asetetaan tavoitteet. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään sisäilmaongelmia koskevia ilmoituksia, tekee päätöksiä tutkimuksista sekä jatkotoimenpiteistä tehtyjen tutkimustulosten ja asiantuntijoiden toimenpidekehotusten mukaisesti sekä seuraa korjaustoimenpiteiden etenemistä. Sisäilmaongelmiin liittyvä viestintä toteutetaan tässä toimintaohjeessa kappaleessa 2.6 esitetyllä tavalla. Tämä toimintaohje kuvaa sen, kuinka menetellään sisäilmaongelmissa kun epäillään, että työpaikan sisäilman aiheuttaa työntekijöiden oireilua. Ohjeessa kuvataan sisäilmatyöryhmän ja työterveyshuollon sekä työntekijän ja esimiehen roolit sisäilmaongelmia koskevissa kysymyksissä. Ohje sisältää myös erillisen kiinteistöohjeen, jossa on toimintaohjeita kiinteistöistä vastaaville. Ohjeissa käsitellään mm.: esimiehen ja yksittäisen työntekijän vastuu ilmoitusvelvollisuus ja reagointivelvollisuus mistä saa selvitysapua kosteus- ja homevaurioepäilyssä tai henkilöiden oire-epäilyissä asiantuntijuus miten menetellään oireilevien työntekijöiden kohdalla tutkimukset ja lisäselvitykset eri yhteistyötahot ongelman selvittelyssä - asiantuntijuus miten ongelmista tiedotetaan muille kiinteistössä työskenteleville - tiedottaminen Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan esimiehelle kiinteistöön liittyvistä ongelmista. Esimiehen tulee ilmoittaa havainnoista viipymättä kiinteistöjen kunnosta vastaavalle kiinteistöpäällikölle. Sisäilmaongelmaan viittaavat aistinvaraiset tuntemukset (ilman tunkkaisuus, maakellarin haju, näkyvä homekasvusto) sekä muut henkilöstön kokemat oireet (silmien, ihon ja limakalvojen ärsyyntyminen, äänen käheys, kuiva yskä ja toistuvat tulehdukset) on ilmoitettava esimiehelle sekä työsuojeluvaltuutetulle. Sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja voivat aiheuttaa useat tekijät kuten pöly tai rakenteista sekä ulkoilmasta peräisin olevat kaasumaiset aineet tai toiminnasta aiheutuva haitta tai homevauriot. Sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa mm. varmistamalla riittävä ilmanvaihto, huolehtimalla oikeasta sisälämpötilasta, siivoamalla säännöllisesti sekä valitsemalla mahdollisuuksien mukaan pölyttömiä materiaaleja. ( Tämä toimintaohje tulee olla esillä jokaisessa työyksikössä. Esimiehen vastuulla on käydä ohjeet läpi työntekijöiden kanssa.

4 3 2 TOIMINTAOHJEET HENKILÖKUNNALLE 2.1 Työntekijän ilmoitusvelvollisuus Työntekijän epäillessä työolosuhteiden aiheuttavan oireilua, hänen tulee ottaa yhteyttä esimieheen ja työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa selvitetään onko oireilla/sairaudella ja työolosuhteilla keskinäistä syy-yhteyttä. Esimiehen velvollisuus on viedä asiaa eteenpäin omassa organisaatiossa. (ks. työturvallisuuslaki 4 luku) Kun työntekijä epäilee oireidensa johtuvan huonosta sisäilmanlaadusta, hänen tulee: 1) ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja 2) kertoa epäilynsä lähiesimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle sekä täyttää sisäilmaongelmaa koskeva ilmoituslomake. Ilmoitukset tapahtuvat aina sisäilmaa koskevalla ilmoituslomakkeella (Intranet/lomakkeet/ilmoitus työpaikan sisäilmaa koskevassa asiassa). Näin varmistetaan tiedon kulkeminen kaikille asiasta vastaaville henkilöille. Kohteista, joissa on todettu sisäilmasta johtuvaa oireilu, myös työterveyshuolto tekee ilmoituksen sisäilmatyöryhmälle. 2.2 Esimiehen velvollisuudet Kun epäillään sisäilmaongelmaa, joka aiheuttaa oireilua, on työyksikön lähiesimiehen tehtävänä: ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoitetun epäkohdan poistamiseksi: o ilmoittaa asiasta kiinteistöpäällikölle. Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia kiinteistöjen rakenteiden sekä niissä sijaitsevien ilmastointi ym. laitteiden kunnosta. o saattaa asia tarvittaessa osastonsa ylempien esimiesten tietoon o ilmoittaa asiasta sisäilmatyöryhmän puheenjohtajalle (työsuojelupäällikkö), jotta kohde voidaan ottaa tarvittaessa sisäilmatyöryhmän käsittelyyn o tiedottaa asian etenemisestä (tutkimukset, korjaukset jne.) työyksikön henkilökunnalle mikäli korjaustoimenpiteitä ei voida toteuttaa, selvitetään muut vaihtoehdot työntekijän terveyden takaamiseksi. Teknisten ongelmien (lämpö, veto yms.) osalta asia hoidetaan kiinteistöpäällikön kanssa. 2.5 Työterveyshuollon rooli Sisäilmaongelmia selvitetään periaatteessa samalla tavalla kuin muitakin työympäristössä olevia haitta- ja vaaratekijöitä. Jos työntekijän oireiden taustalla epäillään työperäisyyttä, ilmoittaa oireileva itse tai hänen luvallaan häntä hoitava työterveyshuollon ammattilainen epäilystä esimiehelle. Oireileva henkilö ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja aika varataan työterveyshoitajalle. Työterveyshoitaja varaa tarvittaessa oireilevalle työntekijälle ajan lääkärintarkastukseen. Vastaanotolla selvi-

5 4 tetään nykyisten oireiden ja aiempien sairauksien lisäksi tutkittavan elinympäristön tila sekä kotona, työssä että harrastuksissa. Oireiden ilmaantuminen ja häviäminen elinympäristön vaihtuessa selvitetään myös tarkasti mm. esiintyykö oireita jatkuvasti vai painottuvatko ne työpäiviin tai viikonloppuihin, tai miten lomat vaikuttavat oireisiin. Tarvittaessa voidaan pitää oirepäiväkirjaa muutamien viikkojen ajan. Kliinisessä tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota silmien sidekalvon, nenän limakalvojen, nielun ja alimpien hengitysteiden löydöksiin. Mikäli oireilevia henkilöitä on useampia samassa työpaikassa, voidaan kosteus- ja sisäilmaongelman laajuutta ja vakavuutta selvittää työterveyshuollon sisäilmastokyselyllä (Örebo, Työterveyslaitoksen sisäilmakysely). Kyselyä käytettäessä vastaajamäärä on oltava riittävän suuri, vähintään 20 henkilöä, jotta yhteenvetoja kannattaa tehdä. Kyselyyn vastataan nimellä, näin työterveyshuolto voi kutsua oireilevat henkilöt terveystarkastukseen. Tarvittaessa sisäilmakysely voidaan toistaa toimenpiteiden jälkeen aikaisintaan 6 kk korjaustoimenpiteistä korjaustoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.. Jos tiloissa esiintyy sisäilmaongelmia, eikä niitä voida korjata välittömästi, työterveyshuolto seuraa työntekijöiden terveydentilassa tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa suosittelee työtilojen käytöstä luopumista tai voimakkaasti oireilevien sijoittamista muihin tiloihin (työkelpoisuuslausunto). Perustellut ammattitautiepäilyt työterveyshuolto lähettää Työterveyslaitokselle tai asianomaisen erikoisalan yksikköön jatkotutkimuksia varten. 2.3 Sisäilmatyöryhmän rooli Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Sisäilmatyöryhmään tuodaan ongelmat silloin, kun haitta- ja oireilmoitusten perusteella tilanne vaikuttaa laajemmalta työympäristöön liittyvältä ongelmalta. Selkeät ja helposti tunnistettavat tekniset ongelmat hoidetaan ilmoituskäytännön mukaisesti kiinteistöhuollon kanssa. (Lahtinen, Lappalainen, Reijula.) Laajasti henkilökunta/asiakkaita koskevista ongelmista työsuojelupäällikkö on yhteydessä terveystarkastajaan. Työpaikan lähiesimiehen tulee ilmoittaa useita työntekijöitä koskevasta sisäilmaan liittyvästä ongelmasta sisäilmatyöryhmälle/työsuojelupäällikölle, tekniselle toimelle, työterveyshuoltoon ja ylemmälle esimiehelle. Sisäilmatyöryhmä kokouksessaan harkitsee/päättää mahdollisesta työpaikkakäynnistä. Työpaikkakäynnin kutsuu koolle työsuojelupäällikkö. Esimiehen tehtävä on tiedottaa työpaikkakäynnistä työyksikön henkilökuntaa. Työpaikkakäynnillä kohteen toiminnasta vastaava esimies esittelee kohteen ja kertoo ongelmasta sisäilmatyöryhmälle. Tarvittaessa työpaikkakäynnille pyydetään mukaan sisäilmatyöryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita, esim. AVI:n työsuojeluvastuualueen tarkastaja. Työpaikkakäynnin jälkeen sisäilmatyöryhmä sopii jatkotoimenpiteiden tarpeen (kuntoarvio, kuntotutkimus, sisäilmamittaukset, oirekyselyt ja muut selvitykset, kuten AVI:n työsuojeluvastuualueen tarkastajan kutsuminen, ellei osallistunut ensimmäiseen työpaikkakäyntiin), nimeää vastuuhenkilöt ja seuraa tilannetta kokouksissaan. Kokouksissa tehdään myös päätökset näytteiden ottamisesta ja muista suoritettavista mittauksista. Kokouksista toimitetaan pöytäkirjaotteet, jotka ovat myös Dynastissa luettavissa, kutakin työyksikköä koskevien asioiden käsittelystä, päätetyistä toimenpiteistä ja mittausten tai muiden tutkimusten tuloksista lähiesimiehelle ja ylemmälle esimiehelle/osastopäällikölle. Pöytäkirjaotteet toimittaa sisäilmatyöryhmän sihteeri.

6 5 2.4 Tiedottaminen henkilöstölle Lähiesimiehen tulee työyksikössään tiedottaa sisäilmaongelmasta, sen jatkotoimenpiteistä ja prosessin etenemisestä sekä mahdollisen ongelman korjaamisesta. Kiinteistöpäällikkö tekee yhteistyötä esimiehen kanssa tiedottamisen osalta Tarvittaessa esimies pyytää sisäilmatyöryhmän jäsenistä asiantuntijan mukaan työpaikkakokoukseen kertomaan tilanteesta. Henkilöstölle tiedotettavia/keskusteltavia asioita ovat mm. tehdyt selvitykset sisäilmaongelman laajuudesta milloin ja miten tarvittavat rakenteelliset korjaukset tullaan suorittamaan mitä työsuojelullisia asioita henkilöstön on otettava huomioon korjaustöiden aikana miten henkilöstön terveydentilaa selvitetään ja seurataan vastuuhenkilöt/tahot kustannus- yms. kysymyksissä miten tilanteesta tiedotetaan kiinteistössä asioiville muut vaihtoehdot, jos korjaustoimet eivät ole mahdollisia mistä henkilöstö saa keskitetysti ajantasaista lisätietoa prosessin etenemisestä On erittäin tärkeää asianmukaisen tiedon saannin vuoksi, että työyksikön esimies tiedottaa työntekijöille avoimesti sisäilmaan liittyvistä kysymyksistä, ongelmista, selvityksistä, tuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä. Teknisen toimen, korjaustoimenpiteiden toteuttajana, on niin ikään toimittava avoimesti ja kerrottava tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista työyksikön toimintaan. Pienemmistä toimenpiteistä tekninen toimi on ilmoitusvelvollinen työyksikön esimiehelle. Seurantaa tulee jatkaa työyksikössä myös korjaustoimenpiteiden jälkeen. Arvio olosuhteiden kehittymisestä on hyvä tehdä ½ vuotta - 1 vuosi korjausten jälkeen ja esimiehen tulee saattaa asiantila tiedoksi myös sisäilmatyöryhmälle. Seuranta on vaivaton toteuttaa esimerkiksi haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnin ja toimenpiteiden toteutumisen päivityksen yhteydessä vuosittain. 2.6 Yhteenveto ilmoituskäytännöstä Sisäilmaongelman havainnut työntekijä oireileva henkilö oireileva henkilö haittaa aiheuttava tilanne ts valtuutettu ts -päällikkö tekninen ongelma TTH Kiinteistöhuolto Sisäilmatyöryhmä Musta nuoli = ilmoitus Punainen nuoli = palaute Kuvio 1. Sisäilmaongelmiin liittyvä ilmoituskäytäntö.

7 6 Tiedotus on tärkeä osa sisäilmaongelman ratkaisuprosessia. Henkilökunnalle tulee kertoa: Mitä tiedetään Mitä ei tiedetä Mitä tullaan tekemään Milloin tullaan tekemään Mitkä ovat jatkotoimenpiteet Miten seurataan. (Työsuojeluhallinto/aluehallintovirasto) 3 KIINTEISTÖÖN LIITTYVIÄ OHJEITA 3.1 Työpaikan sisäilmaa haittaavia tekijöitä Sisäilman erilaisiin ongelmatilanteisiin löytyy tietoa mm. työturvallisuuskeskuksen ( ), työterveyslaitoksen ( ja hengitysliiton ( )verkkosivuilta. Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus, puhtaus ja raikkaus. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet eri tekijät, tärkeimpinä ovat kunnossa oleva rakennus sekä toimivat ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet, lisäksi myös toiminnasta johtuvat tekijät. Huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina oireina ja sairauksina. Näitä ovat esimerkiksi hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys, kuumeilu ja hengitystieinfektiot sekä pitkäaikaissairaudet, kuten astma. Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa epäviihtyvyyttä. ( ) Työpaikan sisäilman laatuun vaikuttavat ongelmat voivat liittyä rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin, erilaisiin epäpuhtauslähteisiin, puutteellisesti toimivaan ilmanvaihtoon tai epätyydyttäviin lämpöoloihin ( ). Yleisimmät sisäilmahaitat ovat tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut ilman epäpuhtaudet, kuten pölyt, allergeenit, mikrobit ja kaasumaiset aineet veto ja puutteellinen ilmastointi liian korkea tai alhainen lämpötila ilman kuivuus tai liiallinen kosteus. ( ). Rakenteet voivat homehtua, kun kosteutta on siellä, missä sitä ei pitäisi olla. Käytännössä mikä tahansa materiaali homehtuu, jos se on jatkuvasti kosteana. Työntekijän tulee tehdä ilmoitus työpaikan sisäilmaa koskevassa asiassa (lomake Intranetissä), kun työpaikalla havaitaan seuraavia merkkejä: pintojen värit muuttuvat maalit hilseilevät, kupruavat tai irtoavat kaakelit irtoavat on tunkkainen tai maakellarin haju on näkyvää homekasvua. ( )

8 7 3.2 Kiinteistön Lämpöolot ja sisäilma Lämpöolot ( Lämpöolot koostuvat ilman lämpötilan, kosteuden ja virtausnopeuden sekä ympäröivien pintojen lämpötilojen yhteisvaikutuksesta. Työpaikan tavoiteltavat lämpötila-alueet ovat normaalioloissa (poikkeuksena hellekaudet) seuraavat: Paikallaan olo C Kevyt istumatyö C Kevyt työ C Keskiraskas työ C Raskas työ C Pään ja nilkan korkeudelta mitattujen lämpötilojen ero saisi olla korkeintaan kolme astetta ja lattian lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella astetta. Lämpöhaittoja torjutaan ennakolta teknisillä ratkaisuilla ja suojavaatetuksella. Teknisen torjunnan keinoja ovat kuumien työvaiheiden automatisointi työtilan eristäminen kuumista pinnoista tai kohteista työpisteiden paikallinen jäähdyttäminen tuuletus kosteuden poistaminen eristämällä kosteuslähteet Jos lämmön tekniset torjuntakeinot eivät riitä, työtä tulee keventää tauotuksin tai työjärjestelyin. Raskaiden työvaiheiden tauotukseen on kiinnitettävä kuumatyössä erityistä huomiota. Lyhyet, usein toistuvat tauot normaalissa huoneenlämmössä ovat tehokkaampia kuin harvat, pitkät tauot. 3.3 Kosteusvaurioiden syyt ja seuraukset Kosteusvaurioiden tavallisimpia syitä ovat katto- ja putkivuodot, puutteellinen kosteus- tai lämpöeristys, huono salaojitus, riittämätön ilmanvaihto, liian matalat perustukset ja kosteuden tiivistyminen. Kosteusvaurio ilmenee joko suoranaisena vesivuotona tai kosteusläiskinä, pinnoitteen irtoamisena tai vioittumisena. Seurauksena voi olla näkyvää homekasvustoa. Tavallista kuitenkin on, että homekasvu on näkymättömissä pintamateriaalien alla. Homeongelma todetaan mittaamalla. Tulosten perusteella tehdään tarvittavat korjaukset Kosteus- tai homevaurion korjaus Kun saadaan tieto kiinteistössä havaitusta kosteusvauriosta, on vaurion syyn selvittäminen ja tarvittavat korjaustoimenpiteet käynnistettävä viipymättä ottaen huomioon terveydelliset vaikutukset ja taloudelliset resurssit. Havaitun ongelman nopea ja järjestelmällinen hoito tuo huomattavia kustannussäästöjä.

9 8 Kun jossain rakennusosassa epäillään homevauriota, korjaustarve arvioidaan ja korjaustyö tehdään suunnitelmallisesti. Hyvin suunniteltuna työ edistyy vaiheittain oikeassa järjestyksessä ja hankkeen kokonaiskuva on tiedossa alusta alkaen: kerralla oikein -periaate. Korjaustyön vaiheet: 1. vaurion havaitseminen 2. vaurion syyn selvittäminen ja tarvittavien mikrobi- tm. näytteiden otto 3. vaurion laajuuden selvittäminen 4. korjaussuunnitelman laatiminen 5. vaurion aiheuttajan poistaminen 6. tarvittaessa rakenteiden kuivattaminen 7. vaurioituneiden rakenteiden uusiminen 8. käsittely desinfioivilla aineilla tarvittaessa 9. jälkiseuranta Suojautuminen homevaurion korjaustyön aikana Korjauksen aikana sisäilman mikrobipitoisuudet kohoavat kymmen- ja jopa satakertaisiksi normaalitilanteeseen verrattuna. Korjaustyöhön osallistuvat suojautuvat kuten asbestin purkutöissä. Koska mikrobit liikkuvat ilmavirtausten mukana, kohoavat ilman mikrobipitoisuudet myös korjauskohteen ulkopuolella. Mikrobipitoisen pölyn leviämisen estämiseksi purkutyömaa eristetään muista tiloista esimerkiksi muovien avulla osastoimalla. Joskus toiminnat (henkilöt) on siirrettävä toiseen rakennukseen korjaustyön ajaksi. Homeisten rakenteiden purkamisen aikana on suojauduttava vähintään P2-luokan (mieluummin P3-luokan) suodattimin varustetuilla hengityssuojaimilla, joko kokonaamarilla tai raitisilmakypärällä. Nämä suojaavat myös silmiä homealtistukselta. Lisäksi paljaat ihoalueet suojataan käsinein ja muulla suojavaatetuksella. 3.4 Siivous korjaustyön yhteydessä Korjaustyön aikana huolehditaan siivouksesta. Pölyisten työvaiheiden jälkeen tehdään välisiivouksia. Loppusiivous tehdään huolellisesti asianmukaisin menetelmin, jotta purku- ja korjaustyön yhteydessä rakennukseen levinneitä mikrobeja ei jää korjattuun tilaan. Laitoshuoltajien on suojauduttava kuten muidenkin korjaustyöhön osallistuvien. Siivous ja irtaimiston puhdistus ovat kiinteistön korjausten viimeinen vaihe. Homeremonttien yhteydessä ensin suoritetaan rakennussiivous ja sitten homeettomaksi siivous. Sisäilmaongelmaongelmaisten rakennusten irtaimiston käsittely tulisi toteuttaa seuraavasti: säilytetään vain ne tavarat, joita oikeasti tarvitaan tekstiilit pestään väh. 60 ⁰C, jos hajut eivät usealla pesukerralla poistu, tavarat laitetaan poistoon kovien tavaroiden pesu/pyyhintä tavallisella puhdistusaineella tehokkaalla hepa-suodattimella varustetulla imurilla imuroidaan pehmeät materiaalit (sohvat, patjat), jos haju ei lähde tavarat laitetaan pois. (Hellberg) Pehmeistä materiaaleista homepölyn puhdistaminen on hankalampaa kuin kovista pinnoista. Homeen haju tarttuu yleensä vahvemmin pehmeisiin pintoihin. Sohvat, nojatuolit, pehmustetut työtuolit ym. pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan uusilla kalusteilla, sillä pehmusteissa mahdollisesti esiintyvän mikrobikasvuston poistaminen on erittäin vaikeaa. Homepöly ja homeen

10 9 haju tarttuvat kaikille mahdollisille pinnoille. Näin ollen homeelle erityisesti herkistyneiden ihmisten huoneisiin ei saa viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. (ks. Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus ohje.) 4 YHTEENVETO Työturvallisuuslain (738/2002) 19 :n mukaan jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa havainnoistaan työpaikallaan terveydelle vaaraa aiheuttavista vioista ja puutteellisuuksista. Ilmoitus tehdään kirjallisena lähiesimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Esimiehen tulee kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle mihin toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi aiotaan ryhtyä. Esimiehen vastuulla on joko itse pyrkiä poistamaan ongelma, tai ilmoittamaan siitä kiinteistöpäällikölle. Sisäilmaongelmien syyt voivat johtua mm. ilmastoinnin puutteellisuudesta tai tehottomuudesta, tiloissa käytetyistä materiaaleista tai seinä- tai lattiamateriaalien kosteusvaurioiden johdosta sisäilmaan joutuneista epäpuhtauksista. Tilojen käyttäjät ovat parhaiten tietoisia kiinteistössä esiintyvistä ongelmista. Ilmastoinnin tehokkuudessa ja toimivuudessa havaituista epäkohdista tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti tekniseen toimeen, jotta laitteiden kunto voidaan tarkastaa ja tehokkain tapa estää kosteusvauriot on pitää kiinteistön rakenteet kuivina. Jokaisen, kiinteistöissä työskentelevän, on reagoitava nopeasti pieniinkin muutoksiin olosuhteissa. Ongelman nopea ja järjestelmällinen hoito takaa terveellisen ja turvallisen työskentely-ympäristön sekä pitkällä aikavälillä tuo myös huomattavia kustannussäästöjä. Toimiva sisäilma saadaan aikaan yhteistyöllä. Työyhteisössä voidaan miettiä valaistukseen, lämpötilaan yms. liittyviä ratkaisuja yhdessä esimiehen kanssa. Kiinteistöhuollolla/sisäilmatyöryhmällä on merkittävä rooli siinä vaiheessa, kun sisäilma aiheuttaa työntekijöille selkeitä kliinisiä oireita tai rakenteissa huomataan esim. kosteusvaurioihin viittaavia muutoksia. Työpaikan lähiesimies on tiedottajan vastuussa niin kiinteistöhuoltoon kuin sisäilmatyöryhmään päin sekä myös työntekijöihin päin ongelman selvittämisprosessin osalta.

11 10 Lähteet: Lahtinen M., Lappalainen S., Reijula K. Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli. /tietokortti 17 Hellberg, Susanna. Konsultointi sähköpostilla Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus. Työterveyslaitoksen oppaita ohje siivouksen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Työsuojeluhallinto/aluehallintovirasto. Infolehtinen. Sisäilmaongelmia työpaikalla? Ohjeita ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen. sisäilma lämpöolot ja sisäilma kosteus

12 11 LIITE 1. Sisäilmaongelmien käsittelyprosessi (työsuojeluhallinto/aluehallintovirasto)

SISÄILMAOHJE. Kaupunginhallitus 1.3.2016 45

SISÄILMAOHJE. Kaupunginhallitus 1.3.2016 45 SISÄILMAOHJE Kaupunginhallitus 1.3.2016 45 Sisäilmaohje Sivu 1(7) Toimintaohjeet epäiltäessä sisäilmaongelmaa 1. Ohjeiden tarkoitus ja taustat 2. Sisäilmaongelman merkkejä ja syitä Liite 1 Sisäilmaongelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Toimielin Käsitelty/hyväksytty Päivitetty Päivitetty Sisäilmatyöryhmä 7.11.2016 8 Yhteistyöryhmä 1.12.2016 Kunnanhallitus 5.12.2016 Huom. Tämä toimintaohje

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Jukka Ojanen 9.10.2015 YT-toimikunta 14.10.2015 53 Tekninen lautakunta 29.10.2015 107 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015. Home- ja kosteusvaurioepäilyt. VTS-kotien toimintamalli

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015. Home- ja kosteusvaurioepäilyt. VTS-kotien toimintamalli Puheenjohtajien kokous 1.12.2015 Home- ja kosteusvaurioepäilyt VTS-kotien toimintamalli Syitä sisäilmaongelma- kosteusvaurioepäilyille tunkkaiseksi koettu sisäilma asukkaan sairastelu tai oireilu, jonka

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN

SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN Matti Moilanen Lapin AMK 24.11.2015 Kuva: Tapani Kalsi, LL Aistinvaraiset havainnot - Hajut (home, viemäri, VOC, kreosootti, savu, tupakka ) - Vauriojäljet

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä

Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä Sisäilmatyöryhmä 10.4.2014 Yhteistyötoimikunta 22.4.2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 2 (12) Sisällys 1.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINTAMALLI JÄMSÄN KAUPUNGISSA

SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINTAMALLI JÄMSÄN KAUPUNGISSA SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINTAMALLI 1 (11) ajämsä 9.12.2015 SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINTAMALLI JÄMSÄN KAUPUNGISSA Sisä 1 ysl u ette lo SANASTO 2 1 MIKÄ0NHYVÄSISÄYMPÄRISTÖ 3 2 SISÄILMAONGELMIEN ENNALTAEHKÄISEMINEN

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

Korjausten jälkeisten siivouksen vaikutus. Mari Turunen, Ulla Haverinen Shaughnessy, Anne Hyvärinen

Korjausten jälkeisten siivouksen vaikutus. Mari Turunen, Ulla Haverinen Shaughnessy, Anne Hyvärinen Korjausten jälkeisten siivouksen vaikutus Mari Turunen, Ulla Haverinen Shaughnessy, Anne Hyvärinen 16.11.2016 AVATER loppuseminaari 1 Korjausten jälkeinen siivous on tärkeä! Homevaurioituneissa rakennuksissa

Lisätiedot

Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa

Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa Mikrobivaurioituneiden rakenteiden puhdistaminen vauriokorjausten

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminta Tampereen kaupungissa

Moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminta Tampereen kaupungissa Moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminta Tampereen kaupungissa 29.10.2014 Hyvä sisäilma ei aiheuta terveyshaittaa ja käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä. Juhani Pirinen, Sisäilmaseminaari 2012 SISÄILMAA

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

AVATER-hankkeen tuloksia/ homekorjauksen jälkeinen siivous & biosidit

AVATER-hankkeen tuloksia/ homekorjauksen jälkeinen siivous & biosidit AVATER-hankkeen tuloksia/ homekorjauksen jälkeinen siivous & biosidit Anne Hyvärinen, Dosentti THL, johtava tutkija, yksikönpäällikkö Korjausten jälkeinen siivous on tärkeä! Homevaurioituneissa rakennuksissa

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelma B 2. Sisäilmaongelmien

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 21.11.2017 Porin yliopistokeskus 1 SISÄLTÖ Johdanto Kosteus- ja homevaurioiden eteneminen Muita sisäilmaongelmia

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa KODOG 1 (8) HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohde ja tilaaja Tarkastuksen kohde oli Vantaalla sijaitseva

Lisätiedot

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE 30.11.2017 KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA KUN PERHE TAI OPPILAS OTTAA YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN SISÄILMAOIRE-EPÄILYN VUOKSI Kuuntele, ota

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Leena Jormanainen 7.10.2014 1 Sisäilmaryhmän kokoonpano kaupunginjohtaja nimennyt 23.2.2009 TILAKESKUS - Sisäilmatyöryhmän

Lisätiedot

Asikkalan kunnan ohjeet kosteus-, home-epäily- ja sisäilmaongelmatapauksissa

Asikkalan kunnan ohjeet kosteus-, home-epäily- ja sisäilmaongelmatapauksissa Asikkalan kunnan ohjeet kosteus-, home-epäily- ja sisäilmaongelmatapauksissa Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus x.x.2016 1. Ohjeiden tausta ja tarkoitus Asikkalan kunnassa on vuodesta 1995 toiminut

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Pimeältä keskiajalta kohti sivistystä Tappava elinympäristö vain

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN

OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN YHTEISTYÖSSÄ: Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 4 3. Pölyn leviämisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen

Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen LIITE 6. 1 (5) Ohjeen laatija: Laadukas sisäympäristö -teema & Bioaerosolit ja sisäilma -tiimi Lisätietoja: tutkimusinsinööri Sari Rautio- Laine ja vanhempi asiantuntija Sirpa Rautiala Homeettomaksi siivous

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell Rakennusten sisäilmaongelmat Ulla Lignell Kysymykset Millä perusteella ja kuinka usein sisäilmakartoituksia/sisäilmaselvityksiä Vantaan omistamissa kiinteistössä tehdään?- onko esimerkiksi tehty kartoitussuunnitelma

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SISÄLLYS sivu Tausta 2 1. Toiminta-ajatus 2 2. Työsuojeluorganisaatio 2 3. Työterveyshuolto 3 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Jari Latvala, ylilääkäri Sisäilmapalvelut, Työterveyslaitos 1 Aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja määritelmiä Sisäilma: Rakenteiden rajaamalla alueella

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Kittilän kunnassa Terveystarkastaja Juha Metso Puh

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Kittilän kunnassa Terveystarkastaja Juha Metso Puh Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Kittilän kunnassa 9.12.2014 Terveystarkastaja Juha Metso Puh. 0400 421 451 Sisäilmatyöryhmän taustaa Kittilässä * Vuonna 2011 aloitti epävirallinen sisäilmatyöryhmä

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille

Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille 20.3.2017 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 01510 Vantaa

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 01510 Vantaa KODOG 1 (8) HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 01510 Vantaa 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohde ja tilaaja Tarkastuksen kohde oli Vantaalla sijaitseva

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI uusia työkaluja käyttöön Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, DI Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Rakennusten

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot