Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä"

Transkriptio

1 1 Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä Kasvukäytävän toimiminen yhtenäisenä työvoimapoolina ja kansallisen kehityksen selkärankana edellyttää liikkumisen sujuvuutta. Joukkoliikenteen kokonaisuus on koko maan osalta pystyttävä jatkossa hoitamaan nykyistä paremmalla kustannustehokkuudella ja sen lisäksi vähähiilisemmin. Kasvukäytävän kehittäminen joukkoliikenteenkin osalta kokonaisuutena tasaa eriarvoisuutta suurten kaupunkien ja nauhakaupungin pienempien taajamien välillä ja mahdollistaa joukkoliikenteeseen tukeutuvan opiskelun ja työssäkäynnin myös suurten keskusten väliin jäävistä kasvukäytävän osista. Liikennepolitiikassa tavoitellaan pitkällä aikavälillä muutosta, jonka myötä liikenne muuttuu kokonaisvaltaiseksi palveluksi (Mobility as a Service, MaaS). Huomio on siirtymässä liikenneverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta matkojen ja kuljetusten toimivuuteen. Tavoitteena on, että käyttäjät saavat heidän tarpeitaan vastaavat liikkumis- ja kuljetuspalvelut helposti yhden palvelusopimuksen kautta. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta koko liikennejärjestelmässä ja liikenteen eri toimijoiden rooleissa. Liikkumisen palveluistaminen mullistaa sekä henkilö- että tavaraliikenteen ja siihen pitää varautua jo nyt. Liikennöintisopimusten tilan kartoitus on osa Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, vaihe I EAKR hanketta. Hankkeessa selvitetään ensimmäistä kertaa kootusti olemassa olevaa tilannetta liikkumiseen liittyvien tietovarantojen suhteen. Tämän lisäksi hankkeessa selvitetään erikseen kasvukäytäväalueen autokannan kuva sekä kuntien ja muiden joukkoliikenteen järjestäjien sopimuksellinen tilanne. Tämän selvityksen liitteenä numero 1olevasta yhteenvedosta näkee esimerkkejä minkälaisia ja pituisia sopimuksia eri toimivaltaiset viranomaiset ovat eri liikennöitsijöiden kanssa sopineet. Liitteessä on sekä Agol-tietojärjestelmästä poimittuja esimerkkejä koko Suomen kasvukäytävän alueen halkovasta liikenteestä sekä paikallisesta muutaman kunnan tai kaupungin rajan ylittävästä liikenteestä mutta mukana on myös yksittäisistä kunnista ja kaupungeista kerättyä tietoa jota ei ole Agolissa saatavilla.

2 2 Mikä on kasvukäytäväverkosto? Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereen vaikutusalueelle ulottuva Suomen kasvukäytävä muodostaa maan merkittävimmän toiminnallisen ja rakenteellisen kasvukäytäväkokonaisuuden. Suomen kasvukäytävän alueella asuu jo joka kolmas suomalainen. Lisäksi alueella sijaitsee 40 % koko maan työpaikoista ja alueella tuotetaan 45 % Suomen bkt:sta sekä puolet maan yritysten liikevaihdosta. Alueella pendelöi henkilöä ja määrä näyttää olevan kasvussa. Pendelöintimatkat ylittävät usein paitsi kuntarajoja, myös maakuntarajoja. SANASTO: Bruttomalli on hankintalainsäädännön mukaisesti toteutettu liikenteen järjestämistapa, jossa toimivaltainen viranomainen vastaa liikenteen suunnittelusta ja kantaa lipputuloriskin. Liikenteenharjoittajalta ostetaan tietyn reitin ajaminen tietyllä aikataululla ja tietyllä laatutasolla. Bruttomallissa toimivaltainen viranomainen saa lipputulot ja liikenteenharjoittaja hankintasopimuksen mukaisen liikennöintikorvauksen. Joukkoliikennelupa: on EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukainen alalletulolupa. Se oikeuttaa harjoittamaan linja-autolla palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä toimivaltaisen viranomaisen, kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan sekä tilausliikennettä koko maassa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Harjoitettaessa tilausliikennettä ajoja ei saa ottaa taksiasemilta. Luvan myöntämisen edellytykset ja lupaviranomaiset on mainittu joukkoliikennelaissa. Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuotta. Joukkoliikennelaki (869/2009): perustuu EY:n palvelusopimusasetukseen ja nämä säädökset muodostavat yhdessä sen kokonaisuuden, johon joukkoliikenteen järjestäminen Suomessa perustuu. Joukkoliikennelakia sovelletaan joukkoliikenteenä harjoitettavaan ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä linja-autolla sekä palvelusopimusasetuksen mukaiseen raideliikenteeseen. Joukkoliikennelaki astui voimaan ja kumosi entisen henkilöliikennelain (laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä /343). Kaupunkiliikenne: on pääosin katuverkossa liikennöityä kaupungin tai kaupunkiseudun sisäistä liikennettä, jossa joukkoliikenteen vuorovälit ja pysäkkien väliset etäisyydet ovat yleensä lyhyet.

3 3 Käyttöoikeussopimus, KOS eli palvelukonsessio: on palvelusopimusasetuksen mukaisia menettelytapoja noudattaen liikenteenharjoittajalle myönnettävä yksinoikeus jonkin maantieteellisen alueen liikenteeseen tai reittiin. Käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijän saama vastike palvelun suorittamisesta on joko hyödyntämisoikeus (lipputulot) yksinään tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. Olennaista on, että palvelun tarjoaja kantaa palvelujen hyödyntämiseen liittyvän riskin ja voi omalla suunnittelullaan vaikuttaa liikenteen kannattavuuteen. Lakisääteiset kuljetukset: kunnille kuuluvia liikenteen järjestämistehtäviä. Näihin kuuluvat esimerkiksi perusopetuslain ( /628) mukaiset koulukuljetukset ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Useimmissa kunnissa on käytössä erillinen kuljetussääntö, jossa koulukuljetusten järjestämisestä päätetään tarkemmin kuin perusopetuslaissa. Liikennöintisopimus: yleistermi, joka kattaa sekä julkisten liikennepalveluiden tuottamiseen liittyvät käyttöoikeussopimukset että vastaavat hankintalainsäädännön mukaan tehdyt toimivaltaisen viranomaisen tai muun tilaajan ja liikenteenharjoittajan väliset sopimukset. Liikenteenharjoittaja: tarkoittaa organisaatiota (esimerkiksi yritys tai toimivaltaisen viranomaisen sisäinen liikenteenharjoittaja), joka tuottaa tai tarjoaa julkisia liikennepalveluja. Markkinaehtoinen liikenne: perustuu vapaaseen kilpailuun, jossa liikenne toimii kunkin liikenteenharjoittajan oman suunnittelun ja hinnoittelun pohjalta ilman julkista tukea. Joukkoliikenteessä alalletulolupana on joukkoliikennelupa, jonka lisäksi muun kuin tilausliikenteen tai palvelusopimusasetuksen mukaisen sopimusliikenteen harjoittaminen edellyttää reittiliikenne- tai kutsujoukkoliikennelupaa. Liikennettä on harjoitettava asiakastuloilla liikennelupaan sisältyvän laatulupauksen mukaisesti. Ostoliikennesopimus: on vakiintunut nimitys liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-yhtymä Oy:n väliselle sopimukselle alijäämäisten kaukojunaliikenteen reittien ja eräiden pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen reittien hankinnasta, sekä HSL:n ja VR:n väliselle sopimukselle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kokonaisuuden hankinnasta. Kaukojunaliikenteen ostoliikennesopimuksella täydennetään liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välistä kaukojunaliikenteen käyttöoikeussopimusta, jonka vuoksi kaukojunaliikenteen ostoliikennesopimus voidaan nähdä täydentävänä lisäostona (ks. täydentävä lisäosto). HSL:n ja VR:n välisestä ostoliikennesopimuksesta tulisi selvyyden vuoksi käyttää nimitystä liikennöintisopimus. Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välinen lähijunaliikenteen ostoliikennesopimus voidaan nähdä HSL:n hankkimaa lähijunaliikennettä täydentävänä lisäostona.

4 4 Paikallisliikenne: tarkoittaa yleensä lyhytmatkaista kunnan tai taajaman sisäistä joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen suoritetilastossa myös talousalueen sisäinen liikenne kuuluu paikallisliikenteeseen. Reittiliikenne: on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin päätepisteet, pysäkit tai tärkeimmät pysäkit sekä aikataulun luvan myöntävä viranomainen vahvistaa. Reittiliikennelupa: oikeuttaa yhdessä joukkoliikenneluvan kanssa reittiliikenteen harjoittamiseen. Reittiliikennelupahakemus voidaan hylätä vain joukkoliikennelaissa määritellyin perustein. Reittiliikennelupa on voimassa enintään kymmenen vuotta. Seudullinen toimivaltainen viranomainen: tarkoittaa joukkoliikennelain 14 :ssä mainittuja kuntayhtymää ja kaupunkeja, jotka ovat toimivaltaisia viranomaisia laissa kunkin kohdalla määritellyllä usean kunnan alueella. Mainituista kaupungeista voidaan käyttää myös nimitystä kunnallinen joukkoliikenteen seutuviranomaiskaupunki. Näiden viranomaisten alueeseen kuuluvia kuntia kutsutaan seutuviranomaiseen kuuluviksi kunniksi. Siirtymäaika: tarkoittaa välistä ajanjaksoa, jolloin joukkoliikenteessä siirrytään henkilöliikennelain (1991/343) mukaisista liikenteen järjestämistavoista ja linjaliikenneluvista uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisiin liikennelupiin ja liikennöintisopimuksiin. Ennen joukkoliikennelain voimaantuloa myönnetyt linjaliikenneluvat on korvattu siirtymäajan liikennöintisopimuksilla, jotka ovat voimassa linjaliikenneluvan voimassaoloajan päättymiseen saakka, kuitenkin enintään Toimivaltainen viranomainen: tarkoittaa palvelusopimusasetuksen mukaisesti viranomaista tai viranomaisten ryhmittymää, jolla on valtuudet toimia julkisen henkilöliikenteen alalla tietyllä maantieteellisellä alueella. Jos halutaan korostaa toimivallan paikallisuutta, termiä käytetään muodossa toimivaltainen paikallinen viranomainen. Joukkoliikennelaissa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ovat: joukkoliikenteen järjestämistavasta päättäminen alueellisen palvelutasomäärittelyn laatiminen ja palvelutasosta päättäminen markkinaehtoisen liikenteen reittiliikennelupien myöntäminen joukkoliikennepalvelujen seudullinen suunnittelu yhdessä sidosryhmien kanssa

5 5 joukkoliikennepalveluiden hankinta, kilpailuttaminen ja järjestäminen. Waltti: joukkoliikenteen uusi matkakortti. Waltin tulevaisuuden visiona on toimia Suomen kaikki kaupunkiseudut kattavana matkakorttina. Waltti-matkakorttiin voidaan ladata erilaisia kausi- ja arvolippuja. Sanaston lähteenä käytetty Julkisen liikenteen sanastoa, Liikenneviraston oppaita 4/2013 Oikealla kartta toimivaltaisista viranomaisista Suomessa, lähde: Liikennevirasto. Joukkoliikenteen järjestäminen Joukkoliikenne on koko Suomen alueella järjestetty yhdeksän ELY-keskuksen, 26 toimivaltaisen kaupunkiviranomaisen sekä kuntien itsensä toimesta. ELY-keskukset järjestävät kuntien välisen liikenteen, kuntarajat ylittävän liikenteen. Myös toimivaltaiset kaupunkiviranomaiset 1 voivat järjestää oman toimialueensa pitkänmatkan liikenteen mukana olevien kuntien välillä. Kuntien ja kaupunkien lakisääteisiin kuljetuksiin kuuluvat koulu-, esikoulu-, VPL- ja SHL kuljetukset. Huomioitavaa siis on, että avoimen joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä. 1 mm. Tampereen Joukkoliikenne, Helsingin Seudun Liikenne.

6 6 Markkinaehtoisen liikenteen suunnittelusta vastaavat liikenteenharjoittajat. Palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetussa liikenteessä toimivaltaiset viranomaiset vastaavat palveluiden määrittelystä. Vastuu reittien ja aikataulujen suunnittelusta voi tässä liikenteessä olla liikenteenharjoittajilla tai viranomaisilla tai jaettu niiden kesken. Liikenteenharjoittajat vastaavat liikennetuotannon suunnittelusta. 2 (PSA) mukaisesti. Palvelusopimusasetuksen mukaisesti järjestetyssä liikenteessä toimivaltainen viranomainen asettaa liikennöitsijälle julkisen palvelun velvoitteen. Velvoite voi olla esimerkiksi hintavelvoite tai velvollisuus hoitaa sovittua liikennekokonaisuutta sovitulla palvelutasolla. Velvoitteiden alaisten palveluiden hankinnasta tehdään julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus (liikennöintisopimus). Velvoitteen täyttämisestä maksetaan liikennöitsijälle julkisesta palvelusta maksettava korvaus. Korvaus velvoitteen täyttämisestä voi myös olla yksinoikeus tiettyyn reittiin tai alueelliseen liikennekokonaisuuteen. Palvelusopimusasetuksen mukaan toimivaltainen viranomainen voi järjestää julkisesti tuetun liikenteen joko omana tuotantona tai hankkia sen tilaaja-tuottaja-periaatteella. Omassa tuotannossa liikenteestä vastaa toimivaltaisen viranomaisen sisäinen liikenteenharjoittaja. Tilaaja-tuottaja-periaatteella hankittava liikenne voidaan jakaa hankintalainsäädännön mukaisiin sopimuksiin (bruttomalli) sekä joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisiin käyttöoikeussopimuksiin. Käyttöoikeussopimukset voidaan edelleen jakaa alueellisiin ja reittikohtaisiin. Bruttomallilla hankittavassa liikenteessä toimivaltainen viranomainen ostaa liikenteenharjoittajalta tietyn reitin tai alueellisen liikennekokonaisuuden ajamisen tietyllä aikataululla ja laatutasolla. Viranomainen vastaa liikenteen suunnittelusta ja kantaa lipputuloriskin. Liikenteenharjoittajan tarjouksessaan antama palvelun hinta kattaa kaikki liikennöintikustannukset. Peruskunnat voivat järjestää joukkoliikennettä vain bruttomallilla. Seuraavan sivun kartassa on kootusti esillä Suomen kasvukäytävä alueen toimivaltaiset viranomaiset sekä kunnat, jotka järjestävät vain lakisääteisiä kuljetuksia. Keski-Uudenmaan kunnat eivät järjestä liikennettä keskitetystä, he vain toimivat yhteisen nimen alla. 2 Joukkoliikennelaki 1:5.

7 Joukkoliikenteen toimijoita Suomen kasvukäytävän alueella, Pia Eskelinen

8 8 Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, etteivät palvelutasotavoitteen mukaiset joukkoliikennepalvelut synny markkinaehtoisesti, on liikenne järjestettävä palvelusopimusasetuksen Käyttöoikeussopimus on liikenteenharjoittajalle myönnettävä yksinoikeus tietyn maantieteellisen alueen liikenteeseen tai suppeassa tapauksessa yksittäiseen reittiin. Toimivaltainen viranomainen antaa liikenteenharjoittajalle liikenteen tarjontaan liittyvät minimivaatimukset, joiden perusteella liikenteenharjoittaja suunnittelee liikenteen. Liikenteenharjoittaja kantaa lipputuloriskin. Ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä käyttöoikeussopimuksia. 3 Henkilökuljetusten päällekkäisyys (koulutaksi kyyditsee oppilaita ja tämän jäljessä ajaa VPLkuljetus samaan suuntaan) on yksi ongelma, joka on jo havaittu Tampereella tehdyssä PIHKA selvitystyössä. Selvityksessä havaittiin merkittävimmäksi heikkoudeksi toiminnan siiloutuminen ja useat raja-aidat kuntien sisällä. Nyt tehdyssä joukkoliikenteen sopimustilanteen selvitystyössä havaittiin sama ongelma: kuntien omat kuljetukset (koulukyydit, VPL ja SHL kuljetukset sekä palvelu- ja joukkoliikenne) suunnitellaan omina kokonaisuuksinaan eri suunnittelijoiden toimesta. Näin ollen tehokkuus laskee, päällekkäisyyksiä syntyy ja kustannukset kasvavat. Joissain tapauksissa erilaisia kuljetuksia ei voida esim. terveyssyistä yhdistää. Olisi kuitenkin tärkeää löytää sellaiset kuljetukset missä kuljetusta voitaisiin hyödyntää paremmin esimerkiksi tapauksissa, joissa taksi kyyditsee asiakkaan sairaalaan ja palaa tyhjänä takaisin. Tällaisessa tilanteessa paluukyytiin voitaisiin yrittää löytää kuljetettava. Avainasemassa olisikin yhteistyö terveyskeskuksen ja sairaalan kanssa, jolloin hoidot sekä niiden aikataulut ja kuljetukset suunniteltaisiin yhtenä kokonaisuutena. Sopimustilanne Suomen kasvukäytävällä Osa joukkoliikenteen sopimuksista on solmittu henkilöliikennelain aikana ja osa joukkoliikennelain aikana. Ennen joukkoliikennepalveluja säätelevän lainsäädännön muutosta liikenteenharjoittajat saivat tuloja lipputulon mukaisesti, jolloin liikennöijät ajoivat vain sellaisia vuoroja, jossa oli paljon käyttäjiä. Joukkoliikennepalveluja säätelevä lainsäädäntö muuttui vuonna 2009, kun joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus astuivat voimaan. Uudistus poisti tuen markkinaehtoisilta linjoilta ja näin ollen tasasi kuntien järjestettäväksi jääneiden vähemmän asiakkaita houkuttelevien linjojen kustannuksia myös liikenteenharjoittajille. Vanhan henkilöliikennelain mukaiset linjaliikenneluvat muutettiin ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi. Niistä ensimmäiset umpeutuivat ja muut asteittain vuoden 2019 joulukuuhun mennessä Julkisen liikenteen sanasto, Liikenneviraston oppaita 4/2013.

9 9 jälkeen alkava liikenne on järjestettävä joko puhtaasti markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukea tai kilpailutettava hankintalainsäädännön ja joukkoliikennelainsäädännön mukaisesti. Reittiliikenneluvan mukaista liikennettä harjoitetaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämillä reittiliikenne- ja kutsujoukkoliikenneluvilla ja PSA:n mukaista tuettua liikennettä liikenteenharjoittajan ja toimivaltaisen viranomaisen välisten sopimusten perusteella. Useimmiten pitkät (pika)vuorot ajetaan reittiliikenneluvilla. Kuntien järjestämät kuljetukset Kuntien lakisääteisiä kuljetuksia ovat koulu- ja esikoulukuljetukset, kehitysvammalain perusteella järjestetyt kuljetukset sekä vammaispalvelulain edellyttämät kuljetukset. Sosiaalihuoltolain perusteella voidaan kuljetuksia myöntää harkinnanvaraisena osana kotipalvelutoimintaa. Kaikki kunnan lakisääteiset kuljetukset voivat olla joko kunnan sisäisiä tai kuntarajat ylittäviä kuljetuksia. Kuntien lakisääteiset kuljetussopimukset solmitaan yleensä vuodeksi - kahdeksi kerrallaan, jonka jälkeen on mahdollisuus yhden - kahden vuoden optioon. Toisin sanoen, sopimuksia päättyy ja niitä uusitaan vuosittain. Pienemmissä kunnissa kunnan sisäistä joukkoliikennettä (säännöllinen reittiliikenne) ei ole. Näin ollen sopimuksia on solmittu vain muutamien liikennöitsijöiden kanssa. 4 Kuntien lakisääteisiä esim. koulukuljetuksia voidaan hoitaa myös joukkoliikennevuoroilla. KOULUKUL- JETUKSET VPL- KULJETUKSET KUNTA ESIKOULU- KULJETUKSET SHL- KULJETUKSET Kuntien henkilökuljetuksia, Pia Eskelinen Pienemmissä kunnissa/kaupungeissa sopimuksia on tehty 1-5 liikennöitsijän kanssa.

10 10 Suurimmissa kaupungeissa, joissa kaupungin/kaupunkien yhteenliittymien joukkoliikennettä hoitaa toimivaltainen kaupunkiviranomainen 5, sopimukset pyritään tekemään yli viideksi vuodeksi, 1-3 vuoden optiolla. Sopimuksia on huomattavasti enemmän 6 kuin pienemmissä kunnissa tai kaupungeissa joilla ei ole omaa sisäistä liikennettä. ELY-keskusten sekä toimivaltaisten kaupunkiviranomaisten sopimukset ovat pääasiassa käyttöoikeuteen perustuvia tai bruttohankintamallin mukaisia pitkäaikaisia sopimuksia. Kelan korvaamat kuljetukset Kelalla on sopimuksia tilausvälityskeskusten kanssa taksimatkojen välittämisestä ja sähköisestä laskutuksesta. Nämä sopimukset eivät sisällä kilpailuttamista, koska Kela korvaa kuljetuksen taksan mukaisesti. Joukkoliikenteen käyttäjä maksaa liikennöitsijälle lipun hinnan ja hakee korvausta Kelasta jälkikäteen. Näiden lisäksi Kela korvaa suorakorvaus- ja valtakirjamatkoja liittyen pikkubussi- ja ambulanssimatkoihin. Nämä kuljetukset ovat sairasvakuutuslain mukaisia yksittäisiä matkoja. Joukkoliikenteen sopimukset Joukkoliikennesopimukset ovat pääsääntöisesti hyvin yksinkertaisia: kuka ajaa, missä, millä hinnalla, millä ajanjaksolla. Osaan sopimuksista on myös lisätty lauseke kalustovaatimuksesta. Opetushallitus, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Taksiliitto ry, Linja-autoliitto ja Liikenneturva ovat yhdessä julkaisseet erillisen koulukuljetusoppaan. Oppaassa annetaan tietoa ja ohjeita siitä, mitä koululaisautonkuljettaja ja kuljetuksen tilaaja tarvitsevat jokapäiväisessä työssään. 7 5 Helsingin seudun liikenne HSL ja Tampereen seudun joukkoliikenne TSL. 6 HSL on tehnyt sopimuksen 16 liikennöitsijän kanssa, TSL puolestaan 7 liikennöitsijän kanssa. 7 [http://www.oph.fi/download/47392_koulukuljetusopas.pdf].

11 11 VIRANOMAISPÄÄTÖS Palvelutaso syntyy markkinaehtoisesti, ei julkista tukea Palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti, tarvitaan julkista tukea Markkinaehtoinen malli PSA-liikenne Reittiliikenneluvat joukkoliikennelain mukaisesti Tilaaja-tuottajasopimus kilpailutettu ostosopimus hankintalian mukaisesti Oma tuotanto Kilpailutettu käyttöoikeussopimus PSA:n tai joukkoliikennelain mukaisesti Osto- tai käyttösopimus suorahankintana Kuvio 1. Avoimen joukkoliikenteen järjestämismallit (lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 28/2012). Pia Eskelinen, 2015.

12 12 Sujuvoittaminen Kasvukäytävän päiden kaupunkiseudut 8 ovat jo luoneet tehokkaat järjestelmät kaupunkiseutujen sisäisten matkaketjujen sujuvoittamisen. Koko kasvukäytävän alueen laajuista, pitkän matkan liikenteen ja kaupunkien/kuntien sisäistä liikennettä yhdistävää kehittämistyötä ei ole ollut. Tällä hetkellä tarvittavaa yhteistä työkalua joukkoliikenteen yhdistämiseen ei ole. Kehitystä hidastaa myös vallitseva järjestelmä, jossa kunnat/kaupungit, ELY-keskukset ja toimivaltaiset kaupunkiviranomaiset järjestävät joukkoliikennettä, jokainen erikseen. Valtakunnallinen joukkoliikenteen maksujärjestelmä kehittyy merkittävästi vuosien aikana. Waltti-järjestelmässä 9 on kaskukäytävän kunnista mukana Hämeenlinna ja Tampere. Hämeenlinnan seutu ottaa Waltti-järjestelmän käyttöön vuoden 2016 aikana, Tampere mahdollisesti kesällä 2016 (Tampereen seudun järjestelmä kuitenkin rakennetaan vähintään yhteensopivaksi Walttiin). Lisäksi Waltti-järjestelmässä ovat mukana Uudenmaan ja Pirkanmaan ELYkeskukset. ELY-keskusten nykyisen näkemyksen mukaan uudistus ei välttämättä kosketa kaikkea heidän toimivaltansa alaista liikennettä. 10 Voimassa olevia sopimuksia voi tarkastella alla olevan linkin kautta. Järjestelmän pitäisi alkaa päivittymään joka yö, mutta tällä hetkellä (syksy 2015) päivityssykli on harvempi. 1. Valitse alue (oletuksena valittu vuorot) 2. Lataa 3. Vuorot CSV Lataamisen jälkeen tietoja pääsee tarkastelemaan Excel-muodossa, jolloin reitin yksityiskohtaisemmat tiedot tulevat näkyviin. Koska liikkumisen palveluistamisen MaaS pilotoinneissa on kyse vapaaehtoisuuteen perustuvasta pilotoinnista, ei tämän hetkinen lainsäädäntö tai sopimustilanne estä pilotointien aloittamista. Vapaaehtoinen osallistuminen pilotointiin ei aiheuta ongelmia vaikka kyseessä olisi viranomaisen kilpailuttama reitti. Myöhemmin viranomaiset voivat sisällyttää tarjouspyyntöönsä lausekkeen mahdollisesta MaaS yhteistyöstä. Tämä vaatii tiedottamista viranomaisten suun- 8 Tampere ja Helsinki. 9 Waltti on yhteensopiva joukkoliikenteen lippujärjestelmä. 10 InfoTripla: Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä, 2015.

13 13 taan, jotta tarjouspyynnöt tehdään MaaS huomioiden. MaaS, liikkumisen palveluistaminen, tulee muuttamaan hankintakulttuuria ja siihen olisi syytä varautua pian ottamalla joukkoliikennetoimijat mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaukojunaliikenne on järjestetty liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän välisellä sopimuksella. Sopimuskausi on Lähijunaliikenne puolestaan on järjestetty HSL:n ja VR:n välisellä ostoliikennesopimuksella, joka on voimassa saakka. Sopimuskausien erittelyt erillisenä liitteenä.

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys luonnos 13.10.2009 LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS TIIVISTELMÄ...3 0. JOHDANTO...7 1. HENKILÖLIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 100 773 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne

PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 10.3.2016 Osastonjohtaja Tero Anttila Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Mistä PSA-suojan

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 98 899 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje

Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje Tämä liikenne- ja viestintäministeriön ohje on tarkoitettu reittiliikennelupia käsitteleville ja myöntäville viranomaisille, joita ovat

Lisätiedot

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta... 3 2 Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Niilo Järviluoma ja Antti Kataja 12.3.2015 2 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Vuodesta 2014 alkaen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari

Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari Henkilökuljetusuudistus Osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa Henkilökuljetuksia

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 KUOPION KAUPUNKI Suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta 15.3.2012, 11 31.1.2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2015

TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2015 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUOPION VEHMERSALMEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESTA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 4 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys!

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Arvoisa päättäjä, Yhteiskunnan joukkoliikennepalveluiden tulevaisuus on suurten päätösten alla. EU:n uusi joukkoliikennettä koskeva palvelusopimusasetus (PSA) tuli

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 LAPELY/868/2016 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikennejärjestelmäyksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2014 Joensuu, Kontiolahti, Liperi

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2014 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2014 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Sivu 2/11 1. Joukkoliikennejärjestelmä Joensuun kaupunki toimii EU:n palvelusopimusasetuksen sekä joukkoliikennelain mukaisena

Lisätiedot

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013 Henriika Weiste WayStep Consulting SELVITYKSEN TAVOITTEENA löytää ratkaisu Mitkä ovat markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä käytettävät tuetut liput ja niiden

Lisätiedot

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Liikenne ja maankäyttö 8.10.2015 Pekka Aalto PLL Marja Rosenberg Liikennevirasto Sisältö 1. Mitä Ruotsissa on tehty ja saavutettu 2. Mitä Suomessa

Lisätiedot

Kilpailu- ja kuluttajaviraston määräys lopettaa kilpailunrajoitus ja esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston määräys lopettaa kilpailunrajoitus ja esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi Päätös ja seuraamusmaksuesitys 1 (101) Kilpailu- ja kuluttajaviraston määräys lopettaa kilpailunrajoitus ja esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto Postiosoite

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki antaa liikennekaaresta seuraavan lausunnon:

Jyväskylän kaupunki antaa liikennekaaresta seuraavan lausunnon: Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaari -lakiluonnoksesta D/655/08.00.00.02/2016 Asian valmistelija Ari Tuovinen, puh. 014 266 7593 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää muun muassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011 1. Liikenneluvan voimassaolo ja automäärä Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassa oleva taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen harjoittamiseen

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Julkisen liikenteen sanasto

Julkisen liikenteen sanasto 4 2013 LIIKENNEVIRASTON oppaita Liikenneviraston oppaita 4/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-6591 ISSN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 34 25.06.2015. 34 Asianro 4874/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 34 25.06.2015. 34 Asianro 4874/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 34 Asianro 4874/08.01.00/2015 Joukkoliikenteen kilpailutustutkimus Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen Kunnallistekninen suunnittelu ja vesihuollon järjestämistehtävät

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen Dnro YHLA 36/2011 28.2.2011 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1.KOHDAN MUKAINEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 Yhdyskunta- ja

Lisätiedot

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Kotkan seudulla linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2013 Joensuu, Kontiolahti, Liperi

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2013 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2013 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Sivu 2/9 1. Joukkoliikennejärjestelmä Joensuun kaupunki toimii EU:n palvelusopimusasetuksen sekä joukkoliikennelain mukaisena seudullisena

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia.reittiliikenneluvan saamista helpotettaisiin

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 2014-10-16 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Simo Airaksinen 29.10.2014 2 Miten kilpailutuksissa onnistuttiin? Pääsääntöisesti kilpailutukset onnistuivat ainakin teknisesti

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet Pileus Oy Postiosoite

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN JA KUNTIEN VALMIUDET KOKONAISVALTAISEEN JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITTELUUN

ELY-KESKUKSEN JA KUNTIEN VALMIUDET KOKONAISVALTAISEEN JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITTELUUN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ELY-KESKUKSEN JA KUNTIEN VALMIUDET KOKONAISVALTAISEEN JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITTELUUN Anne Herranen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 (5) SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA Sopimuksen numero : Lappeenrannan tekninen lautakunta 11.1.2012/ 1. Sopijapuolet Liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

Luk enne vira sto. Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

Luk enne vira sto. Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Luk enne vira sto 5 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HENRIIKA WEISTE H EIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN JUHA TERVONEN ERKKI JYLHÄ-O LLILA Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät Henriika

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009 N:o 869 873. Joukkoliikennelaki. N:o 869

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009 N:o 869 873. Joukkoliikennelaki. N:o 869 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009 N:o 869 873 SISÄLLYS N:o Sivu 869 Joukkoliikennelaki... 4749 870 Laki taksiliikennelain muuttamisesta... 4768 871 Laki Kainuun

Lisätiedot

Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut

Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut Ehdotus kunnanhallitukselle 25.1.2016 Drno 1026/08.01.01./2012 Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut 11.1.2016 Selvityksen taustana on Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.10.2014 405.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012 124/2012 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista. Työryhmän raportti

Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista. Työryhmän raportti Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli

Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli RAPORTTEJA 119 2012 Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli TERO ANTTILA SIMO AIRAKSINEN ANNIKA RANTALA AINO LEHTO JOHANNA WALLIN PEKKA AALTO Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli

Lisätiedot

LINJA-AUTOPYSÄKKIEN LUOKITTELU

LINJA-AUTOPYSÄKKIEN LUOKITTELU LINJA-AUTOPYSÄKKIEN LUOKITTELU Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 6.6.2013 Atte Mantila TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan koulutusohjelma Tekijä Atte Mantila Vuosi

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

LVM:N JA VR OY:N VÄLINEN HENKILÖJUNALIIKENTEEN YKSINOIKEUTTA KOSKEVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

LVM:N JA VR OY:N VÄLINEN HENKILÖJUNALIIKENTEEN YKSINOIKEUTTA KOSKEVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 18.11.2009 Talouspoliittinen ministerivaliokunta 24.11.2009 klo 10.00 LVM:N JA VR OY:N VÄLINEN HENKILÖJUNALIIKENTEEN YKSINOIKEUTTA KOSKEVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Taustaa Euroopan

Lisätiedot

SIIKALATVAN JOUKKO- LIIKENNESUUNNITELMA 2015

SIIKALATVAN JOUKKO- LIIKENNESUUNNITELMA 2015 SIIKALATVAN JOUKKO- LIIKENNESUUNNITELMA 2015 SIIKALATVAN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 2015 Päivämäärä 18/06/2015 Laatijat Sonja Aarnio ja Toni Joensuu 2015 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 1.1 Työn lähtökohtia 3 1.2

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN 1.7.2014 ALKAEN

TURUN KAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN 1.7.2014 ALKAEN TURUN KAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN 1.7.2014 ALKAEN Timo Ahokanto 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 1 TYÖN TAVOITE... 2 2 TAUSTATIETOA... 2 2.1 Joukkoliikenteen lainsäädännön uudistuminen...

Lisätiedot

Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012 201

Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012 201 Raportteja 15 2012 Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012 201 raportteja 15 2012 KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOSUUNNITELMA 2012 2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISEN KRIITTISET PISTEET, kun vaihtoehtoina ovat markkinaehtoinen liikenne ja PSAvaihtoehtoina bruttomalli sekä käyttöoikeussopimukset toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto

Lisätiedot

LUONNOS 12.1.2009. Hallituksen esitys Eduskunnalle joukkoliikennelaiksi sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LUONNOS 12.1.2009. Hallituksen esitys Eduskunnalle joukkoliikennelaiksi sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 LUONNOS 12.1.2009 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi joukkoliikennelaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle joukkoliikennelaiksi sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

Talousarvioesitys 2016. 30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut S e l v i t y s o s a : Merenkulkupolitiikan tavoitteena on turvata Suomen kauppalaivaston myönteinen kehitys, suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys ja huoltovarmuus.

Lisätiedot

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaiset asiat Hallituksen esitys 13/2015 vp rautatielain ja ratalain muuttamisesta (rautatiemarkkinadirektiivin

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Mikkeli 29.10.2014 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Tavoite Yhteiskunnan

Lisätiedot

Ylä Savon joukkoliikennesuunnitelma Joukkoliikenteen palvelutaso 2010 2014

Ylä Savon joukkoliikennesuunnitelma Joukkoliikenteen palvelutaso 2010 2014 Ylä Savon joukkoliikennesuunnitelma Joukkoliikenteen palvelutaso 2010 2014 Iisalmen kaupunki Keiteleen kunta Kiuruveden kaupunki Lapinlahden kunta Pielaveden kunta Sonkajärven kunta Varpaisjärven kunta

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SALME SIRVIÖ UUDET JOUKKOLIIKENNEMUODOT PIENISSÄ JA KESKISUU- RISSA KAUPUNGEISSA. Diplomityö

SALME SIRVIÖ UUDET JOUKKOLIIKENNEMUODOT PIENISSÄ JA KESKISUU- RISSA KAUPUNGEISSA. Diplomityö SALME SIRVIÖ UUDET JOUKKOLIIKENNEMUODOT PIENISSÄ JA KESKISUU- RISSA KAUPUNGEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 377 12.08.2013

Kaupunginhallitus 377 12.08.2013 Kaupunginhallitus 377 12.08.2013 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle selvitysmies Paajasen selvitykseen, joka koskee julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen

Lisätiedot