Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjat ja tositelajit Tilintarkastuskertomus... 12

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Liiketoiminta on 100-prosenttisesti Jyväskylän Energia Oy:n omistama tytäryhtiö. Yhtiön päätoimialat ovat sähkö- ja kaukolämpöverkkojen sekä vesihuoltoverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Yhtiön palveluihin kuuluvat lisäksi katu- ja liikennevalojen rakentaminen ja kunnossapito sekä sisä- ja automaatioasennukset. Kulunut tilikausi oli JE-Urakoinnin 12. toimintavuosi. Yhtiön suurimman liiketoiminta-alueen, palvelut Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle, osuus tilivuotena 2010 oli 34,4 % koko yhtiön liikevaihdosta. Palveluiden Jyväskylän Energian lämpöliiketoiminnalle osuus yhtiön liikevaihdosta oli 20,5 % ja palveluiden JE-Siirto Oy:lle 13,0 %. Energiatuotannon kunnossapitopalvelujen liikevaihto konsernille oli 8,2 %. Konsernin ulkoisen myynnin osuus liikevaihdosta oli 19,8 %. Vuoden 2010 tärkeimmät tapahtumat Vuoden 2010 aikana aloitettiin liiketoimintoprosessien kuvaaminen ja tietojärjestelmien kehitystyö tavoitteena prosessimaisempi toimintatapa tulevaisuudessa. Toimintamallilla vastataan pääasiakkaan uuden organisoinnin ja toimintatavan asettamiin haasteisiin. Uudistuksilla haetaan lisäksi organisaation ja vastuualueiden selkeyttämistä ja parempaa kilpailukykyä. Materiaalitoimintojen osalta jatkettiin tehokkaamman logistisen ratkaisun sisäänajoa. Logistiikkamallin rakentamista jatkettiin siirtymällä kokonaisuudessa palveluntarjoajien kaupintavarastoihin. Toimintaa tehostettiin myös muuttamalla konsernin omistamiin toimitiloihin. Vuoden aikana järjestettiin henkilöstön ammattitaitoa ja työturvallisuutta edistävää koulutusta. Yhtiössä etsittiin aktiivisesti parempia työturvallisuuskäytäntöjä ja järjestettiin laajalti työturvallisuuskortti-, tieturvaja tulityökoulutuksia. Kahdeksan henkilöä suoritti kaukolämmön tai sähkön ammattitutkinnot ja ammattioppilaitoksista oli 9 oppilasta työssä oppimisjaksoilla. 1 Liikevaihto ja tuloskehitys Tilikauden liikevaihto oli t, mikä on 1,9 % vähemmän kuin vuonna Liikevaihto väheni merkittävästi rakentamispalveluiden osalta mutta budjetoitu liikevaihto ylittyi lisääntyneen kunnossapitovolyymin ansiosta. Palvelut Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle oli edelleen yhtiön suurin liiketoiminta-alue. Sisäinen myynti väheni vuoteen 2009 verrattuna 3,6 %. Ulkoinen myynti oli edellisvuoden tasolla. Edellisen tilikauden tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa johtuen liiketoiminnan väliaikaisesta laajenemisesta energiantuotannon kunnossapitotoimintaan ajalla Tilikauden liikevoitto, 41 t, oli edellisvuotta selvästi huonompi. Voitto ennen satunnaisia eriä oli -15 t, mikä oli 321 t edellisvuotta heikompi. Viime vuoden operatiivinen tuloksentekokyky oli edellisvuotta heikommalla tasolla. Yhtiö pääsi kuitenkin lähelle budjetoitua liikevoittotavoitetta. Tilinpäätöslukuja Muutos 10/09 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 0,3 2,3 0,5-2,0 Oman pääoman tuotto % - 2,3 45,6 3,2-47,9 Omavaraisuusaste % 12,8 13,2 18,8-0,4 Investoinnit ja rahoitus Vuonna 2010 yksittäisiä suuria investointeja ei ollut. Investointeihin käytettiin yhteensä Maksuvalmius parani hieman edellisen vuoden lopun tilanteesta, current ration ollessa 1,25. Yrityksen kassavarat olivat vuoden lopussa t. Omavaraisuusaste oli tilivuonna 12,8 %, edellisvuoden arvon ollessa 13,2 %.

4 Henkilöstö ja organisaatio Kertomusvuoden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 159 henkilöä. Henkilöstön määrästä 123 oli työntekijöitä ja 36 toimihenkilöitä. Yhtiön maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä tilikaudella oli Vuoden aikana rekrytoitiin 6 henkilöä, JE-Siirron palvelukseen siirtyi 5 sähköasentajaa ja 23 energiantuotannon kunnossapitohenkilöä siirtyi konsernin tuotantoyhtiöihin. Henkilöstömäärä ja palkat Muutos 10/09 Henkilöstö keskimäärin (hlö) Palkat ja palkkiot tilikaudella (eur) Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Hallituksen puheenjohtajana toimi Osmo Kääriäinen. Timo Fredrikson, Kaija Haapsalo, Ulla Lauttamus ja Merja Värtö-Niemi olivat hallituksen jäseniä. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Kaija Haapsalo. Juha Lappalainen toimi hallituksen asiantuntijajäsenenä ja keväällä hallitus nimitti Pekka Puttosen hallituksen asiantuntijajäseneksi. :n varsinainen yhtiökokous pidettiin Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimi Raimo Sopo. Markku Aarnos, Marja Komppa, Veijo Koskinen, Anna-Leena Sahindal. Henkilökuntaa hallituksissa edusti Jyrki Korpivaara, jonka henkilökohtainen varahenkilö oli Juha-Pekka Tarhanen. Hallitusten sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimi toimitusjohtaja Sauli Lahikainen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 10 kokousta. Tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö KMPG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Johanna Gråsten. Riskienhallinta Riskikartoitukset tehtiin koko yhtiön tasolla sekä prosesseittain. Yhtiön suurimpia haasteita riskienhallinnassa ovat asiakaskannan laajentaminen ja vastaaminen kiristyvän kilpailun aiheuttamiin haasteisiin. Riskienhallinnan toimenpiteitä vuoden aikana olivat liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja kehittäminen, markkinoinnin lisääminen sekä uuden logistisen ratkaisun sisäänajo. 2 Vuoden 2011 näkymät Vuoden 2011 aikana yhtiö jatkaa normaalia liiketoiminnan kehitystyötä. Vuoden 2011 budjetoitu liikevaihto on t ja liikevoiton ennakoidaan olevan vuoden 2010 tasolla. Arviot perustuvat konsernin sisäisen kaupan periaatteiden mukaisiin toimeksiantoihin sekä näkemykseen markkinatilanteen kehittymisestä vuoden 2011 aikana. Olennaisena asiana tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön omistaja Jyväskylän Energia Oy on aloittanut neuvottelumenettelyn sähkö-, kaukolämpö- ja vesihuoltoverkoston rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden hankkimiseksi alustavan arvion mukaan ajalle Hankinnan ehtona on, että toimittaja ottaa vastatakseen :n liiketoiminnan. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle :n osakekanta jakaantuu 2000 osakkeeseen, jotka on Jyväskylän Energia Oy:n omistuksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voittovaroista ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio ,01 siirretään voittovarojen tilille.

5 TULOSLASKELMA EUR Liite LIIKEVAIHTO , ,80 Muut liiketoiminnan tuotot , ,42 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,36 Varastojen muutos , ,12 Ulkopuoliset palvelut , ,31 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,79 Henkilöstökulut 2 Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut , ,81 Henkilöstökulut yhteensä , ,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Liiketoiminnan muut kulut , ,05 LIIKEVOITTO , ,60 3 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Korkotuotot 3 495, ,11 Korkokulut , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,45 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,15 Satunnaiset erät 6 0, ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,15 Tilinpäätössiirrot Välittömät verot ,30 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,85

6 TASE EUR VASTAAVAA Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,22 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,22 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,05 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Keskeneräiset myyntityöt , ,99 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,25 Saamiset 9 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,61 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,26 Muut saamiset 4 041, ,25 Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 4 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA Liite OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma , ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,04 Tilikauden voitto/tappio , ,85 Oma pääoma yhteensä , ,74 VIERAS PÄÄOMA 12 Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,75 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , ,75 Lyhytaikainen Ostovelat , ,18 Velat saman konsernin yrityksille , ,19 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,27 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48

7 RAHOITUSLASKELMA EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,15 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 498,69 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut , ,45 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,65 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,05 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,15 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , ,92 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,77 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista , ,56 Saadut korot liiketoiminnasta 3 495, ,11 Maksetut välittömät verot 0, ,30 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,02 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,02 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,42 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot ,26 945,05 Investointien rahavirta (B) , ,37 5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) ,00 0,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,65 Rahavarat , ,70 Rahavarat , ,35 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

8 JE URAKOINTI OY kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia -alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskuksesta: Heikinkatu 3, Jyväskylä. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön toimitalosta: Vesangantie 5, Jyväskylä. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä vuosittain tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Poistot lasketaan omaisuuslajikohtaisina poistoina. Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Tasapoisto, taloudellinen pitoaika 5 vuotta 25 % menojäännöspoisto VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa. 6 EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS Edellisen tilikauden tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa johtuen liiketoiminnan väliaikaisesta laajenemisesta energiantuotannon kunnossapitotoimintaan ajalla

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Verkkojen rakentaminen , ,91 Käyttö- ja kunnossapito , ,96 Sisäasennus , ,93 Liikevaihto yhteensä , ,80 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,80 2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,61 Eläkevakuutusmaksut , ,83 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,98 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa yhteensä , ,42 Aktivoidut palkat , ,44 Aktivoidut henkilösivukulut , ,41 Henkilöstökulut yhteensä , ,27 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,14 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muista pitkävaikutteisista menoista , ,60 Koneista ja kalustosta , ,76 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,25 Matka- ja koulutuskulut , ,56 Vuokrat , ,75 Toimitilakulut , ,39 Hallintokulut , , , ,05 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 3 511, ,00 5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 1 636, ,48 Muilta 1 859,23 257,63 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä 3 495, ,11 Korkokulut Saman konsernin yrityksille , ,66 Muille 318, ,90 Korkokulut yhteensä , ,56 6 SATUNNAISET ERÄT Konserniavustus emoyhtiöltä 0,00 0,00 Konserniavustus emoyhtiölle 0, ,00 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,00 7 TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä 0, ,00 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0, ,30 Tuloverot yhteensä 0, ,30

10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,95 Lisäykset tilikauden aikana 1 936, ,00 Hankintameno , ,95 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,13 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,60 Tasearvo tilikauden lopussa , ,22 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet Hankintameno , ,54 Lisäykset tilikauden aikana , ,42 Vähennykset tilikauden aikana , ,74 Hankintameno , ,22 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,41 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,77 Lisäpoisto 0, ,99 Tasearvo tilikauden lopussa , ,05 Ennakkomaksut Hankintameno ,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa 0,00 0,00 9 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,61 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,50 Muut saamiset ,00 Konsernitilisaamiset , ,51 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,26 8 Muut saamiset 4 041, ,25 Siirtosaamiset , ,00 Saamiset yhteensä , ,12 Siirtosaamisten olennaiset erät Työterveyshuollon Kela-korvaus , ,39 Menoennakot 670, ,61 Muut siirtosaamiset 2 379,37 0,00 Siirtosaamiset yhteensä , ,00 10 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset Muut rahat ja pankkisaamiset , ,84 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,84 11 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,85 Osakepääoma , ,85 Sidottu oma pääoma , ,85

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,25 Verokorjaus , , ,04 Tilikauden voitto/tappio , ,85 Vapaa oma pääoma , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,74 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,04 Tilikauden voitto , ,85 Yhteensä , ,89 12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikaiset lainat saman konsernin yrityksiltä , ,75 jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan , ,03 kuluttua , ,78 Lyhytaikainen Ostovelat , ,18 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,73 Siirtovelat , ,46 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,19 9 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,27 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,99 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,09 Tuloennakot myyntitöistä , ,29 Muut siirtovelat 271, ,89 Siirtovelat yhteensä , ,27 13 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut seuraavalla tilikaudella , ,90 myöhemmin maksettavat , ,50 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,40 Omista sitoumuksista , ,00

12 10

13 JE-URAKOINTI OY KIRJANPITOKIRJALUETTELO VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TASE-ERITTELY TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA 11 TOSITELAJIT 02 OSTOLASKUT TIEDOSTONA TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄSSÄ 03 KASSATOSITTEET ARKISTOMAPISSA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ 04 TULOTOSITTEET 05 TYÖLASKUT 09 MUISTIOTOSITTEET 10 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET 20 TILIOTETOSITTEET

14 12

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma...

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2011 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 3 Tase konserni 4

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot