Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä"

Transkriptio

1 Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

2 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET OPPIMISKÄSITYS OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT OPETUSTARJONTA, OPETUSJÄRJESTELYT JA -MÄÄRÄT OPETUSTARJONTA OPETUSJÄRJESTELYT JA OPETUSMÄÄRÄT OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT MUSIIKKILEIKKIKOULU SOITINVALMENNUS OPINTOKOKONAISUUDET SOITINOPINTOJA TUKEVIEN OPINTOJEN KURSSIT OPPILASARVIOINTI OPISKELUA KOSKEVAT OHJEET OPINTO-OHJELMA OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPISKELUN KESTO OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN TODISTUKSEN SISÄLTÖ YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA... 13

3 3 1. TOIMINTA-AJATUS Tampereen Suzukikoulu on toiminut yksityisenä musiikkikouluna vuodesta 1982 alkaen. Tampereen Suzukikoulussa on toiminnan alkuvuosista lähtien painotettu Suzuki-menetelmää opetusmenetelmänä. Suzuki-menetelmä on erikoistunut varhaiseen musiikkikasvatukseen. Tampereen Suzukikoulun tavoitteena on antaa musiikin opetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti Suzuki-menetelmää hyödyntäen. Suzuki-menetelmä ei silti ole pakollinen menetelmä kaikille oppilaille. Uskomme, että jokainen oppilas voi oppia.

4 4 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 2.1 ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Uskomme Suzuki-menetelmän mukaisesti, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan, ja jokaista lasta voidaan opettaa. Tärkein tavoitteemme on tukea oppilaan kasvua onnelliseksi ihmiseksi, Suzuki-filosofian mukaisesti. Musiikkiharrastuksen tarkoituksena on avata lapsille ja nuorille uusia mahdollisuuksia kokea ja ymmärtää musiikkia ja sitä ympäröivää kulttuuria. Tavoitteenamme on kehittää oppilaiden luovuutta, sosiaalisia taitoja sekä ohjata heitä itsereflektiivisiksi ei pelkästään soittamisessa, vaan elämän eri alueilla. Luomme perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä annamme edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Muita keskeisiä tavoitteitamme ovat oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen, oppilaan aisti- ja tunneherkkyyden vahvistaminen ja opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Lisäksi tavoitteenamme on kehittää eri kulttuurien ymmärtämistä ja tulkitsemista. Opiskelussa keskeistä on musiikin harrastaminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita musiikkia sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetus perustuu käsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen, ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ihminen vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä. Ihminen rakentaa maailmankuvaansa tutkimalla ja ilmaisemalla kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot. Tuemme oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Oppilaita kannustetaan musisoimaan yhdessä ja esiintymään yksilöinä ja erilaisissa kokoonpanoissa.

5 5 2.2 OPPIMISKÄSITYS Suzuki-menetelmä on lapsen luonnollisen oppimiskyvyn vahvistamiseen ja inhimillisten taipumusten kasvattamiseen tähtäävää musiikin opetusta, joka alkaa varhaisessa iässä. Musiikkileikkikoulu soveltuu kaikille alle kouluikäisille, ja soitinopinnot voi aloittaa jo lapsen ollessa 3-4 vuoden ikäinen. Suzukimenetelmän mukainen musiikkikasvatus on soittamisentaitoa korostavaa instrumenttiopetusta, joka antaa oppilaalle valmiudet musiikin omaksumiseen, oppimiseen ja tuottamiseen. Opetuksemme pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi. Uusi taito ja tieto rakentuvat oppilaan kokemusten ja aiemmin opitun päälle. Positiivisten oppimiskokemusten kautta lapselle kehittyy hyvä itsetunto ja hänestä kasvaa onnellinen aikuinen. Soiton oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi, jonka opiskelu on tavoitteellista toimintaa. Erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vanhemman kanssa, ryhmässä, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. Myös vanhemman rooli on tärkeä. Oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli sekä henkilökohtaisessa että yhteistoiminnallisessa opiskelussa ja oppimisessa. Häntä pyritään tietoisesti aktivoimaan. Musiikin kuunteleminen on tärkeä osa kaikkea musiikin oppimista. Kuuntelun ja kuuntelukokemuksen kautta oppiminen antaa lapselle rikkauden nauttia musiikista ja tulkita sitä. Erilaisten musiikkien kuuntelu antaa lapselle kyvyin ymmärtää erilaisia musiikin lajeja ja erilaisia kulttuureja. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kulttuurielämään niin musiikin - ja laajemmin taiteen - tuottajana kuin kuulijanakin. Suzuki-opetus alkaa musiikillisen korvan kehittämisestä, toistamisesta ja mallioppimisesta, edeten myöhemmin nuotinlukutaitoon. Opetuksessa ei alussa käytetä nuotteja, vaan lapsen tukena on opettaja, vanhempi ja kotona kuunneltava äänite. Alusta asti keskitytään äänen kuuntelemiseen ja oikeaan soittotekniikkaan. Menetelmä antaa soittajalle hyvän soittotekniikan ja sitä kautta helppouden ja nautinnon tunteen soittoon. Ryhmäopetuksessa tutustutaan yhteismusisointiin ja Suzuki-ohjelmistoon. Suzuki-menetelmässä pidetään tärkeänä lasten esiintymistaitojen kasvattamista ja positiivisia kokemuksia esiintymisestä sekä yksin että ryhmässä, minkä vuoksi opetukseen sisältyy runsaasti erilaisia konsertteja ja matineoita. Lasten varhaisesta soitonopetuksen aloittamisesta johtuen lasten vanhemmat ovat tiiviisti mukana opetuksessa. Vanhemmat ohjataan auttamaan kotiharjoittelussa, ja myös heille opetetaan soittoasennot ja soiton alkeet. Lapsen soitonopiskelu on lapsen, opettajan ja vanhemman yhteistyötä.

6 6 2.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT Tavoitteenamme on, että opiskeluympäristö musiikkikoulussa tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä oppimisympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen, yhteisöllinen ja oppilasta rohkaiseva. Pyrkimyksenämme on ohjeistaa myös kodin harjoitteluympäristö oppilaan oppimista tukevaksi. Opiskeluympäristömme on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Siinä on otettu huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Toimitilamme sijaitsevat Tampereelle Satamakatu 18:ssa ja Ylöjärvellä Elotie 2:ssa. Tiloissa on luokkahuoneet yksilö- ja ryhmäopetusta varten. Piano-opetuksen luokissa on kaksi soitinta. Opetusta annetaan sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

7 7 3 OPETUSTARJONTA, OPETUSJÄRJESTELYT JA -MÄÄRÄT 3.1 OPETUSTARJONTA Musiikkileikkikoulu Musiikkileikkikoulu tutustuttaa 0 2-vuotiaan lapsen Suzuki-soittajien käyttämään ohjelmistoon pedagogisten laulu- ja rytmileikkien avulla. Suzukipedagoginen lähestymistapa toteutuu ilmapiirin, kuuntelun, tekemisen ja toiston kautta. Suzuki-muskarin jälkeen voi suuntautua mihin instrumenttiin tahansa. Soitinvalmennus Soitinvalmennusta annetaan 3 6-vuotiaille lapsille 2 4 oppilaan ryhmissä. Soitinvalmennuksessa lapsi ja aikuinen (vanhempi, isovanhempi tai muu aikuinen, joka auttaa lasta kotiharjoittelussakin) osallistuvat tunneille yhdessä. Soitinopetus Opetusaineet ovat viulu, alttoviulu, piano, sello ja kitara. 3.2 OPETUSJÄRJESTELYT JA OPETUSMÄÄRÄT Musiikkileikkikoulu (1 3 lukuvuotta) Opetus on ryhmäopetusta. Opetuskertoja on 12 lukukaudessa. Soitinvalmennus (1 2 lukuvuotta) Opetus on ryhmäopetusta. Opetuskertoja on 14 lukukaudessa. Soitinopetus (1 10 lukuvuotta) Soitinopetusta ja soitinopintoja tukevaa opetusta annetaan yksilö- ja ryhmäopetuksena. Syyslukukaudella on 14 opetuskertaa ja konsertti sekä kevätlukukaudella opetuskertaa ja konsertti. Oppilas kokoaa yleisen oppimäärän opiskelusuunnitelmansa seuraavista opintokokonaisuuksista: Soitinopinnot 1 (60 tuntia, 2 lukuvuotta) Soitinopinnot 2 (50 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopinnot 3 (50 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopinnot 4 (50 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopinnot 5 (70 tuntia, 1 3 lukuvuotta) Soitinopinnot 6 (70 tuntia, 1 3 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 1 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 2 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 3 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 4 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 5 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 6 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 7 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Soitinopintoja tukevat opinnot 8 (50 60 tuntia, 1 2 lukuvuotta) Musiikin yleinen oppimäärä on suoritettu, kun oppilas on opiskellut 10 opintokokonaisuutta laajuudeltaan vähintään 500 tuntia. Tämän laskennallisen laajuuden perustana on 45 minuutin pituinen oppitunti. Laskennallinen laajuus ei merkitse annettavien oppituntien määrää.

8 8 4 OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 4.1 MUSIIKKILEIKKIKOULU Tavoitteena on, että lapsi oppii keskittymään ja kuuntelemaan. Lisäksi tavoitteena on tutustua musiikinperuskäsitteisiin ja Suzuki-ohjelmistoon leikkien, laulaen ja liikkeen avulla. Keskeisiä sisältöjä ovat: * karkea- ja hienomotoriikan harjoittaminen * musiikillisen liikkeen ja pulssin omaksuminen * yksilöllisiä ja kulttuurisia tavoitteita, kuten sosiaalisuus, vuorovaikutus, yhdessä työskentely, toisten huomioiminen ja kunnioittaminen. 4.2 SOITINVALMENNUS Tavoitteena on valmistaa lasta tuleviin soitto-opintoihin ja opettaa häntä toimimaan ryhmän jäsenenä. Opetuksessa osa harjoituksista tehdään ryhmänä, mutta jokaista ohjataan myös henkilökohtaisesti. Lapset oppivat paljon myös kuuntelemalla toisten lasten soittoa, ja ryhmästä saa vertaiskokemuksia. Lapset oppivat yhteismusisoinnin alkeita heti alusta lähtien, ja ryhmä toimii myös motivoijana ja harjoittaa toisten ihmisten huomioon ottamista. Soitinvalmennus on tavoitteellista soitonopetusta, josta annetaan kotitehtäviä. Soitinvalmennuksessa on mukana Soitinopinnot 1 -opintokokonaisuuden sisältöjä. 4.3 OPINTOKOKONAISUUDET Soitinopinnot 1 (60 tuntia, 2 lukuvuotta) * tutustuu instrumenttiin * opettelee soittoasentoja * opettelee säännöllistä kotiharjoittelua * oppii keskittymään musiikin kuuntelemiseen * harjoittelee perustekniikkaa * tutustuu esiintymiskäyttäytymiseen * oppii tuottamaan kauniin äänen * löytää sisäisen pulssin * saa kokemuksia yhteismusisoinnista Osan opinnoista voi suorittaa soitinvalmennuksessa. Soitinopinnot 2 (50 tuntia, 1 2 lukuvuotta) * syventää edellisiä opintoja * harjoittelee nuotinluvun alkeita * harjoittelee fraseerausta * harjoittelee musiikillista ilmaisua * oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia muotoja * opettelee erilaisia kotiharjoittelun tekniikoita

9 9 Soitinopinnot 3 (50 tuntia, 1 2 lukuvuotta) * syventää edellisiä opintoja * kehittää nuotinlukutaitoaan * harjoittelee prima vista -soittoa * kehittää soittotekniikkaansa * vahvistaa musiikillista ilmaisuaan * tutustuu musiikillisiin muotorakenteisiin Soitinopinnot 4 (50 tuntia, 1 2 lukuvuotta) * syventää edellisiä opintoja Soitinopinnot 5 (70 tuntia, 1 3 lukuvuotta) * syventää edellisiä opintoja * tutustuu improvisointiin * tutustuu vapaaseen säestykset (pianistit) ja harjoittaa oppimiaan taitoja * tutustuu soitettavien kappaleiden historialliseen taustaan * kehittää taitojaan yhteismusisoinnissa Soitinopinnot 6 (70 tuntia, 1 3 lukuvuotta) * syventää edellisiä opintoja * tutustuu eri tyylikausiin ja oman aikamme musiikkiin Soitinopintoja tukevat opinnot 1 8 (50 60 tuntia / opintokokonaisuus, kukin 1 2 lukuvuotta) Oppilas kokoaa valintansa mukaan kunkin opintokokonaisuuden seuraavista kursseista siten, että niiden yhteenlaskettu tuntimäärä on tuntia. Yhdessä soittaminen 1 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhdessä soittaminen 2 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhdessä soittaminen 3 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhdessä soittaminen 4 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhtyesoitto 1 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhtyesoitto 2 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhtyesoitto 3 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhtyesoitto 4 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhtyesoitto 5 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Yhtyesoitto 6 (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Esiintyjäksi kasvaminen (kukin vihkokonsertti á 10 tuntia) Kuuntelijaksi kasvaminen (10 tuntia) Suzuki-leiri (5 10 tuntia / leiri) Alkeisnuotinluku (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Kansanmusiikkileiri (15 tuntia / leiri) Tasosuorituksen valmistaminen (10 tuntia / taso) Produktio (10 tuntia / produktio) Musiikin perusteet, valmistavat opinnot (20 tuntia, 1 lukuvuosi) Musiikin perusteet 1 (20 tuntia, 1 lukuvuosi) Musiikin perusteet 2 (30 tuntia, 1 lukuvuosi) Musiikin perusteet 3 (40 tuntia, 1 2 lukuvuotta)

10 SOITINOPINTOJA TUKEVIEN OPINTOJEN KURSSIT Yhdessä soittamisen ryhmät ovat osa Suzuki-opetusta. Ryhmissä soitetaan enimmäkseen Suzukiohjelmistoa yksi- ja moniäänisesti. Lisäksi ryhmissä harjoitellaan erilaisia musiikillisia, motorisia sekä teknisiä taitoja ryhmän soittajien taitotason mukaan. Oman instrumentin lisäksi ryhmissä voidaan käyttää rytmi- ja melodiasoittimia ja laulua oppimisen tukena ja erilaisissa sovituksissa. Musiikin perusteiden opetus pyrkii tutustuttamaan oppilaat musiikin peruskäsitteistöön, melodian ja rytmin kirjoitukseen ja lukutaitoon, harmonian käsittelyyn sekä musiikin historialliseen ja tyylilliseen tuntemukseen. Tavoitteena on, että oppilas pystyy soveltamaan opittuja asioita oman instrumenttinsa harjoittelun tukena. Opetuksessa hyödynnetään soitinopetuksessa käytettyä materiaalia musiikin perusteiden oppimisen tukena. Opetus pyritään havainnollistamaan oppilaiden omien instrumenttien kautta. Oppilaat myös soittavat itse tunneilla mahdollisuuksien mukaan joko omilla instrumenteillaan, pianolla tai rytmi- ja melodiasoittimin. Opetuksessa pyritään oppilaille käytännönläheiseen työskentelyyn. Yhdessä soittaminen 1 4 (15 tuntia / kurssi / lukuvuosi) Tavoitteina on, että oppilas * oppii toimimaan ryhmässä * oppii seuraamaan opettajaa * oppii kuuntelemaan muita ryhmän jäseniä soittaessaan * syventää oppimiaan yhteissoiton taitoja * saa esiintymiskokemuksia ja taitoja * oppii soittamaan omaa ääntään moniäänisessä ryhmässä Yhtyesoitto 1 3 (15 tuntia / kurssi / lukuvuosi) Tavoitteina on, että oppilas * syventää oppimiaan yhteissoiton taitoja * saa kokemuksia erilaisista kokoonpanoista * tutustuu eri tyylisiin yhteissoittokappaleisiin Yhtyesoitto 4 6 (15 tuntia / kurssi / lukuvuosi) Tavoitteina on, että oppilas * syventää oppimiaan yhteissoiton taitoja * saa kokemuksia erilaisista kokoonpanoista * tutustuu eri tyylisiin yhteissoittokappaleisiin Musiikin perusteet, valmistavat opinnot (20 tuntia, 1 lukuvuosi) Musiikin perusteiden opiskeluun valmentavat opinnot. Opinnot voidaan toteuttaa soitonopiskelun ohessa tai ryhmäopetuksena. Tavoitteena on, että oppilas * tutustuu nuottien aika-arvoihin * tutustuu sävelnimiin ja osaa yhdistää niitä oman instrumenttinsa soittotapaan * harjoittelee pulssia Musiikin perusteet 1 (20 tuntia, 1 lukuvuosi) * harjoittelee nuotinlukua * tutustuu alustavasti musiikin peruskäsitteisiin: melodiaan, rytmiin, sävellajeihin, asteikoihin, intervalleihin * laulaa ja kirjoittaa yksinkertaisia melodioita * lukee/soittaa ja kirjoittaa yksinkertaisia rytmejä

11 11 Musiikin perusteet 2 (30 tuntia, 1 lukuvuosi) * syventää nuotinlukua ja oppii soveltamaan taitojaan käytäntöön * tutustuu perusteellisemmin musiikin peruskäsitteisiin: melodiaan, rytmiin, sävellajeihin, asteikoihin, intervalleihin, harmoniaan * syventää taitojaan laulaa ja kirjoittaa melodioita * syventää taitojaan lukea/soittaa ja kirjoittaa rytmejä * tutustuu yleisimpiin soitinryhmiin ja soittimiin Musiikin perusteet 3 (40 tuntia, 1 2 lukuvuotta) * syventää nuotinlukutaitoaan ja osaa käyttää sitä luontevasti soitonopiskelussaan * syventää osaamistaan eri osa-alueilla: melodian, rytmin, sävellajien, asteikkojen, intervallien, harmonian ja muotorakenteiden hahmottamisessa * syventää taitojaan laulaa ja kirjoittaa melodioita * syventää taitojaan lukea/soittaa ja kirjoittaa rytmejä * tutustuu musiikin historiaan ja musiikin eri tyylikausiin Esiintyjäksi kasvaminen (10 tuntia / vihkokonsertti) Suzuki-ohjelmiston vihkokonsertin tai muun vastaavanlaajuisen kokonaisuuden valmistaminen ja konsertin pitäminen. Suzuki-vihkokonsertti on 5 20 kappaleen esitys. Yhden vihkokonsertin laskennallinen tuntimäärä on 10. Kuuntelijaksi kasvaminen (10 tuntia) Konserttikuuntelun kurssi. Oppilas valitsee 5 konserttia, joita käy kuuntelemassa. Niiden ohjelmiin tutustutaan ja niistä keskustellaan opettajan kanssa ennen ja jälkeen konserttien. Suzuki-leiri (5 10 tuntia / leiri) Valtakunnalliselle tai kansainväliselle Suzuki-leirille (Suomen Suzuki-yhdistyksen tai kansainvälisten Suzukiyhdistysten järjestämille) osallistuminen, tai paikallisen Suzuki-opetusta järjestävän koulun tai järjestön Suzuki-leirille osallistuminen. Alkeisnuotinluku (15 tuntia, 1 lukuvuosi) Tutustutaan ryhmässä nuotinlukuun ja harjoitellaan sekä yhdessä soittamista että nuotinlukua. Ryhmässä harjoitellaan nuottien seuraamista, nuoteista soittamista ja nuottikuvan ymmärtämistä. Kansanmusiikkileiri (15 tuntia / leiri) Kansanmusiikkileirille osallistuminen. Kansanmusiikkileirillä perehdytään erityisesti suomalaiseen ja pohjoismaalaiseen kansanmusiikkiin ja musiikkityyleihin sekä valmistetaan ryhmän oma konsertti. Tasosuorituksen valmistaminen (10 tuntia / taso) Perustason 1, 2 tai 3 suorittaminen hyväksytysti joko instrumentti- tai musiikin perusteiden opinnoissa. Tasosuoritukset suoritetaan Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusohjeiden mukaisesti. Produktio (10 tuntia / produktio) Osallistuminen erilliseen produktioon, kuten suurempaan konserttiprojektiin tai yhteistyöprojektiin.

12 12 5 OPPILASARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa. Se ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Opintojen edetessä pyritään ohjaamaan oppilasta myös itsearviointiin. Oppilas saa työskentelystään palautetta oppituntien aikana. Lukuvuoden lopussa oppilas saa kirjallisen palautteen edistymisestään opinnoissa. Oppilasarviointi tehdään suhteessa oppilaaseen itseensä ja omaan kehitykseensä. Oppilaita ei vertailla keskenään. 6 OPISKELUA KOSKEVAT OHJEET 6.1 OPINTO-OHJELMA Oppilas muodostaa lukuvuoden opinto-ohjelmansa soitinopinnoissa siten, että hänellä on viikoittainen henkilökohtainen soittotunti tai pienryhmätunti (2-4 oppilasta). Oppitunnin pituus on min. Tämän lisäksi oppilas voi valita soitinopintoja tukevia opintoja. 6.2 OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPISKELUN KESTO Uudet oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaita ei testata aloitusvaiheessa, koska Suzukimenetelmä ja sen opetustekniikka perustuvat näkemykseen, että jokainen voi oppia ja jokaista lasta voi opettaa. Opiskelun kestoa ei ole rajoitettu. 6.3 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Oppilaan hyväksi voidaan lukea hänen muilla taiteenaloilla tai muissa oppilaitoksissa tekemiään opintoja. Myös mahdolliset aiemmin hankitut taidot voidaan lukea hyväksi opettajan lausunnon perusteella. Hyväksiluvuista päättää rehtori. 6.4 OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN Jos oppilas ei kykene vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn takia opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan mukauttaa vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika ja opetuksen toteuttamistapa.

13 13 7 TODISTUKSEN SISÄLTÖ Oppilas saa taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta laajuudeltaan vähintään 500 tuntia. Päättötodistuksen sisältö: - oppilaitoksen nimi - taiteenala ja oppimäärän laajuus - oppilaan nimi ja syntymäaika - opiskeluaika vuosina - oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä - rehtorin allekirjoitus ja koulun leima - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä - maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta - maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti. LIITE 1: päättötodistusmalli 8 YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Tampereen Suzukikoululla on useita yhteistyötahoja, joiden kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä. Suomen Suzuki-yhdistys ry sekä useat paikalliset Suzuki-järjestöt tai Suzuki-opetusta antavat oppilaitokset Suomessa ja ulkomailla mahdollistavat monipuoliset kontaktit ja tapahtumat oppilaillemme. Yhteistyönä on järjestetty esimerkiksi konserttivierailuja ja leirejä. Oppilaillamme on mahdollisuus osallistua Suzuki-järjestöjen leireille ja tapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla. Toimimme myös yhteistyössä usean pirkanmaalaisen toimijan kanssa. Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää yhteistyötä Tampereen seudulla eri taiteenalojen toimijoiden kanssa.

14 14 P Ä Ä T T Ö T O D I S T U S Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Nimi Syntymäaika Opiskeluaika Suoritetut opintokokonaisuudet Opintokokonaisuuden nimi Tuntimäärä Päiväys Rehtorin allekirjoitus Leima Koulutus perustuu taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin 633 / 1998 ja asetukseen 813 / Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden 2004 mukaisesti. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta. Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2004 Konservatorion toiminta-ajatus Lahden konservatorio on musiikin ammatillista koulutusta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

Seinäjoen kansalaisopiston Rytmi-Instituutti Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rytmimusiikissa

Seinäjoen kansalaisopiston Rytmi-Instituutti Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rytmimusiikissa Varhjakou 134 /2011 Dnro 1085/ 2011 Seinäjoen kansalaisopiston Rytmi-Instituutti Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rytmimusiikissa 1 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto

Lisätiedot