Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Toimeksianto ja työryhmä HUS:n hallitus päätti kokouksessaan Hyksin osaamiskeskusorganisaatiosta. Osaamiskeskusvalmistelun toteuttamisen ja uusien osaamiskeskusten muodostamisen yhteydessä hallitus päätti, että: Osana Sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskusta toimii ns. osaajapankki, jonka kautta henkilöstöä organisaatiomuutoksen yhteydessä voidaan sijoittaa toisiin osaamiskeskuksiin. Osaajapankin tarkempien toimintaperiaatteiden valmistelua varten nimetään erillinen HUS:n henkilöstöjohtajan johdolla toimiva työryhmä. Valmistelu tehdään yhdessä pääsopijajärjestöjen nimeämien edustajien kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallituksen päätökseen viitaten toimitusjohtaja asetti työryhmän valmistelemaan osaajapankin toimintaperiaatteita. Työryhmän kokoonpanoon seuraava: Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja, HUS Yhtymähallinto Pia Keijonen, henkilöstöresurssipäällikkö, HUS Yhtymähallinto Inger Mäenpää, johtava ylihoitaja, Hyks Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Mika Mäkelä, klinikkaryhmän johtaja, Hyks Medisiininen tulosyksikkö Hans Ramsay, klinikkaryhmän johtaja, Hyks Operatiivinen tulosyksikkö Saara Suominen Niemelä, henkilöstöpäällikkö, Hyks tulosalueen johto Tarja Särkioja, osastoryhmäpäällikkö, Hyks Operatiivinen tulosyksikkö Pääsopijajärjestöjen nimeämät edustajat: Airi Järvinen, Eeva Maija Nieminen, Reija Sjöholm Työryhmä päätti käyttää osaajapankin sijasta nimitystä henkilöstöpankki. Työryhmän linjasi työskentelynsä alussa Henkilöstöpankin yleiseksi tavoitteeksi henkilöstön liikuteltavuuden ja uudelleen sijoittamisen. Ts. toiminnallisten järjestelyjen myötä poistuvista tehtävistä vapautuville osaajille etsitään uusia tehtäviä ja toisaalta toiminnallisten järjestelyjen myötä HUS:n sisällä osaavilla henkilöillä on mahdollisuus uusiin työtehtäviin.

2 Henkilöstöpankin tehtävät ja toimintaperiaatteet Työryhmän näkemys on, että Henkilöstöpankin tehtävänä on toimia osaamiskeskusten apuna uudelleensijoittelussa ja resurssien allokoinnissa, kun osaamiskeskuksia, niiden organisaatiota ja rakenteita sekä prosesseja suunnitellaan. Henkilöstöpankki on puolueeton taho, joka HUSorganisaation sisältä etsii uutta työpaikkaa ja auttaa uusien työpaikkojen etsinnässä. Henkilöstöpankki toimii uudelleensijoituksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstöpankin palvelut kohdennetaan alkuvaiheessa Hyksin osaamiskeskuksille, mutta toiminta voidaan jatkossa laajentaa koskemaan koko HUS:a sekä myös terveydellisistä syistä johtuvaa uudelleensijoitusta. Terveydellisistä syistä johtuvan uudelleensijoittaminen rajattiin tässä vaiheessa Henkilöstöpankin tehtävistä pois, koska se ei liity Hyksin organisaatiomuutokseen. Henkilöstöpankki on osaamiskeskusvalmistelussa sijoitettu hallinnollisesti osaksi yhtä osaamiskeskusta. Keskustelussa todettiin, että osaamiskeskus ei ole oikea paikka Henkilöstöpankille, vaan parempi sijoitus Henkilöstöpankille on henkilöstöhallinto. Henkilöstöpankin tehtävät vaativat vankkaa henkilöstöasioiden osaamista. Henkilöstöpankki ei voi olla raskaasti resurssoitu. Työryhmä totesi jo työskentelyn alkuvaiheessa, että työryhmä ei voi ottaa kantaa kaikkiin Henkilöstöpankin laajuutta koskeviin kysymyksiin, vaan mm. osaamiskeskusten henkilöstömitoitusta koskevat linjaukset tehdään johtoryhmässä. Jos osaamiskeskusuudistuksen yhteydessä halutaan esim. vähentää henkilöstöä, tulee HUS:n johdon määritellä valittaville osaamiskeskusjohtajille ja tuleville osaamiskeskuksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja reunaehdot. Osaamiskeskuksen johtajat suunnittelevat sitten osaamiskeskustensa toiminnan ja resurssoinnin näiden tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta. Henkilöstöpankki voi toimia tässä apuna. Työryhmällä oli käytössään raportteja ja tilastoja Hyksin henkilöstömäärästä ja rakenteesta. Niiden pohjalta työryhmä kartoitti työnsä alussa mahdollisia Henkilöstöpankin palveluita ja laajuutta. Käydyn keskustelun ja taustaselvittelyn pohjalta työryhmä rajasi pois seuraavat Henkilöstöpankin sisällöt/palvelut: Sissitoiminnan/varahenkilöstön käytön ja työkierron koordinointi, koska em. tehtävissä vaaditaan sellaista erityisosaamista, jota voi hyödyntää vain omassa osaamiskeskuksessa Asiantuntijoiden/erityistyöntekijöiden resurssointi, joita ei olla lisäämässä ja tarve jakautua jatkossa laajemmalle alueelle, koska tätä ei voida erottaa erityisosaamista vaativasta kliinisestä toiminnasta

3 Uudelleensijoituksen periaatteet HUS:n /Hyksin uudelleensijoituksen periaatteet pohjautuvat HUS:n henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Niiden mukaan henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat toiminta ja sen edellyttämä osaaminen, tulevaisuuden tarpeiden ennakointi sekä talouden reunaehdot. Henkilöstön riittävyyden ja henkilöstövoimavarojen joustavan käytön turvaamiseksi HUS käyttää ja sijoittaa henkilöstöään toiminnallisten tarpeiden mukaan. Jos toiminnassa tapahtuu muutoksia, henkilöstö pyritään sijoittamaan osaaminen huomioon ottaen mielekkäisiin tehtäviin. Uudelleensijoituksen tavoitteena on löytää uutta työtä tarvitsevalle henkilölle työpaikka ensisijaisesti Hyksin osaamiskeskusten palveluksessa tai löytää muu ratkaisu henkilön tilanteeseen. Uutta työtä tarvitsevat henkilöt on aina asetettava etusijalle avoimia virkoja tai tehtäviä täytettäessä. Tarvittaessa voidaan asettaa tehtävien rekrytointikielto. Rekrytointikielto toteutetaan ennakoivasti ja järkevästi rajaten koskemaan niitä tehtäviä, jotka liittyvät uudelleensijoitukseen. Uudelleensijoituksen periaatteet on laadittu tässä vaiheessa ensin Hyks tasoisesti, koska toimeksianto koski Hyksin osaamiskeskusuudistusta. Periaatteiden on kuitenkin oltava HUStasoiset, koska HUS on yksi työnantaja. Uudelleensijoituksen periaatteet valmisteltiin Helsingin kaupungin uudelleensijoitusperiaatteiden pohjalta. Uudelleensijoituksen periaatteet Osaamiskeskusuudistuksesta ja tehtävien uudelleenjärjestelyistä johtuva uudelleensijoitus ovat liitteessä 1. Benchmarking ja taustaselvitys Koska työryhmällä ei ollut tarkempaa ohjeistusta työskentelynsä pohjaksi ja Henkilöstöpankin tavoitteista ja sisällöstä oli hyvin erilaisia käsityksiä, työryhmän työskentelyn käynnistymisvaiheessa tehtiin benchmarkkausta ja kuultiin asiantuntijoita. Työryhmä benchmarkkasi Helsingin ja Espoon vastaavia malleja sekä myös TeliaSonera Finland Oyj:n osaajakeskusmallin. Outi Sonkeri oli puhelimitse yhteydessä TYKS:n palvelualuejohtaja Anja Kylävalliin ja haastatteli häntä TYKS:n organisaatiouudistukseen liittyneistä suunnitelmista ja toteutuksesta keskittää hoitohenkilöstöresurssit ja asiantuntijapalvelut. Outi Sonkeri tapasi yhdessä Ilkka Kauppisen kanssa Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon. Outi Sonkeri, Saara Suominen Niemelä ja Pia Keijonen, kävivät

4 haastattelemassa osastopäällikkö Riitta Simoilaa Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimen yhdistämiseen liittyneistä henkilöstömuutoksista, resurssoinnista ja keskittämisestä. Lisäksi Outi Sonkeri haastatteli kaikkia nykyisiä Hyksin toimialajohtajia. Taustalla oli myös HUS:n vuosina tehty osaajakeskus toimintamallin valmistelu, jossa osa työryhmän jäsenistä oli ollut mukana. Espoon kaupunki Espoossa uudelleensijoitusta on hoidettu kaupungissa uranvaihdon nimellä. Toimintaa on hoidettu verkostomaisesti. Lisäksi sisäiset työmarkkinat on hoitanut tuottavuushankkeiden sijoittelutarpeen. Tarkoitusta varten on ollut nimettynä sisäiset työmarkkinat työryhmä. Toiminnat on haluttu yhdistää ja perustaa keskitetty uudelleensijoituksen palvelutoiminta, urapalvelut, alkaen Henkilöstöpalveluihin. Urapalvelujen tavoitteena on tehokas ja toimiva palvelutoiminta, joka tukee esimiestä sekä työntekijää uudelleensijoitustilanteissa. Tehtäviin kuuluu myös uuden työn etsimistä kaupungin työntekijälle silloin, kun työntekijän työkyky on terveydellisistä syystä heikentynyt ja sitä ei saada kuntoutuksen avulla palautumaan siinä määrin, että henkilö selviäisi nykyisessä työssään. Uudelleensijoituksista voidaan puhua myös silloin, kun työntekijä siirtyy uuteen työhön organisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi. Resurssina uudelleensijoitustoiminnassa on aluksi ollut yksi päätoiminen työntekijä Henkilöstöpalveluiden Rekrytointipalveluissa. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki ei irtisano vakinaisessa palveluksessaan olevaa henkilöä tilanteessa, jos hän ei pysty jatkamaan omassa työssään. Uudelleensijoituksen tavoitteena on löytää uutta työtä tarvitsevalle henkilölle työpaikka Helsingin kaupungin palveluksessa tai löytää muu ratkaisu henkilön tilanteeseen. Uudelleensijoitustoimenpiteistä vastaa viraston/liikelaitoksen johto ja henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaraosasto yhteistyössä viraston/liikelaitoksen henkilöstöhallinnon kanssa. Toiminta tapahtuu kaupunginhallituksen hyväksyminen uudelleensijoituksen periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet tulivat voimaan ja ovat voimassa enintään saakka. Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimen yhdistämisessä vain hallinto ja tukipalveluhenkilöstö keskitettiin uudessa sosiaali ja terveysviraston organisaatiossa. Tähän liittyvän uudelleensijoittelun ja henkilöstösuunnittelun hoiti henkilöstökeskus. TYKS TYKS:ssä suunniteltiin organisaatiouudistuksen yhteydessä keskittää hoitohenkilöstöresurssit yhteen paikkaan mm. paremman resurssoinnin ja liikuteltavuuden turvaamiseksi, mutta tästä luovuttiin jo suunnitteluvaiheessa. Perusteena oli, että ei ole järkevää erottaa resurssien jakamista arjen suunnittelusta. Lähtökohtana nykymallille oli, että resurssit pitää olla samassa paikassa ja saman johdon alla, jossa toimintaa suunnitellaan ja johdetaan. Tästä syystä myöskään varahenkilöstöä ei TYKS:ssä ole keskitetty; eri toimialat vaativat myös varahenkilöstöltä erityisosaamista. TYKS:ssä päädyttiin kuitenkin keskittämään vain tietyt

5 asiantuntijapalvelut kuten esim. fysioterapia, apuvälinekeskus, psykologipalvelut, sosiaalityö, ravitsemusterapia jne. Asiantuntijapalvelut yksikköön. TeliaSonera Finland Oyj TeliaSoneria Finland Oyj käynnisti v Osaajakeskus hankkeen tilanteessa, jossa yhtiö joutui samanaikaisesti päättämään tuotannollis taloudellisista syistä työsuhteita ja rekrytoimaan uusiin tehtäviin henkilökuntaa. Irtisanotut työntekijät siirtyivät Osaajakeskukseen, jossa heille laadittiin henkilökohtainen tavoitesuunnitelma seuraavan kolmen kuukauden ajaksi. Suunnitelma sisälsi työnhakuvalmennuksia, erilaisia kursseja sekä oman tarpeen mukaan valittuja erikoisvalmennuksia. Osaajakeskus jakson aikana irtisanotuksi tulleet henkilöt hakivat talon sisällä vapautuvia tehtäviä, muissa yrityksissä avoinna olevia tehtäviä, osa päätyi eläkeratkaisuun ja osa ryhtyi yrittäjäksi. Mikäli muuta ratkaisua ei löytynyt, tilanne johti lopulta työsuhteen päättymiseen. Osaajakeskuksen läpi kulki vuosien n henkilöä ja irtisanottujen henkilöiden koulutuksiin, valmennuksiin ja ohjaukseen käytettiin irtisanomisajan palkat mukaan lukien yhteensä n. 120 milj. euroa.

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012

Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012 2 1 Saatteeksi... 4 2 Henkilöstöstrategia ja yhteistoiminta... 5 2.1 Työyhteisön kehittäminen... 5 Yhteistoiminta... 5 Paikallinen sopiminen... 5 2.2 Henkilöstömäärän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE 1 VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE Toiminnallinen suunnitelma tilatarvesuunnittelun pohjaksi 24.4.2015 2 Tiivistelmä Varsinais-Suomen psykiatrian tila- ja organisaatiorakennetta

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Puolustusministeriö 2005

Puolustusministeriö 2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLE PERUSTETTUJEN JA SUUNNITTEILLA OLEVIEN TILAAJA-TUOTTAJA MALLIIN POHJAUTUVIEN PALVELUKESKUSTEN HALLINNOLLISEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

KOHTI SUJUVIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ VERKOSTOITUVASSA JA LOHKOUTUVASSA TYÖSSÄ

KOHTI SUJUVIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ VERKOSTOITUVASSA JA LOHKOUTUVASSA TYÖSSÄ KOHTI SUJUVIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ VERKOSTOITUVASSA JA LOHKOUTUVASSA TYÖSSÄ Minna Janhonen Minna Toivanen Kaisa Eskelinen Heli Heikkilä Anu Järvensivu kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot